Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer"

Transkript

1 Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2010 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon

2 Norges forskningsråd 2010 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: Telefaks: Publikasjonen kan bestilles via internett: eller grønt nummer telefaks: Grafisk design omslag: Creuna as Sats: 07 Gruppen AS Illustrasjoner: NIFU STEP Trykk: 07 Gruppen AS Innbinding: Lundeby & co. Bokbinderi as Opplag: Oslo, september 2010 ISBN (trykksak) ISBN (pdf) ISSN Tegnforklaring til tabellene:.. oppgave mangler : tall kan ikke offentliggjøres - null 0 mindre enn 0,5 av den brukte enheten

3 3 Forord God og pålitelig empirisk kunnskap om forskningsog innovasjonssystemet er en sentral forutsetning for å utvikle og iverksette en målrettet og effektiv politikk. Vi har behov for internasjonalt sammenlignbare data for å se egen situasjon i relasjon til andres. Samtidig må slik sammenligning mellom land gjøres med omhu siden institusjonelle og kulturelle forhold varierer. Ikke minst er næringsstrukturen forskjellig og med fører at det som er riktige tiltak i ett land ikke nødvendigvis vil være det i et annet. Innovasjon er som kjent å gjøre ting annerledes enn andre gjør eller har gjort tidligere. I foreliggende rapport har vi samlet på ett sted den viktigste informasjon vi har om forskning, innovasjon og utdanning. Årets publikasjon foreligger bare ett år etter den forrige. Politikk utformes i stor grad gjennom de årlige budsjettprosesser, derfor må også datagrunnlaget som inngår i arbeidet oppdateres med samme frekvens. Nytt i årets utgave er også et eget kapittel om regionale forhold. Fylkeskommunene og andre regionale aktører har fått et økende ansvar for forskningsog innovasjonspolitikk, og trenger et kunnskapsgrunnlag for dette. Det legges ellers økt vekt på rapportens internettutgave hvor informasjonen finnes i nedlastbar form med flere detaljer enn i papirutgaven. Selve teksten offentliggjøres også på internett allerede om sommeren, mens tabeller og figurer oppdateres fortløpende så snart nye data foreligger. Derfor, følg med på Rapporten er blitt til i et samarbeid mellom NIFU STEP, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norges forskningsråd. I redaksjonskomiteen sitter også medlemmer fra Innovasjon Norge og Universitets- og høgskolerådet. Jeg vil takke medlemmene i redaksjonsgruppen og alle andre som har bidratt til å samle inn data og bearbeide dem til et menings fullt kunnskapsgrunnlag. Samtidig vil jeg invitere lesere og brukere til innspill som kan videreutvikle denne sentrale informasjonskilden for vårt arbeid med å styrke kunnskapsog næringsutviklingen i landet. Indikatorrapporten er med andre ord en viktig sak! Oslo, august 2010 Arvid Hallén Administrerende direktør Norges forskningsråd

4 4 Redaktørens forord Rapporten beskriver det norske forsknings- og innovasjonssystemet i form av statistikk, indikatorer og analyse. Indikatorrapporten er et oppslags verk med faktaunderlag som gir overblikk over den aktuelle situasjonen, samt tidsserier og internasjonale sammen ligninger. Innholdet belyser ressurssituasjonen for norsk forskning og utviklingsarbeid (FoU) og innovasjonsvirksomhet, så vel som rekruttering til høyere utdanning og forskning, arbeidsmarked, samarbeid samt resultater av FoU og innovasjon. Hoveddelen av undersøkelsene som materialet bygger på, ble gjennomført i 2009 med publisering av resultatene på nettet, blant annet på Indikatorrapportens nettside, i løpet av Mange land utgir tilsvarende rapporter, men få land har samme bredde i faktaunderlaget og har bygget opp dette over så lang tid som Norge. For mer informasjon, se også NIFU STEPs og SSBs nettsider på hhv. og Indikatorrapporten er et resultat av et samarbeid mellom NIFU STEP, SSB og Norges forskningsråd, der NIFU STEP er hovedansvarlig for sammenstilling og koordinering av de ulike delene. Rapporten er den åttende utgaven i en serie som siden starten i 1997 har vært publisert hvert annet år. Fra og med 2009 lages Indikatorrapport årlig. En viktig årsak til årlige utgivelser er ønsket om at informasjonen foreligger så snart som mulig etter produksjon. Rask publisering av resultater er også et sentralt kriterium for å bli tatt på alvor. En foreløpig versjon av Indikatorrapporten ble lagt ut på nettsiden 20. august. Her kan man laste ned tallmaterialet som ligger til grunn for figurer, for videre bearbeidelse. Den foreliggende, endelige rapporten er oppdatert og kvalitetssikret. Rapporten er organisert i fem kapitler samt en forkortet tabelldel. Nettversjonen av rapporten inneholder den komplette tabelldelen med om lag dobbelt så mange tabeller, løpende oppdatert og ofte med flere detaljer enn i papirversjonen. Innledningsvis i rapporten inngår en kortfattet oppsummering med hovedpunkter og en oversikt med nøkkelindikatorer. Kapittel 1 gir en beskrivelse av ressurssituasjonen innenfor FoU og innovasjon i Norge, inkludert internasjonale sammenligninger, målt i utgifter. Kapittel 2 omhandler personale som deltar i FoU, årsverk innenfor FoU og arbeidsmarkedet for sysselsatte med høyere utdanning, mens kapittel 3 ser på kunnskapsflyt og samarbeid. Kapittel 4 inneholder indikatorer for resultater i form av publikasjoner, siteringer, patenter, innovasjon og produktbundne teknologistrømmer. Årets publikasjon inneholder et eget kapittel med regionalt perspektiv, kapittel 5. Hovedindikatorer og resultater presenteres på fylkesnivå, forskningsfondsregioner og i noen grad på økonomiske regioner. Intensjonen er at dette skal gi informasjon som er relevant og nyttig for alle de nye regionale aktørene med ansvar for forsknings- og innovasjonspolitikk. Vi ser på årets utgave av kapittel 5 som en pilotutgave og ønsker å videreutvikle konseptet i senere utgaver. De signerte fokusboksene i rapporten ser på og diskuterer forskjellige sider ved det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Flere av boksene tar for seg behovet for nye indikatorer, både nasjonalt og internasjonalt. Rapporten inkluderer også metodevedlegg, referanser og en oversikt over de viktigste offentlige dokumenter innenfor forsk ning, høyere utdanning og innovasjon de siste årene. Arbeidet med rapporten har vært fulgt av en ansvarlig redaksjonskomité, som har bestått av Berit Hyllseth fra Universitets- og høgskolerådet, Knut Senneseth fra Innovasjon Norge, Tom Skyrud og Svein Olav Nås fra Norges forskningsråd, Lise Dalen Mc Mahon, Kristine Langhoff og Frank Foyn fra SSB, og Stig Slipersæter og Hebe Gunnes fra NIFU STEP. Redaktøren ønsker å få takke redaksjonen for all hjelp, støtte og tilbakemeldinger som har vært uvurderlige i arbeidet med å få rapporten i havn. Hebe Gunnes har vært rapportens redaksjonssekretær og stått for et meget stort arbeid med koordinering av de ulike delene av rapporten, spesielt tabellvedlegget, samt teknisk tilretteleggingen av figurene som inngår. Marte Blystad har hatt mye av ansvaret for den tekniske tilretteleggingen av teksten, og har også bidratt på andre områder. Fredrik Kittilsen fra Norges forskningsråd har hatt ansvaret for nettversjonen av rapporten, og har gjort informasjonen tilgjengelig så tidlig som mulig. Til slutt vil jeg rette en takk til de mange som har bidratt til rapporten ved å gjennomføre undersøkelsene og skrive de ulike delene. En stor takk til Norges forskningsråd som har muliggjort arbeidet og finansiert rapporten. I tillegg vil jeg takke de FoU-utførende institusjoner som har svart på spørreskjemaer og bidratt med faktaopplysninger. Oslo, august 2010 Trude Røsdal NIFU STEP Forsker 2 Statistikk og indikatorer

5 5 Innhold Hovedpunkter Nøkkelindikatorer Ressurser til FoU og innovasjon Norges samlede FoU-innsats Ressursinnsatsen i de FoU-utførende sektorene Bevilgninger til FoU over statsbudsjettet FoU i instituttsektoren Ressursinnsatsen til FoU Finansiering av FoU Faglig innretning og tematiske prioriteringer FoU i helseforetakene FoU i næringslivet Ressursinnsats av FoU Finansiering av FoU FoU etter teknologi og tematiske områder Innovasjon i norsk næringsliv Innovative foretak Formål med innovasjon Innovasjonsaktivitet og -kostnader Faktorer som hindrer innovasjon Organisatorisk og markedsmessig innovasjon Internasjonale sammen ligninger av FoU-innsats og innovasjon FoU-utgifter Bransjevise sammenligninger av FoU Internasjonale sammenligninger av innovasjon Menneskelige ressurser Høyere utdanning Kandidater Doktorgradsstudenter Doktorgrader i Norge og Norden FoU-personale FoU-personale etter FoU-utførende sektorer FoU-personale i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren FoU-personale ved helseforetakene FoU-personale i næringslivet Kvinner i forskning FoU-årsverk FoU-årsverk utført i Norge Antall forskere versus utførte FoU-årsverk Internasjonale sammenligninger av FoU-årsverk Arbeidsmarkedet for høyere utdannede Arbeidsmarkedet for høyere utdannede Mobilitet blant arbeidstakere Samarbeid om FoU og innovasjon Samarbeid om innovasjon i næringslivet Sampatentering i norske patenter Internasjonalt samarbeid i publikasjoner

6 6 3.4 Norsk deltakelse i EUs rammeprogram Norsk deltakelse i EUs 7. ramme program i perioden Resultater av forskning og innovasjonsvirksomhet Vitenskapelig publisering og sitering Vitenskapelig publisering Siteringer Nasjonal publiseringsprofil Vitenskapelig publisering i instituttsektoren Industrielle rettigheter som indikator Norsk patentering Foretakspatenter Beskyttelse av innovasjoner i næringslivet Resultater av innovasjon i næringslivet Omsetning av nye produkter Effekter av organisasjons- og markedsinnovasjon Nyetablerte foretak Nye foretak og nyetableringer Nyetablerte foretak i Norge og EU-landene Nyetableringer med forskermedvirkning Produktbundne teknologi strømmer Produktbundne teknologistrømmer Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet og ressurser til FoU Regionale sammen ligninger av FoU-innsats i Norge Regional fordeling av samlet ressursinnsats i de FoU-utførende sektorer i Norge Regional fordeling av FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren Regional fordeling av FoU-ressurser i instituttsektoren Regional fordeling av FoU-utgifter knyttet til helseforetakene Regional fordeling av FoU og innovasjon i næringslivet Tematiske områder og prioriterte teknologiområder i regionene Forskerpersonale i region ene Regional fordeling av sysselsatte med høyere utdanning Sentrale strøk og utkantstrøk innenfor hvert fylke Privat og offentlig sektor Kjennetegn ved regionenes FoU-aktivitet Hovedstadsregionen Oslofjordsregionen Innlandsregionen Agderregionen Vestlandsregionen Midt-Norge regionen Nord-Norge regionen Tabelldel A Periodisk statistikk B Spesialundersøkelser C Statistiske basistall D EUs indikatorer for referansetesting Vedlegg 1 Om FoU-statistikken og innovasjonsundersøkelsen opplegg og metode Vedlegg 2 Litteraturoversikt

