BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN"

Transkript

1 Sak 05/489 Dok 8585/07 Arkiv F17 SØRREISA KOMMUNE Behandlet av Helse- og sosialutvalget Vedtatt av Kommunestyret

2 INNHOLD BAKGRUNN / GENERELT Hva er en boligsosial handlingsplan Brukere av planen Bakgrunn for planen Planomfang og planfokus MÅLSETTINGER, UTFORDRINGER, TILTAK Målsettinger og strategier Tilgjengelige ressurser og muligheter Hovedutfordringer Tiltak KARTLEGGING / FAKTA / ANALYSER Kartlegging etter Husbankens kartleggingsmetode i 2003 Nykartlegging 2006 Folketall og folketallsframskrivinger Boligmassen / tomtetilbud Kommunens boligmasse og bruk av denne Organisering av det boligsosiale arbeidet Igangsatte og vedtatte arbeider Virksomhetenes behovsvurderinger s.3 s.3 s.3 s.3 s.4 s.5 s.5 s.5 s.6 s.6 s.8 s.8 s.8 s.9 s.10 s.10 s.11 s.11 s.11 Vedlegg: Kostnadsoverslag og finansieringsplan foreslåtte utbyggingstiltak Nærmere informasjon om begrepet ikke tilfredsstillende boforhold Sørreisa kommune FORSLAG TIL 2

3 BAKGRUNN - GENERELT HVA ER EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN En boligsosial handlingsplan er en plan som omhandler botiltak for de grupper av befolkningen som har vansker med å skaffe seg eller beholde en tilfredsstillende bolig på egen hånd. Fellesnevneren for disse gruppene er at de har lav eller ingen inntekt og mangel på egenkapital for å kunne eie eller leie tilfredsstillende bolig BRUKERE AV PLANEN Planen retter seg mot og skal brukes av: Kommunens politikere Kommunens administrative ledelse Husbanken Planen skal også nyttes som del av annen planlegging i kommunen og skal nyttes av virksomheter og støtteenheter (medarbeidere) som har eller vil få oppgaver knyttet til boligog tomteforsyning generelt og innenfor boligsosialt arbeid spesielt. BAKGRUNN FOR PLANEN Et overordna mål i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø. Kommunen har også ansvar for å hjelpe vanskeligstilte med bolig, jfr. lov om sosiale tjenester, lov om kommunehelsetjenesten, div. rundskriv osv. Stortingsmelding 49 (1997/1998) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte oppfordret kommunene til å lage lokale handlingsplaner for bedre å kunne ivareta behov og lovpålagt ansvar. Stortingsmelding nr. 23 (2003/2004) Om boligpolitikk - på veg til egen bolig strategier for å forebygge og bekjempe bostedsløshet og Tiltaksplan mot fattigdom, Stortingsmelding 6 ( ) gir også signaler og stiller krav til kommunenes boligsosiale arbeid. Husbanken har bl.a. som oppgave å gi kommunene faglig bistand m.v. Det har i den sammenheng vært gitt økonomisk bistand til kommunene for å utarbeide boligsosiale handlingsplaner. I 2002 vedtok Regionrådet for Midt-Troms å gå sammen om et prosjekt for utarbeidelse av boligsosiale handlingsplaner. Tilskudd fra Husbanken ble innvilget og prosjektleder tilsatt. Sørreisa kommune FORSLAG TIL 3

4 BAKGRUNN - GENERELT PLANOMFANG OG HVILKE BEHOV PLANEN FOKUSERER PÅ ER AVGRENSET Av ulike årsaker ble ikke dette arbeidet sluttført. Foreliggende planforslag er ei videreføring og sluttføring av dette arbeidet. Samtidig er den nykartlegginga av personer med utilfredsstillende boligbehov som er grunnlaget for denne planen svært forenklet i forhold til den opprinnelige kartlegginga. Det faktiske antall personer med utilfredsstillende bolig i h.t. Husbankens definisjoner er trolig større enn hva som framgår av denne planen. En person med utilfredsstillende boforhold er en person som av ulike årsaker ikke har en tilstrekkelig tilpasset bolig eller tilstrekkelig bistand, til å kunne fungere optimalt ut fra sine muligheter i egen eller leid bolig. Kartlegginga som ble gjort i forkant av planarbeidet var til dels mangelfull (2003) og behovsgjennomgangen som ble gjort i 2006 fokuserer primært på personer med særlige bolig- og bistandsbehov. Bistandsbehov i forhold til lovpålagte rettigheter, ut over kommunens ansvar for å gi et botilbud til de som har behov for dette er ikke berørt i planen. Sørreisa kommune FORSLAG TIL 4

5 MÅLSETTINGER, UTFORDRINGER OG TILTAK MÅLSETTINGER OG STRATEGIER Målsettinger og strategier for gjennomføring av disse i en sektor- eller virksomhetsplanplan vil, i et plansystem som fungerer fragmentert og hvor tiltak i de ulike planene kommunen har, ikke ses i sammenheng før de prioriteres inn i, eller ofte også ut av økonomiplanen, gjerne framstå som gode ønsker. Hovedmålet i norsk boligpolitikk er: Alle skal kunne bo i en god bolig i et godt bomiljø For kommunen er det sentralt at innbyggerne skal ha Gode levekår, bygd på kvalitet, trygghet, trivsel Bolig er et sentralt fundament i menneskers livskvalitet KOMMUNENS MÅLSETTINGER OG STRATEGIER INNENFOR BOLIGSOSIALT ARBEID Kommunen skal bistå med og bidra til at alle som ønsker det skal kunne eie eller leie en tilfredsstillende bolig Gi tilstrekkelig hjelp til å skaffe bolig til unge og vanskeligstilte (utsatte grupper) Økt informasjon om kommunens og Husbankens virkemidler. Samordnet kommunal rådgivingstjeneste for vanskeligstilte. TILGJENGELIGE RESSURSER BEGRENSER MULIGHETENE Å bistå vanskeligstilte grupper m.h.t. å skaffe en tilfredsstillende bosituasjon er vanskelig fordi Kommunens økonomiske ressurser er begrenset Kommunens muligheter til ytterligere låneopptak er begrenset Ikkekommunale (husbankens) virkemidler er begrenset Kommunens personellmessige ressurser til å bistå er begrenset. Planens målsettinger framstår i stor grad som vilje(til)-mål, mens mulighetene til å realisere disse er begrenset. Det bør derfor også fokuseres på evne-mål, altså målsettinger relatert til hva som kan oppfattes som realistisk å gjennomføre Handlingsprogrammet er et uttrykk for dette. Gjennom plandokumentet skal først og fremst behovet for å drive boligsosialt arbeid i kommunen og å peke på hovedutfordringer i den sammenheng synliggjøres. I stedet for å utarbeide en svært konkret handlingsplan med mange tiltak vil vi i planen foreslå de mest presserende tiltakene som må iverksettes og som derfor bør prioriteres høyt også i Sørreisa kommune FORSLAG TIL 5

6 MÅLSETTINGER, UTFORDRINGER OG TILTAK sammenheng med fellesprioriteringer i langtidsbudsjett m.v. Det pekes også på organisatoriske og bemanningsmessige forhold som kan bidra til å styrke kommunens engasjement og initiativ innenfor boligsosialt samarbeid framover, men uten at dette gjøres gjennom konkrete forslag. Dette er endringer m.v. som må bearbeides og følges opp videre etter at planen er vedtatt. HOVEDUTFORDRINGER Hovedutfordringene innenfor boligsosialt arbeid: Skaffe egnet og tilstrekkelig botilbud til vanskeligstilte grupper som har behov for dette. - Unngå midlertidige botilbud lengre enn 3 måneder. - Hindre utkastelser. Større fleksibilitet og bruk av kommunens leilighetsmasse m.h.t. innbyggere som har behov for bolig på sosiale vilkår. Å fange opp og bistå innbyggere som har behov for hjelp i forbindelse med tilpassing av boliger. Sørge for at boligsosiale kriterier legges til grunn i bolig- og tomtepolitikken generelt. Større grad av samordning av boligarbeidet i kommunen. TILTAK Bakgrunnen for hovedutfordringene framgår av behovskartlegging, tallmateriale fra SSB, Husbanken, meldinger og vurderinger/ opplysninger fra kommunens egne virksomheter. Følgende tiltak foreslås: Utbyggingstiltak: - Totalrenovering / ombygging av kommunens 4- mannsbolig i Sørreisa sentrum (Bonhaugvegen) Finansiering: Husbankens låne- og støtteordninger. Ansvarlig for gjennomføring: Rådmannen oppnevner ei egen plangruppe. Gjennomføringstidspunkt: Umiddelbart Tidsfrist for ferdigstillelse av plangruppas arbeid: Kostnadsoverslag og finansieringsplan; se vedlegg - Renovering / tilpassing / ombygging av 15 trygdeboliger i Sørreisa sentrum (Sykehjemsveien). Boligene skal ivareta behov for et samlokalisert botilbud for mennesker med psykiske lidelser og et samlokalisert botilbud for personer med rusproblemer. Finansiering: Husbankens låne- og støtteordninger. Ansvarlig for gjennomføring: Rådmannen Sørreisa kommune FORSLAG TIL 6

7 MÅLSETTINGER, UTFORDRINGER OG TILTAK oppnevner ei egen plangruppe. Gjennomføringstidspunkt: Umiddelbart Tidsfrist for ferdigstillelse av plangruppas arbeid: Administrative og organisatoriske tiltak Sørge for at det i reguleringssammenheng, ved kommunal forskrift om bruk av utbyggingsavtaler og ved utbyggingsavtaler med private utbyggere osv. sikres at et nærmere bestemt antall boenheter / tomter skal selges til priser som ligger innenfor Husbankens kostnadsrammer for oppføringslån. Ansvarlig for gjennomføring: Teknisk sjef. Gjennomføringstidspunkt; fortløpende. Kommunal subsidiering av tomtepris til økonomisk vanskeligstilte og med vilkår for tilbakebetaling ved ev. seinere salg. Tiltaket må behandles / godkjennes av formannskapet. Nærmere retningslinjer / kriterier for subsidiering utarbeides. Ansvarlig for saksforberedelse / gjennomføring: Rådmannen. Gjennomføringstidspunkt: Økonomisk bistand til økonomisk vanskeligstilte for kjøp av rådgivingstjenester i forbindelse med bygging / kjøp av bolig (kontrakter, økonomisk rådgiving, oppfølging av byggearbeidene m.v.): Finansiering ved bruk av kommunens tildelte husbankmidler. Ansvarlig for gjennomføring: Saksbehandler boligsaker. Gjennomføringstidspunkt: Fortløpende. Etablere ei boligsosialt team med representanter fra boligkontor, hjemmetjenesten og sosialkontoret for samordning av tilbud, tjenester og bistand til personer med utilfredsstillende boligforhold, herunder også ansvar for tildeling av Husbankens tilskudd til fordeling i kommunen. Ansvarlig for gjennomføring (etableringa): Rådmannen. Gjennomføringstidspunkt: Innen Informasjonsopplegg - Årlig boligdag - Årlig fellesmøte mellom kommunens tjenestesteder, aktuelle råd og utvalg og lokale byggefirma - Systematisk bruk av kommunebladet Ka skjer - Systematisk bruk av kommunens internettsider. Rullering av boligsosial handlingsplan. Ved behov, men minimum 1 gang hver kommunestyreperiode. Ansvarlig for gjennomføring (igangsetting): Rådmannen Sørreisa kommune FORSLAG TIL 7

8 SØRREISA KOMMUNE NOTAT KARTLEGGING ETTER HUSBANKENS KART- LEGGINGSMETODE 2003 NYKARTLEGGING AV PERSONER MED IKKE TILFREDSSTILLENDE BOFORHOLD 2006 Kartlegginga gjennomført i 2003 og etter Husbankens kart-leggingsmetode registrerte 26 husstander med utilfredsstillende boforhold. Samla var nærmere 70 personer berørt, hvorav nærmere 30 barn under 18 år. 10 av de registrerte husstandene med samla 45 personer, hvorav 25 barn var flyktninger. Dårlig økonomi var i utgangspunktet årsaken til at boligforholdene ble betrakta som utilfredsstillende. Denne gruppa er ikke lenger aktuell i sammenheng med kommunens boligsosiale arbeid. Kartlegginga i 2003 viste at det utenom etablerte flyktninger var 16 husstander med utilfredsstillende boforhold. Dette omfatta 22 personer, hvorav 3 personer under 18 år. En ny gjennomgang (forenklet opplegg) ultimo 2006 viste at kommunen kjenner til / har registrert 12 husstander med utilfredsstillende boligbehov. Totalt omfatter dette 20 personer. Aldersspredninga mellom 20 og 70 år. Antall barn som berøres er lite. Antall husstander / personer i de ulike målgruppene (jfr. Husbankens kategorier) er lite. Ca. halvparten kommer inn under gruppene rusmiddelbrukere / sosialt vanskeligstilte. Alle de 12 kartlagte / registrerte husstandene har behov for et annet botilbud enn de har i dag. 8 av de registrerte husstandene er uten eid eller leid bolig, men bor hos venner / bekjente, pensjonat, campinghytte, privat hybelhus osv. Alle disse står i fare for å miste botilbudet, de fleste fordi de ikke har kontrakt eller bare kortidskontrakt. Tre husstander leier kommunalt, men boligen er uegnet. 8 husstander bor i uegnet bolig 3 på grunn av manglende tilpassing til bevegelseshemmede og 3 på grunn av trangboddhet / helsefarlig standard. De tre boligene som er leid av kommunen tilhører disse kategoriene. 3 av husstandene har så store bistands- og oppfølgingsbehov at det er behov for annen bolig, mens tre husstander står i fare for å miste boligen på grunn av manglende boevne. Totalt 12 husstander trenger annet / bedre botilbud 3 ordinære boenheter 7 ordinære boenheter m. oppfølging fra tjenesteapp. 1

9 1 boenhet samlokalisert uten bemanning 1 boenhet samlokalisert m. noe bemanning Oppfølgings- bistandsbehovet til husstandene varierer 11 husstander totalt har oppfølgingsbehov 5 husstander tilsyn / kontakt flere ganger pr. uke 3 husstander praktisk hjelp / miljøtiltak 1-5 timer pr.uke 3 husstander med ulik grad av oppfølging hver dag (tilsyn og / eller praktisk hjelp) FOLKETALL OG FOLKE- TALLSFRAMSKRIVINGER Folketall og folketallsframskrivinger (middels nasjonal vekst) Totalt år år år år Over 79 år Tilgjengelige tall for 2007 i ulike aldersgrupper korresponderer ikke fullt ut med tallene for folketallsframskrivinger. Folketallsframskrivinga er et av de mest nytta alternativene SSB har utarbeida og som også Husbanken legger til grunn i sin statistikkpakke. Folketallsframskrivingene for Sørreisa er relativt positive (det faktiske folketallet pr litt lavere enn framskrivinga tilsa). Folketallet i aldersgruppa år vil øke jamt fram til 2020 (+ 78 personer), hvilket innebærer at mange unge skal etablere seg i årene som kommer. En kommunal bolig- og tomtepolitikk som ivaretar denne gruppa er viktig. Også aldersgruppa år øker jamt fram mot 2025 (+ 100 personer eller 40%). Mange av innbyggerne i denne aldersgruppa vil ha ulik grad av bistandsbehov, men vil med boligsosiale tiltak som fysisk tilrettelegging / tilpassing supplert med bistand kunne bo i egen bolig. I kommunens boligsosiale planlegging og arbeid bør det fokuseres på og 2

10 etableres system som ivaretar og sikrer at dette kan gjøres. Den boligsosiale kartlegginga som ble gjennomført i 2003 hadde også som mål å kartlegge ikke tilfredsstillende boforhold som vanskelig / lite egnet tilgjengelighet, mangelfullt tilpassede boliger, bad osv. Kommunens bistandsapparat, så som hjemmetjenesten m.v. var i den sammenheng involvert. Det ble ikke registrert husstander som hadde kontakt med kommunens bistandsapparat i kartleggingsperioden og hvor boligforholdene ble vurdert som utilfredsstillende m.h.t. dårlig tilgjengelighet, mangelfull tilpassing, dårlige sanitære forhold osv. BOLIGMASSEN I SØRREISA Folke- og boligtellinga fra 2001 er den som med størst grad av sikkerhet kan gi informasjon om boligstandard m.v. Det ble da registrert boliger / boenheter. 25% av disse var bygd før Hoveddelen av boliger bygd før 2001 er frittliggende eneboliger. Det bygges nå i snitt boliger i året. Hoveddelen av disse er også frittliggende eneboliger. Det bygges i liten grad mindre boliger og boliger for utleie. Av bebodde leiligheter / boliger i 2001 var 264, eller 19% mindre enn 80 kvadratmeter. Bare 93 av disse var bygd i perioden Det private utleiemarkedet for mindre leiligheter er svært lite. Hoveddelen av aleneboende personer i 2001 var kvinner over 67 år (161 personer). Av boliger i 2001 var boliger utilgjengelig for rullestolbrukere uten hjelp. (nærmere 85%). Dette omfattet ca personer, hvorav 360 var over 67 år. TOMTETILBUD Tallene fra folke- og boligtellinga viser først og fremst at det innenfor boligsosialt arbeid, i tillegg til å sikre et tilfredsstillende boligtilbud til grupper som ut fra ulike årsaker har behov for dette, må fokuseres på forebyggende tiltak ved å sikre / bistå med tilrettelegging av både eldre og nye boliger, slik at disse får en standard og ei tilgjengelighet som gjør at de som ønsker det kan bo i egen bolig så lenge som mulig. 3

11 Det er 45 klargjorte tomter i Sørreisa i dag, de fleste i sentrum, samt 19 regulerte, men ikke klargjorte boligtomter. Dette tilsvarer 3-4 års boligproduksjon. KOMMUNENS BOLIGMASSE OG BRUK AV DENNE Kommunen eier 48 boliger totalt - 21 av boligene er omsorgsboliger - 27 gjennomgangsboliger (vanskeligstilte / kommunalt ansatte / andre behov Kommunens boliger er lokalisert til Straumen. Mange av boligene bygd rundt 1970 (+ - ). Svært varierende bygningsmessig standard og lite tilpassing m.h.t. brukervennlighet / funksjonalitet / tilgjengelighet i forhold til dagens krav. Brannsikring i h.t. dagens standard ikke tilfredsstillende. En 4-mannsbolig ikke i bruk på grunn av bygningsteknisk forfall. Stiftelsen Sørbo disponerer 33 leiligheter og hybler i Sørreisa sentrum, Skøelv og Galtnes. Kommunens boligmasse, sammen med tilbudet Sørbo representerer, er tilstrekkelig til å ivareta kommunens forpliktelser til å skaffe / bistå med bolig, men det er nødvendig med omfattende opprusting / istandsetting og oppgradering av deler av boligmassen for å gi et tilbud i tråd med målsettinger, intensjoner og krav. Det er også nødvendig å gjøre bygningsmessige ombygginger og tilpassinger av deler av boligmassen for å få et godt samlokalisert botilbud til personer / grupper som har behov for dette. ORGANISERING AV DET BOLIGSOSIALE ARBEIDET Flere instanser og virksomheter har oppgaver knytta til boligsosialt arbeid og behandler saker i den sammenheng Pleie- og omsorgstjenesten: Tildeler omsorgsboliger. Sosialtjenesten / sosialkontoret: Akutt boligbehov må ordne dette i det private markedet eller ved kommunal bolig (kontakt med servicekontoret) Servicekontoret: Disponerer / leier ut kommunale boliger 4

12 Kommunekassen: Innkreving av husleie, oppfølging av husleiekrav. Det er behov for bedre samarbeid og samordning av de ulike tjenester og tilbud. IGANGSATTE OG VEDTATTE ARBEIDER Innefor psykiatriplanen til kommunen er det en boligdel og innenfor PU-området er deler av planen m.h.t. boligtilbud realisert. Det pågår ikke eller er vedtatt nye utbygginger innenfor disse områdene. VIRKSOMHETENES BEHOVS- VURDERINGER I tilknytning til planarbeidet har de ulike enhetene gitt innspill vedr. behov. Det må knyttes miljøarbeidertjenester opp mot brukere som tildeles bolig på spesielle vilkår. Herunder spesielt til brukere som mangler bo-kompetanse. Det må vurderes individuell bistand/oppfølging i en eventuell arbeidssituasjon. Boligenhetene må utformes etter prinsippet om universell utforming og i tillegg tilrettelegges for brukere med adferdsavvik. Det må etableres et eget tverrfaglig team som koordinerer boligtildelingen. Utviklingen innen rus/psykiatrifeltet medfører behov for økt antall boliger. Den demografiske utviklingen i kommunen tilsier et moderat økt behov for boliger til eldre. Det må legges opp til en mest mulig sentral lokalisering av de kommunale boligene slik at tjenesteytingen kan utføres på en effektiv måte. 5

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN INNHOLD: SIDE 1. Bakgrunn/ generelt. 3 1.1 Hva er en Boligsosial handlingsplan. 3 1.2 Brukere av planen. 3 1.3 Bakgrunn for planen. 3 1.4 Planomfang og hvilke behov planen fokuserer på er begrenset. 4

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN TORSKEN KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN TORSKEN KOMMUNE 2009-2013 for Vi skal skape fremtidens bygdesamfunn Torsken - mer enn god fisk Utarbeidet: Oktober 2008 Neste oppdatering: Oktober 2012 Av: Lillian Nikolaisen i samarbeid med NAV, PLO-tj. og Rådmannens

Detaljer

BERG KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BERG KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2013 INNHOLD: side 1. Generelt/ bakgrunn. 3 1.1 Hva er en Boligsosial handlingsplan. 3 1.2 Brukere av planen. 3 1.3 Bakgrunn for planen. 3 1.4 Planomfang og hvilke behov planen fokuserer på er begrenset.

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Alle skal bo godt og trygt 1. Innledning I tillegg til foranalysen og øvrig kunnskapsgrunnlag, er det

Detaljer

Skal det bo folk i utbygda?

Skal det bo folk i utbygda? Skal det bo folk i utbygda? - og hva skal de bo i? Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken region Bodø 29. jun. 2011 1 Husbanken en støttespiller i bosettingsarbeidet? Boligpolitikkens plass i lokal samfunnsutvikling

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET En liten reise i Ringsakers boligverden Et dumt spørsmål En «God nyhet» Boligsosialt arbeid Tilvisningsavtaler

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Mål Kartlegging

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 Metode og gjennomføring Målgruppe: Husbanken Region Midt Norges programkommuner Metode: webundersøkelse Tema for undersøkelsen: prioriterte boligsosiale oppgaver Gjennomføring:

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Innhold Forord Innledning Boligsosial handlingsplan Metode og begrepsdefinisjoner Befolknings og boforhold i Eide kommune Hovedutfordringer

Innhold Forord Innledning Boligsosial handlingsplan Metode og begrepsdefinisjoner Befolknings og boforhold i Eide kommune Hovedutfordringer Innhold Forord 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Mandat for komite 1.3 Organisering av arbeidet 1.4 Fremdrift 2 Boligsosial handlingsplan 2.1 Hva er en boligsosial handlingsplan 2.2 Hvorfor lage en boligsosial

Detaljer

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign.

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign. Verdal kommune Møteinnkalling Komite mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.06.2016 Tid:

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no www.larvik.kommune.no 07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 1 www.larvik.kommune.no 07.12.2015 2 BOLIGPLANLEGGING Politikkutforming for innbyggergrupper Larvik kommune legger følgende verdigrunnlag

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! 07.02.17 Hans Erik Skari Dagsorden 1. Bærekraftige boliganskaffelser. «Elverum har hjerterom» 2. Byutvikling. «Ydalir - bærekraftig bydel med 800

Detaljer

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009 Skjema 13: Kommunalt disponerte - 2009 Opplysninger om kommunen 1 Hva er kommunens navn? 2 Hva er kommunenummeret? 3 Har kommunen administrative bydeler? Nei Gå til 7 4 Rapporterer de administrative bydelene

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Vestvågøy kommune. Boligsosial handlingsplan (2002-2006)

Vestvågøy kommune. Boligsosial handlingsplan (2002-2006) Vestvågøy kommune Boligsosial handlingsplan (2002-2006) Forord. Hva er en boligsosial handlingsplan? Det er en plan som omhandler boliger og botiltak for de grupper av befolkningen som har vansker med

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

LENVIK KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

LENVIK KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FORSLAG TIL 2008-2012 Lenvik Kommune Boligsosial Handlingsplan 2009 2013 Vedtatt i K-sak 41/09 18.06.09. INNHOLD: side 1. Generelt / bakgrunn. 3 1.1 Hva er en boligsosial handlingsplan. 3 1.2 Brukere av

Detaljer

Bolig for velferd (2014 2020)

Bolig for velferd (2014 2020) Bolig for velferd (2014 2020) En samlet velfersstatlig strategi Et oppdrag om å samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet 5 departementer står bak strategien:

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Prioritert tiltaksliste Tidsplan

Prioritert tiltaksliste Tidsplan Boligsosial handlingsplan 2013-2030 Prioritert tiltaksliste Tidsplan PRIORITERT TILTAKSLISTE MED TIDSPLAN ORGANISERT ETTER BASIS OG MÅL FOR DET BOLIGSOSIALE ARBEID. 1. FREMSKAFFELSE AV BOLIGER 1.1 Kommunens

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører (s)

Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.06.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

13. Boliger som kommunen disponerer 2015

13. Boliger som kommunen disponerer 2015 som kommunen har leid inn til fremleie. Herunder innleid fra selskap og 13. Boliger som kommunen disponerer 2015 Opplysninger om kommunen 1. Hva er kommunens navn? 2. Hva er kommunenummeret? 3. Har kommunen

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. Husbanken Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram. Husbanken Region sør Husbanken Region sør 2 Langsiktig samarbeid for bedre boligsosiale tjenester Seks utvalgte kommuner i sør har inngått et forpliktende og langsiktig samarbeid med Husbanken om boligsosiale utfordringer.

Detaljer

SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ

SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ BOSTEDSLØSEPROSJEKTET SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ Orientering om boligsosialt arbeid i Tromsø Enhetsleder Torbjørn rn Lahti Lillehammer 17. 18. april

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Tynset kommune. Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012. Innhold

Boligsosial handlingsplan Tynset kommune. Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012. Innhold Boligsosial handlingsplan Tynset kommune Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012 Innhold 1 11. 6 vedlegg 2 1. Innledning Boligsosial handlingsplan er en temaplan og må inngå som del av kommunens

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER UKM 2012. Utsikten Kunstsenter. BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER Kvinesdal kommune 2016 2021 Status, utfordringer og satsingsområder Vedtatt: Innhold 1.0 Innledning 2 1.1 Mandat 2 1.2

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen Bolig for velferd Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015 Inger Lise Skog Hansen 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Arbeid med boligplan i Hamar kommune

Arbeid med boligplan i Hamar kommune Arbeid med boligplan i Hamar kommune Erfaringer med boligsosial planlegging Miguel da Luz rådgiver Strategiavdelingen Husbanken Region Øst, 6. mai 2011 Hvorfor boligplan? Boligpolitikk: All offentlig aktivitet

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 1 Disposisjon: Fakta Velferd og verdier Økonomi Forbedring 2 Boligsosiale fakta

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre?

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 27.11.2014 1 Boligsosiale fakta om Drammen Folkemengde 2014: 66 214 Drammen

Detaljer

Antall boliger som er bygget/kjøpt i 2009 ligger mellom 30-45 boliger i de fire byene. Dette vitner om en lav tilgang på nye boliger.

Antall boliger som er bygget/kjøpt i 2009 ligger mellom 30-45 boliger i de fire byene. Dette vitner om en lav tilgang på nye boliger. Dato: 12. august 2010 BBB /10 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Vedr. KOSTRA-tall for 2009 pr. 15.06.2010 for N: Bolig AUOI BBB-1602-200800610-24 Hva saken gjelder: BBB har gjennomgått tallene

Detaljer

Små boliger behov og utfordringer

Små boliger behov og utfordringer Små boliger behov og utfordringer Bakgrunn Sak 113/17 (Formannskapsmøte 19.9.2017): 114/697, Nedre Torggate 4, Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, bruksendring fra kontor ettroms-leilighet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Rælingen kommune

Boligsosialt arbeid i Rælingen kommune Boligsosialt arbeid i Rælingen kommune Hvor er vi og hvor vil vi? Hva gjør vi - og fungerer det vi gjør? - Fokus på reduksjon av bruken av midlertidig botilbud - Tverrfaglig arbeid i kommunen Trivselskommunen

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 1811 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 / Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 13112014

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for Kautokeino kommune. Innledning

Boligsosial handlingsplan for Kautokeino kommune. Innledning Boligsosial handlingsplan for Kautokeino kommune Innledning I St. meld nr. 49 (1997-98) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte oppfordres kommunene til å utarbeide lokale boligsosial handlingsplaner.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap RISSA KOMMUNE Arkiv: F17 Dato: 17.11.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Formannskap 24.11.2016 Saksbehandler: Sissel Grimsrud BOLIGPOLITISK PLAN, RISSA 2016-2019, HØRING Vedlegg 1 0-PLAN-A-FAKTADOKUMENT

Detaljer

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard.

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 14/1312-1 SALG AV PERSONAL- OG SOSIALBOLIGER ::: Sett inn innstillingen under denne linja. NB NB NB KKE RØR DENNE LINJA

Detaljer

VESTBY KOMMUNE HANDLINGSPLAN

VESTBY KOMMUNE HANDLINGSPLAN VESTBY KOMMUNE HANDLINGSPLAN for KOMMUNAL BOLIGPOLITIKK OG BOLIGPLANLEGGING FOR UNGE OG VANSKELIGSTILTE BOLIGPLANEN - 2001 1 2 BOLIGPLANEN INNDELING: Del A: STATUS MÅLSETTINGER Innhold: Side 1. Prosjektet

Detaljer

VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE

VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 09/828 Saksbehandler: Kjetil Brodal MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE

Detaljer

Samarbeid om utfordringene! Fremskaffelse av gode boliger til vanskeligstilte

Samarbeid om utfordringene! Fremskaffelse av gode boliger til vanskeligstilte Samarbeid om utfordringene! Fremskaffelse av gode boliger til vanskeligstilte Noe av bakgrunnen for økt samarbeid med private utbyggere Nedre Eiker kommune har, spesielt etter salg av sine trygdeboliger

Detaljer

Boligplan Berlevåg kommune

Boligplan Berlevåg kommune Boligplan Berlevåg kommune Oppdragsgiver: Rådmann Plan- og utviklingsavdelingen 2013-2016 2012 Boligplan Berlevåg kommune Innhold Boligplan Berlevåg kommune... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 3 Mandat... 3 Overordnede

Detaljer

Bolig sosial handlingsplan

Bolig sosial handlingsplan Bolig sosial handlingsplan Driftskomiteen 15.02.12 - Bolig sosial handlingsplan - Lars Kverkild 1 Målgrupper Personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig

Detaljer

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018 Tiltak Emne: Kommunale boliger Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. 1.1 Lage tids- og fremdriftsplan for oppgradering og vedlikehold av kommunale utleieboliger. 1.2 Utarbeide samarbeidsrutiner

Detaljer

4. Kartlegging av vanskeligstilte i Tromsø kommune

4. Kartlegging av vanskeligstilte i Tromsø kommune 4. Kartlegging av vanskeligstilte i Tromsø kommune 4.1 Metode og utvalg Kartleggingen ble gjennomført som et ledd i kommunens arbeid med å utforme en plan for oppfølging av vanskeligstilte med behov for

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør Nytt fra Husbanken Bård Øistensen Administrerende direktør Det har vært et krevende år 2 3 Urovekkende utviklingstrekk? 4 Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er ingen generell boligbank Husbanken

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold Medlem AP. Aud Jane Malmin Enlid Medlem Bjørn Egil Enge Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold Medlem AP. Aud Jane Malmin Enlid Medlem Bjørn Egil Enge Medlem H Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 27.02.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold

Detaljer