ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00"

Transkript

1 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

2 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode. 6. Budsjett 7. Saker fra styret/klubber. 8. Valg 9. Resolusjoner 2

3 Årsmøtet: Sak 1/2011 Åpning 1.1 Åpning v/ lokallagsleder 1.2 Hilsen fra fylkesstyret 3

4 Årsmøtet: Sak 2/2011 Konstituering Styrets forslag til vedtak i sak 2: Sak 2.1: Sak 2.2: Sak 2.3: Sak 2.4: Sak 2.5: Sak 2.6: Sak 2.7: Sak 2.8: Sak 2.9: Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes Valg av dirigenter Styrets forslag: Marianne Jones Terje Vestberg Valg av referenter Styrets forslag: Jens Ole Kjelsås Kirsten Semb Valg av protokollunderskrivere Styrets forslag: Ellen Marie Høiden Olsen Jon Petter Hansen Valg av tellekorps Styrets forslag: Valgkomiteen Valg av redaksjonskomite Styrets forslag: Vidar Magnussen Ole Jørgen Christiansen Godkjenning av møtereglement Møtereglementet godkjennes. Godkjenning av valgreglement Valgreglementet godkjennes. Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjennes. 4

5 Årsmøtet: Sak 2.7/2011 Godkjenning av møtereglement 1. åpner årsmøtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av dirigenter til årsmøtet. 2. Dirigentene foretar den videre konstituering og leder årsmøtet. 3. Årsmøtedeltakerne eller dirigentene kan foreslå begrenset taletid om dette viser seg nødvendig. 4. Den som krever ordet til dagsorden/forretningsorden gis ordet umiddelbart og utenom sakslisten. 5. Alle kommentarer til årsberetningen og regnskapet som ønskes vedlagt protokollen, og forslag til de øvrige sakene - leveres skriftlig på dirigentenes bord. Alle forslag må være undertegnet med forslagsstillerens navn. 6. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at det er vedtatt å sette strek. Forslag kan heller ikke trekkes etter at strek er satt. 7. Årsmøtet avgjør voteringsmåten. Den kan være håndsopprekning, skriftlig eller ved navneopprop. 8. Vedtak fattes med vanlig flertall der ikke annet er fastsatt i Utdanningsforbundets vedtekter. 5

6 Valgmøtet: Sak 2.8/2011 Godkjenning av valgreglement 1. Alle valg gjelder for perioden: Alle valg skal være skriftlige. Møteleder kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. 3. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om. Stemmesedler som inneholder andre navn blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er a. Forslag fra valgkomiteen b. Kandidater som det er fremmet forslag på fra årsmøtets talestol. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. 4. Valg av lokallagsleder blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er mer enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de to gjenstående kandidatene er den valgt som har fått flest stemmer. 5. Valg av nestleder i lokallaget De samme prinsippene gjelder for valg av nestleder. 6. Valg av hovedtillitsvalgte i særmøter Valg av hovedtillitsvalgt i virksomheter på kommunenivå: a. Valg av varahovedtillitsvalgt for medlemmer innenfor kommunalt område, grunnskole. b. Valg av varahovedtillitsvalgt for medlemmer innenfor kommunalt tariffområde, KS trad. Valgene gjennomføres som særskilte valg i årsmøtet for årsmøtedeltakere med tilsetting i ovennevnte virksomheter, på samme måte som for leder og nestleder i lokallagsstyret, jf, ovenfor. 6

7 7. Valg av styrerepresentanter: Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder, nestleder. Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret skal stemmeseddelen inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Ut frå sammensetningen av de som allerede er valgt (antall kvinner/menn), opplyses årsmøtet om hvilken sammensetning etter kjønn som må ivaretas for å komme ut med riktig kvotering for resten av lokallagsstyret. Deretter gis årsmøtet beskjed om at hver stemmeseddel skal inneholde den fordelingen som ivaretar disse kravene. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmeantall, men likevel slik at kvinnelige kandidater med lavere stemmeantall går foran når kjønnskriterium krever det. 8. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret Det velges 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Disse velges fritt i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt 4). 9. Valg av valgkomité Jf. 64.1: Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer. Valgkomiteen er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg. Lokallagsstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for perioden Valgkomiteen med varamedlemmer velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret. Det skal være rimelig representasjon. 7

8 Årsmøtet: Sak 3/2011 Årsberetning fra styret Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsberetningen. 8

9 Årsberetning I årsberetningen og i handlingsplanen brukes forkortelsene HT-G (Hovedtillitsvalgt - grunnskole) og HT-K (Hovedtillitsvalgt kommune, tradisjonelt kommunalt tariffområde). 1. Sammensetning av styrer, råd og utvalg 1.1 Lokallagstyret i perioden Verv i styret: Navn: Andre verv: Ann-Heidi Jensen Nestleder Arild Larsen Vara HT-G Styremedlemmer Jeanette Martinsen HT-K/leder seksjon barnehage Trond A. Børresen HT-G Odd Gunnar Erikstad Leif Pagander Elisabeth Haflan Turid Olavesen Vara HT-K, nestl.seksj.barnehage Anne Karin Røtne seksjon skoleledere Halvard Grini seksjon videregående Tone Olsen Nestleder seksjon videregående Varamedlemmer: Inger Lønn Lervang Tamara Mujakic Vidar Magnussen Endringer i perioden: Halvar Grini fritatt grunnet tillitsverv i fylkeslaget. Tone Olsen overtar vervene til Halvar Grini. Bjørg Slettemyr Ek overtar vervene til Tone Olsen. 9

10 Konstituering av styret 2009/2010 Sekretær AU Sekretær Kasserer Dataansvarlig: Medlemsansvarlig: Grunnskoleansvarlig: Internasjonal kontakt: Arbeidsutvalg (AU) Forhandlingsdelegasjon: Hyttestyret: Hjemmeside: Arild Larsen Vidar Magnussen Ekstern, ikke medlem av styret Arild Larsen Arild Larsen og Vidar Magnussen Arild Larsen Odd Gunnar Erikstad Jeanette Martinsen, Trond Børresen, Arild Larsen og Ann-Heidi Jensen Jeanette Martinsen, Turid Olavesen, Trond Børresen, Arild Larsen, Thorvald Heiaas og Ann-Heidi Jensen AU Vidar Magnussen Representasjon i utvalg og prosjekter: Administrasjonsutvalget Trond Børresen Vara Arild Larsen Tilsettingsutvalget Trond Børresen og Arild Larsen Kontaktutvalget Trond Børresen Vara Arild Larsen Arbeidsmiljøutvalget Arild Larsen Vara Jeanette Martinsen Attføringsutvalget Jeanette Martinsen Vara Arild Larsen SAO Trond Børresen Vara Arild Larsen AKAN utvalget Jeanette Martinsen, Ann-Heidi Jensen, hovedkontakt Innsatskommune sykefravær Ann-Heidi Jensen Styringsgruppe Innsatskommune Trond Børresen sykefravær Vara Arild Larsen Strategi for kompetanseutvikling Jeanette Martinsen i barnehagen Privat område Ann-Heidi Jensen og Jeanette Martinsen IKT Arild Larsen Referansegruppe- Kunnskapsløftet Trond Børresen Prosjekt realfag Trond Børresen Prosjektgruppe alternative læringsarenaer Trond Børresen Vara Arild Larsen Skolebruksplan Arild Larsen Vara Trond Børresen Styringsgruppe Best in Service Arild Larsen 10

11 Vara Sammenheng/ samarbeid barnehage skole Omstillingsprosesser Kompetansekartlegging Ann-Heidi Jensen Jeanette Martinsen Jeanette Martinsen Jeanette Martinsen Frikjøp: Utdanningsforbundet Fredrikstad har i perioden hatt følgende frikjøp: 100 % Nestleder/grunnskoleansvarlig 40 % seksjon bhg./inkl. ansvar for privat 20 % område seksjon skoleledere 10 % seksjon vgo 10 % Nestleder seksjon vgo 5 % Styrking av grunnskoleområdet 20 % HT-G 100 % Vara HT-G 60 % HT-K 60 % Totalt: 425 % Frikjøpet betales slik: Fra kommunen: Trond Børresen 100 % Arild Larsen 60 % Jeanette Martinsen 60 % Totalt: 220 % Fra Utdanningsforbundet sentralt: Ann-Heidi Jensen 100 % Vidar Magnussen 12 % Anne Karin Røtne 10 % Halvard Grini 10 % Totalt: 132 % Fra Utdanningsforbundet Fredrikstad: Arild Larsen 40 % Jeanette Martinsen 20 % Vidar Magnussen 8 % Tone Olsen 5 % Totalt: 73 % 11

12 Lokallagstyret i perioden Verv i styret: Navn: Andre verv: Ann-Heidi Jensen Nestleder Arild Larsen Vara HT-G Styremedlemmer Jeanette Martinsen HT-K/ leder seksjon barnehage Trond A. Børresen HT-G Odd Gunnar Erikstad Inger Lønn Lervang Elisabeth Haflan Guro Vatn Vara HT-K, nestl.seksj.barnehage Anne Karin Røtne seksjon skoleledere Tone Olsen seksjon videregående Bjørg Slettemyr Ek Nestleder seksjon videregående Varamedlemmer: Vidar Magnussen Tamara Mujakic Ole Jørgen Christiansen Endringer i perioden: Varamedlem Tamara Mujakic innvilget fritak fra sitt verv ut valgperioden. Ole Jørgen Christiansen rykket opp til 2.varamedlem ut valgperioden. Mette Høili nytt 3.varamedlem ut valgperioden. HT-K/leder seksjon barnehage Jeanette Martinsen innvilget fritak fra sitt verv ut valgperioden. Guro S. Vatn valgt som ny HT-K/leder seksjon barnehage ut valgperioden. Ulrika Hanssen valgt som ny vara HT-K og nestleder seksjon barnehage ut valgperioden. Konstituering av styret 2010/2011 Sekretær AU Sekretær styremøter Kasserer Dataansvarlig: Ansvarlig for medlemsregisteret: Grunnskoleansvarlig: Internasjonal kontakt: Arbeidsutvalg (AU) Forhandlingsdelegasjon: Hyttestyret: Hjemmeside: Arild Larsen Vidar Magnussen Ekstern, ikke medlem av styret Arild Larsen Vidar Magnussen og Arild Larsen Arild Larsen Odd Gunnar Erikstad Jeanette Martinsen, Trond Børresen, Arild Larsen og Ann-Heidi Jensen Jeanette Martinsen, Guro Vatn, Trond Børresen, Arild Larsen, Thorvald Heiaas og Ann-Heidi Jensen AU Vidar Magnussen 12

13 Representasjon i utvalg og prosjekter: Administrasjonsutvalget Trond Børresen Vara Arild Larsen Tilsettingsutvalget Trond Børresen og Arild Larsen Kontaktutvalget Trond Børresen Vara Arild Larsen Arbeidsmiljøutvalget Arild Larsen Vara Jeanette Martinsen Attføringsutvalget Jeanette Martinsen Vara Arild Larsen SAU utdanning & oppvekst Trond Børresen og Jeanette Martinsen Vara Arild Larsen AKAN utvalget Jeanette Martinsen, Ann-Heidi Jensen, hovedkontakt Målrettet inkluderende arbeid (MIA) Ann-Heidi Jensen Revidering av BIA dokumentasjon Jeanette Martinsen Strategi for kompetanseutvikling Jeanette Martinsen i barnehagen Privat område Ann-Heidi Jensen og Jeanette Martinsen IKT Arild Larsen Referansegruppe- Kunnskapsløftet Trond Børresen Oppfølging av elever med særskilte behov: Trond Børresen Vara: Arild Larsen KS nettverk Kompetansestyring: Trond Børresen Styringsgruppe Best in Service: Arild Larsen Vara: Ann Heidi Jensen Sammenheng/samarbeid barnehage/skole: Jeanette Martinsen Innkjøp av vikartjenester: Arild Larsen Frikjøp: Utdanningsforbundet Fredrikstad har i perioden hatt følgende frikjøp: 100 % Nestleder/grunnskoleansvarlig 40 % seksjon barnehage /inkl. ansvar for privat 20 % område seksjon skoleledere 10 % seksjon vgo 10 % Nestleder seksjon vgo 5 % Styrking av grunnskoleområdet 20 % HT-G 100 % Vara HT-G 60 % HT-K 60 % Totalt: 425 % 13

14 Frikjøpet betales slik: Fra kommunen: Trond Børresen 100 % Arild Larsen 60 % Jeanette Martinsen 60 % Totalt: 220 % Fra Utdanningsforbundet sentralt: Ann-Heidi Jensen 100 % Vidar Magnussen 16 % Anne Karin Røtne 10 % Halvard Grini 10 % Totalt: 136 % Fra Utdanningsforbundet Fredrikstad: Arild Larsen 40 % Jeanette Martinsen 20 % Vidar Magnussen 4 % Bjørg Slettemyr Ek 5 % Totalt: 69 % I tillegg har Utdanningsforbundet Fredrikstad i hele perioden engasjert en ekstern regnskapsfører: Per Henriksen Seksjonsstyret barnehage i perioden Seksjonsstyret i perioden Jeanette Martinsen Hovedtillitsvalgt kommune Nestleder Turid Maure Olavesen Vara hovedtillitsvalgt Styremedlem Eli Gulbrandsen Mette Høili Hanne Sveum Guro Vatn Marie Grønneberg Varamedlemmer Mary Ann Karlsen Tone Bjørnetrø Jon Petter Hansen 14

15 Seksjonsstyret i perioden Jeanette Martinsen Hovedtillitsvalgt kommune Nestleder Guro S. Vatn Vara hovedtillitsvalgt Styremedlem Mary Ann Karlsen Eli Gulbrandsen Mette Høili Marie Grønneberg Hanne Sveum Varamedlemmer 1.vara Tone Bjørnetrø 2. vara Jon Petter Hansen Seksjonsstyret skoleledere i perioden Seksjonsstyret i perioden Nestleder Styremedlem Varamedlem Anne Karin Røtne Kristia Svendsen Anne Grete Lindahl Leif Smedbakken Thorvald Heiaas Inger Steen Seksjonsstyret i perioden Nestleder Styremedlem Anne Karin Røtne Thorvald Heiaas Anne Grete Lindahl Inger Steen Leif Smedbakken Varamedlem 15

16 Seksjonsstyret videregående i perioden Seksjonsstyret i perioden Nestleder Styremedlem 1.vara 2.vara Halvard Grini Tone Olsen Hilde Brohaug Hansen Ole Jacob Weel Tore Antonsen Anne Bruun Andersen Halvard Grini ble på fylkesårsmøtet i 2009 valgt som vara HTV på fylket med virkning fra Tone Helen Olsen tiltrådte som seksjonsleder videregående fra samme dato, og Bjørg Slettemyr Ek ble valgt som nestleder i seksjonen. Seksjonsstyret i perioden Nestleder Styremedlem 1.vara 2.vara Tone Olsen Bjørg Slettemyr Ek Morten Sørmoe Ole Jacob Weel Even Dahlback Anne Bruun Andersen 1.2 Valgkomitè Følgende valgkomitè ble valgt for perioden: 1. Lene Baumann vara: Susan Alfredsen (Barnehage) 2. Odd Espen Høili vara: Tore Larsen (Grunnskole) 3. Marianne Winther vara: Heidi Kelday (Grunnskole) 4. Irene Sommernes vara: Inger Lise Koren (Grunnskole) 5. Bjørg Slettemyr Ek vara: Petter Kjølstad (Videregående skole) 6. Lisbeth Sandbæk vara: Kristia Svendsen (Skoleledere) 7. Heidi Nordstrand vara: Tuva Fjordholm (Fritt valgte) Endringer i perioden: Petter Kjølstad inn for Bjørg S. Ek (inn i lokallagsstyret og seksjonsstyret). Kristia Svendsen ut grunnet jobb i annen kommune. Heidi Kelday ut grunnet jobb i annen kommune. Inger Lise Koren inn for Marianne Winther. Tore Larsen inn for Odd Espen Høili 16

17 1.3 Representasjon i Utdanningsforbundet Østfold fra Dagrun Lundsvoll Trond Børresen Jeanette Martinsen Nestleder vara styremedlem vara styremedlem 1.4 Representasjon i Utdanningsforbundet Østfold, seksjon grunnskole. Trond A. Børresen Nestleder 1.5 Representasjon i Utdanningsforbundet Østfold, seksjon barnehage. Guro S. Vatn Jeanette Martinsen Lene Baumann Styremedlem Styremedlem vara styremedlem 1.6 Representasjon i Utdanningsforbundet Østfold, seksjon videregående Halvard Grini Styremedlem og vara HTV 1.7 Representasjon i Utdanningsforbundet Østfold, seksjon skoleledere Håkon Særtrang Styremedlem 1.8 Representasjon i Utdanningsforbundet Østfold, valgkomiteen Odd Gunnar Erikstad Inger Lise Koren Grunnskolen Grunnskolen 17

18 2. Organisasjonen 2.1 Medlemmer Utdanningsforbundet Fredrikstad har i perioden hatt en medlemsvekst på 110 medlemmer antall medlemmer: antall medlemmer: 1989 Medlemmene er fordelt slik: Antall medlemmer GSK: 997 Antall medlemmer BHG: 290 Antall medlemmer VGO: 199 Antall medlemmer FAS: 85 Andre (pensjonister/uten arbeidssted): Møter i lokallaget Styremøter: Det har i inneværende periode vært avholdt 15 styremøter. Styret har behandlet 131 saker. Protokollene fra styremøtene sendes til Utdanningsforbundet Østfold og de tillitsvalgte. De legges også ut på Utdanningsforbundet Fredrikstads hjemmeside: Det er avholdt to styreseminarer i perioden. Seminarene brukes til å utarbeide handlingsplaner samt arbeide med både sentralt og lokalt lønnsoppgjør. Dette er en god arbeidsform; et todagers seminar gir nødvendig tid og kontinuitet i arbeidet og bidrar samtidig til sammensveising av styremedlemmene. Seksjon barnehage: Det er avholdt 12 i perioden og styret har behandlet 46 saker. I tillegg til referat- og orienteringssaker har styret bl.a. behandlet saker som: Handlingsplan og retningslinjer for Utdanningsforbundet Fredrikstad, Til barnets beste veileder om samarbeid barnehage-barnevern, St.m 41 Kvalitet i barnehagen, Arbeidstidsordninger i barnehagen, Stillingsbeskrivelse assistenter og fagarbeidere, Finansiering av barnehagesektoren, 18

19 Innspill til tariffoppgjøret, kartlegging i barnehagen, planlegging av klubblederkurs, møter i Forum for ledelse, medlemsmøter, budsjettkutt i de kommunale barnehagene og lokale forhandlinger. Seksjon skoleledere: Seksjon skoleledere har arrangert studietur til England i perioden. 35 medlemmer var med på turen. Vi fikk god innføring i det engelske skolesystemet, og vi besøkte flere skoler. Det var en vellykket tur. Seksjonen har drøftet ny struktur i Utdanningsforbundet. Det ble avholdt et informasjonsmøte i lokallagets regi. Tove Marie Børresen fra sentralstyre var invitert. Det er jobbet tett sammen med HTV for å få på plass rutiner for å melde avvik på tjenestebrudd, felles rutiner for HMS-arbeidet, felles rutiner 9a, funksjonsstrukturen, budsjett- og handlingsplanarbeid og lederavtaler. Seksjon skoleledere utarbeidet også krav for skolelederne til de lokale forhandlingene og forhandlingene i kap Seksjon videregående opplæring: Seksjon videregående opplæring har ikke hatt styremøter i perioden. Aktivitetsnivået i seksjonsstyret skal høynes. Det er vedtatt at det skal avholdes minst to møter pr. år. i seksjonen har vært klubbleder ved sin skole i perioden. Klubbledere ved de videregående skolene i Østfold har samlinger i regi av fylkesleddet. I perioden har det vært arbeidet med forberedelser og opptrapping til og gjennomføring av Tariff Vi var ute i streik, som var en ny opplevelse både for nye og gamle medlemmer. Til tross for den spesielle situasjonen vi var i, med streik midt oppi karakteroppgjør og eksamensforberedelser, viste medlemmene ved begge skolene stor lojalitet, positivitet og innsatsvilje. Høsten 2010 var det lokale lønnsforhandlinger som var i fokus. Høsten 2010 ble det gjennomført et pilotprosjekt med undervisningsevaluering på de videregående skolene i Østfold. Dette førte til sterke reaksjoner ved både Glemmen og Frederik II, fordi mange føler at lærerens rett til personvern ikke ble ivaretatt godt nok. Undervisningsevalueringen bar også preg av å være en ren lærerevaluering, og tok ikke hensyn til andre faktorer som også har innvirkning på undervisningen. Vi opplever også i videregående skole økende krav til dokumentasjon, dette er krav som tar tid fra lærerens tid til for og etterarbeid. Det er ulik praksis ved skolene hvordan dokumentasjon/dokumenteringskravet praktiseres ved de to skolene. Fra august 2010, ble det også stilt krav om tettere samarbeid mellom hjem og skole, dette kravet fører til økt belastning på kontaktlæreren. 19

20 Medlemsmøter: Det er i perioden blitt avholdt 7 medlemsmøter. Medlemsmøte i samarbeid med Sarpsborg lokallag med Lars Bleie med tema: Tariff 2009 Medlemsmøte i samarbeid med Sarpsborg lokallag med Anders Folkestad med tema: Tariff 2010 Kartlegging i barnehagen Medlemsmøte for ledermedlemmer med Tove M. Børresen: Opprettelse av råd Medlemsmøte med Gunn Glad: Tema: Budsjett Konsekvenser for de kommunale barnehagene. Medlemsmøte i rådet med Arne Jensen, Norsk Redaktørforening. Tema: Ytringsfrihet og lojalitet. Medlemsmøte for ny medlemsgruppe FAS ved Gunnar Opstad. Tema: Opprettelse av medlemsgruppe FAS: Bakgrunn og muligheter. (Skal avvikles ) Lokallaget har arrangert en Pedquiz på Glade Hjørne Hotell City. Nettverksmøter: To ganger årlig deltar Utdanningsforbundet Fredrikstad på samarbeidsmøter med de store bylagene. (ASSS) Forum for ledelse: Det er ikke blitt avholdt noen rene møter i forum for ledelse. Det har det vært dialog om lønn/krav i forkant av de lokale forhandlingene. 2.3 Klubblederkurs Det har i perioden vært avholdt en klubbledersamling ca. en gang pr måned for klubblederne i grunnskolen og i barnehagene. Møtene er blitt brukt til gjensidig informasjon, skolering og diskusjon. Temaer på kursene for grunnskolen har vært: Profesjonsdebatten, skolebruksplanen, elever som utfordrer, endringer i Opplæringsloven, funksjonsstrukturen, eksamensresultater/nasjonale prøver, lærernes arbeidsmiljø, systematisk HMS 20

21 arbeid, tilsettinger og kompetanseforskriften, endringer i Ferieloven og pensjonsreformen, Stortingsvalget 2009 og Landsmøtet Tariff 2010, streikeberedskap, gjennomført streik, lokale forhandlinger/kravutarbeidelse, handlingsplan for lokallaget, budsjettsituasjonen i kommunen, vikarsituasjonen, tilsettinger, kvalitet i Fredrikstadskolen, nasjonale prøver, Dialogkonferansen, medbestemmelse, HMS kartlegging, endringer i Hovedavtale/Hovedtariffavtale, og fagforeningsbevissthet. Det har også vært en gjennomgang av arbeidstilsynets tilsyn på flere skoler i Fredrikstad samt tilsyn etter 9A i opplæringsloven. Avvikssystemet. Videre har det vært fokus på varsling. Strukturen i Utdanningsforbundet har også vært tema. Det har også vært fokus på de to Dialogkonferansene som har vært avviklet i perioden. Temaer på kursene for kommunale og private barnehager har vært: St.m. 41, kvalitet i barnehagen, evaluering av førskolelærerutdanningen, de ulike tariffområdene i forhold til sentrale forhandlinger, Dugnad for balanse, kartlegging i barnehagen, Finansiering av barnehagesktoren, Spokus, Arbeidstidsordninger i barnehagen, Norm for pedagogisk bemanning, Utfordringer i barnehagesktoren generelt og på den enkelte arbeidsplass. 2.4 Samarbeid med seksjonene Det har vært et godt samarbeid med seksjonene i perioden. Seksjonene er ved lederne representert i lokallagsstyret. Informasjon fra seksjonene er fast agenda på styremøtene i lokallaget. Seksjonene kan også fremme saker de er opptatt av til styret. Det har vært et tett samarbeid med seksjon skoleledere i forbindelse med budsjettarbeidet. av seksjon barnehage/ HT-K og HT-G deltar sammen med leder og nestleder i lokallaget i Arbeidsutvalget (AU). 2.5 Samarbeid med fylkeslaget Det er god kontakt og nært samarbeid mellom lokallaget og fylkeslaget. Lokallaget er representert med verv i de ulike seksjonene i fylket. Vi har fått meget god bistand i ulike saker vi har henvendt oss til fylkeslaget om. 2.6 Kurs hvor lokallaget har vært representert Utdanningsforbundet Østfold arrangerer kurs for tillitsvalgte; her har både Lokallagsleder, nestleder, styremedlemmer, seksjonsledere og de hovedtillitsvalgte deltatt. I tillegg har det vært deltakelse i eksternt arrangerte kurs. Her kan kort nevnes: Struktur organisasjon Profesjon Pensjon 21

22 Tariff 2009 Lærerens internasjonale dag Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet Budsjett og ressursutnyttelse Skoleeiers ansvar jf opplæringsloven 9A, og kap.5 Likestillingskonferanse Tariff-forhandlinger, profesjon og fagforeningsbevissthet Tariffkonferanse 2010 Tidlig innsats for livslang læring Barn og elever som utfordrer Landsmøtesaker 2009 Samhandling for et bedre arbeidsmiljø Regelverksamling - opplæringsloven og privatskoleloven HMS konferanse Planseminar for virksomhetsledere i Fredrikstad kommune Tilsettinger Lokaleforhandlinger 2010 Små barns rett til beskyttelse Arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger i barnehagen UNG politikk Kvalitet i barnehagen Sykefraværskonferansen 2010 Inkluderende arbeidsliv: Ny IA avtale Skolelederkonferanse 2010 Styrerkonferanse 2010 GNIST: Lokalt fokus på profesjonsutvikling i samspill mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte Finansiering av barnehagesektoren Budsjettarbeid i kommune og fylkeskommune Forståelsen av ny hovedavtale Skolering I PBL-A s avtaleverk Kurs i vanskelige personalsaker Testing og kartlegging: Fins det alternativ? Utdanningspolitisk konferanse Tidsbrukutvalget PPT konferanse Personalsaker 22

23 3.0 Utadrettet virksomhet 3.1 Samarbeid med arbeidsgiver Hovedtillitsvalgt-grunnskole (HTG) har hatt faste medbestemmelsesmøter med fagsjef grunnskole. Referat fra møtene sendes ut til tillitsvalgte, rektorer og lokallagsstyret. HTG deltar på virksomhetsledermøter, og møter i Kontaktutvalget hver 14. dag. I Kontaktutvalget møtes organisasjonenes tillitsvalgte og kommunens ledelse representert ved rådmann, organisasjonssjef, omsorgs- og oppvekstsjef og økonomisjef. HTG er medlem i SAU Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget i utdanning - og oppvekstseksjonen samt i Administrasjonsutvalget i kommunen. I tillegg har HTG og HTG vara hatt møter med organisasjonssjefen og konsulenter i fagetat skole og i personalavdelingen. HTG og HTG vara er også medlemmer i ansettelsesutvalget. HTG vara er medlem i AMU. I inneværende periode har HTG vara vært leder av utvalget. Hovedtillitsvalgt- kommune (HT-K) har sammen med hovedtillitsvalgt i Fagforbundet faste medbestemmelsesmøter med fagsjef barnehage. HT-K deltar på virksomhetsledermøter. HT-K er medlem i Attføringsutvalget og i AKAN utvalget. I perioden har HT-K hatt ulike møter med konsulenter i barnehageetaten og i personalavdelingen. Utdanningsforbundet Fredrikstad har vært representert i ulike prosjekter i kommunen, både innenfor skolesektoren og barnehagesektoren. 3.2 Samarbeid med andre fagforeninger Organisasjonene samarbeider og gjennomgår fellessaker som skal opp i ulike utvalg. Vi samarbeider spesielt i saker som skal opp i Kontaktutvalget, SAU, AMU, administrasjonsutvalget og om private barnehager. Dette samarbeidet fungerer bra. Samarbeidet med NSF er spesielt viktig siden vi begge er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio. I år med hovedtariffoppgjør er konfliktskolering og beredskap felles, og dette samarbeidet har vi fortsatt også i andre saker der vi har felles interesser. 3.3 Politikere Det har vært jevnlige møter i perioden med leder i Oppvekstutvalget. Det har også vært møter med andre sentrale politikere. Det har vært et trepartssamarbeid med administrasjonen og politikere om avvikling av to dialogkonferanser der temaene har vært: Hvordan kan vi ivareta de utfordrene elevene? (2009) og Hvorledes utøver skoleeierrollen for å bedre elevenes læringsresultater? (2010). 23

24 3.4 Kommunalt foreldreutvalg (KFU) Det har vært møter med Kommunalt foreldreutvalg (KFU). Det har også vært felles møter med politikere. 4.0 Arbeidet i perioden Styret har utarbeidet og vedtatt handlingsplaner ut fra retningslinjer vedtatt på årsmøtet i april De har vært førende for de sakene det har vært arbeidet med i perioden. Handlingsplanen er vedlagt. 4.1 Saker det er arbeidet med Handlingsplan for Utdanningsforbundet Fredrikstad Rådmannens budsjettkladd og forslag til handlingsplan Tariff 2010 Vikarordning/ Adecco Fagforeningsbevissthet Medbestemmelse Kvalitet i barnehagen Barnehagen - en del av utdanningssystemet Økonomisk likebehandling Implementering av rammeplanen En styrer i hver barnehage Lokale forhandlinger Ressurs- og arbeidssituasjonen i barnehage og grunnskole Arbeidsmiljø HMS arbeid 9A i opplæringsloven Ansettelser Kommunale plandokumenter SFO / Fredrikstaderklæringen Anerkjennelse av SFO ledernes kompetanse og lønn. Private barnehager Implementering av rammeplan for barnehagene Saker fra enkeltmedlemmer Personalsaker Fagforeningshytte Kvalitetskommuneprogrammet Felles markering mot nedskjæringer i budsjettet i samarbeid med LO og KFU nov 2009 Dialogkonferanse 24

25 Elever som utfordrer Finansiering av barnehagesektoren Kompetansekartlegging Revidering av BIA dokumentasjon Høringssvar Styret har utarbeidet høringssvar etter innspill fra klubbene angående Tariff Det er også svart på høringer angående: Skolebruksplan , Funksjonssystemet, leksehjelp og arbeidstidsordninger i barnehagen Kurs lokalt I mars 2010 ble det avholdt et todagers kurs for alle tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Fredrikstad på Hotell Quality Grålum. Temaene var: Voldelige trekk hos barn og unge- kjennetegn og identifisering v/ voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk Nytt fra Utdanningsforbundet v/fylkesleder Terje Skyvulstad Barn som viser atferdsvansker i skolen - forståelse og praksis v/anne Arnesen, Atferdssenteret Atferdsvansker hos barn i førskolealder v/ May Britt Drugli, NTNU Tariff Tariff 2010 Unio Fredrikstad fikk tidlig beskjed om at vi var i streikeberedskap. Fra april ble mye annet arbeid lagt til side med det mål for øyet å berede grunnen godt nok for en streik i Fredrikstad. Unio Fredrikstad jobbet godt sammen og utgjorde et sterkt fellesskap. Ansvar for alle de ulike oppgavene som skulle utføres ble fordelt, og dette gjorde at arbeidet i streikekomiteen fløt godt og var effektivt. Forhandlingene endte med brudd, mekling på overtid førte ikke fram og streiken var et faktum fra arbeidstidens begynnelse Streiken ble trappet opp , og totalt var ca 1400 av Unios medlemmer i Fredrikstad tatt ut. Streiken varte i 13 dager. Medlemmene viste stor streikevilje og ga streikekomiteen uvurderlig støtte og oppmuntring. Dette var fantastisk å oppleve; å stå i streik er som en unntakstilstand der alt foregår gjennom kommandolinjer. Uten støtten og viljen fra medlemmene våre ville gjennomføringen vært enda mer krevende. På streikens 4.dag var det en markering i Oslo der flere tusen Unio medlemmer demonstrerte mot KS som arbeidsgiver. Ca 100 medlemmer fra Utdanningsforbundet Fredrikstad deltok i markeringen. Unio Fredrikstad kom som allianse styrket ut av konflikten. Unio Fredrikstad har fra sentralt Unio fått skryt for meget vel gjennomført streik. 25

26 4.1.4 Lokale forhandlinger Utdanningsforbundet har medlemmer i kap. 3.og kap 5. Disse kapitlene har kun lokale forhandlinger som finner sted årlig. De lokale forhandlingene i kap.4. høsten 2010 gav organisasjonen mange utfordringer. Forhandlingene endte med brudd. Siste tilbud til kap.4b var godt over pro rata, mens vi for 4c lå uakseptabelt lavt i forhold til pro rata. I tillegg ble retningslinjer for god forhandlingsskikk ikke fulgt. Bruddprotokoll ble sendt til Utdanningsforbundet sentralt som håndterte videre behandling. Bruddet medførte at arbeidsgivers siste tilbud ble stående, men partene er enige i at retningslinjene for god forhandlingsskikk ikke er fulgt. Partene lokalt skal videre evaluere forhandlingsprosessen for å oppnå en omforent og lokalt tilpasset prosess ved senere lokale forhandlinger Arbeidsmiljø HMS -arbeid (Helse, miljø og sikkerhet) Utdanningsforbundet Fredrikstad har i perioden hatt fokus på HMS- arbeid, både overfor Fredrikstad kommune og arbeidsplasstillitsvalgte Tilsettinger grunnskole Våren 2009 og 2010 ble det foretatt mange tilsettinger i årsvikariater og i faste stillinger. Problematikken med bruk av ufaglærte og krav til kompetanse ble grundig drøftet forut for og underveis i tilsettingsprosessen, og det var stor enighet i tilsettingsutvalget om de føringer som ble lagt overfor skolene som skulle innstille til tilsetting. Behovet for kompetanse ble vektlagt ved tilsettingene. Endringer i Arbeidsmiljøloven som ga ansatte med fire års sammenhengende tilsetting i kommunen rett til fast stilling, fikk også konsekvenser for prosessen Kommunale plandokumenter Det har vært fokusert på budsjett- og handlingsplanarbeidet i kommunen. I forbindelse med Rådmannens budsjettkladd for 2010 og 2011 utarbeidet Utdanningsforbundet Fredrikstad kommentarer og innspill sammen med de største fagforeningene i kommunen. Det har lenge vært klart at midlene til barnehagesektoren fra ville bli satt under press; da ville kommunen motta midlene som rammeoverføring og ikke lenger som øremerket tilskudd. Budsjettforslaget for 2011 la opp til en innsparing på barnehageområdet i en størrelsesorden 11,3 millioner i forhold til budsjett Vi påpekte at dette ville redusere muligheter for etter- og videreutdanning, at det ikke var tatt høyde for vekst i antall barn med særskilte behov og at den foreslåtte innstrammingen ville gi et svært lite handlingsrom for å sette inn vikarer. Med tanke på 26

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

ÅRSMØTE Hotel City 23. april 2013 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotel City 23. april 2013 Kl.18.00 < ÅRSMØTE Hotel City 23. april 2013 Kl.18.00 Innhold Sak 1/2013: Åpning... 3 1.1 Kulturelt innslag v/maria Mohn... 3 1.1 Åpning v/ lokallagsleder, Odd Espen Høili... 3 1.2 Hilsen fra fylkesstyret v/fylkesleder

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14 Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Odd Espen Høili, Vidar Magnussen,

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

ÅRSMØTE. Scandic City, 11. mars 2015, kl. 18:00

ÅRSMØTE. Scandic City, 11. mars 2015, kl. 18:00 < ÅRSMØTE Scandic City, 11. mars 2015, kl. 18:00 Innhold Sak 1/2015 Åpning... 4 Sak 1.1 Kulturelt innslag v/bjørn Halstensen & Cathrine Iversen... 4 Sak 1.2 Åpning v/lokallagsleder, Odd Espen Høili...

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg 24. og 25. november 2011 Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Detaljer

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Forslag til: Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøte mai 2012 Handlingsplan del 1 3 forslag til fylkesstyremøte 4. februar 2013 Innledning:

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter?

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter? Hvordan kan vi få til bedre klubbarbeid? Dette var problemstillinga arbeidsplasstillitsvalgte i grunnskolen jobbet med på kurs 10. og 11. mars. Dette er klubbledernes egne tips til hverandre. Les dette

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 28.november

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2012 Aktivitetskalender våren 2012 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne

Detaljer

Referat fra styremøte 23.oktober

Referat fra styremøte 23.oktober Referat fra styremøte 23.oktober Disse møtte: Jostein Sivertsen Ingjerd H. Nygård Grethe Nyrønning Bente Hugdal Kjersti Drevsjømoen Often Karianne Holøyen Gunn Toril Ryen Kristin Holann Kari Vårhus Sak

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.4.16 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Møtetid: 5.april 2016 kl. 1800-2100 Møtested: Thon hotell sentrum Tilstede: Antall stemmeberettigede: 32 Saksliste: 1. Konstituering ( 58.1.1)

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE Medbestemmelseskalender våren 2014 Barnehageåret beveger seg nå inn i sitt andre halvår med mange viktige saker på agendaen. I denne kalenderen

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17.

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17. Kursguide til kurs i Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17.januar 2014 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 4 Utvalgte temaer Plan for

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30 Årsmøte Utdanningsforbundet Froland Blakstad videregående skole 21.03.2012 klokka 19.00 20.30 Side 1 Tilstede: 15 Hanne Hansson møtte fra fylkesstyret SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Årsmeldinger og regnskap

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Kalender Vår 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no Skoleleder i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære skoleleder Utdanningsforbundet ønsker å være en best mulig fagforening for deg som skoleleder. Med 147.000 medlemmer er vi den desidert

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

Strategisk plan for. Utdanningsforbundet Ullensaker

Strategisk plan for. Utdanningsforbundet Ullensaker Strategisk plan for Utdanningsforbundet Ullensaker For perioden 2014-2015 Vedtatt på Årsmøtet 28.april 2014 1 Innhold: Det kommunale landskapet s.3 Satsingsområder for perioden 1) Profesjonsetikk s.6 2)

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte 2010

Protokoll fra Årsmøte 2010 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Avd. Oppland Protokoll fra Årsmøte 2010 Tid og dato: Tirsdag 9. mars 2010. Sted: Lillehammer Rehab.senter. Tilstede: 24 medlemmer inkludert 6 styremedlemmer og leder. SAK 1.

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 31.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Eva Ohna Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Årsberetning Skolelederforbundet Troms.

Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Beretningsperiode 17. februar 2011 21. mars 2012. 1. Tillitsvalgte: Leder: Kjell Olav Mentzoni vgs Tromsø Nestleder: Rigmor Abrahamsen, gsk Tromsø 2013 Styremedl:

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Vår dato: 31.10. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Beslutning i klubben God prosess forutsetter klubber med klubbmøter. Vedtektene 71: Alle medlemmer i klubben har rett til å delta på klubbmøter

Detaljer

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Vår dato 09.03.2016 Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Saksliste: 1.0 Konstituering 2.0 Årsmelding for 2014 og 2015 3.0 Regnskap og budsjett 4.0 Andre årsmøtesaker 5.0 Valg av lokallagsstyre og hovedtillitsvalgt

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. 22.06.10. Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. 22.06.10. Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. 22.06.10 Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø Møteledere : Geir Wedel Hestdahl og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 21.06.10 kl 1030-1530 22.06.10

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Ny som lokallagsleder

Ny som lokallagsleder Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Gratulerer! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke ditt første tillitsverv. Du

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID SAK 6 RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID FORSLAG TIL VEDTAK: Årsmøtet 2014 vedtar nevnte retningslinjer for lokallagsstyrets arbeid i kommende periode. Årsmøtet er den øverste myndigheten i lokallaget.

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 Steinkjer Kurssenter SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP

Detaljer