7 7 Oversikt over faktabokser OECDs definisjon av forskning og utviklingsarbeid Forholdet mellom statsbudsjettanalysene og FoU-undersøkelsene Om måling av FoU i helseforetakene Internasjonale sammenligninger Nærings-ph.d.fra Forskningsrådet Doktorgradsutstedende institusjoner Forskere/faglig personale Kort om randsoneaktiviteter ERA-indikatorer Bibliometriske indikatorer Siteringer som indikator Klassifisering av patentsøknader etter NACE industriområder Identifisering av foretakspatenter Nye foretak og nyetableringer definisjoner Definisjon av en (ny) bedrift Produktbundne teknologistrømmer PBT De regionale forskningsfondene Metode for fordeling av FoU-utgifter etter tematiske områder og prioriterte teknologiområder i regionene 168 Tematiske områder og prioriterte teknologiområder Sentrale strøk og utkantstrøk beregninger Oversikt over fokusbokser 1.1 Behov for nye indikatorer? OECDs innovasjonsstrategi inn for landing Gamle og nye drømmer? En kommentar til evalueringen av det finske innovasjonssystemet Doktorgradsutdanningen gjennomføringstid og frafall Forskerbehov og forskerrekruttering i norsk matvareindustri Tidsbruk blant professorer ved norske universiteter i et internasjonalt perspektiv Tilbud av og etterspørsel etter arbeidskraft, etter utdanning en framskriving Evaluering av norsk deltakelse i det 6. rammeprogram og i det 7. rammeprograms to første år European Research Area Med indikatorer på vei mot en ny europeisk forskningspolitikk Innovasjon i offentlig sektor OFU/IFU ordningen Bør mer FoU-støtte rettes mot små bedrifter? Estimering av addisjonalitet med kontroll for prosjektkvalitet Resultatmåling av støtte til brukerstyrt forskning (BIP-prosjekter) Evaluering av SIVA:

8 8 Hovedpunkter Ressurser til FoU og innovasjon I 2008 utgjorde utgifter til forskning og utvikling (FoU) 41,2 mrd. kroner i Norge mot 37,4 mrd. kroner i Dette gir en realvekst på om lag 5 prosent fra Veksten var noe lavere enn fra 2006 til 2007, hvor økningen var på vel 9 prosent i faste priser. Det var instituttsektoren med 7 prosent realvekst som hadde størst økning i utgiftene til FoU fra 2007 til 2008, mens næringslivet lå lavest med 4 prosent vekst i perioden. FoU-innsatsen i universitets- og høgskolesektoren utgjorde 12,9 mrd. kroner i 2008, i instituttsektoren 9,3 mrd. kroner og i nærings livet 18,9 mrd. kroner. Næringslivet stod dermed for 46 prosent av Norges totale FoU-utgifter, universitets- og høgskolesektoren fulgte etter med 32 prosent av utgiftene, mens FoU-innsatsen i instituttsektoren utgjorde 22 prosent av totalen. FoU-utgiftenes andel av bruttonasjonalproduktet (BNP) gikk litt ned, fra 1,65 prosent i 2007 til 1,62 prosent i I 2005 og 2006 var andelen 1,5 prosent. BNP-andelen var høyere i Sverige med 3,75 prosent, i Finland med 3,49 prosent, i Island med 2,65 prosent og i Danmark med 2,72 prosent. OECD-gjennomsnittet var 2,28 prosent for FoU-utgiftene per innbygger var norske kroner i Det er lavere enn de andre nordiske landene hvor tilsvarende utgifter i Sverige var , i Finland , i Island og i Danmark omregnet til norske kroner. Men innsatsen per innbygger var samtidig høyere enn OECD-gjennomsnittet på I 2008 var helseforetakenes FoU-utgifter på til sammen 2,5 mrd. kroner. Av FoU-kostnadene i næringslivet har lønnskostnadene økt mer enn driftskostnadene og investeringene. Lønnskostnadene utgjorde 12 mrd. kroner i 2008, en økning på 12 prosent sammenliknet med To tredjedeler av foretakene rapporterte gjennom innovasjonsundersøkelsen i 2008 at finanskrisen ikke ville ha noen innvirkning på FoU-aktiviteten i prosent av foretakene svarte at finanskrisen bidro til at de ville bruke mindre ressurser på FoU enn planlagt i 2009, mens 6 prosent svarte at finanskrisen bidro til at de ville bruke mer FoU-ressurser enn de ellers ville gjort. Budsjetterte FoU-kostnader i godkjente Skatte- Funn-prosjekter økte fra 8,3 mrd. i 2008 til 9,4 mrd. i I 2009 var antall aktive Skatte- FUNN-prosjekter 3 590, noe høyere enn i 2008 hvor antallet var I næringslivet introduserte 27 prosent av foretakene nye eller vesentlig forbedrede produkter eller produksjonsprosesser i løpet av treårsperioden For høye innovasjonskostnader og mangel på finansiering i foretaket eller konsernet ble rapportert som de største hindringene for innovasjon i næringslivet i perioden av henholdsvis 55 og 42 prosent av foretakene Bevilgningene til FoU i vedtatt statsbudsjett for 2010 er anslått til 22,4 mrd. kroner. Regnet i løpende priser innebærer 2010-budsjettet en økning på nesten 1,7 mrd. kroner eller 8,1 prosent fra vedtatt statsbudsjett for Menneskelige ressurser til FoU og innovasjon I 2008 deltok nærmere personer i FoU-arbeid i Norge. Av disse var om lag forskere /faglig personale. Tilsvarende tall for 2007 var og Dette tilsvarer en økning på ca. 5 prosent fra Personalet som deltok i FoU i 2008 utførte årsverk innenfor FoU. Av disse ble nesten FoU-årsverk utført av forskere/faglig personale, mens ble utført av teknisk-administrativt personale. En økende andel av det tekniskadministrative personalet har høyere utdanning. Kvinner utgjorde 34 prosent av forskerne/faglig personale i Ved universiteter og høgskoler var kvinneandelen 43 prosent, i instituttsektoren

9 9 nærmere 38 prosent og i næringslivet 20 prosent i Antallet kandidater med høyere grad fra universiteter, vitenskapelige, statlige og andre høgskoler sank fra om lag i 2007 til om lag i Kvinneandelen var i prosent, men sank til 54 prosent i Antall doktorgradsstipendiater i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren utgjorde personer i Dette var en økning på 337 personer eller ca. 7 prosent fra I 2009 ble det avlagt doktorgrader i Norge. Dette er en liten nedgang fra året før, men antallet disputaser i 2. halvår av 2009 var rekordhøyt. I forhold til innbyggertallet avlegges det flere doktorgrader i Norge enn i Danmark. Finland, og Sverige, ligger fortsatt høyere, både i antall grader totalt og i forhold til folketallet. Norge har imidlertid hatt størst økning i de senere år. I de siste tre årene ( ) har kvinneandelen blant doktorene ligget på 45 prosent. I perioden har antall høyt utdannede sysselsatte økt med om lag personer fra i overkant av til rett over , noe som tilsvarer en økning på 25 prosent. Arbeidsledigheten blant arbeidstakere med høyere utdanning er fortsatt lav og har økt mindre enn for arbeidsstyrken totalt under finanskrisen. Samarbeid om FoU og innovasjon Hvert tredje foretak med innovasjonsaktivitet samarbeidet om innovasjonene i løpet av perioden Dette er noe lavere enn tallene fra forrige undersøkelse for perioden Leverandører og kunder ble oppgitt å være viktigste samarbeidspartner. I 2009 hadde 56 prosent av alle norske artikler i internasjonale tidsskrifter internasjonalt samforfatterskap. Det har vært en markant økning i norske forskeres samforfatterskap med andre land de senere år. Det ble i 2007 registrert patentsøknader i Norge med minst én norsk søker og/eller oppfinner. Årlig gjennomsnitt for tiårsperioden var på søknader. I gjennomsnitt hadde 6,5 prosent av de norske søknadene to eller flere søkere i tiårsperioden. I EUs 6. rammeprogram (RP) deltok norske forskere i 824 samarbeidsprosjekter med et totalt kostnadsbudsjett på om lag 40 mrd. kroner. Om lag ti prosent av alle søknadene om midler fra 7RP inneholdt minst én norsk deltakelse. Resultater av FoU og innovasjon I tidsrommet ble det globalt publisert i alt drøyt 20 millioner vitenskapelige artikler. Verdensproduksjonen har økt gjennom hele perioden fra artikler i 1981 til nesten i Også den norske produksjonen har vokst gjennom denne perioden. I 1981 publiserte norske forskere knapt artikler. I 2009 hadde dette antallet økt til drøyt Nest etter Island hadde Norge den sterkeste årsveksten i antall publiserte arktikler av de nordiske landene med 8,2 prosent. Sverige hadde den laveste med 2,2 prosent. Norske artikler ble sitert 23 prosent over verdensgjennomsnittet i perioden Norsk forsk ning oppnådde i perioden spesielt høy siteringshyppighet i matematikk, klinisk medisin og fysikk. Publikasjonene innen disse fagene ble sitert mer enn 35 prosent over verdensgjennomsnittet. Universitets- og høgskolesektoren står for majoriteten av den norske vitenskapelige publiseringen. I perioden stod norske aktører for 3 300, eller 0,3 prosent, av alle europeiske patentsøknader fra OECD-land. Antall norske søknader var lavere enn antall søknader fra de andre nordiske landene. I tiårsperioden var ulike norske aktører involvert i til sammen norske patentsøknader.

10 10 Produkter som var nye eller vesentlig forbedrede for foretakene, stod for 4,5 prosent av den samlede omsetningen i næringslivet i Dette var 1,7 prosentpoeng lavere enn i Når det gjelder omsetning av produkter som var nye også for markedet, var også denne andelen noe redusert, fra 2,3 prosent i 2006 til 1,8 prosent i siste undersøkelse. I perioden ble det i alt registrert nye foretak, i gjennomsnitt nye foretak per år. I 2009 ble det registrert nye foretak, 19 prosent flere enn i 2001, men 18 prosent færre enn i I perioden har det årlige antallet nye bedrifter med forskermedvirkning vært relativt stabilt, med en viss tendens til stigning over tid. Antallet nye bedrifter med forskermedvirkning varierte fra 38 i 1996 til 87 i De totale PBT-strømmene til norske virksomheter, hadde et samlet omfang estimert til 39,2 mrd. kr i Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet og ressurser til FoU 18,8 mrd. kroner, eller mer enn 44 prosent av de totale FoU-utgiftene, ble brukt i Hovedstadsregionen i Regionen har de høyeste FoU-utgiftene per innbygger. I 2008 var landsgjennomsnittet i overkant av kroner per innbygger, mens Hovedstadsregionen hadde kroner per innbygger. Midt-Norge, med FoU-utgifter på nærmere 7,8 mrd. kroner, stod for i overkant av 18 prosent av FoU-utgiftene og hadde FoU-utgifter per innbygger på kroner. Vestlandet stod for 17 prosent av de totale FoUutgiftene, og hadde FoU-utgifter per innbygger med kroner. Oslofjordregionens FoU-utgifter utgjorde 10 prosent av totalen for Norge, og Nord-Norge stod for 6 prosent. Agder-regionens andel var på ca. 3 prosent, mens Innlandsregionen var den minste av forskningsfondsregionene og stod for i underkant av 2 prosent av de totale FoU-utgiftene i Innlandsregionen hadde også de laveste FoU-utgiftene per innbygger med kroner. Også når det gjaldt personale knyttet til FoU, var Hovedstadsregionen den dominerende. Nærmere personer tilsatt ved institusjoner og bedrifter i regionen deltok i FoU i Nord-Norge og Midt-Norge er de regionene med høyest andel forskerpersonale med doktorgrad. Andelen sysselsatte med lang høyere utdanning har vokst i alle fylkene fra 1996 til 2008.

11 11 Nøkkelindikatorer Nedenfor følger to oversikter med nøkkelindikatorer. De utvalgte indikatorene søker å gi et uttrykk for hovedtrekkene i det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Den første oversikten viser utviklingen over tid i Norge. Den andre viser status for Norge sammenlignet med Sverige, Danmark, Finland, EU og OECD. Nasjonale avgrensninger eller klassifiseringer i forhold til internasjonal rapportering kan gi avvik mellom de to oversiktene. Underlagsmateriale og kommentarer til indikatorene finnes i rapportens øvrige deler. I tabelldelen av rapporten inngår også oversikter med EUs indikatorer for referansetesting (D-tabellene). Nøkkelindikatorer for FoU og innovasjon i Norge i 2003, 2005, 2007 og Ressurser til FoU og innovasjon FoU-utgifter som andel av BNP (%) 1,71 1,52 1,64 1,62 FoU-utgifter per innbygger i faste 2007-priser, kroner FoU-utgifter finansiert av offentlige kilder som andel av totale FoU-utgifter (%) FoU-utgifter finansiert av næringslivet som andel av totale FoU-utgifter (%) FoU-utgifter i UoH-sektoren som andel av totale FoU-utgifter (%) Menneskelige ressurser Andel av befolkningen med høyere utdanning (%) FoU-årsverk per innbyggere 6,4 6,6 7,2 7,5 FoU-årsverk utført av UoH-utdannet FoU-personale per innbyggere 4,6 4,7 5,3 5,5 Andel av UoH-utdannet FoU-personale med doktorgrad (%) Andel kvinner av UoH-utdannet FoU-personale (%) Samarbeid om FoU og innovasjon Innkjøpt FoU som andel av egenutført FoU i næringslivet (%) Foretak med FoU-samarbeid som andel av totalt antall foretak med FoU i industrien (%) Foretak med innovasjonssamarbeid som andel av totalt antall foretak med innovasjon i industrien (%) Andel artikler i internasjonale tidsskrifter der norske forskere har samforfatterskap med andre land (%) Resultater av FoU og innovasjon Andel innovative foretak i hele næringslivet (%) Andel omsetning av nye eller vesentlig endrede produkter i hele næringslivet (%).. 5,9 1 6,1 2 4,5 5 Antall artikler i internasjonale tidsskrifter per innbygger Antall patentsøknader til European Patent Office per million innbyggere Tall for Tall for Tall for Etter oppfinners adresse og søknadsdato, kun EPA-søknader. 5 Inkluderer ikke foretak med sysselsatte i næringene bygge- og anleggsvirksomhet og transport og lagring. Kilde: NIFU STEP, SSB, Eurostat, se også tabelldelen av rapporten

12 12 Nøkkelindikatorer for FoU og innovasjon for sist tilgjengelige år i Norge, Sverige, Danmark, Finland, EU og OECD År Norge Sverige Danmark Finland OECD EU15 Ressurser til FoU og innovasjon FoU-utgifter som andel av BNP (%) ,62 3,75 2,72 3,49 2,28 1 1,92 1 FoU-utgifter per innbygger, NOK FoU-utgifter finansiert av offentlige kilder som andel av totale FoU-utgifter (%) FoU-utgifter finansiert av foretakssektoren som andel av totale FoU-utgifter (%) FoU-utgifter i UoH-sektoren som andel av totale FoU-utgifter (%) Menneskelige ressurser Andel av befolkningen med høyere utdanning (%) (25-64 år) FoU-årsverk per innbyggere ,5 8,4 8,8 10,7.. 5,4 1 FoU-årsverk utført av UoH-utdannet personale per innbyggere ,5 5,2 5,6 7,7 3,5 2 3,2 1 Samarbeid om innovasjon Foretak med innovasjonssamarbeid som andel av totalt antall foretak med innovasjon i næringslivet totalt (%) ,6 40,0 34,2 57,7.. 24,9 3 Foretak med innovasjonssamarbeid som andel av totalt antall foretak med innovasjon i industrien (%) ,2 42,4 36,7 62,1.. 25,9 3 Resultater av FoU og innovasjon Andel innovative foretak i næringslivet (%) ,5 44,6 46,9 51,4.. 38,9 3 Andel innovative foretak i industrien (%) ,8 51,6 57,0 56,2.. 42,0 3 Andel omsetning av nye eller vesentlig endrede produkter i næringlivet (%) ,8 15 7,8 15,7.. 13,4 Antall artikler i internasjonale tidsskrifter per innbyggere Antall patentsøknader til European Patent Office per million innbyggere EU27. 4 Etter oppfinners adresse og søknadsdato, kun EPA-søknader. Kilde: NIFU STEP, SSB, OECD, Eurostat, se også tabelldelen av rapporten

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2011 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2011 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 1 Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2009 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon 2 Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2012 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2012 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2013 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2013 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall 6 Tabelldel 186 6 Tabelldel 187 Tabelldelen er organisert slik at den kan brukes som oppslagsverk, uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting 183 4 Tabelldel 184 4 Tabelldel 185 Tabelldelen er organisert som et oppslagsverk, som kan brukes uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 9.februar 2011 (revidert 21.september 2011) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) viser at den

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting 5 Tabelldel 170 5 Tabelldel 171 Tabelldelen er organisert slik at den kan brukes som oppslagsverk, uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005 15.desember 2006 (korrigert 30.april.2007) (Reviderte fastprisberegninger 24.juli, 12.oktober og 20.november 2007) (Revidert BNP 12.desember 2007) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Nær 30 milliarder

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2014 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2014 Norges forskningsråd Postboks 567 1327 LYSAKER

Detaljer

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 18.desember 2008 (revidert 18.mars og 21.mars 2009) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU)

Detaljer

3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon

3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon 3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon Frank Foyn Frants Gundersen Hebe Gunnes Kristine Langhoff Svein Olav Nås Knut Onsager Trude Røsdal Tore Sandven Tom Skyrud Lars Wilhelmsen 3 Regionale

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

FoU-statistikk (A.13). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen.

FoU-statistikk (A.13). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen. 201 5 Tabelldel 202 5 Tabelldel 203 Tabelldelen er organisert som et oppslagsverk, som kan brukes uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 217 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 217 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Et kvalitativt løft for forskningen Resultatmål: Norsk forskning skal være på høyde med våre nordiske naboland innen 21 når det gjelder vitenskaplig

Detaljer

10. Forskning og utvikling (FoU)

10. Forskning og utvikling (FoU) Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Kristine Langhoff og Mona I. A. Engedal 10. Forskning og utvikling (FoU) Totale utgifter til forskning og utvikling (FoU) utgjorde

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2017

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2017 Kunnskapsdepartementet Rapport Forskningsbarometeret 217 Forskningsbarometeret 217 presenterer indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Juni 2002 2002 NORGE Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning Innledning Dette er den sjette tabell- og figursamlingen i dette

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 215 4 5 Om Re områder resultater 1 2 3 In Me Sa investering mennesker samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 215 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2016

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2016 Kunnskapsdepartementet Rapport Forskningsbarometeret 216 Forskningsbarometeret 216 presenterer indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 2013 4 5 Om Re områder resultater 1 2 3 In Me Sa investering mennesker samarbeid 6 Tr trender 6 Innledning Forskningsbarometeret 2013 hva viser indikatorene? De 22 indikatorene i

Detaljer

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2014 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2011 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Forskningsrådets vurdering av funnene fra kartleggingen. Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik

Forskningsrådets vurdering av funnene fra kartleggingen. Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik Forskningsrådets vurdering av funnene fra kartleggingen Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik Hvorfor kartlegge den nasjonale innsatsen på nordområdeforskning? Etablere et kunnskapsgrunnlag for å gjøre

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 6/27, mai 27: FoU i instituttsektoren i 25 Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 1 FoU i instituttsektoren i 25 Om lag

Detaljer

Samspill om regional forskning noen utfordringer

Samspill om regional forskning noen utfordringer Samspill om regional forskning noen utfordringer Olav R. Spilling 22. mars 2011 Nasjonal konferanse RFF Samspill om regional forskning noen utfordringer 1. Det regionale samspillet 2. Målene for regionale

Detaljer

Nøkkeltall 2015 økonomi

Nøkkeltall 2015 økonomi Nøkkeltall 2015 økonomi Inntekter fordelt på departement Forsvarsdepartementet 5 mill. (4 mill.) Justis- og bederedskapsdep. 22 mill. (1 mill.) Finansdepartementet 22 mill. (0 mill.) Barne-, likestillings-

Detaljer

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Norge Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Norge Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Norge 2003 Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning Innledning Denne tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps-

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Nesten 30 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge 2005. Dette

Detaljer

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan Nordnorsk fellessamling for VRI og RFF MS Midnatsol 9. mars 211 Elisabeth Blix Bakkelund og Eivind Sommerseth, Forskningsrådet Totale FoU-utgifter og FoU-utgifter

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2013 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Statssekretær Oluf Ulseth SIVA-nett Stavanger, 22. april 2002 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere enn næringslivet

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet og ressurser til FoU... 1

5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet og ressurser til FoU... 1 Foreløpig versjon av Kapittel 5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet og ressurser til FoU i Det norske forsknings og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2010, per 20.august 2010.

Detaljer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Dag W. Aksnes www.nifustep.no Publiserings- og siteringsdata - indikatorer på resultater

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 217 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 217 Norges forskningsråd Postboks 567 1327 LYSAKER Telefon:

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2009 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Den er også tilgjengelig

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2012 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2012 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 217 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Følgende personer har bidratt til rapportens faglige innhold og tabelldel:

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 2, mai 2005: FoU i instituttsektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 2 Forskning og utviklingsarbeid i instituttsektoren

Detaljer

Forskningsbarometeret 2013

Forskningsbarometeret 2013 Rapport Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no www.publikasjoner.dep.no Tlf.: 22 24 20

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2004 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps- og teknologiindikatorer har utkommet årlig siden 1997.

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 203 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 203 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Et velfungerende forskningssystem: Hvordan få mer ut av de offentlige forskningsmidlene?

Et velfungerende forskningssystem: Hvordan få mer ut av de offentlige forskningsmidlene? Jan Fagerberg, FFA årskonferanse, Lillestrøm, 10.05.2011 Et velfungerende forskningssystem: Hvordan få mer ut av de offentlige forskningsmidlene? For - Undersøke sammenhengen mellom ressurser og resultater

Detaljer

Hovedtrekk i vitenskapelig publisering over det siste tiåret. Gunnar Sivertsen

Hovedtrekk i vitenskapelig publisering over det siste tiåret. Gunnar Sivertsen Hovedtrekk i vitenskapelig publisering over det siste tiåret Gunnar Sivertsen Hovedtrekk i vitenskapelig publisering siden 1981 (lange linjer) Gunnar Sivertsen Oversikt 1. En vill idé fra lanseringen av

Detaljer

FoU og innovasjon i norsk næringsliv

FoU og innovasjon i norsk næringsliv FoU og innovasjon i norsk næringsliv Frank Foyn, frf@ssb.no Indikatorrapportens lanseringsseminar 19.10.2016 1 19.10.2016. Næringslivet og FoU Målet for næringslivet er lønnsomhet/avkastning, ikke FoU

Detaljer

5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet og ressurser til FoU

5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet og ressurser til FoU 5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet og ressurser til FoU Frank Foyn Hebe Gunnes Kristine Langhoff Trude Røsdal Tore Sandven Tom Skyrud Ole Wiig 5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2006 NORGE Innledning Denne lille tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og andre indikatorer har utkommet årlig siden 1997. De er også

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 216 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 216 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 5/2007, april 2007: FoU i universitets- og høgskolesektoren i 2005 Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 1 FoU i universitets-

Detaljer

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 Oppdatert versjon november 2016 4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 NIFES har gjennomgått og oppdatert sine tall for årsverk. Det er endringer i følgende seks tabeller: 1, 8, 11, 12, 14 og 24. Nøkkeltall

Detaljer

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Topplederforum 14. januar 2014 Rolf K. Reed Instituttleder, Institutt for biomedisin Universitetet i Bergen 1. Nåsituasjonen Norges forskningsråds evaluering

Detaljer

Sekretariat: Geir Arnulf (sekretariatsleder), Elin Stokkan, Øystein Jørgensen, Rudi Dreyer, Barbra Noodt.

Sekretariat: Geir Arnulf (sekretariatsleder), Elin Stokkan, Øystein Jørgensen, Rudi Dreyer, Barbra Noodt. Møte 7-2011 Referat Tid: Mandag 31. januar og kl.0930-1800 (sak 1-11 t.o.m. sak 6-11) Tirsdag 1. februar 2011 kl.0900-1700 (sak 7-11) Sted: Kunnskapsdepartementet, Y-blokka, møterom Y-1000. Til stede:

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2010 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Den er også tilgjengelig

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover Programrapport 2016 Programnavn/akronym FORSKSKOLE Programmets overordnede mål og formål Satsingen Nasjonale forskerskoler skal bidra til å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen i Norge gjennom nasjonalt

Detaljer

Internasjonalisering i tall

Internasjonalisering i tall Internasjonalisering i tall Universitets og høgskolerådet, 9 juni 2008 Stig Slipersæter, NIFU STEP Drivkrefter for internasjonalisering Vitenskapsinterne Forskningens universelle karakter Personlige nettverk

Detaljer

Næringsanalyse Trondheim

Næringsanalyse Trondheim Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen av næringslivet i, med hensyn på lønnsomhet, vekst og nyetableringer.

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 1, mai 2005: FoU i universitets- og høgskolesektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 FoU i universitets- og høgskolesektoren

Detaljer

Forskning og innovasjon for grønn omstilling: Hva sier tallene?

Forskning og innovasjon for grønn omstilling: Hva sier tallene? Espen Solberg Forskningsleder/NIFU Forskning og innovasjon for grønn omstilling: Hva sier tallene? Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, 24. september 2015 Hovedpunkter FoU- og innovasjonsstatistikk

Detaljer

Hva vet vi om rekrutteringsbehov, forskerrekruttering og forskerattraktivitet?

Hva vet vi om rekrutteringsbehov, forskerrekruttering og forskerattraktivitet? Sveinung Skule Hva vet vi om rekrutteringsbehov, forskerrekruttering og forskerattraktivitet? Kampen om talentene. Forskningspolitisk seminar 14. november 2017 Hovedtemaer Behovet for forskerutdannede

Detaljer

HELSE porteføljen i SkatteFUNN

HELSE porteføljen i SkatteFUNN HELSE porteføljen i SkatteFUNN 14. Januar 2010 Are Kristiansen SkatteFUNN Oversikt SkatteFUNN HELSE porteføljen Bidrar SkatteFUNN til økt forskning for innovasjon i helsesektoren? Bidrar skattefunn til

Detaljer

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn. i perioden 1980-2010.

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn. i perioden 1980-2010. 202 FoU-statistikk Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn i perioden 980-200 og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Kilde: Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon,

Detaljer

NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning

NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31, N-0352 Oslo Telefon: 22 59 51 00 Telefaks: 22 59 51 01 E-mail: post@nifustep.no ISBN

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Utfordringen fra Tora Aasland

Utfordringen fra Tora Aasland Jan Fagerberg, 2.5.2011 Utfordringen fra Tora Aasland Foreløpig utgave - Undersøke sammenhengen mellom ressurser og resultater - Foreslå resultatindikatorer - Vurdere endringer i virkemidler og finansiering

Detaljer

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter Fung. avdelingsdirektør Heidi A. Espedal Forskningsutvalget 4. September 2013 Forskningsadministrativ

Detaljer

Fra god idé til god butikk

Fra god idé til god butikk Fra god idé til god butikk Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Perspektivkonferansen 2003 Hamar, 31. oktober 2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende

Detaljer

Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier

Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier Siri Brorstad Borlaug NIFU 29.05.2015 Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier NIFUs Årskonferanse 2015, Sesjon 1 Publisering 10% mest siterte ERC Patenter Bedriftsetablering

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Forskningsbarometeret 2012 hva viser indikatorene?

Forskningsbarometeret 2012 hva viser indikatorene? Forskningsbarometeret 212 Innledning 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Innledning Forskningsbarometeret 212 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene

Detaljer

FoU-statistikk for de nordiske land. Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk

FoU-statistikk for de nordiske land. Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk FoU-statistikk for de nordiske land Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk Sist oppdatert 6. mars 215 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB

Detaljer

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Kaja Wendt Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Norge er fortsatt et lite land i verden Norge vs. verden Norge som del av verden

Detaljer

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004 Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004 2008/EØS/10/32 av 22. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF når

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Anders Hanneborg Divisjonsdirektør i Norges forskningsråd NSG-seminar 3. november 2010 Innhold Et blikk på finansiering av UH-sektoren

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016 2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Regionale forskningsfond... 3 1.2 Regionale utfordringer... 3 1.3 Forskning og forskningsbasert innovasjon RFF Agders rolle... 4 2. Fondets forhold

Detaljer

Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005

Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005 Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005 RAPPORT 36/2007 Belyst med FoU-statistiske data Kristoffer Rørstad NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Hebe Gunnes Susanne L. Sundnes Ole Wiig Marte Blystad Rapport 24/2013 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Nytt blikk på samarbeid

Nytt blikk på samarbeid Taran Thune, seniorforsker NIFU og Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur, UiO Nytt blikk på samarbeid Lanseringsseminar for indikatorrapporten, Norges forskningsråd, 15. oktober 2014 Samarbeid om

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Susanne L. Sundnes Hebe Gunnes Ole Wiig Bjørn Magne Olsen Rapport 25/2015 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

Tjenesteyting som næringsutvikling

Tjenesteyting som næringsutvikling Tjenesteyting som næringsutvikling Statssekretær Helle Hammer Nærings- og handelsdepartementet PULS prosjektledersamling 29. april 2003 Sentrale utfordringer Internasjonale konjunkturer Høye oljeinvesteringer

Detaljer

Rapport. Forskningsbarometeret 2014

Rapport. Forskningsbarometeret 2014 Rapport Forskningsbarometeret 214 Forskningsbarometeret 214 presenterer 25 indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid, områder, resultater

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Sammenhenger mellom kunnskap, FoU og innovasjon

Sammenhenger mellom kunnskap, FoU og innovasjon Espen Solberg 03-05-12 Sammenhenger mellom kunnskap, FoU og innovasjon Forskningsløft i Nord, Høgskolen i Narvik, 3. mai 2012 Mot et utvidet innovasjonsbegrep utvidet forståelse Produkter og prosesser

Detaljer

Forskning og innovasjon i høgskolene - hvor er vi og hvor vil vi? Arvid Hallén Hotel Bristol, Oslo, 11. februar 2013

Forskning og innovasjon i høgskolene - hvor er vi og hvor vil vi? Arvid Hallén Hotel Bristol, Oslo, 11. februar 2013 Forskning og innovasjon i høgskolene - hvor er vi og hvor vil vi? Arvid Hallén Hotel Bristol, Oslo, 11. februar 2013 Kunnskapstriangelet Utdanning - kompetanse Forskning Innovasjon praksis Mål for FoU

Detaljer

Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI. - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen -

Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI. - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen - Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen Hovedpunkter: Kunnskapsnæringen er den største sysselsetteren i privat sektor.

Detaljer

Kartlegging av nordområdeforskningen Dag W. Aksnes

Kartlegging av nordområdeforskningen Dag W. Aksnes Kartlegging av nordområdeforskningen 2009 Dag W. Aksnes Forskningsrådets nordområdekonferanse, Tromsø 10.11.2010 Prosjektet Gi oversikt over samlet norsk nordområdeforskning (FoU) Forskningsrådet har data

Detaljer