Art Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Art.15-282 Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller"

Transkript

1 Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller

2 EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA SWEDEN AB S LINKÖPING SWEDEN Intygar att konstruktion och tillverkning av denna produkt överensstämmer med följande direktiv och standarder: Bekrefter at konstruksjon og produksjon av dette produktet er i samsvar med følgende direktiver og standarder: Todistaa että tämän tuotteen rakenne ja valmistus ovat seuraavien direktiivien ja standardien mukaisia: Bækrefter at konstruktion og fremstilling af dette produkt overensstemmer med følgende direktiver og standarder: 89/336/EEC EN 55022:1998 EN 55024:1998 (EN /-3) Universell varvtalsräknare / Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri / Universel omdrejningstæller ARTIKELNUMMER / ARTIKKELNUMMER / TUOTENUMERO LINKÖPING Mikael Andersson PRODUCT MANAGER

3 SE Beskrivning av instrumentets delar A. Reflekterande tejp eller liknande. B. Mätljusstråle. C. Laservarningsetikett. D. LCD-display. E. Mätknapp. Håll in för att mäta. F. Minnesknapp. Håll in för att läsa av. G. Batterilucka (på baksidan). H. Omkopplare varv/min (RPM) eller antal varv (TOT). FI Laitteen osat A. Heijastavaa teippiä tai vastaavaa. B. Mittaussäde. C. Laservaroitustarra. D. Nestekidenäyttö. E. Mittauspainike. Pidä painettuna mittauksen ajan. F. Muistipainike. Paina, kun haluat lukea tallennetut tiedot. G. Paristokotelon kansi (laitteen takapuolella). H. Valitsin kierr./min (RPM) tai kierrosten määrä (TOT). NO Beskrivelse av instrumentets deler A. Reflekterende teip eller lignende. B. Målelysstråle. C. Laseradvarselsetikett. D. LCD-display. E. Måleknapp. Hold inne for å måle. F. Minneknapp. Hold inne for å lese av. G. Batterilokk (på baksiden). H. Velger omdreininger/minutt (RPM) eller antall omdreininger (TOT). DK Beskrivelse instrumentets dele A. Reflekterende tape e.l. B. Målelysstråle. C. Laseradvarselsetiket. D. LCD-display. E. Måleknap. Hold inde for at måle. F. Hukommelsesknap. Hold inde for at aflæse. G. Batteridæksel (på bagsiden). H. Omskifter omdr./min. (RPM) eller antal omdr. (TOT).

4 SE Egenskaper Mäter varv/minut (RPM) och totalt antal varv. Beröringsfri mätning med hjälp av laser. Robust modell som passar i både höger och vänster hand. Tydlig LCD-display. Sparar automatiskt det senaste, högsta och lägsta värdet under mätningen. Indikator för svagt batteri. Levereras med praktisk förvaringslåda och 600 mm reflekterande tejp. Säkerhet Var försiktig när laserstrålen är på. Titta inte rakt in i strålen. Rikta inte strålen mot någon annans ögon, vare sig människa eller djur. Rikta inte laserstrålen mot blanka ytor där strålen kan reflekteras in i ögonen. Rikta inte laserstrålen mot explosiva gaser. Laserprodukt klass 1. Specifikationer Display: 5 siffrors LCD-display Mätområde: 2, varv/min (RPM) Upplösning: 2,5 999,9 varv/min 0,1 varv/min över 1000 varv/min 1 varv/min Val av mätområde: Automatiskt Noggrannhet: ±0,05 % ± 1 siffra Avläsningstid: 0,5 sekunder (över 120 varv/minut) Minnesfunktion: Sparar automatiskt senaste värdet samt högsta och lägsta värde Mätavstånd: mm Strömförbrukning: Cirka 50 ma Batterier: 4 st 1,5 volts batterier av typen R6 (AA) Temperatur vid användning: 0 50 C Mått: 160 x 72 x 37 mm Vikt: 200 g (inklusive batterier) 4

5 SE ANVÄNDA VARVTALSRÄKNAREN Mäta varvtal Att tänka på vid mätning Ställ omkopplaren i läge RPM för mätning av varvtal, eller TOT för mätning av antal varv. Sätt en liten bit reflekterande tejp (ca 1x1 cm) på det roterande föremål som ska mätas. Tryck och håll in mätknappen och rikta mätljusstrålen mot föremålet och den reflekterande tejpen. Displayen kommer att tändas efter 1 2 sekunder. Håll in mätknappen under hela mätningen. Instrumentet stängs av när mätknappen släpps. Den reflekterande ytan måste vara mindre är den icke-reflekterande ytan. Om föremålet som ska mätas är blankt, täck mätytan med svart tejp eller måla med svart färg innan den reflekterande tejpen fästs. Rengör ytan innan tejpen fästs. Vid mätning av låga varvtal kan du få noggrannare mätvärden om du fäster flera tejpbitar jämt fördelade runt mätföremålet. Dela sedan det avlästa mätvärdet med antal tejpbitar för att få det riktiga varvtalet. Läsa av sista, högsta och lägsta värde Instrumentet sparar automatiskt det sista, högsta och lägsta mätvärdet under en mätning (dvs. så länge mätknappen är intryckt). Tryck och håll in minnesknappen (MEM) för att läsa av de sparade värdena. Värden visas på displayen efter 1 2 sekunder. Mätvärde Indikeras med Första tryckningen Sista LA Andra tryckningen Högsta UP Tredje tryckningen Lägsta dn Byta batterier När symbolen för svagt batteri visas på displayen håller batterierna på att ta slut. 1. Öppna batteriluckan genom att lossa krysskruven som håller fast luckan. 2. Ta ur de gamla batterierna och sätt i nya. Använd 4 st 1,5 volts batteri av typen R6 (AA). 3. Var noga med att sätta i batterierna åt rätt håll, annars kan instrumentet skadas. 4. Stäng batteriluckan och lås den med skruven. Skötsel Rengör varvräknaren med en mjuk, fuktad trasa. Använd aldrig någon form av lösningsmedel för att göra den ren. Doppa aldrig ned den i vatten eller annan vätska. Utsätt inte varvtalsräknaren för direkt solljus, höga temperaturer, överdrivet mycket damm eller mekaniska stötar. Ta ur batterierna om instrumentet inte ska användas under en längre tid. Varvtalsräknaren får endast öppnas av behörig reparatör. 5

6 NO Egenskaper Måler omdreininger/minutt (RPM) og totalt antall omdreininger. Berøringsfri måling ved hjelp av laser. Robust modell som passer i både høyre og venstre hånd. Tydelig LCD-display. Lagrer automatisk den siste, høyeste og laveste verdien under målingen. Indikator for svakt batteri. Leveres med praktisk oppbevaringsveske og 600 mm reflekterende teip. Sikkerhet Vær forsiktig når laserstrålen er på. Kikk ikke rett inn i strålen. Rett ikke strålen mot noen andres øyne, enten det er menneske eller dyr. Rett ikke laserstrålen mot blanke flater der strålen kan reflekteres inn i øynene. Rett ikke laserstrålen mot eksplosive gasser. Laserprodukt klasse 1. Spesifikasjoner Display: 5 siffers LCD-display Måleområde: 2, o/min. (RPM) Oppløsning: 2,5 999,9 o/min. 0,1 o/min. over 1000 o/min. 1 o/min. Valg av måleområde: Automatisk Nøyaktighet: ±0,05 % ± 1 siffer Avlesingstid: 0,5 sekunder (over 120 o/min.) Minnefunksjon: Lagrer automatisk siste verdi samt høyeste og laveste verdi Måleavstand: mm Strømforbruk: Ca. 50 ma Batterier: 4 stk. 1,5 volts batterier av typen R6 (AA) Temperatur ved bruk: 0 50 C Mål: 160 x 72 x 37 mm Vekt: 200 g (inklusive batterier) 6

7 NO BRUKE TURTALLSMÅLEREN Måle turtall Ting å tenke på ved måling Still velgeren i posisjon RPM for måling av turtall, eller TOT for måling av antall omdreininger. Sett en liten bit reflekterende teip (ca 1x1 cm) på den roterende gjenstanden som skal måles. Trykk inn og hold inne måleknappen, og rett målelysstrålen mot gjenstanden og den reflekterende teipen. Displayet vil tennes etter 1 2 sekunder. Hold inne måleknappen under hele målingen. Instrumentet slås av når måleknappen slippes. Den reflekterende flaten må være mindre enn den ikke-reflekterende flaten. Dersom gjenstanden som skal måles, er blank, dekk måleflaten med sort teip, eller mal med sort farge før den reflekterende teipen festes. Rengjør flaten før teipen festes. Ved måling av lave turtall kan du få mer nøyaktige måleverdier dersom du fester flere teipbiter jevnt fordelt rundt målegjenstanden. Del deretter den avleste måleverdien med antallet teipbiter for å få det riktige turtallet. Lese av siste, høyeste og laveste verdi Instrumentet lagrer automatisk den siste, høyeste og laveste måleverdien under en måling (dvs. så lenge måleknappen er inntrykt). Trykk inn og hold inne minneknappen (MEM) for å lese av de lagrede verdiene. Verdiene vises i displayet etter 1 2 sekunder. Måleverdi Indikeres med Første trykking Siste LA Andre trykking Høyeste UP Tredje trykking Laveste dn Skifte batterier Når symbolet for svakt batteri vises i displayet, er batteriene i ferd med å bli oppbrukt. 1. Åpne batterilokket ved å løsne kryssporskruen som holder lokket fast. 2. Ta ut de gamle batteriene og sett i nye. Bruk 4 stk. 1,5 volts batterier av typen R6 (AA). 3. Vær nøye med å sette i batteriene vendt riktig, ellers kan instrumentet skades. 4. Lukk batterilokket, og lås det med skruen. Stell Rengjør turtallsmåleren med en myk, fuktet klut. Bruk aldri noen som helst form for løsemidler for å gjøre den ren. Dypp den aldri ned i vann eller annen væske. Utsett ikke turtallsmåleren for direkte sollys, høye temperaturer, store mengder støv eller mekaniske støt. Ta ut batteriene dersom instrumentet ikke skal brukes i lengre tid. Turtallsmåleren må kun åpnes av kompetent reparatør. 7

8 FI Ominaisuudet Mittaa kierr. /min (RPM) ja kierrosten kokonaismäärän Kosketukseton mittaus laserin avulla Tukeva malli, joka istuu sekä oikeaan että vasempaan käteen Selkeä nestekidenäyttö Tallentaa automaattisesti viimeisimmän, suurimman ja pienimmän lukeman Heikon pariston osoitin Sisältää säilytyskotelon, paristot ja 600 mm rullan heijastavaa teippiä Turvallisuus Ole varovainen, kun lasersäde on toiminnassa. Älä katso suoraan säteeseen. Älä suuntaa sädettä ihmisten tai eläinten silmiin. Älä suuntaa lasersädettä kiiltäviin pintoihin, se voi heijastua niistä takaisin ja osua silmiisi. Älä suuntaa lasersädettä räjähtäviin kaasuihin. Luokan 1 laser. Tekniset tiedot Näyttö: 5 merkin nestekidenäyttö Mittausalue: 2, kierr./min (RPM) Erotuskyky: 2,5 999,9 kierr./min 0,1 kierr./min yli 1000 kierr./min 1 kierr./min Mittausalueen valinta: Automaattinen Tarkkuus: ±0,05 % ± 1 merkki Lukuaika: 0,5 sekuntia (yli 120 kierr./minut) Muistitoiminto: Tallentaa automaattisesti viimeisimmän, suurimman ja pienimmän lukeman Mittausetäisyys: mm Virrankulutus: Noin 50 ma Paristot: 4 kpl 1,5 V paristoja, tyyppi R6 (AA) Käyttölämpötila: 0 50 C Mitat: 160 x 72 x 37 mm Paino: 200 g (paristojen kanssa) 8

9 FI KIERROSLUKULASKURIN KÄYTTÖ Kierrosluvun mittaaminen Aseta valitsin asentoon RPM, jos haluat mitata kierrosluvun, tai asentoon TOT, jos haluat mitata kierrosten määrän. Hyvä tietää Heijastavan pinnan on oltava pienempi kuin sitä ympäröivä ei heijastava pinta. Jos mitattava kohde on Aseta pieni pala heijastavaa teippiä kokonaisuudessaan kiiltävä, peitä (n.1x1 cm) pyörivään kohteeseen, jota mittausala mustalla teipillä tai maalilla ennen kuin kiinnität heijastavan on tarkoitus mitata. teipinpalan. Paina mittauspainiketta ja pidä sitä Puhdista pinta ennen teipin painettuja ja kohdista samalla kiinnittämistä. mittaussäde mitattavaan kohteeseen Kun mittaat alhaisia kierroslukuja, saatat kiinnittämääsi teippiin. Näyttö menee saada tarkemman lukeman, jos kiinnität päälle 1 2 sekunnin kuluttua. useita teipinpaloja tasaisin välein ympäri Pidä mittauspainiketta painettuna koko mittauksen ajan. Laite kytkeytyy pois päältä, kun vapautat mittauspainikkeen. mitattavaa kohdetta. Jaa sitten saamasi lukema asettamiesi teipinpalojen lukumäärällä, niin saat oikean kierrosluvun. Viimeisimmän, suurimman ja pienimmän lukeman lukeminen Laite tallentaa automaattisesti kulloisenkin mittauskerran aikana (eli sinä aikana, kun pidit mittauspainiketta painettuna) havaitun viimeisimmän, suurimman ja pienimmän mittausarvon. Kun haluat nähdä nämä arvot, paina muistipainiketta (MEM). Arvot ilmestyvät näytölle 1 2 sekunnin kuluttua. Mittausarvo Symboli Ensimmäinen painallus Viimeisin LA Toinen painallus Suurin UP Kolmas painallus Pienin dn Paristojen vaihto Kun näytölle ilmestyy heikon pariston osoitin, paristot alkavat olla tyhjät. 1. Avaa paristokotelon kansi avaamalla sen ristiuraruuvi. 2. Ota vanhat paristot pois ja aseta uudet tilalle. Tarvitset neljä 1,5 V paristoa, tyyppi R6 (AA). 3. Katso, että asetat paristot oikein päin, muuten laite voi vahingoittua. 4. Sulje kansi ja kiinnitä ruuvi. Hoito Puhdista kierroslukulaskuri pehmeällä, kostealla kankaalla. Älä koskaan käytä puhdistuksiin mitään liuottimia tai vastaavia. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä altista kierroslukulaskuria suoralle auringonpaisteelle, korkeille lämpötiloille, runsaalle pölylle äläkä mekaanisille iskuille. Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, ota paristot pois paikaltaan. Kierroslukulaskurin kuoren saa avata vain sähköalan ammattilainen. 9

10 DK Egenskaber Måler omdr./min. (RPM) og det samlede antal omdrejninger. Berøringsfri måling vha. laser. Robust model der passer i såvel højre som venstre hånd. Tydeligt LCD-display. Lagrer automatisk seneste, højeste og laveste værdi under målingen. Indikator for svagt batteri. Leveres med praktisk opbevaringsæske og 600 mm reflekterende tape. Sikkerhed Vær forsigtig, når laserstrålen er tændt. Se ikke lige ind i strålen. Ret ikke strålen mod nogens øjne; hverken mennesker eller dyr. Ret ikke laserstrålen mod blanke overflader, hvorfra strålen kan reflekteres ind i øjnene. Ret ikke laserstrålen mod eksplosive gasser. Laserprodukt klasse 1. Specifikationer Display: 5-cifret LCD-display Måleområde: 2, omdr./min. (RPM) Opløsning: 2,5 999,9 omdr./min 0,1 omdr./min. over 1000 omdr./min. 1 omdr./min. Valg af måleområde: Automatisk Nøjagtighed: ± 0,05 % ± 1 ciffer Aflæsningstid: 0,5 sekunder (over 120 omdr./min.) Hukommelse: Lagrer automatisk seneste værdi samt højeste og laveste værdi Måleafstand: mm Strømforbrug: Ca. 50 ma Batterier: 4 stk. 1,5 volts batterier af typen R6 (AA) Temperatur ved anvendelse: 0 50 C Mål: 160 x 72 x 37 mm Vægt: 200 g (inkl. batterier) 10

11 DK ANVEND OMDREJNINGSTÆLLEREN Mål omdrejningsantal Tænk over dette med måling Indstil omskifteren i stillingen RPM for måling af omdr./min. eller TOT for måling af antal omdrejninger. Sæt et lille stykke reflekterende tape (ca. 1x1 cm) på den roterende genstand, der skal måles. Tryk på og hold måleknappen inde, og ret målelysstrålen mod genstanden og den reflekterende tape. Displayet tændes efter 1 2 sekunder. Hold måleknappen inde under hele målingen. Instrumentet slukkes, når måleknappen slippes. Den reflekterende overflade skal være mindre end den ikke-reflekterende overflade. Hvis genstanden, der skal måles, er blank, skal du dække målefladen med sort tape eller male med sort farve, inden den reflekterende tape monteres. Rengør overfladen, inden tapen monteres. Ved måling af lave omdrejningstal kan du opnå en nøjagtigere måleværdi, hvis du fastgør flere tapestykker jævnt rundt på målefladen. Del derefter den aflæste måleværdi med antallet af tapestykker for at få det korrekte omdrejningstal. Aflæs den seneste, højeste og laveste værdi Instrumentet lagrer automatisk den seneste, højeste og laveste måleværdi ved en måling (dvs. så længe måleknappen er trykket ind). Tryk på og hold hukommelsesknappen (MEM) inde for at aflæse de lagrede værdier. Værdierne vises på displayet efter 1 2 sekunder: Måleværdi Indikeres med Første tryk Seneste "LA" Andet tryk Højeste "UP" Tredje tryk Laveste "dn" Skift batterier Når symbolet for svagt batteri vises på displayet, er batterierne ved at være opbrugte. 1. Åbn batteridækslet ved at løsne stjerneskruen, der holder dækslet fast. 2. Tag de gamle batterier ud, og sæt nye i. Anvend 4 stk. 1,5 volts batterier af typen R6 (AA) 3. Vær omhyggelig med at sætte batterierne i de rigtige huller, ellers kan instrumentet beskadiges. 4. Luk batteridækslet, og sæt det fast med skruen. Vedligeholdelse Rengør omdrejningstælleren med en blød og fugtig klud. Anvend aldrig nogen form for opløsningsmiddel for at rengøre den. Sænk den aldrig ned i vand eller anden væske. Udsæt ikke omdrejningstælleren for direkte sollys, høje temperaturer, overdrevet meget støv eller mekaniske slag. Tag batterierne ud, hvis instrumentet ikke skal bruges i længere tid. Omdrejningstælleren må kun åbnes af en kvalificeret reparatør. 11

12

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter DA/NO/SV/FI DA VARMEPISTOL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager varmepistolen

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset och indikator 7 Lagra

Detaljer

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a2 A B C D E F G H GVS1 GVS2 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a3 1 2 3 4 ❹ ❶ ❷ ❸ 5 6 7 8 9 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page 42 Norsk

Detaljer

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark.

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark. 40391i179 29/10/03 11:57 am Page 1 s Hallå där doktorn, Sam behöver hjälp! Han har huvudvärk och du måste operera för att han ska må bättre. VAD SPELET GÅR UT PÅ "Operera" Sam och hitta de delar som liknar

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Bruksanvisningen innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52

EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52 EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI N SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Grundlæggende brugervejledning

Grundlæggende brugervejledning Grundlæggende brugervejledning VIDEOKAMERA GZ-E105BE GZ-E100SE LYT2509-002A-M DA Detaljeret brugervejledning Mobile Brugervejledning For yderligere oplysninger om betjening af dette produkt, bedes du henvise

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Detaljer