VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010"

Transkript

1 VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA INNLEDNING DEFINISJONER TOLKNING AV VILKÅR ERKJENNELSE OG AKSEPT AV RISIKO VERDIPAPIRER OPPBEVART I SAMLEDEPOT YTELSER HANDEL MELLOM NORNE SECURITIES OG KUNDEN SÆRLIG OM BRUK AV HANDELSPLATTFORMEN CORPORATE ACTIONS MARGINER, SIKKERHET, BETALINGER OG LEVERING MARGINHANDLER KONTI KURTASJE, GEBYRER OG ANDRE OMKOSTNINGER RENTE OG VALUTAKONVERTERINGER AVTALE OM SIKKERHETSSTILLELSE AVTALE OM MOTREGNING MOTPARTER OG MARKET MAKING NORNE SECURITIES MOTPARTER MISLIGHOLDELSE KUNDEGARANTIER OG -ERKLÆRINGER SKADESLØSHOLDELSE OG ANSVARSBEGRENSNING DIVERSE ERKLÆRING OM RISIKO... 22

2 1 INNLEDNING Vilkårene for Norne Investor kommer i tillegg til, og utfyller Norne Securities AS sine Alminnelige forretningsvilkår. 2 DEFINISJONER TOLKNING AV VILKÅR I disse Vilkår for Norne Investor (heretter "Betingelser") har følgende begreper, med mindre sammenhengen tilsier annet, følgende betydninger og kan både anvendes i entall og flertall: i. Agent" betyr den enkeltperson eller den juridiske enhet, som ivaretar en transaksjon på vegne av en annen enkeltperson eller juridisk enhet, i hans/dens eget navn; i "Bankdag" betyr enhver dag, hvor bankene er åpne og fører forretning i Norge; "Betingelser" betyr Vilkår for Norne Investor "CFD-kontrakt" eller "CFD" betyr en kontrakt, som avregnes med referanse til prissvingninger for det relevante verdipapir eller indeks; v. FIFO" er en forkortelse for "First In First Out". Såfremt en av flere Kontrakter med samme karakteristikker skal lukkes, vil Norne Securities som utgangspunkt lukke den eldste først; vi. v vi ix. Handelsbetingelser betyr kurtasje, gebyrer, margin, rente og andre betalinger, som til enhver tid er gjeldende for Ytelsene som er fastsatt av Norne Securities. Norne Securities handelsbetingelser er tilgjengelig på Norne Securities hjemmesider, "Handelsplattform" betyr enhver online handelsplattform, som gjøres tilgjengelig for Norne Securities kunder under disse Betingelser; "Konto" betyr en transaksjonskonto hos Norne Securities tilhørende Kunden; "Kontooversikt" betyr en oversikt over Kundens verdipapirbeholdning, åpne posisjoner, margin krav, og kontantbeholdning på et gitt tidspunkt; x. "Kontoutskrift" betyr en periodisk oversikt over de transaksjoner, som er kreditert eller debitert på en Konto; xi. x xi x xv. xvi. "Kontrakt" betyr enhver muntlig eller skriftlig kontrakt, vedrørende kjøp eller salg av enhver vare, verdipapir, valuta eller annet finansielt instrument, herunder ethvert derivat som opsjoner, futures, CFDer eller andre transaksjoner, som er avtalt mellom Norne Securities og Kunden; "Kunde" betyr den fysiske eller juridiske person eller firma, som er kunde i Norne Securities; "Kundeklassifisering" betyr Norne Securities til enhver tid gjeldende overordnede produkt eller transaksjonsspesifikke kategorisering av individuelle Kunder. Prinsipper for grunnleggende kundeklassifisering er beskrevet i Informasjon om kundeklassifisering ; "Marginhandel" betyr en Kontrakt, som er inngått og opprettholdt på basis av en margininnbetaling, i motsetning til en Kontrakt basert på en kjøpspris; "Markedsregler" betyr de til enhver tid gjeldende regler, regulatoriske bestemmelser, sedvaner og praksis for enhver børs, clearingsentral eller annen organisasjon eller annet marked som er involvert i inngåelse, utførelsen eller avregningen av en transaksjon eller en Kontrakt, og enhver utøvelse av en autorisasjon, som måtte være tildelt en sådan børs, clearingsentral eller annen organisasjon eller annet marked; "Market Maker" betyr en profesjonell deltaker i de finansielle markedene som løpende stiller kjøps- og salgspriser i et finansielt instrument med det formål å ville henholdsvis kjøpe eller selge, såfremt som det måtte være interesserte Kunder. Norne Securities benytter primært en tredjepart som Market Marker, men er Kundens umiddelbare motpart i alle transaksjoner; Vilkår for Norne Investor - Side 2 av 22

3 xv "Misligholdelse" har den betydning, som er anført i pkt. 20; xvi xix. xx. xxi. xx xxi xx xxv. xxvi. xxv "Net Free Equity" er et renteberegningsgrunnlag, som beregnes i overensstemmelse med definisjonen som anført på Norne Securities prisoversikt på "OTC" betyr enhver Kontrakt angående en vare, verdipapir, valuta eller finansielt instrument, herunder enhver opsjon, future eller CFD, som ikke er handlet på et regulert marked, men "Over The Counter" av Norne Securities; "Prinsipal" betyr den enkeltperson eller den juridiske enhet, som er part i en transaksjon; "Norne Securities" betyr Norne Securities A/S, Fortunen 1, 5013 Bergen, Norge; "Sikkerhet" betyr alle verdipapirer eller andre aktiva, som Kunden har deponert hos Norne Securities; "Sluttseddel" betyr en melding fra Norne Securities til Kunden, som bekrefter Kundens inngåelse av en Kontrakt; "Tredjepart" betyr banker og/eller meglere, gjennom hvilke Norne Securities måtte avdekke sine Kontrakter med Kunder; "Varig medium" betyr ethvert medium som gjør det mulig for Kunden å lagre informasjon på en måte, som tillater fremtidig søk, og som gir mulighet for uendret gjengivelse av den lagrede informasjon; "Vilkår" betyr Nornes Alminnelige forretningsvilkår, Vilkår for Norne Investor, Retningslinjer for ordreutførelse i Norne Securities AS, Informasjon om Kundeklassifisering, Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter, samt Informasjon om egenskaper og særskilt risiko knyttet til derivatinstrumenter. Oppdaterte Vilkår er tilgjengelig på Norne Securities hjemmesider, "Ytelser" betyr de Ytelser som leveres av Norne Securities under disse Betingelser. 2.1 Såfremt det oppstår en form for uoverensstemmelse mellom Betingelser og de relevante Markedsregler, har Markedsreglene forrang. 2.2 I Betingelsene omfatter enhver henvisning til en enkeltperson også juridiske personer, sammenslutninger og enkeltpersoner. 2.3 Overskrifter og bemerkninger i Betingelsene er alene av informativ karakter og skal ikke ha innflytelse på Betingelsenes innhold og tolkning.ved motstrid mellom Betingelsene og Norne Securities AS sine Alminnelige forretningsvilkår, går bestemmelsene Vilkår for Norne Investor foran, jf. Alminnelige forretningsvilkår Punkt 3. I Betingelsene omfatter henvisninger til enhver lov, bestemmelse eller forordning også henvisninger til enhver lovendring eller relaterte vedtak eller til enhver bestemmelse eller bekjentgjørelse utstedt i henhold til en sådan lov eller forordning (eller i henhold til sådan en endring eller fornyet vedtak). 3 ERKJENNELSE OG AKSEPT AV RISIKO 3.1 Kunden anerkjenner, aksepterer og forstår at handel med og investering i Kontrakter så vel gearet som ikke gearet, er: i. ytterst spekulativ; i kan innbefatte en særdeles høy grad av risiko; og kun er egnet for personer som såfremt de deltar i Marginhandel, er i stand til at påta seg tapsrisiko ut over margininnbetaling. Vilkår for Norne Investor - Side 3 av 22

4 3.2 Kunden anerkjenner, aksepterer og forstår at: i. på grunn av den normalt lave margin som stilles krav om i Marginhandel, kan prisendringer for de underliggende aktiva resultere i betydelige tap, som vesentlig kan overstige Kundens investering og margininnbetaling; i når Kunden instruerer Norne Securities om å inngå en transaksjon, er ethvert utbytte eller tap som følge av svingninger i et aktivas eller et underliggende aktivas verdi utelukkende Kundens ansvar og risiko; Kunden garanterer at Kunden er villig og i stand til økonomisk og på annen måte å påta seg risikoen ved handel med spekulative investeringer; Kunden fraskriver seg å gjøre Norne Securities ansvarlig for tap som oppstår som følge av at Norne Securities fører Kundens Konto og Kundens etterlevelse av Norne Securities eller dets medarbeideres, forretningspartneres eller representanters anbefalinger og forslag, med mindre Norne Securities har utvist grov uaktsomhet; v. Kunden er kjent med at med mindre annet er spesifikt avtalt, foretar ikke Norne Securities noen løpende individuell og manuell overvåkning av Kundens allerede inngåtte transaksjoner. Norne Securities påtar seg således ikke noen ansvar for at transaksjonene utvikler seg annerledes enn Kunden måtte ha forutsatt og/eller til ugunst for Kunden; vi. v Kunden aksepterer at enhver garanti i henseende til oppnåelse av fortjeneste og/eller sikkerhet for å unngå tap er umulig innen handel med finansielle instrumenter; og Kunden aksepterer at Kunden ikke har mottatt slike garantier eller tilsvarende opplysninger fra Norne Securities eller representanter for Norne Securities. 4 VERDIPAPIRER OPPBEVART I SAMLEDEPOT 4.1 Samtykke til av Verdipapirer i oppbevaring samledepot Ved aksept av disse Betingelser gir Kunden sitt samtykke til at Norne Securities oppbevarer Kundens verdipapirer i samledepot iht. Verdipapirforskriften 9-19, Tiltak for beskyttelse av kunders aktiva. Et samledepot er et depot, hvor flere kunders verdipapirer registreres i Norne Securities navn, og ikke i Kundens navn, hos den relevante clearingsentral eller depotforvalter med angivelse av at Verdipapirene tilhører Norne Securities. Følgelig er Kunden ikke individuelt eller personlig berettiget til erstatning for eventuelle feil som begås av den relevante clearingsentral. Norne Securities fører et register som tydelig angir de enkelte Kunders eiendomsrett over de registrerte Verdipapirer. Utenlandske Verdipapirer vil bli oppbevart i samledepoter hos en utenforstående profesjonell formidler eller depotforvalter, som er utpekt av Norne Securities, og den utenforstående profesjonelle formidler eller depotforvalter er ansvarlig for innkreving og mottak av rentebetalinger, inntekter og andre rettigheter som tilfaller Kunden. Norne Securities påtar seg intet ansvar av noen art for utenforstående profesjonelle formidleres eller depotforvalters disposisjoner eller unnlatelser, og kan ikke av Kunden gjøres ansvarlig for tap, som er det direkte eller indirekte resultat av de nevnte handlinger eller unnlatelser. Kunden er selv i samme utstrekning som Norne Securities underkastet de gjeldende rettsregler og sedvaner som gjelder for den utenforstående profesjonelle formidler eller depotforvalter, samt dennes forretningsbetingelser. Dette innebærer at Norne Securities er berettiget til å oppgi opplysninger om Kundens identitet og beholdning av Verdipapirer i det omfang dette kreves av det aktuelle lands lovgivning. 4.2 Investorbeskyttelse I tilfelle Norne Securities sin konkurs, betalingstopp eller liknende er den enkelte Kunde på grunnlag av dennes registrerte rett berettiget til å fordre Kundens Verdipapirer utlevert fra et samledepot, såfremt det ikke allerede foreligger en tvist angående Kundens eiendomsrett. Vilkår for Norne Investor - Side 4 av 22

5 4.3 Utbytte av Verdipapirer oppbevart i samledepot Kunden kan normalt forvente at utbytte av Verdipapirer oppbevart i samledepot vil bli satt inn på Kundens konto, når de ifølge opplysning fra den utenforstående profesjonelle formidler eller depotforvalter er stilt til rådighet for Norne Securities. Utbytte settes inn på Kundens Konto på betingelse av at Norne Securities mottar det aktuelle beløp. Skjer ikke dette er Norne Securities berettiget til å tilbakeføre innskutt beløp. Dette forbehold gjør seg også gjeldende uansett om det er angitt ettertrykkelig i Kontoutskrift eller melding om overføring av beløpet til Kundens Konto. Utbytte utbetalt på aksjer oppbevart i samledepot vil, med mindre annet er angitt, bli utbetalt fratrukket standard kildeskatt for det aktuelle land. Norne Securities er ikke ansvarlig for søknad om refusjon av utenlandsk kildeskatt, med mindre annet er avtalt mellom Norne Securities og Kunden. 4.4 Generalforsamlinger Kunden vil ikke motta melding om ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger eller ekstraordinære meldinger fra selskapet. Norne Securities kan kun etter særlig avtale tildele Kunden stemmerett til generalforsamlingen. 5 YTELSER 5.1 Under forutsetning av at Kunden oppfyller sine forpliktelser i henhold til Betingelsene er Norne Securities berettiget til å inngå i transaksjoner med Kunden i forbindelse med følgende investeringer og instrumenter: i. Futures og CFD'er på råvarer, verdipapirer, rentesatser og gjeldsbevis, aksjer eller andre indekser, valutaer og industri - og edle metaller; i spot og terminkontrakter på metaller, valutaer og OTC-derivater; verdipapirer, herunder aksjer, obligasjoner og andre gjeldsbevis forvaltede aktiva i form av OTC eller børsnoterte instrumenter; og v. slike andre produkter, i hvilke Norne Securities fra tid til annen måtte være villig til å utføre transaksjoner 5.2 De tilbudte Ytelser fra Norne Securities kan omfatte: i. marginfinansierte transaksjoner; i shortsalg (dvs. salg, hvor en part i Kontrakten er forpliktet til at levere et aktiva, som denne ikke eier); eller transaksjoner i instrumenter, som: transaksjoner som gjennomføres på ikke offisielle børser, eller utenfor børs, og som ikke kan realiseres straks og uten opphold. 5.3 Ordrer kan stilles som markedsordrer på kjøp eller salg snarest mulig til en oppnåelig markedspris, eller på utvalgte produkter som limit og stopp ordrer til handel, når prisen når et forhåndsdefinert nivå. Limit ordrer på kjøp og stoppordrer på salg skal stilles under den gjeldende markedspris og limit ordrer på salg og stoppordrer på kjøp skal stilles over den gjeldende markedspris. Hvis "bid" prisen for salgsordrer eller "ask" prisen for kjøpsordrer oppnås, vil ordren bli effektuert snarest mulig til den pris som er oppnåelig i markedet. Limit og stoppordrer utføres i overensstemmelse med Norne Securities Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder og garanteres ikke utført til den angitte pris eller mengde, med mindre dette er ettertrykkelig angitt av Norne Securities for den spesifikke ordre. For nærmere opplysninger rundt ulike typer av ordrer henvises det til Norne Securities hjemmeside, Vilkår for Norne Investor - Side 5 av 22

6 5.4 I forbindelse med enhver transaksjon eller Kontrakt effektuerer Norne Securities en sådan transaksjon eller Kontrakt som Prinsipal, med mindre det avtales spesifikt, at Norne Securities skal fungere som Agent for Kunden. 5.5 Kunden er forpliktet til, med mindre annet er skriftlig avtalt, i forhold til Norne Securities å inngå Kontrakter som Prinsipal. Såfremt Kunden handler som Agent og uansett om Kunden utpeker Prinsipalen over for Norne Securities, er Norne Securities ikke forpliktet til at akseptere denne Prinsipal som kunde, og følgelig er Norne Securities berettiget til å anse Kunden som Prinsipal i forhold til Kontrakten. 5.6 I tilfelle av at Norne Securities yter rådgivning eller meddeler Kunden opplysninger eller anbefalinger, er Norne Securities ikke ansvarlig for lønnsomheten av slik rådgivning, opplysninger eller anbefalinger, hvilket er beskrevet ytterligere i pkt. 20, og Kunden anerkjenner, aksepterer og forstår, at: i. alle transaksjoner i børsnoterte produkter og i en rekke Kontrakter vil bli effektuert under og i overensstemmelse med Markedsregler; i Markedsregler normalt inneholder vidtrekkende autorisasjoner i en nødssituasjon eller en på annen måte uønsket situasjon; såfremt en børs eller clearingsentral handler således at en transaksjon eller Kontrakt påvirkes, er Norne Securities berettiget til å ta den for situasjonen relevante og for partnerne rimelige forholdsregel, med henblikk på ivaretakelse av Kundens og/eller Norne Securities interesser; Norne Securities som anført i pkt ikke kan gjøres ansvarlig for noe tap, som Kunden måtte lide, som følge av en børs eller clearingsentrals handlinger, unnlatelser eller noen disposisjon, som med rimelighet er foretatt av Norne Securities som følge av slike handlinger eller unnlatelser, med mindre Norne Securities i forbindelse hermed har handlet grovt uaktsomt; v. når Norne Securities effektuerer en transaksjon som Agent for Kunden, tilfaller risikoen i relasjon til den annen parts levering eller betaling (avhengig av hva som er relevant) utelukkende på Kunden; vi. v Norne Securities forpliktelse til å levere investeringer til Kunden eller til å avregne med Kunden eller annen person på Kundens vegne for utbytte av salg av investeringer er betinget av Norne Securities mottak av leverte dokumenter eller salgsprovisjon (avhengig av hva som er relevant) fra den annen part eller parter i transaksjonen; Norne Securities er berettiget til, permanent eller midlertidig, helt eller delvis, å inndra (lukke) enhver kontofasilitet, som leveres av Norne Securities til Kunden. I de tilfellene, hvor Norne Securities er berettiget til å disponere således, omfatter blant annet tilfellene, hvor: a. Norne Securities er av den oppfattelse at Kunden kan være i besittelse av innsideopplysninger; b. Norne Securities er av den oppfattelse at det forekommer unormale handelsbetingelser, eller c. Norne Securities ikke er i stand til å beregne priser i den relevante Kontrakt, fordi de relevante markedsopplysninger ikke er tilgjengelige. Norne Securities underretter Kunden om lukkingen og årsakene hertil innen lukking eller, hvis dette ikke er mulig, umiddelbart deretter, med mindre dette vil skade hensynet til sikkerheten. 5.7 Uansett annen bestemmelse i Betingelsene er Norne Securities ved leveringen av sine Ytelser, berettiget til å ta de forholdsregler som Norne Securities etter sitt rimelige skjønn anser som nødvendige og rimelige for å sikre overholdelsen av Markedsreglene og alle andre gjeldende lover og avgjørelser. 6 HANDEL MELLOM NORNE SECURITIES OG KUNDEN 6.1 Foruten de Vilkår som er tilgjengelig på Norne Securities nettsider, og avsnitt 7 i disse Betingelser angående Handelsplattformen, er følgende vilkår gjeldende for Kontrakter som gjennomføres via Internett: Vilkår for Norne Investor - Side 6 av 22

7 i. Norne Securities påtar seg ikke ansvar over for Kunden for tap, utgifter, omkostninger eller erstatningsplikt som Kunden pådrar seg eller blir belastet på grunn av feil i systemet, overføringsfeil eller forsinkelser eller liknende tekniske feil, med mindre Norne Securities har utvist grov uaktsomhet. i Norne Securities kan tilby Kunden realtidskurser. På grunn av forsinket overføring mellom Kunden og Norne Securities kan en pris som er tilbudt av Norne Securities ha endret seg før ordren fra Kunden mottas av Norne Securities. Hvis Norne Securities tilbyr Kunden automatisk ordreeksekvering, har Norne Securities rett til å endre den pris, hvorpå Kundens ordre er eksekvert til markedsverdien på det tidspunkt, hvorpå ordren ble mottatt; Handelsplattformen kan være tilgjengelig i flere utgaver, som kan adskille seg i forskjellige henseender, som for eksempel, men ikke begrenset til det sikkerhetsnivå som tilbys, produkter og andre tjenester som er tilgjengelige mv. Norne Securities kan ikke holdes ansvarlig overfor Kunden for noe tap, omkostning eller ansvar, som Kunden måtte oppleve eller pådra seg som følge av at Kunden har benyttet en versjon som adskiller seg fra Norne Securities standard versjon med alle tilgjengelige oppdateringer installert; Kunden er ansvarlig for alle ordrer og for nøyaktigheten av alle opplysninger som sendes via Internett ved bruk av Kundens navn, adgangskode eller enhver annen personlig identifikasjonsmetode, som anvendes til identifikasjon av Kunden; v. Kunden er forpliktet til å holde adgangskoder hemmelige og sikre at uvedkommende ikke får adgang til Kundens handelsfasiliteter; vi. Uansett om Handelsplattformen bekrefter at en Kontrakt gjennomføres straks når Kunden overfører instruksjoner via Handelsplattformen, er det alene Sluttseddelen som sendes av Norne Securities eller gjøres tilgjengelig for Kunden på Handelsplattformen som utgjør Norne Securities bekreftelse på gjennomførelsen. 6.2 Enhver instruksjon eller ordre, som av Kunden sendes via Handelsplattformen eller pr. e-post, anses kun for mottatt og utgjør først en gyldig instruksjon eller ordre og/eller bindende Kontrakt mellom Norne Securities og Kunden, når en sådan instruksjon eller ordre er registrert som gjennomført av Norne Securities og bekreftet av Norne Securities overfor Kunden ved anvendelse av sluttseddel og/eller Kontoutskrift. Kundens overføring alene av en instruksjon eller ordre utgjør således ikke en bindende Kontrakt mellom Norne Securities og Kunden. 6.3 Kunden er forpliktet til straks å gi Norne Securities de instruksjoner som Norne Securities måtte stille krav om. Såfremt Kunden ikke gir slike instruksjoner omgående, er Norne Securities etter sitt rimelige skjønn berettiget til å ta slike forholdsregler for Kundens regning, som Norne Securities måtte finne nødvendige og hensiktmessige med henblikk på beskyttelse av egne eller Kundens interesser. Dette er tilsvarende gjeldende i tilfeller hvor Norne Securities ikke er i stand til at komme i kontakt med Kunden. 6.4 Såfremt Kunden ikke meddeler Norne Securities opplysninger om sin intensjon om å utnytte en opsjon eller en annen Kontrakt, som nødvendiggjør Kundens instruksjoner på det tidspunkt, som er fastsatt av Norne Securities, er Norne Securities berettiget til å anse opsjonen eller Kontrakten som oppgitt av Kunden. Såfremt en Kontrakt kan forlenges ved utløp, er Norne Securities etter sitt rimelige skjønn berettiget til å velge å forlenge eller avslutte en sådan Kontrakt. 6.5 Norne Securities er berettiget (men er under ingen omstendigheter forpliktet) til å stille krav om bekreftelse i en sådan form, som Norne Securities med rimelighet måtte ønske, såfremt en instruksjon omfatter lukking av en Konto eller betaling av beløpet som tilkommer Kunden, eller såfremt sådan bekreftelse etter Norne Securities oppfattning er nødvendig eller ønskelig. 6.6 Kunden er etter alminnelige fullmaktsregler ansvarlig overfor Norne Securities for tap, som Norne Securities måtte lide som følge av instruksjoner fra en person, som har uttrykkelig eller stilletiende fullmakt til å gi instruksjoner til Norne Securities på Kundens vegne. 6.7 Norne Securities er berettiget til å avvise og disponere i henhold til en instruksjon fra Kundens fullmektig, såfremt Norne Securities kan sannsynliggjøre at disposisjonen i henhold til den oppgitte instruksjon vil være i strid med den for området relevante lovgivning, vanlig markedspraksis, herunder men ikke begrenset til lovgivning om hvitvasking eller innsidehandel, eller såfremt disposisjonen etter Norne Securities rimelige skjønn bringer Kundens og/eller Norne Securities økonomiske soliditet i fare. Vilkår for Norne Investor - Side 7 av 22

8 6.8 Generelt er Norne Securities forpliktet til å disponere i overensstemmelse med instruksjonene, så snart dette er praktisk mulig, og skal for så vidt angår handelsinstruksjoner, disponere i overensstemmelse med Norne Securities Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder. Såfremt Norne Securities etter mottak av instruksjoner er av den oppfattelse at det ikke kan anses for rimelig og praktisk mulig å disponere i henhold til slike instruksjoner innen for en rimelig tidsramme, er Norne Securities berettiget til å utsette utførelsen av slike instruksjoner inntil det etter Norne Securities rimelig begrunnede oppfattelse er praktisk mulig å utføre slike eller å underrette Kunden snarest mulig om at Norne Securities avviser å disponere i henhold til slike instruksjoner. 6.9 Det er mulig at det kan forekomme feil i de priser som er stilt av Norne Securities. I slike tilfelle og uten forbehold for eventuelle andre rettigheter som Norne Securities måtte være berettiget til å kunne utøve i henhold til norsk rett, er Norne Securities ikke, forpliktet av en Kontrakt, som gjøres gjeldende å være inngått (hva enten det er bekreftet eller ikke av Norne Securities) til en pris, som: i. Norne Securities overfor Kunden kan dokumentere ville være åpenbart ukorrekt på tidspunktet for transaksjonen; eller var, eller rimeligvis burde ha vært, kjent av Kunden som ukorrekt på tidspunktet for transaksjonen. I overnevnte situasjoner reserverer Norne Securities retten til å annullere handelen eller korrigere handelsprisen til enten den pris som Norne Securities selv avdekket handelen til eller alternativt til den historiske markedspris Handelsstrategier med det formål å utnytte feil i priser aksepteres ikke av Norne Securities. Forutsatt at Norne Securities kan dokumentere at det på tidspunktet for handelens inngåelse var feil i priser, omkostninger eller i Handelsplattformen, og forutsatt at Norne Securities kan sannsynliggjøre at Kunden, basert på dennes handelsstrategi eller annen dokumenterbar oppførsel, bevisst og/eller systematisk har utnyttet eller forsøkt å utnytte slike feil, er Norne Securities berettiget til å iverksette en eller flere av følgende forholdsregler: i. tilpasse en eller flere av de priser eller spread, som er tilgjengelige for Kunden; i begrense Kundens adgang til streaming, stilte handelspriser, inklusiv muligheten for alene å tilby Kunden manuell kvotering; på ethvert tidspunkt i kundeforholdet å tilbakeføre fra Kundens konto enhver historisk handelsgevinst som Norne Securities kan dokumentere er oppnådd gjennom et sådant misbruk av likviditet; og /eller oppheve kundeforholdet skriftlig med øyeblikkelig virkning Når Kunden instruerer Norne Securities om å opprette en posisjon som er motsatt av en eller flere av Kundens åpne posisjoner, lukker Norne Securities den motsatte posisjon etter FIFO prinsipp, med mindre posisjonen har relaterte ordrer, eller annet er ettertrykkelig avtalt Kunden anerkjenner at Norne Securities er berettiget, men ikke forpliktet til, å lukke direkte motsatte posisjoner. Dette gjelder både posisjonene på samme og separate konti Hvis Kunden har flere konti (eller underkonti) og motsatte posisjoner åpnes på forskjellige konti (eller underkonti), lukker Norne Securities ikke slike posisjoner ut mot hverandre. Kunden gjøres spesielt oppmerksom på at med mindre slike posisjoner lukkes manuelt, vil posisjonene løpende bli forlenget, hvilket vil medføre en omkostning til denne forlengelse. 7 SÆRLIG OM BRUK AV HANDELSPLATTFORMEN 7.1 På Norne Securities hjemmeside er det beskrevet de tekniske krav som Kundens IT-utstyr og internetttilgang må oppfylle. 7.2 Ved pålogging på Handelsplattformen skal Kunden taste inn Bruker-ID og adgangskode. Kunden bør lære adgangskoden utenat. Etter 5 feile inntastinger av adgangskoden avbrytes forbindelsen automatisk, og Bruker-ID sperres. Blir Kunden oppmerksom på uberettiget bruk av Handelsplattformen, eller får Kunden mistanke om at tredjepart uberettiget har tilegnet seg adgangskoden, skal Kunden Vilkår for Norne Investor - Side 8 av 22

9 snarest mulig underrette Norne Securities på tlf for sperring av Handelsplattformen. Deretter kan Kunden bestille en ny adgangskode. 7.3 Kunden har alltid mulighet for å sperre sin Handelsplattform ved å kontakte Norne Securities på tlf En sperring fjerner adgang til Handelsplattformen. Åpne ordrer og posisjoner plassert på plattformen før sperringen vil ikke bli påvirket av sperringen, med mindre Kunden direkte ber om det, og det er Kundens ansvar å ta stilling til sine posisjoner ved slik sperring. 7.4 Bruksretten til Handelsplattformen er personlig, og Kunden må ikke gi andre adgang til å anvende sitt Bruker-ID og/eller sin adgangskode. Hvis Kunden ønsker at tredjepart skal ha mulighet for å handle på Kundens konti, skal Kunden gi særskilt fullmakt til den relevante tredjepart på en av Norne Securities fullmaktsskjema. Fullmaktsforholdet skal være godkjent av Norne Securities. Fullmaktshaver tildeles individuelt Bruker-ID og adgangskode av Norne Securities. 7.5 Kunden har på Handelsplattformen adgang til å skrive ut rapporter om handelsaktiviteter og saldo på sine konti. 7.6 Norne Securities er ikke ansvarlig for tap som følge av usedvanlige eller uforutsigbare omstendigheter som Norne Securities ikke har hatt noen innflytelse på og ikke har hatt mulighet for at avverge. 7.7 Norne Securities er ikke ansvarlig for indirekte tap og/eller tap som følge av: i. driftsforstyrrelser, som forhindrer anvendelse av Handelsplattformen; i avbrytelser i Kundens adgang til å anvende Handelsplattformen; benyttelse av Internett som kommunikasjon og transportvei; skader som oppstår på grunn av forhold som kan relateres til Kundens eget datautstyr. 7.8 Norne Securities er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av Kundens installering og bruk av de dataprogrammer som benyttes på Handelsplattformen, med mindre et slikt ansvar følger av ufravikelige lovregler. Kunden er selv ansvarlig for at Kunden er behørig forsikret mot direkte og indirekte tap som kan oppstå som følge av installering av dataprogrammene og bruk av Kundens datautstyr. Kunden er videre forpliktet til å ta backup av data, som såfremt disse gikk tapt, kunne medføre tap for Kunden. 8 CORPORATE ACTIONS 8.1 Følgende gjelder for Corporate Actions som forekommer på de noterte selskaper som Kundens verdipapirer vedrører, og når verdipapirene ikke ligger i et separat depot tilhørende Kunden. 8.2 Norne Securities er berettiget til, men ikke forpliktet til, å selge/utnytte rettighetene tilknyttet Kundens verdipapirer best mulig for Kundens regning. Norne Securities påtar seg dog intet ansvar for å gjennomføre et eventuelt salg eller utnytte en eventuell rettighet. Hvis omkostningene for Kunden ved et eventuelt salg/utnyttelse av Kundens rettigheter overstiger verdien av rettighetene til Kunden, kan Norne Securities unnlate å selge/utnytte rettighetene. 8.3 Øvrige forhold for Corporate Actions: i. Norne Securities er ikke ansvarlig for at Kunden mottar opplysninger om Corporate Actions som forekommer på de noterte selskaper som Kundens verdipapirer vedrører, når Verdipapirene ikke ligger i et separat depot tilhørende Kunden. Norne Securities legger hurtigst mulig Corporate Actions ut på Handelsplattformen. i Ved endring av ISIN-kode, spleis eller splitt, utdeling av utbytteaksjer, som ikke går opp, utbetales kontanter og/eller delbeviser selges. Hvis omkostningene for Kunden overstiger utbetalingen av kontanter og/eller salget av delbeviser, kan Norne Securities unnlate å utføre disse handlingene. Norne Securities kan ikke garantere at Kunden kan registrere instruksjoner eller ordrer i Handelsplattformen på verdipapirer som gjennomgår Corporate Actions. Vilkår for Norne Investor - Side 9 av 22

10 Norne Securities kan kreve kurtasje og gebyrer i forbindelse med Corporate Actions. De gjeldende priser og handelsomkostninger finner man på Norne Securities hjemmesider, 9 MARGINER, SIKKERHET, BETALINGER OG LEVERING 9.1 Kunden er forpliktet til på forespørsel å betale til Norne Securities: i. beløp i form av innbetaling eller som initial eller varierende margin, som Norne Securities måtte stille krav om. Når en Kontrakt er effektuert av Norne Securities på en børs, skal en slik margin ikke være mindre enn det beløp eller den prosentandel, som er fastsatt av den relevante børs med tillegg av enhver supplerende margin, som Norne Securities etter sitt rimelige skjønn er berettiget til å kreve; i beløp, som fra tid til annen forfaller til Norne Securities ifølge en Kontrakt og beløp, som stilles krav om til eller med henblikk på realisasjon av enhver debetsaldo på enhver Konto; beløp, som Norne Securities fra tid til annen er berettiget til å stille krav om som Sikkerhet for Kundens forpliktelser overfor Norne Securities; og ethvert beløp, som gir en positiv saldo på alle konti. 9.2 Såfremt Kunden foretar betalinger som er påvirket av kurssvingninger, motregning, fradrag eller tilbakeholdelse, er Kunden forpliktet til å betale et supplerende beløp til Norne Securities for å sikre at det beløpet som faktisk mottas av Norne Securities, svarer til det fulle beløp som Norne Securities ville ha mottatt, såfremt ingen kurssvingninger, motregning, fradrag eller tilbakeholdelse var foretatt. 9.3 Betalinger til Kundens Konto krediteres av Norne Securities på betingelse av at Norne Securities mottar det gjeldende beløp. Kunden er gjort kjent med at Sikkerhet som er deponert på Kundens konto hos Norne Securities ikke kan stå til Sikkerhet eller som garanti for noen av Kundens forpliktelser overfor tredjepart. 9.4 Såfremt Kunden unnlater å bringe tilveie forfalt margin, innbetaling eller annet beløp i henhold til disse Betingelsene med hensyn til noen transaksjoner, er Norne Securities berettiget til å lukke enhver åpen Kontrakt uten forutgående varsel til Kunden, samt å anvende ethvert utbytte som betaling av ethvert beløp, som er forfalt til Norne Securities. Ytterligere bestemmelser om dette er angitt i pkt og pkt Såfremt Kunden unnlater å foreta en betaling når denne forfaller, er Kunden forpliktet til å betale renter (fra forfallsdatoen og inntil betalingen er foretatt) av det utestående beløpet med den rentesatsen som man finner på Norne Securities hjemmesider, jf. pkt Kunden er informert om at Norne Securities, utover alle andre rettigheter som tilkommer Norne Securities i henhold til disse Betingelsene eller i henhold til norsk rett generelt, er berettiget til å begrense størrelsen av Kundens åpne posisjoner (netto eller brutto) og til å avvise ordrer om å opprette nye posisjoner. De tilfellene hvor Norne Securities er berettiget til å utøve en slik rett, omfatter, men er ikke begrenset til, tilfeller hvor: i. Norne Securities har begrunnet mistanke om at Kunden kan være i besittelse av innsideopplysninger; i Norne Securities er av den oppfattning at det forekommer unormale handelsbetingelser; verdien av Kundens Sikkerhet er mindre enn det minimale marginkrav som fremgår på Norne Securities hjemmesider, eller Kunden har en negativ saldo på en eller flere av sine konti. Vilkår for Norne Investor - Side 10 av 22

11 10 MARGINHANDLER 10.1 På dato for åpning av en Marginhandel mellom Norne Securities og Kunden er Norne Securities berettiget til å stille krav til Kunden om at Kunden må ha satt inn en margin på Kontoen, som minst svarer til Norne Securities initielle marginkrav Norne Securities marginkrav er gjeldende for hele Marginhandelens løpetid. Det er Kundens ansvar å løpende sikre at tilstrekkelig margin til enhver tid er til stede på Kontoen. Norne Securities vil, såfremt det er praktisk mulig, underrette Kunden dersom marginkravet ikke er oppfylt. Hvis den aktuelle tilstedeværende margin på Kontoen på noe tidspunkt i Marginhandelens løpetid ikke er tilstrekkelig til å dekke Norne Securities marginkrav, er Kunden forpliktet til omgående å redusere størrelsen av åpne Marginhandler eller å overføre tilstrekkelige med midler til Norne Securities. Selv om Kunden har tatt skritt i retning av å redusere størrelsen av åpne Marginhandler eller å overføre tilstrekkelige med midler til Norne Securities, er Norne Securities berettiget til å lukke en, flere eller alle Kundens Marginhandler eller deler av en Marginhandel og/eller likvider eller selge verdipapirer Såfremt Norne Securities på bakgrunn av utilstrekkelig margin, jf. pkt. 10.2, er berettiget til å lukke en, flere eller alle Kundens Marginhandler må Kunden, med mindre annet er avtalt og bekreftet av Norne Securities, forvente at samtlige Kundens åpne Marginhandler lukkes Såfremt Kunden har åpnet mer enn en Konto er Norne Securities berettiget til å overføre kontanter eller Sikkerhet fra en Konto til en annen, selv om en sådan overførsel nødvendiggjør lukkingen av Marginhandler eller andre handler på den Konto hvorfra overførselen er foretatt Norne Securities generelle marginkrav for forskjellige typer Marginhandler er beskrevet på Norne Securities sine hjemmesider, Norne Securities forbeholder seg retten til å fastsette spesifikke marginkrav for de enkelte Marginhandler Kunden er gjort spesifikt oppmerksom på at marginkravene kan endres uten varsel. Når en Marginhandel er åpnet er Norne Securities ikke berettiget til å lukke Marginhandelen etter eget skjønn, men kun etter Kundens instruksjon eller i overensstemmelse med de rettigheter som tilkommer Norne Securities i henhold til disse Betingelser. Norne Securities er dog berettiget til å øke marginkravene, såfremt Norne Securities er av den oppfattning at Norne Securities risiko ved en Marginhandel har økt, sammenlignet med risikoen på datoen for åpningen av Marginhandelen. 11 KONTI 11.1 Norne Securities tilgjengeliggjør en Sluttseddel for Kunden for enhver transaksjon eller Kontrakt som er inngått av Norne Securities med eller for Kunden og for enhver åpen posisjon som er lukket av Norne Securities for Kunden. Sluttsedler er normalt tilgjengelige på Handelsplattformen umiddelbart etter utførelsen av en transaksjon En Kontooversikt og en Kontoutskrift for hver Konto er tilgjengelig for Kunden gjennom Handelsplattformen. Kontooversikten oppdateres normalt periodisk i Norne Securities åpningstid. Kontoutskrift oppdateres normalt hver Bankdag med opplysninger for den forutgående Bankdag. Kunden anerkjenner ved aksept av disse Betingelsene at det er avtalt at Kunden ikke mottar noen Kontooversikt eller Kontoutskrift i fysisk form pr. post fra Norne Securities, med mindre Kunden spesifikt har anmodet dette Norne Securities er etter eget valg berettiget til å videresende enhver melding eller annen kommunikasjon som Norne Securities har ansvar for i henhold til Betingelsene, herunder Kontoutskrift og Sluttsedler til Kunden i elektronisk form pr. e-post eller som postering på Kundens kontooversikt på Handelsplattformen. Til dette formål er Kunden forpliktet til å opplyse en e-post adresse til Norne Securities. En e-post anses for mottatt av Kunden når den er avsendt fra Norne Securities. Norne Securities er ikke ansvarlig for noen forsinkelse, endring, omdirigering eller annen modifikasjon som meldingen blir utsatt etter overføringen fra Norne Securities. En melding på Kundens kontooversikt på Handelsplattformen anses for mottatt av Kunden, når Norne Securities har plassert melding på Handelsplattformen. Det er Kundens ansvar å sikre at Kundens oppsett av programvare og maskinvare ikke står i veien for at Kunden kan motta e-post eller få adgang til Handelsplattformen fra Norne Securities Kunden er forpliktet til å kontrollere innholdet av hvert dokument, herunder dokumenter som sendes i elektronisk form fra Norne Securities. Såfremt som det ikke forekommer åpenbare feil, skal slike dokumenter anses for endelig bindende, med mindre Kunden underretter Norne Securities skriftlig om Vilkår for Norne Investor - Side 11 av 22

12 det motsatte umiddelbart etter mottak av et slikt dokument. I de tilfellene der Kunden er av den oppfattelse av å ha inngått en transaksjon eller Kontrakt, som skulle ha utløst en Sluttseddel eller annen postering på Kundens konto, men Kunden ikke har mottatt en slik bekreftelse eller postering, er Kunden forpliktet til å informere Norne Securities om dette umiddelbart etter Kunden skulle ha mottatt en slik bekreftelse. I mangel av slike opplysninger kan transaksjonen eller Kontrakten etter Norne Securities rimelige skjønn dermed anses for ikke å eksistere. 12 KURTASJE, GEBYRER OG ANDRE OMKOSTNINGER 12.1 Kunden er forpliktet til å betale til Norne Securities omkostninger iht. gjeldende prisoversikt som er tilgjengelig på Norne Securities hjemmesider, Norne Securities er berettiget til å endre slike omkostninger uten varsel, når endringen er til Kundens fordel, eller endringen er begrunnet i utenforstående forhold som Norne Securities ikke har innflytelse på. Slike forhold er: i. endringer i forholdet med Norne Securities Motparter, som påvirker Norne Securities omkostningsstruktur; og/eller endringer i kurtasje og gebyrer fra børser, clearingsentraler, informasjonstjenester eller andre tredjepartsleverandører som påvirker Kundens forhold til Norne Securities Norne Securities er berettiget til å endre kurtasje og gebyrer med en måneds varsel, hvis: i. markedsmessige forhold, herunder blant annet konkurransemessige forhold, gir grunn til å endre i Norne Securities betingelser; i Norne Securities ønsker å endre sin generelle kurtasje og gebyrstruktur og prisfastsettelse av forretningsmessige grunner; og/eller dersom det har skjedd endringer i Kundens vesentlige forhold som har vært grunnlag for individuelle betingelser tildelt Kunden Utover slik kurtasje og gebyrer er Kunden forpliktet til å betale all gjeldende moms og andre skatter, oppbevarings- og leveringsgebyrer, gebyrer til børser og clearingsentraler og alle andre gebyrer, som Norne Securities er forpliktet til å betale i forbindelse med en Kontrakt og/eller i forbindelse med vedlikehold av kundeforholdet med Kunden Norne Securities er utover dette berettiget til å stille krav om at følgende utgifter betales særskilt av Kunden: i. alle ekstraordinære omkostninger som følge av kundeforholdet, f.eks. telefon, telefaks, kurer og postutgifter i de tilfellene hvor Kunden ber om kopier av Sluttsedler, Kontoutskrift osv. som Norne Securities kunne ha levert i elektronisk form; i alle Norne Securities utgifter som skyldes Kundens manglende oppfyllelse av forpliktelser, herunder et gebyr, som fastsettes av Norne Securities i forbindelse med fremsendelse av påminnelser, juridisk assistanse mv.; alle Norne Securities utgifter i forbindelse med besvarelse av Forespørsler fra offentlige myndigheter, herunder et gebyr, som fastsettes av Norne Securities i forbindelse med fremsendelse av utskrifter og bilag og for utarbeidelse av kopier; administrasjonsgebyrer i forbindelse med deponering av verdipapirer og eventuelle utgifter Norne Securities har i forbindelse med etablering av pant, herunder eventuell betaling av forsikringspremie; v. alle utgifter for Norne Securities i forbindelse med revisors kommentarer/rapporter, hvis slike ønskes av Kunden. Vilkår for Norne Investor - Side 12 av 22

13 12.6 Gebyrer oppkreves enten som et fast beløp, tilsvarende de effektuerte betalinger, eller som prosentandel eller timebetaling tilsvarende den utførte serviceytelsen. Beregningsmetodene kan kombineres. Norne Securities forbeholder seg retten til å innføre nye gebyrer Norne Securities er berettiget til å dele kurtasje og gebyrer med sine assosierte enheter eller andre tredjeparter eller å motta godtgjørelse fra slike med hensyn til Kontrakter som er inngått av Norne Securities. Detaljene i relasjonen til en sådan godtgjørelse eller fordeling oppføres ikke på den relevante Sluttseddelen. Norne Securities (eller enhver assosiert enhet) er berettiget til å ta fordel av kurtasje, kursregulering eller enhver annen godtgjørelse hvor Norne Securities agerer for Motparten til en Kontrakt Med mindre annet er angitt i disse Betingelsene skal alle forfalte beløp til Norne Securities, eller Agenter benyttet av Norne Securities, i henhold til Betingelsene, etter Norne Securities valg: i. trekkes fra ethvert beløp som Norne Securities har innestående på vegne av Kunden; eller betales av Kunden i overensstemmelse med bestemmelsene for den relevante konto, Sluttseddel eller som følge av andre lignende meldinger Med henblikk på eventuelle transaksjoner, som skal effektueres OTC, er Norne Securities berettiget til å kvotere de priser, til hvilke Norne Securities er villig til å handle med Kunden. Bortsett fra de tilfellene hvor Norne Securities utøver rettigheter som tilkommer Norne Securities i henhold til disse Betingelser til å lukke en Kontrakt, er det Kundens ansvar å beslutte om Kunden ønsker å inngå en Kontrakt til slike priser Kunden anerkjenner, aksepterer og forstår ytterligere at de oppgitte prosedyrene i pkt. 13 og pkt. 15 kan resultere i supplerende og indirekte omkostninger for Kunden. 13 RENTE OG VALUTAKONVERTERINGER 13.1 Med forbehold i de oppgitte bestemmelsene nedenfor, og med mindre annet er avtalt skriftlig, er Norne Securities ikke forpliktet til å: i. betale renter til Kunden på noen kreditsaldo på noen Konto eller i relasjon til noe annet beløp, som er innestående hos Norne Securities; eller avregne noen renter overfor Kunden, som er mottatt av Norne Securities i relasjon til slike beløp eller i forbindelse med noen Kontrakt Kunden er berettiget til renter på bakgrunn av Kundens positive Net Free Equity i overensstemmelse med vilkårene og rentesatsene man finner på Norne Securities hjemmesider, Kunden er forpliktet til å betale renter på bakgrunn av Kundens negative Net Free Equity i overensstemmelse med vilkårene og rentesatsene man finner på Norne Securities hjemmesider, Norne Securities er berettiget til å endre rentesatser og/eller beløpsgrenser for renteberegning uten varsel, når endringen er til Kundens fordel, eller endringen er begrunnet i utenforstående forhold, som Norne Securities ikke har innflytelse på. Slike forhold er: i. penge eller kredittpolitiske endringer i inn eller utland, som påvirker det alminnelige rentenivå på en måte som har betydning for Norne Securities; i andre endringer i det alminnelige rentenivå, herunder bl.a. endringer i penge- og obligasjonsmarkedet som har betydning for Norne Securities; eller når endringen skjer med hensyn til Selskapets inntjeningsevne på sikt, omstrukturering av Selskapets innlån eller tilsvarende særlige forhold hos Norne Vilkår for Norne Investor - Side 13 av 22

14 13.5 Norne Securities er berettiget til å endre rentesatsen med en måneds varsel dersom: i. Endring i markedsmessige forhold, herunder blant annet konkurransemessige forhold, som gir grunnlag for endring i Norne Securities betingelser; i Norne ønsker å endre sin generelle kurtasje, gebyrstruktur og prisfastsettelse av forretningsmessige grunner. Det har skjedd endringer i vesentlige forhold hos Kunden, som har vært lagt til grunn ved individuelle betingelser tildelt Kunden. Kunden anses for å ha akseptert endringene, såfremt Kunden ikke innen dato for ikrafttreden av endringene har medelt Norne Securities at Kunden ikke kan akseptere endringene. Norne Securities er i et slikt tilfelle berettiget til, men ikke forpliktet til, å anse en slik meddelelse som en oppsigelse Norne Securities er berettiget, men under ingen omstendigheter forpliktet til å konvertere: i. eventuelle realiserte inntekter, tap, opsjonspremier, kurtasje, rentebetalinger og meglerhonorarer som oppstår i en valuta, som ikke er Kundens basisvaluta (dvs. den valuta som Kundens Konto er satt opp med) til Kundens basisvaluta; i ethvert kontant valutainnestående til et annet kontant valutainnestående med det formål at kjøpe et aktiv, som er angitt i en annen valuta enn Kundens basisvaluta; og alle beløp, som er innestående for Kunden hos Norne Securities, til sådan annen valuta, som Norne Securities anser som nødvendig eller hensiktmessig til dekning av Kundens forpliktelser og ansvar i den pågjeldende valuta Når Norne Securities foretar valutakonverteringer, er Norne Securities forpliktet til å veksle til en rimelig valutakurs etter Norne Securities valg. For håndteringen av slike konverteringer er Norne Securities berettiget til å kreve et tillegg til valutakursen. Det til enhver tid gjeldende tillegg finner man på Norne Securities hjemmesider, 14 AVTALE OM SIKKERHETSSTILLELSE 14.1 Enhver Sikkerhet som overføres til Norne Securities av Kunden eller er innestående hos Norne Securities eller hos Norne Securities Motparter på vegne av Kunden, stilles til Sikkerhet for enhver forpliktelse, som Kunden måtte ha eller få overfor Norne Securities. Uten begrensninger omfatter sådan Sikkerhet kredittsaldi på Konti, alle de verdipapirene som er registrert som tilhørende Kunden i Norne Securities fortegnelser og verdien av Kundens åpne posisjoner hos Norne Securities Såfremt Kunden unnlater å oppfylle en forpliktelse i henhold til disse Betingelsene er Norne Securities berettiget til straks å selge enhver stilt Sikkerhet uten varsel eller rettslig handling. Et sådant salg skal foregå på slik måte som Norne Securities etter rimelige skjønn bestemmer, og til den pris som Norne Securities etter rimelige skjønn anser som den best oppnåelige. 15 AVTALE OM MOTREGNING 15.1 Såfremt de samme beløp i samme valuta av henholdsvis Norne Securities og Kunden skal betales på en gitt dato i henhold til Betingelsene, oppfylles hver parts forpliktelse til betaling av ethvert slikt beløp automatisk ved motregning. Såfremt beløpene ikke er i samme valuta, konverteres beløpene av Norne Securities i overensstemmelse med de i pkt. 13 anførte prinsipper Såfremt det samlede forfalte beløp for den ene part overstiger det samlede forfalte beløp for den annen part, betaler den part, hvis samlede forfalte beløp overstiger den annen parts, det overskytende beløp til den annen part, og betalingsforpliktelsene for hver part oppfylles og betales sådan Såfremt Kunden på et gitt tidspunkt i kundeforholdet har en negativ saldo på en av sine konti, er Norne Securities berettiget, men ikke forpliktet til å motregne mellom kundens konti. Kunden skal avholde alle Vilkår for Norne Investor - Side 14 av 22

15 gebyrer og eventuelle øvrige omkostninger i forbindelse med en slik motregning i henhold til Norne Securities prisliste som man finner på Såfremt kundeforholdet opphører, skal de fordringer som partene har overfor hverandre endelig oppfylles gjennom motregning. Verdien av åpne Kontrakter skal fastlegges i overensstemmelse med de prinsipper som er anført nedenfor, og det endelige beløp som skal betales av den ene av partene skal være forskjellen mellom partenes betalingsforpliktelser Priser på Kontrakter som lukkes, skal være gjeldende markedspriser på den dag hvor Norne Securities beslutter å lukke Kontraktene Norne Securities er etter sitt rimelige skjønn berettiget til å stille priser ved å innhente et tilbud fra en Market Maker for det aktuelle aktiva eller ved å anvende priser fra elektroniske finansinformasjonssystemer Når Norne Securities fastsetter verdien av de Kontrakter som skal motregnes, er Norne Securities forpliktet til å anvende sine vanlige spreads inklusiv alle andre omkostninger og gebyrer Denne motregningsavtalen er bindende overfor boet og kreditorer til kundeforholdets parter. 16 MOTPARTER OG MARKET MAKING 16.1 Kunden aksepterer og forstår at Handelsplattformen til dels er utviklet og til dels driftes av en Tredjepart. Dette medfører at visse aspekter vedrørende beregninger, valg og vurderinger er foretatt av andre parter enn Norne Securities, dette gjelder spesielt, men er ikke begrenset til: i. visse aspekter knyttet til beregning av marginer; i valuta-, CFD- og OTC- valutaopsjonskurser, som stilles, samt visse aspekter knyttet til beregning av spreads som er gjort tilgjengelig for Kunden; visse aspekter knyttet til valg av finansielle instrumenter og sammensetning av indekser; visse aspekter knyttet til beregning av renter; v. visse aspekter knyttet til vurdering av markedsforstyrrelser; vi. visse aspekter knyttet vurdering av situasjoner som kan medføre justeringer som påvirker de finansielle instrumentene som er gjort tilgjengelig for kunden. Ingen av punktene i 16.1 til og med endrer det avtalemessige kundeforholdet mellom Kunden og Norne Securities, eller medfører et avtalemessig forhold av noe art mellom Kunden og en Tredjepart Når Norne Securities utfører ordrer som Agent for Kunden på en anerkjent børs eller futuresbørs vil slike ordrer utføres i det relevante børshandelssystem til den best mulige kurs og under de mest fordelaktige betingelser på tidspunktet for ordren eller i overensstemmelse med Kundens spesifikke instruksjoner, f.eks. der Kunden har valgt å benytte en limit ordre. Norne Securities akter i så tilfelle ikke å inkludere et supplerende spread i kursen for den utførte transaksjonen for Kunden, men blir godtgjort iht. gjeldene priser tilgjengelig på Norne Securities nettsider Kunden er gjort ettertrykkelig oppmerksom på at i visse markeder herunder, men ikke begrenset til, valutamarkeder, OTC-valutaopsjoner og CFD-kontrakter er Norne Securities berettiget til å nytte Tredjepart som Market Maker Såfremt Norne Securities eller Tredjepart fungerer som Market Maker, vil Norne Securities eller Tredjepart under normale markedsforhold kvotere Kunden kjøps- og salgskurser Med henblikk på at Norne Securities eller Tredjepart kan kvotere kurser med den hurtighet, som normalt er forbundet med spekulasjonshandel, kan Norne Securities eller Tredjepart være nødt til å handle på bakgrunn av kurs- eller opplysninger som etterfølgende kan vise seg at være feilaktige på grunn av særlige markedsforhold, f.eks. men ikke begrenset til, manglende likviditet i eller suspensjon av et verdipapir eller underliggende eller feil i informasjonskilder eller kursopplysninger fra Motparter. I så fall, Vilkår for Norne Investor - Side 15 av 22

16 og såfremt Norne Securities eller Tredjepart har handlet i god tro, da Norne Securities oppga kursen til Kunden, er Norne Securities berettiget til å annullere handelen med Kunden, men er forpliktet til å gjøre dette innenfor et rimelig tidsrom og er i denne sammenheng forpliktet til å meddele Kunden en fullstendig forklaring av årsaken til en slik annullering En Market Maker er etter handel av enhver posisjon med en Kunde etter sitt rimelige skjønn etterfølgende berettiget til å motregne posisjonen med en annen posisjon, eller en posisjon med en annen Motpart, eller beholde en egenposisjon i markedet med det formål å oppnå fortjeneste på handel med slike posisjoner. Slike beslutninger og handlinger kan derfor resultere i Market Makers motregning av kundeposisjoner til kurser som avviker til tider markant fra de kurser som er oppgitt overfor Kunder, hvilket resulterer i fortjeneste eller tap for Market Maker. Det kan dermed muliggjøre, at Kunden pådrar seg det som kan forekomme som en implisitt omkostning (dvs. forskjellen mellom den kurs som Kunden har handlet til og den kurs som Market Maker i etterkant har handlet til med andre Motparter) på grunn av den eventuelle fortjeneste, som Market Maker har oppnådd som følge av sin rolle. Market Maker rollen kan imidlertid innebære markante omkostninger for Market Maker, hvis markedet beveger seg i en ufordelaktig retning for Market Maker i forhold til den kurs som Kunden har fått Kunden aksepterer at Market Maker på markeder hvor Norne Securities benytter Market Maker, kan ha posisjoner som er motsatte av Kundens posisjoner, hvilket kan resultere i potentielle interessekonflikter mellom Market Maker og Kunden På markeder hvor Norne Securities benytter Market Maker, aksepterer Kunden at Norne Securities ikke har forpliktelse til å kvotere kurser til Kunden på ethvert tidspunkt på ethvert gitt marked, eller å kvotere slike kurser til Kunder med et spesifikt maksimalt spread På markeder hvor Norne Securities benytter Market Maker, er Norne Securities berettiget til å stille krav om betaling av kurtasje. Uansett om Norne Securities krever kurtasje, aksepterer Kunden at Market Maker søker å oppnå ytterligere fortjeneste fra sin rolle som Market Maker, og størrelsen på en slik fortjeneste kan være betraktelig, hvis og når det sammenlignes med Kundens margininnbetaling Kunden forstår, anerkjenner og aksepterer at kursen som er oppgitt til Kunden omfatter en spread sammenlignet med den kurs som Market Maker kan ha dekket eller forventer å kunne dekke Kontrakten i en handel med en annen kunde eller en Motpart. Kunden forstår, anerkjenner og aksepterer at overnevnte spread utgjør en godtgjørelse til Norne Securities og Market Maker, og at en slik spread ikke nødvendigvis kan beregnes for alle Kontrakter, og at en slik spread ikke vil bli spesifisert på Sluttseddelen eller på annen vis opplyst overfor Kunden Kunden er gjort spesifikt oppmerksom på at variable spreads på opsjoner påvirkes av de faktiske markedsforhold, som Norne Securities og Market Maker ikke har innflytelse på. Norne Securities garanterer hverken maksimums- eller minimums- kvotering på spreads på opsjoner Kunden anerkjenner og godkjenner at Market Maker kvoterer variable spreads på opsjoner. Kunden er gjort spesifikt oppmerksom på, at variable spreads på opsjoner påvirkes av de faktiske markedsforhold, som Norne Securities eller Market Maker ikke har innflytelse på. Norne Securities garanterer hverken maksimums- eller minimums- kvotering på spreads på opsjoner Enhver kurtasjeomkostning, rentebetaling og omkostning som er tilknyttet og inkludert i de spreads, som kvoteres av Market Maker på bestemte markeder og andre gebyrer og betalinger vil følgelig påvirke Kundens handelsresultat og ha en negativ effekt på Kundens handelsresultat sammenlignet med en situasjon hvor slike kurtasjeomkostninger, rentebetalinger og omkostninger, som er knyttet til og inkluder i slike spreads ikke var gjeldende Mens handelsspreads og kurtasje normalt anses som moderat i forhold til verdien av de handlede aktiva, kan slike omkostninger være betydelige, når de sammenlignes med Kundens margininnbetaling. Som konsekvens kan Kundens margininnbetaling bli forringet av tap som Kunden måtte pådra seg, og av de direkte synlige omkostninger som f.eks. kurtasje, rentebetalinger og meglerhonorarer foruten de nevnte ikke synlige omkostninger for Kunden, som skyldes Norne Securities eller Tredjeparts aktivitet som Market Maker Såfremt Kunden handler aktivt og foretar tallrike transaksjoner, kan den samlede virkning av så vel synlige som ikke synlige omkostninger være betydelig. Følgelig kan Kunden være nødt til å oppnå betydelig fortjeneste på markedene med henblikk på at dekke omkostninger som er tilknyttet handelsaktiviteter med Norne Securities. For meget aktive Kunder kan slike omkostninger over tid overstige verdien av margininnbetaling. Normalt er det således ved Marginhandel med derivater at jo Vilkår for Norne Investor - Side 16 av 22

17 lavere en prosentandel den gjeldende marginsats utgjør, desto større er de proporsjonelle omkostninger ved gjennomførelse av en transaksjon Kunden er gjort spesifikt oppmerksom på at det i markedet for valutahandel, OTC-valutaopsjoner, CFDkontrakter og andre OTC-produkter kan oppstå vesentlige omkostninger som følge av Market Makers fortjeneste i form av sin rolle Norne Securities eller Tredjeparts aktivitet som Market Maker kan påvirke Kundens Konto hos Norne Securities negativt, og de nevnte indirekte omkostninger er hverken direkte synlige eller direkte kvantifiserbare for Kunden på noe tidspunkt Norne Securities eller Tredjepart er på intet tidspunkt forpliktet til å videreformidle eventuelle opplysninger om det økonomiske resultat eller inntekt, som er oppnådd som Market Maker eller på annen vis tilknyttet andre kurtasjer, gebyrer og honorarer Kunden er gjort spesifikt oppmerksom på at CFD-kontrakter kan være OTC-produkter, som kvoteres av Norne Securities eller Tredjepart i rollen som Market Maker og derfor ikke handles på en anerkjent børs eller annet marked. Som følge av dette kan beskrivelsen ovenfor av de ikke synlige omkostninger som er tilknyttet Norne Securities eller Tredjeparts aktivitet som Market Maker, også være gjeldende for enhver CFD-kontrakt. 17 NORNE SECURITIES MOTPARTER 17.1 Med henblikk på å effektuere Kundens instruksjoner er Norne Securities berettiget til å instruere en Motpart som er utvalgt etter Norne Securities skjønn, og Norne Securities er forpliktet til å gjøre dette i tilfeller hvor transaksjonen er underlagt reglene til en børs eller et marked hvor Norne Securities ikke er medlem Norne Securities er ikke ansvarlig for feil som begås av slike Motparter, med mindre det er helt klart at Norne Securities ikke har utvist tilstrekkelig aktsomhet i valget av Motparten. 18 MISLIGHOLDELSE 18.1 Disse bestemmelsene supplerer enhver annen rettighet som Norne Securities eller noen forretningspartnere, har ifølge Betingelsene herunder, men ikke begrenset til sikkerhetsstillelsesavtalen anført i pkt. 14, og utover alle andre rettigheter som Norne Securities har ifølge norsk rett Norne Securities forbeholder seg retten til å tilbakeholde eller foreta fradrag i ethvert beløp, som Norne Securities skylder til Kunden, eller som er innestående hos Norne Securities for Kunden, hvis noe beløp er forfalt til betaling fra Kunden til Norne Securities, eller Norne Securities forretningspartnere Kunden bemyndiger Norne Securities til, etter Norne Securities skjønn, til enhver tid og uten varsel, på enhver måte å selge, anvende, motregne og/eller foreta utlegg i hele eller deler av Kundens aktiva og/eller utbytte og fortjeneste av dette, som er innestående hos Norne Securities eller enhver av dens forretningspartnere eller Agenter eller som disse på annen måte har i sin besittelse, med henblikk på å oppfylle enhver av eller alle Kundens forpliktelser overfor Norne Securities eller Norne Securities forretningspartnere Hver av følgende begivenheter anses som Misligholdelse: i. såfremt Kunden unnlater å foreta en betaling eller unnlater å utføre en annen handling som kreves ifølge Betingelsene eller av Norne Securities etter dennes rimelige skjønn; i såfremt Kunden unnlater å overføre de beløp som er nødvendige for at Norne Securities kan motta levering i henhold til enhver Kontrakt på første forfallsdato; såfremt Kunden unnlater å fremskaffe aktiva til levering eller avta aktiva i henhold til enhver Kontrakt på den første forfallsdato; Vilkår for Norne Investor - Side 17 av 22

18 såfremt Kunden dør eller blir umyndiggjort; v. såfremt som enhver anmeldelse for Kunden ifølge den norske konkurslov eller enhver annen tilsvarende lov, som er gjeldende for Kunden eller, i tilfelle av et partnerskap, for en eller flere av partnerne, eller, i tilfelle av et selskap som utpekes av en bobestyrer, kurator, administrator eller lignende; vi. v vi ix. såfremt det innstilles en begjæring om konkursbehandling overfor Kunden; såfremt det utstedes et dekret eller tas beslutning om konkursbehandling av Kunden (unntatt med henblikk på sammenslutning eller rekonstruksjon med forutgående skriftlig godkjennelse fra Norne Securities); såfremt en Sikkerhet som er opprettet i form av et pant eller en beheftelse kan realiseres overfor Kunden, og innehaveren av sådant pant eller beheftelse tar det skritt til å realisere den stilte Sikkerhet; såfremt Kundens (eller enhver av dennes datter, søster, konsern eller assosierte selskapers) gjeld umiddelbart forfaller til betaling, eller kan erklæres således forfalt til betaling før den anførte forfallstid på grunn av Kundens (eller enhver av dennes datter, søster, konsern eller assosierte selskapers) misligholdelse, eller Kunden (eller enhver av dennes datter, søster, konsern eller assosierte selskaper) unnlater å innfri gjeld på forfallsdato; x. såfremt Kunden unnlater å oppfylle forpliktelser i henhold til Betingelsene eller enhver Kontrakt, herunder unnlater å oppfylle marginbetingelsene; xi. x xi såfremt enhver form for erklæring eller garanti som er avgitt av Kunden, er eller blir ukorrekt; såfremt Norne Securities eller Kunden av en kontrollerende myndighet anmodes om å lukke en Kontrakt (eller enhver del av en Kontrakt); eller såfremt Norne Securities rimelig begrunnet anser det som nødvendig med henblikk på beskyttelse av egne eller forretningspartneres interesser Såfremt som foreligger en Misligholdelse, er Norne Securities berettiget til etter eget skjønn å: i. på enhver måte selge eller pantsette deler av eller hele Kundens Sikkerhet og aktiva som fra tid til annen besittes av, eller er innestående hos Norne Securities eller enhver av dens forretningspartnere eller Agenter eller gjøre enhver Sikkerhet gjeldende; i kjøpe enhver stilt Sikkerhet, investering eller annen aktiva hvor dette er, eller etter Norne Securities rimelig begrunnede oppfattelse sannsynligvis vil være, nødvendig for at Norne Securities er i stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til enhver Kontrakt, og kunden er forpliktet til å kompensere Norne Securities for den fulle kjøppris med tillegg av alle tilknyttede omkostninger og utgifter; levere enhver Sikkerhet, investering eller aktiva til tredjepart, eller på annen måte foreta slike skritt som Norne Securities måtte anse som hensiktmessige med henblikk på å lukke enhver Kontrakt; kreve at Kunden straks lukker og oppfyller en Kontrakt på måte som Norne Securities etter sitt rimelige skjønn måtte stille krav om; v. inngå enhver valutatransaksjon til slike markedskurser, og på slike tidspunkt, som Norne Securities måtte beslutte med henblikk på å oppfylle de forpliktelser som er påtatt i henhold til en Kontrakt; og vi. helt eller delvis tilbakediskontere ethvert aktiva som er debitert eller kreditert enhver Konto (herunder endre Norne Securities eller Kundens forpliktelse til å levere et aktiva til en forpliktelse til å betale et beløp tilsvarende markedsverdi til aktiva (fastsatt av Norne Securities etter rimelige skjønn) på datoen for tilbakediskonteringen Kunden autoriserer Norne Securities til å iverksette de forholdsregler som er anført i denne bestemmelse uten varsel til Kunden og Kunden anerkjenner at Norne Securities ikke er ansvarlig for eventuelle følger av slike forholdsregler, med mindre Norne Securities i denne forbindelse har handlet grovt uaktsomt. Kunden skal fremskaffe de dokumenter og utføre de disposisjoner som Norne Securities måtte stille krav om med henblikk på å beskytte Norne Securities og dens forretningspartneres rettigheter i henhold til disse Betingelser og/eller i henhold til enhver avtale som Kunden har inngått med Norne Securities forretningspartnere. Vilkår for Norne Investor - Side 18 av 22

19 18.7 Såfremt Norne Securities utøver sine rettigheter til å selge enhver Sikkerhet, eller ethvert aktiva tilhørende Kunden ifølge denne bestemmelse, er Norne Securities berettiget til å effektuere et slikt salg uten varsel, eller ansvar overfor Kunden, på vegne av Kunden og anvende utbyttet av salget til, eller som bidrag til, oppfyllelse av enhver av Kundens forpliktelser overfor Norne Securities eller Norne Securities forretningspartnere Uten forbehold i Norne Securities andre rettigheter i henhold til Betingelsene og gjeldende rett er Norne Securities til enhver tid, og uten varsel, berettiget til å kombinere eller konsolidere enhver av de konti, som Kunden har plassert hos Norne Securities, eller enhver av dens forretningspartnere, og motregne ethvert og alle beløp som skyldes til, eller skyldes av, Norne Securities, eller enhver av dens forretningspartnere på en slik måte som Norne Securities etter sitt rimelige skjønn måtte beslutte. 19 KUNDEGARANTIER OG -ERKLÆRINGER 19.1 Kunden garanterer og erklærer at: i. Kunden ikke er underlagt noen juridiske restriksjoner eller underlagt noen lov eller bestemmelse som forhindrer Kundens oppfyllelse av Betingelsene eller noen Kontrakt eller transaksjon som er påtenkt under Betingelsene; i Kunden har innhentet alle nødvendige samtykke og har fullmakt til å agere under disse Betingelser (og såfremt Kunden ikke er en enkeltperson, og at denne er tilstrekkelig bemyndiget og har oppnådd den nødvendige selskapsrettslige eller annen fullmakt i overensstemmelse med Kundens organisatoriske og vedtektsmessige krav); investeringer og andre aktiva som fremskaffes av Kunden til ethvert formål ifølge Betingelsene til enhver tid er fri for enhver heftelse, tilbakeholdsrett, pant eller byrde og eies fullstendig av Kunden; Kunden overholder alle lover som Kunden er underlagt, herunder uten begrensning alle skattelover og bestemmelser, valutabestemmelser og registreringskrav; og v. de opplysninger Kunden har meddelt Norne Securities er fullstendige, nøyaktige og ikke villedende på vesentlige punkter. vi. Kunden er inneforstått med at handelsplattformen vil være tilgjengelig for handel også i perioder hvor Norne Securities kundesupport er stengt Overnevnte garantier og erklæringer anses for å være gjentatt hver gang Kunden i fremtiden i kundeforholdets løpetid gir Norne Securities instruksjoner eller ordrer. 20 SKADESLØSHOLDELSE OG ANSVARSBEGRENSNING 20.1 Kunden er forpliktet til å kompensere Norne Securities for alle tap, skatter, utgifter, omkostninger og forpliktelser (nåværende, fremtidige, eventuelle eller andre, herunder rimelige advokatsalærer) som Norne Securities måtte lide eller pådra seg som følge av eller i forbindelse med: i. Kundens misligholdelse av Betingelsene eller Vilkår; i Norne Securities inngåelse i enhver transaksjon eller Kontrakt, eller ethvert av de skritt som Norne Securities er berettiget til å ta i tilfelle av Mislighold; bortsett fra og alene i det omfang at slike tap, skatter, utgifter, omkostninger og forpliktelser påføres som følge av Norne Securities grove uaktsomhet eller forsettlige misligholdelse Denne rett til kompensasjon er også gjeldende etter opphør av kundeforholdet. Vilkår for Norne Investor - Side 19 av 22

20 20.3 Uten forbehold for avsnitt 7 kan Norne Securities ikke gjøres ansvarlig for: i. tap (herunder avledet tap og andre indirekte tap), utgifter, omkostninger eller forpliktelser (samlet referert til som "Tap"), som påføres Kunden som følge av eller i forbindelse med levering av Ytelser, bortsett fra og alene i det omfang at sådant Tap påføres som følge av Norne Securities grove uaktsomhet eller forsettlige misligholdelse; i noe Tap på grunn av Norne Securities handlinger i overensstemmelse med Norne Securities rettigheter i henhold til disse Betingelsene; eller noe avledet eller annet indirekte tap som påføres Kunden, enten det oppstår på grunn av Norne Securities uaktsomhet eller på annen måte l særlig grad anerkjenner, aksepterer og forstår Kunden at enhver markedsanbefaling og enhver opplysning som meddeles av Norne Securities, ikke utgjør et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en oppmuntring til å kjøpe eller selge en Kontrakt, og selv om en anbefaling og informasjon er basert på opplysninger fra kilder som av Norne Securities anses som pålitelige, kan det være basert utelukkende på en meglers oppfattelse, og at slik informasjon kan være ufullstendig og kan være ubekreftet og ikke verifiserbar. Norne Securities utsteder ingen erklæringer eller garantier for, og er ikke ansvarlig for, nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon eller handelsanbefalinger som fremsettes overfor Kunden. 21 DIVERSE 21.1 Såfremt en eller flere bestemmelser i Betingelsene på et tidspunkt er eller blir ansett som ulovlig, ugyldig eller ikke rettskraftig i henhold til lovgivningen i en jurisdiksjon, skal dette på ingen måte ha innflytelse på lovligheten, gyldigheten eller rettskraftigheten av de resterende bestemmelser i Betingelsene i henhold til lovgivningen i den pågjeldende jurisdiksjon, ei heller lovligheten, gyldigheten eller rettskraftigheten for en slik bestemmelse i henhold til loven i en annen jurisdiksjon Norne Securities er ikke ansvarlig overfor Kunden for noe mislighold, hindring eller forsinkelse i forbindelse med oppfyllelsen av sine forpliktelser i henhold til Betingelsene, hvor et slikt mislighold, hindring eller forsinkelse direkte eller indirekte skyldes forhold som er utenfor Norne Securities rimelige kontroll. Slike force majeure hendelser omfatter uten begrensning tekniske problemer, f.eks. svikt eller avbrytelser av telekommunikasjon, manglende adgang til Norne Securities hjemmesider som f.eks. kan skyldes lukking på grunn av vedlikehold, erklært eller forestående krig, opprør, sivile uroligheter, naturkatastrofer, lovbestemmelser, foranstaltninger iverksatt av myndigheter, streiker, lockout, boikott eller blokade uten at Norne Securities er part i konflikten, og herunder tilfeller hvor kun en del av Norne Securities funksjoner er påvirket av slike hendelser Hvis en Kundes samlede eksponering i et eller flere marginprodukter når et nivå, hvor der i tilfelle av en kritisk utvikling i markedet kan oppstå et betydelig tap, som ikke er dekket av Kundens deponerte midler og/eller margininnbetaling hos Norne Securities, kan Norne Securities etter et rimelig skjønn (i) heve marginkravene og/eller (ii) redusere størrelsen av Kundens eksponering ved å lukke en eller flere av Kundens åpne marginposisjoner Dessuten er Norne Securities berettiget til, ifølge sin egen rimelig begrunnede oppfatning, å beslutte når det foreligger en nødssituasjon eller ekstraordinær markedssituasjon. Slike situasjoner omfatter, men er ikke begrenset til, suspensjon eller lukking av ethvert marked eller ethvert opphør av eller mislykket utførelse av enhver begivenhet, som Norne Securities baserer sin kvotering på, eller forekomst av en usedvanlig stor bevegelse i nivået for en Marginhandel og/eller et underliggende marked eller Norne Securities rimelig begrunnede forventning om en sådan bevegelse. I slike tilfeller er Norne Securities berettiget til å heve sine marginkrav, redusere Kundens eksponering, lukke en eller flere av Kundens åpne Marginhandler og/eller suspendere handelen Kunden er ikke berettiget til å overdra sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til Betingelsene eller ifølge noen Kontrakt til andre, derimot er Norne Securities berettiget til å overdra sine rettigheter eller forpliktelser til enhver offentlig regulert finansiell institusjon. Vilkår for Norne Investor - Side 20 av 22

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD CMC MARKETS UK PLC Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England Registreringsnr.

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING AVTALE OM AKTIV FORVALTNING Det er i dag inngått avtale om Aktiv Forvaltning mellom (Oppdragsgiver) og Christiania Securities AS (Forvalter) 1. Innledende bestemmelser Avtalen regulerer forholdet mellom

Detaljer

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6) (side 1 av 6) Godkjent attestert kopi av legitimasjon må legges ved for samtlige deltagere. Depot-/kontohaverne har like store andeler i depotet/på kontoen dersom ingenting annet angis. Nordnet betrakter

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Negativ tilbakegang er en gradvis tilbakegang som fører til at salgsprisen er dårligere enn prisen kunden har bedt om.

Negativ tilbakegang er en gradvis tilbakegang som fører til at salgsprisen er dårligere enn prisen kunden har bedt om. Monecor (London) Limited, som driver som ETX Capital («ETX Capital», vi eller oss ), er autoriserg og regulert av Financial Conduct Authority ( FCA ), under registreringsnummer 124721 i Financial Services

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE SpareBank 1 SMN ("SMN") er morselskapet til SpareBank 1 Markets AS ("SB1 Markets"). En del kunder vil ved kjøp av investeringstjenester etablere kundeforhold både

Detaljer

Kunde- og rådgivningsavtale

Kunde- og rådgivningsavtale Kunde- og rådgivningsavtale Avtale om Private Banking mellom SEB ( Banken ) og ( Kunden ) Søker Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Firmanavn: Foretaksnummer (9 siffer): Postadresse: Postnr:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler Ytterligere Investeringsinformasjon Profiler Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen og informerer

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT)

GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) 1 RAMMEAVTALENS VIRKEOMRÅDE Rammeavtalen skal uten at det er nødvendig å henvise til Rammeavtalen

Detaljer

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Clearingmedlem ( Medlemmet ) KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Kontofører Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og

Detaljer

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Policy for Bestillingsutføring Denne Policy for Bestillingsutføring er en del av Kundens avtaler som definert i Brukeravtalen. 1. FORRETNINGSDRIFT 1.1. Vi

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1 VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL Artikkel 1 Dette Vedlegg fastsetter reglene for å sikre inndrivelse i hvert land av de fordringer nevnt i artikkel 3 som oppstår i et annet

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD)

AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD) AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD) Vennligst fyll ut feltene nedenfor med blokkbokstaver: Fornavn /Foretakets navn: Person/org. nr.: Etternavn: Telefon: (dagtid) Adresse: E-post:

Detaljer

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS)

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Fastsatt av styret i NICS Operatørkontor 06.07.2010 etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling

Detaljer

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Her kan du lese om obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner og hvordan de brukes. Du vil også finne en rekke eksempler på investeringsstrategier.

Detaljer

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 3 Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 Verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare yte kreditt i

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund

Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund (Sist endret 23. oktober 2007. I kraft fra

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

REGELVERK. Med derivatregelverket menes Regelverk for handel og kursnotering med derivatkontrakter ved Oslo Børs.

REGELVERK. Med derivatregelverket menes Regelverk for handel og kursnotering med derivatkontrakter ved Oslo Børs. C.2 MARKET MAKER - AVTALE Mellom (verdipapirforetakets navn), heretter kalt MM, og Oslo Børs er det i dag inngått følgende avtale om at MM skal virke som Market Maker i samsvar med derivatregelverket og

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r Her finner du generell informasjon om renteswapper som kan handles i Danske Bank. Renteswapper og swapsjoner kan inngås som OTC-handler

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av ordre

Retningslinjer for utførelse av ordre Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Resurs Banks noteringer Husqvarna Mellom: Firmanavn: Org.nr.: Adresse: Postnr. og sted: Telefon: Telefax: Kontaktperson: E-post: Bankkontonr.:

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Apollo Markets AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (1) nr:

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Risikoadvarsel CFD kan sette din kapital i risiko dersom brukt på en spekulativ måte. CFD kategoriseres som høyrisiko av noen tilsynsmyndigheter da det ikke finnes noen beskyttelse

Detaljer

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor 30.10.2013 Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor Fastsatt første gang av FNO Servicekontor 14.04.2011, i kraft 01.08.2011. Sist endret av Finans Norge 30.10.2013, i kraft

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r Her kan du lese om aksjeopsjoner, og hvordan de kan brukes. Du vil også finne eksempler på investeringsstrategier. Aksjeopsjoner kan være tatt opp til

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema CFD - ikke bosatt i USA Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema VIKTIG Vær vennlig å fullføre hele dette søknadsskjemaet. Vær vennlig å send alle dokumentene til: CMC Markets UK Plc, Filial Oslo Fridtjof Nansens

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r Her finner du generell informasjon om valutaopsjonsforretninger som kan handles i Danske Bank. Valutaopsjoner kan inngås som

Detaljer

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 1. november 2007 Informasjon om kundeklassifisering 1 RETNINGSLINJER FOR ORDREUTFØRELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 12.12.2014 Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av uønsket shorthandel som følge av driftsforstyrrelser i innklagedes

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr.

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr. 3.12.2008 AVTALE OM BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM (banken eller kredittforetaket) (org.nr.) OG STATEN VED FINANSDEPARTEMENTET 1. Formål Avtalen gjelder

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning

BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 13. september 2002. Anbefalingen trer i kraft fra og med 1. november

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Vedtatt av Sparebankforenings Servicekontor og Bankforeningens Servicekontor nov./des. 1989. Senest endret av styret i

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m r å v a r e o p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m r å v a r e o p s j o n e r Danske Bank A/S. Org.nr. D 61 12 62 28 - øbenhavn I n f o r m a s j o n o m r å v a r e o p s j o n e r Her finner du generell informasjon om råvareopsjoner som kan handles gjennom Danske Bank. Råvarer

Detaljer