ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00"

Transkript

1 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

2 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode. 6. Budsjett 7. Saker fra styret/klubber. 8. Valg 9. Resolusjoner 2

3 Årsmøtet: Sak 1/2011 Åpning 1.1 Åpning v/ lokallagsleder 1.2 Hilsen fra fylkesstyret 3

4 Årsmøtet: Sak 2/2011 Konstituering Styrets forslag til vedtak i sak 2: Sak 2.1: Sak 2.2: Sak 2.3: Sak 2.4: Sak 2.5: Sak 2.6: Sak 2.7: Sak 2.8: Sak 2.9: Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes Valg av dirigenter Styrets forslag: Marianne Jones Terje Vestberg Valg av referenter Styrets forslag: Jens Ole Kjelsås Kirsten Semb Valg av protokollunderskrivere Styrets forslag: Ellen Marie Høiden Olsen Jon Petter Hansen Valg av tellekorps Styrets forslag: Valgkomiteen Valg av redaksjonskomite Styrets forslag: Vidar Magnussen Ole Jørgen Christiansen Godkjenning av møtereglement Møtereglementet godkjennes. Godkjenning av valgreglement Valgreglementet godkjennes. Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjennes. 4

5 Årsmøtet: Sak 2.7/2011 Godkjenning av møtereglement 1. åpner årsmøtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av dirigenter til årsmøtet. 2. Dirigentene foretar den videre konstituering og leder årsmøtet. 3. Årsmøtedeltakerne eller dirigentene kan foreslå begrenset taletid om dette viser seg nødvendig. 4. Den som krever ordet til dagsorden/forretningsorden gis ordet umiddelbart og utenom sakslisten. 5. Alle kommentarer til årsberetningen og regnskapet som ønskes vedlagt protokollen, og forslag til de øvrige sakene - leveres skriftlig på dirigentenes bord. Alle forslag må være undertegnet med forslagsstillerens navn. 6. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at det er vedtatt å sette strek. Forslag kan heller ikke trekkes etter at strek er satt. 7. Årsmøtet avgjør voteringsmåten. Den kan være håndsopprekning, skriftlig eller ved navneopprop. 8. Vedtak fattes med vanlig flertall der ikke annet er fastsatt i Utdanningsforbundets vedtekter. 5

6 Valgmøtet: Sak 2.8/2011 Godkjenning av valgreglement 1. Alle valg gjelder for perioden: Alle valg skal være skriftlige. Møteleder kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. 3. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om. Stemmesedler som inneholder andre navn blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er a. Forslag fra valgkomiteen b. Kandidater som det er fremmet forslag på fra årsmøtets talestol. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. 4. Valg av lokallagsleder blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er mer enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de to gjenstående kandidatene er den valgt som har fått flest stemmer. 5. Valg av nestleder i lokallaget De samme prinsippene gjelder for valg av nestleder. 6. Valg av hovedtillitsvalgte i særmøter Valg av hovedtillitsvalgt i virksomheter på kommunenivå: a. Valg av varahovedtillitsvalgt for medlemmer innenfor kommunalt område, grunnskole. b. Valg av varahovedtillitsvalgt for medlemmer innenfor kommunalt tariffområde, KS trad. Valgene gjennomføres som særskilte valg i årsmøtet for årsmøtedeltakere med tilsetting i ovennevnte virksomheter, på samme måte som for leder og nestleder i lokallagsstyret, jf, ovenfor. 6

7 7. Valg av styrerepresentanter: Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder, nestleder. Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret skal stemmeseddelen inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Ut frå sammensetningen av de som allerede er valgt (antall kvinner/menn), opplyses årsmøtet om hvilken sammensetning etter kjønn som må ivaretas for å komme ut med riktig kvotering for resten av lokallagsstyret. Deretter gis årsmøtet beskjed om at hver stemmeseddel skal inneholde den fordelingen som ivaretar disse kravene. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmeantall, men likevel slik at kvinnelige kandidater med lavere stemmeantall går foran når kjønnskriterium krever det. 8. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret Det velges 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Disse velges fritt i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt 4). 9. Valg av valgkomité Jf. 64.1: Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer. Valgkomiteen er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg. Lokallagsstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for perioden Valgkomiteen med varamedlemmer velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret. Det skal være rimelig representasjon. 7

8 Årsmøtet: Sak 3/2011 Årsberetning fra styret Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsberetningen. 8

9 Årsberetning I årsberetningen og i handlingsplanen brukes forkortelsene HT-G (Hovedtillitsvalgt - grunnskole) og HT-K (Hovedtillitsvalgt kommune, tradisjonelt kommunalt tariffområde). 1. Sammensetning av styrer, råd og utvalg 1.1 Lokallagstyret i perioden Verv i styret: Navn: Andre verv: Ann-Heidi Jensen Nestleder Arild Larsen Vara HT-G Styremedlemmer Jeanette Martinsen HT-K/leder seksjon barnehage Trond A. Børresen HT-G Odd Gunnar Erikstad Leif Pagander Elisabeth Haflan Turid Olavesen Vara HT-K, nestl.seksj.barnehage Anne Karin Røtne seksjon skoleledere Halvard Grini seksjon videregående Tone Olsen Nestleder seksjon videregående Varamedlemmer: Inger Lønn Lervang Tamara Mujakic Vidar Magnussen Endringer i perioden: Halvar Grini fritatt grunnet tillitsverv i fylkeslaget. Tone Olsen overtar vervene til Halvar Grini. Bjørg Slettemyr Ek overtar vervene til Tone Olsen. 9

10 Konstituering av styret 2009/2010 Sekretær AU Sekretær Kasserer Dataansvarlig: Medlemsansvarlig: Grunnskoleansvarlig: Internasjonal kontakt: Arbeidsutvalg (AU) Forhandlingsdelegasjon: Hyttestyret: Hjemmeside: Arild Larsen Vidar Magnussen Ekstern, ikke medlem av styret Arild Larsen Arild Larsen og Vidar Magnussen Arild Larsen Odd Gunnar Erikstad Jeanette Martinsen, Trond Børresen, Arild Larsen og Ann-Heidi Jensen Jeanette Martinsen, Turid Olavesen, Trond Børresen, Arild Larsen, Thorvald Heiaas og Ann-Heidi Jensen AU Vidar Magnussen Representasjon i utvalg og prosjekter: Administrasjonsutvalget Trond Børresen Vara Arild Larsen Tilsettingsutvalget Trond Børresen og Arild Larsen Kontaktutvalget Trond Børresen Vara Arild Larsen Arbeidsmiljøutvalget Arild Larsen Vara Jeanette Martinsen Attføringsutvalget Jeanette Martinsen Vara Arild Larsen SAO Trond Børresen Vara Arild Larsen AKAN utvalget Jeanette Martinsen, Ann-Heidi Jensen, hovedkontakt Innsatskommune sykefravær Ann-Heidi Jensen Styringsgruppe Innsatskommune Trond Børresen sykefravær Vara Arild Larsen Strategi for kompetanseutvikling Jeanette Martinsen i barnehagen Privat område Ann-Heidi Jensen og Jeanette Martinsen IKT Arild Larsen Referansegruppe- Kunnskapsløftet Trond Børresen Prosjekt realfag Trond Børresen Prosjektgruppe alternative læringsarenaer Trond Børresen Vara Arild Larsen Skolebruksplan Arild Larsen Vara Trond Børresen Styringsgruppe Best in Service Arild Larsen 10

11 Vara Sammenheng/ samarbeid barnehage skole Omstillingsprosesser Kompetansekartlegging Ann-Heidi Jensen Jeanette Martinsen Jeanette Martinsen Jeanette Martinsen Frikjøp: Utdanningsforbundet Fredrikstad har i perioden hatt følgende frikjøp: 100 % Nestleder/grunnskoleansvarlig 40 % seksjon bhg./inkl. ansvar for privat 20 % område seksjon skoleledere 10 % seksjon vgo 10 % Nestleder seksjon vgo 5 % Styrking av grunnskoleområdet 20 % HT-G 100 % Vara HT-G 60 % HT-K 60 % Totalt: 425 % Frikjøpet betales slik: Fra kommunen: Trond Børresen 100 % Arild Larsen 60 % Jeanette Martinsen 60 % Totalt: 220 % Fra Utdanningsforbundet sentralt: Ann-Heidi Jensen 100 % Vidar Magnussen 12 % Anne Karin Røtne 10 % Halvard Grini 10 % Totalt: 132 % Fra Utdanningsforbundet Fredrikstad: Arild Larsen 40 % Jeanette Martinsen 20 % Vidar Magnussen 8 % Tone Olsen 5 % Totalt: 73 % 11

12 Lokallagstyret i perioden Verv i styret: Navn: Andre verv: Ann-Heidi Jensen Nestleder Arild Larsen Vara HT-G Styremedlemmer Jeanette Martinsen HT-K/ leder seksjon barnehage Trond A. Børresen HT-G Odd Gunnar Erikstad Inger Lønn Lervang Elisabeth Haflan Guro Vatn Vara HT-K, nestl.seksj.barnehage Anne Karin Røtne seksjon skoleledere Tone Olsen seksjon videregående Bjørg Slettemyr Ek Nestleder seksjon videregående Varamedlemmer: Vidar Magnussen Tamara Mujakic Ole Jørgen Christiansen Endringer i perioden: Varamedlem Tamara Mujakic innvilget fritak fra sitt verv ut valgperioden. Ole Jørgen Christiansen rykket opp til 2.varamedlem ut valgperioden. Mette Høili nytt 3.varamedlem ut valgperioden. HT-K/leder seksjon barnehage Jeanette Martinsen innvilget fritak fra sitt verv ut valgperioden. Guro S. Vatn valgt som ny HT-K/leder seksjon barnehage ut valgperioden. Ulrika Hanssen valgt som ny vara HT-K og nestleder seksjon barnehage ut valgperioden. Konstituering av styret 2010/2011 Sekretær AU Sekretær styremøter Kasserer Dataansvarlig: Ansvarlig for medlemsregisteret: Grunnskoleansvarlig: Internasjonal kontakt: Arbeidsutvalg (AU) Forhandlingsdelegasjon: Hyttestyret: Hjemmeside: Arild Larsen Vidar Magnussen Ekstern, ikke medlem av styret Arild Larsen Vidar Magnussen og Arild Larsen Arild Larsen Odd Gunnar Erikstad Jeanette Martinsen, Trond Børresen, Arild Larsen og Ann-Heidi Jensen Jeanette Martinsen, Guro Vatn, Trond Børresen, Arild Larsen, Thorvald Heiaas og Ann-Heidi Jensen AU Vidar Magnussen 12

13 Representasjon i utvalg og prosjekter: Administrasjonsutvalget Trond Børresen Vara Arild Larsen Tilsettingsutvalget Trond Børresen og Arild Larsen Kontaktutvalget Trond Børresen Vara Arild Larsen Arbeidsmiljøutvalget Arild Larsen Vara Jeanette Martinsen Attføringsutvalget Jeanette Martinsen Vara Arild Larsen SAU utdanning & oppvekst Trond Børresen og Jeanette Martinsen Vara Arild Larsen AKAN utvalget Jeanette Martinsen, Ann-Heidi Jensen, hovedkontakt Målrettet inkluderende arbeid (MIA) Ann-Heidi Jensen Revidering av BIA dokumentasjon Jeanette Martinsen Strategi for kompetanseutvikling Jeanette Martinsen i barnehagen Privat område Ann-Heidi Jensen og Jeanette Martinsen IKT Arild Larsen Referansegruppe- Kunnskapsløftet Trond Børresen Oppfølging av elever med særskilte behov: Trond Børresen Vara: Arild Larsen KS nettverk Kompetansestyring: Trond Børresen Styringsgruppe Best in Service: Arild Larsen Vara: Ann Heidi Jensen Sammenheng/samarbeid barnehage/skole: Jeanette Martinsen Innkjøp av vikartjenester: Arild Larsen Frikjøp: Utdanningsforbundet Fredrikstad har i perioden hatt følgende frikjøp: 100 % Nestleder/grunnskoleansvarlig 40 % seksjon barnehage /inkl. ansvar for privat 20 % område seksjon skoleledere 10 % seksjon vgo 10 % Nestleder seksjon vgo 5 % Styrking av grunnskoleområdet 20 % HT-G 100 % Vara HT-G 60 % HT-K 60 % Totalt: 425 % 13

14 Frikjøpet betales slik: Fra kommunen: Trond Børresen 100 % Arild Larsen 60 % Jeanette Martinsen 60 % Totalt: 220 % Fra Utdanningsforbundet sentralt: Ann-Heidi Jensen 100 % Vidar Magnussen 16 % Anne Karin Røtne 10 % Halvard Grini 10 % Totalt: 136 % Fra Utdanningsforbundet Fredrikstad: Arild Larsen 40 % Jeanette Martinsen 20 % Vidar Magnussen 4 % Bjørg Slettemyr Ek 5 % Totalt: 69 % I tillegg har Utdanningsforbundet Fredrikstad i hele perioden engasjert en ekstern regnskapsfører: Per Henriksen Seksjonsstyret barnehage i perioden Seksjonsstyret i perioden Jeanette Martinsen Hovedtillitsvalgt kommune Nestleder Turid Maure Olavesen Vara hovedtillitsvalgt Styremedlem Eli Gulbrandsen Mette Høili Hanne Sveum Guro Vatn Marie Grønneberg Varamedlemmer Mary Ann Karlsen Tone Bjørnetrø Jon Petter Hansen 14

15 Seksjonsstyret i perioden Jeanette Martinsen Hovedtillitsvalgt kommune Nestleder Guro S. Vatn Vara hovedtillitsvalgt Styremedlem Mary Ann Karlsen Eli Gulbrandsen Mette Høili Marie Grønneberg Hanne Sveum Varamedlemmer 1.vara Tone Bjørnetrø 2. vara Jon Petter Hansen Seksjonsstyret skoleledere i perioden Seksjonsstyret i perioden Nestleder Styremedlem Varamedlem Anne Karin Røtne Kristia Svendsen Anne Grete Lindahl Leif Smedbakken Thorvald Heiaas Inger Steen Seksjonsstyret i perioden Nestleder Styremedlem Anne Karin Røtne Thorvald Heiaas Anne Grete Lindahl Inger Steen Leif Smedbakken Varamedlem 15

16 Seksjonsstyret videregående i perioden Seksjonsstyret i perioden Nestleder Styremedlem 1.vara 2.vara Halvard Grini Tone Olsen Hilde Brohaug Hansen Ole Jacob Weel Tore Antonsen Anne Bruun Andersen Halvard Grini ble på fylkesårsmøtet i 2009 valgt som vara HTV på fylket med virkning fra Tone Helen Olsen tiltrådte som seksjonsleder videregående fra samme dato, og Bjørg Slettemyr Ek ble valgt som nestleder i seksjonen. Seksjonsstyret i perioden Nestleder Styremedlem 1.vara 2.vara Tone Olsen Bjørg Slettemyr Ek Morten Sørmoe Ole Jacob Weel Even Dahlback Anne Bruun Andersen 1.2 Valgkomitè Følgende valgkomitè ble valgt for perioden: 1. Lene Baumann vara: Susan Alfredsen (Barnehage) 2. Odd Espen Høili vara: Tore Larsen (Grunnskole) 3. Marianne Winther vara: Heidi Kelday (Grunnskole) 4. Irene Sommernes vara: Inger Lise Koren (Grunnskole) 5. Bjørg Slettemyr Ek vara: Petter Kjølstad (Videregående skole) 6. Lisbeth Sandbæk vara: Kristia Svendsen (Skoleledere) 7. Heidi Nordstrand vara: Tuva Fjordholm (Fritt valgte) Endringer i perioden: Petter Kjølstad inn for Bjørg S. Ek (inn i lokallagsstyret og seksjonsstyret). Kristia Svendsen ut grunnet jobb i annen kommune. Heidi Kelday ut grunnet jobb i annen kommune. Inger Lise Koren inn for Marianne Winther. Tore Larsen inn for Odd Espen Høili 16

17 1.3 Representasjon i Utdanningsforbundet Østfold fra Dagrun Lundsvoll Trond Børresen Jeanette Martinsen Nestleder vara styremedlem vara styremedlem 1.4 Representasjon i Utdanningsforbundet Østfold, seksjon grunnskole. Trond A. Børresen Nestleder 1.5 Representasjon i Utdanningsforbundet Østfold, seksjon barnehage. Guro S. Vatn Jeanette Martinsen Lene Baumann Styremedlem Styremedlem vara styremedlem 1.6 Representasjon i Utdanningsforbundet Østfold, seksjon videregående Halvard Grini Styremedlem og vara HTV 1.7 Representasjon i Utdanningsforbundet Østfold, seksjon skoleledere Håkon Særtrang Styremedlem 1.8 Representasjon i Utdanningsforbundet Østfold, valgkomiteen Odd Gunnar Erikstad Inger Lise Koren Grunnskolen Grunnskolen 17

18 2. Organisasjonen 2.1 Medlemmer Utdanningsforbundet Fredrikstad har i perioden hatt en medlemsvekst på 110 medlemmer antall medlemmer: antall medlemmer: 1989 Medlemmene er fordelt slik: Antall medlemmer GSK: 997 Antall medlemmer BHG: 290 Antall medlemmer VGO: 199 Antall medlemmer FAS: 85 Andre (pensjonister/uten arbeidssted): Møter i lokallaget Styremøter: Det har i inneværende periode vært avholdt 15 styremøter. Styret har behandlet 131 saker. Protokollene fra styremøtene sendes til Utdanningsforbundet Østfold og de tillitsvalgte. De legges også ut på Utdanningsforbundet Fredrikstads hjemmeside: Det er avholdt to styreseminarer i perioden. Seminarene brukes til å utarbeide handlingsplaner samt arbeide med både sentralt og lokalt lønnsoppgjør. Dette er en god arbeidsform; et todagers seminar gir nødvendig tid og kontinuitet i arbeidet og bidrar samtidig til sammensveising av styremedlemmene. Seksjon barnehage: Det er avholdt 12 i perioden og styret har behandlet 46 saker. I tillegg til referat- og orienteringssaker har styret bl.a. behandlet saker som: Handlingsplan og retningslinjer for Utdanningsforbundet Fredrikstad, Til barnets beste veileder om samarbeid barnehage-barnevern, St.m 41 Kvalitet i barnehagen, Arbeidstidsordninger i barnehagen, Stillingsbeskrivelse assistenter og fagarbeidere, Finansiering av barnehagesektoren, 18

19 Innspill til tariffoppgjøret, kartlegging i barnehagen, planlegging av klubblederkurs, møter i Forum for ledelse, medlemsmøter, budsjettkutt i de kommunale barnehagene og lokale forhandlinger. Seksjon skoleledere: Seksjon skoleledere har arrangert studietur til England i perioden. 35 medlemmer var med på turen. Vi fikk god innføring i det engelske skolesystemet, og vi besøkte flere skoler. Det var en vellykket tur. Seksjonen har drøftet ny struktur i Utdanningsforbundet. Det ble avholdt et informasjonsmøte i lokallagets regi. Tove Marie Børresen fra sentralstyre var invitert. Det er jobbet tett sammen med HTV for å få på plass rutiner for å melde avvik på tjenestebrudd, felles rutiner for HMS-arbeidet, felles rutiner 9a, funksjonsstrukturen, budsjett- og handlingsplanarbeid og lederavtaler. Seksjon skoleledere utarbeidet også krav for skolelederne til de lokale forhandlingene og forhandlingene i kap Seksjon videregående opplæring: Seksjon videregående opplæring har ikke hatt styremøter i perioden. Aktivitetsnivået i seksjonsstyret skal høynes. Det er vedtatt at det skal avholdes minst to møter pr. år. i seksjonen har vært klubbleder ved sin skole i perioden. Klubbledere ved de videregående skolene i Østfold har samlinger i regi av fylkesleddet. I perioden har det vært arbeidet med forberedelser og opptrapping til og gjennomføring av Tariff Vi var ute i streik, som var en ny opplevelse både for nye og gamle medlemmer. Til tross for den spesielle situasjonen vi var i, med streik midt oppi karakteroppgjør og eksamensforberedelser, viste medlemmene ved begge skolene stor lojalitet, positivitet og innsatsvilje. Høsten 2010 var det lokale lønnsforhandlinger som var i fokus. Høsten 2010 ble det gjennomført et pilotprosjekt med undervisningsevaluering på de videregående skolene i Østfold. Dette førte til sterke reaksjoner ved både Glemmen og Frederik II, fordi mange føler at lærerens rett til personvern ikke ble ivaretatt godt nok. Undervisningsevalueringen bar også preg av å være en ren lærerevaluering, og tok ikke hensyn til andre faktorer som også har innvirkning på undervisningen. Vi opplever også i videregående skole økende krav til dokumentasjon, dette er krav som tar tid fra lærerens tid til for og etterarbeid. Det er ulik praksis ved skolene hvordan dokumentasjon/dokumenteringskravet praktiseres ved de to skolene. Fra august 2010, ble det også stilt krav om tettere samarbeid mellom hjem og skole, dette kravet fører til økt belastning på kontaktlæreren. 19

20 Medlemsmøter: Det er i perioden blitt avholdt 7 medlemsmøter. Medlemsmøte i samarbeid med Sarpsborg lokallag med Lars Bleie med tema: Tariff 2009 Medlemsmøte i samarbeid med Sarpsborg lokallag med Anders Folkestad med tema: Tariff 2010 Kartlegging i barnehagen Medlemsmøte for ledermedlemmer med Tove M. Børresen: Opprettelse av råd Medlemsmøte med Gunn Glad: Tema: Budsjett Konsekvenser for de kommunale barnehagene. Medlemsmøte i rådet med Arne Jensen, Norsk Redaktørforening. Tema: Ytringsfrihet og lojalitet. Medlemsmøte for ny medlemsgruppe FAS ved Gunnar Opstad. Tema: Opprettelse av medlemsgruppe FAS: Bakgrunn og muligheter. (Skal avvikles ) Lokallaget har arrangert en Pedquiz på Glade Hjørne Hotell City. Nettverksmøter: To ganger årlig deltar Utdanningsforbundet Fredrikstad på samarbeidsmøter med de store bylagene. (ASSS) Forum for ledelse: Det er ikke blitt avholdt noen rene møter i forum for ledelse. Det har det vært dialog om lønn/krav i forkant av de lokale forhandlingene. 2.3 Klubblederkurs Det har i perioden vært avholdt en klubbledersamling ca. en gang pr måned for klubblederne i grunnskolen og i barnehagene. Møtene er blitt brukt til gjensidig informasjon, skolering og diskusjon. Temaer på kursene for grunnskolen har vært: Profesjonsdebatten, skolebruksplanen, elever som utfordrer, endringer i Opplæringsloven, funksjonsstrukturen, eksamensresultater/nasjonale prøver, lærernes arbeidsmiljø, systematisk HMS 20

21 arbeid, tilsettinger og kompetanseforskriften, endringer i Ferieloven og pensjonsreformen, Stortingsvalget 2009 og Landsmøtet Tariff 2010, streikeberedskap, gjennomført streik, lokale forhandlinger/kravutarbeidelse, handlingsplan for lokallaget, budsjettsituasjonen i kommunen, vikarsituasjonen, tilsettinger, kvalitet i Fredrikstadskolen, nasjonale prøver, Dialogkonferansen, medbestemmelse, HMS kartlegging, endringer i Hovedavtale/Hovedtariffavtale, og fagforeningsbevissthet. Det har også vært en gjennomgang av arbeidstilsynets tilsyn på flere skoler i Fredrikstad samt tilsyn etter 9A i opplæringsloven. Avvikssystemet. Videre har det vært fokus på varsling. Strukturen i Utdanningsforbundet har også vært tema. Det har også vært fokus på de to Dialogkonferansene som har vært avviklet i perioden. Temaer på kursene for kommunale og private barnehager har vært: St.m. 41, kvalitet i barnehagen, evaluering av førskolelærerutdanningen, de ulike tariffområdene i forhold til sentrale forhandlinger, Dugnad for balanse, kartlegging i barnehagen, Finansiering av barnehagesktoren, Spokus, Arbeidstidsordninger i barnehagen, Norm for pedagogisk bemanning, Utfordringer i barnehagesktoren generelt og på den enkelte arbeidsplass. 2.4 Samarbeid med seksjonene Det har vært et godt samarbeid med seksjonene i perioden. Seksjonene er ved lederne representert i lokallagsstyret. Informasjon fra seksjonene er fast agenda på styremøtene i lokallaget. Seksjonene kan også fremme saker de er opptatt av til styret. Det har vært et tett samarbeid med seksjon skoleledere i forbindelse med budsjettarbeidet. av seksjon barnehage/ HT-K og HT-G deltar sammen med leder og nestleder i lokallaget i Arbeidsutvalget (AU). 2.5 Samarbeid med fylkeslaget Det er god kontakt og nært samarbeid mellom lokallaget og fylkeslaget. Lokallaget er representert med verv i de ulike seksjonene i fylket. Vi har fått meget god bistand i ulike saker vi har henvendt oss til fylkeslaget om. 2.6 Kurs hvor lokallaget har vært representert Utdanningsforbundet Østfold arrangerer kurs for tillitsvalgte; her har både Lokallagsleder, nestleder, styremedlemmer, seksjonsledere og de hovedtillitsvalgte deltatt. I tillegg har det vært deltakelse i eksternt arrangerte kurs. Her kan kort nevnes: Struktur organisasjon Profesjon Pensjon 21

22 Tariff 2009 Lærerens internasjonale dag Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet Budsjett og ressursutnyttelse Skoleeiers ansvar jf opplæringsloven 9A, og kap.5 Likestillingskonferanse Tariff-forhandlinger, profesjon og fagforeningsbevissthet Tariffkonferanse 2010 Tidlig innsats for livslang læring Barn og elever som utfordrer Landsmøtesaker 2009 Samhandling for et bedre arbeidsmiljø Regelverksamling - opplæringsloven og privatskoleloven HMS konferanse Planseminar for virksomhetsledere i Fredrikstad kommune Tilsettinger Lokaleforhandlinger 2010 Små barns rett til beskyttelse Arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger i barnehagen UNG politikk Kvalitet i barnehagen Sykefraværskonferansen 2010 Inkluderende arbeidsliv: Ny IA avtale Skolelederkonferanse 2010 Styrerkonferanse 2010 GNIST: Lokalt fokus på profesjonsutvikling i samspill mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte Finansiering av barnehagesektoren Budsjettarbeid i kommune og fylkeskommune Forståelsen av ny hovedavtale Skolering I PBL-A s avtaleverk Kurs i vanskelige personalsaker Testing og kartlegging: Fins det alternativ? Utdanningspolitisk konferanse Tidsbrukutvalget PPT konferanse Personalsaker 22

23 3.0 Utadrettet virksomhet 3.1 Samarbeid med arbeidsgiver Hovedtillitsvalgt-grunnskole (HTG) har hatt faste medbestemmelsesmøter med fagsjef grunnskole. Referat fra møtene sendes ut til tillitsvalgte, rektorer og lokallagsstyret. HTG deltar på virksomhetsledermøter, og møter i Kontaktutvalget hver 14. dag. I Kontaktutvalget møtes organisasjonenes tillitsvalgte og kommunens ledelse representert ved rådmann, organisasjonssjef, omsorgs- og oppvekstsjef og økonomisjef. HTG er medlem i SAU Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget i utdanning - og oppvekstseksjonen samt i Administrasjonsutvalget i kommunen. I tillegg har HTG og HTG vara hatt møter med organisasjonssjefen og konsulenter i fagetat skole og i personalavdelingen. HTG og HTG vara er også medlemmer i ansettelsesutvalget. HTG vara er medlem i AMU. I inneværende periode har HTG vara vært leder av utvalget. Hovedtillitsvalgt- kommune (HT-K) har sammen med hovedtillitsvalgt i Fagforbundet faste medbestemmelsesmøter med fagsjef barnehage. HT-K deltar på virksomhetsledermøter. HT-K er medlem i Attføringsutvalget og i AKAN utvalget. I perioden har HT-K hatt ulike møter med konsulenter i barnehageetaten og i personalavdelingen. Utdanningsforbundet Fredrikstad har vært representert i ulike prosjekter i kommunen, både innenfor skolesektoren og barnehagesektoren. 3.2 Samarbeid med andre fagforeninger Organisasjonene samarbeider og gjennomgår fellessaker som skal opp i ulike utvalg. Vi samarbeider spesielt i saker som skal opp i Kontaktutvalget, SAU, AMU, administrasjonsutvalget og om private barnehager. Dette samarbeidet fungerer bra. Samarbeidet med NSF er spesielt viktig siden vi begge er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio. I år med hovedtariffoppgjør er konfliktskolering og beredskap felles, og dette samarbeidet har vi fortsatt også i andre saker der vi har felles interesser. 3.3 Politikere Det har vært jevnlige møter i perioden med leder i Oppvekstutvalget. Det har også vært møter med andre sentrale politikere. Det har vært et trepartssamarbeid med administrasjonen og politikere om avvikling av to dialogkonferanser der temaene har vært: Hvordan kan vi ivareta de utfordrene elevene? (2009) og Hvorledes utøver skoleeierrollen for å bedre elevenes læringsresultater? (2010). 23

24 3.4 Kommunalt foreldreutvalg (KFU) Det har vært møter med Kommunalt foreldreutvalg (KFU). Det har også vært felles møter med politikere. 4.0 Arbeidet i perioden Styret har utarbeidet og vedtatt handlingsplaner ut fra retningslinjer vedtatt på årsmøtet i april De har vært førende for de sakene det har vært arbeidet med i perioden. Handlingsplanen er vedlagt. 4.1 Saker det er arbeidet med Handlingsplan for Utdanningsforbundet Fredrikstad Rådmannens budsjettkladd og forslag til handlingsplan Tariff 2010 Vikarordning/ Adecco Fagforeningsbevissthet Medbestemmelse Kvalitet i barnehagen Barnehagen - en del av utdanningssystemet Økonomisk likebehandling Implementering av rammeplanen En styrer i hver barnehage Lokale forhandlinger Ressurs- og arbeidssituasjonen i barnehage og grunnskole Arbeidsmiljø HMS arbeid 9A i opplæringsloven Ansettelser Kommunale plandokumenter SFO / Fredrikstaderklæringen Anerkjennelse av SFO ledernes kompetanse og lønn. Private barnehager Implementering av rammeplan for barnehagene Saker fra enkeltmedlemmer Personalsaker Fagforeningshytte Kvalitetskommuneprogrammet Felles markering mot nedskjæringer i budsjettet i samarbeid med LO og KFU nov 2009 Dialogkonferanse 24

25 Elever som utfordrer Finansiering av barnehagesektoren Kompetansekartlegging Revidering av BIA dokumentasjon Høringssvar Styret har utarbeidet høringssvar etter innspill fra klubbene angående Tariff Det er også svart på høringer angående: Skolebruksplan , Funksjonssystemet, leksehjelp og arbeidstidsordninger i barnehagen Kurs lokalt I mars 2010 ble det avholdt et todagers kurs for alle tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Fredrikstad på Hotell Quality Grålum. Temaene var: Voldelige trekk hos barn og unge- kjennetegn og identifisering v/ voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk Nytt fra Utdanningsforbundet v/fylkesleder Terje Skyvulstad Barn som viser atferdsvansker i skolen - forståelse og praksis v/anne Arnesen, Atferdssenteret Atferdsvansker hos barn i førskolealder v/ May Britt Drugli, NTNU Tariff Tariff 2010 Unio Fredrikstad fikk tidlig beskjed om at vi var i streikeberedskap. Fra april ble mye annet arbeid lagt til side med det mål for øyet å berede grunnen godt nok for en streik i Fredrikstad. Unio Fredrikstad jobbet godt sammen og utgjorde et sterkt fellesskap. Ansvar for alle de ulike oppgavene som skulle utføres ble fordelt, og dette gjorde at arbeidet i streikekomiteen fløt godt og var effektivt. Forhandlingene endte med brudd, mekling på overtid førte ikke fram og streiken var et faktum fra arbeidstidens begynnelse Streiken ble trappet opp , og totalt var ca 1400 av Unios medlemmer i Fredrikstad tatt ut. Streiken varte i 13 dager. Medlemmene viste stor streikevilje og ga streikekomiteen uvurderlig støtte og oppmuntring. Dette var fantastisk å oppleve; å stå i streik er som en unntakstilstand der alt foregår gjennom kommandolinjer. Uten støtten og viljen fra medlemmene våre ville gjennomføringen vært enda mer krevende. På streikens 4.dag var det en markering i Oslo der flere tusen Unio medlemmer demonstrerte mot KS som arbeidsgiver. Ca 100 medlemmer fra Utdanningsforbundet Fredrikstad deltok i markeringen. Unio Fredrikstad kom som allianse styrket ut av konflikten. Unio Fredrikstad har fra sentralt Unio fått skryt for meget vel gjennomført streik. 25

26 4.1.4 Lokale forhandlinger Utdanningsforbundet har medlemmer i kap. 3.og kap 5. Disse kapitlene har kun lokale forhandlinger som finner sted årlig. De lokale forhandlingene i kap.4. høsten 2010 gav organisasjonen mange utfordringer. Forhandlingene endte med brudd. Siste tilbud til kap.4b var godt over pro rata, mens vi for 4c lå uakseptabelt lavt i forhold til pro rata. I tillegg ble retningslinjer for god forhandlingsskikk ikke fulgt. Bruddprotokoll ble sendt til Utdanningsforbundet sentralt som håndterte videre behandling. Bruddet medførte at arbeidsgivers siste tilbud ble stående, men partene er enige i at retningslinjene for god forhandlingsskikk ikke er fulgt. Partene lokalt skal videre evaluere forhandlingsprosessen for å oppnå en omforent og lokalt tilpasset prosess ved senere lokale forhandlinger Arbeidsmiljø HMS -arbeid (Helse, miljø og sikkerhet) Utdanningsforbundet Fredrikstad har i perioden hatt fokus på HMS- arbeid, både overfor Fredrikstad kommune og arbeidsplasstillitsvalgte Tilsettinger grunnskole Våren 2009 og 2010 ble det foretatt mange tilsettinger i årsvikariater og i faste stillinger. Problematikken med bruk av ufaglærte og krav til kompetanse ble grundig drøftet forut for og underveis i tilsettingsprosessen, og det var stor enighet i tilsettingsutvalget om de føringer som ble lagt overfor skolene som skulle innstille til tilsetting. Behovet for kompetanse ble vektlagt ved tilsettingene. Endringer i Arbeidsmiljøloven som ga ansatte med fire års sammenhengende tilsetting i kommunen rett til fast stilling, fikk også konsekvenser for prosessen Kommunale plandokumenter Det har vært fokusert på budsjett- og handlingsplanarbeidet i kommunen. I forbindelse med Rådmannens budsjettkladd for 2010 og 2011 utarbeidet Utdanningsforbundet Fredrikstad kommentarer og innspill sammen med de største fagforeningene i kommunen. Det har lenge vært klart at midlene til barnehagesektoren fra ville bli satt under press; da ville kommunen motta midlene som rammeoverføring og ikke lenger som øremerket tilskudd. Budsjettforslaget for 2011 la opp til en innsparing på barnehageområdet i en størrelsesorden 11,3 millioner i forhold til budsjett Vi påpekte at dette ville redusere muligheter for etter- og videreutdanning, at det ikke var tatt høyde for vekst i antall barn med særskilte behov og at den foreslåtte innstrammingen ville gi et svært lite handlingsrom for å sette inn vikarer. Med tanke på 26

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering.

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Lokallagsstyret fra 01.08.2012 31.07.2013 Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Agneta Amundsson leder Trondheim kommune Geir Røsvoll

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3 LM-sak 7.1.1: INNHOLDSFORTEGNELSE MELDING HØSTEN 2009 Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2 Kapittel 1 Politisk vurdering... 2 Våre arbeidsområder... 3 Kapittel 2 Samfunnspolitikk...

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 07.04.2014

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer