ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00"

Transkript

1 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

2 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode. 6. Budsjett 7. Saker fra styret/klubber. 8. Valg 9. Resolusjoner 2

3 Årsmøtet: Sak 1/2011 Åpning 1.1 Åpning v/ lokallagsleder 1.2 Hilsen fra fylkesstyret 3

4 Årsmøtet: Sak 2/2011 Konstituering Styrets forslag til vedtak i sak 2: Sak 2.1: Sak 2.2: Sak 2.3: Sak 2.4: Sak 2.5: Sak 2.6: Sak 2.7: Sak 2.8: Sak 2.9: Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes Valg av dirigenter Styrets forslag: Marianne Jones Terje Vestberg Valg av referenter Styrets forslag: Jens Ole Kjelsås Kirsten Semb Valg av protokollunderskrivere Styrets forslag: Ellen Marie Høiden Olsen Jon Petter Hansen Valg av tellekorps Styrets forslag: Valgkomiteen Valg av redaksjonskomite Styrets forslag: Vidar Magnussen Ole Jørgen Christiansen Godkjenning av møtereglement Møtereglementet godkjennes. Godkjenning av valgreglement Valgreglementet godkjennes. Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjennes. 4

5 Årsmøtet: Sak 2.7/2011 Godkjenning av møtereglement 1. åpner årsmøtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av dirigenter til årsmøtet. 2. Dirigentene foretar den videre konstituering og leder årsmøtet. 3. Årsmøtedeltakerne eller dirigentene kan foreslå begrenset taletid om dette viser seg nødvendig. 4. Den som krever ordet til dagsorden/forretningsorden gis ordet umiddelbart og utenom sakslisten. 5. Alle kommentarer til årsberetningen og regnskapet som ønskes vedlagt protokollen, og forslag til de øvrige sakene - leveres skriftlig på dirigentenes bord. Alle forslag må være undertegnet med forslagsstillerens navn. 6. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at det er vedtatt å sette strek. Forslag kan heller ikke trekkes etter at strek er satt. 7. Årsmøtet avgjør voteringsmåten. Den kan være håndsopprekning, skriftlig eller ved navneopprop. 8. Vedtak fattes med vanlig flertall der ikke annet er fastsatt i Utdanningsforbundets vedtekter. 5

6 Valgmøtet: Sak 2.8/2011 Godkjenning av valgreglement 1. Alle valg gjelder for perioden: Alle valg skal være skriftlige. Møteleder kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. 3. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om. Stemmesedler som inneholder andre navn blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er a. Forslag fra valgkomiteen b. Kandidater som det er fremmet forslag på fra årsmøtets talestol. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. 4. Valg av lokallagsleder blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er mer enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de to gjenstående kandidatene er den valgt som har fått flest stemmer. 5. Valg av nestleder i lokallaget De samme prinsippene gjelder for valg av nestleder. 6. Valg av hovedtillitsvalgte i særmøter Valg av hovedtillitsvalgt i virksomheter på kommunenivå: a. Valg av varahovedtillitsvalgt for medlemmer innenfor kommunalt område, grunnskole. b. Valg av varahovedtillitsvalgt for medlemmer innenfor kommunalt tariffområde, KS trad. Valgene gjennomføres som særskilte valg i årsmøtet for årsmøtedeltakere med tilsetting i ovennevnte virksomheter, på samme måte som for leder og nestleder i lokallagsstyret, jf, ovenfor. 6

7 7. Valg av styrerepresentanter: Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder, nestleder. Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret skal stemmeseddelen inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Ut frå sammensetningen av de som allerede er valgt (antall kvinner/menn), opplyses årsmøtet om hvilken sammensetning etter kjønn som må ivaretas for å komme ut med riktig kvotering for resten av lokallagsstyret. Deretter gis årsmøtet beskjed om at hver stemmeseddel skal inneholde den fordelingen som ivaretar disse kravene. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmeantall, men likevel slik at kvinnelige kandidater med lavere stemmeantall går foran når kjønnskriterium krever det. 8. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret Det velges 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Disse velges fritt i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt 4). 9. Valg av valgkomité Jf. 64.1: Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer. Valgkomiteen er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg. Lokallagsstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for perioden Valgkomiteen med varamedlemmer velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret. Det skal være rimelig representasjon. 7

8 Årsmøtet: Sak 3/2011 Årsberetning fra styret Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsberetningen. 8

9 Årsberetning I årsberetningen og i handlingsplanen brukes forkortelsene HT-G (Hovedtillitsvalgt - grunnskole) og HT-K (Hovedtillitsvalgt kommune, tradisjonelt kommunalt tariffområde). 1. Sammensetning av styrer, råd og utvalg 1.1 Lokallagstyret i perioden Verv i styret: Navn: Andre verv: Ann-Heidi Jensen Nestleder Arild Larsen Vara HT-G Styremedlemmer Jeanette Martinsen HT-K/leder seksjon barnehage Trond A. Børresen HT-G Odd Gunnar Erikstad Leif Pagander Elisabeth Haflan Turid Olavesen Vara HT-K, nestl.seksj.barnehage Anne Karin Røtne seksjon skoleledere Halvard Grini seksjon videregående Tone Olsen Nestleder seksjon videregående Varamedlemmer: Inger Lønn Lervang Tamara Mujakic Vidar Magnussen Endringer i perioden: Halvar Grini fritatt grunnet tillitsverv i fylkeslaget. Tone Olsen overtar vervene til Halvar Grini. Bjørg Slettemyr Ek overtar vervene til Tone Olsen. 9

10 Konstituering av styret 2009/2010 Sekretær AU Sekretær Kasserer Dataansvarlig: Medlemsansvarlig: Grunnskoleansvarlig: Internasjonal kontakt: Arbeidsutvalg (AU) Forhandlingsdelegasjon: Hyttestyret: Hjemmeside: Arild Larsen Vidar Magnussen Ekstern, ikke medlem av styret Arild Larsen Arild Larsen og Vidar Magnussen Arild Larsen Odd Gunnar Erikstad Jeanette Martinsen, Trond Børresen, Arild Larsen og Ann-Heidi Jensen Jeanette Martinsen, Turid Olavesen, Trond Børresen, Arild Larsen, Thorvald Heiaas og Ann-Heidi Jensen AU Vidar Magnussen Representasjon i utvalg og prosjekter: Administrasjonsutvalget Trond Børresen Vara Arild Larsen Tilsettingsutvalget Trond Børresen og Arild Larsen Kontaktutvalget Trond Børresen Vara Arild Larsen Arbeidsmiljøutvalget Arild Larsen Vara Jeanette Martinsen Attføringsutvalget Jeanette Martinsen Vara Arild Larsen SAO Trond Børresen Vara Arild Larsen AKAN utvalget Jeanette Martinsen, Ann-Heidi Jensen, hovedkontakt Innsatskommune sykefravær Ann-Heidi Jensen Styringsgruppe Innsatskommune Trond Børresen sykefravær Vara Arild Larsen Strategi for kompetanseutvikling Jeanette Martinsen i barnehagen Privat område Ann-Heidi Jensen og Jeanette Martinsen IKT Arild Larsen Referansegruppe- Kunnskapsløftet Trond Børresen Prosjekt realfag Trond Børresen Prosjektgruppe alternative læringsarenaer Trond Børresen Vara Arild Larsen Skolebruksplan Arild Larsen Vara Trond Børresen Styringsgruppe Best in Service Arild Larsen 10

11 Vara Sammenheng/ samarbeid barnehage skole Omstillingsprosesser Kompetansekartlegging Ann-Heidi Jensen Jeanette Martinsen Jeanette Martinsen Jeanette Martinsen Frikjøp: Utdanningsforbundet Fredrikstad har i perioden hatt følgende frikjøp: 100 % Nestleder/grunnskoleansvarlig 40 % seksjon bhg./inkl. ansvar for privat 20 % område seksjon skoleledere 10 % seksjon vgo 10 % Nestleder seksjon vgo 5 % Styrking av grunnskoleområdet 20 % HT-G 100 % Vara HT-G 60 % HT-K 60 % Totalt: 425 % Frikjøpet betales slik: Fra kommunen: Trond Børresen 100 % Arild Larsen 60 % Jeanette Martinsen 60 % Totalt: 220 % Fra Utdanningsforbundet sentralt: Ann-Heidi Jensen 100 % Vidar Magnussen 12 % Anne Karin Røtne 10 % Halvard Grini 10 % Totalt: 132 % Fra Utdanningsforbundet Fredrikstad: Arild Larsen 40 % Jeanette Martinsen 20 % Vidar Magnussen 8 % Tone Olsen 5 % Totalt: 73 % 11

12 Lokallagstyret i perioden Verv i styret: Navn: Andre verv: Ann-Heidi Jensen Nestleder Arild Larsen Vara HT-G Styremedlemmer Jeanette Martinsen HT-K/ leder seksjon barnehage Trond A. Børresen HT-G Odd Gunnar Erikstad Inger Lønn Lervang Elisabeth Haflan Guro Vatn Vara HT-K, nestl.seksj.barnehage Anne Karin Røtne seksjon skoleledere Tone Olsen seksjon videregående Bjørg Slettemyr Ek Nestleder seksjon videregående Varamedlemmer: Vidar Magnussen Tamara Mujakic Ole Jørgen Christiansen Endringer i perioden: Varamedlem Tamara Mujakic innvilget fritak fra sitt verv ut valgperioden. Ole Jørgen Christiansen rykket opp til 2.varamedlem ut valgperioden. Mette Høili nytt 3.varamedlem ut valgperioden. HT-K/leder seksjon barnehage Jeanette Martinsen innvilget fritak fra sitt verv ut valgperioden. Guro S. Vatn valgt som ny HT-K/leder seksjon barnehage ut valgperioden. Ulrika Hanssen valgt som ny vara HT-K og nestleder seksjon barnehage ut valgperioden. Konstituering av styret 2010/2011 Sekretær AU Sekretær styremøter Kasserer Dataansvarlig: Ansvarlig for medlemsregisteret: Grunnskoleansvarlig: Internasjonal kontakt: Arbeidsutvalg (AU) Forhandlingsdelegasjon: Hyttestyret: Hjemmeside: Arild Larsen Vidar Magnussen Ekstern, ikke medlem av styret Arild Larsen Vidar Magnussen og Arild Larsen Arild Larsen Odd Gunnar Erikstad Jeanette Martinsen, Trond Børresen, Arild Larsen og Ann-Heidi Jensen Jeanette Martinsen, Guro Vatn, Trond Børresen, Arild Larsen, Thorvald Heiaas og Ann-Heidi Jensen AU Vidar Magnussen 12

13 Representasjon i utvalg og prosjekter: Administrasjonsutvalget Trond Børresen Vara Arild Larsen Tilsettingsutvalget Trond Børresen og Arild Larsen Kontaktutvalget Trond Børresen Vara Arild Larsen Arbeidsmiljøutvalget Arild Larsen Vara Jeanette Martinsen Attføringsutvalget Jeanette Martinsen Vara Arild Larsen SAU utdanning & oppvekst Trond Børresen og Jeanette Martinsen Vara Arild Larsen AKAN utvalget Jeanette Martinsen, Ann-Heidi Jensen, hovedkontakt Målrettet inkluderende arbeid (MIA) Ann-Heidi Jensen Revidering av BIA dokumentasjon Jeanette Martinsen Strategi for kompetanseutvikling Jeanette Martinsen i barnehagen Privat område Ann-Heidi Jensen og Jeanette Martinsen IKT Arild Larsen Referansegruppe- Kunnskapsløftet Trond Børresen Oppfølging av elever med særskilte behov: Trond Børresen Vara: Arild Larsen KS nettverk Kompetansestyring: Trond Børresen Styringsgruppe Best in Service: Arild Larsen Vara: Ann Heidi Jensen Sammenheng/samarbeid barnehage/skole: Jeanette Martinsen Innkjøp av vikartjenester: Arild Larsen Frikjøp: Utdanningsforbundet Fredrikstad har i perioden hatt følgende frikjøp: 100 % Nestleder/grunnskoleansvarlig 40 % seksjon barnehage /inkl. ansvar for privat 20 % område seksjon skoleledere 10 % seksjon vgo 10 % Nestleder seksjon vgo 5 % Styrking av grunnskoleområdet 20 % HT-G 100 % Vara HT-G 60 % HT-K 60 % Totalt: 425 % 13

14 Frikjøpet betales slik: Fra kommunen: Trond Børresen 100 % Arild Larsen 60 % Jeanette Martinsen 60 % Totalt: 220 % Fra Utdanningsforbundet sentralt: Ann-Heidi Jensen 100 % Vidar Magnussen 16 % Anne Karin Røtne 10 % Halvard Grini 10 % Totalt: 136 % Fra Utdanningsforbundet Fredrikstad: Arild Larsen 40 % Jeanette Martinsen 20 % Vidar Magnussen 4 % Bjørg Slettemyr Ek 5 % Totalt: 69 % I tillegg har Utdanningsforbundet Fredrikstad i hele perioden engasjert en ekstern regnskapsfører: Per Henriksen Seksjonsstyret barnehage i perioden Seksjonsstyret i perioden Jeanette Martinsen Hovedtillitsvalgt kommune Nestleder Turid Maure Olavesen Vara hovedtillitsvalgt Styremedlem Eli Gulbrandsen Mette Høili Hanne Sveum Guro Vatn Marie Grønneberg Varamedlemmer Mary Ann Karlsen Tone Bjørnetrø Jon Petter Hansen 14

15 Seksjonsstyret i perioden Jeanette Martinsen Hovedtillitsvalgt kommune Nestleder Guro S. Vatn Vara hovedtillitsvalgt Styremedlem Mary Ann Karlsen Eli Gulbrandsen Mette Høili Marie Grønneberg Hanne Sveum Varamedlemmer 1.vara Tone Bjørnetrø 2. vara Jon Petter Hansen Seksjonsstyret skoleledere i perioden Seksjonsstyret i perioden Nestleder Styremedlem Varamedlem Anne Karin Røtne Kristia Svendsen Anne Grete Lindahl Leif Smedbakken Thorvald Heiaas Inger Steen Seksjonsstyret i perioden Nestleder Styremedlem Anne Karin Røtne Thorvald Heiaas Anne Grete Lindahl Inger Steen Leif Smedbakken Varamedlem 15

16 Seksjonsstyret videregående i perioden Seksjonsstyret i perioden Nestleder Styremedlem 1.vara 2.vara Halvard Grini Tone Olsen Hilde Brohaug Hansen Ole Jacob Weel Tore Antonsen Anne Bruun Andersen Halvard Grini ble på fylkesårsmøtet i 2009 valgt som vara HTV på fylket med virkning fra Tone Helen Olsen tiltrådte som seksjonsleder videregående fra samme dato, og Bjørg Slettemyr Ek ble valgt som nestleder i seksjonen. Seksjonsstyret i perioden Nestleder Styremedlem 1.vara 2.vara Tone Olsen Bjørg Slettemyr Ek Morten Sørmoe Ole Jacob Weel Even Dahlback Anne Bruun Andersen 1.2 Valgkomitè Følgende valgkomitè ble valgt for perioden: 1. Lene Baumann vara: Susan Alfredsen (Barnehage) 2. Odd Espen Høili vara: Tore Larsen (Grunnskole) 3. Marianne Winther vara: Heidi Kelday (Grunnskole) 4. Irene Sommernes vara: Inger Lise Koren (Grunnskole) 5. Bjørg Slettemyr Ek vara: Petter Kjølstad (Videregående skole) 6. Lisbeth Sandbæk vara: Kristia Svendsen (Skoleledere) 7. Heidi Nordstrand vara: Tuva Fjordholm (Fritt valgte) Endringer i perioden: Petter Kjølstad inn for Bjørg S. Ek (inn i lokallagsstyret og seksjonsstyret). Kristia Svendsen ut grunnet jobb i annen kommune. Heidi Kelday ut grunnet jobb i annen kommune. Inger Lise Koren inn for Marianne Winther. Tore Larsen inn for Odd Espen Høili 16

17 1.3 Representasjon i Utdanningsforbundet Østfold fra Dagrun Lundsvoll Trond Børresen Jeanette Martinsen Nestleder vara styremedlem vara styremedlem 1.4 Representasjon i Utdanningsforbundet Østfold, seksjon grunnskole. Trond A. Børresen Nestleder 1.5 Representasjon i Utdanningsforbundet Østfold, seksjon barnehage. Guro S. Vatn Jeanette Martinsen Lene Baumann Styremedlem Styremedlem vara styremedlem 1.6 Representasjon i Utdanningsforbundet Østfold, seksjon videregående Halvard Grini Styremedlem og vara HTV 1.7 Representasjon i Utdanningsforbundet Østfold, seksjon skoleledere Håkon Særtrang Styremedlem 1.8 Representasjon i Utdanningsforbundet Østfold, valgkomiteen Odd Gunnar Erikstad Inger Lise Koren Grunnskolen Grunnskolen 17

18 2. Organisasjonen 2.1 Medlemmer Utdanningsforbundet Fredrikstad har i perioden hatt en medlemsvekst på 110 medlemmer antall medlemmer: antall medlemmer: 1989 Medlemmene er fordelt slik: Antall medlemmer GSK: 997 Antall medlemmer BHG: 290 Antall medlemmer VGO: 199 Antall medlemmer FAS: 85 Andre (pensjonister/uten arbeidssted): Møter i lokallaget Styremøter: Det har i inneværende periode vært avholdt 15 styremøter. Styret har behandlet 131 saker. Protokollene fra styremøtene sendes til Utdanningsforbundet Østfold og de tillitsvalgte. De legges også ut på Utdanningsforbundet Fredrikstads hjemmeside: Det er avholdt to styreseminarer i perioden. Seminarene brukes til å utarbeide handlingsplaner samt arbeide med både sentralt og lokalt lønnsoppgjør. Dette er en god arbeidsform; et todagers seminar gir nødvendig tid og kontinuitet i arbeidet og bidrar samtidig til sammensveising av styremedlemmene. Seksjon barnehage: Det er avholdt 12 i perioden og styret har behandlet 46 saker. I tillegg til referat- og orienteringssaker har styret bl.a. behandlet saker som: Handlingsplan og retningslinjer for Utdanningsforbundet Fredrikstad, Til barnets beste veileder om samarbeid barnehage-barnevern, St.m 41 Kvalitet i barnehagen, Arbeidstidsordninger i barnehagen, Stillingsbeskrivelse assistenter og fagarbeidere, Finansiering av barnehagesektoren, 18

19 Innspill til tariffoppgjøret, kartlegging i barnehagen, planlegging av klubblederkurs, møter i Forum for ledelse, medlemsmøter, budsjettkutt i de kommunale barnehagene og lokale forhandlinger. Seksjon skoleledere: Seksjon skoleledere har arrangert studietur til England i perioden. 35 medlemmer var med på turen. Vi fikk god innføring i det engelske skolesystemet, og vi besøkte flere skoler. Det var en vellykket tur. Seksjonen har drøftet ny struktur i Utdanningsforbundet. Det ble avholdt et informasjonsmøte i lokallagets regi. Tove Marie Børresen fra sentralstyre var invitert. Det er jobbet tett sammen med HTV for å få på plass rutiner for å melde avvik på tjenestebrudd, felles rutiner for HMS-arbeidet, felles rutiner 9a, funksjonsstrukturen, budsjett- og handlingsplanarbeid og lederavtaler. Seksjon skoleledere utarbeidet også krav for skolelederne til de lokale forhandlingene og forhandlingene i kap Seksjon videregående opplæring: Seksjon videregående opplæring har ikke hatt styremøter i perioden. Aktivitetsnivået i seksjonsstyret skal høynes. Det er vedtatt at det skal avholdes minst to møter pr. år. i seksjonen har vært klubbleder ved sin skole i perioden. Klubbledere ved de videregående skolene i Østfold har samlinger i regi av fylkesleddet. I perioden har det vært arbeidet med forberedelser og opptrapping til og gjennomføring av Tariff Vi var ute i streik, som var en ny opplevelse både for nye og gamle medlemmer. Til tross for den spesielle situasjonen vi var i, med streik midt oppi karakteroppgjør og eksamensforberedelser, viste medlemmene ved begge skolene stor lojalitet, positivitet og innsatsvilje. Høsten 2010 var det lokale lønnsforhandlinger som var i fokus. Høsten 2010 ble det gjennomført et pilotprosjekt med undervisningsevaluering på de videregående skolene i Østfold. Dette førte til sterke reaksjoner ved både Glemmen og Frederik II, fordi mange føler at lærerens rett til personvern ikke ble ivaretatt godt nok. Undervisningsevalueringen bar også preg av å være en ren lærerevaluering, og tok ikke hensyn til andre faktorer som også har innvirkning på undervisningen. Vi opplever også i videregående skole økende krav til dokumentasjon, dette er krav som tar tid fra lærerens tid til for og etterarbeid. Det er ulik praksis ved skolene hvordan dokumentasjon/dokumenteringskravet praktiseres ved de to skolene. Fra august 2010, ble det også stilt krav om tettere samarbeid mellom hjem og skole, dette kravet fører til økt belastning på kontaktlæreren. 19

20 Medlemsmøter: Det er i perioden blitt avholdt 7 medlemsmøter. Medlemsmøte i samarbeid med Sarpsborg lokallag med Lars Bleie med tema: Tariff 2009 Medlemsmøte i samarbeid med Sarpsborg lokallag med Anders Folkestad med tema: Tariff 2010 Kartlegging i barnehagen Medlemsmøte for ledermedlemmer med Tove M. Børresen: Opprettelse av råd Medlemsmøte med Gunn Glad: Tema: Budsjett Konsekvenser for de kommunale barnehagene. Medlemsmøte i rådet med Arne Jensen, Norsk Redaktørforening. Tema: Ytringsfrihet og lojalitet. Medlemsmøte for ny medlemsgruppe FAS ved Gunnar Opstad. Tema: Opprettelse av medlemsgruppe FAS: Bakgrunn og muligheter. (Skal avvikles ) Lokallaget har arrangert en Pedquiz på Glade Hjørne Hotell City. Nettverksmøter: To ganger årlig deltar Utdanningsforbundet Fredrikstad på samarbeidsmøter med de store bylagene. (ASSS) Forum for ledelse: Det er ikke blitt avholdt noen rene møter i forum for ledelse. Det har det vært dialog om lønn/krav i forkant av de lokale forhandlingene. 2.3 Klubblederkurs Det har i perioden vært avholdt en klubbledersamling ca. en gang pr måned for klubblederne i grunnskolen og i barnehagene. Møtene er blitt brukt til gjensidig informasjon, skolering og diskusjon. Temaer på kursene for grunnskolen har vært: Profesjonsdebatten, skolebruksplanen, elever som utfordrer, endringer i Opplæringsloven, funksjonsstrukturen, eksamensresultater/nasjonale prøver, lærernes arbeidsmiljø, systematisk HMS 20

21 arbeid, tilsettinger og kompetanseforskriften, endringer i Ferieloven og pensjonsreformen, Stortingsvalget 2009 og Landsmøtet Tariff 2010, streikeberedskap, gjennomført streik, lokale forhandlinger/kravutarbeidelse, handlingsplan for lokallaget, budsjettsituasjonen i kommunen, vikarsituasjonen, tilsettinger, kvalitet i Fredrikstadskolen, nasjonale prøver, Dialogkonferansen, medbestemmelse, HMS kartlegging, endringer i Hovedavtale/Hovedtariffavtale, og fagforeningsbevissthet. Det har også vært en gjennomgang av arbeidstilsynets tilsyn på flere skoler i Fredrikstad samt tilsyn etter 9A i opplæringsloven. Avvikssystemet. Videre har det vært fokus på varsling. Strukturen i Utdanningsforbundet har også vært tema. Det har også vært fokus på de to Dialogkonferansene som har vært avviklet i perioden. Temaer på kursene for kommunale og private barnehager har vært: St.m. 41, kvalitet i barnehagen, evaluering av førskolelærerutdanningen, de ulike tariffområdene i forhold til sentrale forhandlinger, Dugnad for balanse, kartlegging i barnehagen, Finansiering av barnehagesktoren, Spokus, Arbeidstidsordninger i barnehagen, Norm for pedagogisk bemanning, Utfordringer i barnehagesktoren generelt og på den enkelte arbeidsplass. 2.4 Samarbeid med seksjonene Det har vært et godt samarbeid med seksjonene i perioden. Seksjonene er ved lederne representert i lokallagsstyret. Informasjon fra seksjonene er fast agenda på styremøtene i lokallaget. Seksjonene kan også fremme saker de er opptatt av til styret. Det har vært et tett samarbeid med seksjon skoleledere i forbindelse med budsjettarbeidet. av seksjon barnehage/ HT-K og HT-G deltar sammen med leder og nestleder i lokallaget i Arbeidsutvalget (AU). 2.5 Samarbeid med fylkeslaget Det er god kontakt og nært samarbeid mellom lokallaget og fylkeslaget. Lokallaget er representert med verv i de ulike seksjonene i fylket. Vi har fått meget god bistand i ulike saker vi har henvendt oss til fylkeslaget om. 2.6 Kurs hvor lokallaget har vært representert Utdanningsforbundet Østfold arrangerer kurs for tillitsvalgte; her har både Lokallagsleder, nestleder, styremedlemmer, seksjonsledere og de hovedtillitsvalgte deltatt. I tillegg har det vært deltakelse i eksternt arrangerte kurs. Her kan kort nevnes: Struktur organisasjon Profesjon Pensjon 21

22 Tariff 2009 Lærerens internasjonale dag Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet Budsjett og ressursutnyttelse Skoleeiers ansvar jf opplæringsloven 9A, og kap.5 Likestillingskonferanse Tariff-forhandlinger, profesjon og fagforeningsbevissthet Tariffkonferanse 2010 Tidlig innsats for livslang læring Barn og elever som utfordrer Landsmøtesaker 2009 Samhandling for et bedre arbeidsmiljø Regelverksamling - opplæringsloven og privatskoleloven HMS konferanse Planseminar for virksomhetsledere i Fredrikstad kommune Tilsettinger Lokaleforhandlinger 2010 Små barns rett til beskyttelse Arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger i barnehagen UNG politikk Kvalitet i barnehagen Sykefraværskonferansen 2010 Inkluderende arbeidsliv: Ny IA avtale Skolelederkonferanse 2010 Styrerkonferanse 2010 GNIST: Lokalt fokus på profesjonsutvikling i samspill mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte Finansiering av barnehagesektoren Budsjettarbeid i kommune og fylkeskommune Forståelsen av ny hovedavtale Skolering I PBL-A s avtaleverk Kurs i vanskelige personalsaker Testing og kartlegging: Fins det alternativ? Utdanningspolitisk konferanse Tidsbrukutvalget PPT konferanse Personalsaker 22

23 3.0 Utadrettet virksomhet 3.1 Samarbeid med arbeidsgiver Hovedtillitsvalgt-grunnskole (HTG) har hatt faste medbestemmelsesmøter med fagsjef grunnskole. Referat fra møtene sendes ut til tillitsvalgte, rektorer og lokallagsstyret. HTG deltar på virksomhetsledermøter, og møter i Kontaktutvalget hver 14. dag. I Kontaktutvalget møtes organisasjonenes tillitsvalgte og kommunens ledelse representert ved rådmann, organisasjonssjef, omsorgs- og oppvekstsjef og økonomisjef. HTG er medlem i SAU Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget i utdanning - og oppvekstseksjonen samt i Administrasjonsutvalget i kommunen. I tillegg har HTG og HTG vara hatt møter med organisasjonssjefen og konsulenter i fagetat skole og i personalavdelingen. HTG og HTG vara er også medlemmer i ansettelsesutvalget. HTG vara er medlem i AMU. I inneværende periode har HTG vara vært leder av utvalget. Hovedtillitsvalgt- kommune (HT-K) har sammen med hovedtillitsvalgt i Fagforbundet faste medbestemmelsesmøter med fagsjef barnehage. HT-K deltar på virksomhetsledermøter. HT-K er medlem i Attføringsutvalget og i AKAN utvalget. I perioden har HT-K hatt ulike møter med konsulenter i barnehageetaten og i personalavdelingen. Utdanningsforbundet Fredrikstad har vært representert i ulike prosjekter i kommunen, både innenfor skolesektoren og barnehagesektoren. 3.2 Samarbeid med andre fagforeninger Organisasjonene samarbeider og gjennomgår fellessaker som skal opp i ulike utvalg. Vi samarbeider spesielt i saker som skal opp i Kontaktutvalget, SAU, AMU, administrasjonsutvalget og om private barnehager. Dette samarbeidet fungerer bra. Samarbeidet med NSF er spesielt viktig siden vi begge er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio. I år med hovedtariffoppgjør er konfliktskolering og beredskap felles, og dette samarbeidet har vi fortsatt også i andre saker der vi har felles interesser. 3.3 Politikere Det har vært jevnlige møter i perioden med leder i Oppvekstutvalget. Det har også vært møter med andre sentrale politikere. Det har vært et trepartssamarbeid med administrasjonen og politikere om avvikling av to dialogkonferanser der temaene har vært: Hvordan kan vi ivareta de utfordrene elevene? (2009) og Hvorledes utøver skoleeierrollen for å bedre elevenes læringsresultater? (2010). 23

24 3.4 Kommunalt foreldreutvalg (KFU) Det har vært møter med Kommunalt foreldreutvalg (KFU). Det har også vært felles møter med politikere. 4.0 Arbeidet i perioden Styret har utarbeidet og vedtatt handlingsplaner ut fra retningslinjer vedtatt på årsmøtet i april De har vært førende for de sakene det har vært arbeidet med i perioden. Handlingsplanen er vedlagt. 4.1 Saker det er arbeidet med Handlingsplan for Utdanningsforbundet Fredrikstad Rådmannens budsjettkladd og forslag til handlingsplan Tariff 2010 Vikarordning/ Adecco Fagforeningsbevissthet Medbestemmelse Kvalitet i barnehagen Barnehagen - en del av utdanningssystemet Økonomisk likebehandling Implementering av rammeplanen En styrer i hver barnehage Lokale forhandlinger Ressurs- og arbeidssituasjonen i barnehage og grunnskole Arbeidsmiljø HMS arbeid 9A i opplæringsloven Ansettelser Kommunale plandokumenter SFO / Fredrikstaderklæringen Anerkjennelse av SFO ledernes kompetanse og lønn. Private barnehager Implementering av rammeplan for barnehagene Saker fra enkeltmedlemmer Personalsaker Fagforeningshytte Kvalitetskommuneprogrammet Felles markering mot nedskjæringer i budsjettet i samarbeid med LO og KFU nov 2009 Dialogkonferanse 24

25 Elever som utfordrer Finansiering av barnehagesektoren Kompetansekartlegging Revidering av BIA dokumentasjon Høringssvar Styret har utarbeidet høringssvar etter innspill fra klubbene angående Tariff Det er også svart på høringer angående: Skolebruksplan , Funksjonssystemet, leksehjelp og arbeidstidsordninger i barnehagen Kurs lokalt I mars 2010 ble det avholdt et todagers kurs for alle tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Fredrikstad på Hotell Quality Grålum. Temaene var: Voldelige trekk hos barn og unge- kjennetegn og identifisering v/ voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk Nytt fra Utdanningsforbundet v/fylkesleder Terje Skyvulstad Barn som viser atferdsvansker i skolen - forståelse og praksis v/anne Arnesen, Atferdssenteret Atferdsvansker hos barn i førskolealder v/ May Britt Drugli, NTNU Tariff Tariff 2010 Unio Fredrikstad fikk tidlig beskjed om at vi var i streikeberedskap. Fra april ble mye annet arbeid lagt til side med det mål for øyet å berede grunnen godt nok for en streik i Fredrikstad. Unio Fredrikstad jobbet godt sammen og utgjorde et sterkt fellesskap. Ansvar for alle de ulike oppgavene som skulle utføres ble fordelt, og dette gjorde at arbeidet i streikekomiteen fløt godt og var effektivt. Forhandlingene endte med brudd, mekling på overtid førte ikke fram og streiken var et faktum fra arbeidstidens begynnelse Streiken ble trappet opp , og totalt var ca 1400 av Unios medlemmer i Fredrikstad tatt ut. Streiken varte i 13 dager. Medlemmene viste stor streikevilje og ga streikekomiteen uvurderlig støtte og oppmuntring. Dette var fantastisk å oppleve; å stå i streik er som en unntakstilstand der alt foregår gjennom kommandolinjer. Uten støtten og viljen fra medlemmene våre ville gjennomføringen vært enda mer krevende. På streikens 4.dag var det en markering i Oslo der flere tusen Unio medlemmer demonstrerte mot KS som arbeidsgiver. Ca 100 medlemmer fra Utdanningsforbundet Fredrikstad deltok i markeringen. Unio Fredrikstad kom som allianse styrket ut av konflikten. Unio Fredrikstad har fra sentralt Unio fått skryt for meget vel gjennomført streik. 25

26 4.1.4 Lokale forhandlinger Utdanningsforbundet har medlemmer i kap. 3.og kap 5. Disse kapitlene har kun lokale forhandlinger som finner sted årlig. De lokale forhandlingene i kap.4. høsten 2010 gav organisasjonen mange utfordringer. Forhandlingene endte med brudd. Siste tilbud til kap.4b var godt over pro rata, mens vi for 4c lå uakseptabelt lavt i forhold til pro rata. I tillegg ble retningslinjer for god forhandlingsskikk ikke fulgt. Bruddprotokoll ble sendt til Utdanningsforbundet sentralt som håndterte videre behandling. Bruddet medførte at arbeidsgivers siste tilbud ble stående, men partene er enige i at retningslinjene for god forhandlingsskikk ikke er fulgt. Partene lokalt skal videre evaluere forhandlingsprosessen for å oppnå en omforent og lokalt tilpasset prosess ved senere lokale forhandlinger Arbeidsmiljø HMS -arbeid (Helse, miljø og sikkerhet) Utdanningsforbundet Fredrikstad har i perioden hatt fokus på HMS- arbeid, både overfor Fredrikstad kommune og arbeidsplasstillitsvalgte Tilsettinger grunnskole Våren 2009 og 2010 ble det foretatt mange tilsettinger i årsvikariater og i faste stillinger. Problematikken med bruk av ufaglærte og krav til kompetanse ble grundig drøftet forut for og underveis i tilsettingsprosessen, og det var stor enighet i tilsettingsutvalget om de føringer som ble lagt overfor skolene som skulle innstille til tilsetting. Behovet for kompetanse ble vektlagt ved tilsettingene. Endringer i Arbeidsmiljøloven som ga ansatte med fire års sammenhengende tilsetting i kommunen rett til fast stilling, fikk også konsekvenser for prosessen Kommunale plandokumenter Det har vært fokusert på budsjett- og handlingsplanarbeidet i kommunen. I forbindelse med Rådmannens budsjettkladd for 2010 og 2011 utarbeidet Utdanningsforbundet Fredrikstad kommentarer og innspill sammen med de største fagforeningene i kommunen. Det har lenge vært klart at midlene til barnehagesektoren fra ville bli satt under press; da ville kommunen motta midlene som rammeoverføring og ikke lenger som øremerket tilskudd. Budsjettforslaget for 2011 la opp til en innsparing på barnehageområdet i en størrelsesorden 11,3 millioner i forhold til budsjett Vi påpekte at dette ville redusere muligheter for etter- og videreutdanning, at det ikke var tatt høyde for vekst i antall barn med særskilte behov og at den foreslåtte innstrammingen ville gi et svært lite handlingsrom for å sette inn vikarer. Med tanke på 26

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av innkalling Referat konstituerende styremøte 5.5.2010 Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Odd Gunnar Erikstad, Ann Heidi Jensen,, Guro Vatn, Bjørg Slettemyr Ek, Elisabeth Haflan, Ole Jørgen Christiansen,,

Detaljer

Referat konstituerende styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad Dato: Sted: Institutt for journalistikk

Referat konstituerende styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad Dato: Sted: Institutt for journalistikk Referat konstituerende styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad Dato: 27.4.2011 Sted: Institutt for journalistikk Tilstede: Morten Breivik, Ann Heidi Jensen, Hanne Merete Jensen, Guro Vatn, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: 7.2.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad, Arild Larsen, Anne Karin Røtne, Inger

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: 10.3.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad (til sak 17/11), Arild Larsen, Anne

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13 Dato: 14.3.2013 Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Morten Breivik, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen (fra sak 11/13),

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: 15.11.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMØTE Hotel City 23. april 2013 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotel City 23. april 2013 Kl.18.00 < ÅRSMØTE Hotel City 23. april 2013 Kl.18.00 Innhold Sak 1/2013: Åpning... 3 1.1 Kulturelt innslag v/maria Mohn... 3 1.1 Åpning v/ lokallagsleder, Odd Espen Høili... 3 1.2 Hilsen fra fylkesstyret v/fylkesleder

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 09/10 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 09/10 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 09/10 Dato: 14.12.2010 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad, Arild Larsen,

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Lisleby samfunnshus 20.mars 2012 Kl.18.00

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Lisleby samfunnshus 20.mars 2012 Kl.18.00 ÅRSMØTEPROTOKOLL Lisleby samfunnshus 20.mars 2012 Kl.18.00 2 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Saker til fylkesårsmøtet 4. Valg av delegater til fylkesårsmøtet 5. Nominasjon av kandidater til verv

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14 Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Odd Espen Høili, Vidar Magnussen,

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 1/14

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 1/14 Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 1/14 Dato: 22.1.2014 Tid: 11:30 15:00 Sted: Rica City Hotel Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Vidar Magnussen, Torunn Lorentzen

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen Klubben og klubbelederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland v/ Anders Pedersen Klubbene utgjør fagforeningens grunnmur Klubben er Utdanningsforbundets viktigste

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE SAK 1 KONSTITUERING 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling er sendt årsmøtedelegatene i uke 17 Årsmøtet godkjenner innkallinga. 1.1.1 GODKJENNING AV FULLMAKTER Det er utstedt fullmakter ved møtets start.

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015/2016

HANDLINGSPLAN 2015/2016 HANDLINGSPLAN 2015/2016 Mål for arbeidet 2015/2016 Oppdatert 11/1-16 1. LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD Utdanningsforbundet Porsgrunn vil aktivt arbeide for å bedre lønns- og arbeidsforholdene for sine medlemmer.

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet Desember 2008 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjene ble behandlet og vedtatt i SST 208/08, 12. desember 2008.

Detaljer

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Fra sentralt: Tillitsvalgtopplæringen er en prioritert oppgave i Utdanningsforbundet. Det er fem overordnede mål med opplæringen: Tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

ÅRSMØTE. Scandic City, 11. mars 2015, kl. 18:00

ÅRSMØTE. Scandic City, 11. mars 2015, kl. 18:00 < ÅRSMØTE Scandic City, 11. mars 2015, kl. 18:00 Innhold Sak 1/2015 Åpning... 4 Sak 1.1 Kulturelt innslag v/bjørn Halstensen & Cathrine Iversen... 4 Sak 1.2 Åpning v/lokallagsleder, Odd Espen Høili...

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 22.11.2013 Virksomheten i bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak Handlingsplan 2016 2019 for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak 2016-2017 -er basert på dokumentet fra landsmøtet 2015; Vi utdanner Norge og Strategisk plan for det politiske arbeidet i Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 37 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Alta ønsker godt nytt år! Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema det kan være lurt

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad, 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg 24. og 25. november 2011 Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2012 Aktivitetskalender våren 2012 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne

Detaljer

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Forslag til: Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøte mai 2012 Handlingsplan del 1 3 forslag til fylkesstyremøte 4. februar 2013 Innledning:

Detaljer

Arbeidstidsordning - lærere

Arbeidstidsordning - lærere Rektorkonferansen 2014 Arbeidstidsordning - lærere Førde 26. februar 2014 Ørjan Raknes Forthun - rådmann Eid Leder rådmannsutvalget - KS Sogn og Fjordane Utdanningsledelse KS Sogn og Fjordane Utdanningsledelse

Detaljer

Klubben i mitt hjerte!

Klubben i mitt hjerte! Klubben i mitt hjerte! Klubben i mitt hjerte! s2 Klubben og klubblederrollen En skolering av tillitsvalgte på arbeidsplassen Klubbene er Utdanningsforbundets grunnmur Utdanningsforbundet har klubber som

Detaljer

Årsmøte mai 2012

Årsmøte mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 13 Saker innmeldt fra lokallagene Fylkesstyret legger frem følgende dokument: Innen fristen, 15. april var det meldt inn flere saker fra lokallagene. I det følgende presenterer

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Organisasjonsarbeidet i lokallaget Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Årsmøtet Høyeste organ i lokallaget Delegatårsmøte Årsmøteperiode fra 3 til 2 år Valg av lokallagsstyre Vedta politikk

Detaljer

Klubben og klubblederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2013

Klubben og klubblederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2013 Klubben og klubblederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen Klubbene utgjør fagforeningen sin grunnmur Vi pleier å si at klubben er Utdanningsforbundets viktigste

Detaljer

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen Modul 1 nye AT i grunnskolen Utdanningsforbundet Bergen Organisasjonskart Leder (1) Nestleder (1) VGO (1+1 vara) Lokallagsstyret (11) Grunnskole (3) Vara (5) Barnehage (2) Fritt valgt (1+2 vara) HTV (1+1

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGSPOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015

SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGSPOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 Prosessen med Trondheimsmanifestet 2015 Utdanningsforbundet Trondheim har siden 2003 vært med på et tett politisk arbeid sammen med

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer