BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE"

Transkript

1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE VISJON: Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører, øyenstikker eller grunder. Vedtatt i kommunestyret sak 4/14 Arkivsaksnr Dato: 14/ Hobøl på kartet 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.a relevant lovgivning 1.b Ulike definisjoner 1.c Statlige føringer 1.d Kommunale føringer 2. Planprosess og mandat 2.a Planprosess 2.b Mandat 2.c Rullering 3. Bakgrunn Boligsosiale mål og strategier 3.1 Generelle befolknings- og boforhold i Hobøl kommune 3.1.a Befolkningsutvikling frem mot b Antall befolkningsutvikling, framskrivning 3.1.c Eksisterende boligmasse i kommunen 3.1.d Arealer for utbygging 4. Den kommunale bygningsmassen og utnyttelsen av denne 4.a Boliger som kommunen eier 4.b Vedlikehold 4.c Kommunens organisering av boligarbeidet 5. Bruk av virkemidler låne og tilskuddsordninger 5.a Startlån og bruk av startlån 5.b Boligtilskudd 5.c Statlig bostøtte 6. Økonomiplan Kartlegging 7.a Metode 7.b Oversikt over fremtidig boligbehov 8. Mål for Hobøl kommunes boligpolitikk 9. Forslag på tiltak 10. Boligpolitikken og dens retningslinjer for Hobøl kommune Hobøl på kartet 2

3 1 Innledning Hovedutvalget for oppvekst og omsorg i Hobøl, fattet i møte , sak 13/58, vedtak om at det skal opprettes en administrativ arbeidsgruppe som skal revidere den eksisterende boligsosial handlingsplan fra Arbeidsgruppen består av representant fra NAV, psykisk helse, barnevern, SLT koordinator, folkehelsekoordinator, teknisk og verneombud. Den overordnende målsettingen for utarbeidelse av boligsosial handlingsplan for Hobøl kommune er å lage en samlet plan for kommunens arbeid for at vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i egen bolig. Det handler om å sikre vanskeligstilte på boligmarkedet en trygg boligsituasjon. Innbyggerne i Hobøl kommune har i utgangspunktet selv ansvar for å skaffe bolig. Kommunen skal bistå de som har problemer med å skaffe bolig på egen hånd og de som trenger hjelp for å klare å bo i boligen. Målet er at færrest mulig skal være langsiktig avhengig av offentlige ytelser. Noen trenger bistand til fysiske tilpasninger i boligen, noen er avhengige av et tilrettelagt tjenestetilbud for å kunne bo, noen trenger opplæring i det å bo og noen har behov for et tilbud om å leie bolig fordi de av ulike årsaker ikke kan få innpass i boligmarkedet. Den boligsosiale handlingsplanen skal gi grunnlag for beslutning om strategiske mål for kommunens boligsosiale arbeid og foreslå tiltak for å nå disse målene. 1.a Relevant lovverk Kommunens forpliktelser overfor vanskeligstilte og bostedsløse er regulert i; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om folkehelsearbeid Krav til bolig og boligbygg er bl.a.hjemlet i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) Lov om husleieavtaler (husleieloven) Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester reguleres kommunens ansvar for å medvirke til å skaffe bolig; 3-7 Boliger til vanskeligstilte: Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger som særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. 3-1 omhandler kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester; Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig helse- og omsorgstjenester. Hobøl på kartet 3

4 Formålet med lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er blant annet «å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.» 15; Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet, som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 27; Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer å skaffe det selv Formålet med Folkehelseloven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, som å utjevne sosial helseforskjeller. 7 sier at; kommunen skal igangsette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk. Boligen må være regulert til boligformål, og eller avsatt til boligformål i kommuneplanen`s areal del. Krav til byggverk er definert i plan- og bygningsloven, samt teknisk forskrift. Leietagers rettigheter er hjemlet i husleieloven. 1.b Ulike definisjoner: Midlertidig: akutt mangel på bolig/tak over hodet, ikke ha noe sted å sove det neste døgnet. Plikten til å finne midlertidig botilbud, er en naturalytelse som innebærer at det skal gis et konkret og tilgjengelig botilbud i en begrenset periode. Vanskeligstilt på boligmarkedet ifølge NOU 2011:15 «Rom for alle»; «Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd.» En utilfredsstillende bosituasjon kan kjennetegnes ved at man bor i en uegnet bolig eller bomiljø, at man står i fare for å miste boligen eller at man er uten bolig. 1.c Statlige føringer Stortingsmeldingen om boligetablering for unge og vanskeligstilte (St.melding nr. 49, ). Denne meldingen oppfordrer alle kommuner til å utarbeide en tverrsektoriell handlingsplan. Husbanken har initiert arbeidet med boligsosial handlingsplan i alle landets kommuner, for at kommunene og staten, ved Husbanken, skal få et best mulig grunnlag for å prioritere sine tiltaksmidler. Hobøl på kartet 4

5 I «Rom for alle en sosial boligpolitikk for framtiden» er en utredning og utgitt av Kommunal- og regiondepartementet i Utredning innleder med at «å ha ett sted å bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse». Utvalgets hovedkonklusjoner er; Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende leiemarked Det pekes også på fem suksessfaktorer for godt boligsosialt arbeid i kommunene; Samordning Forankring og eierskap Overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet Boligsosial kompetanse Økonomiske ressurser Stortingsmelding Byggje bu leve (St.melding nr 17, ) Hvor regjeringen påpeker at visjonen er at alle skal «bu godt og trygt». I nasjonale retningslinjer for ROP lidelser (personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse) fra Helsedirektoratet (2012).http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-personermed-rop-lidelser/Sider/default.aspx Veilederen påpeker viktigheten av å kartlegge bosituasjonen, pkt og kommunens ansvar for varig botilbud og oppfølging i bolig, pkt og Folkehelseinstituttet utarbeider hvert år en folkehelseprofil for hver kommune. 1.d Kommunale føringer Økonomiplan for , jfr sak 13/86. Kommuneplanens arealdel, revideres i løpet av Handlingsplan for bekjempelse av barnefattigdom, revideres i Ruspolitisk handlingsplan, revideres i 2014 Psykisk helseplan (2007 til 2010, bør revideres) 2 Planprosess og mandat 2.a Planprosess Denne revideringen har vært gjennomført i perioden til Prosjektgruppen har hatt 5 prosjektmøter. I periodene i mellom, har små grupper jobbet med ulike temaer. Prosjektleder har informert rådet for mennesker med Hobøl på kartet 5

6 nedsatt funksjonsevne om at revideringen er i gang. De kom med noen innspill til hva de mente var viktig å få med i den nye reviderte planen. En høring planlegges å gjennomføres i tiden frem til kommunestyre b Mandat Følgende mandat har dannet rammen for arbeidet med denne planen: Revidere boligsosial handlingsplan Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet. Kartlegge den kommunale boligmassen og vurdere utnyttelsen av denne. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av låne- og tilskuddsordninger. Gjennomgå og vurdere kommunens organisering av det boligsosiale arbeidet. Lage en samlet plan for framskaffelse av boliger, og behov for bo oppfølging til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette medfører blant annet å vurdere muligheter for ombygning, kjøp, salg og endret disponering av den kommunale boligmassen, og foreslå eventuelle nybygg. Legge til grunn et langtidsperspektiv, tilrettelegge planen for rullering og ansvars plassere oppfølgingen av planen. Vurdere utarbeidelsen av planen i sammenheng med andre kommunale planer. Vurdere hvilke tiltak som kommunen kan iverksette for å stimulere til utbedring av private/kommunale boliger for å høyne boligstandarden og tilrettelegge for hjemmebasert omsorg, blant annet ved bo oppfølging. Vurdere tilgjengelighet til og i boligmassen i kommunen opp mot behovet, og tiltak som bedrer tilgjengeligheten. Gruppa kan søke støtte m tanke på økonomi og budsjettering av de ulike oppgavene som skal sees på. Det forutsetter å involvere representanter for brukergrupper til å bidra med råd og innspill underveis i prosessen. 2.c Rullering Det anbefales at det blir gjennomført en hoved rullering ved hvert nytt kommunestyre. Virksomhet Familiens hus er ansvarlig for utarbeidelse av boligsosial handlingsplan. 3 Bakgrunnen for planen I St.meld. nr. 49 ( ) "Om boligetablering/or unge og vanskeligstilte" oppfordres kommunene til å utarbeide lokale handlingsplaner for boligetablering. Boligsosial handlingsplan for Hobøl kommune defineres som en kommunedelplan, som kan integreres i kommuneplanen, og være med på å danne forutsetninger for eventuelle fremtidige reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Handlingsplanen utløser i seg selv ikke midler til boligarbeidet i kommunen, men det forutsettes at planen vil danne grunnlag for kommunens og tjenestenes årlige prioriteringer i det økonomiske handlingsprogrammet i årene som kommer. Hobøl på kartet 6

7 Boligsosiale mål og strategier Arbeid, utdanning, helse og bolig regnes som de fire grunnpilarene i velferdspolitikken. Boligpolitikken er en integrert del av arbeidet mot fattigdom, og det å bo trygt og godt øker innbyggernes velferd og mulighet til å mestre eget liv. Kommunens boligsosiale arbeid handler om å sikre vanskeligstilte på boligmarkedet en trygg boligsituasjon. 3.1 Generelle befolknings- og boforhold i Hobøl 3.1.a Befolkningsutvikling Hobøl kommune har et flateinnhold på 140 km2, og har en befolkningstetthet på ca. 35 innbyggere pr. kvkm or Pr Pr Pr Pr Pr Passering av innbyggere ble konstatert ved en beregning gjennomført av SSB. Den faktiske dagen ble beregnet til å være I henhold til kommuneplanen var prognosen at kommunen skulle få 5000 innbyggere i perioden Det betyr at vi ligger føre prognosen. Kommunen har tre tettsteder med hver sin barneskole og barnehage. Kommunen mangler en god infrastruktur, som offentlig transport muligheter innen kommunen og til nærliggende kommuner, samt manglende sykkelstier. 3.1.b Antatt befolkningsutvikling, framskrivning. Tabellen under viser prognostisert utvikling i befolkningens alderssammensetning og total folkemengde frem til Aldersgr Økn år % 6-12 år % år % år % år % år % år % 80 år % % (Hentet fra økonomiplanen datert ) Fakta er at innbyggertallet øker mer enn prognosen tilsier. Vi tolker det dithen at befolkningsveksten neppe blir mindre enn prognosen. Bare i 2013 ble det rekord mange fødsler i kommunen, totalt 76 nyfødte barn. Hobøl på kartet 7

8 Det forventes størst vekst på Tomter og Knapstad. Utbyggingsplaner for Tomter gjør at det forventes stor innflytting fra 2014 og de påfølgende år. Mens det foreligger planer om utbygging av barnehager på både Tomter og Knapstad. 3.1.c Eksisterende boligmasse i kommunen. Pr var det totalt privatboliger i kommunen. Fordeling av privatboliger etter bygningstype; 1653 eneboliger 169 tomannsboliger 170 rekkehus 186 blokkleiligheter 3.1.d Arealer for utbygging. Kommuneplanens arealdel skal rulleres i I den forbindelse blir det naturlig å se på eventuelle områder som forbeholdes bygging av boliger som kommer inn under boligsosiale formål. Det legges opp til en årlig befolkningsvekst på 1,2 % i gjeldende i kommuneplan. Kommuneplanen legger til rette for utbygging først og fremst på Tomter og Knapstad, samt noe på Ringvoll. 3.1.e Utbyggingsbehov for boliger I Kommuneplanens areal del vises det en tabell med bakgrunn i befolkningsprognosen og boligbehovet som utledes av denne prognosen, er intensjonen for utbygging; Boligområder Øyen nordre 89 Tomter Byggefelt 25 Tomter sentrum/utgår Brødholt 290 Thonsåsen 240 Furulund 60 Knapstad vestre 200 Ringvoll Solberg Ekeberg 30 Sum (Hentet fra kommuneplanens areal del for ) Boligtilbudet skal være differensiert for folk med ulike behov og økonomisk evne. Kommunen legger til rette for at det gis startlån og boligtilskudd formidlet av Husbanken. Hobøl på kartet 8

9 4 Den kommunale bygningsmassen og utnyttelsen av denne. 4.a Boliger som kommunen eier Hobøl kommune eier i alt 34 boenheter. Disse fordeler seg på omsorgsboliger, bofellesskap og leiligheter. Følgende oversikt viser fordelingen av de kommunalt eide boligene: Sted: HBBS, sykehjemmet Hva slags Tildelingsrett Antall leiligheter Omsorgsleiligheter PLOR 19 (8 i bofellsskap og 11 utenom bofellesskapet) Knapstadtunet Omsorgsboliger PLOR 11 Symreveien NAV 4 4.b Vedlikehold Vedlikehold av kommunens leiligheter er det virksomhet tekniske tjenester som har ansvaret for. 4.c Kommunens organisering av boligarbeidet. Pr i dag er det flere virksomheter som har tildelingsansvar for de ulike boligene. Virksomhet for pleie, omsorg og rehabilitering (PLOR) har ansvaret for 19 omsorgsboliger tilknyttet sykehjemmet og de 11 leilighetene som ligger på Knapstatunet. NAV, under Familiens hus, har tildelingsrett på 4 kommunalt eide leiligheter. Det utveksles informasjon mellom de ulike etater, men det er det ikke en generell rutine for hvordan tildeling skal skje. 5 Bruk av virkemidler som låne- og tilskuddsordninger Oppgaven med å administrere Husbankens låne- og støtteordninger er lagt til rådgiver i rådmannens stab. Den statlige bostøtten administreres av NAV. 5.a Startlån Startlån er et sentralt virkemiddel i den sosiale boligpolitikken. Det er ikke et kommersielt produkt, men et sosialt virkemiddel. Kommunen låner penger av Husbanken, og låner de videre til innbyggerne i kommunen i tråd med lokale politiske prioriteringer. Hobøl har pr idag 6 millioner pr år til utlån av startlån. I Hobøl kommunen har vi toppfinansiering på fra 0-25%. I henhold til prisnivå på boliger i Hobøl, er maks startlån kr Gjennomsnittspris for nøktern bolig i Hobøl kommune er pr tiden satt til kr Hobøl kommune bruker Sifo satser i sine analyser. (SIFO referansebudsjett for forbruksutgifter). En viktig forutsetning for å få Start lån i Hobøl kommune er at boligen skal ligge i Hobøl. Hobøl på kartet 9

10 Disse kan få startlån: Unge i etableringsfasen Barnefamilier Enslige forsørgere Personer med nedsett funksjonsevne Flyktninger Personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander Du kan søke startlån selv om du ikke er norsk statsborger, men du må minst ha bodd i Norge i 3 år. Startlån innvilges til: Kjøp av bosted. Boligen må være egnet for husstanden og rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet der en skal bo. Refinansiering av dyre lån Utbedring av bostedet. Tilpasning bostedet Bygge hus. 5.b Boligtilskudd. Boligtilskudd til etablering, og til utbedring og tilpasning av bolig kan gis etter retningslinjer fra Husbanken. Rådgiver i rådmannens stab kan også bistå. 5.c Statlig bostøtte. Bostøtte er et av de viktigste virkemidlene for å sikre boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er en rettighetsbasert ytelse beregnet på husstander med lav inntekt og høye boutgifter. Dette er noe alle over 18 år kan søke på, bortsett fra studenter uten barn og personer som avtjener verneplikt-/siviltjeneste. Husbanken yter og vedtar støtten, mens kommunens NAV kontor mottar og registrerer søknaden i Husbankens system. 6 Økonomiplan I økonomiplanen for er det vedtatt i 2014 investeringsbudsjettet, bygging av omsorgsboliger på Knapstad for 5 millioner. For 2015 er det vedtatt 5 millioner til omsorgsboliger, samt 10 millioner til kommunale utleieboliger. 7 Kartlegging 7.a Metode Det har vært et mål for denne revideringen å gi kommunen et best mulig fakta grunnlag, for å kunne møte de vanskeligstilte gruppenes boligbehov. Som en del av planarbeidet er det denne gangen gjennomført en enkel kartlegging Hobøl på kartet 10

11 som har gitt kommunen fakta tall på hvor mange personer/husstander som trenger hjelp til å bo. Dette vil imidlertid fort endre seg, bl.a. fordi samfunnsutviklingen og de demografiske endringer. Planen er basert på faktiske registrerte brukere i de ulike tjenestene som psykisk helse team, saksbehandler for funksjonshemmede og NAV. Kartleggingen gir i utgangspunktet kun et "øyeblikksbilde", og fanger ikke opp fremtidige behov. Vi tar forbehold om mørketall til at flere brukere har et udekket boligbehov. 7.b Oversikt over fremtidig boligbehov. Kartleggingen viser at det er en økende tendens av personer med rusproblematikk og samtidig rus og psykiske lidelser. Kommunen er i behov av: Midlertidig boliger Kommunale boliger Boliger med oppfølging for å kunne dekke ovennevnte gruppes behov for å bo. Av beboere i kommunen som er i kontakt med nav kontoret i Hobøl kommune, er det flere familier som ikke oppfyller kriteriene for en tilfredsstillende bosituasjon. Innenfor tjenesten for funksjonshemmede er det forsøkt å lage en prognose, utifra barn i alder Folkehelseprofilen viser pr at andelen i èn-personhusholdninger er lavere enn andelen ellers i landet. Mens andelen barn som har enslig forsørger er høyere enn i landet som helhet. Til sammen har prosjektgruppen kartlagt bortimot 40 husstander som ikke oppfyller kriteriene for en tilfredsstillende bosituasjon, eller trenger bolig med oppfølging/ bistand. Noen er i vanskelig situasjon i dag, mens andre sees i ett 5 års perspektiv. Dette tilsvarer 0,78% av innbygger tallet. Hvis vi forutsetter samme prosentvise forhold i årene fremover, vil det si; Innbyggere Antall husstander, 0,78 av innbyggere Mål Hobøl kommunes boligpolitikk Visjonen til Hobøl kommune tilsier at alle beboere i kommunen skal bo trygt og godt, og målsetningen er at alle i kommunen skal bo trygt og godt uansett livssituasjon. Å bo godt innebærer å ha en bolig som er tilpasset husholdets behov og økonomi. Å bo trygt innebærer at husholdet har tilgang til en fast bolig og ikke står i fare for å miste denne. Hobøl på kartet 11

12 Enhver innbygger er i utgangspunktet ansvarlig selv for å skaffe seg et tilfredsstillende bosted. Dersom forhold tilsier at man likevel ikke er i stand til på egen hånd å skaffe seg et tilfredsstillende bosted, følger det av lov om sosiale tjenester i nav, jfr 15. I tilfeller der det oppstår et akutt og uforutsett behov for midlertidig bolig, følger det av lov om sosiale tjenester i nav jfr Forslag på tiltak Arbeidsgruppen har valgt å sette de ulike utfordringsområdene opp mot de ulike tiltaksforslagene i ett skjema først. Dernest vil vi forsøke å lage mer utfyllende kommentarer til de ulike tiltakene. Gruppe: Økonomisk vanskeligstilte: Personer som er avhengig av økonomisk sosialhjelp for å få betalt sine boutgifter, anses å være vanskeligstilt og vurderes å være i faresonen for å havne i en utilfredsstillende bosituasjon. Forslag til tiltak: Kommunale boliger med tilpasset husleie (hvor husleiekostnaden er fornuftig i forhold til brukerens inntektsgrunnlag). Avtale med utbyggere om tildelingsrett på et antall av boligene. Husbankens virkemidler (Startlån og ulike tilskudd). Innbyggere med ustabil tilknytning til arbeidslivet: Med ustabil tilknytning til arbeidslivet og dertil lønnsinntekt, kan dette få konsekvenser med å beholde boligen/skaffe bolig. Unge, enslige førstegangsetablerere: Problemer ift. å skaffe egenkapital Det vil være viktig å følge rutinene for igangsatte tiltak til denne gruppen. Kommunale boliger med tilpasset husleie. Avtale med utbyggere om tildelingsrett på et antall av boligene. Husbankens virkemidler Virkemidler fra Husbanken. Utbyggere bør «øremerke» en viss andel av nye boliger til denne gruppen. Utvide Startlånsordningen, f.eks øke maks beløpet. (Kan være en sosialfaglig god måte å bistå vanskeligstilte med å selvfinansiere kjøp av egen bolig). Hobøl på kartet 12

13 Funksjonshemmede Økonomiplan ; Eldre Klare retningslinjer for tildeling av leilighet Ressurser til bo- veiledning/trening Kompetanse hos medarbeidere i kommunen Midlertidig boligløsninger Virkemidler fra Husbanken. Utvide Startlånsordningen. Utbyggere bør «øremerke» en viss andel av nye boliger til denne gruppe. Nedsette en arbeidsgruppe som konkret skal jobbe med å legge frem forslag på hvordan best å benytte de midler som er vedtatt i investeringsbudsjettet. De må kartlegge og undersøke i mer detalj hva som er det reelle behovet. Sett opp til den økonomiske rammen som er satt i vedtaket 13/86. Kommunen må tilrettelegge for å ha mulighet til tettere oppfølging i hjemmet til hver enkelt, slik at de kan bli boende hjemme lengre, enn det gjøres i dag. Kommunen må lage prosedyrer for utleie, både av de kommunale boligene og hvor kommunen skal leie midlertidige boliger. Eks med et boligkontor. Kan gjerne gjøres i fellesskap med nært omkringliggende kommuner. Tydelige forvaltningsregler for å leie bolig i kommunal regi. Kommunen må ha boveiledere som kan bistå brukere som trenger tilrettelagte tjenester i hjemmet. Bo-evnevurdering-hvem har det i dag? Hjemmetjenesten? Psykisk helseteam? Informasjon om de økonomiske ordningene må være kjent for medarbeiderne. Kurs i bo-evnevurdering Det skal arbeides for at kommunen unngår å kjøpe dyre alternative løsninger på utsiden av kommunen. Komme i dialog med eksterne tilbydere i kommunen om rammeavtaler om utleie leiligheter. Hobøl på kartet 13

14 10 Boligpolitikken og dens retningslinjer for Hobøl kommune Tildeling av boliger, for en lengre periode, bør skje i ett felles tverrfaglig samordningsteam bolig. Dette for å sikre at alle innbyggere som søker, skal sees i sammenheng, utifra behov og muligheter. Bør bestå av representant fra NAV, psykisk helse og saksbehandler pleie- og omsorg. NAV får delegert ansvar for å dekke midlertidig behov, dvs akutt behov, men innenfor de rutiner/prosedyrer som vedtas i løpet av Mens leie av en lengre periode, bør skje i tverrfaglig samordningsteam bolig. (Lengre periode over 1 måned), med formelt vedtak i henhold til lovverk. Hobøl på kartet 14

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019. Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune

Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019. Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019 Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet Boligsosial handlingsplan skal revideres ref. Skien bystyre 19.4.2012 (sak 46/12) om kommunal planstrategi

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli, fagdirektør Gardermoen 5. mai 2012 Boligutvalget Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning Boligsosialt faktaark Bærum kommune Alle skal kunne bo godt og trygt Innledning Boligsosialt utviklingsprogram er en ny strategisk satsing fra Husbanken Region øst overfor større kommuner med store boligsosiale

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN INNHOLD: SIDE 1. Bakgrunn/ generelt. 3 1.1 Hva er en Boligsosial handlingsplan. 3 1.2 Brukere av planen. 3 1.3 Bakgrunn for planen. 3 1.4 Planomfang og hvilke behov planen fokuserer på er begrenset. 4

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Askim kommune

Boligsosiale faktaark. Askim kommune Boligsosiale faktaark Askim kommune 2 Boligsosiale faktaark 3 Innledning Boligsosialt faktaark er utarbeidet i forbindelse med kommunens boligsosiale arbeid. Dokumentet gir en presentasjon av utvalgt statistikk

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Leknes 16.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

Arbeid med boligplan i Hamar kommune

Arbeid med boligplan i Hamar kommune Arbeid med boligplan i Hamar kommune Erfaringer med boligsosial planlegging Miguel da Luz rådgiver Strategiavdelingen Husbanken Region Øst, 6. mai 2011 Hvorfor boligplan? Boligpolitikk: All offentlig aktivitet

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14

Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14 Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14 ESA sak nr.: 13/1190 Planstatus: Fagplan INNLEDNING 3 OG DEL FOR BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 3 UTVIKLINGSTREKK OG DEMOGRAFI

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Harstad 14.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Tynset kommune. Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012. Innhold

Boligsosial handlingsplan Tynset kommune. Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012. Innhold Boligsosial handlingsplan Tynset kommune Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012 Innhold 1 11. 6 vedlegg 2 1. Innledning Boligsosial handlingsplan er en temaplan og må inngå som del av kommunens

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET En liten reise i Ringsakers boligverden Et dumt spørsmål En «God nyhet» Boligsosialt arbeid Tilvisningsavtaler

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 1 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLANEN...3 2 SAMMENDRAG...4 3 BESKRIVELSE AV NÅSITUASJONEN...5 3.1 INNBYGGERTALL

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet:

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet: 8. VEDLEGG Vedlegg 8.1 Mandatet til prosjektgruppa Bakgrunn Oppfølging av vedtak i Tromsø formannskap 6. august 2001 Overordnet målsetting Lage en samlet plan for kommunens arbeid for at unge og vanskeligstilte

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter Tilpasning av bolig Finansieringsmuligheter Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilskudd til tilpasning av bolig side 3 Tilskudd (NAV hjelpemiddelsentralen) side 3 Prosjekteringstilskudd side

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Formålet med «Boligplan for Larvik kommune» Fastlegge kommunens ambisjon i boligpolitikken, strategier virkemidler

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no www.larvik.kommune.no 07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 1 www.larvik.kommune.no 07.12.2015 2 BOLIGPLANLEGGING Politikkutforming for innbyggergrupper Larvik kommune legger følgende verdigrunnlag

Detaljer

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER UKM 2012. Utsikten Kunstsenter. BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER Kvinesdal kommune 2016 2021 Status, utfordringer og satsingsområder Vedtatt: Innhold 1.0 Innledning 2 1.1 Mandat 2 1.2

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken satser størstedelen

Detaljer

BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES?

BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES? BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES? Tirsdag 30. april, 2013 - Samfunnsalen i Oslo. 02.05.2013 1 02.05.2013 2 02.05.2013 3 02.05.2013 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 4

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Forslag til endrede retningslinjer for startlån

Forslag til endrede retningslinjer for startlån KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 05.06.2013 011/13 HDU Kommunestyret 20.06.2013 058/13 HDU Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K1-243 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2

1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2 1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2 2.1 Befolkning og bosetting...2 2.2 Befolkningsframskrivning...2 2.3 Kommunale utleieboliger...3 2.3.1 Andre boliger i kommunen...3

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2013

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2013 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE 2004-2013 REVIDERT 02.12.04 Vår ref.: Arkivkode: Dato: 04/01148-04/008157/BD 144/F17/ 02.12.2004 FORORD. Det er en overordnet boligpolitisk målsetning at alle

Detaljer

Veier mot målet. En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Veier mot målet. En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad Veier mot målet En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad Veien fram til en solidarisk boligpolitikk Boligmarkedet i pressområdene er i ubalanse. For unge og vanskeligstilte

Detaljer

Alta kommune søker om endring av gjeldende forskrifter om bostøtte, FOR 2012-11-29-1283. Søknaden gjelder endring av:

Alta kommune søker om endring av gjeldende forskrifter om bostøtte, FOR 2012-11-29-1283. Søknaden gjelder endring av: Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Kommunal- og regionaldepartementet V/ Bolig- og bygningsavdelingen Psotboks 8112 0032 OSLO Deres ref: Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 12490/13 243 &00 13/5293-2/LIOFF

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

Bolig sosial handlingsplan

Bolig sosial handlingsplan Bolig sosial handlingsplan Driftskomiteen 15.02.12 - Bolig sosial handlingsplan - Lars Kverkild 1 Målgrupper Personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer