Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30"

Transkript

1 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresenta nter. Vara representanter møter etter nærmere beskjed. Turid Anita Thingvold sekretær Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl

2 Saksliste Utvalgs - Innhold Un n tatt Arkiv - saksnr offentlighet saksnr Delegerte saker Politiske saker PS 12/1 GNR 5 BNR rammetillatelse for etablering av adkomstvei og Va-anlegg Hagelin - Yttervågen 2011/2572 Referatsaker RS 12/1 OMAGATA Stadfestelse av vedtak i Planog bygningsrådet 2011/1112

3 DS 12/1 BLÅSKJELLVEIEN 9 - Godkjent søknad om utvidelse av terrasse DS 12/2 FLÇYA TERRASSE 12 - Godkjent søknad om fasadeendring DS 12/3 Hauggt 5 - Ferdigattest DS 12/4 OMAGATA Godkjenning oppføring av tankfarm for Baker Hughes DS 12/5 FURUVEIEN 20 - Godkjent søknad om rammetillatelse for tilbygg til bolig og omdisponering av underetasje til utleiebolig. Dispensasjonssøknad DS 12/6 BASSENGGATA 22 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til garasje, samt tak over inngang DS 12/7 GNR 31 BNR 1166 BEDRIFTSVEIEN 13 - Godkjent søknad om plassering av nettstasjon DS 12/8 OMAGATA 84, Bygg 33 - Rammetillatelse for fasaderehabilitering DS 12/9 JÇRIVEIEN 27 - Godkjent søknad om tilbygg til bolig. Dispensasjonssøknad DS 12/10 NEDRE ENGGATE 9 - Godkjent søknad om fasadeendring DS 12/11 DRAGABEKKEN 6 A-B - 31/ Oppføring av garasjer DS 12/12 FLÇYVEIEN 2 - Godkjenning oppdeling i eierseksjoner DS 12/13 SJURSVIKVEIEN GNR. 2 BNR. 10, 106, 15 - Grunnarbeider sjursvikveien uten igangsettingstillatelse-dumping av masse ved Atlanten Camping og Turistsenter-pålegg om øyeblikkelig stans DS 12/14 GNR 4 BNR Godkjenning av søknad om fradeling av festetomt DS 12/15 SKJÆRVAVEIEN 2 - Godkjenning oppdeling i eierseksjoner DS 12/16 DRAGABEKKEN 6 A-B - 31/ endring av gitt tillatelse og igangsettingstillatelse DS 12/17 DRAGABEKKEN 7 A-B - 31/ Rammetillatelse og igangsettingstillatelse for oppføring av vertikaldelt tomannsbolig DS 12/18 KOKKOLAVEIEN Godkjenning oppdeling i eierseksjoner

4 DS 12/19 ORMTUNGA Tillatelse til oppføribng av natursteinsmur DS 12/20 LÇYPESTRENGEN 5 - Ferdigattest DS 12/21 HJORTSTIEN 4 - Tillatelse til oppføring av terrasse. Dispensasjonssøknad. DS 12/22 REKNERGATA 11 - Godkjent søknad om oppføring av altan med gangbro til terrasse DS 12/23 STEINBERGVEIEN 4 A - Godkjent søknad om oppføring av terrasse. Dispensasjonssøknad. DS 12/24 GNR 5 BNR 534 DALABUKTA - Godkjent søknad om plassering av nettstasjon og nye høyspentkabler DS 12/25 GNR 31 BNR Godkjenning av søknad om kjøp av tilleggsgrunn til Spydodden 3 DS 12/26 FLÇYVEIEN 2 - Ferdigattest DS 12/27 SOMMERROVEIEN 1 - Godkjent søknad om oppføring av bolig DS 12/28 HAVGAPET 9 - Godkjent søknad om oppføring av søppelskur, bod og parkeringsplass. Dispensasjonssøknad DS 12/29 THOMAS AASGAARDS GATE 31 - Godkjent søknad om endring av tillatelse DS 12/30 THOMAS AASGAARDS GATE 31 - Ferdigattest DS 12/31 DRAGABEKKEN 2 - Ferdigattest for enebolig

5 Politiske saker

6 Politiske saker

7 Arkiv: 005/541 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Hilmar Hansen Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 12/ GNR 5 BNR rammetillatelse for etablering av adkomstvei og VA- anlegg Hagelin - Yttervågen Saken legges frem for plan - og bygningsrådet med følgende forslag til vedtak: Plan- og bygningsmyndigheten gir, i medhold av plan - og bygningslovens kapittel 19, varig dispensasjon fra plan - og bygningslovens 18-1 og kapittel 27 samt fra formål i arealdel av kommuneplan for Kristiansund, for plassering og etablering av permanent løsning for adkomstvei med VA-anlegg som et offentlig kommunikasjonsanlegg som omsøk t og vist på vedlagte tegninger. I medhold av plan - og bygningslovens 20-1 godkjennes søknad fra Rambøll Norge AS om rammetillatelse for etablering av adkomstvei og VA-løsninger for Dalabukta boligområde som omsøkt og vist på vedlagte tegninger på betingelse av at alle arbeider utføres i samsvar med bestemmelser i plan - og bygningslov med forskrifter og for øvrig på slike vilkår: Adkomstvei og VA-anlegg skal være ferdigstilt før boliger i Dalabukta boligområde kan tas i bruk. Tiltakets plassering - i plan og høyde skal forestås av foretak med ansvarsrett etter reglene om ansvar og kontroll i plan - og bygningslovens kap. XVI. Før utstikking foretas skal kommunens oppmålingsmyndighet kontaktes for grunnlagsinformasjon. Utstikkingsdata skal leveres kommunens oppmålingsmyndighet i SOSI -fil versjon 4.0. Rambøll Norge AS har sentral godkjenning og gis ansvarsrett i forbindelse med tiltaket i de omsøkte funksjoner og fagområder i tiltaksklasse 2. Arbeider tillates ikke igangsatt før: Behandlingsgebyr: kr , - Gebyr for dispensasjon: kr , - Gebyr for ansvarsrett: kr. 500, - Sum kr: , -

8 Søknad om igangsettingstillatelse er sendt plan - og bygningsmyndigheten og igangsettingstillatelse er utstedt. Alle gebyrer er betalt. Klageadgang. Dette vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Saks opplysninger Rambøll Norge AS, på vegne av Kristiansund kommune v/ Byingeniøren, søker i ekspedisjon datert om rammetillatelse for etablering av adkomstvei Yttervåge n og VA-anlegg i Hagelinområdet. Adkomstvei med gang - og sykkelvei og VA-anlegg er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund kommune og FG Prosjekt AS og skal bl.a. betjene Dalabukta boligområde hvor feltintern infrastruktur er under opparbeidelse. Tiltaket er ikke hjemlet i reguleringsplan og det søkes derfor dispensasjon i medhold av pbl 19-1 fra plankrav i samme lovs 12-1 og fra formål i kommuneplanens arealdel. Byingeniøren som tiltakshaver har i notat av gitt begrunnelse for søknaden om dispensasjon hvor det bl.a. framholdes at arbeidet med reguleringsplan for Hagelin - området har vist seg å bli vesentlig mer tidkrevende enn opprinnelig antatt. I forslaget til reguleringsplan, som ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn våren 2011, ble veitraceen til Dalabukta boligområde lagt langs eksisterende internvei. Dette ga korteste og billigste adkomst til boligfeltet. Den nye veitraceen blir ca. 200 m lengre. Arealene på begge sider av veien må nå disponeres på en annen måte enn slik som vis t i planen på offentlig ettersyn. Som kjent er det flere forhold i planen som skal vurderes på nytt. Endringer i reguleringsplanen antas derfor som nødvendig i alle fall. Vi mener det fortsatt er stor frihet når det gjelder videre utforming av planen. En god og rasjonell arealdisponering i reguleringsplanen vil altså kunne oppnås med en annen veitrace. Når veitraceen blir fastlagt gjennom behandlingen av foreliggende byggesøknad, oppnår man å slippe tidspresset i hht inngått veiavtale med å sikre veiadkom st til boligfeltet. Kommunen vil dermed få bedre tid fremover til å jobbe med de andre elementer og hensyn i reguleringsplanen. Tiltaket er en oppfølging av inngått avtale mellom FG Prosjekt AS og kommunen. Veianlegget ligger innenfor areal som eies av kommunen og gir en vesentlig oppgradering av adkomstforholdene for både myke trafikkanter ( veianlegget omfatter separat gang - og sykkelvei ) og for kjøretrafikken. Vi mener tiltaket gir overveiende fordeler for alle parter og at det i denne saken vil være positivt å få utført tiltaket snarlig fremfor å vente på at reguleringsplanen for området skal være ferdig behandlet. Forslaget til adkomstløsning som var vist i forslaget til reguleringsplan for Hagelinområdet, ble ikke akseptert av Statens Vegvesen på grunn av nærheten til rundkjøringen og faren for oppstuving av biler mot Atlanterhavstunnellen. Etter revisjon av gjennomført trafikkanalyse ble det konkludert med at kryssløsning for ny adkomstvei burde flyttes lengre fra rundkjøringen. I den foreliggend e søknad er dette hensyntatt og kryssløsningen er flyttet østover slik at avstanden til rundkjøringen nå anses som tilstrekkelig. Statens Vegvesen har etter dette ikke innsigelser mot den omsøkte løsning.

9 Nabovarsel er utsendt og ved varslingsfristens ut løp er det ikke innkommet merknader til saken. Ansvar. Ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende av prosjektering for det omsøkte tiltak må oppfylle kvalifikasjonskrav i hht Forskrift om byggesak ( SAK10 ). Det søkes om ansvarsrett for følgende funksjoner: Ansvarsområde Tiltaks kl. Beskrivelse Foretak Søker 1 Anleggstiltak Rambøll Norge AS Prosjektering 2 Anleggstiltak Rambøll Norge AS Kontroll prosjektering 3 Anleggstiltak Rambøll Norge AS Ansvarlig søker skal overfor bygningsmyndigheten inne stå for at alle funksjoner er belagt med ansvar fra ansvarlige foretak med tilstrekkelige kvalifikasjoner. Ansvarlig søker skal sørge for utarbeidelse av gjennomføringsplan for hele tiltaket. Alle som søker ansvarsrett skal ha styringssystemer for oppfylle lse av krav i plan - og bygningslovgivningen. Planstatus. Arealdelen av kommuneplanen viser området hvor ny vei er planlagt som område for Kommunaltekniske anlegg og delvis som Annet byggeområde: Naust. De omsøkte tiltak sorterer un der formålet Samferdsel sanlegg og teknisk infrastruktur og skal ha status som offentlige anlegg. Tiltaket er også i utgangspunktet å anse som et større bygge - og anleggstiltak som ikke kan iverksettes uten hjemmel i plan. Søknaden krever derfor dispensasjon både fra arealdelen av kommuneplan og fra plankrav i plan - og bygningslovens Dispensasjon skal vurderes konkret i forhold til plan - og bygningslovens Kapittel 19. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i loven s formålsbestemmelser, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Ved dispensasjonen fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Plan- og bygningssjefens kommentarer. En årsak til at saken med framføring av vei, vann og avløpsløsning har stor hast, er at utbygger så raskt som mulig ønsker å komme i gang med tomtetekniske arbeider og oppføring av bygninger i Dalabukta boligområde. Byggesøknader er innsendt til plan - og bygningsmyndigheten men disse er returnert med henvisning til plan - og bygningslovens Kapittel 27 hvor det framgår at bygning ikke må godkjennes eller føres opp før tomten er sikret tilstrekkelig drikkevann og slukkevann, godkjent avløpsordning og lovlig adkomst. Ingen av disse forutsetninger er tilstrekkelig ivaretatt for tomter i Dalabukta boligområde. Før boligområdet er tilstrekkelig sikret vei, vann og avl øpsløsning, er området altså ikke byggeklart. Den feltinterne opparbeidelse av teknisk infrastruktur i Dalabukta boligområde er basert på midlertidige løsninger og er ikke tilstrekkelig i forhold til de krav som følger av plan - og bygningslovens 18-1 og Kapittel 27 for godkjenning av byggesøknader. Før oppføring av boliger i Dalabukta boligområde kan godkjennes må det foreligge endelig vedtak i forhold til permanent løsning for vei, vann og avløp. Dette burde fortrinnsvis skje gjennom reguleringsplanbeha ndling men kan også vedtas gjennom dispensasjonsbehandling dersom vilkårene for dette er tilstede. Den nye veitraceen vil ha innvirkning på arealbruken i reguleringsplanen for Hagelin som er under utarbeidelse ved at arealer avsatt til kommunaltekniske anlegg deles opp og må

10 disponeres på en annen måte enn tidligere forutsatt. Byingeniøren uttaler i notat av at dette ikke anses problematisk da det allikevel må foretas endringer i planforslaget og at det fortsatt er stor frihet når det gjelder den videre utforming av planen. En rasjonell og god arealdisponering i reguleringsplanen vil kunne oppnås også med den valgte veitraceen. Videre uttaler Byingeniøren at tiltaket gir overveiende fordeler for alle parter og at det i denne saken vil være positiv t å få utført tiltaket snarlig framfor å vente på at reguleringsplanen for området skal være ferdigbehandlet. Plan- og bygningssjefen tar Byingeniørens redegjørelse og begrunnelse til etterretning og finner på dette grunnlag at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg anses fordelene ved å gi dispensasjon å være klart større enn ulempene. Ved dispensasjonsavveiningen er det lagt vekt på konsekvensene for helse, miljø, sikke rhet og tilgjengelighet og under forutsetning av at ny vei, vann og avløpsordning er etablert før boligene skal tas i bruk, er de nevnte forhold tilstrekkelig ivaretatt. Grunnlaget for å dispensere i medhold av pbl kap.19 anses etter dette å være tilsted e. På grunnlag av forannevnte samt veiavtale mellom Kristiansund kommune og FG Prosjekt AS - vedtatt av Krist iansund bystyre den tilrås søknaden imøtekomme t. Plan- og bygningssjefen i Kristiansund Geir Aakvik Hilmar Hansen

11 RS 12/1 OMAGATA Stadfestelse av vedtak i Plan- og bygningsrådet

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Bedre kontroll over byggevirksomheten?

Bedre kontroll over byggevirksomheten? Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Siri Nørve Bedre kontroll over byggevirksomheten? En evaluering av kommunal iverksetting og byggeforetakenes endrede kontrollpraksis 390 Prosjektrapport

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Rettslig utgangspunkt Pbl. 1-6. Tiltak Med tiltak etter lovene menes ( ) opprettelse og endring av eiendom ( ). Iverksetting av tiltak som

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer