Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer"

Transkript

1 1 Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2009 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon

2 2 Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: Telefaks: Publikasjonen kan bestilles via internett: eller grønt nummer telefaks: Grafisk design omslag: Creuna as Sats: 07 Gruppen AS Illustrasjoner. NIFU STEP Trykk: 07 Gruppen AS Innbinding: Lundeby & co. Bokbinderi as Opplag: Oslo, september 2009 ISBN (trykksak) ISBN (pdf) ISSN Tegnforklaring til tabellene:.. oppgave mangler : tall kan ikke offentliggjøres - null 0 mindre enn 0,5 av den brukte enheten

3 3 Forord Forsknings- og innovasjonspolitikken må være kunn skapsbasert. Vi må skaffe oss et godt innblikk i hva som skjer i forskningsmiljøene og i de bedriftene og organisasjonene som driver med FoU og vi må forsøke å forstå hvordan forskning og innovasjon ett sted i samfunnet påvirker kunnskapsutviklingen et annet sted. Dette er ikke lett, fordi forskning og utvikling inn går i komplekse sosiale lærings- og nyskapingsprosesser der det ikke er enkelt å se hvor en ide oppstår, hvordan kunnskap gir den liv og hvordan den vandrer fra en person til en annen i dette fantastiske nettverket av mennesker og institusjoner vi kaller samfunnet. Men vi må forsøke. FoU og innovasjonsstatistikken gir oss noen av de viktigste redskapene vi har for analyse av forskning, utvikling og innovasjon og disse aktivitetenes effekt på samfunnet. Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2009 samler de viktigste av disse tallene og presenterer dem på en måte som gjør dem anvendelige i en forsknings- og innovasjonspolitisk setting. Men det er ikke alt. Rapporten utdyper denne statistikken med tall fra andre kilder og med tolkninger som hjelper oss til å forstå tallene. Slik hjelper den oss til å gjøre data om til kunnskap kunnskap som forhåpentligvis vil bidra til gode politiske beslutninger. Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom NIFU STEP, SSB og Forskningsrådet. I redaksjonskomiteen sitter det også medlemmer fra Innovasjon Norge og Universitets- og høgskolerådet. Jeg vil gjerne takke redaksjonsgruppen og alle som har bidratt til dette viktige arbeidet. Forskningsrådet legger stor vekt på at dette materialet kommer i bruk så snart som mulig. I år ble derfor en foreløpig utgave av rapporten lagt ut på nett allerede 1.juli, mens tallmaterialet oppdateres kontinuerlig på Oslo, september 2009 Arvid Hallén Administrerende direktør Norges forskningsråd

4 4 Redaktørens forord Rapporten beskriver det norske forsknings- og inno vasjonssystemet i form av statistikk, indikatorer og analyse. Den såkalte Indikatorrapporten er et oppslagsverk med faktaunderlag som gir overblikk over den aktuelle situasjonen, samt tidsserier og internasjonale sammenligninger. Innholdet belyser ressurssituasjonen for norsk forskning og utviklingsarbeid (FoU) og innovasjonsvirksomhet, så vel som rekruttering til høyere utdanning og forskning, arbeidsmarked, samarbeid samt resultater av FoU og innovasjon. Hoveddelen av undersøkelsene som materialet bygger på, ble gjennomført i 2008 med publisering av resultatene på nettet, blant annet på Indikatorrapportens nettside, i løpet av En foreløpig versjon av Indikatorrapporten ble lagt ut på nettsiden 1. juli Den foreliggende, endelige rapporten er oppdatert og kvalitetssikret. Mange land utgir tilsvarende rapporter, men få land har samme bredde i faktaunderlaget og har bygget opp dette over så lang tid som Norge. En engelskspråklig kortversjon vil foreligge innen utgangen av For mer informasjon, se også NIFU STEPs og SSBs nettsider på hhv. og ssb.no/statistikkbanken/. Indikatorrapporten er et resultat av et samarbeid mellom NIFU STEP, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norges forskningsråd, der NIFU STEP er hovedansvarlig for sammenstilling og koordinering av de ulike delene. Rapporten er den syvende utgaven i en serie som siden starten i 1997 har vært publisert hvert annet år. Fra og med 2009 vil det lages en årlig Indikatorrapport, neste rapport i serien utkommer dermed i Rapporten er organisert i fire kapitler samt tabelldel. Det er i nettversjonen av rapporten man finner den komplette tabelldelen med om lag dobbelt så mange tabeller, løpende oppdatert og ofte med flere detaljer enn i papirversjonen. Innledningsvis i rapporten inngår en kortfattet oppsummering med hovedpunkter og en oversikt med nøkkelindikatorer. Kapittel 1 gir en beskrivelse av ressurssituasjonen innenfor FoU og innovasjon i Norge, inkludert internasjonale sammenligninger, målt i utgifter. Regionale sammenligninger av FoU-innsats er samlet i et eget underkapittel. Kapittel 2 omhandler personale som deltar i FoU, årsverk innenfor FoU og arbeidsmarkedet for høyere utdanning, mens kapittel 3 ser på kunnskapsflyt og samarbeid. Kapittel 4 inneholder indikatorer for resultater i form av publikasjoner, siteringer, patenter og innovasjon utgaven inneholder også korte fokusartikler, såkalte fokus bokser, der ulike sider ved det norske forsknings- og innovasjonssystemet trekkes fram og diskuteres i signerte bidrag. Rapporten inkluderer også metodevedlegg, referanser og en oversikt over de viktigste offentlige dokumenter innenfor forskning, høyere utdanning og innovasjon de siste årene. Arbeidet med rapporten har vært fulgt av en ansvarlig redaksjonskomité som for denne utgaven ble utvidet med Berit Hyllseth fra Universitets- og høgskolerådet og Knut Senneseth fra Innovasjon Norge. Øvrige medlemmer av redaksjonen har vært Per Koch og Svein Olav Nås fra Norges forskningsråd, Lise Dalen Mc Mahon og Frank Foyn fra SSB, og Stig Slipersæter og Trude Røsdal fra NIFU STEP. Trude Røsdal fungerte som rapportens redaksjonssekretær og utførte et omfattende arbeid med koordinering av de ulike delene av rapporten. Hebe Gunnes fra NIFU STEP har stått for den tekniske tilretteleggingen av figurene som inngår. Nina Bjurbeck fra Norges forskningsråd har hatt ansvaret for nettversjonen av rapporten. Til slutt vil jeg rette en takk til de mange andre som har bidratt til rapporten ved å gjennomføre undersøkelsene og skrive de ulike delene. En stor takk til Norges forskningsråd som har muliggjort arbeidet og finansiert rapporten. I tillegg vil jeg takke de FoU-utførende institusjoner som har svart på spørreskjemaer og bidratt med faktaopplysninger. Oslo, september 2009 Kaja Wendt NIFU STEP Seniorrådgiver Statistikk og indikatorer

5 5 Innhold Hovedpunkter... 8 Nøkkelindikatorer Ressurser til FoU og innovasjon Norges samlede FoU-innsats Ressursinnsatsen i de FoU-utførende sektorene Finansiering av FoU Grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid Fagområder Tematiske prioriteringer og prioriterte teknologiområder FoU i helseforetakene Bevilgninger til FoU over statsbudsjettet FoU i universitets- og høgskolesektoren Ressursinnsats av FoU Finansiering av FoU Grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid FoU i instituttsektoren Ressursinnsats av FoU Finansiering av FoU i instituttsektoren Fagområdene FoU i næringslivet Ressursinnsats av FoU Finansiering av FoU FoU etter ulike typer foretak Innovasjon i næringslivet Produkt- og prosessinnovasjon Organisasjons- og markedsinnovasjon Patenter og andre beskyttelses metoder Faktorer som hindrer innovasjonsaktiviteten Regionale sammen ligninger av FoU-innsats i Norge Regional fordeling av samlet FoU-innsats i Norge Regional fordeling av FoU-utgiftene i universitets- og høgskole- og instituttsektoren Næringslivets regionale FoU- og innovasjonsaktivitet Internasjonale sammenligninger av FoU-innsats og innovasjon FoU-utgifter Bransjevise sammenligninger av FoU Internasjonale sammenligninger av innovasjon Fokusartikler om ressurser til FoU og innovasjon Menneskelige ressurser Høyere utdanning Studenttallsutviklingen Produksjon av kandidater med høyere grad Doktorgrader i Norge og Norden FoU-personale FoU-personale etter FoU-utførende sektorer FoU-personale i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren FoU-personale i næringslivet Kvinner i forskning FoU-årsverk Antall forskere versus utførte FoU-årsverk

6 FoU-årsverk etter FoU-utførende sektor Internasjonale sammenligninger av FoU-årsverk Arbeidsmarkedet for høyere utdannede Arbeidsmarkedet blant høyt utdannede Doktorenes yrkeskarriere Opplæring i arbeidslivet Mobilitet av arbeidstakere Internasjonale sammen ligninger av høyere utdanning Fokusartikler om menneskelige ressurser Samarbeid om FoU og innovasjon Totale ressurser til FoU-samarbeid Samarbeid om FoU og innovasjon i næringslivet Samarbeid om FoU i næringslivet Samarbeid om innovasjon i næringslivet Samarbeid om FoU mellom forskningsinstitutter og universiteter og høgskoler Internasjonalt samarbeid i publikasjoner Norges deltakelse i EUs rammeprogram Norges deltakelse i EUs 6. rammeprogram Fokusartikkel om samarbeid om FoU og innovasjon Resultater av forskning og innovasjonsvirksomhet Vitenskapelig publisering og sitering Vitenskapelig publisering Siteringer Nasjonal publiseringsprofil Industrielle rettigheter Industrielle rettigheter blant innovative norske foretak Patentering Foretakspatenter Resultater fra forskningsinstituttene Resultater av innovasjon i næringslivet Omsetning av nye og endrede produkter Fokusartikler om resulater av forskning og innovasjonsvirksomhet Tabelldel A Periodisk statistikk B Spesialundersøkelser C Statistiske basistall D EUs indikatorer for referansetesting Vedlegg 1 Om FoU-statistikken og innovasjonsundersøkelsen opplegg og metode Vedlegg 2 Litteraturoversikt

7 7 Oversikt over faktabokser OECDs definisjon av forskning og utviklingsarbeid FoU-virksomhetens finansieringskilder Norges forskningsråds virkemiddelapparat Forskningsmeldingen: Klima for forskning, St.meld. nr. 30 ( ) Tematiske prioriteringer og prioriterte teknologiområder Nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) CO 2 -håndtering Måling av ressursbruk til FoU i helseforetakene Forholdet mellom statsbudsjettanalysene og FoU-undersøkelsene Evaluering av SkatteFUNN Innovasjon Norges virkemiddelapparat OECDs definisjon av innovasjon Innovasjonsmeldingen: Et nyskapende og bærekraftig Norge, St.meld. nr. 7 ( ) OECDs innovasjonsstrategi Regionalmeldingen: Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og regionalpolitikken, St.meld. nr. 25 ( ) Regionene og innovasjonsapparatet Internasjonale sammenligninger Kandidatundersøkelsene Nye nærings-ph.d.-er Nærmere om doktorgrader Forskerpersonalregisteret Deltakelse i europeiske forskningsnettverk EUs 7. rammeprogram Bibliometriske indikatorer Siteringer som indikator Norsk overgang til Den europeiske patentkonvensjonen Klassifisering av patentsøknader etter NACE industriområder Identifisering av foretakspatenter Nøkkeltall for forskningsinstitutter Oversikt over fokusbokser/-artikler 1.1 Det problematiske FoU-begrepet Hvor sammenliknbar er FoU-statistikk i Norden? år med forskningsstatistikk Forskning og utvikling blir i Norge Flere penger færre ressurser Forskning i høyskolesektoren i et europeisk perspektiv Det geografiske paradokset i det norske innovasjonssystemet Krisepakkene vinteren Mangel på gode norske rammebetingelser for fornybar energi Innovasjonsmeldingen: Mye organisering lite politikk Historiske perspektiver på forskningsmeldingen Nye data kaster lys over kvinner og menns ulike forskningskapasitet Engelsk i norske masteroppgaver og doktoravhandlinger Tid til forskning ved universitetene Bedre studiegjennomføring på høyere grad etter Kvalitetsreformen? Forskermobilitet på tvers av landegrensene Effekter av FoU-støtte Innovasjon i offentlig sektor Økt kvalitet eller bare vekst? Resultatmåling av støtte til brukerstyrt forskning i Forskningsrådet CDM-modellen: Sammenhengen mellom innovasjon og økonomiske resultater i bedriftene

8 8 Hovedpunkter Ressurser til FoU og innovasjon I 2007 utgjorde utgifter til forskning og utvikling (FoU) 37,4 milliarder kroner i Norge mot 29,6 milliarder kroner i Dette ga en realvekst på hele 17,1 prosent, den høyeste veksten i FoUutgifter siden midten av 1980-tallet. Sterkest var veksten i næringslivet, lavest i instituttsektoren. FoU-innsatsen i universitets- og høgskolesektoren utgjorde 11,7 milliarder kroner i 2007, i instituttsek toren 8,3 milliarder kroner og i næringslivet 17,4 milliarder kroner. Fordelingen mellom sekto r- ene er omtrent den samme som i 2005; en liten økning i næringslivet på bekostning av en tilsvarende nedgang i instituttsektorens andel. FoU-utgiftenes andel av bruttonasjonalproduktet (BNP) utgjorde 1,6 prosent i I 2005 og 2006 var andelen 1,5 prosent. BNP-andelen var høyere i Sverige med 3,6 prosent, i Finland med 3,5 prosent, i Island med 2,8 prosent og i Danmark med 2,6 prosent. OECD-gjennomsnittet var 2,3 prosent for FoU-utgiftene per innbygger var norske kroner i Det er lavere enn de andre nordiske landene hvor tilsvarende utgifter i Sverige var , i Finland i Island og i Danmark omregnet til norske kroner. Men innsatsen per innbygger var samtidig høyere enn OECD-gjennomsnittet på og EU15 på norske kroner dette året. I 2007 var helseforetakenes FoU for første gang inkludert i ordinær FoU-statistikk, med FoU-utgifter på til sammen 2 milliarder kroner. FoU-ressursenes finansieringskilder fordeler seg med 16,6 milliarder fra offentlige kilder, 16,4 milliarder fra næringslivet og 4,4 milliarder fra andre kilder og utlandet. FoU finansiert av offentlige kilder utgjorde 0,73 prosent av BNP i Andelen for næringsliv, utland og andre kilder var 0,91 prosent. Utenlandskontrollerte foretak stod for 28 prosent av næringslivets totale FoU-kostnader i 2006, samme andel som disse foretakene har av samlet produksjonsaktivitet. 21 prosent av norske foretak var innovative i følge innovasjonsundersøkelsen for Dette er en reduksjon på ett prosentpoeng i forhold til undersøkelsen for For innovative foretak var økonomiske faktorer de viktigste hindringene for innovasjonsaktivitet i perioden Budsjetterte FoU-kostnader i godkjente Skatte- FUNN-prosjekter har vært stabile de siste tre årene, med 8,5 milliarder kroner både i 2006 og 2007 og 8,3 milliarder kroner i Antall foretak med skattefradrag for FoU har imidlertid gått ned. Bevilgningene til FoU i vedtatt statsbudsjett for 2009 er anslått til 20,8 milliarder kroner. Målt i faste priser er den årlige økningen i perioden om lag 2,9 prosent. Menneskelige ressurser til FoU og innovasjon I 2007 deltok nærmere personer i FoUarbeid i Norge. Av disse var om lag forskere/ faglig personale. Tilsvarende tall for 2005 var og Økningen har vært størst for stipendiater samt forskerstillinger ved helseforetakene. Personalet som deltok i FoU i 2007 utførte årsverk innenfor FoU. Av disse ble nesten FoU-årsverk utført av forskere/faglig personale, mens ble utført av teknisk-administrativt personale. En økende andel av det teknisk-administrative personalet har høyere utdanning. Kvinneandelen utgjorde en tredjedel av forskerne/ faglig personale i 2007, en økning på ett prosentpoeng fra Ved universiteter og høgskoler var kvinneandelen 42 prosent, i instituttsektoren nær - mere 37 prosent og i næringslivet nesten 20 prosent. Det totale antall studenter, medregnet utenlandsstudenter, holder seg stabilt og har etter 2002 vært på om lag I 2008 var antallet studenter Uendret utdanningstilbøyelighet i Norge de siste årene har ført til mindre forskjell til de øvrige

9 9 OECD-landene. Økningen i OECD-gjennomsnittet har fortsatt i samme takt som tidligere. I 2007 avla nærmere kandidater høyere grad ved norske universiteter, vitenskapelige, statlige og andre høgskoler. Dette innebærer en økning på 18 prosent fra 2005, dobbelt så høy vekst som fra 2003 til Kvinneandelen var 55 prosent i Antallet doktorgrader øker stadig, og det ble avlagt over nye doktorgrader i Relatert til folketallet ble det i 2007 avlagt noen flere doktorgrader i Norge enn i Danmark, mens det i Finland og særlig Sverige avlegges langt flere doktorgrader. De fleste doktorene finner seg arbeid i offentlig sektor, i første rekke ved universiteter og høgskoler. Kvinneandelen blant doktorene var på 45 prosent i Arbeidsledigheten blant arbeidstakere med høyere utdanning er fortsatt lav og har økt mindre enn for arbeidsstyrken totalt under finanskrisen. Samarbeid om FoU og innovasjon Samlet ble det overført 12,7 milliarder kroner til kjøp av FoU og finansiering av FoU på tvers av de FoU-utførende sektorene i Norge og i utlandet i Vel 40 prosent av foretakene med FoU hadde formelt samarbeid om FoU med andre i De viktigste samarbeidspartnerne var leverandører og forskningsinstitutter. I 2006 hadde 37 prosent av de innovative enhetene i næringslivet samarbeid om innovasjon, en moderat økning fra forrige undersøkelse. 71 prosent av disse oppga at samarbeid med foretak i eget konsern var viktig, mens kun 19 prosent av foretak som hadde samarbeid med konkurrenter, anså at det hadde vært viktig. I mer enn halvparten av alle norske artikler i internasjonale tidsskrifter i 2008 forekommer internasjonalt samforfatterskap. Det har vært en markant økning i norske forskeres samforfatterskap med andre land de senere år. Den norske deltakelsen i EUs 6. rammeprogram omfattet samarbeid med forskere fra 105 land, hovedtyngden ligger på de 15 gamle EU-landene. Den norske kontingenten for deltakelsen var på om lag 650 millioner kroner i Ved utgangen av 2008 var det norsk deltakelse i søknader til det 7. rammeprogram, tilsvarende 9 prosent av alle søknader. De norske aktørene med flest deltakelser i det 7. rammeprogram er de samme som var mest aktive i det 6. rammeprogram: SINTEF, UiO, UiB og NTNU. Resultater av FoU og innovasjon I den siste tiårsperioden, , har veksten i antall artikler publisert av norske forskere vært spesielt kraftig, på hele 74 prosent. I samme periode økte den relative artikkelproduksjonen med 24 prosent i Sverige, 34 prosent i Finland og 39 prosent i Danmark. Norge er likevel fremdeles det minste nordiske landet målt etter vitenskapelig produksjon. Norske artikler siteres mer enn før, særlig innenfor matematikk, klinisk medisin, fysikk og landbruksvitenskap. I perioden ble norske artikler sitert 22 prosent oftere enn verdensgjennomsnittet. Majoriteten av total norsk vitenskapelig publisering var det i 2008 universiteter og høgskoler som stod for med 56 prosent, mens helseforetakene bidro med 22 prosent, instituttsektoren med 18 prosent og næringslivet med 4 prosent. Norske aktører stod for søknader hos det europeiske patentkontor (EPO) i perioden , en økning på 25 prosent i forhold til foregående seksårsperiode. Økningen i OECD totalt var på 38 prosent i samme tidsrom. For forskningsinstituttene er rapporter fortsatt den dominerende publiseringsformen, samtidig som produksjonen av vitenskapelige artikler øker. Nye eller vesentlig forbedrede produkter stod for 5,9 prosent av samlet omsetning i næringslivet i 2006, samme andel som i 2004, men en nedgang fra 2001 da 7,7 prosent av den totale omsetningen i næringslivet stammet fra innovasjoner.

10 10 Nøkkelindikatorer Nedenfor følger to oversikter med nøkkelindikatorer. De utvalgte indikatorene søker å gi et uttrykk for hovedtrekkene i det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Den første oversikten viser utviklingen over tid i Norge. Den andre viser status for Norge sammenlignet med Sverige, Danmark, Finland, EU og OECD. Nasjonale avgrensninger eller klassifiseringer i forhold til internasjonal rapportering kan gi avvik mellom de to oversiktene. Underlagsmateriale og kommentarer til indikatorene finnes i rapportens øvrige deler. I tabelldelen av rapporten inngår også oversikter med EUs indikatorer for referansetesting (D-tabellene). Nøkkelindikatorer for FoU og innovasjon i Norge i 2001, 2003, 2005 og Ressurser til FoU og innovasjon FoU-utgifter som andel av BNP (%) 1,59 1,71 1,52 1,64 FoU-utgifter per innbygger i faste 2007-priser, kroner FoU-utgifter finansiert av offentlige kilder som andel av totale FoU-utgifter (%) FoU-utgifter finansiert av næringslivet som andel av totale FoU-utgifter (%) FoU-utgifter i UoH-sektoren som andel av totale FoU-utgifter (%) Menneskelige ressurser Andel av befolkningen med høyere utdanning (%) FoU-årsverk per innbyggere 6,0 6,4 6,6 7,2 FoU-årsverk utført av UoH-utdannet FoU-personale per innbyggere 4,4 4,6 4,7 5,3 Andel av UoH-utdannet FoU-personale med doktorgrad (%) Andel kvinner av UoH-utdannet FoU-personale (%) Samarbeid om FoU og innovasjon Innkjøpt FoU som andel av egenutført FoU i næringslivet (%) Foretak med FoU-samarbeid som andel av totalt antall foretak med FoU i industrien (%) Foretak med innovasjonssamarbeid som andel av totalt antall foretak med innovasjon i industrien (%) Andel artikler i internasjonale tidsskrifter der norske forskere har samforfatterskap med andre land (%) Resultater av FoU og innovasjon Andel innovative foretak i hele næringslivet (%) Andel omsetning av nye eller vesentlig endrede produkter i hele næringlivet (%) 7,7.. 5,9 1 6,1 2 Antall artikler i internasjonale tidsskrifter per innbygger Antall patentsøknader til European Patent Office per million innbyggere Tall for Tall for Tall for 2002, 2004, 2006 og Etter oppfinners adresse og søknadsdato, kun EPA-søknader. Kilde: NIFU STEP, SSB, Eurostat, se også tabelldelen av rapporten

11 11 Nøkkelindikatorer for FoU og innovasjon for sist tilgjengelige år i Norge, Sverige, Danmark, Finland, EU og OECD År Norge Sverige Danmark Finland OECD EU15 Ressurser til FoU og innovasjon FoU-utgifter som andel av BNP (%) ,64 3,60 2,55 3,47 2,29 1,90 FoU-utgifter per innbygger, NOK FoU-utgifter finansiert av offentlige kilder som andel av totale FoU-utgifter (%) FoU-utgifter finansiert av foretakssektoren som andel av totale FoU-utgifter (%) FoU-utgifter i UoH-sektoren som andel av totale FoU-utgifter (%) Menneskelige ressurser Andel av befolkningen med høyere utdanning (%) FoU-årsverk per innbyggere ,2 8,9 8,4 10,6 3,4 2 5,2 2 FoU-årsverk utført av UoH-utdannet personale per innbyggere ,3 5,2 5,4 7,4.. 3,0 2 Samarbeid om innovasjon Foretak med innovasjonssamarbeid som andel av totalt antall foretak med innovasjon i næringslivet totalt (%) ,6 40,0 34,2 57,7.. 24,9 5 Foretak med innovasjonssamarbeid som andel av totalt antall foretak med innovasjon i industrien (%) ,2 42,4 36,7 62,1.. 25,9 5 Resultater av FoU og innovasjon Andel innovative foretak i næringslivet (%) ,5 44,6 46,9 51,4.. 38,9 5 Andel innovative foretak i industrien (%) ,8 51,6 57,0 56,2.. 42,0 5 Andel omsetning av nye eller vesentlig endrede produkter i næringlivet (%) ,8 15 7,8 15,7.. 13,4 5 Antall artikler i internasjonale tidsskrifter per innbyggere Antall patentsøknader til European Patent Office per million innbyggere EU19. 4 Etter oppfinners adresse og søknadsdato, kun EPA-søknader. 5 EU27. Kilde: NIFU STEP, SSB, OECD, Eurostat, se også tabelldelen av rapporten

12 12

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2011 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2011 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2010 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2010 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting 5 Tabelldel 170 5 Tabelldel 171 Tabelldelen er organisert slik at den kan brukes som oppslagsverk, uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2013 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2013 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall 6 Tabelldel 186 6 Tabelldel 187 Tabelldelen er organisert slik at den kan brukes som oppslagsverk, uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2012 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2012 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting 183 4 Tabelldel 184 4 Tabelldel 185 Tabelldelen er organisert som et oppslagsverk, som kan brukes uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 18.desember 2008 (revidert 18.mars og 21.mars 2009) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU)

Detaljer

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005 15.desember 2006 (korrigert 30.april.2007) (Reviderte fastprisberegninger 24.juli, 12.oktober og 20.november 2007) (Revidert BNP 12.desember 2007) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Nær 30 milliarder

Detaljer

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Et kvalitativt løft for forskningen Resultatmål: Norsk forskning skal være på høyde med våre nordiske naboland innen 21 når det gjelder vitenskaplig

Detaljer

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 9.februar 2011 (revidert 21.september 2011) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) viser at den

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2014 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2014 Norges forskningsråd Postboks 567 1327 LYSAKER

Detaljer

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2014 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2016

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2016 Kunnskapsdepartementet Rapport Forskningsbarometeret 216 Forskningsbarometeret 216 presenterer indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 1, mai 2005: FoU i universitets- og høgskolesektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 FoU i universitets- og høgskolesektoren

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 203 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 203 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 217 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 217 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

FoU-statistikk (A.13). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen.

FoU-statistikk (A.13). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen. 201 5 Tabelldel 202 5 Tabelldel 203 Tabelldelen er organisert som et oppslagsverk, som kan brukes uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn. i perioden 1980-2010.

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn. i perioden 1980-2010. 202 FoU-statistikk Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn i perioden 980-200 og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Kilde: Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon,

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Susanne L. Sundnes Hebe Gunnes Ole Wiig Bjørn Magne Olsen Rapport 25/2015 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 2013 4 5 Om Re områder resultater 1 2 3 In Me Sa investering mennesker samarbeid 6 Tr trender 6 Innledning Forskningsbarometeret 2013 hva viser indikatorene? De 22 indikatorene i

Detaljer

10. Forskning og utvikling (FoU)

10. Forskning og utvikling (FoU) Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Kristine Langhoff og Mona I. A. Engedal 10. Forskning og utvikling (FoU) Totale utgifter til forskning og utvikling (FoU) utgjorde

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2017

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2017 Kunnskapsdepartementet Rapport Forskningsbarometeret 217 Forskningsbarometeret 217 presenterer indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

FoU-statistikk for de nordiske land. Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk

FoU-statistikk for de nordiske land. Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk FoU-statistikk for de nordiske land Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk Sist oppdatert 6. mars 215 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Nesten 30 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge 2005. Dette

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 215 4 5 Om Re områder resultater 1 2 3 In Me Sa investering mennesker samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 215 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Juni 2002 2002 NORGE Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning Innledning Dette er den sjette tabell- og figursamlingen i dette

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 2, mai 2005: FoU i instituttsektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 2 Forskning og utviklingsarbeid i instituttsektoren

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2004 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps- og teknologiindikatorer har utkommet årlig siden 1997.

Detaljer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Dag W. Aksnes www.nifustep.no Publiserings- og siteringsdata - indikatorer på resultater

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Forskningsbarometeret 2013

Forskningsbarometeret 2013 Rapport Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no www.publikasjoner.dep.no Tlf.: 22 24 20

Detaljer

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter Fung. avdelingsdirektør Heidi A. Espedal Forskningsutvalget 4. September 2013 Forskningsadministrativ

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier

Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier Siri Brorstad Borlaug NIFU 29.05.2015 Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier NIFUs Årskonferanse 2015, Sesjon 1 Publisering 10% mest siterte ERC Patenter Bedriftsetablering

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2013 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2011 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 6/27, mai 27: FoU i instituttsektoren i 25 Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 1 FoU i instituttsektoren i 25 Om lag

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Norge Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Norge Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Norge 2003 Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning Innledning Denne tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps-

Detaljer

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Topplederforum 14. januar 2014 Rolf K. Reed Instituttleder, Institutt for biomedisin Universitetet i Bergen 1. Nåsituasjonen Norges forskningsråds evaluering

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005

Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005 Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005 RAPPORT 36/2007 Belyst med FoU-statistiske data Kristoffer Rørstad NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Internasjonalisering i tall

Internasjonalisering i tall Internasjonalisering i tall Universitets og høgskolerådet, 9 juni 2008 Stig Slipersæter, NIFU STEP Drivkrefter for internasjonalisering Vitenskapsinterne Forskningens universelle karakter Personlige nettverk

Detaljer

Nøkkeltall 2015 økonomi

Nøkkeltall 2015 økonomi Nøkkeltall 2015 økonomi Inntekter fordelt på departement Forsvarsdepartementet 5 mill. (4 mill.) Justis- og bederedskapsdep. 22 mill. (1 mill.) Finansdepartementet 22 mill. (0 mill.) Barne-, likestillings-

Detaljer

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004 Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004 2008/EØS/10/32 av 22. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF når

Detaljer

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Statssekretær Oluf Ulseth SIVA-nett Stavanger, 22. april 2002 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere enn næringslivet

Detaljer

Et velfungerende forskningssystem: Hvordan få mer ut av de offentlige forskningsmidlene?

Et velfungerende forskningssystem: Hvordan få mer ut av de offentlige forskningsmidlene? Jan Fagerberg, FFA årskonferanse, Lillestrøm, 10.05.2011 Et velfungerende forskningssystem: Hvordan få mer ut av de offentlige forskningsmidlene? For - Undersøke sammenhengen mellom ressurser og resultater

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Hebe Gunnes Susanne L. Sundnes Ole Wiig Marte Blystad Rapport 24/2013 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler. Anders Hanneborg 15/11-13

Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler. Anders Hanneborg 15/11-13 Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler Anders Hanneborg 15/11-13 Forskningsrådets finansiering av UH Forskningsrådets tildelinger (7,8 mrd) vil utgjøre 27 % av all

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 5/2007, april 2007: FoU i universitets- og høgskolesektoren i 2005 Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 1 FoU i universitets-

Detaljer

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Kapittel 1 1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Hovedpunkter....................................... 12 Innledning.......................................... 13 1.1 Internasjonale hovedtrender.........................

Detaljer

Innovasjon i norsk næringsliv

Innovasjon i norsk næringsliv Øyvind Vormeland Salte* Innovasjonsstatistikk gir en klar pekepinn på næringslivets evne til omstilling og nyskaping. I overkant av en fjerdedel av norske foretak introduserte nye eller vesentlig forbedrede

Detaljer

Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 2014

Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 2014 Til helseforetak og private, ideelle sykehus Oslo, 281114 Deres ref.: 12820240 / ow Vår ref.: Vår ref Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 2014 Som i fjor er henvendelsen tredelt

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Hvordan gi drahjelp til næringslivet?

Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Frokostmøte Asker og Bærum næringsråd 25. november 2003 Et godt utgangspunkt, men.. Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

Marin FoU og havbruksforskning 2011. Ressurser og resultater. Bo Sarpebakken Dag W. Aksnes Trude Røsdal

Marin FoU og havbruksforskning 2011. Ressurser og resultater. Bo Sarpebakken Dag W. Aksnes Trude Røsdal Marin FoU og havbruksforskning 2011 Ressurser og resultater Bo Sarpebakken Dag W. Aksnes Trude Røsdal Rapport 12/2013 Marin FoU og havbruksforskning 2011 Ressurser og resultater Bo Sarpebakken Dag W.

Detaljer

Internasjonalisering av forskning og høyere utdanning Kristin Clemet Utdannings- og forskningsminister

Internasjonalisering av forskning og høyere utdanning Kristin Clemet Utdannings- og forskningsminister Internasjonalisering av forskning og høyere utdanning Kristin Clemet Utdannings- og forskningsminister Forskningsmeldingen 75 forskningspolitiske råd Fagseminarer om Instituttsektoren Internasjonalisering

Detaljer

Nytt blikk på samarbeid

Nytt blikk på samarbeid Taran Thune, seniorforsker NIFU og Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur, UiO Nytt blikk på samarbeid Lanseringsseminar for indikatorrapporten, Norges forskningsråd, 15. oktober 2014 Samarbeid om

Detaljer

Forskerrekrutteringsbehov i Norge

Forskerrekrutteringsbehov i Norge RAPPORT 12/27 Forskerrekrutteringsbehov i Norge Framskrivninger fram til 22 basert på tre ulike vekstscenarier Terje Næss, Terje Bruen Olsen, Bo Sarpebakken og Aris Kaloudis (red.) NIFU STEP Studier av

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 216 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 216 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

Fra god idé til god butikk

Fra god idé til god butikk Fra god idé til god butikk Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Perspektivkonferansen 2003 Hamar, 31. oktober 2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Rapport. Forskningsbarometeret 2014

Rapport. Forskningsbarometeret 2014 Rapport Forskningsbarometeret 214 Forskningsbarometeret 214 presenterer 25 indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid, områder, resultater

Detaljer

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Kaja Wendt Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Norge er fortsatt et lite land i verden Norge vs. verden Norge som del av verden

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

4 Resultater av forskning og innovasjonsvirksomhet

4 Resultater av forskning og innovasjonsvirksomhet Foreløpig versjon av Kapittel 4 Resultater av forskning og innovasjonsaktivitet i Det norske forsknings og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2010, per 20.august 2010. Kapitlet skal inngå i

Detaljer

6 Tabelldel. 6 Tabelldel

6 Tabelldel. 6 Tabelldel 6 Tabelldel Den komplette tabelldelen befinner seg på nett og oppdateres løpende. På nett er også en oversikt over samtlige tabeller. I den foreliggende papirutgaven av rapporten finner du et lite utvalg

Detaljer

Hovedtrekk i vitenskapelig publisering over det siste tiåret. Gunnar Sivertsen

Hovedtrekk i vitenskapelig publisering over det siste tiåret. Gunnar Sivertsen Hovedtrekk i vitenskapelig publisering over det siste tiåret Gunnar Sivertsen Hovedtrekk i vitenskapelig publisering siden 1981 (lange linjer) Gunnar Sivertsen Oversikt 1. En vill idé fra lanseringen av

Detaljer

Education at a Glance 2012

Education at a Glance 2012 Education at a Glance 2012 Eksternt sammendrag Education at a Glance (EaG) er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Den gjør det mulig å sammenligne Norge med andre OECD-land når det gjelder

Detaljer

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 - forskning og forskerutdanning Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Strategi - forskning Føringer Klima for forskning Noen tall Hva

Detaljer

NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning

NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31, N-0352 Oslo Telefon: 22 59 51 00 Telefaks: 22 59 51 01 E-mail: post@nifustep.no ISBN

Detaljer

Samarbeid på tvers Hva vet vi og hva vet vi ikke?

Samarbeid på tvers Hva vet vi og hva vet vi ikke? Sveinung Skule Samarbeid på tvers Hva vet vi og hva vet vi ikke? Arbeidsdeling og forskjeller mellom UH og institutter Arbeidsdeling Historisk UoH: Grunnforskning og utdanning Instituttene: Anvendt forskning

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2012 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2012 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

FoU og innovasjon i norsk næringsliv

FoU og innovasjon i norsk næringsliv FoU og innovasjon i norsk næringsliv Frank Foyn, frf@ssb.no Indikatorrapportens lanseringsseminar 19.10.2016 1 19.10.2016. Næringslivet og FoU Målet for næringslivet er lønnsomhet/avkastning, ikke FoU

Detaljer

Treffer Langtidsplanen?

Treffer Langtidsplanen? Espen Solberg Forskningsleder NIFU 15-10-2014 Treffer Langtidsplanen? Ambisjoner og prioriteringer i Regjeringens langtidsplan i lys av Indikatorrapporten Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, 15. oktober

Detaljer

Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014. Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes Bjørn Magne Olsen. Rapport 2016:4

Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014. Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes Bjørn Magne Olsen. Rapport 2016:4 Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014 Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes Bjørn Magne Olsen Rapport 2016:4 Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014 Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2006 NORGE Innledning Denne lille tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og andre indikatorer har utkommet årlig siden 1997. De er også

Detaljer

3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon

3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon 3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon Frank Foyn Frants Gundersen Hebe Gunnes Kristine Langhoff Svein Olav Nås Knut Onsager Trude Røsdal Tore Sandven Tom Skyrud Lars Wilhelmsen 3 Regionale

Detaljer

Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Seniorrådgiver Torkel Nybakk Kvaal

Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Seniorrådgiver Torkel Nybakk Kvaal Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler Seniorrådgiver Torkel Nybakk Kvaal Hovedtemaer Statsbudsjettet 2014 Rammefinansiering Resultatbasert uttelling Utdanningsinsentivene RBO 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2009 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Den er også tilgjengelig

Detaljer

Forskningsbarometeret 2012 hva viser indikatorene?

Forskningsbarometeret 2012 hva viser indikatorene? Forskningsbarometeret 212 Innledning 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Innledning Forskningsbarometeret 212 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene

Detaljer

Stig Slipersæter, Kaja Wendt og Bo Sarpebakken. Instituttsektoren i et internasjonalt perspektiv belyst ved FoU-statistiske data

Stig Slipersæter, Kaja Wendt og Bo Sarpebakken. Instituttsektoren i et internasjonalt perspektiv belyst ved FoU-statistiske data Stig Slipersæter, Kaja Wendt og Bo Sarpebakken Instituttsektoren i et internasjonalt perspektiv belyst ved FoU-statistiske data NIFU skriftserie nr. 30/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Forskningsbarometeret 2011

Forskningsbarometeret 2011 Rapport Forskningsbarometeret 211 Kunnskap for framtida Forskningsbarometeret 211 presenterer 24 indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: Investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

Forskningsinstituttenes FoU-profil en visuell presentasjon. Analyse Divisjon for vitenskap

Forskningsinstituttenes FoU-profil en visuell presentasjon. Analyse Divisjon for vitenskap Forskningsinstituttenes FoU-profil en visuell presentasjon Analyse Divisjon for vitenskap Forskningsinstituttenes FoU-profil en visuell presentasjon Analyse Divisjon for vitenskap 1 Norges forskningsråd

Detaljer

Kartlegging av nordområdeforskningen Dag W. Aksnes

Kartlegging av nordområdeforskningen Dag W. Aksnes Kartlegging av nordområdeforskningen 2009 Dag W. Aksnes Forskningsrådets nordområdekonferanse, Tromsø 10.11.2010 Prosjektet Gi oversikt over samlet norsk nordområdeforskning (FoU) Forskningsrådet har data

Detaljer

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Anders Hanneborg Divisjonsdirektør i Norges forskningsråd NSG-seminar 3. november 2010 Innhold Et blikk på finansiering av UH-sektoren

Detaljer

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Lerchendalkonferansen 14. januar 2004 Et godt norsk utgangspunkt Høyt

Detaljer

Næringsutvikling og norsk forskning hvor står vi og hvor går vi?

Næringsutvikling og norsk forskning hvor står vi og hvor går vi? Næringsutvikling og norsk forskning hvor står vi og hvor går vi? Tor Jakob Klette (Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo) Den nye indikatorrapporten bør være et sentralt dokument for den norske forskningspolitiske

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer