BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE"

Transkript

1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE VISJON: Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører, øyenstikker eller grunder. Vedtatt i kommunestyret sak 4/14 Arkivsaksnr Dato: 14/ Hobøl på kartet 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.a relevant lovgivning 1.b Ulike definisjoner 1.c Statlige føringer 1.d Kommunale føringer 2. Planprosess og mandat 2.a Planprosess 2.b Mandat 2.c Rullering 3. Bakgrunn Boligsosiale mål og strategier 3.1 Generelle befolknings- og boforhold i Hobøl kommune 3.1.a Befolkningsutvikling frem mot b Antall befolkningsutvikling, framskrivning 3.1.c Eksisterende boligmasse i kommunen 3.1.d Arealer for utbygging 4. Den kommunale bygningsmassen og utnyttelsen av denne 4.a Boliger som kommunen eier 4.b Vedlikehold 4.c Kommunens organisering av boligarbeidet 5. Bruk av virkemidler låne og tilskuddsordninger 5.a Startlån og bruk av startlån 5.b Boligtilskudd 5.c Statlig bostøtte 6. Økonomiplan Kartlegging 7.a Metode 7.b Oversikt over fremtidig boligbehov 8. Mål for Hobøl kommunes boligpolitikk 9. Forslag på tiltak 10. Boligpolitikken og dens retningslinjer for Hobøl kommune Hobøl på kartet 2

3 1 Innledning Hovedutvalget for oppvekst og omsorg i Hobøl, fattet i møte , sak 13/58, vedtak om at det skal opprettes en administrativ arbeidsgruppe som skal revidere den eksisterende boligsosial handlingsplan fra Arbeidsgruppen består av representant fra NAV, psykisk helse, barnevern, SLT koordinator, folkehelsekoordinator, teknisk og verneombud. Den overordnende målsettingen for utarbeidelse av boligsosial handlingsplan for Hobøl kommune er å lage en samlet plan for kommunens arbeid for at vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i egen bolig. Det handler om å sikre vanskeligstilte på boligmarkedet en trygg boligsituasjon. Innbyggerne i Hobøl kommune har i utgangspunktet selv ansvar for å skaffe bolig. Kommunen skal bistå de som har problemer med å skaffe bolig på egen hånd og de som trenger hjelp for å klare å bo i boligen. Målet er at færrest mulig skal være langsiktig avhengig av offentlige ytelser. Noen trenger bistand til fysiske tilpasninger i boligen, noen er avhengige av et tilrettelagt tjenestetilbud for å kunne bo, noen trenger opplæring i det å bo og noen har behov for et tilbud om å leie bolig fordi de av ulike årsaker ikke kan få innpass i boligmarkedet. Den boligsosiale handlingsplanen skal gi grunnlag for beslutning om strategiske mål for kommunens boligsosiale arbeid og foreslå tiltak for å nå disse målene. 1.a Relevant lovverk Kommunens forpliktelser overfor vanskeligstilte og bostedsløse er regulert i; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om folkehelsearbeid Krav til bolig og boligbygg er bl.a.hjemlet i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) Lov om husleieavtaler (husleieloven) Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester reguleres kommunens ansvar for å medvirke til å skaffe bolig; 3-7 Boliger til vanskeligstilte: Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger som særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. 3-1 omhandler kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester; Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig helse- og omsorgstjenester. Hobøl på kartet 3

4 Formålet med lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er blant annet «å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.» 15; Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet, som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 27; Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer å skaffe det selv Formålet med Folkehelseloven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, som å utjevne sosial helseforskjeller. 7 sier at; kommunen skal igangsette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk. Boligen må være regulert til boligformål, og eller avsatt til boligformål i kommuneplanen`s areal del. Krav til byggverk er definert i plan- og bygningsloven, samt teknisk forskrift. Leietagers rettigheter er hjemlet i husleieloven. 1.b Ulike definisjoner: Midlertidig: akutt mangel på bolig/tak over hodet, ikke ha noe sted å sove det neste døgnet. Plikten til å finne midlertidig botilbud, er en naturalytelse som innebærer at det skal gis et konkret og tilgjengelig botilbud i en begrenset periode. Vanskeligstilt på boligmarkedet ifølge NOU 2011:15 «Rom for alle»; «Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd.» En utilfredsstillende bosituasjon kan kjennetegnes ved at man bor i en uegnet bolig eller bomiljø, at man står i fare for å miste boligen eller at man er uten bolig. 1.c Statlige føringer Stortingsmeldingen om boligetablering for unge og vanskeligstilte (St.melding nr. 49, ). Denne meldingen oppfordrer alle kommuner til å utarbeide en tverrsektoriell handlingsplan. Husbanken har initiert arbeidet med boligsosial handlingsplan i alle landets kommuner, for at kommunene og staten, ved Husbanken, skal få et best mulig grunnlag for å prioritere sine tiltaksmidler. Hobøl på kartet 4

5 I «Rom for alle en sosial boligpolitikk for framtiden» er en utredning og utgitt av Kommunal- og regiondepartementet i Utredning innleder med at «å ha ett sted å bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse». Utvalgets hovedkonklusjoner er; Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende leiemarked Det pekes også på fem suksessfaktorer for godt boligsosialt arbeid i kommunene; Samordning Forankring og eierskap Overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet Boligsosial kompetanse Økonomiske ressurser Stortingsmelding Byggje bu leve (St.melding nr 17, ) Hvor regjeringen påpeker at visjonen er at alle skal «bu godt og trygt». I nasjonale retningslinjer for ROP lidelser (personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse) fra Helsedirektoratet (2012).http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-personermed-rop-lidelser/Sider/default.aspx Veilederen påpeker viktigheten av å kartlegge bosituasjonen, pkt og kommunens ansvar for varig botilbud og oppfølging i bolig, pkt og Folkehelseinstituttet utarbeider hvert år en folkehelseprofil for hver kommune. 1.d Kommunale føringer Økonomiplan for , jfr sak 13/86. Kommuneplanens arealdel, revideres i løpet av Handlingsplan for bekjempelse av barnefattigdom, revideres i Ruspolitisk handlingsplan, revideres i 2014 Psykisk helseplan (2007 til 2010, bør revideres) 2 Planprosess og mandat 2.a Planprosess Denne revideringen har vært gjennomført i perioden til Prosjektgruppen har hatt 5 prosjektmøter. I periodene i mellom, har små grupper jobbet med ulike temaer. Prosjektleder har informert rådet for mennesker med Hobøl på kartet 5

6 nedsatt funksjonsevne om at revideringen er i gang. De kom med noen innspill til hva de mente var viktig å få med i den nye reviderte planen. En høring planlegges å gjennomføres i tiden frem til kommunestyre b Mandat Følgende mandat har dannet rammen for arbeidet med denne planen: Revidere boligsosial handlingsplan Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet. Kartlegge den kommunale boligmassen og vurdere utnyttelsen av denne. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av låne- og tilskuddsordninger. Gjennomgå og vurdere kommunens organisering av det boligsosiale arbeidet. Lage en samlet plan for framskaffelse av boliger, og behov for bo oppfølging til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette medfører blant annet å vurdere muligheter for ombygning, kjøp, salg og endret disponering av den kommunale boligmassen, og foreslå eventuelle nybygg. Legge til grunn et langtidsperspektiv, tilrettelegge planen for rullering og ansvars plassere oppfølgingen av planen. Vurdere utarbeidelsen av planen i sammenheng med andre kommunale planer. Vurdere hvilke tiltak som kommunen kan iverksette for å stimulere til utbedring av private/kommunale boliger for å høyne boligstandarden og tilrettelegge for hjemmebasert omsorg, blant annet ved bo oppfølging. Vurdere tilgjengelighet til og i boligmassen i kommunen opp mot behovet, og tiltak som bedrer tilgjengeligheten. Gruppa kan søke støtte m tanke på økonomi og budsjettering av de ulike oppgavene som skal sees på. Det forutsetter å involvere representanter for brukergrupper til å bidra med råd og innspill underveis i prosessen. 2.c Rullering Det anbefales at det blir gjennomført en hoved rullering ved hvert nytt kommunestyre. Virksomhet Familiens hus er ansvarlig for utarbeidelse av boligsosial handlingsplan. 3 Bakgrunnen for planen I St.meld. nr. 49 ( ) "Om boligetablering/or unge og vanskeligstilte" oppfordres kommunene til å utarbeide lokale handlingsplaner for boligetablering. Boligsosial handlingsplan for Hobøl kommune defineres som en kommunedelplan, som kan integreres i kommuneplanen, og være med på å danne forutsetninger for eventuelle fremtidige reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Handlingsplanen utløser i seg selv ikke midler til boligarbeidet i kommunen, men det forutsettes at planen vil danne grunnlag for kommunens og tjenestenes årlige prioriteringer i det økonomiske handlingsprogrammet i årene som kommer. Hobøl på kartet 6

7 Boligsosiale mål og strategier Arbeid, utdanning, helse og bolig regnes som de fire grunnpilarene i velferdspolitikken. Boligpolitikken er en integrert del av arbeidet mot fattigdom, og det å bo trygt og godt øker innbyggernes velferd og mulighet til å mestre eget liv. Kommunens boligsosiale arbeid handler om å sikre vanskeligstilte på boligmarkedet en trygg boligsituasjon. 3.1 Generelle befolknings- og boforhold i Hobøl 3.1.a Befolkningsutvikling Hobøl kommune har et flateinnhold på 140 km2, og har en befolkningstetthet på ca. 35 innbyggere pr. kvkm or Pr Pr Pr Pr Pr Passering av innbyggere ble konstatert ved en beregning gjennomført av SSB. Den faktiske dagen ble beregnet til å være I henhold til kommuneplanen var prognosen at kommunen skulle få 5000 innbyggere i perioden Det betyr at vi ligger føre prognosen. Kommunen har tre tettsteder med hver sin barneskole og barnehage. Kommunen mangler en god infrastruktur, som offentlig transport muligheter innen kommunen og til nærliggende kommuner, samt manglende sykkelstier. 3.1.b Antatt befolkningsutvikling, framskrivning. Tabellen under viser prognostisert utvikling i befolkningens alderssammensetning og total folkemengde frem til Aldersgr Økn år % 6-12 år % år % år % år % år % år % 80 år % % (Hentet fra økonomiplanen datert ) Fakta er at innbyggertallet øker mer enn prognosen tilsier. Vi tolker det dithen at befolkningsveksten neppe blir mindre enn prognosen. Bare i 2013 ble det rekord mange fødsler i kommunen, totalt 76 nyfødte barn. Hobøl på kartet 7

8 Det forventes størst vekst på Tomter og Knapstad. Utbyggingsplaner for Tomter gjør at det forventes stor innflytting fra 2014 og de påfølgende år. Mens det foreligger planer om utbygging av barnehager på både Tomter og Knapstad. 3.1.c Eksisterende boligmasse i kommunen. Pr var det totalt privatboliger i kommunen. Fordeling av privatboliger etter bygningstype; 1653 eneboliger 169 tomannsboliger 170 rekkehus 186 blokkleiligheter 3.1.d Arealer for utbygging. Kommuneplanens arealdel skal rulleres i I den forbindelse blir det naturlig å se på eventuelle områder som forbeholdes bygging av boliger som kommer inn under boligsosiale formål. Det legges opp til en årlig befolkningsvekst på 1,2 % i gjeldende i kommuneplan. Kommuneplanen legger til rette for utbygging først og fremst på Tomter og Knapstad, samt noe på Ringvoll. 3.1.e Utbyggingsbehov for boliger I Kommuneplanens areal del vises det en tabell med bakgrunn i befolkningsprognosen og boligbehovet som utledes av denne prognosen, er intensjonen for utbygging; Boligområder Øyen nordre 89 Tomter Byggefelt 25 Tomter sentrum/utgår Brødholt 290 Thonsåsen 240 Furulund 60 Knapstad vestre 200 Ringvoll Solberg Ekeberg 30 Sum (Hentet fra kommuneplanens areal del for ) Boligtilbudet skal være differensiert for folk med ulike behov og økonomisk evne. Kommunen legger til rette for at det gis startlån og boligtilskudd formidlet av Husbanken. Hobøl på kartet 8

9 4 Den kommunale bygningsmassen og utnyttelsen av denne. 4.a Boliger som kommunen eier Hobøl kommune eier i alt 34 boenheter. Disse fordeler seg på omsorgsboliger, bofellesskap og leiligheter. Følgende oversikt viser fordelingen av de kommunalt eide boligene: Sted: HBBS, sykehjemmet Hva slags Tildelingsrett Antall leiligheter Omsorgsleiligheter PLOR 19 (8 i bofellsskap og 11 utenom bofellesskapet) Knapstadtunet Omsorgsboliger PLOR 11 Symreveien NAV 4 4.b Vedlikehold Vedlikehold av kommunens leiligheter er det virksomhet tekniske tjenester som har ansvaret for. 4.c Kommunens organisering av boligarbeidet. Pr i dag er det flere virksomheter som har tildelingsansvar for de ulike boligene. Virksomhet for pleie, omsorg og rehabilitering (PLOR) har ansvaret for 19 omsorgsboliger tilknyttet sykehjemmet og de 11 leilighetene som ligger på Knapstatunet. NAV, under Familiens hus, har tildelingsrett på 4 kommunalt eide leiligheter. Det utveksles informasjon mellom de ulike etater, men det er det ikke en generell rutine for hvordan tildeling skal skje. 5 Bruk av virkemidler som låne- og tilskuddsordninger Oppgaven med å administrere Husbankens låne- og støtteordninger er lagt til rådgiver i rådmannens stab. Den statlige bostøtten administreres av NAV. 5.a Startlån Startlån er et sentralt virkemiddel i den sosiale boligpolitikken. Det er ikke et kommersielt produkt, men et sosialt virkemiddel. Kommunen låner penger av Husbanken, og låner de videre til innbyggerne i kommunen i tråd med lokale politiske prioriteringer. Hobøl har pr idag 6 millioner pr år til utlån av startlån. I Hobøl kommunen har vi toppfinansiering på fra 0-25%. I henhold til prisnivå på boliger i Hobøl, er maks startlån kr Gjennomsnittspris for nøktern bolig i Hobøl kommune er pr tiden satt til kr Hobøl kommune bruker Sifo satser i sine analyser. (SIFO referansebudsjett for forbruksutgifter). En viktig forutsetning for å få Start lån i Hobøl kommune er at boligen skal ligge i Hobøl. Hobøl på kartet 9

10 Disse kan få startlån: Unge i etableringsfasen Barnefamilier Enslige forsørgere Personer med nedsett funksjonsevne Flyktninger Personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander Du kan søke startlån selv om du ikke er norsk statsborger, men du må minst ha bodd i Norge i 3 år. Startlån innvilges til: Kjøp av bosted. Boligen må være egnet for husstanden og rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet der en skal bo. Refinansiering av dyre lån Utbedring av bostedet. Tilpasning bostedet Bygge hus. 5.b Boligtilskudd. Boligtilskudd til etablering, og til utbedring og tilpasning av bolig kan gis etter retningslinjer fra Husbanken. Rådgiver i rådmannens stab kan også bistå. 5.c Statlig bostøtte. Bostøtte er et av de viktigste virkemidlene for å sikre boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er en rettighetsbasert ytelse beregnet på husstander med lav inntekt og høye boutgifter. Dette er noe alle over 18 år kan søke på, bortsett fra studenter uten barn og personer som avtjener verneplikt-/siviltjeneste. Husbanken yter og vedtar støtten, mens kommunens NAV kontor mottar og registrerer søknaden i Husbankens system. 6 Økonomiplan I økonomiplanen for er det vedtatt i 2014 investeringsbudsjettet, bygging av omsorgsboliger på Knapstad for 5 millioner. For 2015 er det vedtatt 5 millioner til omsorgsboliger, samt 10 millioner til kommunale utleieboliger. 7 Kartlegging 7.a Metode Det har vært et mål for denne revideringen å gi kommunen et best mulig fakta grunnlag, for å kunne møte de vanskeligstilte gruppenes boligbehov. Som en del av planarbeidet er det denne gangen gjennomført en enkel kartlegging Hobøl på kartet 10

11 som har gitt kommunen fakta tall på hvor mange personer/husstander som trenger hjelp til å bo. Dette vil imidlertid fort endre seg, bl.a. fordi samfunnsutviklingen og de demografiske endringer. Planen er basert på faktiske registrerte brukere i de ulike tjenestene som psykisk helse team, saksbehandler for funksjonshemmede og NAV. Kartleggingen gir i utgangspunktet kun et "øyeblikksbilde", og fanger ikke opp fremtidige behov. Vi tar forbehold om mørketall til at flere brukere har et udekket boligbehov. 7.b Oversikt over fremtidig boligbehov. Kartleggingen viser at det er en økende tendens av personer med rusproblematikk og samtidig rus og psykiske lidelser. Kommunen er i behov av: Midlertidig boliger Kommunale boliger Boliger med oppfølging for å kunne dekke ovennevnte gruppes behov for å bo. Av beboere i kommunen som er i kontakt med nav kontoret i Hobøl kommune, er det flere familier som ikke oppfyller kriteriene for en tilfredsstillende bosituasjon. Innenfor tjenesten for funksjonshemmede er det forsøkt å lage en prognose, utifra barn i alder Folkehelseprofilen viser pr at andelen i èn-personhusholdninger er lavere enn andelen ellers i landet. Mens andelen barn som har enslig forsørger er høyere enn i landet som helhet. Til sammen har prosjektgruppen kartlagt bortimot 40 husstander som ikke oppfyller kriteriene for en tilfredsstillende bosituasjon, eller trenger bolig med oppfølging/ bistand. Noen er i vanskelig situasjon i dag, mens andre sees i ett 5 års perspektiv. Dette tilsvarer 0,78% av innbygger tallet. Hvis vi forutsetter samme prosentvise forhold i årene fremover, vil det si; Innbyggere Antall husstander, 0,78 av innbyggere Mål Hobøl kommunes boligpolitikk Visjonen til Hobøl kommune tilsier at alle beboere i kommunen skal bo trygt og godt, og målsetningen er at alle i kommunen skal bo trygt og godt uansett livssituasjon. Å bo godt innebærer å ha en bolig som er tilpasset husholdets behov og økonomi. Å bo trygt innebærer at husholdet har tilgang til en fast bolig og ikke står i fare for å miste denne. Hobøl på kartet 11

12 Enhver innbygger er i utgangspunktet ansvarlig selv for å skaffe seg et tilfredsstillende bosted. Dersom forhold tilsier at man likevel ikke er i stand til på egen hånd å skaffe seg et tilfredsstillende bosted, følger det av lov om sosiale tjenester i nav, jfr 15. I tilfeller der det oppstår et akutt og uforutsett behov for midlertidig bolig, følger det av lov om sosiale tjenester i nav jfr Forslag på tiltak Arbeidsgruppen har valgt å sette de ulike utfordringsområdene opp mot de ulike tiltaksforslagene i ett skjema først. Dernest vil vi forsøke å lage mer utfyllende kommentarer til de ulike tiltakene. Gruppe: Økonomisk vanskeligstilte: Personer som er avhengig av økonomisk sosialhjelp for å få betalt sine boutgifter, anses å være vanskeligstilt og vurderes å være i faresonen for å havne i en utilfredsstillende bosituasjon. Forslag til tiltak: Kommunale boliger med tilpasset husleie (hvor husleiekostnaden er fornuftig i forhold til brukerens inntektsgrunnlag). Avtale med utbyggere om tildelingsrett på et antall av boligene. Husbankens virkemidler (Startlån og ulike tilskudd). Innbyggere med ustabil tilknytning til arbeidslivet: Med ustabil tilknytning til arbeidslivet og dertil lønnsinntekt, kan dette få konsekvenser med å beholde boligen/skaffe bolig. Unge, enslige førstegangsetablerere: Problemer ift. å skaffe egenkapital Det vil være viktig å følge rutinene for igangsatte tiltak til denne gruppen. Kommunale boliger med tilpasset husleie. Avtale med utbyggere om tildelingsrett på et antall av boligene. Husbankens virkemidler Virkemidler fra Husbanken. Utbyggere bør «øremerke» en viss andel av nye boliger til denne gruppen. Utvide Startlånsordningen, f.eks øke maks beløpet. (Kan være en sosialfaglig god måte å bistå vanskeligstilte med å selvfinansiere kjøp av egen bolig). Hobøl på kartet 12

13 Funksjonshemmede Økonomiplan ; Eldre Klare retningslinjer for tildeling av leilighet Ressurser til bo- veiledning/trening Kompetanse hos medarbeidere i kommunen Midlertidig boligløsninger Virkemidler fra Husbanken. Utvide Startlånsordningen. Utbyggere bør «øremerke» en viss andel av nye boliger til denne gruppe. Nedsette en arbeidsgruppe som konkret skal jobbe med å legge frem forslag på hvordan best å benytte de midler som er vedtatt i investeringsbudsjettet. De må kartlegge og undersøke i mer detalj hva som er det reelle behovet. Sett opp til den økonomiske rammen som er satt i vedtaket 13/86. Kommunen må tilrettelegge for å ha mulighet til tettere oppfølging i hjemmet til hver enkelt, slik at de kan bli boende hjemme lengre, enn det gjøres i dag. Kommunen må lage prosedyrer for utleie, både av de kommunale boligene og hvor kommunen skal leie midlertidige boliger. Eks med et boligkontor. Kan gjerne gjøres i fellesskap med nært omkringliggende kommuner. Tydelige forvaltningsregler for å leie bolig i kommunal regi. Kommunen må ha boveiledere som kan bistå brukere som trenger tilrettelagte tjenester i hjemmet. Bo-evnevurdering-hvem har det i dag? Hjemmetjenesten? Psykisk helseteam? Informasjon om de økonomiske ordningene må være kjent for medarbeiderne. Kurs i bo-evnevurdering Det skal arbeides for at kommunen unngår å kjøpe dyre alternative løsninger på utsiden av kommunen. Komme i dialog med eksterne tilbydere i kommunen om rammeavtaler om utleie leiligheter. Hobøl på kartet 13

14 10 Boligpolitikken og dens retningslinjer for Hobøl kommune Tildeling av boliger, for en lengre periode, bør skje i ett felles tverrfaglig samordningsteam bolig. Dette for å sikre at alle innbyggere som søker, skal sees i sammenheng, utifra behov og muligheter. Bør bestå av representant fra NAV, psykisk helse og saksbehandler pleie- og omsorg. NAV får delegert ansvar for å dekke midlertidig behov, dvs akutt behov, men innenfor de rutiner/prosedyrer som vedtas i løpet av Mens leie av en lengre periode, bør skje i tverrfaglig samordningsteam bolig. (Lengre periode over 1 måned), med formelt vedtak i henhold til lovverk. Hobøl på kartet 14

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Mariann Blomli, sekretariatsleder Boligsosialt utviklingsprogram 13. september 2011 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal. Nyetablering og nytenkning

Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal. Nyetablering og nytenkning Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal Nyetablering og nytenkning Nittedal kommune Kjendiser fra Nittedal Kjerringa med staven Gunnar på Mo Søstrene Bjørklund Jarle Bernhoft Befolkningsprognose

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Helhetlig boligpolitisk planlegging. Hvorfor, hvem, hvor og hvordan? Plan og byggesakskonferansen Marit Iversen

Helhetlig boligpolitisk planlegging. Hvorfor, hvem, hvor og hvordan? Plan og byggesakskonferansen Marit Iversen Helhetlig boligpolitisk planlegging Hvorfor, hvem, hvor og hvordan? Plan og byggesakskonferansen 16.11.16 Marit Iversen Hvorfor skal vi planlegge for boligpolitikken? 2 Nasjonale mål for boligpolitikken

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli, fagdirektør Gardermoen 5. mai 2012 Boligutvalget Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende

Detaljer

Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019. Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune

Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019. Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019 Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet Boligsosial handlingsplan skal revideres ref. Skien bystyre 19.4.2012 (sak 46/12) om kommunal planstrategi

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Husbankkonferansen Bolig for velferd

Husbankkonferansen Bolig for velferd Husbankkonferansen 2017 Bolig for velferd Nasjonale mål for boligpolitikken Boliger for alle i gode bomiljø Trygg etablering i eid eller leid bolig Boforhold som fremmer velferd og deltakelse 2 Vanskeligstilte

Detaljer

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( )

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Disposisjon Hvorfor strategi og hvilke aktører er med er i strategien Bakgrunn tidligere strategier og utfordringsbilde sett fra

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler - effekter og muligheter Mona Liss Paulsen og Linn Edvardsen Møte i Vesterålen regionråd 21. november 2008 25-Nov-08 1 Boligen er et sted vi trekker

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning Boligsosialt faktaark Bærum kommune Alle skal kunne bo godt og trygt Innledning Boligsosialt utviklingsprogram er en ny strategisk satsing fra Husbanken Region øst overfor større kommuner med store boligsosiale

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap RISSA KOMMUNE Arkiv: F17 Dato: 17.11.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Formannskap 24.11.2016 Saksbehandler: Sissel Grimsrud BOLIGPOLITISK PLAN, RISSA 2016-2019, HØRING Vedlegg 1 0-PLAN-A-FAKTADOKUMENT

Detaljer

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS 2014 - TORHILD SKJETNE En god bolig er en generell forutsetning for å kunne delta i samfunnet Alle skal bo godt og trygt

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering. Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab

Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering. Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab Boligsituasjon i Sandnes Mål om 700 nye boliger pr år - ca 550 siste ti

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Askim kommune

Boligsosiale faktaark. Askim kommune Boligsosiale faktaark Askim kommune 2 Boligsosiale faktaark 3 Innledning Boligsosialt faktaark er utarbeidet i forbindelse med kommunens boligsosiale arbeid. Dokumentet gir en presentasjon av utvalgt statistikk

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN INNHOLD: SIDE 1. Bakgrunn/ generelt. 3 1.1 Hva er en Boligsosial handlingsplan. 3 1.2 Brukere av planen. 3 1.3 Bakgrunn for planen. 3 1.4 Planomfang og hvilke behov planen fokuserer på er begrenset. 4

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging - hvordan skape gode boliger for alle? Plannettverk Vestfold 9. februar 2017

Helhetlig boligplanlegging - hvordan skape gode boliger for alle? Plannettverk Vestfold 9. februar 2017 Helhetlig boligplanlegging - hvordan skape gode boliger for alle? Plannettverk Vestfold 9. februar 2017 Anita Pettersen Bolig for velferd (2014-2020) Felles ansvar - felles mål 1. Alle skal ha et godt

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut»

Tilrettelagte boliger for alle «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut» Tilrettelagte boliger for alle «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut» Husbankens virkemidler Birgit C Huse, Region Sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Leknes 16.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Arbeid med boligplan i Hamar kommune

Arbeid med boligplan i Hamar kommune Arbeid med boligplan i Hamar kommune Erfaringer med boligsosial planlegging Miguel da Luz rådgiver Strategiavdelingen Husbanken Region Øst, 6. mai 2011 Hvorfor boligplan? Boligpolitikk: All offentlig aktivitet

Detaljer

BARN OG UNGES BOFORHOLD HVEM ER DE VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIENE OG HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE?

BARN OG UNGES BOFORHOLD HVEM ER DE VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIENE OG HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE? BARN OG UNGES BOFORHOLD HVEM ER DE VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIENE OG HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE? INGRID LINDEBØ KNUTSEN Bolig for velferd 2014-2020: En særlig innsats ovenfor barnefamilier og unge

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN TORSKEN KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN TORSKEN KOMMUNE 2009-2013 for Vi skal skape fremtidens bygdesamfunn Torsken - mer enn god fisk Utarbeidet: Oktober 2008 Neste oppdatering: Oktober 2012 Av: Lillian Nikolaisen i samarbeid med NAV, PLO-tj. og Rådmannens

Detaljer

Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14

Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14 Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14 ESA sak nr.: 13/1190 Planstatus: Fagplan INNLEDNING 3 OG DEL FOR BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 3 UTVIKLINGSTREKK OG DEMOGRAFI

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 11/11268-4 Dato: 28.10.2011 HØRING NOU 2011:15 ROM FOR ALLE - EN SOSIAL BOLIGPOLITIKK FOR FRAMTIDEN INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for

Detaljer

Leie til eie - virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Leie til eie - virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Kari Hesselberg Saksmappe: 2016/780-3092/2017 Arkiv: 233 Leie til eie - virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen. Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd

Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen. Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd 2 Bolig for velferd Veiviser Bolig for velferd 4 «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Urban boligplanlegging for alle

Urban boligplanlegging for alle Urban boligplanlegging for alle Virkemidler for en god boligplanlegging Seminar, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Karin Lindgård Konst. Regiondirektør Husbanken øst «Bolig er på en måte alt men det er vanskelig

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

«Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig

«Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig «Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig Om Husbanken 317 årsverk Disponerer 20-25 mrd. i årlig utlånsramme Finansierer ca. 5000 nybygde og 2000 utbedrede boliger Disponerer årlig

Detaljer

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand 22.09.16 Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken Regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 1 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLANEN...3 2 SAMMENDRAG...4 3 BESKRIVELSE AV NÅSITUASJONEN...5 3.1 INNBYGGERTALL

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Boligpolitisk strategi. 19. September 2016 Kristine Andenæs, Rådgiver Strategi og samfunn, Asker kommune

Boligpolitisk strategi. 19. September 2016 Kristine Andenæs, Rådgiver Strategi og samfunn, Asker kommune Boligpolitisk strategi 19. September 2016 Kristine Andenæs, Rådgiver Strategi og samfunn, Asker kommune Mål fra Kommuneplan > 1,5 % befolkningsvekst årlig i perioden > 350 nye boliger i året > 75 % leiligheter

Detaljer

Bolig for (økt) velferd

Bolig for (økt) velferd Bolig for (økt) velferd En målrettet innsats for at alle skal bo godt og trygt Regiondirektør Margot Telnes Boligutvalget slo fast viktige utfordringer Mange får ikke nok hjelp Vanskelig å påvise resultater

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet:

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet: 8. VEDLEGG Vedlegg 8.1 Mandatet til prosjektgruppa Bakgrunn Oppfølging av vedtak i Tromsø formannskap 6. august 2001 Overordnet målsetting Lage en samlet plan for kommunens arbeid for at unge og vanskeligstilte

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Per Erik Torp sekretær boligutvalget / seniorrådgiver KRD Boligsosialt utviklingsprogram 14. november 2011 Boligutvalget Bjørn Arild Gram,

Detaljer

Nesodden kommune Planprogram for folkehelseplanen

Nesodden kommune Planprogram for folkehelseplanen Nesodden kommune Planprogram for folkehelseplanen KST 30.05.13 Innhold 1 Bakgrunn...2 2 Forutsetninger for planarbeidet...2 2.1 Nasjonale føringer...2 2.2 Regionale føringer...2 2.3 Kommunale føringer...2

Detaljer