Art Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Art.15-282 Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller"

Transkript

1 Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller

2 EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA SWEDEN AB S LINKÖPING SWEDEN Intygar att konstruktion och tillverkning av denna produkt överensstämmer med följande direktiv och standarder: Bekrefter at konstruksjon og produksjon av dette produktet er i samsvar med følgende direktiver og standarder: Todistaa että tämän tuotteen rakenne ja valmistus ovat seuraavien direktiivien ja standardien mukaisia: Bækrefter at konstruktion og fremstilling af dette produkt overensstemmer med følgende direktiver og standarder: 89/336/EEC EN 55022:1998 EN 55024:1998 (EN /-3) Universell varvtalsräknare / Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri / Universel omdrejningstæller ARTIKELNUMMER / ARTIKKELNUMMER / TUOTENUMERO LINKÖPING Mikael Andersson PRODUCT MANAGER

3 SE Beskrivning av instrumentets delar A. Reflekterande tejp eller liknande. B. Mätljusstråle. C. Laservarningsetikett. D. LCD-display. E. Mätknapp. Håll in för att mäta. F. Minnesknapp. Håll in för att läsa av. G. Batterilucka (på baksidan). H. Omkopplare varv/min (RPM) eller antal varv (TOT). FI Laitteen osat A. Heijastavaa teippiä tai vastaavaa. B. Mittaussäde. C. Laservaroitustarra. D. Nestekidenäyttö. E. Mittauspainike. Pidä painettuna mittauksen ajan. F. Muistipainike. Paina, kun haluat lukea tallennetut tiedot. G. Paristokotelon kansi (laitteen takapuolella). H. Valitsin kierr./min (RPM) tai kierrosten määrä (TOT). NO Beskrivelse av instrumentets deler A. Reflekterende teip eller lignende. B. Målelysstråle. C. Laseradvarselsetikett. D. LCD-display. E. Måleknapp. Hold inne for å måle. F. Minneknapp. Hold inne for å lese av. G. Batterilokk (på baksiden). H. Velger omdreininger/minutt (RPM) eller antall omdreininger (TOT). DK Beskrivelse instrumentets dele A. Reflekterende tape e.l. B. Målelysstråle. C. Laseradvarselsetiket. D. LCD-display. E. Måleknap. Hold inde for at måle. F. Hukommelsesknap. Hold inde for at aflæse. G. Batteridæksel (på bagsiden). H. Omskifter omdr./min. (RPM) eller antal omdr. (TOT).

4 SE Egenskaper Mäter varv/minut (RPM) och totalt antal varv. Beröringsfri mätning med hjälp av laser. Robust modell som passar i både höger och vänster hand. Tydlig LCD-display. Sparar automatiskt det senaste, högsta och lägsta värdet under mätningen. Indikator för svagt batteri. Levereras med praktisk förvaringslåda och 600 mm reflekterande tejp. Säkerhet Var försiktig när laserstrålen är på. Titta inte rakt in i strålen. Rikta inte strålen mot någon annans ögon, vare sig människa eller djur. Rikta inte laserstrålen mot blanka ytor där strålen kan reflekteras in i ögonen. Rikta inte laserstrålen mot explosiva gaser. Laserprodukt klass 1. Specifikationer Display: 5 siffrors LCD-display Mätområde: 2, varv/min (RPM) Upplösning: 2,5 999,9 varv/min 0,1 varv/min över 1000 varv/min 1 varv/min Val av mätområde: Automatiskt Noggrannhet: ±0,05 % ± 1 siffra Avläsningstid: 0,5 sekunder (över 120 varv/minut) Minnesfunktion: Sparar automatiskt senaste värdet samt högsta och lägsta värde Mätavstånd: mm Strömförbrukning: Cirka 50 ma Batterier: 4 st 1,5 volts batterier av typen R6 (AA) Temperatur vid användning: 0 50 C Mått: 160 x 72 x 37 mm Vikt: 200 g (inklusive batterier) 4

5 SE ANVÄNDA VARVTALSRÄKNAREN Mäta varvtal Att tänka på vid mätning Ställ omkopplaren i läge RPM för mätning av varvtal, eller TOT för mätning av antal varv. Sätt en liten bit reflekterande tejp (ca 1x1 cm) på det roterande föremål som ska mätas. Tryck och håll in mätknappen och rikta mätljusstrålen mot föremålet och den reflekterande tejpen. Displayen kommer att tändas efter 1 2 sekunder. Håll in mätknappen under hela mätningen. Instrumentet stängs av när mätknappen släpps. Den reflekterande ytan måste vara mindre är den icke-reflekterande ytan. Om föremålet som ska mätas är blankt, täck mätytan med svart tejp eller måla med svart färg innan den reflekterande tejpen fästs. Rengör ytan innan tejpen fästs. Vid mätning av låga varvtal kan du få noggrannare mätvärden om du fäster flera tejpbitar jämt fördelade runt mätföremålet. Dela sedan det avlästa mätvärdet med antal tejpbitar för att få det riktiga varvtalet. Läsa av sista, högsta och lägsta värde Instrumentet sparar automatiskt det sista, högsta och lägsta mätvärdet under en mätning (dvs. så länge mätknappen är intryckt). Tryck och håll in minnesknappen (MEM) för att läsa av de sparade värdena. Värden visas på displayen efter 1 2 sekunder. Mätvärde Indikeras med Första tryckningen Sista LA Andra tryckningen Högsta UP Tredje tryckningen Lägsta dn Byta batterier När symbolen för svagt batteri visas på displayen håller batterierna på att ta slut. 1. Öppna batteriluckan genom att lossa krysskruven som håller fast luckan. 2. Ta ur de gamla batterierna och sätt i nya. Använd 4 st 1,5 volts batteri av typen R6 (AA). 3. Var noga med att sätta i batterierna åt rätt håll, annars kan instrumentet skadas. 4. Stäng batteriluckan och lås den med skruven. Skötsel Rengör varvräknaren med en mjuk, fuktad trasa. Använd aldrig någon form av lösningsmedel för att göra den ren. Doppa aldrig ned den i vatten eller annan vätska. Utsätt inte varvtalsräknaren för direkt solljus, höga temperaturer, överdrivet mycket damm eller mekaniska stötar. Ta ur batterierna om instrumentet inte ska användas under en längre tid. Varvtalsräknaren får endast öppnas av behörig reparatör. 5

6 NO Egenskaper Måler omdreininger/minutt (RPM) og totalt antall omdreininger. Berøringsfri måling ved hjelp av laser. Robust modell som passer i både høyre og venstre hånd. Tydelig LCD-display. Lagrer automatisk den siste, høyeste og laveste verdien under målingen. Indikator for svakt batteri. Leveres med praktisk oppbevaringsveske og 600 mm reflekterende teip. Sikkerhet Vær forsiktig når laserstrålen er på. Kikk ikke rett inn i strålen. Rett ikke strålen mot noen andres øyne, enten det er menneske eller dyr. Rett ikke laserstrålen mot blanke flater der strålen kan reflekteres inn i øynene. Rett ikke laserstrålen mot eksplosive gasser. Laserprodukt klasse 1. Spesifikasjoner Display: 5 siffers LCD-display Måleområde: 2, o/min. (RPM) Oppløsning: 2,5 999,9 o/min. 0,1 o/min. over 1000 o/min. 1 o/min. Valg av måleområde: Automatisk Nøyaktighet: ±0,05 % ± 1 siffer Avlesingstid: 0,5 sekunder (over 120 o/min.) Minnefunksjon: Lagrer automatisk siste verdi samt høyeste og laveste verdi Måleavstand: mm Strømforbruk: Ca. 50 ma Batterier: 4 stk. 1,5 volts batterier av typen R6 (AA) Temperatur ved bruk: 0 50 C Mål: 160 x 72 x 37 mm Vekt: 200 g (inklusive batterier) 6

7 NO BRUKE TURTALLSMÅLEREN Måle turtall Ting å tenke på ved måling Still velgeren i posisjon RPM for måling av turtall, eller TOT for måling av antall omdreininger. Sett en liten bit reflekterende teip (ca 1x1 cm) på den roterende gjenstanden som skal måles. Trykk inn og hold inne måleknappen, og rett målelysstrålen mot gjenstanden og den reflekterende teipen. Displayet vil tennes etter 1 2 sekunder. Hold inne måleknappen under hele målingen. Instrumentet slås av når måleknappen slippes. Den reflekterende flaten må være mindre enn den ikke-reflekterende flaten. Dersom gjenstanden som skal måles, er blank, dekk måleflaten med sort teip, eller mal med sort farge før den reflekterende teipen festes. Rengjør flaten før teipen festes. Ved måling av lave turtall kan du få mer nøyaktige måleverdier dersom du fester flere teipbiter jevnt fordelt rundt målegjenstanden. Del deretter den avleste måleverdien med antallet teipbiter for å få det riktige turtallet. Lese av siste, høyeste og laveste verdi Instrumentet lagrer automatisk den siste, høyeste og laveste måleverdien under en måling (dvs. så lenge måleknappen er inntrykt). Trykk inn og hold inne minneknappen (MEM) for å lese av de lagrede verdiene. Verdiene vises i displayet etter 1 2 sekunder. Måleverdi Indikeres med Første trykking Siste LA Andre trykking Høyeste UP Tredje trykking Laveste dn Skifte batterier Når symbolet for svakt batteri vises i displayet, er batteriene i ferd med å bli oppbrukt. 1. Åpne batterilokket ved å løsne kryssporskruen som holder lokket fast. 2. Ta ut de gamle batteriene og sett i nye. Bruk 4 stk. 1,5 volts batterier av typen R6 (AA). 3. Vær nøye med å sette i batteriene vendt riktig, ellers kan instrumentet skades. 4. Lukk batterilokket, og lås det med skruen. Stell Rengjør turtallsmåleren med en myk, fuktet klut. Bruk aldri noen som helst form for løsemidler for å gjøre den ren. Dypp den aldri ned i vann eller annen væske. Utsett ikke turtallsmåleren for direkte sollys, høye temperaturer, store mengder støv eller mekaniske støt. Ta ut batteriene dersom instrumentet ikke skal brukes i lengre tid. Turtallsmåleren må kun åpnes av kompetent reparatør. 7

8 FI Ominaisuudet Mittaa kierr. /min (RPM) ja kierrosten kokonaismäärän Kosketukseton mittaus laserin avulla Tukeva malli, joka istuu sekä oikeaan että vasempaan käteen Selkeä nestekidenäyttö Tallentaa automaattisesti viimeisimmän, suurimman ja pienimmän lukeman Heikon pariston osoitin Sisältää säilytyskotelon, paristot ja 600 mm rullan heijastavaa teippiä Turvallisuus Ole varovainen, kun lasersäde on toiminnassa. Älä katso suoraan säteeseen. Älä suuntaa sädettä ihmisten tai eläinten silmiin. Älä suuntaa lasersädettä kiiltäviin pintoihin, se voi heijastua niistä takaisin ja osua silmiisi. Älä suuntaa lasersädettä räjähtäviin kaasuihin. Luokan 1 laser. Tekniset tiedot Näyttö: 5 merkin nestekidenäyttö Mittausalue: 2, kierr./min (RPM) Erotuskyky: 2,5 999,9 kierr./min 0,1 kierr./min yli 1000 kierr./min 1 kierr./min Mittausalueen valinta: Automaattinen Tarkkuus: ±0,05 % ± 1 merkki Lukuaika: 0,5 sekuntia (yli 120 kierr./minut) Muistitoiminto: Tallentaa automaattisesti viimeisimmän, suurimman ja pienimmän lukeman Mittausetäisyys: mm Virrankulutus: Noin 50 ma Paristot: 4 kpl 1,5 V paristoja, tyyppi R6 (AA) Käyttölämpötila: 0 50 C Mitat: 160 x 72 x 37 mm Paino: 200 g (paristojen kanssa) 8

9 FI KIERROSLUKULASKURIN KÄYTTÖ Kierrosluvun mittaaminen Aseta valitsin asentoon RPM, jos haluat mitata kierrosluvun, tai asentoon TOT, jos haluat mitata kierrosten määrän. Hyvä tietää Heijastavan pinnan on oltava pienempi kuin sitä ympäröivä ei heijastava pinta. Jos mitattava kohde on Aseta pieni pala heijastavaa teippiä kokonaisuudessaan kiiltävä, peitä (n.1x1 cm) pyörivään kohteeseen, jota mittausala mustalla teipillä tai maalilla ennen kuin kiinnität heijastavan on tarkoitus mitata. teipinpalan. Paina mittauspainiketta ja pidä sitä Puhdista pinta ennen teipin painettuja ja kohdista samalla kiinnittämistä. mittaussäde mitattavaan kohteeseen Kun mittaat alhaisia kierroslukuja, saatat kiinnittämääsi teippiin. Näyttö menee saada tarkemman lukeman, jos kiinnität päälle 1 2 sekunnin kuluttua. useita teipinpaloja tasaisin välein ympäri Pidä mittauspainiketta painettuna koko mittauksen ajan. Laite kytkeytyy pois päältä, kun vapautat mittauspainikkeen. mitattavaa kohdetta. Jaa sitten saamasi lukema asettamiesi teipinpalojen lukumäärällä, niin saat oikean kierrosluvun. Viimeisimmän, suurimman ja pienimmän lukeman lukeminen Laite tallentaa automaattisesti kulloisenkin mittauskerran aikana (eli sinä aikana, kun pidit mittauspainiketta painettuna) havaitun viimeisimmän, suurimman ja pienimmän mittausarvon. Kun haluat nähdä nämä arvot, paina muistipainiketta (MEM). Arvot ilmestyvät näytölle 1 2 sekunnin kuluttua. Mittausarvo Symboli Ensimmäinen painallus Viimeisin LA Toinen painallus Suurin UP Kolmas painallus Pienin dn Paristojen vaihto Kun näytölle ilmestyy heikon pariston osoitin, paristot alkavat olla tyhjät. 1. Avaa paristokotelon kansi avaamalla sen ristiuraruuvi. 2. Ota vanhat paristot pois ja aseta uudet tilalle. Tarvitset neljä 1,5 V paristoa, tyyppi R6 (AA). 3. Katso, että asetat paristot oikein päin, muuten laite voi vahingoittua. 4. Sulje kansi ja kiinnitä ruuvi. Hoito Puhdista kierroslukulaskuri pehmeällä, kostealla kankaalla. Älä koskaan käytä puhdistuksiin mitään liuottimia tai vastaavia. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä altista kierroslukulaskuria suoralle auringonpaisteelle, korkeille lämpötiloille, runsaalle pölylle äläkä mekaanisille iskuille. Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, ota paristot pois paikaltaan. Kierroslukulaskurin kuoren saa avata vain sähköalan ammattilainen. 9

10 DK Egenskaber Måler omdr./min. (RPM) og det samlede antal omdrejninger. Berøringsfri måling vha. laser. Robust model der passer i såvel højre som venstre hånd. Tydeligt LCD-display. Lagrer automatisk seneste, højeste og laveste værdi under målingen. Indikator for svagt batteri. Leveres med praktisk opbevaringsæske og 600 mm reflekterende tape. Sikkerhed Vær forsigtig, når laserstrålen er tændt. Se ikke lige ind i strålen. Ret ikke strålen mod nogens øjne; hverken mennesker eller dyr. Ret ikke laserstrålen mod blanke overflader, hvorfra strålen kan reflekteres ind i øjnene. Ret ikke laserstrålen mod eksplosive gasser. Laserprodukt klasse 1. Specifikationer Display: 5-cifret LCD-display Måleområde: 2, omdr./min. (RPM) Opløsning: 2,5 999,9 omdr./min 0,1 omdr./min. over 1000 omdr./min. 1 omdr./min. Valg af måleområde: Automatisk Nøjagtighed: ± 0,05 % ± 1 ciffer Aflæsningstid: 0,5 sekunder (over 120 omdr./min.) Hukommelse: Lagrer automatisk seneste værdi samt højeste og laveste værdi Måleafstand: mm Strømforbrug: Ca. 50 ma Batterier: 4 stk. 1,5 volts batterier af typen R6 (AA) Temperatur ved anvendelse: 0 50 C Mål: 160 x 72 x 37 mm Vægt: 200 g (inkl. batterier) 10

11 DK ANVEND OMDREJNINGSTÆLLEREN Mål omdrejningsantal Tænk over dette med måling Indstil omskifteren i stillingen RPM for måling af omdr./min. eller TOT for måling af antal omdrejninger. Sæt et lille stykke reflekterende tape (ca. 1x1 cm) på den roterende genstand, der skal måles. Tryk på og hold måleknappen inde, og ret målelysstrålen mod genstanden og den reflekterende tape. Displayet tændes efter 1 2 sekunder. Hold måleknappen inde under hele målingen. Instrumentet slukkes, når måleknappen slippes. Den reflekterende overflade skal være mindre end den ikke-reflekterende overflade. Hvis genstanden, der skal måles, er blank, skal du dække målefladen med sort tape eller male med sort farve, inden den reflekterende tape monteres. Rengør overfladen, inden tapen monteres. Ved måling af lave omdrejningstal kan du opnå en nøjagtigere måleværdi, hvis du fastgør flere tapestykker jævnt rundt på målefladen. Del derefter den aflæste måleværdi med antallet af tapestykker for at få det korrekte omdrejningstal. Aflæs den seneste, højeste og laveste værdi Instrumentet lagrer automatisk den seneste, højeste og laveste måleværdi ved en måling (dvs. så længe måleknappen er trykket ind). Tryk på og hold hukommelsesknappen (MEM) inde for at aflæse de lagrede værdier. Værdierne vises på displayet efter 1 2 sekunder: Måleværdi Indikeres med Første tryk Seneste "LA" Andet tryk Højeste "UP" Tredje tryk Laveste "dn" Skift batterier Når symbolet for svagt batteri vises på displayet, er batterierne ved at være opbrugte. 1. Åbn batteridækslet ved at løsne stjerneskruen, der holder dækslet fast. 2. Tag de gamle batterier ud, og sæt nye i. Anvend 4 stk. 1,5 volts batterier af typen R6 (AA) 3. Vær omhyggelig med at sætte batterierne i de rigtige huller, ellers kan instrumentet beskadiges. 4. Luk batteridækslet, og sæt det fast med skruen. Vedligeholdelse Rengør omdrejningstælleren med en blød og fugtig klud. Anvend aldrig nogen form for opløsningsmiddel for at rengøre den. Sænk den aldrig ned i vand eller anden væske. Udsæt ikke omdrejningstælleren for direkte sollys, høje temperaturer, overdrevet meget støv eller mekaniske slag. Tag batterierne ud, hvis instrumentet ikke skal bruges i længere tid. Omdrejningstælleren må kun åbnes af en kvalificeret reparatør. 11

12

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Art.15-278 IR-termometer Infrapunalämpömittari

Art.15-278 IR-termometer Infrapunalämpömittari IR-termometer Infrapunalämpömittari SE Egenskaper IR-termometern har tillverkats i överensstämmelse med EMC direktiv 2004/108/EC. Exakt och beröringsfri mätning Inbyggd laserpekare Automatiskt val av mätområde

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

IR-TERMOMETER IR-TERMOMETER INFRAPUNALÄMPÖMITTARI IR-TERMOMETER

IR-TERMOMETER IR-TERMOMETER INFRAPUNALÄMPÖMITTARI IR-TERMOMETER IR-TERMOMETER -50 C till +1000 C IR-TERMOMETER -50 C til +1000 C INFRAPUNALÄMPÖMITTARI -50 C +1000 C IR-TERMOMETER -50 C til +1000 C 1 SE IR-TERMOMETER För temperaturmätning -50 C till +1000 C. EGENSKAPER

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Laservattenpass Laservater Laservesivaaka Laservaterpas

Laservattenpass Laservater Laservesivaaka Laservaterpas 16-106_m.qxd 05-01-03 15.57 Sida 1 Laservattenpass Laservater Laservesivaaka Laservaterpas 16-106_m.qxd 05-01-03 15.57 Sida 2 16-106_m.qxd 05-01-03 15.57 Sida 3 16-106_m.qxd 05-01-03 15.57 Sida 4 SE Laservattenpass

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Personvåg Design Personvekt Design Henkilövaaka Design Personvækt Design

Personvåg Design Personvekt Design Henkilövaaka Design Personvækt Design Personvåg Design Personvekt Design Henkilövaaka Design Personvækt Design Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Art. 87-9 AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Med sensor/jossa liiketunnistin INTRODUKTION Avfallshink med automatisk öppning/stängning av locket som förenklar när du ska slänga skräp i badrummet.

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

Art. 17-236 IRT 260. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 17-236 IRT 260. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB IR Termometer IR-termometer IR-lämpömittarin IR Termometer IRT 260 Original manual IR Termometer IRT 260 Innehåll 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. SÄKERHET 5. ÖVERSIKTSBILD 6. HANDHAVANDE

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS 84-132_manual.indd 2012-04-2, 13.54.44 Art. 84-132 HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB HUSHÅLLSVÅG, GLAS

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER

TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Multimeter Monitoimimittari

Multimeter Monitoimimittari Multimeter Monitoimimittari VARNING! ADVARSEL! VAROITUS! SE Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder multimetern. Fel använd kan livsfara och/eller skada på materiel uppstå. NO Les og forstå

Detaljer

DIGITALT LASERVATTENPASS DIGITALT LASERVATER DIGITAALINEN LASERVESIVAAKA DIGITALT LASERVATERPAS

DIGITALT LASERVATTENPASS DIGITALT LASERVATER DIGITAALINEN LASERVESIVAAKA DIGITALT LASERVATERPAS DIGITALT LASERVATTENPASS DIGITALT LASERVATER DIGITAALINEN LASERVESIVAAKA DIGITALT LASERVATERPAS 1 SE SE TEKNISKA SPECIFIKATIONER DIGITALT LASERVATTENPASS Tekniska specifikationer Mätområde:...0 360, uppdelat

Detaljer

DIGITAL MULTIMETER DIGITALT MULTIMETER DIGITAALINEN TESTILAITE

DIGITAL MULTIMETER DIGITALT MULTIMETER DIGITAALINEN TESTILAITE DIGITAL MULTIMETER DIGITALT MULTIMETER DIGITAALINEN TESTILAITE PROFESSIONAL SE DIGITAL MULTIMETER PROFESSIONAL Handhållen med integrerad mjuk skyddskåpa och utfällbart bänkstöd Med mekaniskt skydd mot

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

Tångamperemeter Tangamperemeter Pihtiampeerimittari

Tångamperemeter Tangamperemeter Pihtiampeerimittari 15-275.qxd 03-04-30 14.21 Sida 1 Tångamperemeter Tangamperemeter Pihtiampeerimittari True RMS AC/DC 15-275.qxd 03-04-30 14.21 Sida 2 SE Internationella säkerhetssymboler Detta märke visas i vissa sammanhang

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd 1 2005-05-11 09:03:00 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER THERMOJACK Smidig temperatur och luftfuktighetsgivare som ansluts till en smartphone. Ansluts till 3.5 mm uttaget på ios eller Android enheten. Ladda ner gratisappen ThermoJack för avläsning av temperatur

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029 Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag 560-20380S-2, 560-30380S-3, 560-30380M-3 och SV Rekommenderad olja: SAE 90EP GL5 Kontrollera oljenivån regelbundet och byt efter 30/50 timmar eller senast var

Detaljer

Digitaalinen kuumemittari Kuumeen mittaaminen korvasta

Digitaalinen kuumemittari Kuumeen mittaaminen korvasta digital febertermometer Febermätning i örat Digitalt febertermometer Febermåling i øre Digitaalinen kuumemittari Kuumeen mittaaminen korvasta Digitalt febertermometer Febermåling i øret Geon Corporation

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

Handkikare Håndkikkert Kiikarit

Handkikare Håndkikkert Kiikarit Handkikare Håndkikkert Kiikarit 2012-10-26 Biltema Nordic Services AB Handkikare BRUKSANVISNING Binokulär prismakikare. Gummiklädd och vattentät. Levereras med fodral och putsduk. Specifikationer 49-832

Detaljer

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 48 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Les fullstendig gjennom bruksanvisningen og det vedlagte

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB Keyboard INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: Med reservation för att bilder och

Detaljer

Prismakikare Prismekikkert Prismakiikari

Prismakikare Prismekikkert Prismakiikari Prismakikare Prismekikkert Prismakiikari 10x25 Prismakikare Binokulär prismakikare av aluminium. Levereras med fodral och putsduk. SPECIFIKATIONER Modell:.............. 10 x 25 Förstoring:.......... 10

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

Febertermometer for panne

Febertermometer for panne Febertermometer for panne BRUKSANVISNING MODELL HV-T36 NO NO 1 Forpakningens innholdforpakningens innhold IR Febertermometer for panne Beskyttelseslokk Bruksanvisning Sensorbeskyttelse 1 stk. 1 stk. 1

Detaljer

testo 610 Måler fuktighet og temperatur Brukerveiledning

testo 610 Måler fuktighet og temperatur Brukerveiledning testo 610 Måler fuktighet og temperatur Brukerveiledning no 2 Kort brukerveiledning testo 610 Kort brukerveiledning testo 610 À Beskyttelseshylster Á Fuktighet/temperaturføler  Display à Kontrolltaster

Detaljer

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet 14-1215_manual.indd 2012-12-28, 10.54.31 Art. 14-1215 Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet Original manual 1 2012-12-28 Biltema Nordic Services AB Solcellslampa INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

PS-2 PERSONAL SCALE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

PS-2 PERSONAL SCALE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM PS-2 PERSONAL SCALE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM BRUKSANVISNING NO Value: Verdi Weight Units: Måle enhet EGENSKAPER/SPESIFIKASJONER

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT Original manual 1 2013-02-15 Biltema Nordic Services AB SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT INTRODUKTION

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

Crescendo 50 samtaleforsterker

Crescendo 50 samtaleforsterker Crescendo 50 Brukerveiledning Crescendo 50 samtaleforsterker Crescendo 50 - samtaleforsterker: HMS art. nr. 020223 Best. nr. 1104940 Fleksibel mikrofon: HMS art. nr. 136188 Best. nr. 1104922 Halsslynge:

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Detaljer

Kopplingsur Koblingsur

Kopplingsur Koblingsur Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur digitalt/digitaalinen 24 H Digitalt programmerbart dygnstidur Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX RC 1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924339

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX RC 1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924339 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX RC 1500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX RC 1500 i bruksanvisningen

Detaljer

DIGITAL MULTIMETER BIL DIGITALT MULTIMETER BIL DIGITAALINEN TESTILAITE - AUTO DIGITALT MULTIMETER BIL

DIGITAL MULTIMETER BIL DIGITALT MULTIMETER BIL DIGITAALINEN TESTILAITE - AUTO DIGITALT MULTIMETER BIL DIGITAL MULTIMETER BIL DIGITALT MULTIMETER BIL DIGITAALINEN TESTILAITE - AUTO DIGITALT MULTIMETER BIL SE Säkerhetsinstruktioner Kort introduktion FARA Förbränningsmotorer avger koloxid som är luktfri,

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Trådløs temperaturstasjon. Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer

Trådløs temperaturstasjon. Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer Trådlös temperaturstation med klocka Trådløs temperaturstasjon med klokke Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer med ur 2010 Biltema Nordic Services AB 2010 Biltema Nordic Services AB Art. 84-087

Detaljer

LADDTRYCKSMÄTARE LADETRYKKMÅLER AHTOPAINEMITTARI LADETRYKSMÅLER

LADDTRYCKSMÄTARE LADETRYKKMÅLER AHTOPAINEMITTARI LADETRYKSMÅLER LADDTRYCKSMÄTARE LADETRYKKMÅLER AHTOPAINEMITTARI LADETRYKSMÅLER Ø60 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

BERÖRINGSFRI TERMOMETER BERØRINGSFRITT TERMOMETER KOSKETUKSETON KUUMEMITTARI BERØRINGSFRIT TERMOMETER

BERÖRINGSFRI TERMOMETER BERØRINGSFRITT TERMOMETER KOSKETUKSETON KUUMEMITTARI BERØRINGSFRIT TERMOMETER BERÖRINGSFRI TERMOMETER Digital BERØRINGSFRITT TERMOMETER Digital KOSKETUKSETON KUUMEMITTARI Digitaalinen BERØRINGSFRIT TERMOMETER Digitalt Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Multifunktionell. Multifunksjonelt. Monitoiminen. Multifunktionelt

Multifunktionell. Multifunksjonelt. Monitoiminen. Multifunktionelt Multifunktionell infraröd termometer Multifunksjonelt infrarødt termometer Monitoiminen infrapunalämpömittari Multifunktionelt IR-termometer 1 2008 Biltema Nordic Services AB Multifunktionell infraröd

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer