MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN"

Transkript

1

2 INNHOLD: SIDE 1. Bakgrunn/ generelt Hva er en Boligsosial handlingsplan Brukere av planen Bakgrunn for planen Planomfang og hvilke behov planen fokuserer på er begrenset Foreliggende planer og pågående planarbeider som berører boligsosialt arbeid Målsettinger, utfordringer, tiltak Målsettinger og strategier Kommunens målsettinger og strategier innenfor boligsosialt arbeid Tilgjengelige ressurser begrenser mulighetene Hovedutfordringer Tiltak Utbyggingstiltak Administrative og organisatoriske tiltak. 3. Kartlegginger/ fakta/ analyser m.v Hovedtrekkene i kartlegging av vanskeligstilte Registrerte husstander fordelt på målgruppe med utilfredsstillende bolig i Folketall og folketallsframskrivninger Boligmasse Boligmasse og befolkning Kommunens boligmasse og tildelingeskriterier Organisering av det boligsosiale arbeidet Igangsatte og vedtatte arbeider Virksomhetenes behovsvurderinger Husbankens låne og støtteordninger Foreslåtte tiltak Utbyggingstiltak, beskrivelse av tiltak Administrative og organisatoriske tiltak, beskrivelse av tiltak. 13 2

3 1. GENERELT / BAKGRUNN 1.1 HVA ER EN En boligsosial handlingsplan er en plan som omhandler botiltak for de grupper av befolkningen som har vansker med å skaffe seg eller beholde en tilfredsstillende bolig på egen hånd. Kommunen har ansvaret for ulike grupper av innbyggerne, også m.h.t. å ivareta og sikre disse gruppene tilfredsstillende bolig og boforhold. Det er utarbeida eller er under utarbeidelse en rekke planer som skal ivareta ulike grupper, herunder også tilfredsstillende botilbud og forhold. Tiltak og tilbud for de enkelte gruppene blir i slike sammenhenger gjerne overlevert kommunens administrative og politiske apparat for videre behandling og oppfølging på en fragmentert måter. Kommunens boligsosiale handlingsplan skal være en samla plan for alle grupper m.h.t tiltak som sikrer tilfredsstillende boforhold; bolig, tiltak som gir tilfredsstillende bolig m.h.t. funksjonalitet og / eller bistand som gjør det mulig å bo i egen bolig. 1.2 BRUKERE AV PLANEN Planen retter seg mot og skal brukes av: Kommunens politikere Kommunens administrative ledelse Husbanken Kommunens innbyggere. Planen skal også nyttes som del av annen planlegging i kommunen og skal nyttes av virksomheter og støtteenheter (medarbeidere) som har eller vil få oppgaver knyttet til bolig- og tomteforsyning generelt og innenfor boligsosialt arbeid spesielt. 1.3 BAKGRUNN FOR PLANEN Et overordna mål i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø. Kommunen har også ansvar for å hjelpe vanskeligstilte med bolig, jfr. lov om sosiale tjenester, lov om kommune-helsetjenesten, div. rundskriv osv. Stortingsmelding 49 (1997/1998) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte oppfordret kommunene til å lage lokale handlingsplaner for bedre å kunne ivareta behov og lovpålagt ansvar. Stortingsmelding nr. 23 (2003/2004) Om boligpolitikk på vei mot egen bolig strategier for å forebygge og bekjempe bostedsløshet og Tiltaksplan mot fattigdom. Stortingsmelding 6 ( ) gir også signaler og stiller krav til kommunenes boligsosiale arbeid. Husbanken har bl.a. som oppgave å gi kommunene faglig bistand m.v. Det har i den sammenheng vært gitt økonomisk bistand til kommunene for å utarbeide boligsosiale handlingsplaner. I 2002 vedtok Regionrådet for Midt-Troms å gå sammen om et prosjekt for utarbeidelse av 3

4 boligsosiale handlingsplaner. Tilskudd fra Husbanken ble innvilget og prosjektleder tilsatt. Foreliggende planforslag er ei videreføring og sluttføring av dette arbeidet. 1.4 PLANOMFANG OG HVILKE BEHOV PLANEN FOKUSERER PÅ ER BEGRENSET. I 2007 ble det foretatt kartlegging av hustander/ personer med utilfredsstillende boforhold. Denne kartleggingen er lagt til grunn for utarbeidelse av planen. Det samme er oversikter og kunnskaper ulike virksomheter og medarbeidere i virksomhetene besitter og som er innhentet i tilknytning til planarbeidet. En person med utilfredsstillende boforhold er en person som av ulike årsaker ikke har tilstrekkelig tilpasset bolig eller tilstrekkelig bistand til å kunne fungere optimalt ut fra sine muligheter i egen eller leid bolig. Kartleggingen i 2007 fokuserer primært på personer med særlige bolig og bistandsbehov. Bistandsbehov i forhold til lovpålagte rettigheter ut over kommunenes ansvar for å gi et boligtilbud til de som har behov for dette er ikke berørt i planen 1.5 FORELIGGENDE PLANER OG PÅGÅENDE PLANARBEIDER SOM BERØRER NS ENGASJEMENT M.H.T. BOLIG- SOSIALT ARBEID Kommunen har utarbeidet og har under utarbeidelse flere planer som berører boligsosialt arbeid, og som beskriver behovet til de forskjellige grupper: Pleie- og omsorgsplan er under utarbeidelse og vil fremme forslag til hensiktsmessig antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger i forhold til antall eldre over 80 år i kommende år. Psykiatriplan Rehabiliteringsplan er under evaluering. Ruspolitisk handlingsplan. I tillegg har kommunen. Kommuneplanens overordna tekstdel. Kommuneplanens arealdel som er under utarbeidelse. 4

5 2. MÅLSETTINGER, UTFORDRINGER OG TILTAK. 2.1 MÅLSETTINGER OG STRATEGIER Målsettinger og strategier for gjennomføring av disse i en sektor eller virksomhetsplan, vil i et plansystem som fungerer fragmentert og hvor tiltak i de ulike planene kommunen har ikke ses i sammenheng før de prioriteres inn i, eller ofte også ut i økonomiplanen, gjerne framstå som gode ønsker. Hovedmålet i norsk boligpolitikk er: Alle skal kunne bo godt og trygt. For kommunen er det sentralt at innbyggerne skal ha Gode levekår, bygd på kvalitet, trygghet, trivsel Bolig er et sentralt fundament i menneskers livskvalitet 2.2 NS MÅLSETTINGER OG STRATEGIER INNENFOR BOLIGSOSIALT ARBEID Kommunen skal bistå med og bidra til at alle som ønsker det skal kunne eie eller leie en tilfredsstillende bolig Gi tilstrekkelig hjelp til å skaffe bolig til unge og vanskeligstilte (utsatte) grupper. Økt informasjon om kommunens og Husbankens virkemidler Samordnet kommunal rådgivningstjeneste for vanskeligstilte, 2.3 TILGJENGELIGE RESSURSER BEGRENSER MULIGHETENE Å bistå vanskeligstilte grupper m.h.t. å skaffe en tilfredsstillende bosituasjon kan være vanskelig fordi Kommunens økonomiske ressurser er begrenset Kommunens muligheter til ytterligere låneopptak er begrenset Ikkekommunale (Husbankens) virkemidler er begrenset Kommunens personellmessige ressurser til å bistå er begrenset. Planens målsettinger framstår i stor grad som vilje (til) mål, mens mulighetene til å realisere disse er begrenset. Det bør derfor også fokuseres på evne-mål, altså målsettinger relatert til hva som kan oppfattes som realistisk å gjennomføre. Gjennom plandokumentet skal først og fremst behovet for å drive boligsosialt arbeid i kommunen og å peke på hovedutfordringer i den sammenheng synliggjøres. I stedet for å utarbeide en svært konkret handlingsplan med mange tiltak vil vi i planen foreslå de mest presserende tiltakene som må iverksettes og som derfor bør prioriteres høyt også i sammenheng med fellesprioriteringer i langtidsbudsjett m.v. Det pekes også på organisatoriske og bemanningsmessige forhold som kan bidra til å styrke kommunens engasjement og initiativ innenfor boligsosialt samarbeid framover, men uten at dette gjøres gjennom konkrete forslag. Dette er endringer som må bearbeides og følges opp videre etter at planen er vedtatt. 5

6 2.4 HOVEDUTFORDRINGER Hovedutfordringene innenfor boligsosialt arbeid: Skaffe egnet og tilstrekkelig botilbud til vanskeligstilte grupper som har behov for dette Større fleksibilitet og bruk av kommunens leilighetsmasse m.h.t. innbyggere som har behov for bolig på sosiale vilkår. Å fange opp og bistå innbyggere som har behov for hjelp i forbindelse med tilpassing av boliger. Sørge for at boligsosiale kriterier legges til grunn i bolig- og tomtepolitikken generelt. Større grad av samordning av boligarbeidet i kommunen. Bakgrunnen for hovedutfordringene framgår av behovskartlegging, tallmateriale fra SSB, Husbanken og vurderinger fra kommunens egne virksomheter. 2.5 TILTAK Følgende tiltak foreslås: Utbyggingstiltak: Bygging av samlokaliserte leiligheter for Rus/ psykiatri på Øverlieiendommen. Bygget skal inneholde 5 leiligheter med fellesareale og personaldel. Finansiering: Husbankens låne og støtteordninger Ansvarlig for gjennomføring: Byggforvaltning Ombygging/ oppgradering, bygg av flere leiligheter ved Andslimoen miljøarbeidertjeneste. Utvidet fellesareal og adskilt kontor ved Øvre Moen miljøarbeidertjeneste. Det er også behov for å bygge flere leiligheter. Ansvarlig for utredning: Tjenesten for funksjonshemmede. Når Krokbekkveien/BOA blir ledig, tenkes gjenbruk av bygget i forhold til funksjonshemmede/ unge funksjonshemmede. Ansvarlig for utredning: Tjenesten for funksjonshemmede Bygging av to småhus for enslige vanskeligstilte på Øverli: Finansiering: Husbankens låne og støtteordning. Ansvarlig for oppfølging: NAV i samarbeid med psykiatritjenesten Administrative og organisatoriske tiltak: Videreføre prosjektet med 2 miljøterapeuter som jobber med personer som har problemer m.h.t bosituasjon og boforhold. Finansiering. Prosjektmidler ut Ansvarlig for oppfølging: NAV. Utrede behovet for sykehjemsplasser og omsorgboliger med heldøgnbemanning: Ansvarlig: Pleie- og omsorgsledere. Vaktmesterordning for vedlikehold av kommunens boliger. Ansvarlig for gjennomføring: Byggforvaltning. 6

7 Utarbeide kriterier for leie av kommunale boliger. Ansvarlig: Strategisk ledelse i samarbeid med Boligkontoret. Systematisk kartlegging i forhold til behov og brukernes egne ønsker i forhold til om det skal tenkes samlokaliserte boliger, bofellesskapsløsninger, baseleilighet. Skal brukere bygge selv, og kommunen eie egen andel i forhold til personalrom/kontor? Hva finnes i dag av kommunale bygg som kan brukes til slike formål, dette spesielt i forhold til gruppen psykisk utviklingshemmede og andre funksjonshemmede. Et slikt tiltak forelåes prosjektorganisert og at det søkes prosjektmidler fra Husbanken: Ansvarlig: Strategisk ledelse i samarbeid med NAV. Øke kommunens bistand og utvikle en aktiv informasjonstjeneste vedrørende husbankens låne og tilskuddsordninger. Kommunens internettside skal utvikles i denne sammenheng og det skal utarbeides en informasjonsbrosjyre. Ansvarlig for gjennomføring: Serviceavdelingen i samarbeid med Boligkontoret. Stille krav i reguleringsplaner om tomtetilbud og utbyggingsformer/ - tilbud som kan benyttes av vanskeligstilte grupper. Utbyggingsavtaler kan i den sammenheng vurderes brukt. Ansvarlig for gjennomføring: Byggforvaltning i samarbeid med Planutvalget. Boligsosial handlingsplan skal revurderes minimum hvert 4. år og minst en gang hver kommunestyreperiode. Ansvarlig: Miljø, areal og planavdeling. 7

8 3. KARTLEGGINGER, FAKTA, ANALYSER: 3.1 HOVEDTREKKENE I KARTLEGGING AV VANSKELIGSTILTE. I 2002/2003 ble det foretatt en omfattende kartlegging etter Husbankens opplegg av hustander/personer med utilfredsstillende boforhold. Kartleggingen viste da 66 hustander som omfattet 87 personer med utilfredsstillende boforhold I 2007 ble det gjennomført en ny kartlegging. der resultatene viste 19 hustander med utilfredsstillende boforhold. Dette omfattet 29 personer. Dette viser et langt lavere antall hustander enn i Det er nedgang i alle grupper unntatt gruppa andre funksjonshemninger og gruppa personer med psykiske lidelser hvor antallet hustander og personer er stabilt. Nedgangen skyldes i hovedsak at det er foretatt utbygginger og at det er satt fokus på det boligsosiale arbeidet. I planen er det fokusert på målgruppene som inngår i kartleggingen etter Husbankens opplegg i Registrerte hustander fordelt på målgruppe med utilfredsstillende bolig i 2007 Målgruppe Antall husstand. Ant personer Pers under 18 år Økonomisk vanskeligstilt Bevegelseshemmede/ fysisk 2 6 funksjonshemmede 1. gangs etablert flyktning 2. gangs etablert flyktning Personer med psykiske 8 8 lidelser Psykisk utviklingshemmede 1 4 Rusmiddelbrukere 2 2 Sosialt vanskeligstilte 1 2 Andre funksjonshemmede Folketall og folketallsframskrivninger år år år år år år år Over 90 år Folketallsframskrivninga er et av de mest nytta alternativene SSB har utarbeidet, og som også Husbanken legger til grunn i sin statistikkpakke. Andelen personer over 90 år er i personer for så å være stabilt i årene framover mot Det samme for aldersgruppen år. Det vil komme en liten økning i aldersgruppen og I 8

9 disse aldersgruppene vil det ofte være behov for tilrettelegging av boligene i forhold til fysiske funksjonshemninger. Aldersgruppen vil synke noe og det er denne aldersgruppen som er etablert og i arbeid. Øvrige aldergrupper ser ut til å forbli noenlunde stabil. 3.3 BOLIGMASSE Boligmasse og befolkning Antall nye leiligheter og eneboliger som taes i bruk årlig varierer. Det meste bygges i området Bardufoss. Det er ikke spesielle forhold knyttet til befolkningssammensetting og boligmassen i Målselv En liten økning i gruppen og år tilsier at behovet for tilrettelagte boliger og utbedringer/ tilpasninger i eksisterende boligmasse for å ivareta bevegelseshemmede m.v vil øke de kommende år. Dette skyldes også at disse gruppene bor i de eldste boligene. Målselv kommune disponerer lite tomtearealer for sosial boligutbygging. De fleste regulerte boligfelt disponeres av private utbyggere. Det kan derfor synes som det er et behov for å stille krav i reguleringsplaner om tomtetilbud som kan benyttes av vanskeligstilte grupper. 3.4 NS BOLIGMASSE OG TILDELINGSKRITERIER. Målselv kommune har sykehjemsplasser, omsorgsboliger, leiligheter og hus som tildeles etter ulike kriterier. Øverbygd/Holt: Øverbygd eldresenter 15 plasser i eldresenteret 10 sykehjemsplasser 6 leiligheter Grindjordet 101: 4 to- roms leiligheter. 2 tilrettelagt for rullestol. Brannmovegen 9 og 11: 4 to- roms leiligheter 1 enebolig (presteboligen Bakkehaug: 2 to-roms leiligheter 1 enebolig (skal selges) 1 bolig er utleid til ambulansestasjon. Langtidsleie. Olsborg/Moen Målselv syke og aldershjem: 11 plasser i aldersavdeling 36 sykehjemsplasser Ekornlund: 2 ett-roms 7 to roms leiligheter Uhlen: 2 to- roms leiligheter tilrettelagt or rullestol Øvre Moen bofellesskap: 4 to-roms leiligheter tilrettelagt for rullestol Ekornvegen 11, 13 og 19: 6 tre-roms leiligheter tilrettelagt for rullestol 9

10 Øvrige boliger i området: 8 to-roms leiligheter 6 tre roms leiligheter 3 fire-roms leiligheter 1 enebolig (presteboligen) Andselv/Heggelia Andslimoen bofellesskap: 6 to-roms leiligher for funksjonshemmde. Fagerlia terasse borettslag 4 tre-roms leiligheter 2 to-roms leiligheter Alle tilrettelagt for funksjonshemmede. Livegen 14 5 to- roms leiligheter 2 leiligheter er tilrettelagt for rullestol. Krokbekkvegen 41 5 to-roms leiligheter 3 er tilrettelagt for rullestol. 1 må bygges om. Her mangler rampe. Øvrige boliger 2 to- roms leiligheter eldreboliger 7 to-roms leiligheter 6 tre- roms leiligheter 1 fire-roms leiligheter 3.5 ORGANISERING AV DET BOLIGSOSIALE ARBEIDET Flere instanser og virksomheter har oppgaver knytta til det boligsosiale arbeidet og behandler saker i denne sammenheng. Pleie- og omsorgstjenestens inntaksteam tildeler plass i sykehjem og aldersboliger etter søknad. Teamet har møter hver 14 dag. Tildeling i forhold til plasser i bofellesskap for funksjonshemmede foretas av eget tiltaksteam for funksjonshemmede. Frittstående boliger tildeles av boligkomiteen. Husbankens låne og støtteordninger saksbehandles av boligkontoret. Dagens organisering virker fragmentert og gir ikke en helhetlig oversikt i det boligsosiale arbeidet, verken i forhold til tildeling av boliger eller benyttelse av Husbankens låne- og støtteordninger. Det kan virke som det er behov for å vurdere om dagens organisering er hensiktsmessig. 3.6 IGANGSATTE OG VEDTATTE ARBEIDER. Rus psykiatri: Kommunestyrevedtak sak 62/2008 Rus psykiatriboliger prosjekteres på nytt og lånerammer utvides med inntil kr Det er fattet vedtak om bygging av to småhus for enslige vanskeligstilte på Øverlieiendommen. 10

11 3.7 VIRKSOMHETENES BEHOVSVURDERINGER. Målselv kommune har utfordringer i forhold til Psykisk utviklingshemmede/ andre funksjonshemmede. Tjenesten vurderer at det er behov for å gjennomføre en systematisk kartlegging i forhold til behov og brukernes egne ønsker. Skal det tenkes samlokaliserte boliger, bofellesskapsløsninger, baseleilighet. Skal brukere bygge selv, og kommunen eie egen andel i forhold til personalrom/ kontor? Det bør derfor kartlegges hva som finnes i dag av kommunale bygg som kan brukes til slike formål? Et forslag kan være om Krokbekkveien(BOA) kan benyttes ved ledighet. Kan det gjøres noe mer med flyktningboligene, kan de bygges mer sammen og få flere leiligheter? Kan det bygges flere leiligheter i tilknytning til Øvre Moen bofellesskap? Kommunen har flere barn og unge som skal etablere seg i løpet av de nærmeste årene. Alle vil trenge tett oppfølging av tjenester og tilrettelagte boliger, både på grunn av fysiske og mental funksjonshemning. For de øvrige grupper vurderes det at botilbudet er godt ivaretatt. Kommunen har pr i dag ikke bosatte flyktninger, men det skal etableres asylmottak som kan endre situasjonen 3.8 HUSBANKENS LÅNE OG STØTTEORDNINGER. Kommunens bruk av midler til videretildeling fra Husbanken. Husbankens startlån: Målselv kommune administrerer midler fra Husbanken til videre utlån i form av Startlån. Startlån kan benyttes til: Kjøp av bosted. Bygging av bosted Refinansiering av dyre bostedslån der hustanden har problem med lånegjelda. Utbedring/tilpassing av bosted for funksjonshemmede og eldre. Startlån er en behovsprøvd ordning og skal først og fremst gå til de som har problem med å få lån/topplån i private banker, eller kan dokumentere behov for billigere lån. Ordinært vedlikehold blir det normalt ikke gitt lån til uten at det er knyttet opp mot utbedring. Lånet blir utbetalt når arbeidet er gjort. Målselv kommune har i gjennomsnitt innvilget 7 startlån pr år. I 2007 var det 6. De fleste lånene har vært benyttet til kjøp av bolig. Bostøtte: Bostøtte er en stønadsordning administrert av Husbanken/kommunen med det formål å medvirke til at eldre, uføre og barnefamilier med svak økonomi skal kunne kjøpe eller bli boende i en god og formålstjenelig bolig. Bostøtte er behovsprøvd ut fra forholdet mellom boutgifter og husstandens samla inntekter. Det blir stilt krav til både husstanden og boligen. I Målselv mottok 133 hustander bostøtte i Boligtilskudd: Boligtilskudd er en streng behovsprøvd ordning til særlig vanskeligstilte hustander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Etableringstilskudd: Det kan søkes tilskudd ved kjøp av ny eller brukt bolig. Alle eieformer, som eneboliger, selveier, borettslag og lignende inngår i ordningen. Etableringstilskudd gis en gang. Ordningen er strengt behovsprøvd og det ble innvilget 3 tilskudd i

12 Utbedring/tilpasning av egen bolig: Utbedringstilskudd kan benyttes til helt eller delvis dekning av utgifter til spesialtilpasning eller mindre utbedringer av boligen, der husstanden har medlemmer som er funksjonshemmet, har bevegelsesvansker, er sosialt vanskeligstilt eller er over 60 år. Kommunen har mottatt 18 søknader i Prosjektering: I forbindelse med tilpasning/utbedring av boligen kan det gies tilskudd til dekning av utgifter i forbindelse med prosjektering av nødvendige endringer av boligen. Tilskuddet til faglig bistand, for eks fra arkitekt, er beløpsbegrenset. Omfanget av boligbygging og behovet for bistand i tilknytning til ulike låne og støtteordninger er relativt stort. Bistanden ovenfor utbyggerne og for hustander som har behov for veiledning i den sammenheng bør derfor ivaretaes på en god og hensiktsmessig måte. 12

13 4. FORESLÅTTE TILTAK: 4.1 Utbyggingstiltak Beskrivelse av tiltak: Bygging av samlokaliserte leiligheter for Rus/ Det er fattet vedtak om bygging av psykiatri på Øverlieiendommen. Bygget skal samlokaliserte boliger for Rus/psykiatri på inneholde 5 leiligheter med fellesareale og Øverlieiendommen. Det er søkt og innvilget personaldel. Finansiering: Husbankens låne og tilskudd fra Husbanken. Tilskuddet er tildelt for 2008 og på grunn av at arbeidet ikke er støtteordninger. kommet i gang er det viktig å søke å få Ansvarlig for gjennomføring: tilskuddet overført til Byggforvaltning. I forhold til brukernes bistandsbehov vurderes det bemanning som tilsvarer en årlig driftskostnad på ca kr ,- Det er beregnet tilskudd fra staten for særlig ressurskrevende brukere tilsvarende kr ,-. Ombygging/ oppgradering, bygg av flere leiligheter ved Andslimoen miljøarbeidertjeneste. Utvidet fellesareal og adskilt kontor ved Øvre Moen miljøarbeidertjeneste. Det er også behov for å bygge flere leiligheter. Ut fra kartlegging er det flere funksjonshemmede med boligbehov. De fleste har et døgnbasert bistandsbehov. Det bør derfor utredes om ombygging av bofellesskapet på Andslimoen kan være en hensiktsmessig løsning. Når Krokbekkveien/BOA blir ledig, tenkes gjenbruk av bygget i forhold til funksjonshemmede/ unge funksjonshemmede. Ansvarlig for utredning: Tjenesten for funksjonshemmede Bygging av to småhus for enslige vanskeligstilte på Øverlieiendommen. Finansiering: Husbankens låne og støtteordninger. Ansvarlig: NAV i samarbeid med psykiatritjenesten. 4.2 Administrative og organisatoriske tiltak: Beskrivelse av tiltak: Videreføre prosjektet med 2 miljøterapeuter som jobber med personer som har problemer m.h.t bosituasjon og boforhold. Finansiering: Prosjektmidler ut Ansvarlig for oppfølging: NAV Utrede behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgnsbemanning. Ansvarlig: Pleie og omsorgsledere. I tillegg tenkes gjenbruk av Krokbekkveien i forhold til funksjonshemmede når dette bygget blir ledig. Det må også utredes om Husbankens låne og støtteordninger kan benyttes til ombygging av leilighetene. Det er fattet vedtak om bygging av to småhus. Arbeidet er ikke kommet i gang og finansieringen er ikke avklart. Det vil være mulighet for å søke tilskudd fra Husbanken til dette prosjektet. Kommunen er tildelt prosjektmidler til to miljøterapeuter som jobber opp mot personer med problemer i forhold til boforhold. Dette er forebyggende arbeid og det bør saksutredes om tiltaket skal videreføres etter at prosjektperioden er over. I følge folketallsfremskrivninger vil antall eldre over 80 år være stabilt fram til I følge normer vil kommunen ha behov for ca 85 plasser i sykehjem og omsorgsboliger med heldøgnsbemanning i denne tidsperioden. Det er derfor behov for å utrede behovet i forhold til dagens tilgjengelige kapasitet. Dette forutsetter en godt utbygd hjemmetjeneste. 13

14 Vaktmesterordning for vedlikehold av kommunens boliger. Ansvarlig for utredning og gjennomføring: Byggforvaltning. Utarbeidelse av kriterier for leie av kommunale boliger. Ansvarlig: Strategisk ledelse i samarbeid med boligkontoret Systematisk kartlegging i forhold til boligbehov og brukernes egne ønsker. Dette spesielt for gruppen funksjonshemmede. Tiltaket forelåes prosjektorganisert og at det søkes prosjektmidler fra Husbanke: Ansvarlig for gjennomføring: Strategisk ledelse i samarbeid med NAV. Øke kommunens bistand og utvikle en aktiv informasjonstjeneste vedrørende husbankens låne og tilskuddsordninger. Kommunens internettside skal utvikles i denne sammenheng og det er behov for å utarbeide en enkel informasjonsbrosjyre Ansvarlig for gjennomføring: Serviceavdelingen i samarbeid med Boligkontoret. Stille krav i reguleringsplaner om tomtetilbud og utbyggingsformer/ - tilbud som kan benyttes av vanskeligstilte grupper. Utbyggingsavtaler kan i den sammenheng vurderes brukt. Ansvarlig for gjennomføring: Byggforvaltning i samarbeid med Planutvalget. Boligsosial handlingsplan skal rulleres ved behov, minimum hvert fjerde år og minst en I følge virksomhetenes vurderinger er det behov for en vaktmestertjeneste som ivaretar vedlikehold av kommunens boliger. Da vedlikeholdstjenesten er under omorganisering er det viktig at dette tas med i vurdering av oppgaver framover. Kommunen har kriterier for utleie av kommunale boliger, men kriteriene er ikke nedskrevet og vedtatt administrativt eller politisk. Det vurderes at dette er viktig for å forhindre ulike vurderinger i forhold til tildeling av boliger. I forhold til funksjonshemmede vurderes det behov for systematisk kartlegging i forhold til brukernes egne ønsker og behov. Bør det tenkes samlokaliserte boliger, bofellesskapsløsninger, baseleilighet. Skal brukere bygge selv, og kommunen eie egen andel i forhold til personalrom/ kontor? Det bør kartlegges hva som finnes i dag av kommunale bygg som kan brukes til slike formål, dette spesielt i forhold til gruppen psykisk utviklingshemmede og andre funksjonshemmede. Det kan være en mulighet å søke prosjektmidler fra Husbanken i forhold til et slikt prosjekt. I forhold til informasjon om Husbankens låneog støtteordninger er det utarbeidet informasjonsbrosjyre om bostøtteordningen. Det øvrige ordningene synes å være lite kjent både av kommunens tjenesteutøvere og befolkningen. Det kan derfor være hensiktsmessig å utvikle en aktiv informasjonstjeneste både i form av en enkel informasjonsbrosjyre og utvikling av kommunens internettside. Målselv kommune disponerer få tomtearealer som egner seg i forhold til boligsosial utbygging. Det meste av regulerte tomtetilbud disponeres av private utbyggere. Det kan derfor synes hensiktsmessig at kommunen stiller krav i reguleringsplaner og utbyggingsformer/ -tilbud som kan benyttes av vanskeligstilte. Utbyggingsavtaler kan vurderes benyttet. Det vil være hensiktsmessig å revurdere planen minst en gang hver 14

15 gang hver kommunestyreperiode. Ansvarlig: Miljø, areal og planavdelingen. kommunestyreperiode for å kartlegge endringer og ta hensiktsmessige grep i forhold til boligsosialt arbeid i kommunen på bakgrunn av folketall og samfunnsmessige endringer. 15

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN TORSKEN KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN TORSKEN KOMMUNE 2009-2013 for Vi skal skape fremtidens bygdesamfunn Torsken - mer enn god fisk Utarbeidet: Oktober 2008 Neste oppdatering: Oktober 2012 Av: Lillian Nikolaisen i samarbeid med NAV, PLO-tj. og Rådmannens

Detaljer

BERG KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BERG KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2013 INNHOLD: side 1. Generelt/ bakgrunn. 3 1.1 Hva er en Boligsosial handlingsplan. 3 1.2 Brukere av planen. 3 1.3 Bakgrunn for planen. 3 1.4 Planomfang og hvilke behov planen fokuserer på er begrenset.

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Sak 05/489 Dok 8585/07 Arkiv F17 SØRREISA KOMMUNE Behandlet av Helse- og sosialutvalget 07.06.07 Vedtatt av Kommunestyret 11.10.07 INNHOLD BAKGRUNN / GENERELT Hva er en boligsosial handlingsplan Brukere

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

LENVIK KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

LENVIK KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FORSLAG TIL 2008-2012 Lenvik Kommune Boligsosial Handlingsplan 2009 2013 Vedtatt i K-sak 41/09 18.06.09. INNHOLD: side 1. Generelt / bakgrunn. 3 1.1 Hva er en boligsosial handlingsplan. 3 1.2 Brukere av

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Innhold Forord Innledning Boligsosial handlingsplan Metode og begrepsdefinisjoner Befolknings og boforhold i Eide kommune Hovedutfordringer

Innhold Forord Innledning Boligsosial handlingsplan Metode og begrepsdefinisjoner Befolknings og boforhold i Eide kommune Hovedutfordringer Innhold Forord 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Mandat for komite 1.3 Organisering av arbeidet 1.4 Fremdrift 2 Boligsosial handlingsplan 2.1 Hva er en boligsosial handlingsplan 2.2 Hvorfor lage en boligsosial

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Tynset kommune. Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012. Innhold

Boligsosial handlingsplan Tynset kommune. Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012. Innhold Boligsosial handlingsplan Tynset kommune Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012 Innhold 1 11. 6 vedlegg 2 1. Innledning Boligsosial handlingsplan er en temaplan og må inngå som del av kommunens

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

Arbeid med boligplan i Hamar kommune

Arbeid med boligplan i Hamar kommune Arbeid med boligplan i Hamar kommune Erfaringer med boligsosial planlegging Miguel da Luz rådgiver Strategiavdelingen Husbanken Region Øst, 6. mai 2011 Hvorfor boligplan? Boligpolitikk: All offentlig aktivitet

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

Skal det bo folk i utbygda?

Skal det bo folk i utbygda? Skal det bo folk i utbygda? - og hva skal de bo i? Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken region Bodø 29. jun. 2011 1 Husbanken en støttespiller i bosettingsarbeidet? Boligpolitikkens plass i lokal samfunnsutvikling

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET En liten reise i Ringsakers boligverden Et dumt spørsmål En «God nyhet» Boligsosialt arbeid Tilvisningsavtaler

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Husbankens ordninger overfor boligbyggelag

Husbankens ordninger overfor boligbyggelag Husbankens ordninger overfor boligbyggelag Husbanken v/ Britt Nina Borge og Torben Blindheim Granfos, Lysaker 02.05.16 Husbankens rolle Husbanken er ingen generell boligbank Husbankens rolle er å supplere

Detaljer

Ullensaker kommune NAV Ullensaker

Ullensaker kommune NAV Ullensaker Ullensaker kommune NAV Ullensaker SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 25/12 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 25.04.2012 ORIENTERING OM STATUS FOR HUSLEIEKOSTNADER I KOMMUNEN Vedtak Hovedutvalg

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Programleder Roald Engman 1

Programleder Roald Engman 1 29.09.2011 Programleder Roald Engman 1 Sammenhenger Statlig politikk Velferdssamfunnet-, utjamning av sosial ulikhet, bedring av levekår og helse og boligsosialt utviklingsprogram Kommunal politikk og

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Målselv kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde... 3 har ansvar for utleie av kommunale boliger.... 3 består av følgende medlemmer:... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3.

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Vedlegg IV Analyse av startlån

Vedlegg IV Analyse av startlån Vedlegg IV Analyse av startlån Prioritering av startlån til de varig vanskeligstilte Startlåneordningen ble etablert i 2003. Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede er for varig vanskeligstilte

Detaljer

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din!

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din! kan oppfylle boligdrømmen din! 2 Innhold I denne brosjyren gir vi deg informasjon om startlån fra kommunen. Du får også informasjon om boligtilskudd og bostøtte. Startlån er et finansieringstilbud for

Detaljer

«Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing. Bård Øistensen, administrerende direktør

«Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing. Bård Øistensen, administrerende direktør «Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing Bård Øistensen, administrerende direktør Husbankens rolle er å supplere 1. Bidra til å øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for Kautokeino kommune. Innledning

Boligsosial handlingsplan for Kautokeino kommune. Innledning Boligsosial handlingsplan for Kautokeino kommune Innledning I St. meld nr. 49 (1997-98) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte oppfordres kommunene til å utarbeide lokale boligsosial handlingsplaner.

Detaljer

Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal. Nyetablering og nytenkning

Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal. Nyetablering og nytenkning Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal Nyetablering og nytenkning Nittedal kommune Kjendiser fra Nittedal Kjerringa med staven Gunnar på Mo Søstrene Bjørklund Jarle Bernhoft Befolkningsprognose

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Antall boliger som er bygget/kjøpt i 2009 ligger mellom 30-45 boliger i de fire byene. Dette vitner om en lav tilgang på nye boliger.

Antall boliger som er bygget/kjøpt i 2009 ligger mellom 30-45 boliger i de fire byene. Dette vitner om en lav tilgang på nye boliger. Dato: 12. august 2010 BBB /10 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Vedr. KOSTRA-tall for 2009 pr. 15.06.2010 for N: Bolig AUOI BBB-1602-200800610-24 Hva saken gjelder: BBB har gjennomgått tallene

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Prioritert tiltaksliste Tidsplan

Prioritert tiltaksliste Tidsplan Boligsosial handlingsplan 2013-2030 Prioritert tiltaksliste Tidsplan PRIORITERT TILTAKSLISTE MED TIDSPLAN ORGANISERT ETTER BASIS OG MÅL FOR DET BOLIGSOSIALE ARBEID. 1. FREMSKAFFELSE AV BOLIGER 1.1 Kommunens

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Tilskudd til tilpasning. Monica Ketelsen Husbanken vest

Tilskudd til tilpasning. Monica Ketelsen Husbanken vest Tilskudd til tilpasning Monica Ketelsen Husbanken vest Boliger som møter fremtidens behov Det er et mål at alle grupper av befolkningen skal kunne tilbys egnede boliger, dvs. boliger tilpasset deres funksjonsnivå

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1 1.Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet rimelig, nøktern og god bolig og beholde den.

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018 Tiltak Emne: Kommunale boliger Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. 1.1 Lage tids- og fremdriftsplan for oppgradering og vedlikehold av kommunale utleieboliger. 1.2 Utarbeide samarbeidsrutiner

Detaljer

Høringsforslag vedtatt av kommunestyret 16.12.15 Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016-2020

Høringsforslag vedtatt av kommunestyret 16.12.15 Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016-2020 Høringsforslag vedtatt av kommunestyret 16.12.15 Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016-2020 Innhold Innledning Nasjonale, regionale og lokale føringer for boligpolitikken Målområde 1 Bærekraftig

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd. - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign.

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign. Verdal kommune Møteinnkalling Komite mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.06.2016 Tid:

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/328-52

Frosta kommune Arkivsak: 2013/328-52 Frosta kommune Arkivsak: 2013/328-52 Arkiv: 144 Saksbehandler: Torgunn Østbø Dato: 26.09.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.10.2013 Kommunestyret 29.10.2013 Boligsosial

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Høringsutkast Boligsosial handlingsplan for Strand kommune

Høringsutkast Boligsosial handlingsplan for Strand kommune Høringsutkast Boligsosial handlingsplan for Strand kommune 1 + 1. Innledning... 4 1.1. rollefordeling i boligpolitikken... 5 1.2. kartlegging... 5 1.3. Presisering av målgruppene:... 6 2. Status i dag...

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Mariann Blomli, sekretariatsleder Boligsosialt utviklingsprogram 13. september 2011 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt

Detaljer

SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ

SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ BOSTEDSLØSEPROSJEKTET SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ Orientering om boligsosialt arbeid i Tromsø Enhetsleder Torbjørn rn Lahti Lillehammer 17. 18. april

Detaljer

Eide kommune. Boligsosial handlingsplan

Eide kommune. Boligsosial handlingsplan Eide kommune Boligsosial handlingsplan 2017-2020 Vedtatt i Eide kommunestyre 31.08.2017 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Vanskeligstilte på boligmarkedet... 2 2 Rammer for det boligsosiale arbeidet... 3 2.1

Detaljer

3.0 HOVEDUTFORDRINGER Det er totalt registrert 28 personer i Eide som har det vanskelig på boligmarkedet.

3.0 HOVEDUTFORDRINGER Det er totalt registrert 28 personer i Eide som har det vanskelig på boligmarkedet. 1.0 INNLEDNING MANDAT Det skal utarbeides boligsosial og boligstrategisk handlingsplan for flyktninger, funksjonshemmede, unge og vanskeligstilte i n. Planen skal legges frem for politisk behandling innen

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør Nytt fra Husbanken Bård Øistensen Administrerende direktør Det har vært et krevende år 2 3 Urovekkende utviklingstrekk? 4 Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er ingen generell boligbank Husbanken

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

PS 12/81 Referatsaker

PS 12/81 Referatsaker PS 12/81 Referatsaker Side 120 Kommunalteknisk kontor Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.04.2012 23869/2012 2010/1497 U52 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Formannskapet 02.05.2012

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg Husbankkonferansen 2015 Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg De statlige virkemidlene Kommunale boliger er et kommunalt virkemiddel Startlån Bostøtte Tilskudd til kommunale boliger Grunnlån kommunale

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Bolig for velferd (2014 2020)

Bolig for velferd (2014 2020) Bolig for velferd (2014 2020) En samlet velfersstatlig strategi Et oppdrag om å samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet 5 departementer står bak strategien:

Detaljer

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no www.larvik.kommune.no 07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 1 www.larvik.kommune.no 07.12.2015 2 BOLIGPLANLEGGING Politikkutforming for innbyggergrupper Larvik kommune legger følgende verdigrunnlag

Detaljer

Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune.

Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune. Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune. Innledning Formål Denne planen skal være et redskap som kan brukes for å bedre bomiljø og levekår for

Detaljer

«Trenger vi Husbanken?»

«Trenger vi Husbanken?» «Trenger vi Husbanken?» Hva er bakgrunnen for spørsmålet? Rentefordelen er ubetydelig Kvalitetskravene er fordyrende Saksbehandlingstida er for lang Husbanken er en «sosialetat» 2 Dagsorden 130 000 vanskeligstilte

Detaljer