PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998"

Transkript

1 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg til kr. 74,7 mill., og det er avsatt kr. 25 mill. til uspesifiserte tap. Etter en beregnet skattekostnad på kr. 39,3 mill. (kr. 8,1 mill) gir dette et resultat på kr. 103,9 mill. (kr. 123,2 mill.) tilsvarende en egenkapitalavkastning på 12,9%. Bankens netto driftsinntekter viste i 4. kvartal en kraftig bedring. Driftsresultat før tap økte fra kr. 52,3 mill. i 3. kvartal til kr. 87,7 mill. i 4. kvartal, tilsvarende en økning på kr. 35,4 mill. Økningen refererer seg til refinansiering av ansvarlige lån, høyere avkastning på bankens egenkapital, en økning av bankens rentemargin og en gunstig fundingsituasjon. I tillegg har kursgevinster fra valuta og finansielle instrumenter vist en positiv utvikling i 4. kvartal. I børsmelding av 19. januar ble det varslet at tapene i 4. kvartal ble høyere enn forventet. Bakgrunnen for dette er den negative markedsutviklingen innen shipping og offshore. Nylig innhentede verdivurderinger tilsa et større behov for tapsavsetninger, særlig relatert til ett engasjements vedkommende. Netto spesifiserte tap i 4. kvartal beløp seg til 60,5 mill. Det ble også avsatt ytterligere kr. 15 mill. til uspesifiserte tap som følge av en fortsatt usikkerhet innen shipping. I lys av situasjonen vil styrets forslag til disponering av årsoverskudd, herunder utbytte bli fastsatt i løpet av februar. Under forutsetning av ingen utbyttebetaling vil kapitaldekningen ved utgangen av 1998 være på 12,16% mot 10,02% ved forrige årsskifte. Kjernekapitaldekningen var tilsvarende på 8,35% mens ansvarlig kapital utgjør kr mill. Bemanningen var ved utgangen av året 80 ansatte (78) fordelt på 78 årsverk (72). Skipskredittforeningen ASA ble fusjonert inn i Finansbanken ASA den 29. desember RESULTATREGNSKAPET Netto renteinntekter beløp seg til kr. 333,4 mill. (kr. 250,3 mill.) eller 2,59% (2,03%) av gj.sn. forvaltningskapital. Bankens rentenetto økte med kr. 16 mill. fra kr. 86,9 mill. i 3. kvartal til kr. 102,9 mill. i 4. kvartal Det forventes en noe lavere rentenettoen fremover. Andre driftsinntekter beløp seg i 1998 til kr. 29,4 mill. (kr. 20,2 mill). Disse refererer seg i hovedsak til netto provisjonsinntekter på garantier og inntekter fra banktjenester med 14,2 mill. (kr. 11,3 mill.) og andre driftsinntekter på kr. 2,2 mill. (i hovedsak salg av bankens lokaler og inventar i Bergen). Verdipapirer og valuta ga en netto gevinst på kr. 12,8 mill. (kr. 7,8 mill.). Sistnevnte inkluderer nedskrivning på bankens aksjebeholdning i 1998 med kr. 8 mill. Driftskostnadene utgjorde totalt kr. 119,9 mill. (kr. 123,1 mill.) eller 0,93% av gj.sn. forvaltningskapital. Disse inkluderer avsetning til overskuddsdeling med bankens ansatte med kr. 15,0 mill. inkl. arbeidsgiveravgift og sluttvederlag ved fratredelser på kr. 2,6 mill. Kostnadene tilsvarer 33,1% av samlede driftsinntekter. Bankens økte aktivitet tilsier at vi forventer noe stigende driftskostnader fremover. Kostnadene forventes imidlertid fortsatt å ligge på et tilfredsstillende lavt nivå i forhold til bankens inntekter. FINANSBANKEN ASA Foretaksregisteret: NO Hovedkontor: Representasjonskontor: Stortingsgt. 8 Rådhusgt. 4 Postboks 817, Sentrum Postboks Oslo 5001 Bergen Tlf.: , Fax: Tlf.: , Fax:

2 BALANSEN Netto utlån til kunder har i 1998 gått ned med kr. 374 mill. Reduksjonen fordeler seg jevnt innenfor to av bankens primære satsningsområder shipping og verdipapirfinansiering. Reduksjonen har i noen grad skjedd ved bruk av innskudd og forklarer noe av nedgangen i innskuddsvolumet i 2. halvår. Innskuddsvolumet er i 1998 gått ned med kr 277 mill. Volumutviklingen har vært i tråd med bankens budsjett for 1998 og på bakgrunn av bankens ordrereserve på kredittsiden forventes det en relativ flat utvikling på utlånssiden i tiden fremover. Bankens innskudds-/utlånsratio utgjør 54,0% av netto utlån mot 54,7% ved årsskiftet. Det har gjennom 1998 og inn i 1999 vært arbeidet aktivt med bankens balansestruktur og egenkapitalsituasjon. Det har vært gjennomført en aksjeemisjon på kr. 100 mill., tatt opp nye ansvarlige lån og etablert en mer langsiktig innlånsstruktur, for å redusere bankens likviditets- og renterisiko. Banken har som resultat av dette oppnådd en god likviditets- og egenkapitalsituasjon. Forvaltningskapitalen var ved utgangen av kvartalet på kr. 12,8 mrd. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALDEKNING Den ansvarlige kapitalen (forutsatt intet utbytte) var ved utgangen av året kr ,1 mill. Dette tilsvarer en kapitaldekning på 12,16% og en kjernekapitaldekning på 8,35 %. ets ansvarlige kapital har i løpet av det siste året økt med kr. 235,2 mill. hvorav kr. 218,8 mill. i form av kjernekapital. Økningen relaterer seg til emisjon på kr. 100 mill, konvertering av obligasjonslån og årets overskudd. TVISTESAKER Banken har i 4. kvartal mottatt søksmål fra en kunde. Forholdet gjelder påståtte tapte potensielle aksjegevinster på aksjer som kunne vært kjøpt. Banken har vurdert saken som grunnløs og ikke foretatt regnskapsmessige avsetninger. Kravet fra kunden er på kr. 35 mill. Det har ikke fremkommet nye forhold i bankens øvrige tvistesaker i 4. kvartal. MISLIGHOLD, TAP PÅ UTLÅN OG OVERTATTE EIENDELER Brutto misligholdte lån utgjorde ved utgangen av året kr. 499,9 mill. (kr. 263,9 mill.) hvorav totalt kr. 400,8 mill. (kr. 201,6 mill.) er lån hvor renter ikke inntektsføres. Netto misligholdte lån etter spesifiserte tapsavsetninger på kr. 131,8 mill. utgjorde kr. 368,2 mill. (kr. 119,9 mill.). Dette tilsvarer 3,26% av brutto utlån. Netto spesifiserte tap utgjorde i 1998 utgjorde kr. 74,7 mill. (kr. 16,1 mill.). Det er avsatt kr. 25 mill. til uspesifiserte tapsavsetninger som ved utgangen av året utgjorde kr. 98,1 mill. tilsvarende 0,87% av brutto utlån. De uspesifiserte avsetningene er gjort som et resultat av den siste tids markedsuroligheter særlig innen shipping med påfølgende større usikkerhet på verdien av sikkerheter som redusert betjeningsevne. Økningen i misligholdt volum hittil i år relaterer seg til et fåtall engasjementer spesielt innenfor shipping, men også innenfor finansiering av verdipapirer. Felles for et flertall av disse engasjementene er at de ikke er misligholdt, men brudd på øvrige klausuler i låneavtalene samt en vurdering av svekket fremtidig inntjeningsevne, gjør at banken har avsatt til spesifiserte tap og stoppet inntektsføring av renter. Banken hadde ved utgangen av året overtatte eiendeler på kr. 253,8 mill. relatert til tre kredittengasjementer innenfor shipping og verdipapirfinansiering. Volumet på de overtatte eiendelene er så langt i 1999 allerede redusert med kr. 30 mill. Banken forventer å redusere volumet av de overtatte eiendelene kraftig i 1. halvår.

3 KONSERNFORHOLD OG DATTERSELSKAPER Finansbanken ASA kjøpte i % av aksjene i Skipskredittforeningen ASA. Selskapet ble den 29. desember oppløst for fusjon med Finansbanken ASA med regnskapsmessig virkning fra 1. januar I 1. kvartal ble det i forbindelse med. en skattesak i Industri & Skipsbanken Fonds AS kostnadsført kr. 5,7 mill. under andre driftskostnader. Samme beløp ble inntektsført i morbank hvilket utlignes i konsernregnskapet. Det vises også til pressemelding for 1. kvartal. Forøvrig er det på resultatsiden kun mindre forskjeller mellom morbank og konsern. STOREBRAND - TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER Styret i Finansbanken ASA tar til etterretning at Storebrand har varslet at de vil fremsette et tilbud om kjøp av samtlige aksjer i banken. Styrets uttalelse angående budet vil foreligge senest en uke før utløpet av akseptfristen for budet. Kontaktpersoner: Adm.dir. Karl Moursund Viseadm.dir. Steinar ter Jung

4 RESULTATREGNSKAP (NOK mill.) Renteinntekter og lignende inntekter 998,6 805,3 998,6 805,3 Rentekostnader og lignende kostnader -665,2-554,9-667,8-556,5 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 333,4 250,3 330,8 248,8 Utbytte og andre innt. av verdipapirer med var. avk. 0,2 0,2 0,2 0,2 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 18,4 14,5 18,4 14,5 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -4,2-3,2-4,2-3,2 Netto gevinst/-tap av verdipapirer og valuta 12,8 7,8 12,8 7,8 Andre driftsinntekter 2,2 0,9 2,2 0,9 Sum andre driftsinntekter 29,4 20,2 29,4 20,2 Lønn og generelle administrasjonskostnader -91,2-85,4-91,2-85,4 Avskrivninger mv. av varige driftsmidler -5,6-6,4-5,6-6,4 Andre driftskostnader -23,1-31,3-17,5-27,3 Sum driftskostnader -119,9-123,1-114,2-119,1 Driftsresultat før tap og nedskrivninger 242,9 147,4 246,0 149,8 Spesifiserte tap på utlån, garantier mv. -74,7-16,1-74,7-16,1 Uspesifiserte tap på utlån, garantier mv. -25,0 0,0-25,0 0,0 Resultat av ordinær drift 143,2 131,3 146,3 133,7 Skatt på ordinært resultat -39,3-8,1-39,1-2,9 Resultat av ordinær drift etter skatt 103,9 123,2 107,2 130,8 BALANSE (NOK mill.) Kontanter og fordringer på sentralbanker 331,9 328,1 331,9 328,1 Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 244,0 77,9 244,0 77,9 Utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger , , , ,7 - Spesifiserte tapsavsetninger -131,8-143,9-131,8-143,9 - Uspesifiserte tapsavsetninger -98,1-73,1-98,1-73,1 Netto utlån og fordringer på kunder , , , ,7 Overtatte eiendeler 253,8 0,0 253,8 0,0 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdip. 685,8 762,9 685,8 762,9 Aksjer (og andre verdipapirer med variabel avkastning) 28,3 35,6 28,3 35,6 Eierinteresser i konsernselskaper 0,0 0,0 62,2 51,1 Varige driftsmidler 18,3 38,5 18,3 38,5 Andre eiendeler 0,0 6,1 0,0 6,2 Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 199,8 222,6 199,8 220,3 Sum Eiendeler , , , ,2 Gjeld til kredittinstitusjoner 1 976, , , ,7 Innskudd fra og gjeld til kunder 5 972, , , ,1 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 3 115, , , ,0 Annen gjeld 72,1 171,9 72,1 177,2 Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 283,7 187,8 283,7 187,8 Avsetninger til forpliktelser og kostnader 62,1 46,8 61,8 42,7 Ansvarlig lånekapital 422,6 403,7 422,6 403,6 Sum Gjeld , , , ,0 Selskapskapital 694,1 601,9 694,1 601,9 Bundne fonds/andre fond 218,1 91,2 218,9 88,8 Udisponert resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Egenkapital 912,3 693,2 913,1 690,7 Sum Gjeld og egenkapital , , , ,6

5 KVARTALSVISE RESULTATREGNSKAP KONSERN 4. kv. 3.kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. (NOK mill.) Renteinntekter og lignende inntekter 296,9 255,4 228,8 217,5 217,0 Rentekostnader og lignende kostnader -194,0-168,5-156,5-146,2-141,8 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 102,9 86,9 72,3 71,3 75,1 Utbytte og andre innt. av verdipapirer med var. avkastning 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4,8 4,5 3,9 5,2 3,9 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -1,1-1,0-1,1-0,9-1,3 Netto gevinst/-tap av verdipapirer og valuta 14,2-8,0 5,5 1,1 6,5 Andre driftsinntekter -0,3 0,4 2,2 0,0 0,3 Sum andre driftsinntekter 17,5-4,2 10,6 5,5 9,4 Lønn og generelle administrasjonskostnader -25,7-22,1-23,3-20,1-19,1 Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og imm. eiendeler -1,5-1,4-1,2-1,5-2,6 Andre driftskostnader -5,6-6,9-5,6-5,1-18,7 Sum driftskostnader -32,7-30,4-30,1-26,7-40,4 Driftsresultat før tap og nedskrivninger 87,7 52,3 52,8 50,1 44,1 Spesifiserte tap på utlån, garantier mv. -60,5-5,3-12,9 4,0-3,2 Uspesifiserte tap på utlån, garantier mv. -15,0-10,0 0,0 0,0 0,0 Resultat av ordinær drift 12,2 37,0 39,9 54,1 40,9 NØKKELTALL (NOK mill. og prosent) Resultatregnskapet: (i % av gj.snittlig forv.kapital) Renteinntekter og lignende inntekter 7,77 % 6,54 % 7,73 % 6,51 % Rentekostnader og lignende kostnader -5,17 % -4,51 % -5,17 % -4,50 % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,59 % 2,03 % 2,56 % 2,01 % Utbytte og andre innt. av verdipapirer med var. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,14 % 0,12 % 0,14 % 0,12 % Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -0,03 % -0,03 % -0,03 % -0,03 % Netto gevinst/-tap av verdipapirer og valuta 0,10 % 0,06 % 0,10 % 0,06 % Andre driftsinntekter 0,02 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % Sum andre driftsinntekter 0,23 % 0,16 % 0,23 % 0,16 % Lønn og generelle administrasjonskostnader -0,71 % -0,69 % -0,71 % -0,69 % Avskrivninger mv. av varige driftsmidler -0,04 % -0,05 % -0,04 % -0,05 % Andre driftskostnader -0,18 % -0,25 % -0,14 % -0,22 % Sum driftskostnader -0,93 % -1,00 % -0,88 % -0,96 % Driftsresultat før tap og nedskrivninger 1,89 % 1,20 % 1,90 % 1,21 % Spesifiserte tap på utlån, garantier mv. -0,58 % -0,13 % -0,58 % -0,13 % Uspesifiserte tap på utlån, garantier mv. -0,19 % 0,00 % -0,19 % 0,00 % Resultat av ordinær drift 1,11 % 1,07 % 1,13 % 1,08 % Skatt på ordinært resultat -0,31 % -0,07 % -0,30 % -0,02 % Resultat av ordinær drift etter skatt 0,81 % 1,00 % 0,83 % 1,06 % Hovedtall fra balansen: Gjennomsnittlig forvaltningskapital , , , ,5 Kapitaldekning Netto ansvarlig kapital 1 328, , , ,9 Kapitaldekning 12,16 % 10,02 % 12,10 % 9,45 % Kjernekapitaldekning 8,35 % 6,35 % 8,31 % 5,81 % Aksjerelaterte nøkkeltall: Tidsveiet gj.snitt for antall utestående aksjer 34,40 30,09 34,40 30,09 Tidsveiet gj.snitt for utest. aksjer ved full utvanning 1) 38,87 35,50 38,87 35,50 Driftsresultat før utlånstap pr. aksje (kr.) 7,06 4,90 7,15 4,98 Resultat før skatt pr. aksje (kr.) 4,16 4,36 4,25 4,44 Resultat pr. aksje (kr.) 3,06 4,09 3,16 4,35 Utvannet resultat pr. aksje(kr.) 2,76 3,66 2,67 3,87 Andre nøkkeltall Kostnader i % av driftsinntekter 33,11 % 45,52 % 31,72 % 44,29 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 2) 12,94% 19,51% 13,37% 20,75% Definisjoner: 1) Hensyntatt alle potensielle aksjer i perioden. Resultatet er justert for bortfall av rentekostnader på den konvertible kapitalen. 2) Årsoverskudd i % av gjennomsnittlig egenkapital annualisert

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Rapport 1. kvartal 1997

Rapport 1. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 1. kvartal 1997 Kreditkassens virksomhet gjenspeiler bred lokal kompetanse, spesialisert bransjekompetanse og effektiv distribusjon av bankens tjenester SAMMENDRAG

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 20000 13750 7500 1250

Detaljer