sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2010"

Transkript

1 2010 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2010

2 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside/bakside: Tor Fjeld Side Utvikling... 3 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Generelle regnskapsprinsipper Noter til regnskapet Revisjonsberetning Kontrollkomitéens beretning Bankens tillitsvalgte Representantskapet Styret Kontrollkomitéen Bankens kontorer Foto: Tor Fjeld Fargesprakende østhimmel på Ørje. 2 p Årsrapport 2010

3 UTVIKLING NOTER Bankens utvikling Utvikling resultat Beløp i NOK Rentenetto Andre driftsinntekter Andre driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Utvikling nøkkeltall Beløp i NOK Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Utlån til kunder, egen balanse Utlån til kunder i Terra Boligkreditt Innskudd fra kunder Innlån Egenkapital - Sparebankens fond og gavefond Innskuddsdekning 77,9 % 79,9 % 85,8 % 81,5 % Innskuddsvekst 4,4 % 2,6 % 10,9 % 6,2 % Utlånsvekst egen balanse 7,0 % 10,1 % 5,4 % 14,4 % Kapitaldekning 17,3 % 17,3 % 17,7 % 17,6 % Kostnader i % av inntekter 51,2 % 55,7 % 56,6 % 58,2 % Rentenetto i % av GFK 2,1 % 2,2 % 2,4 % 2,4 % Resultat før skatt i % av GFK 1,4 % 1,2 % 1,1 % 1,3 % Resultat etter skatt (i NOK 1000) Forvaltningskapital (i NOK 1000) p Årsrapport 2010

4 Foto: Roger Heyerdahl Lange vinter-skygger utover badeplassen Tangen i Ørje. Foto: Roger Heyerdahl En hvilende Ørje-foss før vårbrusen setter inn for fullt! 4 p Årsrapport 2010

5 STYRETS ÅRSBERETNING 2010 Styrets årsberetning 2010 Marker Sparebank «Førstevalget» Forretningsidé Marker Sparebank skal tilby lønnsomme finansielle produkter og tjenester i bankens markedsområder gjennom å: være offensiv, men forutsigbar for interessenter beholde og utvikle de gode kunderelasjonene på en etisk god måte være tilgjengelig for kundene være en lokal samfunnsaktør til beste for bankens primærområde Rammevilkår Etter en periode med lavkonjunktur har det vært en god økonomisk utvikling det siste året og arbeidsledigheten har stabilisert seg på ca. 3,5 %. Hovedindeksen på Oslo Børs steg med 18,4 % og endte på 439,72 poeng. Bare i desember steg hovedindeksen med 10,5 %. Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 %- poeng til 2,00 % i mai. På grunn av lavere økonomisk vekst enn ventet, har det ikke vært flere økninger selv om det ved inngangen til året var forventet at renten skulle stige noe mer. Renten ligger nå under det som anses som et langsiktig normalnivå. Gjeldsbelastningen i norske husholdninger er på et høyt nivå. På grunn av usikkerhet omkring gjeldskrise og høy arbeidsledighet i Europa, valgte mange imidlertid å spare og nedbetale gjeld det siste året. Husholdningenes gjeldsvekst var stabil på ca. 6 %, mens konsumet tok seg noe opp mot slutten av Boligprisene i Norge steg med 8 % fra 2009 til Fortsatt lav rente og lav arbeidsledighet vil sannsynligvis bidra til ytterligere boligprisvekst selv om det etter hvert igangsettes flere nye boligbyggeprosjekter. Pengemarkedet ble normalisert i løpet av året selv om risikopåslaget i det norske markedet fortsatt er relativt høyt. Lokale forhold I kjølvannet av den internasjonale konjunkturnedgangen er det enkelte lokale virksomheter som har merket en sviktende etterspørsel etter varer og tjenester. Det er ingen dominerende hjørnesteinsbedrifter i den lokale næringsstrukturen, men offentlig virksomhet og landbruk er sterkt representert. Det har vært en ganske omfattende strukturendring i landbruket de siste årene, og de som velger å være aktive bønder, har foretatt betydelige investeringer i egen arbeidsplass. For næringslivet for øvrig er det mindre bedrifter som er bankens målgruppe, og banken har klare mål for risiko og størrelse på enkeltengasjementer. Foto: Tor Fjeld Vakre detaljer i naturen i Marker Sparebanks distrikt. 5 p Årsrapport 2010

6 STYRETS ÅRSBERETNING 2010 Den samlede etterspørselen etter kreditt i Marker Sparebank har vært tilnærmet uendret fra 2009 med en 12 måneders vekst på nærmere 11 %. Veksten har vært størst innenfor personmarked. Ønsket om økt tilflytting til distriktet er felles for kommunene i vårt område og banken. Det jobbes derfor med ulike prosjekter for å få økt oppmerksomhet rundt distriktet og de mulighetene som her kan tilbys. Banken deltar sammen med kommuner og annet næringsliv i selskaper som skal bidra til vekst og lokal næringsutvikling. I tillegg er det bevilget penger til enkeltprosjekter som har som mål å øke tilflyttingen og som også har fått offentlig støtte. Virksomhet, styringsstruktur og samfunnsansvar Marker Sparebank er en selvstendig lokal sparebank med hovedkontor på Ørje og filialer i Aremark, Rakkestad, Rømskog og Moss. Banken har en sterk lokal forankring og en solid oppslutning i de opprinnelige kontorkommunene Aremark, Marker og Rømskog. Gjennom mer enn 10 års drift i Rakkestad har vi fått en betydelig markedsandel og i Moss øker antall kunder i henhold til fastsatte mål. Det er viktig for Marker Sparebank å spille på lag med andre lokale krefter for å videreutvikle regionen til beste for bankens kunder og andre. Bankens styringsstruktur følger av Sparebanklovens bestemmelser. Den er en selveiende institusjon hvor representantskapet velger styre på fritt grunnlag. Representantskapet består av 15 innskytere, 4 kommunevalgte og 6 ansattemedlemmer. Honorarene til bankens tillitsvalgte fastsettes av representantskapet. Styret er bredt sammensatt av medlemmer med ulik yrkeserfaring som på en god måte gjenspeiler bankens kundegrunnlag. Styrets leder og nestleder velges av representantskapet ved særskilte valg. Det er utarbeidet egen instruks for styret, det er fastsatt årsplan og styret evaluerer seg selv årlig. Styret fører løpende kontroll med bankens drift og risikoeksponering gjennom månedlige ledelsesrapporter og kvartalsvise regnskaps- og risikorapporter. Fra utgjorde styret også bankens revisjonsutvalg i henhold til ny bestemmelse i lov om finansieringsvirksomhet. Revisjonsutvalget skal bl. a. forberede styrets oppfølging av regnskaps- og rapporteringsprosessen, overvåke systemene for internkontroll og risikostyring samt ha løpende kontakt med ekstern revisor. Foto: Tor Fjeld Morgentåke og begynnende sol over Ørjes nærområde. 6 p Årsrapport 2010

7 STYRETS ÅRSBERETNING 2010 I henhold til lov om finansieringsvirksomhet kan deler av bankens overskudd etter skatt deles ut til allmennyttige formål og/eller plasseres på bankens gavefond. Basert på regnskapet for 2009, ble det i 2010 avsatt kr. 2 mill. til gaver. Gavebeløpet blir brukt lokalt til å støtte en rekke gode formål. I tillegg har banken gitt sponsorstøtte til ulike aktører med til sammen kr. 1,6 mill. Alliansen Terra-Gruppen AS Finanskonsernet Terra-Gruppen er eid av 77 lokale og selvstendige sparebanker i tillegg til OBOS. Marker Sparebank har en eierandel i Terra-Gruppen AS på 1,49 %. Terra-Gruppen AS, sammen med eierbankene, utgjør en av Norges største finansgrupperinger med en samlet forvaltningskapital på ca 250 milliarder kroner. Terrabankene har til sammen 190 kontorer fordelt på 105 kommuner og ca kunder. Terrabankene har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet av alle banker med fysisk kundekontakt i Norge. Terra-Gruppen AS er en allianse som fremforhandler løsninger som gir eierne strategiske og økonomiske gevinster. Alliansen tilbyr eierbankene felles infrastruktur, opplæring og kompetanseutvikling samt tilgang til finansielle produkter og tjenester som bankene ikke selv produserer. Viktig er også fellestjenester som merkevarebygging og det å fremme bankenes næringspolitiske interesser. Gjennom eierskap i Terra-Gruppen ønsker styret å videreutvikle Marker Sparebank som selvstendig sparebank til beste for kunder og lokalsamfunn. Resultatregnskap Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet, sammen med opplysningene i årsberetningen, en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av bankens virksomhet og dens stilling. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det er morbankens regnskap som omhandles i det følgende da det avviker minimalt i forhold til konsernregnskapet. Årsoverskuddet etter skatt regnet i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble 0,99 mot 0,83 i Resultatet gir en egenkapitalavkastning på 9,38 beregnet av gjennomsnittlig egenkapital etter skatt. Resultatet for 2010 består i hovedsak av: Tilfredsstillende rentenetto God kostnadskontroll Inntektsføring av forpliktelse fra gammel AFP-ordning Kursgevinst anleggsaksjer Utbytte fra Terra-Gruppen AS Driftsresultat Resultat av ordinær drift ble kr. 40,7 mill. eller 1,35 % mot kr. 34,0 mill. og 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital i Rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjør pr kr. 63,2 mill. mot 63,7 mill. pr I prosent er rentenettoen redusert fra 2,24 % pr til 2,10 % pr Foto: Roger Heyerdahl Vinter som gir forståelse av hvorfor så mange er glade i vår natur. 7 p Årsrapport 2010

8 STYRETS ÅRSBERETNING 2010 I tillegg kommer 0,03 %-poeng fra plasseringer av bankens likvider i pengemarkedet slik at samlet rentenetto inkl. avkastning fra pengemarkedsfond pr utgjør 2,13 %. Nedgangen fra 2009 skyldes økende rentekostnader på innskudd og verdipapirgjeld. Netto andre driftsinntekter Årets aksjeutbytte beløper seg til kr. 2,8 mill. mot kr. 0,7 mill. i Økningen skyldes at det igjen ble utbetalt aksjeutbytte fra Terra-Gruppen AS. Provisjonsinntektene har økt med kr. 0,3 mill. til 12,6 mill., mens provisjonskostnadene er kr. 3,7 mill. mot 3,6 mill. i Som en følge av at banken har valgt å avlaste seg med boliglån, har garantiprovisjonen fra Terra Boligkreditt AS økt med kr. 0,6 mill. det siste året. Netto andre driftsinntekter har økt fra kr. 14,2 mill. eller 0,50 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2009 til kr. 17,3 mill. eller 0,58 % for Andre driftskostnader Andre driftskostnader utgjør kr. 37,9 mill. eller 1,26 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot kr. 41,6 mill. eller 1,46 % for Kostnadene i 2010 er betydelig redusert som følge av inntektsføring av gammel AFP-forpliktelse. Lønns- og generelle administrasjonskostnader er på grunn av dette redusert med kr. 3,2 mill. eller 0,16 % i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital. Provisjonskostnadene er omtrent som på nivå for 2009, mens avskrivninger er redusert med 0,4 mill. Kostnader i % av inntekter inkl. verdipapirer utgjør 47,0 % mot 53,39 % pr Tap Styret forventet noe økte tap i 2010, og fasit er at netto tap på utlån økte fra kr. 2,5 mill. i 2009 til kr. 4,6 mill. pr Netto individuelle tapsavsetninger har økt med kr. 3,9 mill., mens de gruppevise nedskrivningene er omtrent uendret. I forbindelse med den årlige vurderingen av de gruppevise nedskrivningene har styret valgt å legge inn en mindre avsetning også på engasjementer med lav risiko. Modellen for nedskrivninger og det avsatte beløpet vurderes som tilstrekkelig til å dekke eventuelle tap på utlån, kreditter og garantier på en tilfredsstillende måte i forhold til bankens gjennomsnittlige tap de siste fem årene. Misligholdet er fortsatt på et lavt nivå, og bankens kredittrisikoprofil vurderes som uendret i Egenkapital Bankens egenkapitalsituasjon er fortsatt god, og soliditeten pr er 11,09 % mot 10,33 % pr Kapitaldekningen er beregnet til 17,83 mot 17,30 ved utgangen av Lovens minstekrav er 8 %. Skatt Skattekostnadene er beregnet til kr. 10,7 mill. Foto: Kjell Engvoldsen Grønt dekke i Grønliskogen på Jeløya i Moss. 8 p Årsrapport 2010

9 STYRETS ÅRSBERETNING 2010 Disponering av årets overskudd Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: Gaver kr Sparebankens fond kr Konsernregnskap Konsernregnskapet er en konsolidering av Marker Sparebank som morbank og datterselskapene Moss Eiendomsmegling AS og Aremark Næringshage AS. Marker Næringshage AS ble avviklet høsten 2010 og virksomheten i selskapet ble lagt inn i banken. Moss Eiendomsmegling AS driver eiendomsmegling i Moss, mens Aremark Næringshage AS leier ut lokaler i Aremark. Det førstnevnte selskapet er 100 % eiet av Marker Sparebank, mens Aremark Næringshage AS er 60 % eiet av banken. Resultatet for Moss Eiendomsmegling AS ble et netto underskudd på kr Det skyldes endringer i personalsituasjonen og kostnader forbundet med å bygge selskapet for framtiden. Selskapet har nå 7 ansatte. Aremark Næringshage AS, som ikke har ansatte, fikk et overskudd på kr Balanse Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen utgjør pr kr mot kr pr Dette gir en 12 måneders vekst på 1,7 % mot 6,7 % i Årsaken til at veksten er lavere enn året før, er bl. a. at F-lånet i Norges Bank, stort kr. 90 mill. ble innfridd i november. Gjennomsnittlig forvaltningskapital blir kr , en vekst på 5,9 % siste 12 måneder. Innskudd Innskuddene siste 12 måneder har økt med kr. 88,8 mill. eller 4,4 % mot 2,6 % i Samlede innskudd utgjør kr Banken hadde ved årsskiftet 11 kunder med innskudd større enn kr. 10 mill., til sammen kr. 283 mill. Av dette beløpet utgjør kr. 119 mill. innskudd fra det offentlige. Marker Sparebank har en relativt høy innskuddsdekning med 78 % mot 80 % pr Utlån Utlånsveksten på egen balanse ble 7 % mot 10 % i Samlet vekst siste år inkl. lån formidlet til Terra Boligkreditt AS ble på 11 %. Utlånsveksten fordeler seg med 7,8 % på personmarked og 5,3 % på bedriftsmarked. Totale utlån før nedskrivninger utgjør ved årsskiftet kr Bankens portefølje i Terra Boligkreditt AS utgjør ved årsskiftet kr fordelt på 315 lån. Lån til næring er noe redusert det siste året, og utgjør nå 32,10 % av samlede utlån mot 32,70 pr Samlet utlån til næring inkludert lån formidlet til TBK utgjør 28,3 % pr Foto: Tor Fjeld Den nye Rakkestadhallen fikk 1 million fra Marker Sparebank. 9 p Årsrapport 2010

10 STYRETS ÅRSBERETNING 2010 Utlånsbildet er stabilt, og banken har fortsatt en tilfredsstillende fordeling på bankens utlån både geografisk, bransjemessig og beløpsmessig. Risikovurderinger Styret i Marker Sparebank har det overordnede ansvaret for bankens risikostyring og definerer profil og rammer for bankens risikoeksponering. Følgende områder defineres som spesielt risikoutsatt: Finansiell risiko, herunder kredittrisiko likviditetsrisiko markedsrisiko Operasjonell risiko Styret får kvartalsvise rapporter om bankens risikosituasjon, og mener ut fra dette at bankens risiko- og kapitalstyring er tilfredsstillende. Finansiell risiko Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for å tape penger på kredittgivning fordi kunden ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser. Bankens kredittstrategi inneholder retningslinjer for risikoprofil på kredittområdet, eksponering innenfor person- og bedriftsmarked, bransjefordeling, grense for samlet engasjement til en enkelt kunde m.v. Kredittrisikoen skal i henhold til styrets kredittpolicy være lav til moderat. Kredittrisikoen overvåkes gjennom kvartalsvis risikorapportering, risikoklassifisering av utlån, misligholdsrapporter og opplegg for oppfølging og tiltak ved mislighold. Det er nå kun 1 % av totale utlån som ikke er risikoklassifisert mot 1,4 % pr ,3 % av totale utlån er klassifisert som engasjementer med lav risiko mot 84,6 % pr ,7 % er klassifisert som engasjementer med moderat risiko (13,5 % pr ) og 1 % som engasjementer med høy risiko (0,5 % pr ). Misligholdte lån ekskl. tapsavsetninger utgjør 0,95 mot 0,62 % av totale utlån pr Misligholdte og tapsutsatte lån er på et lavt nivå i forhold til utlånsporteføljens størrelse. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser ved forfall og refinansiere gjeld til en akseptabel pris. Likviditetsrisiko på overordnet nivå styres av likviditetsindikatorer utarbeidet av Finanstilsynet. De viser forholdet mellom stabile finansieringskilder og lite likvide eiendeler. I tillegg styres risikoen av finansieringsgrad som viser bankens innskudd vs utlån. Styret har vedtatt at banken skal ha lav likviditetsrisiko. Risikoen styres gjennom rammer for finansieringsstruktur. På grunn av balansestrukturen, er banken noe avhengig av pengemarkedet i forbindelse med innlån. I løpet av året ble risikopåslaget gradvis redusert i Foto: Tor Fjeld Banken blir godt profilert under skirenn på Kjølen Sportcenter. 1 0 p Årsrapport 2010

11 STYRETS ÅRSBERETNING 2010 takt med at pengemarkedet normaliserte seg, men fortsatt er risikopåslaget noe høyt i forhold til det som regnes som normalt. Marker Sparebank utstedte i mai et 3 års obligasjonslån, stort kr. 150 mill. F-lån i Norges Bank, stort kr. 90 mill. ble innfridd i november. Løpetiden på bankens obligasjonsgjeld, kr. 350 mill., er tilpasset ønsket forfallsstruktur, og samtlige lån er knyttet opp mot NIBOR. Bankens likviditetsrisiko anses som liten fordi innskuddsdekningen, som er bankens viktigste finansieringskilde, utgjør 78 %. Banken har en kreditt på oppgjørskonto i DnB NOR på kr. 150 mill. i tillegg til en betydelig obligasjonsportefølje. Dessuten brukes Terra Boligkreditt AS nå aktivt som avlastning for 1. prioritets boliglån. Markedsrisiko Bankens markedsrisiko defineres som risiko knyttet til rente, verdipapirer og valuta. Styring av bankens markedsrisiko skjer gjennom definerte rammer for investeringer i aksjer, aksjefond og obligasjoner m.m. Rammene ligger godt innenfor de myndighetsbestemte maksimalgrensene og vurderes årlig av styret. Marker Sparebank har pr ikke fastrenteinnskudd og ubetydelig med fastrentelån. Banken har en avtale med Terra Forvaltning AS om aktiv forvaltningsservice av bankens obligasjonsportefølje. Rapport om utviklingen i porteføljen utarbeides hver måned. Porteføljen inneholder ikke industripapirer, men papirer utstedt av norske banker og boligkredittforetak i tillegg til offentlige utstedere. Marker Sparebank har liten eksponering i aksjer og aksjefond. Finansielle instrumenter, som innebærer valutarisiko, benyttes ikke. Finansiell risiko rapporteres til styret hvert kvartal. Operasjonell risiko Operasjonell risiko kan defineres som risiko for tap som følge av mangelfulle eller mislykkede interne prosesser, menneskelige feil, systemfeil eller eksterne hendelser. Denne risikoen reduseres gjennom gode systemer og rutiner, holdninger og kompetanse og gjennom systematisk opplæring og internkontroll. Det er ikke avdekket operasjonelle avvik i 2010 som har påført banken vesentlige tap eller økt risiko. Foto: Kjell Engvoldsen Refsnesstranda ved Moss er et yndet sommersted. 1 1 p Årsrapport 2010

12 STYRETS ÅRSBERETNING 2010 Organisasjon Ved utgangen av 2010 hadde banken 35 ansatte. Det er en økning på to ansatte i forhold til utgangen av Antall årsverk knyttet til bankvirksomheten er 32,3. Totalt sykefravær var 1,6 % mot 2,6 % for I banken er det ikke registrert skader eller ulykker som har medført fravær. Banken har inngått en avtale om bedriftshelsetjeneste. Det er også i 2010 investert betydelig i kompetanseheving og opplæringstiltak. Banken har autorisert 3 kunderådgivere som finansielle rådgivere i løpet av året. Dette er i henhold til en ny autorisasjonsordning som bransjen har pålagt seg selv for å kvalitetssikre kompetansen til kunderådgiverne. I tillegg er de fleste kunderådgiverne som selger forsikringsprodukter, autorisert i henhold til den nye godkjenningsordningen for forsikring. Ytre Miljø Som første bank i Terra-Gruppen ble Marker Sparebank sitt hovedkontor på Ørje sertifisert som Miljøfyrtårn Det er i den forbindelse bl. a. lagt opp til en rekke interne tiltak som skal redusere bruken av energi og papir og redusere avfallsmengden. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat som støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Banken forurenser det ytre miljø bare i begrenset grad, og håndterer avfall i samsvar med gjeldende regler. Likestilling og diskriminering Marker Sparebank ønsker, gjennom ulike tiltak, å bidra til likestilling og å unngå diskriminering av enhver art. I representantskapet, kontrollkomitéen og bankens valgkomité er det jevn fordeling mellom kvinner og menn. I styret og bankens ledergruppe er kvinneandelen 50 %. Framtidsutsikter Styret i Marker Sparebank regner med at det blir en moderat utlåns- og innskuddsvekst i 2011 selv om den økonomiske veksten øker noe i forhold til Det forventes et fortsatt lavt rentenivå og lav arbeidsledighet. Styret er opptatt av at banken skal se nye muligheter og raskt tilpasse seg markedsendringer, herunder økende konkurranse og endringer i kundeadferd. Det samme gjelder endringer i eksisterende og nye rammevilkår. Dette vil kreve betydelig omstillingsevne hos bankens ansatte. Kompetanseheving vil derfor fortsatt være et prioritert område internt de nærmeste årene. I tråd med bankens forretningsidé og ut fra en behovs- og lønnsomhetsvurdering, vil det også i 2011 bli lagt betydelig vekt på å videreutvikle kunderelasjonene gjennom personlig kontakt. Marker Sparebank skal også i 2011, som er bankens 160. driftsår, framstå som en lønnsom og solid sparebank. Forsvarlig og langsiktig økonomisk drift skal vektlegges på en slik måte at banken også i årene som kommer skal være i stand til å bidra til verdiskaping for kunder og lokalsamfunn Ørje, I STYRET FOR MARKER SPAREBANK Jan Helge Solbrække Styrets leder Tove Thomassen Fagerhøi Styrets nestleder Tone Haugen Jørgensen Roy Hagen Else Marit Svendsen Bjørg Dalane Thorer Krosby hans Petter Lier Anlaug Johansen Adm. banksjef 1 2 p Årsrapport 2010

13 Innholdsfortegnelse REGNSKAP OG NOTER Side Resultatoppstilling Balanse eiendeler Balanse gjeld og egenkapital Kontantstrømanalyse Generelle regnskapsprinsipper Note 1 Finansiell risiko Note 2 Avgift til bankenes sikringsfond Note 3 Spesifikasjon av provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Note 4 Spesifikasjon av gebyr- og andre provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Note 5 Spesifikasjon av netto verdiendring og gevinst/-tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Note 6 Pensjoner Note 7 Spesifikasjon av lønn og generelle administrasjonskostnader Note 8 Ytelser og lån til ledende personer m.v Note 9 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Note 10 Spesifikasjon av andre driftskostnader Note 11 Skattekostnad Note 12 Tap på utlån, garantier m.v Note 13 Fordeling av utlån og fordringer på kunder på geografiske områder Note 14 Garantiansvar Note 15 Kontanter og fordringer på sentralbanker Note 16 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Note 17 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Note 18 Eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper Note 19 Gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra og gjeld til kunder Note 20 Fordeling av innskudd fra kunder på sektorer, næringer og geografiske områder Note 21 Sertifikat- og obligasjonslån og ansvarlig lånekapital Note 22 Spesifikasjon av annen gjeld Note 23 Egenkapital Note 24 Ansvarlig kapital og kapitaldekning Note 25 Likviditetsrisiko Note 26 Renterisiko Vinden veiver vakker vinter-vegetasjon venter vår... Foto: Tor Fjeld 1 3 p Årsrapport 2010

14 REGNSKAP 159. DRIFTSÅR RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Konsern Morbank Note Renter og lign. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstit Renter og lign. innt.av utlån til og fordr. på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinst Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente og kredittprovisjonsinntekter inntekter av aksjer, andeler og verdipapirer med variabel avkastning inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper - - inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Sum utbytte og andre innt. av verdip. med variab. avkastning Garantiprovisjoner Andre gebyr og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyr og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gev/tap på sertifikater, oblig. og andre renteb. vp Netto verdiend. og gev/tap på aksjer og andre verdip, med varib. avkastn Netto verdiendring og gev/tap på valuta og finansielle drivater Sum netto verdiend. og gev/tap på valuta og verdip. som er omløpsm Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter p Årsrapport 2010

15 REGNSKAP 159. DRIFTSÅR RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Konsern Morbank Note lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader , 8 Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Sum avskr. m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån Sum tap på utlån, garantier m.v Nedskriving/reversering av nedskrivning Gevinst/tap Sum nedskr./reverser. av nedskriv. og gev./tap på verdip. som er anl.m Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Overført til/fra sparebankens fond Avsetning til gaver Overført til/fra annen egenkapital Overført minoritetseiere Sum overføringer og disponeringer p Årsrapport 2010

16 BALANSE EIENDELER (i tusen kroner) Konsern Morbank Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordr. på kredittinstit. uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordr. på kredittinstit. med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån , 13 Sum utlån og fordringer på kunder, før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper m v Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsernselskaper Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbet. ikke påløpte kostn. og opptj. ikke mottatte innt SUM EIENDELER p Årsrapport 2010

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 2011 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside: Øystein Ulsrød

Detaljer

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning Årsrapport 2014 Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Marker Sparebank Førstevalget Forretningsidé Marker Sparebank skal tilby lønnsomme

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT - 2013 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2014 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 Årsmelding 2012 Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 2 Styrets årsberetning 2012 Innledning

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 2011 1 ÅRSRAPPORT - 2011 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2011 Jernbanepersonalets Sparebank STYRETS BERETNING FOR 2011 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 ÅRSBERETNING FOR 2012 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009 2009 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside/bakside: Tor

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010 Kragerø Sparebank Årsberetning 2010 1 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 3 - Den økonomiske utviklingen 3 - Styret 5 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 6 - Kapitalforhold 6 - Soliditet 6 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2014 ble på nytt et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og rentemarginen

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets sparebank

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets sparebank Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets sparebank ÅRSBERETNING FOR 2014 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin primære

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2013 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2013 Sparebanken Narvik ForteNarvik overtar Hurtigrutens eierpost i FunnIT. Foto: Kristoffer Klem Bergersen Innhold

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2011 2010 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2011 2010 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2011 og utsikter for året 2012 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2011 13 Balanse 2011 14 Revisors beretning 18 Beretning

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Årsberetning 2012 Bien Sparebank AS

Årsberetning 2012 Bien Sparebank AS Årsberetning 2012 Bien Sparebank AS BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING 2012 1885-2012 127 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian K. Angell, banksjef

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer