A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall"

Transkript

1 6 Tabelldel

2 186

3 6 Tabelldel 187 Tabelldelen er organisert slik at den kan brukes som oppslagsverk, uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke tabeller som finnes totalt, det vil si inkludert tabeller som kun finnes på indikatorrapportens nettsider hos Norges forskningsråd. Tabeller som er merket med fet skrift inngår i den foreliggende papirutgaven av rapporten. Tabelldelen omfatter fire hoveddeler: A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting Den periodiske statistikken inneholder tabeller som oppdateres regelmessig i nettversjonen og der et utvalg også vil inngå i senere publikasjoner. I første rekke dekker den tabeller fra den nasjonale FoU- stati stikken slik disse har vært publisert i tidligere tabellsamlinger (A.2 A.8). Den omfatter også noen tabeller om utdanning (A.1), bibliometri (A.9) og patenter (A.10). En del tabeller fra den siste innovasjons undersøkelsen i 2008 er tatt med (A.11), i tillegg til et sett tabeller knyttet til FoU i helseforetakene (A.12). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen. Enkelte tabeller er også større i nettversjonen med hensyn til antall land og kategorier som er inkludert. Tabellene som inngår under spesialundersøkelser viser resultater fra enkeltstående undersøkelser, eller fra undersøkelser som ikke inngår som en fast del av rapporten. Innholdet har med andre ord variert i de senere års publikasjoner. I denne rapporten inngår tabeller med indikatorer fra helseforetakenes ressursmåling (B.1). Videre inngår et tabellsett knyttet til kapittel 5 om Regionale sammenligninger av FoUinnsats i Norge (B.2). I nettversjonen finnes også tabeller om Produktbundne teknologistrømmer (B.3). I tillegg er det med én tabell med Statistiske basistall. Denne inneholder oversikt over prisindekser per mai 2010 (C.1). Flere tabeller med oppdaterte oversikter over BNP, sysselsatte, kjøpekraftpariteter (OECD) og innbyggertall finnes i nettversjonen av rapporten. Som i tidligere utgaver av denne publikasjonen har vi tatt med to oversikter med EUs indikatorer for referansetesting. Strukturindikatorer for innovasjon og forskning (D.1) utarbeides av Eurostat, mens indikatorer for innovasjon (D.2), utarbeides av DG Enterprise som er ansvarlig for EUs innovasjonspolitikk. I D-tabellene er tall for Norge fullt og helt hentet fra EUs egen publisering. Det kan forekomme at disse tallene kan avvike fra nasjonalt publiserte tall. I nettversjonen av disse tabellsettene inngår alle EU- landene, mens vi her kun har med et utvalg.

4 188 6 Tabelldel

5 6 Tabelldel 189 Komplett tabelloversikt, inkludert tabeller i nettversjonen av Indikatorrapporten 2010 Tabeller som inngår i den foreliggende papirutgaven av rapporten er merket med fet skrift. Kun tabeller som er oppdatert i nettutgaven for 2010 er tatt med i denne oversikten. 1 A Periodisk statistikk A.1 Studenter og kandidater A.1.1 Studenter i universitets- og høgskolesektoren , og høyere grads kandidater ved universiteter og vitenskapelige høgskoler m.fl. og statlige høgskoler A.1.2 Høyere grads kandidater 1991, 1996, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 og Kvinneandeler i prosent per fagfelt. A.1.3a Høyere grads kandidater ved universiteter og vitenskapelige høgskoler m.fl. fordelt på fagfelt A.1.3b Høyere grads kandidater ved statlige høgskoler fordelt på fagfelt A.1.4 Norske doktorgrader etter utstedende institusjon A.1.5 Norske doktorgrader etter gradtittel A.1.6 Norske doktorgrader etter kjønn A.1.7 Norske doktorgrader etter fagområde A.1.8 Norske doktorgrader Kvinneandeler i prosent per fagområde. A.2 FoU-statistikk Alle sektorer A.2.1 Totale FoU-utgifter etter sektor for utførelse og utgiftsart i Mill. kr A.2.2 Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og sektor for utførelse inkludert utlandet i Mill. kr A.2.3 Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og sektor for utførelse i 2008 (OECDs sektorinndeling). Mill. kr A.2.5 Totale FoU-utgifter etter sektor for utførelse og per innbygger fordelt på fylke i A.2.10a Driftsutgifter til FoU etter teknologiområde og sektor for utførelse i Mill. kr A.2.10b Driftsutgifter til FoU etter tematisk område og sektor for utførelse i Mill. kr A.2.11 Totalt antall personer som deltok i FoU i Norge etter sektor for utførelse i A.2.12 Forskere/faglig FoU-personale i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren per 1. oktober etter utdanning i A.2.17 Totale FoU-årsverk og FoU-årsverk utført av forskere/faglig personale, samt driftsutgifter per FoU-årsverk, etter sektor for utførelse i A.3 FoU-statistikk Alle sektorer A.3.1 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse og utgiftsart Mill. kr. Løpende priser A.3.2 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse og utgiftsart Mill. kr. Faste 2000-priser. 201 A.3.3 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse (OECDs sektorinndeling). Mill. kr. Løpende priser A.3.6 FoU-utgifter etter region Mill. kr. Løpende priser A.3.10 FoU-personale i Norge etter sektor for utførelse A.3.11 Forskere/faglig FoU-personale i Norge etter sektor for utførelse Totalt og kvinner A.3.12 FoU-årsverk utført i Norge etter sektor for utførelse A.4 Bevilgninger til FoU over statsbudsjettet A.4.1 Anslåtte FoU-bevilgninger i vedtatt statsbudsjett , eksklusive oppdrag, etter departement/grupper av departement. Mill. kr. Løpende priser A.4.2 Anslåtte FoU-bevilgninger i vedtatt statsbudsjett , eksklusive oppdrag, etter primærmottaker. Mill. kr. Løpende priser Nettutgaven inneholder siste versjon av alle tabeller. Ikke alle data finnes for 2008, ettersom hovedundersøkelsen for FoU-statistikk i UoH-sektoren foregår i oddetallsår. Der det ikke foreligger data for 2008, er 2007 siste tilgjengelige årgang, og disse tabellene finnes i Indikatorrapporten Nytt av året er at alle tabellsett i nettutgaven har fått en innholdsfortegnelse hvor det ligger merknader knyttet til når datasettene oppdateres.

6 190 6 Tabelldel A.4.3 Anslåtte FoU-bevilgninger i vedtatt statsbudsjett , eksklusive oppdrag, etter hovedformål. Mill. kr. Løpende priser. A.5 FoU-statistikk. Internasjonale sammenligninger. Alle sektorer A.5.1 Totale FoU-utgifter i land OECD samler statistikk for Løpende priser. Mill. NOK A.5.2 Totale FoU-utgifter i land OECD samler statistikk for Mill. NOK i faste 2000-priser. A.5.3 Totale FoU-utgifter som andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) i land OECD samler statistikk for Prosent A.5.4 Totale FoU-utgifter i land OECD samler statistikk for NOK i faste 2000-priser per innbygger A.5.5/A.5.6/A.5.7 FoU etter sektor i land OECD samler statistikk for 2006, 2007 og Prosentandel av totale FoU-utgifter A.5.5 FoU i foretakssektoren i land OECD samler statistikk for Prosentandel av totale FoU-utgifter. A.5.6 FoU i universitets- og høgskolesektoren i land OECD samler statistikk for Prosentandel av totale FoU-utgifter. A.5.7 FoU i offentlig sektor (inklusiv privat ikke-forretningsmessig sektor, PNP-sektor) i land OECD samler statistikk for Prosentandel av totale FoU-utgifter. A.5.8 FoU-utgifter finansiert av foretakssektoren i land OECD samler statistikk for Prosentandel av totale FoU-utgifter. A.5.9 FoU-utgifter finansiert av offentlige kilder i land OECD samler statistikk for Prosentandel av totale FoU-utgifter. A.5.10 Totale FoU-årsverk per innbyggere i land OECD samler statistikk for A.5.11 Totale FoU-årsverk per av total arbeidskraft i land OECD samler statistikk for A.5.12 Nøkkelindikatorer for FoU i Norge, Sverige, Danmark, Finland, EU og OECD i 1995, 1999, 2003, 2005, 2007 og A.5.13 Doktorgrader i nordiske og baltiske land etter kjønn A.6 FoU-statistikk Næringslivet A.6.1 Totalt FoU-personale og totale FoU-utgifter i næringslivet i A.6.2a Antall bedrifter med FoU, FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet etter næring i (10+ sysselsatte) A.6.2b Antall foretak med FoU, FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet etter sysselsettingsgruppe i (5+ sysselsatte) A.6.3a Egenutførte kostnader til FoU-virksomhet i næringslivet etter kostnadsart og næring i Mill. kr. (10+ sysselsatte) A.6.3b Egenutførte kostnader til FoU-virksomhet i næringslivet etter kostnadsart og sysselsettingsgruppe i Mill. kr. (5+ sysselsatte) A.6.4a Næringslivets innkjøpte FoU-tjenester etter næring i Mill. kr. (10+ sysselsatte) A.6.4b Næringslivets innkjøpte FoU-tjenester etter sysselsettingsgruppe i Mill. kr. (5+ sysselsatte). 221 A.6.5a A.6.5b Næringslivets salg av FoU-tjenester etter næring i Antall og mill. kr. (10+ sysselsatte) Næringslivets salg av FoU-tjenester etter sysselsettingsgruppe i Antall og mill. kr. (5+ sysselsatte) A.6.6a Næringslivets salg av FoU-tjenester etter næring i Antall og mill. kr. (10+ sysselsatte) A.6.6b Finansiering av egenutført FoU-virksomhet i næringslivet etter sysselsettingsgruppe i Mill. kr. (5+ sysselsatte) A.6.7 Driftskostnader til FoU i næringslivet etter teknologiområde og næring i Mill. kr. A.6.8 Driftskostnader til FoU i næringslivet etter temaområde og næring i Energi og miljø. Mill. kr. A.6.13 Hovedtall for næringslivets FoU-virksomhet etter fylke og økonomisk region i A.6.14 FoU-utgifter i foretakssektoren som andel av næringens bruttoprodukt for utvalgte OECD-land i Prosent. A.7 FoU-statistikk Universitets- og høgskolesektoren A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter utgiftstype i Mill. kr A.7.8 Personale i vitenskapelige og faglige stillinger i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter lærested og stilling i A.7.9 Personale i vitenskapelige og faglige stillinger i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter stilling i Totalt og kvinner

7 6 Tabelldel 191 A.7.10 Personale i vitenskapelige og faglige stillinger i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter fagområde og stilling i A.7.11 Rekrutteringspersonale i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter lærested og stilling i A.7.12 Rekrutteringspersonale i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitets- sykehusfunksjoner, etter fagområde og stilling i A.7.13 Totale FoU-årsverk i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter type årsverk i A.7.16 FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren per innbygger i utvalgte OECD-land i 1999 og NOK i faste 2000-priser og prosentandel av total FoU A.8 FoU-statistikk Instituttsektoren A.8.1 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren etter utgiftstype, fordelt på offentlig rettede og næringslivs- rettede institutter i Mill. kr. A.8.2 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren etter finansieringskilde, fordelt på offentlig rettede og næringslivsrettede institutter i Mill. kr A.8.3 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren etter utgiftstype og gruppe av institutter i Mill. kr A.8.4 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren etter finansieringskilde og gruppe av institutter i 2008 Mill. kr. A.8.5 FoU-personale og FoU-årsverk i instituttsektoren fordelt på offentlig rettede og næringslivsrettede institutter i A.8.6 FoU-personale og FoU-årsverk i instituttsektoren etter gruppe av institutter i A.9 Bibliometri A.9.1 Vitenskapelig publisering i utvalgte land i utvalgte fagfelt i Antall artikler A.9.2 Relativ publiseringsaktivitet i utvalgte land i utvalgte fagfelt i Publiseringsindeks. (Hele verden = 100) A.9.3 Relativ siteringsindeks for utvalgte land i utvalgte fagfelt i (Hele verden = 100) A.9.5 Vitenskapelig publisering i 2009 for utvalgte land. Antall og prosent. A.10 Patenter A.10.1 Fordeling av patentsøknader i Norge etter teknologiområde A.10.2 Antall EPO-søknader etter land A.10.3 Fordeling av patentsøknader i Norge etter søkerland og teknologiområde A.11 Innovasjonsundersøkelsen 2008 A.11.1a Foretak med produkt- og prosessinnovasjon etter type og næring i Prosent av foretak i populasjonen A.11.1b Foretak med produkt- og prosessinnovasjon etter type og sysselsettingsgruppe i Prosent av foretak i populasjonen A.11.2a Hvem utviklet produkt- og prosessinnovasjonene? Prosentvis fordeling etter næring i A.11.2b Hvem utviklet produkt- og prosessinnovasjonene? Prosentvis fordeling etter sysselsettingsgruppe i A.11.3a Produkt- og prosessinnovasjoner nye for markedet, etter næring A.11.3b Produkt- og prosessinnovasjoner nye for markedet, etter sysselsettingsgruppe A.11.4a Foretak med innovasjonsaktivitet, etter næring A.11.4b Foretak med innovasjonsaktivitet, etter størrelsesgruppe A.11.5a Typer innovasjonsaktivitet, etter næring A.11.5b Typer innovasjonsaktivitet, etter sysselsettingsgruppe A.11.6a Innovasjonskostnader etter type og næring Mill. kr. A.11.6b Innovasjonskostnader etter type og sysselsettingsgruppe Mill. kr. A.11.7a Omsetning av nye og endrede produkter i prosent av samlet omsetning, etter næring i A.11.7b Omsetning av nye og endrede produkter i prosent av samlet omsetning, etter sysselsettingsgruppe i A.11.8a Formål med innovasjonsvirksomhet, etter næring A.11.8b Formål med innovasjonsvirksomhet, etter sysselsettingsgruppe A.11.9a Viktigste marked for foretak med og uten innovasjonsvirksomhet, etter næring A.11.9b Viktigste marked for foretak med og uten innovasjonsvirksomhet, etter sysselsettingsgruppe A.11.10a Faktorer som begrenser innovasjonsvirksomheten, etter næring Foretak med produkt- eller prosessinnovasjon

8 192 6 Tabelldel A.11.10b Faktorer som begrenser innovasjonsvirksomheten, etter sysselsettingsgruppe Foretak med produkt- eller prosessinnovasjon A.11.11a Faktorer som begrenser innovasjonsvirksomheten, etter næring Foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon. A.11.11b Faktorer som begrenser innovasjonsvirksomheten, etter sysselsettingsgruppe Foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon. A.11.12a Samarbeidspartnere i innovasjonsvirksomhet, etter næring A.11.12b Samarbeidspartnere i innovasjonsvirksomhet, etter sysselsettingsgruppe A.11.13a Viktigste samarbeidspartner i innovasjonsvirksomhet, etter næring A.11.13b Viktigste samarbeidspartner i innovasjonsvirksomhet, etter sysselsettingsgruppe A.11.14a Samarbeidspartnere i innovasjonsvirksomhet fordelt på regioner/land, etter næring A.11.14b Samarbeidspartnere i innovasjonsvirksomhet fordelt på regioner/land, etter sysselsettingsgruppe A.11.15a Bruk av patenter og andre beskyttelsesmetoder etter næring Foretak med produkt- eller prosessinnovasjon A.11.15b Bruk av patenter og andre beskyttelsesmetoder etter sysselsettingsgruppe Foretak med produkt- eller prosessinnovasjon A.11.16a Organisatoriske innovasjoner for alle foretak, etter næring A.11.16b Organisatoriske innovasjoner for alle foretak, etter sysselsettingsgruppe A.11.17a Organisatoriske innovasjoner for foretak med produkt- eller prosessinnovasjon, etter næring A.11.17b Organisatoriske innovasjoner for foretak med produkt- eller prosessinnovasjon, etter sysselsettingsgruppe A.11.18a Organisatoriske innovasjoner for foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon, etter næring A.11.18b Organisatoriske innovasjoner for foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon, etter sysselsettingsgruppe A.11.19a Effekter av organisasjonsinnovasjoner i foretaket, etter næring Foretak med produkteller prosessinnovasjon A.11.19b Effekter av organisasjonsinnovasjoner i foretaket, etter sysselsettingsgruppe Foretak med produkt- eller prosessinnovasjon A.11.20a Effekter av organisasjonsinnovasjoner i foretaket, etter næring Foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon. A.11.20b Effekter av organisasjonsinnovasjoner i foretaket, etter sysselsettingsgruppe Foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon. A.11.21a Markedsinnovasjoner, etter næring A.11.21b Markedsinnovasjoner, etter sysselsettingsgruppe A.11.22a Markedsinnovasjoner for foretak med produkt- eller prosessinnovasjon, etter næring A.11.22b Markedsinnovasjoner for foretak med produkt- eller prosessinnovasjon, etter sysselsettingsgruppe A.11.23a Markedsinnovasjoner for foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon, etter næring A.11.23b Markedsinnovasjoner for foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon, etter sysselsettingsgruppe A.11.24a Effekter av markedsinnovasjoner, etter næring A.11.24b Effekter av markedsinnovasjoner, etter sysselsettingsgruppe A.12 FoU-statistikk Helseforetakene A.12.1 Totale FoU-utgifter i helseforetak etter type helseforetak og utgiftstype i Mill. kr A.12.2 Totale FoU-utgifter i helseforetakene etter helseregion og utgiftstype i Mill. kr A.12.3 Totale FoU-utgifter i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og utgiftstype i Mill. kr. A.12.4 Totale FoU-utgifter i helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og utgiftstype i Mill. kr. A.12.5 Totale FoU-utgifter i helseforetakene etter helseregion og finansieringskilde i Mill. kr A.12.6 Totale FoU-utgifter i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og A.12.7 finansieringskilde i Mill. kr. Totale FoU-utgifter i helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og finansierings kilde i Mill. kr. A.12.8 Forskerpersonale ved helseforetakene i 2008 etter type helseforetak og stilling. Totalt og kvinner. 254 A.12.9 Forskerpersonale i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og stilling i A Forskerpersonale i helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og stilling i 2008.

9 6 Tabelldel 193 A Totale FoU-årsverk i helseforetak etter helseregion og type helseforetak i A FoU-årsverk utført av leger og øvrig forskerpersonale i helseforetak etter helseregion og type helseforetak i A Totale FoU-utgifter i helseforetak etter type helseforetak og utgiftstype Mill. kr. A FoU-årsverk i helseforetak etter type helseforetak og stillingsgruppe i B Spesialundersøkelser B.1 Helseforetakenes FoU-måling B.1.1 Driftskostnader til FoU i helseforetak etter type helseforetak og kostnadstype i Mill. kr B.1.2 Driftskostnader til FoU i helseforetakene etter helseregion og kostnadstype i Mill. kr B.1.3 Driftskostnader til FoU i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og kostnadstype i Mill. kr. B.1.4 Driftskostnader til FoU i helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og kostnadstype i Mill. kr. B.1.5 Driftskostnader til FoU i helseforetakene etter helseregion og finansieringskilde i Mill. kr B.1.6 Driftskostnader til FoU i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og finansieringskilde i Mill. kr. B.1.7 Driftskostnader til FoU i helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og finansieringskilde i Mill. kr. B.2 Regional fordeling av FoU B.2.1 Totale FoU-utgifter etter sektor for utførelse, og FoU-utgifter per innbygger, etter forskningsfondsregion og fylke i Mill. kr B.2.2 FoU-personale og forskere/faglig personale etter sektor for utførelse, forskningsfondsregion og fylke i B.2.3 Forskere/faglig personale med doktorgrad, samt antall sysselsatte, FoU-personale per 1000 sysselsatte og sysselsatte med høyere utdanning etter forskningsfondsregion og fylke i B.3 Produktbundne teknologistrømmer B.3.1 Avgivelse av innenlandsk produktbundet teknologi Sum direkte og indirekte leveranser. B.3.2 Mottatt produktbundet teknologi med innenlandsk opprinnelse for Sum direkte og indirekte effekt. B.3.3 Avgivelse av produktbundet teknologi i Norge 2010 inkludert importerte innsatsvarer og -tjenester. Sum direkte og indirekte leveranser. C Statistiske basistall C.1 Prisindekser for FoU-utgifter i Norge (2000 = 100) C.2 Bruttonasjonalprodukt i Norge i løpende priser. Milliarder kroner. C.3 Innbyggertall i Norge etter område/fylke per C.4 Innbyggertall per i Norge C.5 Sysselsatte i i Norge Årsgjennomsnitt. C.6 Kjøpekraftpariteter (Purchasing Power Parities PPP) mot US$ i land OECD samler statistikk for C.7 Implisitte BNP-prisindekser (2000 = 1,00) i land OECD samler statistikk for C.8 Brutto nasjonalprodukt (BNP) i milliarder NOK i land OECD samler statistikk for C.9 Folketall i i land OECD samler statistikk for D EUs indikatorer for referansetesting D.1 EUs indikatorer for vitenskap, teknologi og innovasjon Strukturtabeller for sist tilgjengelige år. 260 D.2 EUs indikatorer for vitenskap, teknologi og innovasjon Indikatorer for innovasjon for sist tilgjengelige år

10 194 6 Tabelldel

11 6 Tabelldel 195 Tabell A.1.1 Studenter i universitets- og høgskolesektoren , 1 og høyere grads kandidater ved universiteter og vitenskapelige høgskoler m.fl. og statlige høgskoler Studenter Høyere grads kandidater År Totalt Universiteter og vitenskapelige høgskoler Høgskoler Totalt Universiteter og vitenskapelige høgskoler m.fl. Statlige høgskoler (før 1994 regionale høgskoler) Fra og med 2001 er ikke personer registrert på doktorgradsprogram inkludert i tallene. Høgskoler omfatter statlige høgskoler samt ikke-vitenskapelige statlige og private høgskoler. Universitetet i Stavanger, tidligere Høgskolen i Stavanger, er klassifisert som universitet fra 1. jaunar Universitetet i Agder, tidligere Høgskolen i Agder, er klassifisert som universitet fra 1. september I tillegg til universitetene omfatter dette: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges Handelshøyskole, Norges landbrukshøgskole (fra og med 2005 som Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Norges veterinærhøgskole, Norges Idrettshøgskole, Det Teologiske Menighetsfakultet og Misjonshøgskolen i Stavanger. Fra og med er også Norges Musikkhøgskole og Bergen Arkitekt Skole inkludert. Fra og med 2001 er NLA Høgskolen inkludert, og fra og med 2002 Kunsthøgskolen i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo. Fra og med 2005 inngår den tidligere Høgskolen i Stavanger i statistikken som Universitetet i Stavanger, og fra og med 2008 inngår den tidligere Høgskolen i Agder som Universitetet i Agder. Kandidater fra Handelshøyskolen BI er ikke med i statistikken. 3 Nedgangen i kandidater ved universiteter og vitenskapelige høgskoler m.fl. i 2001 er ikke reell, men skyldes omleggingen til femårig sivilingeniørutdanning ved NTNU fra og med Fristen for å avlegge hovedfag etter gammel modell utløp våren 2007, og medførte et ekstra høyt kandidattall dette året. NB! I tidligere versjoner av tabellen har kolonnene for studenter ved univ./vit.høgskoler vært forbyttet med kolonnen for studenter ved statlige høgskoler. Kilde studenter: Utdanningsstatistikk/Statistikkbanken, SSB Kilde høyere grads kandidater: NIFU STEP/Akademikerregisteret

12 196 6 Tabelldel Tabell A.1.4 Norske doktorgrader etter utstedende institusjon Utstedende institusjon Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Universitetet i Tromsø Norges teknisk-naturvitenskapelige univ Universitetet for miljøog biovitenskap Universitetet i Stavanger Norges veterinærhøgskole Norges Handelshøyskole Andre Totalt Til og med 1995 Universitetet i Trondheim. 2 Til og med 2004 Norges landbrukshøgskole. 3 Til og med 2004 inngikk Universitetet i Stavanger som Høgskolen i Stavanger i kategorien Andre. 4 Norges idrettshøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges musikkhøgskole, Det teologiske Menighetsfakultet, Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Agder/Universitetet i Agder, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Oslo og Misjonshøgskolen. Kilde: NIFU STEP/Doktorgradsregisteret Tabell A.1.7 Norske doktorgrader etter fagområde Fagområde Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk og naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Landbruksvitenskap og veterinærmedisin Totalt Kilde: NIFU STEP/Doktorgradsregisteret Tabell A.2.1 Totale FoU-utgifter etter sektor for utførelse og utgiftsart i Mill. kr. Utgiftsart Totalt Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Driftsutgifter , , , ,0 Herav: Lønn og sosiale utgifter , , , ,0 Andre driftsutgifter , , , ,0 Kapitalutgifter 3 190, ,8 454, ,0 Herav: Utstyr og instrumenter 2 020, ,3 325,4 452,0 Bygg og anlegg 1 170,2 122,5 128,7 919,0 Totalt , , , ,0 Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk

13 6 Tabelldel 197 Tabell A.2.2 Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og sektor for utførelse inkludert utlandet i Mill. kr. Sektor for utførelse Totalt Totalt Industri og øvrig næringsliv Næringslivet Offentlige kilder Utlandet Oljeselskaper Totalt Dep., fylker, kommuner og off. fond Forskningsråd Næringslivet , , ,7 511,0 962, , ,1 70,3 Instituttsektoren 9 266, , ,5 510, , , ,4 406,6 952,0 256,5 Herav: Næringslivsrettede inst , , ,4 384, ,8 434,0 785,8 199,2 411,0 125,4 Offentlig rettede inst ,5 654,7 529,1 125, , , ,6 207,4 541,0 131,1 Universitets- og høgskolesektoren , Herav: Universitetssykehus 2 189,2 36, , ,4 122,1 132,0 18,7 11,7 Totalt i Norge , Utlandet 4 137, , ,4 598, , ,4 15, Totalt , Omfatter private fond, gaver, egne inntekter og SkatteFUNN i næringslivet. Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk Tabell A.2.3 Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og sektor for utførelse i 2008 (OECDs sektorinndeling). Mill. kr. Sektor for utførelse Totalt Totalt Industri og øvrig næringsliv Næringslivet Offentlige kilder Utlandet Oljeselskaper Totalt Dep., fylker, kommuner og off. fond Andre Totalt Herav: kilder 1 EU-kommisjonen Forskningsråd Andre Totalt Herav: kilder 1 EU-kommisjonen Foretakssektor , , ,1 895, , , ,1 195,7 Herav: Næringslivet , , ,7 511,0 962, , ,1 70,3 Næringslivrettede institutter 3 254, , ,4 384, ,8 434,0 785,8 199,2 411,0 125,4 Offentlig sektor 6 012,5 654,7 529,1 125, , , ,6 207,4 541,0 131,1 Herav: Internasjonale institutter 18,6 0,9 0,9-1,2 1, ,5 0,9 Herav: Helseforetak 2 280,7 10,8 10,8-251,4 249,1 2,3 17,4 1,1 0,6 Universitets- og høgskolesektoren , Herav: Helseforetak ,2 36, , ,4 122,1 132,0 18,7 11,7 Totalt , Omfatter private fond, gaver, egne inntekter og SkatteFUNN i næringslivet. 2 Omfatter helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner. 3 Omfatter helseforetak med universitetssykehusfunksjoner. Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk

14 198 6 Tabelldel Tabell A.2.5 Totale FoU-utgifter etter sektor for utførelse og per innbygger fordelt på fylke i Fylke Totalt Mill. kr Næringslivet 1 Mill. kr Institutt sektoren Mill. kr Universitets- og høgskolesektoren 2 Mill. kr Per capita 3 Kr Østfold 750,4 428,0 264,5 57, Akershus 5 493, , ,5 614, Oslo , , , , Hedmark 208,2 100,0 32,3 75, Oppland 541,0 366,0 94,2 80, Buskerud 1 827, ,0 43,8 46, Vestfold 994,3 845,0 98,5 50, Telemark 829,0 680,0 82,5 66, Aust-Agder 418,0 319,0 77,8 21, Vest-Agder 841,6 611,0 56,7 173, Rogaland 1 968, ,0 291,9 344, Hordaland 4 942, , , , Sogn og Fjordane 303,2 230,0 35,7 37, Møre og Romsdal 854,4 628,0 128,2 98, Sør-Trøndelag 6 591, , , , Nord-Trøndelag 322,4 172,0 63,9 86, Nordland 541,2 329,0 81,9 130, Troms 1 736,4 217,0 374, , Finnmark 94,8 6,0 36,3 52, Svalbard 123,1 31,0 12,6 79,5.. Totalt , , , , Inkluderer foretak med 5-9 sysselsatte. 2 Estimater for 2008, basert på fylkesvis fordeling i Innbyggertall per Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk Tabell A.2.10a Driftsutgifter til FoU etter teknologiområde og sektor for utførelse i Mill. kr. Prioriterte teknologiområder Totalt Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) ,9 980,2.. Bioteknologi ,1 325,9.. Nye materialer ,9 200,8.. Nanoteknologi.. 333,0 109,9.. Andre områder , ,7.. Totalt , ,5.. Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk

15 6 Tabelldel 199 Tabell A.2.10b Driftsutgifter til FoU etter tematisk område og sektor for utførelse i Mill. kr. Tematisk område 1 Totalt Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Energi og miljø , ,6.. Herav: Fornybar energi.. 636,5 301,6.. Annen miljørelatert energi.. 327,2 144,9.. Petroleumsvirksomhet ,5 875,2.. Annen energi.. 138,0 82,2.. Klimaforskning.. 79,0 406,5.. CO 2 -håndtering.. 236,0 160,9.. Annen miljøforskning.. 374,3 606,3.. Mat.. 762,6 948,7.. Hav.. 636, ,2.. Helse , ,2.. Velferd ,2.. 1 Tematiske områder kan overlappe og kan derfor ikke summeres per sektor. Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk Tabell A.2.11 Totalt antall personer som deltok i FoU i Norge etter sektor for utførelse i Sektor for utførelse Forskere/faglig personale Totalt Totalt Kvinner Med doktorgrad Totalt Kvinner Teknisk/ administrativt personale Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Totalt For næringslivet regnes FoU-personale med høyere utdanning som forskere/faglig personale, mens annet FoU-personale utgjør teknisk/administrativt personale. Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk Tabell A.2.17 Totale FoU-årsverk og FoU-årsverk utført av forskere/faglig personale 1, samt driftsutgifter per FoUårsverk, etter sektor for utførelse i Regioner Totalt Utførte FoU-årsverk Forskere/faglig personale Annet personale Driftsutgifter per FoU-årsverk Driftsutgifter per FoU-årsverk utført av UoH-utdannet personale Næringslivet Instituttsektoren Herav: Næringsrettede institutter Offentlig rettede institutter Universitets- og høgskolesektoren Herav: Helseforetak med universitetssykehusfunksjoner Totalt For næringslivet regnes FoU-årsverk utført av personale med høyere utdanning som forskere/faglig personale, mens annet FoU-personale utgjør teknisk/administrativt personale. Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk

16 200 6 Tabelldel Tabell A.3.1 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse og utgiftsart Mill. kr. Løpende priser. År Totalt Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Total Drift Kapital Total Drift Kapital Total Drift Kapital Total Drift Kapital ,0 774,1 116,9 275,6 255,5 20,1 329,3 295,3 34,0 286,1 223,3 62, , ,5 141,5 355,4 335,3 20,1 459,3 417,3 42,0 421,3 341,9 79, , ,3 165,8 478,6 434,4 44,2 629,5 578,8 50,7 525,0 454,1 70, , ,1 360,1 850,0 747,4 102,6 958,8 859,6 99,2 907,4 749,1 158, , ,9 313, ,5 941,6 84, , ,6 95, ,8 875,7 133, , ,2 402, , ,8 124, , ,5 143, , ,9 134, , ,2 557, , ,6 148, , ,1 262, , ,5 146, , ,7 841, , ,7 325, , ,8 332, , ,2 183, , , , , ,7 511, , ,2 372, , ,2 218, , , , , ,6 533, , ,3 461, , ,8 353, , , , , ,2 516, , ,3 380, , ,7 561, , , , , ,8 724, , ,2 472, , ,5 471, , , , , ,6 903, , ,5 219, , ,1 459, , , , , ,0 829, , ,6 308, , ,6 621, , , , , ,3 767, , ,8 234, , ,3 903, , , , , , , , ,4 244, , ,4 654, , , , , , , , ,3 284, , ,9 834, , , , , ,5 972, , ,0 300, , , , , , , , ,9 920, , ,9 245, , ,4 905, , , , , , , , ,0 300, , , , , , , , , , , ,7 368, , , , , , , , , , , ,5 454, , , ,0 1 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet. Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk

17 6 Tabelldel 201 Tabell A.3.2 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse og utgiftsart Mill. kr. Faste 2000-priser. År Totalt Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Total Drift Kapital Total Drift Kapital Total Drift Kapital Total Drift Kapital , ,5 442, , ,7 70, , ,9 107, , ,9 265, , ,4 502, , ,9 63, , ,8 122, , ,7 315, , ,9 498, , ,9 137, , ,0 143, , ,0 217, , ,6 872, , ,3 236, , ,9 203, , ,4 432, , ,6 631, , ,6 179, , ,1 151, , ,9 301, , ,3 646, , ,6 220, , ,3 205, , ,4 220, , ,3 815, , ,8 227, , ,2 386, , ,3 201, , , , , ,4 468, , ,3 401, , ,8 239, , , , , ,8 655, , ,4 387, , ,8 246, , , , , ,8 646, , ,5 460, , ,1 395, , , , , ,6 614, , ,2 352, , ,4 640, , , , , ,5 865, , ,5 467, , ,6 538, , , , , ,0 996, , ,1 199, , ,1 507, , , , , ,0 882, , ,5 314, , ,2 674, , , , , ,0 784, , ,3 238, , ,6 935, , , , , , , , ,3 245, , ,9 651, , , , , , , , ,4 298, , ,7 834, , , , , ,9 947, , ,2 308, , ,1 975, , , , , ,4 891, , ,8 279, , ,8 883, , , , , , , , ,8 335, , ,8 942, , , , , , , , ,8 395, , , , , , , , , , , ,0 448, , , ,6 1 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet. Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk

18 202 6 Tabelldel Tabell A.3.3 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse (OECDs sektorinndeling). Mill. kr. Løpende priser. År Foretakssektoren Offentlig sektor Universitets- og Totalt Totalt Næringslivet FoU-institutter Totalt Herav: høgskolesektoren Internasjonale institutter ,0 393,0 275,6 117,4 211,9-286, ,0 531,8 355,4 176,4 282,9 11,7 421, ,1 725,8 478,6 247,2 382,3 16,0 525, , ,5 850,0 410,5 548,3 41,0 907, , , ,5 566,4 663,5 38, , , , ,4 862,5 850,8 53, , , , , , ,9 73, , , , , , ,3 93, , , , , , ,6 116, , , , , , ,5 129, , , , , , ,6 140, , , , , , ,9 72, , , , , , ,1 62, , , , , , ,3 56, , , , , , ,6 27, , , , , , ,7 25, , , , , , ,8 30, , , , , , ,0 15, , , , , , ,9 18, , , , , , ,6 18, ,0 1 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet. Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk

19 6 Tabelldel 203 Tabell A.3.6 FoU-utgifter etter region Mill. kr. Løpende priser. År Totalt Oslo Østlandet ellers Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge ,1 634,5 453,7 62,3 202,0 219,0 61, ,2 864,2 830,1 123,6 375,9 397,8 124, , , ,9 141,7 428,6 468,8 159, , , ,3 274,0 487,6 728,4 207, , , ,3 335,3 696,7 985,1 277, , , ,1 583,9 949, ,8 319, , , ,7 772, , ,0 379, , , ,5 780, , ,7 525, , , ,3 629, , ,4 716, , , ,1 673, , ,2 783, , , , , , ,4 769, , , , , , ,8 872, , , , , , ,6 977, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 1 Omfatter bedrifter med 5-9 sysselsatte i næringslivet. Regionfordelingen for UoH-sektoren er estimert i Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk

20 204 6 Tabelldel Tabell A.3.10 FoU-personale i Norge etter sektor for utførelse År Totalt Totalt Næringslivet 1 Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Forskere/ faglig personale Teknisk/ adm. personale Totalt Forskere/ faglig personale Teknisk/ adm. personale Totalt Forskere/ faglig personale Teknisk/ adm. personale Totalt Forskere/ faglig personale Teknisk/ adm. personale For næringslivet regnes FoU-personale med høyere utdanning som forskere/faglig personale, mens annet FoU-personale utgjør teknisk/administrativt personale. 2 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet. Dessuten inngår faglig personale ved de statlige høgskolene fra og med 1995 mot tidligere bare ved distriktshøgskolene. Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk

21 6 Tabelldel 205 Tabell A.3.11 Forskere/faglig FoU-personale i Norge etter sektor for utførelse Totalt og kvinner. År Totalt Næringslivet 1 Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent For næringslivet regnes FoU-personale med høyere utdanning som forskere/faglig personale, mens annet FoU-personale utgjør teknisk/administrativt personale. 2 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet. Dessuten inngår faglig personale ved de statlige høgskolene fra og med 1995 mot tidligere bare ved distriktshøgskolene. Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting 5 Tabelldel 170 5 Tabelldel 171 Tabelldelen er organisert slik at den kan brukes som oppslagsverk, uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting 183 4 Tabelldel 184 4 Tabelldel 185 Tabelldelen er organisert som et oppslagsverk, som kan brukes uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

FoU-statistikk (A.13). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen.

FoU-statistikk (A.13). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen. 201 5 Tabelldel 202 5 Tabelldel 203 Tabelldelen er organisert som et oppslagsverk, som kan brukes uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

6 Tabelldel. 6 Tabelldel

6 Tabelldel. 6 Tabelldel 6 Tabelldel Den komplette tabelldelen befinner seg på nett og oppdateres løpende. På nett er også en oversikt over samtlige tabeller. I den foreliggende papirutgaven av rapporten finner du et lite utvalg

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr.

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Driftsutgifter Kapitalutgifter Totalt Totalt Lønn og sosiale Andre Totalt Bygg og anlegg

Detaljer

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005 15.desember 2006 (korrigert 30.april.2007) (Reviderte fastprisberegninger 24.juli, 12.oktober og 20.november 2007) (Revidert BNP 12.desember 2007) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Nær 30 milliarder

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 1 Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2009 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon 2 Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 1, mai 2005: FoU i universitets- og høgskolesektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 FoU i universitets- og høgskolesektoren

Detaljer

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 18.desember 2008 (revidert 18.mars og 21.mars 2009) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU)

Detaljer

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 9.februar 2011 (revidert 21.september 2011) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) viser at den

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2004 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps- og teknologiindikatorer har utkommet årlig siden 1997.

Detaljer

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn. i perioden 1980-2010.

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn. i perioden 1980-2010. 202 FoU-statistikk Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn i perioden 980-200 og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Kilde: Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon,

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Fylkets FoI-aktivitet Hvor mye bruker vi og hvilke bransjer satser mest? Hva er Forskningsrådets ambisjoner? Arthur Almestad, regionansvarlig, M&R

Fylkets FoI-aktivitet Hvor mye bruker vi og hvilke bransjer satser mest? Hva er Forskningsrådets ambisjoner? Arthur Almestad, regionansvarlig, M&R Fylkets FoI-aktivitet Hvor mye bruker vi og hvilke bransjer satser mest? Hva er Forskningsrådets ambisjoner? Arthur Almestad, regionansvarlig, M&R Møre og Romsdal - Havlandet Kilde: M&R fylkeskommune Møre

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2011 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2013 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 5/2007, april 2007: FoU i universitets- og høgskolesektoren i 2005 Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 1 FoU i universitets-

Detaljer

3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon

3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon 3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon Frank Foyn Frants Gundersen Hebe Gunnes Kristine Langhoff Svein Olav Nås Knut Onsager Trude Røsdal Tore Sandven Tom Skyrud Lars Wilhelmsen 3 Regionale

Detaljer

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan Nordnorsk fellessamling for VRI og RFF MS Midnatsol 9. mars 211 Elisabeth Blix Bakkelund og Eivind Sommerseth, Forskningsrådet Totale FoU-utgifter og FoU-utgifter

Detaljer

Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005

Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005 Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005 RAPPORT 36/2007 Belyst med FoU-statistiske data Kristoffer Rørstad NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Norge Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Norge Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Norge 2003 Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning Innledning Denne tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps-

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2009 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Den er også tilgjengelig

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2011 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2011 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 217 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 217 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 2, mai 2005: FoU i instituttsektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 2 Forskning og utviklingsarbeid i instituttsektoren

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2016

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2016 Kunnskapsdepartementet Rapport Forskningsbarometeret 216 Forskningsbarometeret 216 presenterer indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

FoU-statistikk for de nordiske land. Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk

FoU-statistikk for de nordiske land. Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk FoU-statistikk for de nordiske land Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk Sist oppdatert 6. mars 215 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2006 NORGE Innledning Denne lille tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og andre indikatorer har utkommet årlig siden 1997. De er også

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2017

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2017 Kunnskapsdepartementet Rapport Forskningsbarometeret 217 Forskningsbarometeret 217 presenterer indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 2013 4 5 Om Re områder resultater 1 2 3 In Me Sa investering mennesker samarbeid 6 Tr trender 6 Innledning Forskningsbarometeret 2013 hva viser indikatorene? De 22 indikatorene i

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Juni 2002 2002 NORGE Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning Innledning Dette er den sjette tabell- og figursamlingen i dette

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Susanne L. Sundnes Hebe Gunnes Ole Wiig Bjørn Magne Olsen Rapport 25/2015 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2013 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2013 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Nesten 30 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge 2005. Dette

Detaljer

NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning

NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31, N-0352 Oslo Telefon: 22 59 51 00 Telefaks: 22 59 51 01 E-mail: post@nifustep.no ISBN

Detaljer

Samspill om regional forskning noen utfordringer

Samspill om regional forskning noen utfordringer Samspill om regional forskning noen utfordringer Olav R. Spilling 22. mars 2011 Nasjonal konferanse RFF Samspill om regional forskning noen utfordringer 1. Det regionale samspillet 2. Målene for regionale

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Bevilgninger fra Norges forskningsråd i 2011 fordelt på sektorer Forskningsrådets bevilgninger fordelt på alle

Detaljer

Treffer Langtidsplanen?

Treffer Langtidsplanen? Espen Solberg Forskningsleder NIFU 15-10-2014 Treffer Langtidsplanen? Ambisjoner og prioriteringer i Regjeringens langtidsplan i lys av Indikatorrapporten Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, 15. oktober

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 6/27, mai 27: FoU i instituttsektoren i 25 Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 1 FoU i instituttsektoren i 25 Om lag

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2010 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2010 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2015 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse: Wergelandsveien

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Forskningsbarometeret 2013

Forskningsbarometeret 2013 Rapport Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no www.publikasjoner.dep.no Tlf.: 22 24 20

Detaljer

Regionalt forskningsfond for Midt-Norge. Arthur Almestad, Forskningsrådet, Møre og Romsdal

Regionalt forskningsfond for Midt-Norge. Arthur Almestad, Forskningsrådet, Møre og Romsdal Regionalt forskningsfond for Midt-Norge Arthur Almestad, Forskningsrådet, Møre og Romsdal Disposisjon Det nasjonale bildet Det regionale bildet Hva sier FoU-statistikken om Møre og Romsdal? Regionale forskningsfond

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 215 4 5 Om Re områder resultater 1 2 3 In Me Sa investering mennesker samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 215 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

Måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Møte i RHFenes strategigruppe for forskning

Måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Møte i RHFenes strategigruppe for forskning Ole Wiig 14.02.2013 Måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Møte i RHFenes strategigruppe for forskning Gardermoen Endres i topp-/bunntekst 01-02-03 3 Ressursbruk

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2017 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 2815 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresse: Økernveien

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no Aldersstatistikk for vitenskapelig/faglig personale Alderssammensetning for utvalgte stillingskategorier i universitets- og høgskolesektoren 2001-2011 Hebe Gunnes Arbeidsnotat 9/2012 Arbeidsnotat 9/2012

Detaljer

Tematiske prioriteringer og teknologiområder i det norske forsknings- og innovasjonssystemet

Tematiske prioriteringer og teknologiområder i det norske forsknings- og innovasjonssystemet Tematiske prioriteringer og teknologiområder i det norske forsknings- og innovasjonssystemet RAPPORT 22/2007 Hebe Gunnes og Tore Sandven NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Hebe Gunnes Susanne L. Sundnes Ole Wiig Marte Blystad Rapport 24/2013 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

10. Forskning og utvikling (FoU)

10. Forskning og utvikling (FoU) Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Kristine Langhoff og Mona I. A. Engedal 10. Forskning og utvikling (FoU) Totale utgifter til forskning og utvikling (FoU) utgjorde

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet og ressurser til FoU

5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet og ressurser til FoU 5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet og ressurser til FoU Frank Foyn Hebe Gunnes Kristine Langhoff Trude Røsdal Tore Sandven Tom Skyrud Ole Wiig 5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet

Detaljer

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Samfunnsregnskap for TINE Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet

Detaljer

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004 Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004 2008/EØS/10/32 av 22. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF når

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Terje Bruen Olsen. April 2013

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Terje Bruen Olsen. April 2013 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer April 2013 Terje Bruen Olsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, NO-0167 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Forskningens betydning for det norske næringsliv

Forskningens betydning for det norske næringsliv Forskningens betydning for det norske næringsliv Statssekretær Helle Hammer Grenland 24. september 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren. Tabeller og figurer. Juni 2011

Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren. Tabeller og figurer. Juni 2011 Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren Tabeller og figurer Juni 2011 Terje Bruen Olsen Arbeidsnotat 2/2011 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Mobilisere til økt forskning i næringslivet Nasjonale strategier

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum Regional satsing for mobilisering og kvalifisering Avdelingsdirektør Elise Husum Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskningsrådets regionale oppdrag «Forskningsrådet

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler. Anders Hanneborg 15/11-13

Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler. Anders Hanneborg 15/11-13 Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler Anders Hanneborg 15/11-13 Forskningsrådets finansiering av UH Forskningsrådets tildelinger (7,8 mrd) vil utgjøre 27 % av all

Detaljer

Nøkkeltall 2015 økonomi

Nøkkeltall 2015 økonomi Nøkkeltall 2015 økonomi Inntekter fordelt på departement Forsvarsdepartementet 5 mill. (4 mill.) Justis- og bederedskapsdep. 22 mill. (1 mill.) Finansdepartementet 22 mill. (0 mill.) Barne-, likestillings-

Detaljer

FoU og innovasjon i norsk næringsliv

FoU og innovasjon i norsk næringsliv FoU og innovasjon i norsk næringsliv Frank Foyn, frf@ssb.no Indikatorrapportens lanseringsseminar 19.10.2016 1 19.10.2016. Næringslivet og FoU Målet for næringslivet er lønnsomhet/avkastning, ikke FoU

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2012 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2012 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Norge: Om FoU-statistikken opplegg og metode Innhold

Norge: Om FoU-statistikken opplegg og metode Innhold Norge: Om FoU-statistikken opplegg og metode Innhold Historisk bakgrunn... 2 Næringslivet... 2 Undersøkelsesenhet... 2 Næringer... 3 Størrelsesgrupper og omfang... 3 Estimering av totaltall... 3 Kvaliteten

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2010 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Den er også tilgjengelig

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Ressurssituasjonen i matematisknaturvitenskapelig

Ressurssituasjonen i matematisknaturvitenskapelig SKRIFTSERIE 23/2004 Kristoffer Rørstad, Kirsten Wille Maus og Terje Bruen Olsen Ressurssituasjonen i matematisknaturvitenskapelig forskning En analyse med hovedvekt på universitets- og høgskolesektoren

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Forskningsbarometeret 2011

Forskningsbarometeret 2011 Rapport Forskningsbarometeret 211 Kunnskap for framtida Forskningsbarometeret 211 presenterer 24 indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: Investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Levedyktig og bærekraftig dette trenger vi i fremtiden

Levedyktig og bærekraftig dette trenger vi i fremtiden Levedyktig og bærekraftig dette trenger vi i fremtiden Østfoldkonferansen, 24. januar 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri: Tall og fakta 2 500 medlemsbedrifter Nærmere 126 000

Detaljer

Nytt blikk på samarbeid

Nytt blikk på samarbeid Taran Thune, seniorforsker NIFU og Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur, UiO Nytt blikk på samarbeid Lanseringsseminar for indikatorrapporten, Norges forskningsråd, 15. oktober 2014 Samarbeid om

Detaljer

4 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon

4 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon 4 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon 157 4 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon Hebe Gunnes Kristine Langhoff Trude Røsdal Tore Sandven Olav Spilling Lars Wilhelmsen 4 Regionale

Detaljer

Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014. Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes Bjørn Magne Olsen. Rapport 2016:4

Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014. Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes Bjørn Magne Olsen. Rapport 2016:4 Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014 Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes Bjørn Magne Olsen Rapport 2016:4 Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014 Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes

Detaljer

Innledning. Søkeseminar 14. februar 2017, Trondheim

Innledning. Søkeseminar 14. februar 2017, Trondheim Innledning Søkeseminar 14. februar 2017, Trondheim 1970 1972 1974 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Driftsutgifter til FoU i UoH- og instituttsektor

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer