Norges idrettshøgskole Administrerende direktør 2. februar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges idrettshøgskole Administrerende direktør 2. februar 2011"

Transkript

1 Norges idrettshøgskole Administrerende direktør 2. februar 2011 STY-O-SAK 08/11: AMU-REFERATER Vedlagt følger referater fra møter avholdt i AMU 4. november og 9. desember 2010 og 2. februar Styret tar saken til orientering.

2 ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) Referat 9. desember 2010 Til stede: Frode Sagedal (Arb.giver/ Leder) Hans T. Andresen (Arb.giver/Vara Leder) Tove Riise (NTL/vara HVO) Svein Leirstein (Parat, vara ) Line F. Blekeli Christine Feiring Sekretariat (referent) Unicare Helse Ikke til stede: Gunn Engelsrud (Arb. giver) Truls Raastad (Forskerforbundet) 1. AMU SAK 11/10: O-saker 1. Årsrapport HMS 2010 Rapporten er sendt ut til samtlige seksjons- og avdelingsledere med frist 14. januar Denne rapporten danner grunnlaget for NIHs HMS årsrapport for Denne rapporten er inkludert rapportering på oppfølging av seksjons- og avdelingsvise handlingsplaner (arbeidsmiljøundersøkelsen). 2. Eksponeringsregister Dette er nå på plass, og personer som skal legges inn gjøres fortløpende. 3. Siste runde med vaksiner gjøres i februar 2011 Da skal samtlige med behov for dette være vaksinert mot Hepatitt A, B og flått. 4. Godkjenning av BHT leverandører Unicare Helse som er vår BHT leverandør ble godkjent 1. juni 2010.

3 2. AMU-SAK 12/10: Sykefravær 3. kvartal 2010 Sykefravær NIH i 3. kvartal 2010 Sykefravær Stillingskategori Egenmeldt Legemeldt Dagsverk Prosent Dagsverk Prosent Menn Kvinner Menn kvinner Menn Kvinner Menn kvinner Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 1 5 0,02 0,18 17,00 72,60 0,39 2,56 Teknisk/administrativt personale 25 52,5 0,73 1,75 167,40 120,70 4,89 Sykefraværsprosenten fremkommer ved at man har tatt utgangspunkt i et gjennomsnitt av bemanning per 1. juli 1. august og 1. 4,03 september 2010, og multiplisert stillingsandel med 66 for å få frem mulige dagsverk. Det totale sykefraværet blant ansatte i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling var på 1,33 % Det totale sykefraværet blant ansatte i teknisk og administrativ stilling var på 5,69 % Totalt sykefravær ved NIH i 3. kvartal 2010 var på 3,39 % Vurdering: Sykefraværet i 3. kvartal 2010 er lavt. Det er 1, 21 prosentpoeng lavere enn tilsvarende kvartal i Dette bekrefter tendensen i 2010 hvor fraværet har vært betydeligere lavere enn på lenge. Sykefravær renhold for 3. kvartal 2010 Sykefravær Stillingskategori Egenmeldt Legemeldt Dagsverk Prosent Dagsverk Prosent Renhold 39 4,07 112,4 11,74 Sykefraværsprosenten er fremkommet ved at man har tatt utgangspunkt i et gjennomsnitt av bemanningen per 1. juli, 1. august og 1.september 2010, og multiplisert stillingsandel med 66 for å få frem mulige dagsverk. Totalt sykefravær blant renholderne i 3.kvartal 2010 var på 15,8 % Vurdering: Sykefraværet i 3. kvartal 2010 har økt. Dette skyldes hovedsakelig langtids sykefravær for en ansatt. Egenmeldt fravær holder seg stabilt. 3. AMU-SAK 13/10: Handlingsplan HMS for NIH 2011 Innspill fra AMU og verneombudene tas med i forslag til ny handlingsplan HMS 2011 som presenteres for AMU i møtet berammet til 2. februar AMU-SAK 14/10:Rapport fra vernetjenesten - siste nytt ved Tove Hovedverneombudet informerte om følgende saker: Omtrent samtlige vernerunder er gjennomført. Det jobbes nå med å skrive rapporter og melde inn avvik. Det skal jobbes med enda tydeligere retningslinjer

4 for hvilke avvik som skal meldes inn i avvikssystemet og hva som er vanlige driftssaker. Verneombudgruppen har kommet med innspill til handlingsplan HMS. De ønsker videre oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen og kurs i hvordan håndtere psykososiale problemstillinger. Verneombudene har hatt et eget møte med bedriftshelsetjensten for å bli kjent med hva de kan tilby oss og hva avtalen med NIH går ut på. Verneombudene ønsker mer kunnskap om hvordan de skal bidra i byggeporsjekter, og hva rolle de skal ha. Oslo 17. desember 2010 Line Fiskerstrand Blekeli

5 ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) Referat Møte 4. november 2010 Til stede: Frode Sagedal (Arb.giver/ Leder) Hans T. Andresen (Arb.giver/Vara Leder) Gunn Engelsrud (Arb. giver) Tove Riise (NTL/vara HVO) Tor Arne Storebø (Parat ) Truls Raastad (Forskerforbundet) Line F. Blekeli Christine Feiring Sekretariat (referent) Unicare Helse AMU-SAK 08/10: O-saker 1. Ny vara HVO Egil Ivar Johansen ble valgt som ny vara for HVO på VO-møte den Han ble valgt blant de andre VO`ene. Johansen skal også delta på HVO kurs slik at han vil besitte den nødvendige kompetansen som vara og stedfortreder til HVO skal inneha. 2. HMS friluftsliv Friluftslivsgruppen jobber aktiv med å risikovurdere (ut fra gjeldende maler) sitt undervisningsopplegg. I tillegg kartlegges nå sykdom og medisinbruk blant studentene ved oppstart av studier. Dette er en frivillig registrering hver og en student tar stilling til. Dette skal gjøre slik at undervisning skal kunne legges til rette på en bedre måte for hver enkelt student. Det er utarbeidet rutiner ihht lovverket for oppbevaring av den type informasjon. Egenferd studenter på friluftsliv Studentene benytter seg av en nødpeilesender som heter "Spot". Denne benytter også det norske forsvaret seg av. Den kan: Senderen operer i GPS segmentet, er derfor ikke avhengig av mobildekning Senderen har lithium batterier som skal vare i minst 2 år Senderen har en enkel tracing funksjon dvs at den legger igjen et spor som kan følges via Google map

6 Senderen har en posisjonsangivelse i en "OK" melding Senderen har en "hjelp" knapp som kan defineres til å være en forsinkelse, dvs at en gruppe ligger værfast å kan ikke komme tilbake til avtalt tid (bekymrete foreldrene, kjærester og lignende som ringer NIH å lurer på hvor Pål er). Senderens ok melding aktiviseres etter endt egentur og fagansvarlig får umiddelbar melding via SMS at gruppe (ene) er tilbake/ferdig med turen. Dette skal sikre av den ansvarlige faglærer vet at studentgruppen som er på egenferd til en hver tid har det bra, og at hjelpen ikke er langt unna ved behov. 3. Beredskapsplan Planen skal trykkes på nytt, med enkelte utbedringer. 4. Instruktørkurs hjertestarter Olstad på SFP har gjennomført instruktørkurs i hjertestarter slik at vi selv kan kjøre en del kurs på studenter og ansatte uavhengig av kursleverandør. Kurset er tatt gjennom Vertikal Helse som vi leaser våre hjertestartere fra. Dette skal brukes som et supplement til de opprinnelige hjertestarterkursene vi kjører i september hvert år. 5. Overføring av pasientjournaler Oppbevaring av pasientjournaler er regulert i forskrift av nr om pasientjournal (pasientjournalforskriften). Pasientjournalene skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke journalopplysningene deretter skal bevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. personopplysningsloven 28, jf. 14 i pasientjournalforskirften. Det gjelder ulike regler for bevaring av pasientjournaler fra henholdsvis offentlige og private bedriftshelsetjenester. Pasientjournaler i offentlig virksomhet kommer inn under bestemmelsene om offentlige arkiver i arkivloven med forskrifter, herunder bestemmelsene om bevaring, kassasjon og avlevering til statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt arkivdepot. Pasientjournalene ved NIH skal behandles etter regelverket for offentlig arkiv. Derfor gjøres følgende: 1) Alle journaler skal pakkes forsvarlig og plomberes og settes ned i fjernarkiv med påskrift om at de skal avleveres Riksarkivet ) Filene fra ProfDoc skal behandles iht Riksarkivarens avleveringsbestemmelser/forskrift 8 Krav til funksjoner/krav Regler for deponering/uttrekk av filer 6. Oppfølging av skader som oppstår blant internasjonale studenter uten norsk personnummer Vi har utarbeidet gode rutiner for oppfølging av studenter som skader seg i undervisning. En utfordring vi har et at vi får stadig flere internasjonale studenter gjennom blant annet Erasmus mundus utvekslingsprogrammet vårt. Line utarbeider sammen med ny rådgiver på internasjonalisering, Håkon gode rutiner for hvordan håndtere ulykker/personskader blant internasjonale studenter. Dette gjelder ved behov for legehjelp og videre innrapportering til NAV når ikke norsk personnummer foreligger.

7 AMU-SAK 09/10: Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen Flere seksjoner og avdelinger har arrangert egne samlinger med fokus på å bedre arbeidsmiljø eller for å jobbe konkret med funn fra arbeidsmiljøundersøkelsen. Vi har også fulgt opp i forhold som kom frem fra den interne undersøkelsen gjennomført i juni AMU-SAK 10/10: Informasjon fra vernetjenesten Vernerunder er nå i gang og skal være gjennomført innen utgangen av Ansvar Det er verneombudet i samarbeid med fagseksjonsleder/avdelingsleder som skal innkalle til vernerunden. Leder og bør helst selv også delta på vernerunden. Dersom ikke lederen selv deltar må hun/han peke ut en representant for arbeidsgiver som deltar ved runden. Dersom det i løpet av året ikke er innkalt til vernerunde fra vernetjenesten sin side, skal leder ta ansvar for at en slik vernerunde finner sted. Fagseksjonen/avdelingen skal minimum gjennomføre én vernerunde hvert år eventuelt oftere ved behov. Vi merker økt fokus og bevisstgjøring rundt vernerundene. Som en del av oppfølging av sentral handlingsplan for NIH er det ytret et ønske om at vernetjenesten og gjeldende reglement skal synliggjøres ved NIH. Allmøte hadde fokus på HMS og oppfølging av handlingsplanen. Verneleder informerte på dette møte om funksjonen til et verneombud og presenterte verneombudene ved NIH. I tillegg informerte verneleder om problemstillinger rundt psykososialt arbeidsmiljø og rollen et verneombud skal ha i den anledning. Det er her viktig å skille mellom rollen til en tillitsvalgt som er regulert gjennom Hoved- og tariffavtaler og rollen til et verneombud som er regulert gjennom arbeidsmiljøloven. Hovedverneombud: Tove Riise Vara for hovedverneombud: Egil Ivar Johansen I en virksomhet med flere verneombud skal det være et hovedverneombud. Hovedverneombudet skal koordinere og samordne verneombudenes arbeid. Hovedverneombudet skal sitte i Arbeidsmiljøutvalget som de ansattes representant. Hovedverneombudet kan velges blant verneombudene eller en annen person som har eller har hatt tillitsverv i virksomheten. Oppgaver verneombud: Ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal ha en aktiv rolle i NIH sitt HMS-arbeid. Et verneombud skal se at arbeidet som blir utført ved NIH blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. Et verneombud har rett til å stanse farlig arbeid. Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde.

8 Verneombudet skal velges blant arbeidstakerne Et vernombud og en tillitsvalgt har ulike roller. Tillitsvalgtordningen er ikke direkte lovregulert, men baserer seg på hovedavtalen og tariffavtaler. Den tillitsvalgte skal ivareta arbeidstaker når det gjelder rettigheter i henhold til kontrakter, tariffavtaler og lignende. Et verneombud skal håndtere utfordringer relatert til HMS. Et verneombud skal ikke automatisk tre inn på vegne av en kollega dersom vedkommende har arbeidsmiljøproblemer. Dersom saken ikke løses, er det naturlig at verneombudet blir kontaktet. Vanlige oppsigelsessaker, personalsaker og lønnskonflikter er ikke oppgaver for verneombudet med mindre saken har sin bakgrunn i arbeidsmiljøet, eller har konsekvenser for arbeidsmiljøet. Da kan et verneombud ha en rolle i akkurat den delen av saken. Alle verneombud ved NIH kan kontaktes i slike typer saker uavhengig av sitt verneområde. I tillegg presenterte vernelder gjeldende reglement for varsling og hvilke lover som regulerer dette reglementet. AMU-SAK 11/10: Studentskader foreløpige tall Per har 11 studenter skadet seg i undervisning ved NIH. I tillegg er det to eksterne leietakere som har skadet seg. Ingen av skadene som har oppstått har vært av svært alvorlig grad. Det gjøres en vurdering i hver enkelt sak om den skal rapporteres til NAV. Skadene oppstår hovedsakelig i undervisning i aktivitetsfagene og på friluftsliv og idrettshallen, gymsalene og på kunstgressbanen. Line F. Blekeli Oslo,

9 ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) Referat Møte 2. februar 2011 Til stede: Frode Sagedal (Arb.giver/ Leder) Gunn Engelsrud (Arb.giver) Tove Riise (NTL) Hans T. Andresen (Arb.giver/Vara Leder) Siri Bergan (Parat (vara)) Line F. Blekeli Sekretariat (referent) Ikke til stede: Truls Raastad (Forskerforbundet) AMU-SAK 01/11: Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2010 for Norges idrettshøgskole. Verneleder la frem forslag til Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2010 for Norges idrettshøgskole. AMU hadde få merknader til rapporten. Rapporten er blitt rettet opp i tråd med merknader. AMU ba om at årsrapporten blir fremlagt for styret. AMU-SAK 02/011: Handlingsplan HMS for 2011 Verneleder la frem forslag til Handlingsplan HMS for AMU hadde ingen merknader, og ba om at handlingsplan HMS for 2011 blir fremlagt for styret. Line Fiskerstrand Blekeli Oslo, 2. februar

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER 2014

SATSNINGSOMRÅDER 2014 SATSNINGSOMRÅDER 2014 - Plan for BHT - Trening i arbeidstiden - Arbeidsmiljøundersøkelsen - 1 - Innhold 1.0 Innledning... - 3-2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... - 3-2.1 HMS-systemet... - 3-2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg...

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer