Høy kompetanseoppnåelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høy kompetanseoppnåelse"

Transkript

1 Høy kompetanseoppnåelse IKO-modellen i praksis Idéhefte for videregående skole

2 Forord Akershus fylkeskommune har utarbeidet en strategiplan for målrettet arbeid med ungdom som av ulike årsaker ikke har fullt utbytte av videregående opplæring. Et overordnet mål for strategiplanen er høy kompetanseoppnåelse for alle elever i Akershus, noe som betyr at: få elever slutter før fullført videregående opplæring få elever stryker gjennomsnittskarakteren for elever som består er høy flesteparten av elever uten full kompetanse har tatt alternativ opplæring, med kompetansebehov i arbeidslivet som mål Som et tiltak i denne satsingen innføres en modell for tidlig identifisering, kartlegging og oppfølging (IKO). Modellen tar utgangspunkt i NIFU STEPs forskning på området, og den er utviklet i et tett samarbeid mellom Eifred Markussen og prosjektet Redusert bortvalg i en lærende organisasjon ledet av Kjelle videregående skole. Dette idéheftet er en revidert utgave av heftet som ble utviklet i det nevnte prosjektet. Vi har tatt inn eksempler fra utviklingsarbeid ved ulike videregående skoler etter prosjektslutt, og justert modellen i tråd med hva erfaringer har vist. I dette arbeidet har det vært satt ned en ressursgruppe bestående av Kjelle videregående skole, Bjørkelangen videregående skole og Jessheim videregående skole. Vi håper at heftet vil være til inspirasjon og hjelp når skolene skal ta i bruk IKO-modellen. Lykke til med utviklingsarbeidet. Alf Skaset fylkesdirektør 2

3 FORORD... 2 INNLEDNING... 4 LAV KOMPETANSEOPPNÅELSE EN ORGANISASJONSUTFORDRING... 5 IKO I FORBINDELSE MED SKOLESTART... 6 IDENTIFISERING... 6 KARTLEGGING... 6 OPPFØLGING... 8 Oppfølging av elever med realistisk mål om full kompetanse... 8 Oppfølging av elever mot planlagt grunnkompetanse... 8 IKO-ARBEID GJENNOM HELE SKOLEÅRET... 9 IDENTIFISERING... 9 Systematisering av identifiseringsarbeidet... 9 KARTLEGGING OG OPPFØLGING IDÉER OG VERKTØY

4 Innledning Elever som ikke fullfører videregående opplæring med tilfredsstillende utbytte er en nasjonal utfordring. I Akershus har vi valgt å fokusere på at alle elever skal fullføre med høyest mulig kompetanseoppnåelse ut ifra deres eget ståsted. Skal vi nå målet innebærer dette å: Hindre at elever slutter før de oppnår en relevant kompetanse. Hindre at elever mangler karaktergrunnlag (ikke består kurset). Hindre at elever stryker i fag de har mulighet til å bestå. Redusere elevenes fravær til et minimum. Gi et kompetansegivende tilbud til elever som ikke har kapasitet til å bestå alle fag (Grunnkompetanse). Gjennom å ha fulgt nærmere elever på Østlandet, har NIFU STEP kommet fram til en del kjennetegn ved elever som velger bort videregående opplæring. De som ønsker detaljert informasjon om dette, kan lese sluttrapporten Bortvalg og kompetanse, rapport nr På bakgrunn av denne forskningen har vi utviklet modell for identifisering, kartlegging og oppfølging av frafallsutsatt ungdom (heretter kalt IKO-modell). Modellen skal være til hjelp for å sikre at flest mulig elever får et godt utbytte av videregående opplæring. Første trinn i modellen er å identifisere elever som befinner seg i risikogruppen; dvs. elever som vil kunne slutte, stryke eller få manglende vurderingsgrunnlag dersom ikke noe gjøres. Neste trinn er å kartlegge årsaker og deretter bestemme nødvendig oppfølging. Modellen er videre todelt; A. IKO-arbeid i forbindelse med skolestart på Vg1. B. IKO-arbeid gjennom skoleåret. Før vi presenterer modellens ulike deler i detalj, presenteres en tabell med oversikt over de ulike hovedoppgaver og forslag til milepæler. A. Ved skolestart. Hovedoppgave Deloppgaver Innhold/kommentar Når Identifisering Innhente elevdata Definere elever i risikogruppe Sette sammen klasser Informere kontaktlærer Innhente tall fra Vigo. Se side 6 for beskrivelse av elever i risikogruppen Kontakte avgiverskole ved manglende informasjon Gi kontaktlærer oversikt over elever med Kartlegging Oppfølging Intervju med identifiserte elever Intervju med resterende elever Kartlegge i enkeltfag Klasselærermøte Dele elevgruppa i to: o Full kompetanse o Reduserte mål Spesialundervisning behov for tett oppfølging/videre kartlegging Bruke intervjuguide for å sikre at de viktigste områdene blir kartlagt. Kartlegge eventuelt behov for spesialundervisning. Definere behov for tiltak, bli enige om ansvarsfordeling og frister. Informere om arbeidet på foreldremøte Viktig å dokumentere og evaluere tiltak. Tiltak rettet mot å bestå alle fag. Definere langsiktig mål/yrke. Krever samtykke, sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP Fortl

5 B. Gjennom skoleåret. Hovedoppgave Deloppgaver Innhold/kommentar Når Identifisering Karakteroppfølging Fraværsoppfølging Bekymringsmelding fra lærere eller rådgiver Lærere setter midtveiskarakter. Fravær følges nøye. Elever er i risikogruppa dersom: o stryk o manglende vurderingsgrunnlag, o snitt lavere enn 2,5 o mønster i fravær, eks. siste timer fredag, første del mandag o ubegrunnet fravær Når en elev er identifisert til å være i risikogruppe, gjennomføres deretter en kartlegging med påfølgende relevante tiltak (oppfølging) , 15.01, Fravær fortl. Lav kompetanseoppnåelse en organisasjonsutfordring Sosial og faglig læring og utvikling for alle elever krever at skolen som organisasjon fungerer godt. Dersom et ledd svikter, vil vi ikke lykkes. Samspillet mellom pedagogikk og organisasjonens struktur (modeller, system) er avgjørende. To spørsmål blir derfor viktige: Har skolen en felles holdning om at alle elever skal lykkes med sin faglige og sosiale utvikling? Og dersom man har det, har man gode systemer (modeller) for å omsette denne holdningen til praktisk pedagogisk arbeid? Studio Apertura ved NTNU har utviklet en modell som er til hjelp i arbeidet med å analysere hvor en virksomhet er god og hvor det er behov for forbedring. Det kan være nyttig å foreta en slik analyse i forkant av implementeringen av nye modeller, og å følge opp med analyser av det videre utviklingsarbeidet. Modellen deler en organisasjon i fire områder, og evnen til stadig å forbedre det enkelte område sier noe om i hvilken grad man er en lærende organisasjon. Robusthet Sensitivitet Handlingsdyktig Læringsevne Minimert bortvalg Har vi gode: verktøy og modeller? Identifisere fare for bortvalg raskt Har vi: riktige møtearenaer? Finne nye tiltak/løse problem Klarer vi å: definere og beslutte? Lære av erfaring Bruker vi enkeltsaker som utgangspunkt for: gruppelæring? møtearenaer og informasjonsflyt? felles holdning? nødvendig kompetanse? definere tiltak som gir effekt? forankre beslutninger? kompetanseheving? enkel- og dobbelkretslæring? forbedring av områdene? 5

6 IKO i forbindelse med skolestart Identifisering Første del av IKO-arbeidet er identifisering av VG1-elever som, på bakgrunn av noen kjennetegn (se ramme), kan stå i fare for å mislykkes i videregående skole. Arbeidet vil normalt foretas av rådgiver ved at man henter opp elevdata i VIGO, eller gjennom analysemodulen QlikView. Identifiserte elever som skal til videre kartlegging har minst ett av følgende kjennetegn: 1. Tatt inn på førstevalg, med karaktersnitt 2,5 eller lavere. 2. Tatt inn på andrevalg eller dårligere, med karaktersnitt 3 eller lavere. 3. Fravær høyere enn 6 %. 4. Karakter 1 i minst ett av de gjennomgående fellesfagene. 5. Elever med spesialundervisning eller andre tiltak i ungdomsskolen. En viktig begrunnelse for det første identifiseringsarbeidet er at skolens ledelse og den enkelte kontaktlærer skal være godt forberedt ved skolestart. Etter å ha identifisert elevene, er neste skritt å kontakte avgivende ungdomsskole for de elever man ikke har utfyllende kunnskaper om. På denne måten får man god oversikt over hva som er utfordringen til den enkelte elev. NB. I kontakten med ungdomsskolen er det viktig å kontrollere at eleven/foresatte har samtykket til at informasjon kan utveksles. Når skolen så har dannet seg et bilde av årets elevgruppe, er tiden inne for å sette sammen gruppene. Kartlegging Kunnskap om den enkelte elev er viktig for god tilrettelegging, og elevenes egne fortellinger er vår viktigste inngang. Det skal derfor tas en målrettet samtale med alle nye elever etter skolestart. Elever som er identifisert til å være i risikogruppen må prioriteres først. I samtalen er det viktig vi kartlegger områder vi vet påvirker muligheten for mestring av videregående skole, og det er viktig at alle kontaktlærere spør om de samme områdene. På side 12 finnes et forslag til en intervjuguide som skal sikre at følgende problemstillinger blir belyst: Har eleven et mål med sin utdanning, og er det i tilfelle realistisk? Hvor mye vet eleven om utdanningsretningen? Hvordan har eleven opplevd tidligere skolegang (trivsel, fravær, mestring av fag)? Hvordan trives eleven på ny skole? Er det noen fag som oppleves som spesielt utfordrende? Hva er elevens læreforutsetninger i fellesfag og i programfag (jf. didaktisk relasjonsmodell)? Er det behov for noen tiltak (spesialundervisning, individuelle planer, spesiell yrkes- eller studieveiledning osv.)? I tillegg til å få belyst spørsmålene over, er det viktig at man i løpet av kartleggingsprosessen tar stilling til om den enkelte elev vil kunne klare full kompetanse karakterer i alle fag, eller om det er 6

7 behov for å redusere målene. For elever på yrkesfag som ikke har kapasitet til å nå alle fagene 1, bør man starte planleggingen av et kompetansegivende, alternativt opplæringsløp (for eksempel som lærekandidat). Kartleggingsintervjuet skal være en del av en helhetsvurdering uavhengig om elevene er identifisert etter de tallmessige kriteriene. En slik vurdering vil i noen tilfeller medføre at identifiserte elever gjennom kartleggingsprosessen utkvitteres. Det motsatte kan være tilfellet med elever som tas inn til kartleggingsintervju uten at de på forhånd er identifisert. I det følgende har vi klippet inn en redigert oppsummering fra Eifred Markussen om hva som bør vurderes uavhengig av tallkriteriene: Analysene i Bortvalg og kompetanse viser at det er en rekke forhold som handler om de unges tilhørighet og identifikasjon med skolen som påvirker sannsynligheten for om de slutter eller ikke består i videregående opplæring. Dette er ulike mål på prestasjoner, innsats, ambisjoner og tilpasning til skolen. Negative tilbakemeldinger eller svake karakterer kan bidra til at tilhørigheten svekkes og at de unge trekker seg tilbake. Dette kan ta form av for eksempel redusert arbeidsinnsats både på skolen og i hjemmearbeidet, eller i reduserte ambisjoner. Det kan ta form av redusert tilpasning til skolen, og her er det tydeligste uttrykket begynnende og senere økende fravær, men også ulike grader av forstyrrende eller alvorlig avvikende oppførsel. Disse forholdene som handler om identifikasjon og tilhørighet kan ta andre former enn det NIFU STEP har målt i sin undersøkelse. Det er derfor vel så viktig å fokusere på identifikasjon og tilhørighet som fenomen, og å være på utkikk etter ulike utslag av og signaler om dette. Analysene i prosjektet viser at noen sentrale bakgrunnsvariabler har betydning for om ungdommen henholdsvis gjennomfører uten å bestå eller slutter underveis i opplæringsløpet. Minoritetsspråklighet: Analysene viser at ungdom med ikke-vestlig bakgrunn har større sannsynlighet både for å slutte og for å ikke bestå, sammenlignet med majoritetsungdommene. Hjemmebakgrunn: En rekke forhold som handler om hvilket hjem ungdommene er vokst opp i er viktige å være oppmerksomme på. Analysene viser at ungdom som ikke bodde sammen med begge foreldrene som 15-åringer, har større sjanser både for å slutte og for ikke å bestå. Sjansene for å 1 Elever kan, etter sakkyndig vurdering, bestå fagprøve med strykkarakter i inntil to fellesfag. Dette krever at søknad innvilges av fylkeskommunen. 7

8 bestå økte om ungdommene hadde foreldre som er positive i forhold til skole og utdanning, som er allmennfagorienterte og som bryr seg og er grensesettende. Oppfølging Læring er en individuell prosess, og tiltak må ta utgangspunkt i den enkelte elevs læreforutsetninger og mål. Dersom man har fulgt trinnene i IKO-modellen, vil man ha kartlagt om eleven bør sikte mot full kompetanse eller planlagt grunnkompetanse. Etter dette er det viktig å definere hvilke tiltak man tror vil gi effekt. Videre er det vesentlig å ta stilling til hvordan man skal vurdere effekten av tiltaket, slik at man eventuelt kan justere underveis eller finne andre tiltak. Oppfølging av elever med realistisk mål om full kompetanse De fleste elever i videregående skole vil kunne oppnå full kompetanse som et resultat av tilpasset opplæring. Det kan hende at løsningen er individuelle, konkrete periodeplaner i enkelte fag, eller tverrfaglig arbeid som engelsk i arbeidsbrakka eller matematikk på byggeplassen. I andre tilfeller kan det være nok at vi har tydeligere forventninger til at eleven må engasjere seg i egen utdanning og at skolen ikke kun er et sosialt møtested men en arena for læring. Dette må avgjøres i det enkelte tilfelle, men det som er avgjørende er at den enkelte elev er med på å planlegge (og evaluere) hva som skal til for at vedkommende vil kunne makte en ståkarakter i faget (ene). Oppfølging av elever mot planlagt grunnkompetanse Elever som ikke fullfører og består etter læreplanverket får grunnkompetanse. Dette gjelder ca. 1/3 av elevene i Norge. Selv om de fleste av disse elevene bør fullføre og bestå med riktig bruk av IKOmodellen, vil det være elever som i første omgang ikke har mulighet til å oppnå full kompetanse. For denne elevgruppen er det viktig å kunne tilby et godt opplæringsalternativ. Et slikt opplæringstilbud må gi elevene et relevant grunnlag for; a) arbeid eller b) videre opplæring i skole eller c) videre opplæring i bedrift (lærekandidat). Innholdet i en slik opplæring bør rettes mot behov for kompetanse som arbeidslivet har når det gjelder ungdom som ikke har fullt fagbrev. Det er utarbeidet en egen rapport, En ressurs for arbeidslivet (AFK 2007), som beskriver hvilke krav og forventninger som gjelder for ulike bransjer. Akershus fylkeskommune har utviklet rammeplaner for denne elevgruppen innenfor ulike utdanningsprogrammer. Det er målet at disse planene vil lette arbeidet for den enkelte skole når det gjelder å lage gode, kompetansegivende alternative opplæringsløp. Praksisbrevordningen er et alternativ til å lage egne opplæringsmodeller. Dette er en kombinasjonsutdanning der deler av programfagene tas i bedrift mens skole dekker et utvalg fellesfag. 8

9 IKO-arbeid gjennom hele skoleåret Identifisering Selv om vi bruker tid på IKO-arbeidet tidlig i skoleåret, vil det være en del elever vi ikke får fanget opp. Det er derfor viktig at vi kontinuerlig arbeider med å identifisere elever som kan være i ferd med å velge bort skolen. I dette arbeidet er det flere ting vi ser etter, men det viktigste er selvfølgelig manglende mestring i fagene, stort fravær eller mistrivsel på skolen. En elev er identifisert til å være i risikogruppen med en gang vedkommende har minst et av de følgende kjennetegn: o ligger an til stryk i minst ett fag o har manglende vurderingsgrunnlag, o karaktersnitt lavere enn 2,5 o mønster i fravær, eks. siste timer fredag, første del mandag o fravær, dager eller timer som ikke har noen klar årsak (sykdom, tannlege osv) o melder mistrivsel til kontaktlærer, rådgiver, miljøarbeider el. Systematisering av identifiseringsarbeidet Det er viktig å ta raskt tak i problemer dersom vi skal klare å snu en negativ trend. Dersom vi venter til 1. halvårsvurdering med å avdekke elever som mangler grunnlag, ligger an til stryk eller har høyt fravær, er det ofte for sent. En viktig del av IKO-arbeidet er derfor å sette identifiseringsarbeidet i et fast system. Vi foreslår en tredeling av dette systemet; a) fraværsoppfølging, b) karakteroppfølging og c) elevens helhetlige skolesituasjon. a) fraværsoppfølging Fravær kan være en indikator på mistrivsel, og i tillegg kan det gi elevene vanskeligheter med å skaffe læreplass. Skolene må derfor ha klare rutiner for hvordan man både fører og følger opp elevenes fravær. Vi vil foreslå noen rutiner og grenseverdier (se boks). Uvarslet fravær Skolen ringer eleven for å høre om det har skjedd noe, eventuelt signalisere at skolen forventer varsling neste gang. Ved gjentakende uvarslet fravær kontaktes hjemmet og det foretas kartleggingssamtale. Tiltak utredes og ev. iverksettes Mønster i fravær Ved mønster i fravær (eks. timer på faste dager, i forbindelse med helg osv.) foretas det kartleggingssamtale og foresatte kontaktes. Tiltak utredes og ev. iverksettes Mye fravær Når fravær overstiger 3-5 dager (dersom ikke sykdom), foretas det kartleggingssamtale og foresatte kontaktes. Tiltak utredes og ev. iverksettes 9

10 b) karakteroppfølging Desto tidligere vi vet hvordan elevene ligger an i de enkelte fag, desto tidligere kan vi agere ved svake resultater. I IKO-modellen skal lærere sette midtveiskarakterer ca. 1. november og 1. april. Karakterene settes ut ifra hvor langt eleven har kommet i faget sett i forhold til naturlig progresjon (etter samme prinsipp som halvårsvurdering med karakter). På denne måten vil skolen få en tidlig oversikt over både karakterutviklingen fra elevene startet (vi har innsøkningskarakterene), elever som ligger an til stryk eller som mangler vurderingsgrunnlag. Det vil være flere måter å arbeide med resultatene i etterkant av at midtveiskarakterene er satt. Det vil være ulikt fra skole til skole hvordan man får til gode diskusjoner med sikte på at elever i risikogruppa skal kunne forbedre resultatene (og dermed kunne utkvitteres, fra risikogruppa). Oversikt over karakterstatus bør medføre at: Skolens ledelse vurderer behov for å omfordele ressurser Det tas stilling til behov for spesialundervisning for elever i risikogruppa Den enkelte klasses lærere får diskutert hva som skal til for at elever med stryk eller manglende grunnlag kan forbedre resultatene Det defineres konkrete tiltak som følges opp og evalueres Oversikt over karakterer og karakterutvikling Gruppe Navn Kar.inn u-sk Nor s Nor m Eng Mat Nat Krø Pf1 Pf2 PFT Karsnitt Utvikl 1NBA NN 2, ,25-0,45 1NBA NN ,90-0,10 1NBA NN ,70 0,70 1NBA NN ,50-0,50 1NBA NN 3, ,24 0,84 1NBA NN 2, ,68 0,88 1NBA NN ,00 0,00 1NBA NN 3, ,34-0,06 1NBA NN 3, ,99 0,09 1NBA NN ,50 0,50 1NBA NN 3, ,26-0,34 3,35 2,91 2,82 2,82 3,00 3,64 3,55 4,18 4,18 4,64 3,49 0,14 c) elevens helhetlige skolesituasjon. Enkelte elever kan ha tilfredsstillende karakterer og lite fravær, men likevel mistrives på skolen. For å kunne gjøre noe med problemet, og dermed gi eleven et bedre grunnlag for å mestre skolen, må vi ha et system for å avdekke elevenes eventuelle mistrivsel. 10

11 Det skal foretas minimum to elevsamtaler i løpet av skoleåret, og kontaktlærer skal ha en samtale med eleven der mestring i de enkelte fagene er en del av tema. Den enkelte skole bør utarbeide en mal for hva elevsamtalene skal inneholde slik at man avdekker manglende trivsel på skolen. I tillegg til at vi sikrer en rask identifisering, må det være klart på den enkelte skole hvem som har ansvaret for å ha oversikt over elever som er identifiserte etter IKO-modellen. Som regel vil det enten være rådgiver eller kontaktlærer, men det kan også være en løsning å legge dette ansvaret til en egen oppfølgingsgruppe ved skolen. Det er uansett valgt løsning, viktig at ledelsen både engasjerer seg i, og får informasjon om, utviklingen for alle elever som er identifisert. Kartlegging og oppfølging Arbeidet med kartlegging og oppfølging underveis i skoleåret følger de samme prinsippene som arbeidet i forbindelse med skolestart. Innholdet i kartleggingssamtalene vil nå kunne være mer målrettet mot det som er den umiddelbare årsaken til identifiseringen. Det er likevel viktig at det skrives referat fra samtalen, at det bestemmes i hvilken grad det er behov for tiltak og eventuelt ansvarsfordeling og tidsfrister. Det bør også avklares hva som skal til av endring før en elev ikke lenger er i risikogruppa, og med dette endrer status fra tett oppfølging til normal oppfølging. Avslutningsvis kan man oppsummere IKO-arbeidet med følgende modell: Kartlegging og oppfølging: Hva er elevens utfordring? Hva må gjøres? Hvem er ansvarlig? Kontakt med hjemmet? Når skal det evalueres? Krav til dokumentasjon? Kvittere ut Normal oppfølging Tett oppfølging Identifisere Identifisert når: Mønster i fravær 3-5 dager fravær per halvår IG eller 1. Mistrivsel Urealistiske yrkes/studieplaner 11

12 Idéer og verktøy Skjema for identifisering, kartlegging og oppfølging Navn: Klasse: Tema Punkter å spørre om Notater Har eleven satt seg et realistisk mål? Hva har du lyst til å utdanne deg til? Elevens bruk av fritiden: organisert venner Tidligere skoleerfaring Hva er grunnen til at du vil bli nettopp dette? Har du noe erfaring innen dette yrket fra før? Ønsker du deg mer veiledning i yrkesvalg? Kan du gi eksempler på noen yrker du ville like bedre enn andre? Hva bruker du fritiden din til? Er du med i noen klubber, idrettslag eller annen organisert fritid? Har du venner som du er sammen med på fritiden? Vet du om flere her på skolen som driver med det samme som deg på fritiden? Hvordan likte du deg på den forrige skolen du gikk på? Ca hvor mye tid brukte du på lekser? Ca hvor mye fravær hadde du forrige skoleår Mindre enn10 dager Mer enn 10 dager Mer enn 20 dager

13 Tema Punkter å spørre om Notater Trives eleven på ny skole? Hvordan syns du det var å begynne på ny skole? Har du fått noen venner i klassen? Er det noe du syns er spesielt bra på skolen? Er det noe du syns er spesielt dårlig på skolen? Har du opplevd, eller vet du om andre som har opplevd å bli mobbet på skolen? Behov for tilrettelegging Er det noe du ønsker at skolen skal ta spesielt hensyn til? (muntlig, skriftlig, fysisk, allergi, tid) Trenger du spesiell tilrettelegging/er det noe du synes er spesielt vanskelig i noen av disse fagene: Norsk Engelsk Matematikk Naturfag Kroppsøving Hva er det som er vanskelig? 13

14 Oppsummering Realistisk utdanningsmål Full kompetanse Kompetanse på lavere nivå Behov for tiltak/spes.underv. Ja Nei Beskrivelse av områdene der tiltak er nødvendig Ved behov for tilrettelegging i fellesfag kontaktes faglærer umiddelbart Hvem er kontaktet Hva følges opp Dato Tidsfrist Andre som må kontaktes for videre oppfølging Hvem er kontaktet Hva følges opp Tidsfrist Eventuelle spørsmål eller meldinger til ledelsen/ikokoordinator Ved behov for ytterligere informasjon fra tidligere skoler i forhold til videre oppfølging, må samtykke innhentes fra foresatte. 14

15 Støttetiltak i forbindelse med IKO-arbeidet - eksempler I tabellen er det satt opp noen tiltak som skoler har funnet hensiktsmessige. Etter hvert som vi får mer erfaring med IKO-arbeidet i Akershus, vil denne tabellen utvides. Tiltak Kontaktlærerperm Samtalerutiner Overføringsskjema Enhetlige fraværsrutiner Ringeliste Sosiale mål Arbeidslivskoordinator Beskrivelse Perm til bruk i kontaktlærerens daglige arbeid med elevene. Inneholder samtaleskjemaer og en oversikt over risikoelever f.o.m. skolestart. Innholdet i permen fungerer som dokumentasjon av hva som er gjort rundt den enkelte elev (for eksempel dersom en elev slutter). Permen kan brukes som utgangspunkt for medarbeidersamtale - for å gjøre IKO-arbeidet til et viktig tema for ledelse. Kontaktlærer avholder minst 4 elevsamtaler årlig for risikoelevene. Informasjon om risikoelevene fylles ut skjematisk og overføres fra avtredende til tiltredende kontaktlærer mellom Vg1 og Vg2, Vg2 og Vg3. Alle elever plikter å melde fra om fravær via melding på læringsplattformen til alle sine lærere. Miljøveilederne ringer og vekker frafallsutsatte elever om morgenen. Miljøveilederne arbeider med sosiale mål i utvalgte klasser med mange elever med problematferd og høyt fravær. En arbeidslivskoordinator finner læringsarenaer i bedrift for skoletrøtte og umotiverte elever med sikte på et forberedende lærekandidatløp.

Kontaktlærer: Snittkarakter: Fravær dager: Fravær timer: Norsk. skr Samfunnsfag Matte Engelsk. skr Kroppsøving

Kontaktlærer: Snittkarakter: Fravær dager: Fravær timer: Norsk. skr Samfunnsfag Matte Engelsk. skr Kroppsøving Intervjuguide Elev: Klasse: Kontaktlærer: Snittkarakter: Fravær dager: Fravær timer: Norsk. skr Samfunnsfag Matte Engelsk. skr Kroppsøving Andre forhold som bør noteres før samtalen med eleven gjennomføres:

Detaljer

Utkast november 2011. Idéhefte for ungdomsskole. IKO-modellen i praksis

Utkast november 2011. Idéhefte for ungdomsskole. IKO-modellen i praksis IKO-modellen i praksis Utkast november 2011 IKO-modellen som tiltak på ungdomstrinnet for å forebygge frafall i videregående opplæring Idéhefte for ungdomsskole Forord IKO-modellen er et av de viktigste

Detaljer

Redusert bortvalg. Idéhefte for videregående skole. fra ord til handling

Redusert bortvalg. Idéhefte for videregående skole. fra ord til handling Redusert bortvalg fra ord til handling Hvordan få ungdom til å fullføre videregående opplæring med høyest mulig kompetanse? Idéhefte for videregående skole Forord Dette idéheftet er et resultat av erfaringer

Detaljer

TIDLIG INNSATS på mellomtrinnet

TIDLIG INNSATS på mellomtrinnet TIDLIG INNSATS på mellomtrinnet Modell for Identifisering, Kartlegging og Oppfølging IKO - Hovedoppgave Identifisering IKO-modell Deloppgaver Innhold/kommentar Når Definere elever i risikogruppe Innhente

Detaljer

Tidlig innsats når det gjelder

Tidlig innsats når det gjelder Tidlig innsats når det gjelder FRA 8. TRINN OG UT VG3 Modell for Identifisering, Kartlegging og Oppfølging Oktober 2012: Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring Forord Akershus fylkeskommune

Detaljer

Årshjul for tett oppfølging av alle elever for å øke fullføring og kompetanseoppnåelse ved Strømmen videregående skole. Skoleåret 2017/2018.

Årshjul for tett oppfølging av alle elever for å øke fullføring og kompetanseoppnåelse ved Strømmen videregående skole. Skoleåret 2017/2018. Årshjul for tett oppfølging av alle elever for å øke fullføring og kompetanseoppnåelse ved Strømmen videregående skole. Skoleåret 2017/2018 Str Identifisering Kartlegging Oppfølging Strømmen videregående

Detaljer

Mestring og kompetanse

Mestring og kompetanse Mestring og kompetanse fra ord til handling Hvordan kan ungdomsskolen medvirke til å redusere bortvalget i videregående opplæring? Idéhefte for ungdomsskolen Forord Dette idéheftet er et resultat av erfaringer

Detaljer

Handlingsplan for IKO-arbeid i ungdomsskolene på Hadeland

Handlingsplan for IKO-arbeid i ungdomsskolene på Hadeland Handlingsplan for IKO-arbeid i ungdomsskolene på Hadeland Utarbeidet for skoleåret 2017/2018 IKO-MODELLEN I KORTE TREKK IKO-modellen er en metode som sikrer tidlig innsats rettet mot elever som strever

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Rutiner og rammer. - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole

Rutiner og rammer. - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole Rutiner og rammer - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole Siste endring 31.07.2012 RUTINER... 3 VURDERINGSKRITERIER I ORDEN OG I ATFERD... 6 SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS...

Detaljer

Alternative veier til målet Slik gjør vi det på Jessheim videregående skole. Røros 2. okt 2013

Alternative veier til målet Slik gjør vi det på Jessheim videregående skole. Røros 2. okt 2013 Alternative veier til målet Slik gjør vi det på Jessheim videregående skole Røros 2. okt 2013 1180 elever på dagtid Ca 100 elever med alternative løp 200 elever på voksenopplæring Opplæring av ungdom på

Detaljer

Plan for styrking 2014-2016

Plan for styrking 2014-2016 UTDANNING Plan for styrking Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober 2014 1. Planens forankring Planen er forankret i Kunnskapsskolen

Detaljer

Spredningskonferanse Oppfølging av elever fra ungdomsskolen og over i videregående. Resultater så langt! Kjelle videregående skole 9/10-2112

Spredningskonferanse Oppfølging av elever fra ungdomsskolen og over i videregående. Resultater så langt! Kjelle videregående skole 9/10-2112 Spredningskonferanse Oppfølging av elever fra ungdomsskolen og over i videregående Resultater så langt! Kjelle videregående skole 9/10-2112 Robusthet Sensitivitet Handlingsdyktighet Læringsevne IKO-Struktur

Detaljer

Arena for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. John Arve Eide, fylkesdirektør for videregående opplæring Akershus

Arena for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. John Arve Eide, fylkesdirektør for videregående opplæring Akershus Arena for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen John Arve Eide, fylkesdirektør for videregående opplæring Akershus Modell 5 (tiltak 39) Tett på Vg2 yrkesfagelever Formålet er å gi elever på yrkesfaglige

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Overføring av elevinformasjon med VOKAL

Overføring av elevinformasjon med VOKAL Ingrid Evju, 5. september 2013 Overføring av elevinformasjon med VOKAL Et tiltak i Overgangsprosjektet i Ny GIV IKO-modellen IKO = Identifisering, kartlegging og oppfølging Utviklet av Akershus fylkeskommune

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Skolens visjon: Nes videregående skole er en foretrukket skole fordi: - Skolen har attraktive tilbud - Opplæringen er framtidsrettet og holder

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Bortvalg og kompetanse

Bortvalg og kompetanse Bortvalg av videregående opplæring Hvor mange? Hvorfor? Hva kan gjøres? Eifred Markussen og Nina Sandberg Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Oslo, 5. mars 2008 Bakgrunn Kjønn

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

IKO-modellen. Vegard Iversen Fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune

IKO-modellen. Vegard Iversen Fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune IKO-modellen Vegard Iversen Fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune Tidslinje 2003-2006 2006-2010 2011-2013 2013-2019 Vurdering for læring 2011- Satsing mot frafall Nasjonal satsing Mål: forhindre

Detaljer

IKO - et praktisk eksempel fra Akershus på nettverkssamarbeid som kapasitetsbygging i. Den gode akershusskolen

IKO - et praktisk eksempel fra Akershus på nettverkssamarbeid som kapasitetsbygging i. Den gode akershusskolen IKO - et praktisk eksempel fra Akershus på nettverkssamarbeid som kapasitetsbygging i Den gode akershusskolen KS kvalitetsnettverk, 16.04.15 Bengt Jacobsen, leder seksjon opplæring, Avd. viderg. oppl Fra

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Identifisering Kartlegging Oppfølging

Identifisering Kartlegging Oppfølging IKO modell for Strømmen videregående skole Identifisering Kartlegging Oppfølging Arbeid med tett oppfølging av elever for å øke fullføring og kompetanseoppnåelse i videregående skole Postbok 64, 2010 STRØMMEN,

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Ullern vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Ullern vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Ullern vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Ny Gjennomføring i Videregående skole. Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs. Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder

Ny Gjennomføring i Videregående skole. Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs. Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder Ny Gjennomføring i Videregående skole Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder Målgruppe Redefinert elevgruppe for Ny GIV i vgo: - elever som har hatt intensivopplæring

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Hellerud vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Hellerud vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Hellerud vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Opplæringslovens 8.2 sier at -.. Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative

Detaljer

DREIEBOK. En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon.

DREIEBOK. En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon. DREIEBOK En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon. 2 SAMFUNNSOPPDRAGET 3 BAKGRUNN FOR SAMARBEIDSMODELLEN FORSKNING, MARGINALISERING OG ØKT FOKUS PÅ SKOLE Flere longitudinelle

Detaljer

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering Midtun skoles Plan for helhetlig vurdering Oppdatert 2010 Vurdering Rett til vurdering Elevene i offentlig grunnskole har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i forskriftene til opplæringsloven.

Detaljer

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid 2016-17 Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid Til elever og foresatte! Vi arbeider og skal arbeide kontinuerlig for at våre elever skal oppnå et best mulig læringsutbytte og for at flest mulig består.

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Frafall i videregående opplæring. Strategi for høyere kompetanseoppnåelse i Akershus fylkeskommune 2011-2014

Frafall i videregående opplæring. Strategi for høyere kompetanseoppnåelse i Akershus fylkeskommune 2011-2014 Frafall i videregående opplæring Strategi for høyere kompetanseoppnåelse i Akershus fylkeskommune 2011-2014 1 FORORD Utdanning, kunnskap og kompetanse bidrar til inkludering i arbeidslivet, til bedre økonomi

Detaljer

Hjem skolesamarbeid. Erfaringer fra Strømmen vgs. NAFO Fokustreff vgs 15.03.13

Hjem skolesamarbeid. Erfaringer fra Strømmen vgs. NAFO Fokustreff vgs 15.03.13 Hjem skolesamarbeid. Erfaringer fra Strømmen vgs NAFO Fokustreff vgs 15.03.13 SVS er en åpen og inkluderende skole legger til rette for læring, elevene tar ansvar for å motta læring viser respekt for elevene

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole 1 Fraværsoppfølging Stort fravær fører til at elever går glipp av opplæring og samhandling med medelever, og i neste omgang vil lærerne mangle grunnlag for å sette karakter i fag. Resultatet vil bli at

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Hvorfor velger ungdom bort videregående?

Hvorfor velger ungdom bort videregående? Hvorfor velger ungdom bort videregående? Eifred Markussen og Nina Sandberg I det femårige prosjektet «Bortvalg og kompetanse» følger NIFU STEP 9756 ungdommer fra de gikk ut av tiende klasse våren 2002,

Detaljer

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte Vg1 og Vg2 høsten 2015 Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning Alle elever som har forutsetning for det skal gå ut fra Sirdal vgs. med studiekompetanse Elevene skal

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana Alternative opplæringsmodeller Rådgiverkonferanse, Mo i Rana 29.11.2017 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører

Detaljer

Frivoll skoles plan VURDERING FOR LÆRING

Frivoll skoles plan VURDERING FOR LÆRING Frivoll skoles plan VURDERING FOR LÆRING Skoleåret 2017-2018 1 Hva er vurdering for læring? Vurdering for læring er all vurdering som gis underveis i opplæringen og som bidrar til å fremme læring. Begrepet

Detaljer

Mal for pedagogisk rapport

Mal for pedagogisk rapport Mal for pedagogisk rapport Gjelder Navn: Født: Foresatte: Skole: Rapporten er skrevet av: Trinn: Dato: Bakgrunnsinformasjon Elevens skolehistorie, (Problem)beskrivelse, Forhold av særlig betydning for

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ila skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole 2013-2015 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn 04.04.17 Informasjon om. eksamen standpunktkarakterer klagerett inntak til videregående skole annen informasjon Sluttvurdering Standpunktkarakterer

Detaljer

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen!

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen! Velkommen til Greveskogen! Greveskogen videregående skole 1140 elever, 210 ansatte Fire utdanningsprogrammer: Studiespesialisering Musikk, dans, drama studieforberedende Service og samferdsel Restaurant-

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Tertnes skole Aktiv læring, med varme og tydelighet Skoleåret 2015 / 2016 Definisjon på mobbing: (Oleweus) En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid,

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke. Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke. Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke Prosjekt til fordypning Fylkesdirektøren sier Hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Akershus fylkeskommune har vedtatt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleaker skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleaker skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lilleaker skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Foreldremøte 8. trinn

Foreldremøte 8. trinn Foreldremøte 8. trinn 23.09.15 3-1 Rett til vurdering Elever i offentlig grunnskoleopplæring Rett til undervegsvurdering (bl.a. halvårsvurdering) Rett til sluttvurdering (standpunkt og eksamen) Målene

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011

NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011 Offentlig versjon Saksnr: 201005976-21 Saksbehandler: KJWE Delarkiv: SARK-223 NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011 1 INNLEDNING Om Ny GIV Gjennom partnerskapet Ny GIV har regjeringen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

OM FRAVÆR OG KARAKTERER NYE REGLER

OM FRAVÆR OG KARAKTERER NYE REGLER OM FRAVÆR OG KARAKTERER NYE REGLER MØTEPLIKT Du har møteplikt på skolen hver dag og hver time i alle fag. Du skal delta aktivt i opplæringa og bidra til å utvikle et godt læringsmiljø i klassen din. Dette

Detaljer

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 3 områder til evaluering Det er valgt ut 3 områder som skal evalueres i Kunnskapsløftet. Disse områdene har blitt grundig belyst av forskningsinstitusjoner

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms -bakgrunn, prosess, innhold Tromsø den 1. og 2. februar Tilbakeblikk Som et ledd i kvalitetsarbeidet og satsing på økt kompetanse innenfor viktige

Detaljer

Velkommen til Nøtterøy videregående skole!

Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet Rettigheter og plikter Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene og pliktene er hentet fra opplæringsloven. Opplæringsloven

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Elevvurdering Nærmere om prinsipielle endringer R-Udir 1/201

Elevvurdering Nærmere om prinsipielle endringer R-Udir 1/201 Elevvurdering Nærmere om prinsipielle endringer R-Udir 1/201 15.08.2013 1 Elevvurdering foreskrift til oppplæringslovens kapittel 3 Individuell vurdering Hovedprinsipper i endringen: Tydeliggjøring av

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Foreldremøte 16.april trinn 2015/16. Flatåsen skole

Foreldremøte 16.april trinn 2015/16. Flatåsen skole Foreldremøte 16.april 2015 8.trinn 2015/16 Flatåsen skole Styringsdokumenter» Opplæringsloven» Kunnskapsløftet» Virksomhetsplan» Årsplaner» Periodeplaner» Rutiner /regler Visjon: «Flatåsen skole- en skole

Detaljer

Velkommen til Foreldremøte

Velkommen til Foreldremøte Velkommen til Foreldremøte 13. september 2016 Vg1 og Vg2 Danielsen Videregående Skole 2016-2017 Skolen der unge mennesker blomstrer - i faglig utvikling, i personlig utfoldelse og i møte med Guds kjærlighet

Detaljer