Kommune- og arealplanlegging Side 1 av 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommune- og arealplanlegging Side 1 av 9"

Transkript

1 Kommune- og arealplanlegging Side 1 av 9 Saksfremlegg Arkivreferanse: 2019/ Saksbehandler: Veslemøy Grindvik Planid: Planlagt behandling Saksnummer Møtedato Utvalg Planutvalget Fornyet førstegangsbehandling - Kommuneplanens arealdel Administrasjonens innstilling 1. I henhold til plan- og bygningslovens legges revidert forslag til kommuneplanens arealdel ut til fornyet offentlig ettersyn i seks uker. 2. Før planforslaget legges ut til skal planutvalgets vedtak i uenighetspunktene innarbeides i plandokumentene: a) JARO b) Antall boliger idrettsparken Saksutredning Vedlegg: 1. Plankart Alta by, M=1: Plankart kommunen, M=1: Reviderte bestemmelser og retningslinjer, datert , med 12 vedlegg 4. Revidert planbeskrivelse, datert Merknadshefte etter offentlig ettersyn, datert Oversikt over innsigelser og forslag til løsning 7. Utkast til boligbyggeprogram, datert Digital versjon av det reviderte plankartet finnes her: Bakgrunn for saken Planarbeidet ble varslet i januar Planprogrammet for revisjonen ble fastsatt i kommunestyret Planforslaget ble fremmet til førstegangsbehandling i planutvalget 30. januar I planutvalgets behandling ble det gjort flere endringer av planforslaget, i stor grad knyttet til områder for boligbygging både i form av felt og spredt bebyggelse. I etterkant av planutvalgets behandling brukte administrasjonen en måned på å bearbeide planforslaget før det var klart for utsendelse. Høring Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn fra 1. mars til 12. april Under høringsperioden mottok kommunen en stor mengde innspill fra innbyggere, lag/foreninger, politiske partier og ulike myndigheter. Det er registrert et stort engasjement knyttet til forslag til ny gravlund på Sandfallet og forslaget om ny bestemmelse for akvakultur. Det er også kommet inn mange konkrete merknader til kart og bestemmelser, som ikke har vært vurdert tidligere og som har ført til endringer i planforslaget. En oppsummering av innspill, med kommentar finnes i vedlegg 5 til saksfremlegget.

2 Utvalgssakens nummer: Side 2 av 9 Innsigelser Under offentlig ettersyn ble det fremmet 27 innsigelser fra nasjonale og regionale myndigheter. Flere av innsigelsene var knyttet opp mot de endringene som ble gjort i planforslaget før offentlig ettersyn. I vedlegg 6 til saksfremlegget ligger en oversikt over innsigelsene, og administrasjonens forslag til løsning. Noen av punktene med innsigelse er ikke foreslått endret i det nye planforslaget, men dette valget er begrunnet i oversikten. Dersom innsigelsen fortsatt står etter andre gangs offentlig ettersyn, vil det gjennomføres drøftingsmøter med de berørte sektormyndighetene med sikte på å komme fram til en løsning. Dette er ikke gjort i denne omgang, fordi det tidlig var klart at planforslaget måtte fremmes til et nytt offentlig ettersyn. Uenighet i styringsgruppa I forbindelse med merknadsbehandlingen er det et par saker der styringsgruppa ikke har kommet til enighet om en anbefaling fra administrasjonen. Utvidelse av JARO på Aronnes (nr. 37 i merknadsheftet): Figur 1: Kartutsnitt fra innspillet Fagavdelingen legger vekt på at arealet som er spilt inn som utvidelse er skogkledt og ligger innenfor kjerneområde landbruk på Aronnes. Utvidelse som skissert i innspillet tetter et viktig grønnstrukturbelte mellom industriområdet og tilgrensende landbruksarealer. Grøntbeltet har tilknytning til kjossystemet på Aronnes. Hele skogområdet fungerer i dag som en skjermende buffer mellom industriområdet og jordene på Nygjerdet. Å tillate en endring til industriformål krysser her den grønne linjen, og kan føre til at bit for bit av landbruksarealene også utenfor endringen tas i bruk til industriformål. Fagavdelingen kan ikke anbefale at området endres til utbyggingsformål. Rådmannen og kommunalleder samfunnsutvikling vektlegger hensynet til næringsutvikling og ønsker å anbefale at endringen legges inn i planforslaget. De mener at selv om endringen ikke er uproblematisk med hensyn til kjossystemet og den grønne linjen, er det viktig å tilrettelegge for at bedriften kan fortsette å utvikle seg i dette området. Alternativene for en stor produksjonsbedrift som dette, ville være tidkrevende og medføre betydelige kostander, også for kommunen. Dersom området tilrettelegges for lagring, er dette et tiltak som kan reverseres og hensynet til kjossystemet og skog som buffer rundt lagerområdet kan fortsatt ivaretas.

3 Utvalgssakens nummer: Side 3 av 9 Boliger i idrettsparken på Aronnes (nr. 17 i merknadsheftet): Styringsgruppa er delt i spørsmålet om antall boliger det kan åpnes for innenfor idrettsparkens arealer, eller om det bør åpnes for boliger i det hele tatt. På Aronneser det allerede åpnet for et betydelig antall boliger, som dekker det anslåtte behovet i planperioden. Holstbakken øst, vedtatt reguleringsplan med 130 boenheter, og Hoppbakken vest, framtidig boligområde med 100 boenheter. I Skogmo-feltet pågår det regulering for 100 boenheter i en del av området. Planutvalget har åpnet for ca 200 enheter totalt i Skogmo-feltet, Fagavdelingen mener at det ikke burde åpnes for boliger på denne siden av Holstbakkveien, da dette representerer et brudd på den grønne linjen på Aronnes og kan gjøre det vanskeligere å motstå ytterligere utspill om boligbygging på nærliggende eiendommer. Fylkesmannen har i sine merknader til planforslaget henvist til den grønne linjen mellom by og landbruksområder, og sier at den linjen bør følges i overskuelig fremtid. Rådmannen og kommunalleder samfunnsutvikling vurderer det som riktig å åpne for det antall boliger idrettslaget ønsker. Siden Idrettsformål også er et utbyggingsformål er avviket fra den grønne linjen mindre enn i de omkringliggende områder, som er avsatt til LNFR og omfattet av hensynssone landbruk. Det er ikke hensynet til boligutviklingen i seg selv som er det sentrale, men at et visst antall boliger i et slikt prosjekt vil være et viktig insentiv for å få realisert utbedring/nybygg av viktige idrettsanlegg i Alta kommune som kommer frivilligheten/allmenheten til gode. Dette er «nonprofitt» organisasjoner som har et betydelig samfunnsbidrag. Andre idrettslag har fått mulighet til det samme ved utvikling av sine områder. Dersom planutvalget ønsker å åpne for boliger i idrettsparken, bør maks antall angis. Alta IF har foreslått 50 boenheter. Det bør også legges inn et bestemmelsesområde i plankartet som viser i hvilken del av området boliger tillates, i samsvar med innspillet fra Alta IF. Endringen gir også behov for endringer i forslag til boligbyggeprogram, og vil få konsekvenser for de øvrige områdene avsatt til boligbygging i området. Innsigelser som administrasjonen anbefaler ikke tas til følge Noen av innsigelsene som er kommet inn gjelder temaer som er av stor viktighet for kommunen, og hvor det er avgjørende for kommunen å stå på innholdet i det forslaget som ble fremmet til førstegangs offentlig ettersyn. Boligområde AB_B008 Skoddevarre Innsigelse fra Statens vegvesen. Tillates ikke bygget ut før trafikale forhold er dimensjonert for det. Administrasjonens forslag: Boligområdet i Skoddevarre er viktig for å sikre boligbygging i vestre del av Alta. Boligområdet har et anslått potensiale i gjeldende kommuneplan på 650 boenheter. Administrasjonen er enig i at dette er for mye for dagens trafikksystem. Gjennom områderegulering av boligfeltet kan det gjøres vurderinger av en trinnvis utbygging av området, samt vurdering av løsninger for å realisere deler av potensialet før nye E6 er bygget ut. Boligbyggingen på vestsiden av Alta har den siste planperioden stått stille, og det er viktig for utviklingen av Alta å kunne tilrettelegge for boliger også her. Dette er også et område hvor kapasiteten i skoler og barnehager er god, og det er viktig å satse på utbygging i de områdene hvor den sosiale infrastrukturen har rom for den veksten som kommer. Gjennom boligbyggeprogrammet er det foreslått en trinnvis realisering av Skoddevarre, hvor man i første omgang løser ut 130 boenheter, fordelt over to perioder i boligbyggeprogrammet. Hovedtyngden av utbyggingen (ca 520 boenheter) utsettes da til etter Hvilken del av feltet som bygges ut først avgjøres gjennom en samlet områderegulering, hvor det gjøres alternativvurderinger knyttet til blant annet trafikal løsning for å finne ut hvilken del som er best egnet. Området har to klare alternativer for adkomst til et første byggetrinn. Enten bygges det ut i den vestre delen av feltet med adkomst fra

4 Utvalgssakens nummer: Side 4 av 9 Gakorimyra, eller kan man starte med det østre delen av feltet. Den østre delen av feltet kan utløse behov for å realisere rundkjøringen på Altahøyden, som ligger i detaljregulering for nye E6. Administrasjonen vurderer saken slik at denne beskrivelsen av en trinnvis etablering bør være tilstrekkelig til at Statens vegvesen trekker innsigelsen knyttet til Skoddevarre, slik at arbeidet med områderegulering kan gjenopptas. Bestemmelse Kjøpesenter Innsigelse fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Innsigelsen er fremmet med bakgrunn i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging (SPR SBATP), og fylkesmannen hevder at å tillate kjøpesenter i alle tre sentrumsområdene ikke bygger opp under den utviklingen av kompakte byer, reduksjon i transportbehov og tilrettelegging for klima- og miljøvennlige transportformer som SPR SBATP legger opp til, og heller ikke følger opp føringer fra kommuneplanens samfunnsdel om styrket handel i Alta gjennom konsentrering av detaljvarehandel i sentrum, eller videreutvikling av Bossekop og Elvebakken som bydelssentrum. Administrasjonens vurdering: Bestemmelsen er avgrenset i kommuneplansammenheng til å gjelde de tre sentrumsområdene, angitt i plankart som BS1 (Bossekop), BS2 (Alta sentrum) og BS3 (Elvebakken). Hvert av disse sentrumsområdene har egne reguleringsplaner som er styrende for arealbruken i områdene. For at Elvebakken og Bossekop skal kunne fungere som lokalsentrum/bydelssentrum er man avhengig av at en del av tjenestebehovet i området kan dekkes lokalt, for eksempel behovet for en større dagligvareforretning. Dette kan være med på å nettopp redusere transportbehovet for de som sogner til bydelssentrene, som kan få gjort sine ærender nærmere der de bor. Alta kommune bygger kjøpesenterbestemmelsen på definisjonen av kjøpesenter i den tidligere rikspolitiske retningslinjen om kjøpesenteretableringer. Siden arealbruken i de tre sentrumsområdene er nærmere detaljert i egen reguleringsplaner, er den viktigste funksjonen til bestemmelsen at den gjennom å definere hvor kjøpesenter kan etableres, helt entydig sier at slike etableringer ikke kan skje utenom de 3 sentrumsområdene. Det må også tillegges vekt at kommunens bestemmelser i eget planverk har vært fulgt i mange år av både administrasjon, planutvalg og kommunestyret, og at dette har bidratt til en ønsket utvikling i Alta. Administrasjonen anbefaler at bestemmelsen videreføres. Innsigelse til bestemmelse d) Akvakultur: Finnmark fylkeskommune har fremmet innsigelse mot den nye bestemmelsen som krever at ved etablering av nye lokaliteter eller ved vesentlige endringer på lokaliteten skal det ikke forekomme utslipp av organiske partikler til resipienten. Fylkeskommunen begrunner innsigelsen med at kompetansen til å vurdere hvorvidt endringer og drift er miljømessig forsvarlig ligger hos fagetatene og ikke kommunen. Utslipp av organiske materialer i form av feces og fôrspill faller innunder forurensningsloven, og utslipp av lakselus hører inn under Mattilsynets ansvarsområde. Kommunen har ikke anledning til å sette bestemmelser om noen av disse forholdene, da de faller inn under akvakulturloven, matloven og forurensningslovens myndighetsområde. Fagavdelingens vurdering: Den nye bestemmelsen er kommet til fordi kommunen ikke ønsker økning i utslipp fra akvakultur i fjorden, ut over det som allerede er gitt tillatelser til. Over tid er kommunens erfaring som høringspart ved spørsmål om økt produksjonsvolum at kommunens innvendinger og bekymringer knyttet til økt volum ikke får medhold hverken hos Fylkeskommune eller Fiskeridirektoratet.

5 Utvalgssakens nummer: Side 5 av 9 Erfaringer fra tidligere arealplanprosesser har også vist at økning av areal avsatt til akvakultur raskt følges av søknader om økt produksjonsvolum, selv om argumentasjonen for større areal handlet om fleksibel plassering av anlegg. Politisk har det over flere år vært fokus på volumøkninger i ulike politiske behandlinger. Volumsaker behandlet i Formannskap og Planutvalg har resultert i ønsker om å holde oppdrettsaktiviteten i fjorden på det nivået det er i dag, til man har kartlagt mer om de samlede virkningene akvakulturvirksomheten har på fjorden. Miljøundersøkelsen fra 2017 viser en frisk fjord, basert på de undersøkelsene som er gjort av bunnsedimenter og bløtdyrsfauna. Det er likevel usikkerhet knyttet til andre typer påvirkning av fjorden og det marine naturmangfoldet. Usikkerhetene har også knyttet seg til om det er i elvesystemet, fjordkystsystemet eller havsystemene som påvirker negativt. Alta kommune har derfor initiert og finansiert Kompetanseklynge Laks som ble startet i Hensikten med klyngen er å bedre kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av Altafjordsystemet gjennom en rekke forskningsprosjekter tilknyttet både oppdrettsog villaks. I tillegg har nå Havforskningsinstituttet startet et prosjekt med ramme på 40 millioner kroner, hvor bl.a. årsaksforhold mellom oppdrettsvirksomhet og villfisk er forskningstema. Dette, sammen med samlingen av tidligere forskningsrapporter, medfører at kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av Altafjorden er i ferd med å økes. Fagavdelingen vurderer at bestemmelsen er viktig for Bestemmelsen gis med grunnlag i at kunnskapsgrunnlaget om den samla påvirkningen fra akvakulturnæringen på det marine naturmangfoldet og villaksstammen er usikkert. Bestemmelsen er hjemlet i plan- og bygningslovens 11-9 nr. 6, plan- og bygningslovens formålsbestemmelse 1-1 og føre-var-prinsippet i naturmangfoldlovens 9. Under offentlig ettersyn mottok kommunen en redegjørelse fra Advokatfirmaet DSA av kommunens hjemmelsgrunnlag etter plan- og bygningsloven til å fastsette nullutslippskrav. Denne redegjørelsen støtter fagavdelingens vurderinger i saken. Det henvises også til regjeringens uttalte politikk om at det kommunale selvstyret skal tillegges stor vekt i plansaker. Fagavdelingen og arbeidsgruppen for bestemmelser har gjort en endring/presisering i retningslinjen til bestemmelsen, som klargjør hvilke tiltak som ikke anses som vesentlige, for å sikre at bestemmelsen ikke slår ut for strengt. Fagavdelingen mener at med disse presiseringene kan bestemmelsen som foreslått videreføres. Bestemmelsen er gjengitt nedenfor: d. For nye lokaliteter eller vesentlige endringer på eksisterende lokaliteter skal det ikke forekomme utslipp av organiske partikler til resipienten. Til punkt d) definisjon av vesentlige endringer: Med vesentlige endringer menes endringer av gitte tillatelser, f.eks volumøkning eller andre endringer som gir økte utslipp. Kravet gjelder hele virksomheten på lokaliteten, ikke bare det som er endret. Som vesentlige endringer regnes ikke: - arealendring (endret plassering av anlegg innenfor areal avsatt i kommuneplan) - Flytting av fôrflåte - Etablering av landstrøm - Endringer som ikke gir økte utslipp Rådmann og Kommunaleder Samfunnsutvikling vurderer dette på en annen måte. Dagens forvaltningsregime for næringen er betydelig, med tett oppfølging fra Direktorat, Fylkesmann og Mattilsyn. Det stilles allerede i dag strenge krav til næringen, basert på kjent forskingsgrunnlag og metodikk utarbeidet i forhold til dette. Dette er en forvaltning som har fungert for Alta gjennom mange år.

6 Utvalgssakens nummer: Side 6 av 9 Ytterligere forskning og utvikling som nevnt foran, vil gi enda bedre grunnlag for forvaltning. Effekt og håndhevelse av en ny bestemmelse i kommuneplanen, som bare omfatter arealer innenfor kommunegrensen, vurderes som usikker både for kommunen og ikke minst næringen. Ved denne utleggelsen til fornyet offentlig ettersyn er bestemmelsen justert og gitt en forklarende retningslinje i forhold til førstegangs utleggelse. Rådmann og Kommunalleder ASU har allikevel signalisert reservasjoner i forhold til bestemmelsen i styringsgruppa, knyttet til endelig innstilling ved sluttbehandling. Endringer som er gjort i planforslaget Siden dette er et revidert planforslag som fremmes til fornyet førstegangsbehandling, er det gjort en del endringer i plankart og bestemmelser. Endringene er gjort på bakgrunn av de innspill/merknader og innsigelser, samt andre tema som er kommet opp under gjennomgang av dokumentene. Endringer i planbeskrivelsen, bestemmelsene og vedlegg til bestemmelsene er synliggjort med uthevingsfarge på den teksten som er ny i dokumentene. Nedenfor beskrives de mest vesentlige endringene som er gjort i planforslaget: Boligbebyggelse I forbindelse med førstegangsbehandlingen ble det lagt inn nye boligområder i Talvik, Øvre Alta og Rafsbotn. På bakgrunn av innsigelser og behovsvurderinger er disse områdene foreslått tatt ut av planforslaget igjen. I Rafsbotn er det spilt inn et nytt areal, som er foreslått lagt inn i stedet for det som er tatt ut. Dette området ligger nært til skolen og gang- og sykkelvei, og vurderes å være et bedre alternativ til fremtidig boligfelt i Rafsbotn enn opprinnelig forslag. I Øvre Alta er det også lagt inn et forslag til utvidelse av boligfeltet i Lampemyra, i stedet for de to feltene som er tatt ut. Boligfeltet i Saraveien, som ble redusert i areal av hensyn til verdensarvområdet, er foreslått økt noe i størrelse på bakgrunn av innspill fra grunneiere. Økningen har sammenheng med arealet som er satt av til parkering ved startpunktet for turen til Hjemmelufttoppen, som igjen er viktig å realisere for å avlaste parkeringsarealene ved Alta museum. Utvidelsen av boligarealet er mindre enn ønsket i innspillet, men det er vurdert at utvidelsen ligger slik til at den er terrengmessig skjermet fra verdensarvområdet. Boligbyggeprogram Utkast til boligbyggeprogram er utarbeidet. Boligbyggeprogrammet synliggjør kommunens prioriteringer omkring hvilke boligområder som skal bygges ut når. Regulering av områder kan igangsettes tidligst tre år før anslått byggeperiode. En utfordring i boligbyggeprogrammet har vært prioritering av ferdig regulerte boliger, som vi har mange av i Alta. I dette første utkastet er alle ferdige reguleringsplaner lagt til første periode, siden disse gjennom planvedtaket har en rett til å bygge ut sitt område. Gjennom årlige rulleringer og dialog med utbyggere kan boligbyggeprogrammet gjøres mer realistisk med tanke på hva som kommer når. For områder som ikke er regulert enda er det definert hvilke rekkefølgekrav man per nå kjenner til, som enten må være på plass før regulering eller som må tas med i reguleringsplanen. For Skoddevarre boligfelt, som Statens vegvesen har innsigelse til, er det foreslått an trinnvis utbygging, og to alternativer som skal utredes med tanke på første delutbygging. Spredt boligbebyggelse I planutvalgets førstegangsbehandling i januar 2019 ble det lagt inn en stor andel enkelttomter som spredt bebyggelse i Tverrelvdalen. Under offentlig ettersyn er det kommet flere reaksjoner på forskjellsbehandling, med tanke på at enkelte eiendommer ble votert over og andre ikke, samt at det var fokusert på ett geografisk område. Både Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Statens vegvesen kom med innsigelser til de nye spredt tomtene. Statens vegvesen på generelt grunnlag, med tanke på trafikksikkerhet, og Fylkesmannen til konkrete tomter på bakgrunn av jordvernhensyn. To av områdene som Fylkesmannen hadde innsigelse på er foreslått videreført, da disse grenser til annet utbyggingsområde, og dermed ikke i samme grad bidrar til å stykke opp sammenhengende jordbruksarealer. De øvrige områdene er foreslått tatt ut.

7 Utvalgssakens nummer: Side 7 av 9 På generelt grunnlag er spredt bebyggelse et godt egnet verktøy for å sikre utviklingsmuligheter i områder med lavt utbyggingspress, typisk distriktsområder. I områder med større utbyggingspress/etterspørsel etter tomter er det mer hensiktsmessig å tilrettelegge for feltutbygging. Tverrelvdalen er et eksempel på et slikt område, hvor etterspørselen etter tomter er så stor at man av hensyn til infrastruktur, jordvern, bevaring av kulturlandskap, trafikksikkerhet etc., bør bruke ressursene på realisering av boligfeltene som er lagt inn i planen. Utstrakt bruk av spredt bebyggelse og liberal fradelingspraksis vil på sikt være til hinder for å realisere den planlagte feltutbyggingen. På bakgrunn av innspill er det lagt inn en utvidelse av Spredt bolig- fritids- og næringsbebyggelse vest for Zirkonveien på Seiland, på eiendommene 54/3 og 54/10. Endringen gjelder kun områdeavgrensning, og har ikke gitt økt antall. Samferdsel og teknisk infrastruktur På bakgrunn av innspill som er kommet inn er det lagt inn noen flere fremtidige gang- og sykkelveier i plankartet. Det er også lagt inn en fremtidig trase for adkomst til industriområdet på Jørginasletta, på bakgrunn av forutsetninger som ligger i kommunedelplan for avlastningsveien. Her forutsettes det blant annet en fremtidig stenging av avkjøringer fra E6 til Storengveien, og at ny adkomst skal komme i den fjerde armen til ny rundkjøring ved Alta bru. Nye vegtraseer er oppdatert i vedlegg 5 til bestemmelsene. Det er også lagt inn utfartsparkeringer som var uteglemt i plankartet ved første gangs utleggelse. Parkeringsplassen som var foreslått i Storeggiveien på Nyvoll er foreslått tatt ut, på bakgrunn av innspill fra grunneierne. Det er lagt inn nytt forslag ved dagens caravanoppstilling, der arealet utvides noe. Gravlund Under offentlig ettersyn kom det, ikke uventet, store protester mot etablering av ny gravlund på Sandfallet. Innholdet i disse, og det store engasjementet, gjør at forlaget er tatt ut fra det reviderte planforslaget. Akvakultur Det har vært stort engasjement knyttet til ny bestemmelse for nullutslipp fra akvakulturanlegg. Mange er for, mange er mot. De som har motforestillinger er i stor grad bekymret for at bestemmelsen er for streng, siden den i praksis definerer alle tiltak på anleggene som vesentlig. Administrasjonen er enig i at opprinnelig formulering nok favnet litt bredere enn intensjonen. Det er derfor foreslått en endring av retningslinjen til bestemmelsen, som definerer hvilke tiltak som ikke anses som vesentlige endringer. Dette sikrer at det fremdeles kan gjøres nødvendige driftsmessige endringer og justeringer innenfor avsatt område uten at det samtidig utløser krav om utslippsfritt anlegg. Begrensning av camping/midlertidige konstruksjoner På bakgrunn av det igangsatte prosjektet med oppfølging av ulovlige byggetiltak, kom det innspill fra avdeling for oppmåling og byggesak knyttet til oppstilling av caravaner, spikertelt og mobile konstruksjoner. Problemstillingen som tas opp, er at så lenge det ikke er uttrykkelig forbudt, så er det lov. Problemet er blant annet kjent fra råstoffområdene i Stilla og Detsika. Det er foreslått en ny bestemmelse for råstoffområder, som sier at det kun tillates oppføring av midlertidige og permanente bygg som er nødvendig for virksomheten. Langs Altaelva er det også et kjent problem at campingvogner plasseres ut og blir stående på samme sted over lengre tid i sommersesongen. For dette området er det ikke laget en forbudsbestemmelse, men det er lagt inn en tidsbegrensning. Det er laget et bestemmelsesområde for Altaelva, med utgangspunkt i hensynssonen for elvekorridoren i gjeldende kommuneplan. Retningslinjene for hensynssonen er videreført som bestemmelser til bestemmelsesområdet, og hensynssonen er tatt ut. Dette gir samtidig et mer lesbart kart. Ordning for frikjøp av lekearealer Fylkesmannen har fremmet innsigelse til dagens bestemmelser om frikjøp av lekeplasser, og viser til at slik bestemmelsen er formulert, kan frikjøpsordningen være i strid med rikspolitiske retningslinjer for barn- og unges oppvekstsvilkår.

8 Utvalgssakens nummer: Side 8 av 9 Bestemmelsen er foreslått omformulert, slik at frikjøpet knyttes til konkrete lekearealer i nærheten av boligprosjektene. Enten eksisterende områder som trenger opprusting, eller nye områder som skal opparbeides. Det presiseres også at frikjøpsordningen kun gjelder krav til nærlekeplass og grendelekeplass. Rekkefølgekrav og ev. utbyggingsavtaler er viktig for å sikre realisering av lekearealene. Endringen medfører at vedlegg 7 til bestemmelsene, om frikjøpsordningen bør oppheves i forbindelse med sluttbehandling av planen. Korrigeringer av arealformål fra tidligere digitaliseringer Det er utført noen korrigeringer i plankart som gjelder endringer av arealformål der det tidligere er gjort vedtak om endringer av plan uten at plankartet er blitt oppdatert, der det har blitt avsatt feil formål ved digitalisering av eldre, opphevede reguleringsplaner etc. Eksempler på slike endringer er grønnstruktur som er lagt inn mellom boligtomtene i Komsahøyden, endring til boligformål for en eiendom i Fjellveien, endring av en fellesavkjørsel i Gakori til grønnstruktur. Samisk reiselivsbedrift I planforslaget er det foreslått avsatt et areal til en ny samisk reiselivsbedrift, med fokus på opplevelser med rein. Området ligger ved langs E45 ved Brattberget/Garajokmoen. I innspillet er det foreslått avsatt et stort område, i administrasjonens forslag er størrelsen redusert jf. illustrasjon under. Området foreslås avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, med krav om reguleringsplan. Utredning samiske interesser Vedlegg 3 til planbeskrivelsen er under revisjon. Et oppdatert utkast vil kunne sendes ut til offentlig ettersyn sammen med resten av planforslaget. Under offentlig ettersyn vil det avholdes et medvirkningsmøte med berørte parter før dokumentet ferdigstilles til vedtak av plan. Faresoner, flomsoner og høyderestriksjoner Avinor Ved første gangs offentlig ettersyn var det lagt inn faresoneskravur i plankartet for alle nye utbyggingsområder. Ved gjennomgang av noen av disse ble det fanget opp noen feil, blant annet knyttet til utfordringen ved å legge faresonene kun inn i de nye utbyggingsområdene. I Alta er det veldig mange ulike faresoner og aktsomhetsområder, som gjør at kommuneplankartet ville blitt svært vanskelig å lese om alle skulle tegnes inn i plankartet. Det er derfor laget en egen, digital temakartklient der de nye utbyggingsformålene er lagt inn sammen alle faresonene. På denne måten kan man enkelt skru av og på de ulike sonene og få opp den informasjonen som er relevant for området. Det er også mulig å skru på hele kommuneplankartet i løsningen. Kartklienten er laget med kartdata som er lastet ned fra det offentlige kartgrunnlaget, representerer dermed situasjonen slik den var da temakartklienten ble laget. Tilsvarende temaklienter er laget for høyderestriksjoner omkring Alta Lufthavn og flomsoner. Flom:

9 Utvalgssakens nummer: Side 9 av 9 Ras og skred: Avinor: Hensynssoner for mineralressurser I etterkant av vedtatt kommuneplan vil det være behov for en utredning av alternativer til nytt uttaksområde for sand/grus og for stein. Det er lagt inn hensynssone mineralressurs, jf. PBL 11-8 c) for områder som er aktuelle for utredning. Vurdering Endringene som er gjort i planforslaget er av en slik karakter at planforslaget i sin helhet legges ut til nytt offentlig ettersyn. Endringer er gjort både i kart, bestemmelser og planbeskrivelse. I tillegg er det utarbeidet et utkast til boligbyggeprogram. Samlet sett imøtekommer planforslaget flere av innsigelsene, men ikke alle. En oversikt over hvilke innsigelser som er kommet inn og hvordan de er besvart finnes i vedlegg 6 til saksfremlegget. Vurderinger som er gjort har også tatt hensyn til at det for Alta kommune og Altasamfunnet er viktig å få vedtatt en kommuneplan i Alta Bjørn-Atle Hansen Rådmann Oddvar Konst Kommunalleder samfunnsutvikling Hallgeir Strifeldt Fagleder plan Veslemøy Grindvik kommuneplanlegger Dette dokumenter er elektronisk godkjent og derfor uten underskrift

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Veslemøy Grindvik SLUTTBEHANDLING DETALJREGULERING FOR KVITBERGET BOLIGFELT

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Veslemøy Grindvik SLUTTBEHANDLING DETALJREGULERING FOR KVITBERGET BOLIGFELT SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5515-32 Arkiv: PLNID 20150006 Saksbehandler: Veslemøy Grindvik Sakstittel: SLUTTBEHANDLING DETALJREGULERING FOR KVITBERGET BOLIGFELT Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Andre saksdokumenter, og tidligere behandlinger av saken i planutvalget finnes på sak 16/995.

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Andre saksdokumenter, og tidligere behandlinger av saken i planutvalget finnes på sak 16/995. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/995-39 Arkiv: PLNID 20160004 Saksbehandler: Veslemøy Grindvik Sakstittel: SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING - EIENDOM 27/733 - BILINVEST AS / ALTA MOTOR Planlagt behandling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/8133-7. Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015. Planlagt behandling: Planutvalget 06.05.

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/8133-7. Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015. Planlagt behandling: Planutvalget 06.05. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/8133-7 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015 Planlagt behandling: Planutvalget 06.05.15 Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5517-31 Arkiv: PLNID 20150015 Saksbehandler: Nils Henrik Skum Sakstittel: SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING VEG LATHARI VEITILGANG TIL EIENDOM GNR 38/780 Planlagt behandling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2971-5 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2017 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling: Planutvalget tar Bolignotat

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5591-41 Arkiv: PLNID 20120018 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: DETALJREGULERING FOR MARIENLUND BOSENTER - SLUTTBEHANDLING Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING VEG LATHARI

SAKSFREMLEGG OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING VEG LATHARI SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5517-20 Arkiv: PLNID 20100006 Saksbehandler: Sakstittel: Nils Henrik Skum OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING VEG LATHARI Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 83/ Kommunestyret 89/ Planid Reguleringsplan Pulden - 2.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 83/ Kommunestyret 89/ Planid Reguleringsplan Pulden - 2. Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2017006 Arkivsaksnr: 2017/424-16 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 83/17 21.09.2017 Kommunestyret 89/17 25.09.2017

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/8133-9 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 2 2015 Planlagt behandling: Planutvalget 09.12.15 Administrasjonens innstilling: Planutvalget

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019 2030 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.1 Formål... 2 2. Føringer... 3 2.2 Nasjonale føringer... 3 2.2 Regionale føringer... 3 3. Visjon... 3 4.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2971-3 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 2 2016 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/962-16430/2016 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.05.2016 Saksframlegg Sluttbehandling - opphevelse av planer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR THOMASBAKKVEIEN 5 OG 9

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR THOMASBAKKVEIEN 5 OG 9 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5949-32 Arkiv: PLNID 20120014 Saksbehandler: Nadine Eklöf Sakstittel: SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR THOMASBAKKVEIEN 5 OG 9 Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2971-1 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2016 Planlagt behandling: Planutvalget 23.06.16 Administrasjonens innstilling: Planutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5747-16 Arkiv: PLNID 20100009 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR MIKKEHOLMEN - ALTA KRISTNE GRUNNSKOLE Planlagt behandling:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. I medhold av pbl avslås søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt under gnr/bnr 38/647.

SAKSFREMLEGG. I medhold av pbl avslås søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt under gnr/bnr 38/647. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2614-9 Arkiv: GNR/B 38/647 Saksbehandler: Ailin Therese Gaino Sara Sakstittel: DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN - FRADELING AV BOLIGTOMT UNDER GNR/BNR 38/647 Planlagt behandling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Espen Skagen Arkiv: PLAN Arkivsaken.: 16/3096

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Espen Skagen Arkiv: PLAN Arkivsaken.: 16/3096 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Skagen Arkiv: PLAN 1620201712 Arkivsaken.: 16/3096 Saken skal behandles i følgende utvalg: Kommunestyret Kommunestyret SLUTTBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLANSPLAN- UTTIAN

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 11.03.2015 016/15 Kommunestyret 25.03.2015 012/15 Avgjøres av: Journal-ID: 15/3099 Saksbehandler: Espen

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 13/297

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 13/297 Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 13/297 SLUTTBEHANDLING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018-2028 Vedlegg: Plankart, 8.8.2018 Del 1 Planbeskrivelse, 8.8.2018 Del 2 Bestemmelser, 8.8.2018

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5593-27 Arkiv: PLNID 20130004 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: DETALJREGULERINGSPLAN FOR ASPEMYRABRINKEN BOLIGOMRÅDE - SLUTTBEHANDLING Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnummer: 05/511-98 Arkiv: PLNID 20050007 Saksbehandler: Thuy-Trang Nguyen Phan Sakstittel: OFFENTLIG ETTERSYN PLANENDRING AV DETALJREGULERING FOR SAGALI Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2575-27 Arkiv: PLNID 20120013 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR ALTAHØYDEN SØR NÆRINGSOMRÅDE - FASTSETTING AV PLANPROGRAM Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

Drangedal kommune. KDP - Toke med Oseidvann - revidert forslag. Høring og offentlig ettersyn

Drangedal kommune. KDP - Toke med Oseidvann - revidert forslag. Høring og offentlig ettersyn Drangedal kommune S aksutskrift Arkivsak - dok. 17/01391-30 Saksbehandler Mona Stenberg Straume KDP - Toke med Oseidvann - revidert forslag. Høring og offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf PLANFORESPØRSEL BOLIGER ÅSVEIEN 46, 48 MFL.

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf PLANFORESPØRSEL BOLIGER ÅSVEIEN 46, 48 MFL. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5505-4 Arkiv: PLNID 20100006 Saksbehandler: Nadine Eklöf Sakstittel: PLANFORESPØRSEL BOLIGER ÅSVEIEN 46, 48 MFL. Planlagt behandling Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5591-25 Arkiv: PLNID 20120018 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: DETALJREGULERING FOR MARIENLUND BOSENTER - OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Renate Mienna Olsen PLANFORESPØRSEL- DETALJREGULERING FOR EINEGJERDET

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Renate Mienna Olsen PLANFORESPØRSEL- DETALJREGULERING FOR EINEGJERDET SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5661-13 Arkiv: PLNID 20100006 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: PLANFORESPØRSEL- DETALJREGULERING FOR EINEGJERDET Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Reguleringsplanforslaget er utfyllende beskrevet i den vedlagte planbeskrivelsen.

Saksframlegg. Reguleringsplanforslaget er utfyllende beskrevet i den vedlagte planbeskrivelsen. Saksframlegg Overvik, områdeplan, r20150024, sluttbehandling Arkivsaksnr.: 14/43152 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar forslag til områderegulering av Overvik, som vist på kart i målestokk 1:2000,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR C4, ALTA SENTRUM

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR C4, ALTA SENTRUM SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/287-27 Arkiv: PLNID 20160001 Saksbehandler: Nadine Eklöf Sakstittel: SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR C4, ALTA SENTRUM Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 17/446 Kystplan - Helgeland - (13/748) Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR KP-KYST-2 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/17 Formannskap 28.02.2017 77/17 Formannskap

Detaljer

PLANINITIATIV for reguleringssak: KALAVEIEN 17 A / MOENSKOGEN 17

PLANINITIATIV for reguleringssak: KALAVEIEN 17 A / MOENSKOGEN 17 PLANINITIATIV for reguleringssak: KALAVEIEN 17 A / MOENSKOGEN 17 Dette dokumentet skal synliggjøre viktige hensyn som skal ivaretas gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. Planinitiativet er

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre følgende endringer i reguleringsbestemmelsene før planen legges ut til høring:

SAKSFREMLEGG. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre følgende endringer i reguleringsbestemmelsene før planen legges ut til høring: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5533-6 Arkiv: PLNID 20110015 Saksbehandler: Nils Henrik Skum Sakstittel: DETALJLREGULERING FOR KILLIVEIEN BOLIGOMRÅDE 24/99-1. GANGS BEHANDLING Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/1037

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/1037 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID 201610 Arkivsaksnr.: 17/1037 Kommunal detaljregulering «Fredly» - planid. 201610 offentlig ettersyn Vedlegg: 1. Plankart m 1:1.000, dat. 13.04.18

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR KRONSTAD BOLIGOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR KRONSTAD BOLIGOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5500-20 Arkiv: PLNID 20140006 Saksbehandler: Nadine Eklöf Sakstittel: SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR KRONSTAD BOLIGOMRÅDE Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 11/2777-71 Arkiv: PLNID 20110012 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR BOSSEKOP BRYGGE - SLUTTBEHANDLING Planlagt behandling: Kommunestyret

Detaljer

Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1. gangsbehandling etter 12-10, 11 i plan- og bygningsloven

Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1. gangsbehandling etter 12-10, 11 i plan- og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Ole Christian Øvrebø L.nr.: 3508/2018 Arkivnr.: 20160001/L13 Saksnr.: 2016/386 Utvalgssak Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/2812-48 Arkiv: PLNID 20110013 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: THOMASBAKKEN SØR BOLIGOMRÅDE - REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/08881-12 Saksbehandler Ole Ringsby Førland Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Søvigheia - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Søvigheia - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2018/1132-24169/2019 Saksbehandler: Mari Sørskår Larsen Dato: 31.05.2019 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Søvigheia - Plan ID 201802

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/1863-8 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 26/17 15.03.2017 Formannskapet 45/17 16.03.2017 Komite

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

PLAN KOMMUNEPLAN FOR RENNESØY AREALDELEN, INNSTILLING TIL 1.GANGS BEHANDLING

PLAN KOMMUNEPLAN FOR RENNESØY AREALDELEN, INNSTILLING TIL 1.GANGS BEHANDLING Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 16/01380-119 Saksbehandler Inger Narvestad Anda Saksgang Møtedato Hovedutvalg for plan, miljø og utvikling 06.06.2018 PLAN 2017001 KOMMUNEPLAN FOR RENNESØY 2017-2030 - AREALDELEN,

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/20-21 Arkiv: 140 Saksbehandler: Veslemøy Grindvik Sakstittel: VEDTAKSBEHANDLING - KOMMUNAL PLANSTRATEGI

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/20-21 Arkiv: 140 Saksbehandler: Veslemøy Grindvik Sakstittel: VEDTAKSBEHANDLING - KOMMUNAL PLANSTRATEGI SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/20-21 Arkiv: 140 Saksbehandler: Veslemøy Grindvik Sakstittel: VEDTAKSBEHANDLING - KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019 Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Landbruk og tekniske tjenester 20.01.2016 006/16 Kommunestyret 28.01.2016 007/16 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Lise Amundsen OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KRETA FRILUFTSOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Lise Amundsen OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KRETA FRILUFTSOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5618-24 Arkiv: PLNID 20150009 Saksbehandler: Lise Amundsen Sakstittel: OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KRETA FRILUFTSOMRÅDE Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17 GNR 36 BNR 21 FASTSETTING AV PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOSSHEIM Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen 24.03.2017 0000 Telefon: 90 12 94 84 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byutviklings-, miljø- og transportkomitéen

Detaljer

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10/12 2014 1 Nytt planområde Ny kommunedelplan Levanger - sentrum - Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10.12.14

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 046/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Rullering av kommuneplanens arealdel - sluttbehandling

Saksnummer Utvalg Møtedato 046/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Rullering av kommuneplanens arealdel - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 01.10.2015 Vår ref: 14/1266-124 - 15/26316 Arkivkode: FE - 140 Saksbeh.: Blikset, Daniel Saksnummer Utvalg Møtedato 046/15 Formannskapet 15.10.2015 116/15

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandling for detaljregulering for felt B8 B10, Brådalsfjellet 2

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandling for detaljregulering for felt B8 B10, Brådalsfjellet 2 GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 13907/2017-L12 31.10.2017 Saksbehandler: Henning Hornnæss SAKSFRAMLEGG Sluttbehandling for detaljregulering for felt B8 B10, Brådalsfjellet 2 Utv.saksnr Utvalg Formannskapet

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 13/951

Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 13/951 Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 13/951 KOMMUNEPLAN FOR ØYER 2014-2025 - SAMFUNNSDELEN 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: Lev i Øyer! Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025. Høringsutkast

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 BOLIGBYGGEPROGRAMMET, OPPSTART RULLERING Vedtak Arbeidet med rullering av boligbyggeprogrammet

Detaljer

Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift /14 Kommunestyret /14

Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift /14 Kommunestyret /14 MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 12.11.2014 066/14 Kommunestyret 13.11.2014 055/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Reguleringsplan for gnr. 15 bnr. 2016, B10 Lamarka Nord - Behandling før høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplan for gnr. 15 bnr. 2016, B10 Lamarka Nord - Behandling før høring og offentlig ettersyn SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 16/2169 Dok.nr: 18/6720 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Helle Næss Dato: 07.06.2018 Reguleringsplan for gnr. 15 bnr. 2016, B10 Lamarka Nord - Behandling før høring og offentlig

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /18

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /18 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/02322 Arkivkode Saksbehandler Eirik Aarrestad Behandlet av Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 06.02.2018 13/18 SAKSPROTOKOLL Forslag til ny kommuneplan for Vennesla

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Fjuk, gnr. 170 bnr. 213

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Fjuk, gnr. 170 bnr. 213 Arkivsak: 2016/1400-38 Arkiv: L12 Administrativ enhet: Plan SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for teknikk, næring og kultur 06.11.2018 Formannskapet 13.11.2018 Kommunestyret 20.11.2018 Sluttbehandling

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Kommuneplanens arealdel - førstegangsbehandling for høring og offentlig ettersyn. Utvalg Møtedato Saksnr. Utvalg for plan og samfunn

Kommuneplanens arealdel - førstegangsbehandling for høring og offentlig ettersyn. Utvalg Møtedato Saksnr. Utvalg for plan og samfunn Saksutredning Kommuneplanens arealdel - førstegangsbehandling for høring og offentlig ettersyn Arkivsaksnr: 14/613 K-kode: PlanID - 201501, FE - 141 Saksansvarlig: Torfinn Smines Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /16 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/02406-7 Saksbehandler Svein M. Agnalt Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 26.10.2016 8/16 Detaljreguleringsplan for Haftor Jonssons gate

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING NORD FOR FRØYLANDSBEKKEN, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING NORD FOR FRØYLANDSBEKKEN, KVERNALAND Arkiv: PlanID - 0481.00, K2 - L12 Vår ref: 15/2246-30 Journalpostid: 18/9891 Saksbeh.: Wibecke Natås PLAN 0481.00: DETALJREGULERING FOR FORTETTING NORD FOR FRØYLANDSBEKKEN, KVERNALAND Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Saksbehandler: Helge Haugan Arkiv: REGPL Arkivsaksnr.: 17/93 PLANID REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK - SLUTTBEHANDLING

Saksbehandler: Helge Haugan Arkiv: REGPL Arkivsaksnr.: 17/93 PLANID REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Helge Haugan Arkiv: REGPL 201701 Arkivsaksnr.: 17/93 PLANID 201701 REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK - SLUTTBEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart, sist revidert 9.8.2018 2. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR KP-KYST-2 Arkivsaksnr.: 17/446 Kystplan - Helgeland - (13/748) - Saksfremlegg i tilknytning til 2. gangs utlegg av planen til høring og

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Nannestad kommune innsigelse til detaljregulering B13 Holaker i Maura

Nannestad kommune innsigelse til detaljregulering B13 Holaker i Maura Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS Deres ref Vår ref 18/3914-23 Dato 12.april 2019 Nannestad kommune innsigelse til detaljregulering B13 Holaker i Maura Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte Flå kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/00014-37 Saksbehandler Jon Andreas Ask Kommunedelplan for Gulsvik - Sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret 2015-2019 28.03.2017 30/17 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/574

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/574 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/574 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2030 - SLUTTBEHANDLING ETTER HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Rådmannens innstilling:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /15 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/04149-1 Saksbehandler Jørgen Amos Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2015-2019 28.10.2015 52/15 Planprogram for Vingulmorkveien og Torsbekkdalen

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Arkiv: PlanID - 0459.00, K2 - L12 Vår ref: 13/2155-95 Journalpostid: 15/19893 Saksbeh.: Ingrid Høymer Fossan PLAN 0459.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Saksgang:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak EIDSBERG KOMMUNE Saksframlegg med vedtak Retting av feil i gjeldende kommuneplan - Sluttbehandling Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kai Roterud FE-140, HIST-14/631 esa 14/836 Saksnr Utvalg Type Dato 19/29

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING: DETALJREGULERING FOR SELSKAPSVEIEN 1

2. GANGS BEHANDLING: DETALJREGULERING FOR SELSKAPSVEIEN 1 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Evjen, Bente

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring 16/662, FA-L13, GBNR- 56/2, GBNR- 56/3, GBNR- 56/463, PLID

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring 16/662, FA-L13, GBNR- 56/2, GBNR- 56/3, GBNR- 56/463, PLID SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring HIST- 16/662, FA-L13, GBNR- 56/2, GBNR- 56/3, GBNR- 56/463, PLID- 20160004 17/534 Detaljplan for Brekke Vest - del sør og

Detaljer

Arkivsak: 13/439 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREADEL FOR FÅSET - OPPSTART OG PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING

Arkivsak: 13/439 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREADEL FOR FÅSET - OPPSTART OG PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/439 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREADEL FOR FÅSET - OPPSTART OG PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING Saksnr. Utvalg Møtedato 24/17 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Søgne kommune Arkiv: 73/56 Saksmappe: 2016/1276-23258/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Utv.saksnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

REFERAT FOR OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLAN

REFERAT FOR OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLAN LILLEHAMMER KOMMUNE REFERAT FOR OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLAN Planens navn: PlanID: Saksbehandler: Møtested: Reguleringsplan for margarinfabrikken, kvartal 21 (foreløpig navn) 2018p190e16 Marianne Bismo

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYESLETTA GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYESLETTA GANGS BEHANDLING KOMMUNEDELPLAN FOR ØYESLETTA 2019-2031 - 2. GANGS BEHANDLING Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372014002 2013/101 15648/2018 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg: Dato: 68/18 Forvaltningsutvalget

Detaljer