Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / Innvandrerrådet Kommunalstyret for miljø og utbygging / Kommunalstyret for levekår / Stavanger formannskap (AU) Stavanger formannskap / ETABLERING AV NY BOLIGSOSIAL VIRKSOMHET Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. For å samle ansvaret for de boligsosiale virkemidlene på ett sted og gi brukerne lettere tilgang til tjenestene etableres en ny bydekkende boligsosial virksomhet. 2. Virksomheten organiseres under Oppvekst og levekår. 3. Enkelte funksjoner som i dag ligger til Stavanger eiendom samlokaliseres med virksomheten så snart forutsetningen er tilstede. 4. Ny virksomhet etableres i løpet av 1. tertial ::: Sett inn innstillingen over denne linja Sammendrag I denne saken foreslår rådmannen at det etableres en ny bydekkende boligsosial virksomhet i Stavanger kommune. De operative oppgavene innenfor det boligsosiale arbeidet er i dag fordelt mellom virksomheter i Oppvekst og levekår og Bymiljø og utbygging. Etablering av ny virksomhet innebærer en omorganisering av det boligsosiale arbeidet i Oppvekst og levekår og samlokalisering med enkelte av de boligsosiale funksjonene som i dag ligger til Stavanger Eiendom. Et uttalt hovedmål med boligsosialt arbeid er å skaffe boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. I arbeidet benyttes ulike boligsosiale virkemidler. De viktigste virkemidlene i dette arbeidet er kommunale utleieboliger, bostøtte, startlån og boligtilskudd. Disse kan virke hver for seg, men de beste resultater oppnås dersom virkemidlene sees i sammenheng og benyttes samtidig. En hensiktsmessig organisering og samordning vurderes som en suksessfaktor i det boligsosiale arbeidet. Den nye boligsosiale virksomheten organiseres i Oppvekst og levekår. Det overordnede ansvar tillegges direktør for Oppvekst og Levekår v/levekårsjef. Stillingsressursene overføres fra helse- og sosialkontor, Oppvekst og Levekårservice og Levekår stab. Virksomheten får ansvar for søknader og tildeling av ordinære kommunale boliger, bostøtte, startlån og boligtilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Den nye virksomheten etableres i løpet av 1. tertial

2 .. Sett inn saksutredningen under denne linja ETABLERING AV NY BOLIGSOSIAL VIRKSOMHET Bakgrunn for saken I denne saken foreslår rådmannen at det etableres en ny boligsosial virksomhet i Stavanger kommune. Et tiltak i Boligsosial handlingsplan var at eksisterende organisering av det boligsosiale arbeidet skulle evalueres og det skulle utarbeides forslag til ny organisering av det boligsosiale arbeidet. Formannskapet behandlet i møte sak 173/13 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Stavanger kommune. I saken ble det anbefalt at det etableres en egen virksomhet der de boligsosiale virkemidlene samles. Hensikten er å samle ansvaret for boligsosiale virkemidler og funksjoner på ett sted slik at brukerne av tjenestene får lettere tilgang og færre å forholde seg til. Sentrale målsettinger er å få et samordnet og strekt fagmiljø, forenkle rutiner og oppnå bedre utnyttelse og mer effekt av boligvirkemidlene. En arbeidsgruppe, med deltakelse fra Oppvekst og levekår, Bymiljø og utbygging, Personalavdelingen og Fagforbundet har gjennomgått dagens organisering og oppgaveporteføljer og utarbeidet forslag til konkret løsning. Fakta Etablering av ny boligsosial virksomhet innebærer en omorgansiering av det boligsosiale arbeidet i Oppvekst og levekår og samlokalisering med enkelte av de boligsosiale funksjonene som i dag ligger til Stavanger Eiendom. Boligsosiale oppgaver De operative oppgavene innenfor det boligsosiale arbeidet omfatter: - Råd og veiledning i boligspørsmål - Mottak og behandling av søknader om kommunal bolig/bofellesskap - Tildeling av kommunal bolig/bofellesskap - Kontraktsinngåelse, utarbeiding av oppfølgingsavtaler og innkreving av husleier - Oppfølging av husleierestanser, brudd på husordensregler og naboklager - Revurdering av husleierestanser, terminering og/eller fornying av leiekontrakt - Behandling av søknad og tildeling av bostøtte, startlån og boligtilskudd til etablering og tilpasning i bolig - Oppfølging i bolig Boligsosiale virkemidler De boligsosiale virkemidlene er både statlige og kommunale, og omfatter boliger, bostøtte, lån og tilskudd og oppfølgingstjenester: Boligsosiale virkemidler Kommunale boliger og bofellesskap for ulike grupper vanskeligstilte Omfang Stavanger kommune hadde ved inngangen til 2015 totalt 2565 boliger. Ordinære kommunale utleieboliger utgjør 1795 av boligmassen mens 770 betegnes som bofellesskap/omsorgsboliger. Stavanger kommune har i tillegg tildelingsrett til private omsorgsboliger med innskudd og ordinære private omsorgsboliger, til sammen 180. I 2014 ble det utført 287 nye boligtildelinger. Av 2

3 Statlig og kommunal bostøtte Startlån og boligtilskudd Ambulante oppfølgingstjenester i bolig disse var 117 til ordinære boliger for vanskeligstilte, 43 flyktningeboliger og 32 til rehabiliteringsboliger for rusmiddelavhengige. De øvrige tildelingene var til ulike kategorier bofellesskap og omsorgsboliger. Totalt ble det mottatt i overkant av 500 søknader om boligtiltak i Det ble inngått 287 nye leiekontrakter. I tillegg fikk om lag 500 kommunale beboere fornyet sitt leieforhold med Stavanger kommune. I 2014 mottok om lag 2400 husstander i Stavanger kommune slik støtte hver måned. I 2014 ble det utbetalt 355 startlån. Det ble behandlet 1055 søknader i Leietakere mottar tjenester fra Hjemmebaserte tjenester, Miljøtjenesten ved Rehabiliteringskontoret, Flyktningseksjonen og/eller Stavanger eiendom. Ordinære boliger for vanskeligstilte benyttes i hovedsak til husstander med lavere inntekter, sosialt vanskeligstilte, flyktninger og rusmiddelavhengige (rehabiliteringsboliger). Hovedregelen for de som leier en ordinær kommunal bolig er at leieforholdet er midlertidig. Det er en intensjon at det skal være sirkulasjon i den kommunale boligmassen. Leietakere kan etterhvert få muligheten til å bosette seg i andre typer boforhold enn en kommunal bolig. Bofellesskap benyttes til personer med ulik type funksjonsnedsettelse som eldre, fysisk funksjonshemmede, utviklingshemmede, psykisk syke eller personer med ROP lidelser (rus og psykiske lidelser). Bofellesskapene har personalbase og stasjonær bemanning hele eller deler av døgnet. Brukere som tildeles plass i bofellesskap har behov for helse- og omsorgstjenester tilknyttet boligen. Helse- og sosialkontorene vurderer hvem som har behov for å bo i bofellesskap og hvilke tjenester de trenger. Brukere som får plass i bofellesskap har som oftest behov for å leie boligen i et langsiktig perspektiv. Bostøtte er et økonomisk virkemiddel rettet mot husstander i kommunal eller privat bolig, med lav inntekt og høye boutgifter. Kommunen er, sammen med Husbanken, pålagt å administrerer den statlige bostøtteordningen. Kommunen har ansvar for å behandle søknader om bostøtte. Husbanken utbetaler bostøtte. Startlån er en statlig ordning hvor kommunene årlig låner midler fra Husbanken for videre utlån til enkeltpersoner. Startlån kan søkes av personer som skal etablere seg i egen bolig, også leietakere i kommunal bolig. Startlånet benyttes også som et virkemiddel for å øke gjennomstrømningen i de kommunalt disponerte boligene. Å gi hjelp til kjøp av egen bolig kan gjøre at flere kan få en mer selvstendig bosituasjon, samtidig som presset på de kommunale utleieboligene dempes. Tilskudd til etablering i egen bolig er en statlig ordning som formidles av kommunene. Ordningen skal bidra til etablering i egen bolig for vanskeligstilte. Tilsvarende formidles også tilskudd til tilpasning i bolig. Ordningen skal bidra til at personer med nedsatte funksjonsevner, som har behov for tilrettelegging i bolig, får finansiering til å tilpasse sin bolig. Begge tilskuddsordninger kan benyttes sammen med startlån. Ansvarsfordeling i det boligsosiale arbeidet innenfor dagens organisering De operative oppgavene innenfor det boligsosiale arbeidet er i dag fordelt mellom virksomheter i Bymiljø og utbygging og Oppvekst og levekår. Samtlige som skal søke og får tildelt en kommunal bolig må i utgangspunktet forholde seg til minst tre kontor. Søknaden og søknadsbehandling foregår 3

4 på helse og sosialkontor. Kontraktsinngåelse foregår hos Stavanger eiendom og for bostøttesøknad må en henvende seg til Oppvekst og Levekårservice. Helse- og sosialkontorene (4) har ansvar for søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger og bofellesskap samt terminering og/eller fornying av leiekontrakter. Kontorene gir råd og veiledning i boligspørsmål og tilrettelegger for oppfølging i bolig der det er behov for det. NAV kontorene (4) som har ansvar for å skaffe midlertidig bolig til dem som trenger det, og yter økonomisk sosialhjelp til boutgifter ved behov. Rehabiliteringsseksjonen har kontor i sentrum. De har ansvar for ca. 200 kommunale boliger som de leier av Stavanger eiendom. Boligene leies videre ut til vanskeligstilte som har rusproblematikk og behov for oppfølging i bolig. Seksjonen driver et betydelig miljøarbeid knyttet til sine boliger og beboerne i disse. I tillegg til 200 ordinære boliger har Rehabiliteringsseksjoen også ansvar for samlokaliserte boligtiltak: L47, M100, M98 og Endringshuset. Flykningeseksjonen har ansvar for bosetting av nyankomne flyktninger. Flyktningesesjonen tildeler boliger som er forbeholdt målgruppen og følger dem opp i boligsituasjonen, Introduksjonsprogrammet og overgang til respektive helse- og sosialkontor, 1-2 år etter bosetting. Oppvekst og levekårservice har kontor i sentrum. De har ansvar for all informasjon, veiledning og søknadsbehandling knyttet til Husbankens bostøtteordning. Kontoret er også tillagt oppgavene med informasjon, veiledning, søknadsbehandling og tildeling av Startlån, og forvalter Husbankens tilskuddsordninger rettet mot enkelthusstander; boligtilskudd til etablering og tilpasning. Stavanger eiendom er lokalisert i sentrum og har ansvar for samtlige kommunale utleieboliger. Avdelingen sørger for at de kommunale boligene settes i stand for utleie, inngår kontrakter med leietakere og har ansvar for innkreving av husleier. Det er ansatt boligveiledere i avdelingen. Avdelingen håndterer klager fra sameier, borettslag og naboer. Stavanger eiendom har ansvar for fravikelses-saker som følge av manglende betaling eller oppsigelser på grunn av husbråk/brudd på leiekontrakt. Tildelingen av ledige boliger og/eller plass i bofellesskap foregår i Boligforum der alle helse- og sosialkontorene, Rehabiliteringsseksjonen og Stavanger eiendom er representert. Forumet ledes av en helse- og sosialsjef. Levekårstab har sekretariatsfunksjon. Rådmannens vurdering En hensiktsmessig organisering og samordning av de boligsosiale oppgavene og virkemidlene er en suksessfaktor i det boligsosiale arbeidet. De kommunale virksomhetene som har ansvar for ulike oppgaver og virkemidler må samarbeide tett og «sømløst» dersom brukerne skal få den hjelpen de trenger for å skaffe seg og beholde en bolig. Pr. i dag er virkemidlene spredd på flere ulike virksomheter innen Oppvekst og levekår. I tillegg har Stavanger Eiendom som boligeier betydelige oppgaver innenfor det boligsosiale arbeidet. Det er utviklet rutiner og retningslinjer som skal ivareta samarbeidet mellom de ulike virksomhetene, men det boligsosiale arbeidet fremstår likevel som noe fragmentert, og mye tid går med for å samordne innsatsen. Ved å etablere en bydekkende boligsosial virksomhet kan kommunen i langt større grad enn i dag møte innbyggere med «en dør inn» når de har behov for hjelp til å skaffe seg eller beholde en bolig. Erfaringer fra andre kommuner tilsier at de som har etablert en slik virksomhet også lykkes bedre med utnyttelsen av virkemidlene. Rådmannen anbefaler derfor at det etableres en bydekkende virksomhet som samler boligsosiale oppgaver og virkemidlene som i dag forvaltes av ulike virksomheter i Oppvekst og levekår. For å nå målene i det boligsosiale arbeidet er det viktig at den nye virksomheten samordner sitt arbeid med en del av de boligsosiale funksjonene som i dag ligger til Stavanger eiendom. Dette kan etter rådmannens vurdering best skje gjennom samlokalisering i et felles publikumsmottak, når forholdene ligger til rette for det. 4

5 Ansvar og oppgaver som foreslås overført til ny boligsosial virksomhet Råd og veiledning i boligspørsmål, behandling av søknader og tildeling av ordinære kommunale boliger og omsorgsboliger ligger i dag til helse- og sosialkontorene. Disse oppgavene anbefales overført til ny boligsosial virksomhet. Dette innebærer at vedtaksmyndigheten for tildeling av ordinære kommunale boliger og omsorgsboliger overføres til den nye virksomheten. Tildeling av boliger må skje i nært samarbeid med helse- og sosialkontorene, Flyktningeseksjonen, Rehabiliteringsseksjonen og boligeier (pt. Stavanger eiendom). Det vil være naturlig å etablere et samarbeidsforum som kan fungere som rådgivende organ i denne sammenheng. Det vurderes som mest hensiktsmessig å skille mellom ordinære kommunale utleieboliger og bofellesskap. Bofellesskapene har personalbase og stasjonær bemanning, og har en betydelig helserelatert tilleggsfunksjon. Dette tilsier at ansvaret for behandling av søknad om plass i bofellesskap og kartlegging av bistandsbehov fortsatt bør ivaretas av helse- og sosialkontorene. Vedtaksmyndigheten for både bolig og tilhørende helse- og omsorgstjenester forblir dermed samlet i helse- og sosialkontorene. Rådmannen vil imidlertid vurdere om sentral koordinator i Levekår skal få ansvar for tildeling av plass i bofellesskap til de som har fått vedtak og står på venteliste. I dag har sentral koordinator ansvar for tildeling av plass i bofellesskap for eldre og fysisk funksjonshemmede, i tillegg til alders- og sykehjem. En sentral koordinator med oversikt over ventelister og ledige plasser, kan raskere tildele bolig og foreta en mer «treffsikker» tildeling. Dagens rutine med tildeling av bofellesskap er arbeidskrevende og medfører tidvis unødig tomgangsleie. Dersom tildeling av plass i bofellesskap legges til sentral koordinator må denne funksjonen styrkes noe. Bostøtte, startlån og boligtilskudd til etablering og tilpasning av bolig ligger i dag til Oppvekst og Levekårservice, og foreslås overført til ny boligsosial virksomhet. Det innebærer at vedtaksmyndigheten for disse ordningene overføres fra Oppvekst og levekårservice til ny virksomhet. Ved å organisere de økonomiske virkemidlene sammen med arbeidet knyttet til kommunale boliger, vil Stavanger kommune i langt større grad kunne arbeide målrettet med vanskeligstilte som trenger hjelp for å skaffe seg en bolig, enten som eier eller som kommunal leietaker. Det vil også kunne bidra til å øke gjennomstrømmingen i de kommunale boligene. Stavanger eiendom har ansvar for forvaltning og utleie av de kommunale boligene, herunder inngåelse av leiekontrakter, innkreving av husleie, oppfølging av husleierestanser, boveiledning og oppfølging av naboklager. Samarbeid og nærhet til den virksomheten som behandler søknader og tildeler kommunale boliger vurderes som meget verdifullt. I forbindelse med etalering av leieforhold, sikring av godt fungerende forhold i leieperioden og ved avvikling av leieforhold foregår mye kommunikasjon mellom de ulike aktørene. Bystyret vedtok i møtet , sak 103/15, at Stavanger kommune skal opprette et boligselskap. Dette betyr i praksis at de boligsosiale funksjoner, som i dag ligger i Stavanger eiendom, fra 2016 vil bli flyttet til nytt boligselskap. En samlokalisering av de boligsosiale forvaltningsoppgavene som Stavanger Eiendom i dag har ansvar for, med den nye boligsosiale virksomheten vil bidra til bedre utnyttelse av felles ressurser og mer helhetlig oppfølging av leietakere og nabolag. Arbeidsfellesskap kan utvikles og brukerne får en akseptabel mulighet til å ordne flere boligsosiale forhold på samme sted, uten for stor avstand mellom kontorene. De ulike boligsosiale virkemidlene retter seg mot mange, og et ikke ubetydelig antall husstander er mottakere av ordningene. I utgangspunktet kan det være komplisert å orientere seg om rettigheter som ligger til grunn for søknad om de ulike ordningene. I en ny boligsosial virksomhet må det derfor etableres en førstelinje som kan gi informasjon om ordningene, søknadsprosedyrer og formidle kontakt med saksbehandlere. Servicetorget bidrar i dag til arbeidsområder tillagt Oppvekst og Levekårservice. Servicetorgets representant er tilstede når Oppvekst og Levekårservice har åpent for publikum, daglig mellom kl Rådmannen anbefaler at ordningen videreføres i ny boligsosial virksomhet. 5

6 Stillingsressurser til ny virksomhet En forutsetning ved etablering av ny boligsosial virksomhet er at det ikke opprettes nye stillinger. Virksomheten bemannes med stillingsressurser som hentes fra helse- og sosialkontorene, Oppvekst og levekårservice og fagstab levekår. Rådmannen anbefaler at det overføres syv årsverk fra Oppvekst og Levekårservice, fire fra de respektive helse og sosialkontorene og ett fra Levekår stab. For å lede arbeidet i ny boligvirksomhet må det ansettes leder. Ressurser til lederstillingen tas fra Oppvekst og Levekårservice. I tillegg er det ønskelig å etablere en stilling som kan ivareta det boligsosiale fagansvaret knyttet til de konkrete operative oppgavene. Rådmannen anbefaler at ressursen til fagansvarlig tas fra Levekår stab. Kostnader ved etablering av ny boligvirksomhet vil først og fremst være knyttet til fysisk flytting og etablering i nye lokaler. Lønnsmidler og andre driftsmidler knyttet til personalet vil bli budsjettoverføringer fra de virksomhetene som avgir stillingsressurser. Det må imidlertid påregnes noe økning i lønnsmidler knyttet til lederstilling. Det må etableres forpliktende samarbeid og gode samarbeidsrutiner mellom den nye virksomheten og Stavanger eiendom/boligselskapet, helse- og sosialkontorene, NAV kontorene, Flyktningeseksjonen, Rehabiliteringsseksjonen og de respektive hjemmebaserte tjenestene. Ved å etablere en ny boligsosial virksomhet kan det legges til rette for et mer helhetlig boligsosialt arbeid. I større grad kan Stavanger tilby innbyggerne en dør inn til de boligsosiale tjenestene. Konklusjon Rådmannen anbefaler at det etableres en ny bydekkende boligsosial virksomhet i Stavanger kommune. Virksomheten får ansvar for søknader og tildeling av ordinære kommunale boliger og omsorgsboliger, bostøtte, startlån og boligtilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Virksomheten organiseres under Oppvekst og levekår, med direktør for Oppvekst og Levekår v/ Levekårsjef som overordnet ansvarlig. Strategiske oppgaver knyttet til det boligsosiale området vil fortsatt bli utført i levekårssjefens stab. Den nye virksomheten bemannes med stillingsressurser som hentes fra helse- og sosialkontorene, Oppvekst og Levekårservice og fagstab levekår. Det er et mål at ny virksomhet etableres i løpet av 1. tertial Leder må ansettes og egnede lokaler fremskaffes før etablering kan gjennomføres fullt ut. Gjennomføring av etablering av ny boligsosial virksomhet i Stavanger kommune organiseres som et prosjekt som ledes av levekårsjefen. Inger Østensjø rådmann Per Haarr direktør Lise Olsen Waaga saksbehandler 6

7 ... Sett inn saksutredningen over denne linja Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 7

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

AVVIKLING AV STAVANGER KOMMUNES BOLIGVIRKEMIDLER FOR Å REKRUTTERE PERSONELL

AVVIKLING AV STAVANGER KOMMUNES BOLIGVIRKEMIDLER FOR Å REKRUTTERE PERSONELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MRAS-12/6167-13 56070/15 01.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 AVVIKLING

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Startlån varig vanskeligstilte på boligmarkedet. Programsamling 14.03.2013

Startlån varig vanskeligstilte på boligmarkedet. Programsamling 14.03.2013 Startlån varig vanskeligstilte på boligmarkedet Programsamling 14.03.2013 Retningslinjer startlån > Startlån er en statlig låneordning, som skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER UKM 2012. Utsikten Kunstsenter. BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER Kvinesdal kommune 2016 2021 Status, utfordringer og satsingsområder Vedtatt: Innhold 1.0 Innledning 2 1.1 Mandat 2 1.2

Detaljer

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen Bolig for velferd Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015 Inger Lise Skog Hansen 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 2014)

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 2014) Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 ) Boligsosiale fakta om Drammen Folkemengde : 66 214 Drammen Landet Andel barnefamilier med lav inntekt 18,7 % 12 % Antall bostedsløse per 1000 innbygger

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN

BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN STIAN ARE OLSEN, SJEFSKONSULENT I RAMBØLL Plan 01 Kontekst 02 Formål med analysen 03 Metodisk gjennomføring 04 Analysetemaer 05 Hovedutfordringer

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign.

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign. Verdal kommune Møteinnkalling Komite mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.06.2016 Tid:

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Boligsosialt arbeid - statusrapport

Boligsosialt arbeid - statusrapport Boligsosialt arbeid - statusrapport Disposisjon: Utfordringer Fakta Boligløftet Organisering Økonomiske virkemidler Formuesforvaltning Leie til eie -prosjektet Bolig til flyktninger Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Arendal 20.05.15 Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Dialog med kommunene og husbanken, hva har dere av erfaringer som vi kan dra nytte av? Boligsosial

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. mai 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 539 Forskrift om tildeling

Detaljer

FORANALYSE BOLIGSOSIALT ARBEID STAVANGER KOMMUNE

FORANALYSE BOLIGSOSIALT ARBEID STAVANGER KOMMUNE Stavanger kommune Rapport April 2014 FORANALYSE BOLIGSOSIALT ARBEID STAVANGER KOMMUNE BOLIGSOSIALT ARBEID STAVANGER KOMMUNE Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen 0213 Oslo T +47 2252 5903 F +47 2273

Detaljer

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling TRONDHEIM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vedtatt av Trondheim bystyre 15.12.2011 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: BOSETTING AV 250 SYRISKE KVOTEFLYKTNINGER ORGANISERING OG RESSURSBEHOV

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: BOSETTING AV 250 SYRISKE KVOTEFLYKTNINGER ORGANISERING OG RESSURSBEHOV Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ASB-15/14916-1 89492/15 28.09.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 13.10.2015 Stavanger

Detaljer

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG.

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Vedtatt i Lørenskog kommunestyre 20.06.12. Sak.nr. 078/12. 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Formål Formålet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 03.12.2012. Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje. Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 03.12.2012. Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje. Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 03.12.2012 Møtested: Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje Tidspunkt: 08:30-10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 HØRING OM ENDRINGER I HUSLEIELOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Tilskudd og lån til kommunale boliger v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Finansiering av kommunale boliger 1. Investeringstilskudd (ikke lån) Til omsorgsboliger og sykehjem mm Gjelder tiltak for personer

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Høringsforslag vedtatt av kommunestyret 16.12.15 Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016-2020

Høringsforslag vedtatt av kommunestyret 16.12.15 Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016-2020 Høringsforslag vedtatt av kommunestyret 16.12.15 Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016-2020 Innhold Innledning Nasjonale, regionale og lokale føringer for boligpolitikken Målområde 1 Bærekraftig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! 07.02.17 Hans Erik Skari Dagsorden 1. Bærekraftige boliganskaffelser. «Elverum har hjerterom» 2. Byutvikling. «Ydalir - bærekraftig bydel med 800

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

Tilskudd og tiltak for tilpasning Elisabeth Sommer Unni Schmidt Gusrud

Tilskudd og tiltak for tilpasning Elisabeth Sommer Unni Schmidt Gusrud Tilskudd og tiltak for tilpasning Elisabeth Sommer Unni Schmidt Gusrud Formål Tilskudd skal bidra til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet Med vanskeligstilte menes i denne sammenheng

Detaljer

Boligsosialt velferdsprogram

Boligsosialt velferdsprogram Boligsosialt velferdsprogram Søkekonferanse 15.05. 2013 Sverre Høynes Programkoordinator St. meld. nr. 17 (2012-2013) Byggje bu leve En bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar

Detaljer

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler - effekter og muligheter Mona Liss Paulsen og Linn Edvardsen Møte i Vesterålen regionråd 21. november 2008 25-Nov-08 1 Boligen er et sted vi trekker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 2014 Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Advokatvurdering. (13/2718-2)

Detaljer

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Husbanken mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Disposisjon Del 1: Bolig i det kommunale plansystemet Del 2: De kommunale boligoppgavene Del 3: Samarbeid med Husbanken

Detaljer

Eide kommune. Boligsosial handlingsplan

Eide kommune. Boligsosial handlingsplan Eide kommune Boligsosial handlingsplan 2017-2020 Vedtatt i Eide kommunestyre 31.08.2017 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Vanskeligstilte på boligmarkedet... 2 2 Rammer for det boligsosiale arbeidet... 3 2.1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører (s)

Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.06.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Langsiktig arbeid og planlegging

Langsiktig arbeid og planlegging Langsiktig arbeid og planlegging «Null visjon» for bostedsløshet i Haugesund Gode resultater begynner med en god plan Å bo - Boligsosial temaplan 1. Programplan (2014-2018) Kunnskapsgrunnlag Lokal status

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 Saksframlegg AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Garanti innføres

Detaljer

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Sigdal kommune. Vedtatt: * Sigdal kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe seg egen egnet bolig, men kommunen kan i noen

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Urban boligplanlegging for alle

Urban boligplanlegging for alle Urban boligplanlegging for alle Virkemidler for en god boligplanlegging Seminar, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Karin Lindgård Konst. Regiondirektør Husbanken øst «Bolig er på en måte alt men det er vanskelig

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig:

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig: Oslo kommune Forskrift Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig: Byråd for helse og sosiale tjenester Ikrafttredelse: 01.01.2004 Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer