BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE"

Transkript

1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE VISJON: Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører, øyenstikker eller grunder. Vedtatt i kommunestyret sak 4/14 Arkivsaksnr Dato: 14/ Hobøl på kartet 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.a relevant lovgivning 1.b Ulike definisjoner 1.c Statlige føringer 1.d Kommunale føringer 2. Planprosess og mandat 2.a Planprosess 2.b Mandat 2.c Rullering 3. Bakgrunn Boligsosiale mål og strategier 3.1 Generelle befolknings- og boforhold i Hobøl kommune 3.1.a Befolkningsutvikling frem mot b Antall befolkningsutvikling, framskrivning 3.1.c Eksisterende boligmasse i kommunen 3.1.d Arealer for utbygging 4. Den kommunale bygningsmassen og utnyttelsen av denne 4.a Boliger som kommunen eier 4.b Vedlikehold 4.c Kommunens organisering av boligarbeidet 5. Bruk av virkemidler låne og tilskuddsordninger 5.a Startlån og bruk av startlån 5.b Boligtilskudd 5.c Statlig bostøtte 6. Økonomiplan Kartlegging 7.a Metode 7.b Oversikt over fremtidig boligbehov 8. Mål for Hobøl kommunes boligpolitikk 9. Forslag på tiltak 10. Boligpolitikken og dens retningslinjer for Hobøl kommune Hobøl på kartet 2

3 1 Innledning Hovedutvalget for oppvekst og omsorg i Hobøl, fattet i møte , sak 13/58, vedtak om at det skal opprettes en administrativ arbeidsgruppe som skal revidere den eksisterende boligsosial handlingsplan fra Arbeidsgruppen består av representant fra NAV, psykisk helse, barnevern, SLT koordinator, folkehelsekoordinator, teknisk og verneombud. Den overordnende målsettingen for utarbeidelse av boligsosial handlingsplan for Hobøl kommune er å lage en samlet plan for kommunens arbeid for at vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i egen bolig. Det handler om å sikre vanskeligstilte på boligmarkedet en trygg boligsituasjon. Innbyggerne i Hobøl kommune har i utgangspunktet selv ansvar for å skaffe bolig. Kommunen skal bistå de som har problemer med å skaffe bolig på egen hånd og de som trenger hjelp for å klare å bo i boligen. Målet er at færrest mulig skal være langsiktig avhengig av offentlige ytelser. Noen trenger bistand til fysiske tilpasninger i boligen, noen er avhengige av et tilrettelagt tjenestetilbud for å kunne bo, noen trenger opplæring i det å bo og noen har behov for et tilbud om å leie bolig fordi de av ulike årsaker ikke kan få innpass i boligmarkedet. Den boligsosiale handlingsplanen skal gi grunnlag for beslutning om strategiske mål for kommunens boligsosiale arbeid og foreslå tiltak for å nå disse målene. 1.a Relevant lovverk Kommunens forpliktelser overfor vanskeligstilte og bostedsløse er regulert i; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om folkehelsearbeid Krav til bolig og boligbygg er bl.a.hjemlet i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) Lov om husleieavtaler (husleieloven) Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester reguleres kommunens ansvar for å medvirke til å skaffe bolig; 3-7 Boliger til vanskeligstilte: Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger som særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. 3-1 omhandler kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester; Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig helse- og omsorgstjenester. Hobøl på kartet 3

4 Formålet med lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er blant annet «å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.» 15; Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet, som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 27; Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer å skaffe det selv Formålet med Folkehelseloven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, som å utjevne sosial helseforskjeller. 7 sier at; kommunen skal igangsette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk. Boligen må være regulert til boligformål, og eller avsatt til boligformål i kommuneplanen`s areal del. Krav til byggverk er definert i plan- og bygningsloven, samt teknisk forskrift. Leietagers rettigheter er hjemlet i husleieloven. 1.b Ulike definisjoner: Midlertidig: akutt mangel på bolig/tak over hodet, ikke ha noe sted å sove det neste døgnet. Plikten til å finne midlertidig botilbud, er en naturalytelse som innebærer at det skal gis et konkret og tilgjengelig botilbud i en begrenset periode. Vanskeligstilt på boligmarkedet ifølge NOU 2011:15 «Rom for alle»; «Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd.» En utilfredsstillende bosituasjon kan kjennetegnes ved at man bor i en uegnet bolig eller bomiljø, at man står i fare for å miste boligen eller at man er uten bolig. 1.c Statlige føringer Stortingsmeldingen om boligetablering for unge og vanskeligstilte (St.melding nr. 49, ). Denne meldingen oppfordrer alle kommuner til å utarbeide en tverrsektoriell handlingsplan. Husbanken har initiert arbeidet med boligsosial handlingsplan i alle landets kommuner, for at kommunene og staten, ved Husbanken, skal få et best mulig grunnlag for å prioritere sine tiltaksmidler. Hobøl på kartet 4

5 I «Rom for alle en sosial boligpolitikk for framtiden» er en utredning og utgitt av Kommunal- og regiondepartementet i Utredning innleder med at «å ha ett sted å bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse». Utvalgets hovedkonklusjoner er; Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende leiemarked Det pekes også på fem suksessfaktorer for godt boligsosialt arbeid i kommunene; Samordning Forankring og eierskap Overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet Boligsosial kompetanse Økonomiske ressurser Stortingsmelding Byggje bu leve (St.melding nr 17, ) Hvor regjeringen påpeker at visjonen er at alle skal «bu godt og trygt». I nasjonale retningslinjer for ROP lidelser (personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse) fra Helsedirektoratet (2012).http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-personermed-rop-lidelser/Sider/default.aspx Veilederen påpeker viktigheten av å kartlegge bosituasjonen, pkt og kommunens ansvar for varig botilbud og oppfølging i bolig, pkt og Folkehelseinstituttet utarbeider hvert år en folkehelseprofil for hver kommune. 1.d Kommunale føringer Økonomiplan for , jfr sak 13/86. Kommuneplanens arealdel, revideres i løpet av Handlingsplan for bekjempelse av barnefattigdom, revideres i Ruspolitisk handlingsplan, revideres i 2014 Psykisk helseplan (2007 til 2010, bør revideres) 2 Planprosess og mandat 2.a Planprosess Denne revideringen har vært gjennomført i perioden til Prosjektgruppen har hatt 5 prosjektmøter. I periodene i mellom, har små grupper jobbet med ulike temaer. Prosjektleder har informert rådet for mennesker med Hobøl på kartet 5

6 nedsatt funksjonsevne om at revideringen er i gang. De kom med noen innspill til hva de mente var viktig å få med i den nye reviderte planen. En høring planlegges å gjennomføres i tiden frem til kommunestyre b Mandat Følgende mandat har dannet rammen for arbeidet med denne planen: Revidere boligsosial handlingsplan Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet. Kartlegge den kommunale boligmassen og vurdere utnyttelsen av denne. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av låne- og tilskuddsordninger. Gjennomgå og vurdere kommunens organisering av det boligsosiale arbeidet. Lage en samlet plan for framskaffelse av boliger, og behov for bo oppfølging til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette medfører blant annet å vurdere muligheter for ombygning, kjøp, salg og endret disponering av den kommunale boligmassen, og foreslå eventuelle nybygg. Legge til grunn et langtidsperspektiv, tilrettelegge planen for rullering og ansvars plassere oppfølgingen av planen. Vurdere utarbeidelsen av planen i sammenheng med andre kommunale planer. Vurdere hvilke tiltak som kommunen kan iverksette for å stimulere til utbedring av private/kommunale boliger for å høyne boligstandarden og tilrettelegge for hjemmebasert omsorg, blant annet ved bo oppfølging. Vurdere tilgjengelighet til og i boligmassen i kommunen opp mot behovet, og tiltak som bedrer tilgjengeligheten. Gruppa kan søke støtte m tanke på økonomi og budsjettering av de ulike oppgavene som skal sees på. Det forutsetter å involvere representanter for brukergrupper til å bidra med råd og innspill underveis i prosessen. 2.c Rullering Det anbefales at det blir gjennomført en hoved rullering ved hvert nytt kommunestyre. Virksomhet Familiens hus er ansvarlig for utarbeidelse av boligsosial handlingsplan. 3 Bakgrunnen for planen I St.meld. nr. 49 ( ) "Om boligetablering/or unge og vanskeligstilte" oppfordres kommunene til å utarbeide lokale handlingsplaner for boligetablering. Boligsosial handlingsplan for Hobøl kommune defineres som en kommunedelplan, som kan integreres i kommuneplanen, og være med på å danne forutsetninger for eventuelle fremtidige reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Handlingsplanen utløser i seg selv ikke midler til boligarbeidet i kommunen, men det forutsettes at planen vil danne grunnlag for kommunens og tjenestenes årlige prioriteringer i det økonomiske handlingsprogrammet i årene som kommer. Hobøl på kartet 6

7 Boligsosiale mål og strategier Arbeid, utdanning, helse og bolig regnes som de fire grunnpilarene i velferdspolitikken. Boligpolitikken er en integrert del av arbeidet mot fattigdom, og det å bo trygt og godt øker innbyggernes velferd og mulighet til å mestre eget liv. Kommunens boligsosiale arbeid handler om å sikre vanskeligstilte på boligmarkedet en trygg boligsituasjon. 3.1 Generelle befolknings- og boforhold i Hobøl 3.1.a Befolkningsutvikling Hobøl kommune har et flateinnhold på 140 km2, og har en befolkningstetthet på ca. 35 innbyggere pr. kvkm or Pr Pr Pr Pr Pr Passering av innbyggere ble konstatert ved en beregning gjennomført av SSB. Den faktiske dagen ble beregnet til å være I henhold til kommuneplanen var prognosen at kommunen skulle få 5000 innbyggere i perioden Det betyr at vi ligger føre prognosen. Kommunen har tre tettsteder med hver sin barneskole og barnehage. Kommunen mangler en god infrastruktur, som offentlig transport muligheter innen kommunen og til nærliggende kommuner, samt manglende sykkelstier. 3.1.b Antatt befolkningsutvikling, framskrivning. Tabellen under viser prognostisert utvikling i befolkningens alderssammensetning og total folkemengde frem til Aldersgr Økn år % 6-12 år % år % år % år % år % år % 80 år % % (Hentet fra økonomiplanen datert ) Fakta er at innbyggertallet øker mer enn prognosen tilsier. Vi tolker det dithen at befolkningsveksten neppe blir mindre enn prognosen. Bare i 2013 ble det rekord mange fødsler i kommunen, totalt 76 nyfødte barn. Hobøl på kartet 7

8 Det forventes størst vekst på Tomter og Knapstad. Utbyggingsplaner for Tomter gjør at det forventes stor innflytting fra 2014 og de påfølgende år. Mens det foreligger planer om utbygging av barnehager på både Tomter og Knapstad. 3.1.c Eksisterende boligmasse i kommunen. Pr var det totalt privatboliger i kommunen. Fordeling av privatboliger etter bygningstype; 1653 eneboliger 169 tomannsboliger 170 rekkehus 186 blokkleiligheter 3.1.d Arealer for utbygging. Kommuneplanens arealdel skal rulleres i I den forbindelse blir det naturlig å se på eventuelle områder som forbeholdes bygging av boliger som kommer inn under boligsosiale formål. Det legges opp til en årlig befolkningsvekst på 1,2 % i gjeldende i kommuneplan. Kommuneplanen legger til rette for utbygging først og fremst på Tomter og Knapstad, samt noe på Ringvoll. 3.1.e Utbyggingsbehov for boliger I Kommuneplanens areal del vises det en tabell med bakgrunn i befolkningsprognosen og boligbehovet som utledes av denne prognosen, er intensjonen for utbygging; Boligområder Øyen nordre 89 Tomter Byggefelt 25 Tomter sentrum/utgår Brødholt 290 Thonsåsen 240 Furulund 60 Knapstad vestre 200 Ringvoll Solberg Ekeberg 30 Sum (Hentet fra kommuneplanens areal del for ) Boligtilbudet skal være differensiert for folk med ulike behov og økonomisk evne. Kommunen legger til rette for at det gis startlån og boligtilskudd formidlet av Husbanken. Hobøl på kartet 8

9 4 Den kommunale bygningsmassen og utnyttelsen av denne. 4.a Boliger som kommunen eier Hobøl kommune eier i alt 34 boenheter. Disse fordeler seg på omsorgsboliger, bofellesskap og leiligheter. Følgende oversikt viser fordelingen av de kommunalt eide boligene: Sted: HBBS, sykehjemmet Hva slags Tildelingsrett Antall leiligheter Omsorgsleiligheter PLOR 19 (8 i bofellsskap og 11 utenom bofellesskapet) Knapstadtunet Omsorgsboliger PLOR 11 Symreveien NAV 4 4.b Vedlikehold Vedlikehold av kommunens leiligheter er det virksomhet tekniske tjenester som har ansvaret for. 4.c Kommunens organisering av boligarbeidet. Pr i dag er det flere virksomheter som har tildelingsansvar for de ulike boligene. Virksomhet for pleie, omsorg og rehabilitering (PLOR) har ansvaret for 19 omsorgsboliger tilknyttet sykehjemmet og de 11 leilighetene som ligger på Knapstatunet. NAV, under Familiens hus, har tildelingsrett på 4 kommunalt eide leiligheter. Det utveksles informasjon mellom de ulike etater, men det er det ikke en generell rutine for hvordan tildeling skal skje. 5 Bruk av virkemidler som låne- og tilskuddsordninger Oppgaven med å administrere Husbankens låne- og støtteordninger er lagt til rådgiver i rådmannens stab. Den statlige bostøtten administreres av NAV. 5.a Startlån Startlån er et sentralt virkemiddel i den sosiale boligpolitikken. Det er ikke et kommersielt produkt, men et sosialt virkemiddel. Kommunen låner penger av Husbanken, og låner de videre til innbyggerne i kommunen i tråd med lokale politiske prioriteringer. Hobøl har pr idag 6 millioner pr år til utlån av startlån. I Hobøl kommunen har vi toppfinansiering på fra 0-25%. I henhold til prisnivå på boliger i Hobøl, er maks startlån kr Gjennomsnittspris for nøktern bolig i Hobøl kommune er pr tiden satt til kr Hobøl kommune bruker Sifo satser i sine analyser. (SIFO referansebudsjett for forbruksutgifter). En viktig forutsetning for å få Start lån i Hobøl kommune er at boligen skal ligge i Hobøl. Hobøl på kartet 9

10 Disse kan få startlån: Unge i etableringsfasen Barnefamilier Enslige forsørgere Personer med nedsett funksjonsevne Flyktninger Personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander Du kan søke startlån selv om du ikke er norsk statsborger, men du må minst ha bodd i Norge i 3 år. Startlån innvilges til: Kjøp av bosted. Boligen må være egnet for husstanden og rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet der en skal bo. Refinansiering av dyre lån Utbedring av bostedet. Tilpasning bostedet Bygge hus. 5.b Boligtilskudd. Boligtilskudd til etablering, og til utbedring og tilpasning av bolig kan gis etter retningslinjer fra Husbanken. Rådgiver i rådmannens stab kan også bistå. 5.c Statlig bostøtte. Bostøtte er et av de viktigste virkemidlene for å sikre boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er en rettighetsbasert ytelse beregnet på husstander med lav inntekt og høye boutgifter. Dette er noe alle over 18 år kan søke på, bortsett fra studenter uten barn og personer som avtjener verneplikt-/siviltjeneste. Husbanken yter og vedtar støtten, mens kommunens NAV kontor mottar og registrerer søknaden i Husbankens system. 6 Økonomiplan I økonomiplanen for er det vedtatt i 2014 investeringsbudsjettet, bygging av omsorgsboliger på Knapstad for 5 millioner. For 2015 er det vedtatt 5 millioner til omsorgsboliger, samt 10 millioner til kommunale utleieboliger. 7 Kartlegging 7.a Metode Det har vært et mål for denne revideringen å gi kommunen et best mulig fakta grunnlag, for å kunne møte de vanskeligstilte gruppenes boligbehov. Som en del av planarbeidet er det denne gangen gjennomført en enkel kartlegging Hobøl på kartet 10

11 som har gitt kommunen fakta tall på hvor mange personer/husstander som trenger hjelp til å bo. Dette vil imidlertid fort endre seg, bl.a. fordi samfunnsutviklingen og de demografiske endringer. Planen er basert på faktiske registrerte brukere i de ulike tjenestene som psykisk helse team, saksbehandler for funksjonshemmede og NAV. Kartleggingen gir i utgangspunktet kun et "øyeblikksbilde", og fanger ikke opp fremtidige behov. Vi tar forbehold om mørketall til at flere brukere har et udekket boligbehov. 7.b Oversikt over fremtidig boligbehov. Kartleggingen viser at det er en økende tendens av personer med rusproblematikk og samtidig rus og psykiske lidelser. Kommunen er i behov av: Midlertidig boliger Kommunale boliger Boliger med oppfølging for å kunne dekke ovennevnte gruppes behov for å bo. Av beboere i kommunen som er i kontakt med nav kontoret i Hobøl kommune, er det flere familier som ikke oppfyller kriteriene for en tilfredsstillende bosituasjon. Innenfor tjenesten for funksjonshemmede er det forsøkt å lage en prognose, utifra barn i alder Folkehelseprofilen viser pr at andelen i èn-personhusholdninger er lavere enn andelen ellers i landet. Mens andelen barn som har enslig forsørger er høyere enn i landet som helhet. Til sammen har prosjektgruppen kartlagt bortimot 40 husstander som ikke oppfyller kriteriene for en tilfredsstillende bosituasjon, eller trenger bolig med oppfølging/ bistand. Noen er i vanskelig situasjon i dag, mens andre sees i ett 5 års perspektiv. Dette tilsvarer 0,78% av innbygger tallet. Hvis vi forutsetter samme prosentvise forhold i årene fremover, vil det si; Innbyggere Antall husstander, 0,78 av innbyggere Mål Hobøl kommunes boligpolitikk Visjonen til Hobøl kommune tilsier at alle beboere i kommunen skal bo trygt og godt, og målsetningen er at alle i kommunen skal bo trygt og godt uansett livssituasjon. Å bo godt innebærer å ha en bolig som er tilpasset husholdets behov og økonomi. Å bo trygt innebærer at husholdet har tilgang til en fast bolig og ikke står i fare for å miste denne. Hobøl på kartet 11

12 Enhver innbygger er i utgangspunktet ansvarlig selv for å skaffe seg et tilfredsstillende bosted. Dersom forhold tilsier at man likevel ikke er i stand til på egen hånd å skaffe seg et tilfredsstillende bosted, følger det av lov om sosiale tjenester i nav, jfr 15. I tilfeller der det oppstår et akutt og uforutsett behov for midlertidig bolig, følger det av lov om sosiale tjenester i nav jfr Forslag på tiltak Arbeidsgruppen har valgt å sette de ulike utfordringsområdene opp mot de ulike tiltaksforslagene i ett skjema først. Dernest vil vi forsøke å lage mer utfyllende kommentarer til de ulike tiltakene. Gruppe: Økonomisk vanskeligstilte: Personer som er avhengig av økonomisk sosialhjelp for å få betalt sine boutgifter, anses å være vanskeligstilt og vurderes å være i faresonen for å havne i en utilfredsstillende bosituasjon. Forslag til tiltak: Kommunale boliger med tilpasset husleie (hvor husleiekostnaden er fornuftig i forhold til brukerens inntektsgrunnlag). Avtale med utbyggere om tildelingsrett på et antall av boligene. Husbankens virkemidler (Startlån og ulike tilskudd). Innbyggere med ustabil tilknytning til arbeidslivet: Med ustabil tilknytning til arbeidslivet og dertil lønnsinntekt, kan dette få konsekvenser med å beholde boligen/skaffe bolig. Unge, enslige førstegangsetablerere: Problemer ift. å skaffe egenkapital Det vil være viktig å følge rutinene for igangsatte tiltak til denne gruppen. Kommunale boliger med tilpasset husleie. Avtale med utbyggere om tildelingsrett på et antall av boligene. Husbankens virkemidler Virkemidler fra Husbanken. Utbyggere bør «øremerke» en viss andel av nye boliger til denne gruppen. Utvide Startlånsordningen, f.eks øke maks beløpet. (Kan være en sosialfaglig god måte å bistå vanskeligstilte med å selvfinansiere kjøp av egen bolig). Hobøl på kartet 12

13 Funksjonshemmede Økonomiplan ; Eldre Klare retningslinjer for tildeling av leilighet Ressurser til bo- veiledning/trening Kompetanse hos medarbeidere i kommunen Midlertidig boligløsninger Virkemidler fra Husbanken. Utvide Startlånsordningen. Utbyggere bør «øremerke» en viss andel av nye boliger til denne gruppe. Nedsette en arbeidsgruppe som konkret skal jobbe med å legge frem forslag på hvordan best å benytte de midler som er vedtatt i investeringsbudsjettet. De må kartlegge og undersøke i mer detalj hva som er det reelle behovet. Sett opp til den økonomiske rammen som er satt i vedtaket 13/86. Kommunen må tilrettelegge for å ha mulighet til tettere oppfølging i hjemmet til hver enkelt, slik at de kan bli boende hjemme lengre, enn det gjøres i dag. Kommunen må lage prosedyrer for utleie, både av de kommunale boligene og hvor kommunen skal leie midlertidige boliger. Eks med et boligkontor. Kan gjerne gjøres i fellesskap med nært omkringliggende kommuner. Tydelige forvaltningsregler for å leie bolig i kommunal regi. Kommunen må ha boveiledere som kan bistå brukere som trenger tilrettelagte tjenester i hjemmet. Bo-evnevurdering-hvem har det i dag? Hjemmetjenesten? Psykisk helseteam? Informasjon om de økonomiske ordningene må være kjent for medarbeiderne. Kurs i bo-evnevurdering Det skal arbeides for at kommunen unngår å kjøpe dyre alternative løsninger på utsiden av kommunen. Komme i dialog med eksterne tilbydere i kommunen om rammeavtaler om utleie leiligheter. Hobøl på kartet 13

14 10 Boligpolitikken og dens retningslinjer for Hobøl kommune Tildeling av boliger, for en lengre periode, bør skje i ett felles tverrfaglig samordningsteam bolig. Dette for å sikre at alle innbyggere som søker, skal sees i sammenheng, utifra behov og muligheter. Bør bestå av representant fra NAV, psykisk helse og saksbehandler pleie- og omsorg. NAV får delegert ansvar for å dekke midlertidig behov, dvs akutt behov, men innenfor de rutiner/prosedyrer som vedtas i løpet av Mens leie av en lengre periode, bør skje i tverrfaglig samordningsteam bolig. (Lengre periode over 1 måned), med formelt vedtak i henhold til lovverk. Hobøl på kartet 14

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020 Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011 2020 (utkast) 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 3 2.1. Kommunens mål for god boligpolitikk... 4 2.2. Organisering

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune Boligsosial handlingsplan 2004-2009 Rygge kommune 04-09 INNHOLD Henvisninger................................... 3 Innledning..................................... 4 Kapitel 1 Gjennomføring av mandatet..............

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2003-2010

Boligsosial handlingsplan 2003-2010 Ekstern høring Rådmannens forslag til Boligsosial handlingsplan 2003-2010 Høringsfrist 28. februar 2003 Tromsø kommune Forord Tromsø kommune vedtok i 1997 en Boligsosial melding, som denne handlingsplanen

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning BOLIGSOSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2011-2015 Kapittel 1: Innledning Det er en bred tverrpolitisk enighet i Norge om at alle innbyggerne i landet skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer