AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER"

Transkript

1 AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser

2 AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7. PROBLEMLÖSNING 8. MÄTNING, ALLMÄNT 1. SÄKERHETSINFORMATION Läs denna manual innan du använder mätaren. Laserklass 2 Var försiktig när laserstrålen är på. Titta inte rakt in i strålen. Rikta inte strålen mot någon annans ögon, vare sig människa eller djur. Rikta inte laserstrålen mot blanka ytor där strålen kan reflekteras in i ögonen. Rikta inte laserstrålen mot explosiva gaser. Korrekt användning Mätning av avstånd Beräkning av areor och volymer Felaktig användning Använd inte mätaren utan att ha läst denna manual. Använd bara mätaren inom de mätintervaller som anges i denna manual. Avaktivera inga säkerhetssystem. Ta aldrig bort varningstexter som placerats på mätaren. Skruva inte isär mätaren själv. Om den av någon anledning måste repareras måste den lämnas in till en auktoriserad elektriker. Utför inga ändringar på mätaren. Använd inte mätaren med tillbehör från andra tillverkare. Var försiktig om du använder mätaren när du står på byggställningar eller stegar och när du står nära maskiner som är igång. Använd alltid den skyddsutrustning som krävs på den plats du befinner på när du använder mätaren. Rikta inte laserstrålen mot solen. Varning Laserstrålning Titta inte rakt in i strålen Diodlaser <1 mw uteffekt vid 675 nm Blinkreflexen skyddar ögat om någon under en kort stund skulle råka titta rakt in i laserstrålen. Varning: Det kan vara farligt att se in i laserstrålen genom teleskop eller kikare. Undvik att se rakt in i laserstrålen. Rikta strålen ovanför eller under ögonnivå. 2

3 2. START Montering/byte av batterier (se bild A) Skruva loss batteriluckan Montera batterierna i den riktning som anges i batterifacket. Montera batteriluckan. LCD-display (se bild C) C A Byt batterierna när symbolen blinkar på displayen, Använd bara alkaliska batterier. Om mätaren inte ska användas under en lång tid bör batterierna tas ur för att undvika att de korroderar. Knappar (se bild B) B 1. Laseraktivitet 2. Främre referenspunkt 3. Bakre referenspunkt 4. Mätfunktion areamått volymmått indirekt mått indirekt mått (tre värden) 5. Enstaka mått 6. Batteristatus 7. Minne 8. Instrumentfel 9. Kontinuerlig mätning och max/min-mått 10. Första mätraden 11. Andra mätraden 12. Tredje mätraden, visar summa, senaste mätning eller uträkning 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 1. On/Meas 2. Area/volym 3. Indirekt mått 4. Enstaka mått/kontinuerlig mätning 5. Plus 6. Minus 7. Lagring 8. Referenspunkt 9. Belysning/enhet 10. Rensa/Off Av/På Mätaren sätts igång med On/Meas-knappen. Tryck ner och håll inne rensa/off knappen för att slå av mätaren. Mätaren slås av automatiskt efter tre minuters inaktivitet. Rensa-knappen Med rensa/off-knappen rensas senaste aktiviteten eller displayen. För att rensa all 3

4 Art Kontinuerlig mätning och max/min-mått (se bild E) I läget för kontinuerlig mätning tas mått med cirka 0,5 sekunders mellanrum. Det senast uppmätta värdet visas i displayens tredje rad. De uppmätta max/min. värdena visas på den första respektive andra raden i displayen. För att aktivera den kontinuerliga mätningen, historik, gå in i historikläget och tryck in lagringsknappen och rensa-knappen samtidigt. Referenspunkt (se bild D) Mätaren är från början inställd på att mäta från mätarens bakre kortsida. Tryck på knappen för att istället låta mätarens främre tryck in och håll nere knappen tills de tre mätraderna visas på displayen. Tryck sedan på On/Meas-knappen eller rensa/off-knappen för att stänga av funktionen. Funktionen avslutas automatiskt efter att 100 värden mätts upp. kortsida vara referenspunkt. En signal ljuder då denna inställning ändras. Efter omstart ställs referenspunkten tillbaka till mätarens bakre sida. D E Belysning Med hjälp av belysning/enhetsknappen slås skärmbelysningen av/på. Enhetsväljare Tryck på och håll inne belysning/enhetsknappen för att växla mellan enheterna: meter (m) fot (ft), tum (in), tum och fot (ft+in). För varje gång knappen trycks ner och hålls inne växlar mätaren till nästa enhet. 5. FUNKTIONER Addition/subtraktion Avståndsmätning nästa mått läggs till det föregående 4. MÄTNING nästa mått dras från det föregående Enstaka mått den senaste aktiviteten rensas Tryck på On/meas-knappen för att aktivera lasern. Tryck en gång till på samma knapp för att ta ett mått. Resultatet visas direkt på displayen. tillbaka till enstaka mått-läge 4

5 Art Areamått Indirekt mått att bedöma ett avstånd med hjälp av tre andra mått (se bild H) Tryck på area/volym-knappen. Symbolen visas på displayen. Tryck på On/meas- H knappen för att ta det första måttet (längd). Tryck på samma knapp igen för att ta det andra måttet (bredd). Resultatet visas på displayens tredje rad. De båda uppmätta värdena visas på rad ett och två. Volymmått Tryck på area/volym-knappen två gånger så att symbolen visas på displayen. Tryck Tryck på knappen för indirekta mått så att symbolen visas på displayen. Symbolen visar i vilken ordning måtten ska tas. Rikta mätaren mot den lägsta punkten (1) och tryck på On/meas-knappen för att ta det första måttet (längd). Tryck på samma knapp igen för att ta det andra måttet (bredd). Resultatet av de två värdena visas nu på displayens tredje rad. Tryck igen på samma knapp för att ta det tredje måttet (höjd). Värdet visas på displayens andra rad. Resultatet av areamätningen visas på den tredje raden. på On/meas-knappen för att ta måttet. Håll mätaren så horisontellt som möjligt och tryck på On/meas-knappen för att ta det andra måttet (2). Rikta mätaren mot den översta punkten (3) och tryck på On/meas- Indirekt mått Denna funktion gör att du kan mäta ett avstånd indirekt med hjälp av två andra mått (se bild G). knappen för att ta måttet. Resultaten av måtten visas nu på displayens tredje rad. Även delar av en mätyta, till exempel en vägg, kan mätas enligt illustrationen i bild I. G I Historik Tryck på knappen för indirekta mått Tryck på lagringsknappen för att visa de senaste 20 värdena (mått eller framräknade resultat) i omvänd ordning. Använd plus- och en gång, så att symbolen visas på displayen. Symbolen anger i vilken ordning måtten ska tas. Rikta mätaren mot den övre mätpunkten (1) och tryck på On/meas-knap- minusknapparna (, ) för att bläddra mellan värdena. När du är i historikläget kan du ta bort all historik genom att trycka på lagringsknappen och rensa/off-knappen samtidigt. pen för att ta måttet. Håll mätaren så horisontellt som möjligt och rikta den mot den horisontella mätpunkten (2) och tryck på On/ meas-knappen -1 pkt för att ta måttet. Resultatet visas på displayens tredje rad. 5

6 6. TEKNISKA DATA MÄTOMRÅDE 0,05 M TILL 50 M* Mätnoggrannhet vid avstånd upp till 10 m ± 1,5 mm** (standardavvikelse 2*) Måttenheter m, in, ft. Laser Lasertyp Klass II 635 nm, <1mW Funktioner Area, volymberäkningar Indirekta mätningar med hjälp av pytagoras sats Addition/subtraktion Kontinuerlig mätning Max/min-mätning Skyddsklass Damm- och stänkvattenskydd IP 54 Antal historiska mått som lagras 20 Knappsats Super Soft-touch (long life) Driftstemperatur 0 C till 40 C Förvaringstemperatur -10 C till 60 C Batterilivslängd Upp till mätningar Batterityp 2 st. AAA-batterier 1,5 V Automatisk inaktivering av laserstråle Efter 30 s Automatisk inaktivering av mätaren Efter 3 min Mått 115 x 48 x 28 mm Vikt 135 g *Använd en måltavla för att utöka mätavståndet I dagsljus eller då mätytan inte reflekterar strålen tillräckligt bra. **Under goda omständigheter (mätyta med god reflektion, omgivande temperatur inom angivna värden) upp till 10 m. Under sämre omständigheter (starkt soljus, mätyta med dålig reflektion eller stora temperaturvariationer) kan mätnoggrannheten vid avstånd större än 10 m öka med ±0,15 mm/m. 7. PROBLEMLÖSNING FELKOD ORSAK ÅTGÄRD 204 Mätfel Upprepa mätningen 208 Mottagen signal för svag, eller Använd måltavla mättiden för lång. Avståndet överstiger 50 m 209 Mottagen signal för stark Mätytan reflekterar allt för bra. Använd måltavla. 252 Temperatur för hög Låt mätaren svalna av 253 Temperatur för låg Värm mätaren försiktigt 255 Hårdvarufel Slå av/på mätaren flera gånger. Kontakta butiken om felet inte försvinner. 6

7 8. MÄTNING, ALLMÄNT Mätområde Mätaren kan läsa av avstånd upp till 50 m. Vid mörker, eller om mätytan är skuggad ökar mätområdet. I dagsljus eller om mätytan reflekterar dåligt kan en måltavla användas för att öka mätavståndet. Måltavla Mätfel kan uppstå vid mätning mot färglösa vätskor (som vatten), glas, frigolit, eller liknande material. Även vid mätning mot högglansiga material kan mätfel uppstå. Vid mätning mot lågreflekterande ytor och mörka ytor kan mättiden öka. Hantering Sänk aldrig ner mätaren i vatten. Torka vid behov av mätaren med en mjuk, fuktig trasa. Använd inga rengöringsmedel. Hantera mätaren varsamt. 9. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) 7

8 AVSTANDSMÅLER Laser INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON 2. START 3. KOMME I GANG OG STILLE INN 4. MÅLING 5. FUNKSJONER 6. TEKNISKE DATA 7. PROBLEMLØSNING 8. MÅLING, GENERELT 1. SIKKERHETSINFORMASJON Les denne bruksanvisningen før du tar måleren i bruk. Laserklasse 2 Vær forsiktig når laserstrålen er på. Se ikke rett inn i strålen. Rett ikke strålen mot øyne til mennesker eller dyr. Rett ikke laserstrålen mot blanke flater der strålen kan reflekteres inn i øynene. Rett ikke laserstrålen mot eksplosive gasser. Korrekt bruk Måling av avstand Beregning av flater og volum Feil bruk Bruk ikke måleren uten å ha lest denne bruksanvisningen. Bruk måleren kun innenfor de måleintervallene som er angitt i denne bruksanvisningen. Deaktiver ingen sikkerhetssystemer. Fjern aldri advarselstekster som er plassert på måleren. Skru ikke måleren fra hverandre. Dersom den av en eller annen grunn må repareres, skal den leveres inn til en autorisert elektriker. Utfør ingen endringer på måleren. Bruk ikke måleren med tilbehør fra andre produsenter. Vær forsiktig dersom du bruker måleren når du står på stillas eller stige, og når du står nær maskiner som er i gang. Bruk alltid det verneutstyret som kreves for det stedet der du befinner deg når du bruker måleren. Rett ikke laserstrålen mot solen. Advarsel Laserstråling Se ikke rett inn i strålen Diodelaser <1 mw uteffekt ved 675 nm Blinkrefleksen beskytter øyet dersom man et lite øyeblikk skulle komme til å se rett inn i laserstrålen. Advarsel: Det kan være farlig å se inn i laserstrålen gjennom teleskop eller kikkert. Unngå å se rett inn i laserstrålen. Rett strålen ovenfor eller under øyenivå. 8

9 2. START Sette i / skifte batterier (se bilde A) Skru av batteriluken. Sett i batteriene i retningen som er angitt i batterirommet. Sett på batteriluken igjen. A LCD-display (se bilde C) C Skift batteriene når symbolet blinker i displayet, Bruk kun alkaliske batterier. Om måleren ikke skal brukes på en god stund, bør batteriene tas ut for å unngå at de korroderer. Knapper (se bilde B) B 1. Laseraktivitet 2. Fremre referansepunkt 3. Bakre referansepunkt 4. Målefunksjon måle flate måle volum indirekte mål indirekte mål (tre verdier) 5. Enkelte mål 6. Batteristatus 7. Minne 8. Instrumentfeil 9. Kontinuerlig måling og maks/min-mål 10. Første målerad 11. Andre målerad 12. Tredje målerad, viser sum, siste måling eller utregning 3. KOMME I GANG OG STILLE INN Av/på Måleren slås på med on/meas-knappen 1. On/meas 2. Flate/volum 3. Indirekte mål 4. Enkelte mål / kontinuerlig måling 5. Pluss 6. Minus 7. Lagring 8. Referansepunkt 9. Belysning/enhet 10. Slette/off 9. Trykk ned og hold inne slette/off-knappen for å slå av måleren. Måleren slås automatisk av etter tre minutters inaktivitet. Sletteknapp Med slette/off-knappen slettes den siste aktiviteten eller displayet. For å slette all historikk, gå inn i historikkmodus, og trykk inn lagringsknappen og sletteknappen samtidig.

10 Art Referansepunkt (se bilde D) Måleren er fra begynnelsen innstilt på å måle fra målerens bakre kortside. Trykk på knappen for å i stedet la målerens fremre kortside være referansepunkt. Et signal lyder når denne innstillingen endres. Etter omstart stilles referansepunktet tilbake til målerens bakre side. De oppmålte maks/min-verdiene vises på første og andre rad i displayet. For å aktivere den kontinuerlige målingen trykk inn og hold nede knappen til de tre måleradene vises i displayet. Trykk så på on/meas-knappen eller slette/off-knappen for å slå av funksjonen. Funksjonen avsluttes automatisk etter at 100 verdier er målt opp. E D Belysning Ved hjelp av belysnings-/enhetsknappen slås skjermbelysningen av/på. Enhetsvelger Trykk på og hold inne belysnings-/enhetsknap- 5. FUNKSJONER pen for å veksle mellom følgende enheter: meter (m) fot (ft), tommer (in), tommer og fot (ft+in). For hver gang knappen trykkes ned og holdes inne, veksler måleren til neste enhet. Addisjon/subtraksjon Avstandsmåling neste mål legges til det forrige neste mål trekkes fra det forrige 4. MÅLING den siste aktiviteten slettes Enkelte mål Trykk på on/meas-knappen for å aktivere laseren. Trykk en gang til på samme knapp for å ta et mål. Resultatet vises straks i displayet. Kontinuerlig måling og maks/min-mål (se bilde E) I modus for kontinuerlig måling tas mål med ca. 0,5 sekunders mellomrom. Den sist oppmålte verdien vises i displayets tredje rad. tilbake til modus for enkelte mål Måle flater Trykk på flate/volum-knappen. Symbolet vises i displayet. Trykk på on/meas-knappen for å ta det første målet (lengde). Trykk på samme knapp igjen for å ta det andre målet (bredde). Resultatet vises i displayets tredje rad. De to oppmålte verdiene vises i rad en og to. 10

11 Art Måle volum Trykk på flate/volum-knappen to ganger slik at symbolet vises i displayet. Trykk på Indirekte mål å bedømme en avstand ved hjelp av tre andre mål (se bilde H) H on/meas-knappen for å ta det første målet (lengde). Trykk på samme knapp igjen for å ta det andre målet (bredde). Resultatet av de to verdiene vises nå i displayets tredje rad. Trykk igjen på samme knapp for å ta det tredje målet (høyde). Verdien vises i displayets andre rad. Resultatet av flatemålingen vises på den tredje raden. Indirekte mål Denne funksjonen gjør at du kan måle en avstand indirekte ved hjelp av to andre mål (se bilde G). G Trykk på knappen for indirekte mål slik at symbolet vises i displayet. Symbolet viser i hvilken rekkefølge målene skal tas. Rett måleren mot det laveste punktet (1), og trykk på on/meas-knappen for å ta målet. Hold måleren så horisontalt som mulig, og trykk på on/meas-knappen for å ta det andre målet (2). Rett måleren mot det øverste punktet (3), og trykk på on/meas-knappen for å ta målet. Resultatene av målene vises nå i displayets tredje rad. Også deler av en måleflate, for eksempel en vegg, kan måles som vist i illustrasjonen i bilde I. I Trykk på knappen for indirekte mål en gang, slik at symbolet vises i displayet. Symbolet angir i hvilken rekkefølge målene skal tas. Rett måleren mot det øvre målepunktet (1), og trykk på on/meas-knappen for å ta målet. Hold måleren så horisontalt som mulig, rett den mot det horisontale målepunktet (2), og trykk på on/meas-knappen for å ta målet. Resultatet vises i displayets tredje rad. Historikk Trykk på lagringsknappen for å vise de siste 20 verdiene (mål eller utregnede resultater) i omvendt rekkefølge. Bruk plussog minusknappen (, ) for å bla mellom verdiene. Når du er i historikkmodus, kan du fjerne all historikk ved å trykke på lagringsknappen og slette/off-knappen samtidig. 11

12 6. TEKNISKE DATA MÅLEOMRÅDE 0,05 M TILL 50 M* Målenøyaktighet ved avstand opptil 10 m ± 1,5 mm** (standardavvik 2*) Måleenheter m, in, ft. Laser Lasertype Klasse II 635 nm, <1 mw Funksjoner Flate, volumberegninger Indirekte målinger ved hjelp av Pythagoras setning Addisjon/subtraksjon Kontinuerlig måling Maks/min-måling Beskyttelsesgrad Støv- og vannbeskyttet IP54 Antall historiske mål som lagres 20 Knappesett Super Soft-touch (long life) Driftstemperatur 0 C til 40 C Oppbevaringstemperatur -10 C til 60 C Batteriets levetid Opptil målinger Batteritype 2 stk. AAA-batterier 1,5 V Automatisk deaktivering av laserstråle Etter 30 s Automatisk deaktivering av måler Etter 3 min Mål 115 x 48 x 28 mm Vekt 135 g *Bruk en måleplate for å øke måleavstanden i dagslys eller når måleflaten ikke reflekterer strålen godt nok. **Under gode forhold (måleflate med god refleksjon, omgivelsestemperatur innenfor angitte verdier) opptil 10 m. Under dårligere forhold (sterkt sollys, måleflate med dårlig refleksjon eller store temperaturvariasjoner) kan målenøyaktigheten ved avstand større enn 10 m øke med ±0,15 mm/m. 7. PROBLEMLØSNING FEILKODE ÅRSAK TILTAK 204 Målefeil Gjenta målingen 208 Mottatt signal for svakt, eller Bruk måleplate måletiden for lang. Avstanden overstiger 50 m 209 Mottatt signal for sterkt Måleflaten reflekterer altfor bra. Bruk måleplate. 252 Temperatur for høy La måleren avkjøles 253 Temperatur for lav Varm måleren forsiktig 255 Maskinvarefeil Slå av/på måleren flere ganger. Kontakt butikken om feilen ikke forsvinner. 12

13 8. MÅLING, GENERELT Måleområde Måleren kan lese av avstander på opptil 50 m. I mørket, eller dersom måleflaten er i skyggen, øker måleområdet. I dagslys, eller dersom måleflaten reflekterer dårlig, kan en måleplate brukes for å øke måleavstanden. Måleplate Målefeil kan oppstå ved måling mot fargeløse væsker (som vann), glass, isopor eller lignende materialer. Også ved måling mot høyglansede materialer kan målefeil oppstå. Ved måling mot lavtreflekterende flater og mørke flater kan måletiden øke. Håndtering Senk aldri måleren ned i vann. Tørk ved behov av måleren med en myk, fuktig klut. Bruk ikke rengjøringsmiddel. Håndter måleren forsiktig. 9. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) 13

14 ETÄISYYSMITTARI Laser SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT 2. ALOITTAMINEN 3. HUOMIOON OTETTAVAA JA SÄÄDETTÄVÄÄ 4. MITTAAMINEN 5. TOIMINNOT 6. TEKNISET TIEDOT 7. ONGELMANRATKAISU 8. YLEISTÄ MITTAAMISESTA 1. TURVALLISUUSTIEDOT Lue tämä käyttöohje ennen mittarin käyttämistä. Käyttäminen oikein Etäisyyden mittaaminen Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen Käyttäminen virheellisesti Lue tämä käyttöohje ennen mittarin käyttämistä. Käytä mittaria vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Älä poista turvajärjestelmää käytöstä. Älä koskaan poista mittariin kiinnitettyjä varoitustekstejä. Älä pura mittaria osiin. Jos se on korjattava, vie se valtuutettuun huoltokorjaamoon. Älä tee mittariin mitään muutoksia. Älä käytä mittaria yhdessä muiden valmistajien osien kanssa. Ole varovainen käyttäessäsi mittaria, jos seisot rakennustelineellä tai tikkailla tai olet käynnissä olevien koneiden lähellä. Käytä aina tarvittavia suojavarusteita, kun käytät mittaria. Älä suuntaa lasersädettä kohti aurinkoa. Laserluokka 2 Ole varovainen, kun laite lähettää lasersädettä. Älä katso suoraan säteeseen. Älä suuntaa sädettä ihmisten tai eläinten silmiä kohti. Älä suuntaa lasersädettä kiiltäviin pintoihin, sillä säde voi heijastua silmiin. Älä suuntaa lasersädettä kohti räjähtäviä kaasuja. Varoitus Lasersäteilyä Älä katso suoraan säteeseen. Diodilaser Lähtöteho on <1 mw, aallonpituus 675 nm. Räpäytysrefleksi suojaa silmää, jos lasersäteeseen katsotaan lyhyen aikaa. Varoitus: Voi olla vaarallista katsoa lasersäteeseen teleskoopin tai kiikarien avulla. Vältä katsomasta suoraan lasersäteeseen. Suuntaa säde ylöspäin tai silmien tason alapuolelle. 14

15 2. ALOITTAMINEN LCD-näyttö (ks. kuva C) Paristojen asettaminen paikalleen (ks. kuva A) Irrota paristotilan kansi. Aseta paristot paristotilaan siinä näkyvien merkintöjen mukaisesti. Kiinnitä paristotilan kansi. C A Vaihda paristot, kun symboli vilkkuu näytössä. Käytä vain alkaliparistoja. Jos mittari on pitkän aikaa käyttämättä, irrota paristot siitä, jotta niistä vuotava neste ei vaurioita lähetintä. Painikkeet (ks. kuva B) 1. On/Meas (virta/mittaaminen) 2. Pinta-ala/tilavuus 3. Epäsuora mittaaminen 4. Yksittäinen/jatkuva mittaaminen 5. Plus 6. Miinus 7. Tallennus 8. Viitekohta 9. Valaistus/mittayksikkö 10. Poista/virran katkaiseminen B 1. Laser käytössä 2. Etummainen viitekohta 3. Takimmainen viitekohta 4. Mittaustoiminto Pinta-alan mittaaminen Tilavuuden mittaaminen Epäsuora mittaaminen Epäsuora mittaaminen (kolme arvoa) 5. Yksittäinen mittaus 6. Paristojen tila 7. Muisti 8. Vika mittarissa 9. Jatkuva mittaaminen sekä pisin ja lyhin etäisyys 10. Ensimmäinen mittausrivi 11. Toinen mittausrivi 12. Kolmas mittausrivi, näyttää summan, viimeisimmän mittauksen tai laskelman tuloksen 3. HUOMIOON OTETTAVAA JA SÄÄDETTÄVÄÄ Virta Käynnistä mittari painamalla On/Meas-painiketta. Voit katkaista virran pitämällä Poista/virran katkaiseminen -painiketta painettuna. Mittarista katkaistaan automaattisesti virta 3 minuutin kuluttua. 15

16 Art Poista-painike Poista/virran katkaiseminen -painikkeen avulla poistetaan viimeisin toiminto muistista tai näytöstä. Voit poistaa kaikki historiatiedot painamalla tallennus- ja poistopainiketta samanaikaisesti. Viitekohta (ks. kuva D) Mittari on aluksi asetettu mittaamaan mittarin lyhyestä takakyljestä alkaen. Painamalla painiketta voit käyttää viitekohtana mittarin lyhyttä etukylkeä. Kun asetusta muutetaan, kuuluu äänimerkki. Kun mittari käynnistetään uudelleen, viitekohdaksi palaa mittarin takakylki. Jatkuva mittaaminen sekä pisin ja lyhin etäisyys (ks. kuva E) Kun käytössä on jatkuva mittaaminen, mittaukset tehdään noin 0,5 sekunnin välein. Edellinen mitattu arvo näkyy näytön kolmannella rivillä. Suurin ja pienin mitattu arvo näkyvät näytön ensimmäisellä ja toisella rivillä. Voit ottaa jatkuvan mittaamisen käyttöön pitämällä -painiketta painettuna, kunnes näytössä näkyy kolme mittausriviä. Paina tämän jälkeen On/Meas-painiketta tai katkaise virta painamalla Poista/virran katkaiseminen -painiketta. Toiminto poistaa käytöstä automaattisesti, kun 100 arvoa on mitattu. E D Valaistus Voit ottaa näytön taustavalo käyttöön painamalla valaistus-/mittayksikön valitsemispainiketta. Yksikön valinta Voit vaihtaa mittayksiköiden välillä pitämällä valaistus-/mittayksikön valitsemispainiketta [bild] painettuna: metrinen järjestelmä (m), jalat (ft), tuumat (in) sekä tuumat ja jalat ft+in). Mittari vaihtaa seuraavaan yksikköön, kun painiketta painetaan. 4. MITTAAMINEN Yksittäinen mittaus Käynnistä laser painamalla On/meas-pain- 5. TOIMINNOT Lisääminen/vähentäminen Etäisyyden mittaaminen Seuraava mittaustulos lisätään edelliseen Seuraava mittaustulos vähennetään edellisestä Edellinen toiminto poistetaan muistista Paluu yksittäinen mittaus -tilaan iketta. Voit mitata painamalla samaa painiketta uudelleen. Tulos näkyy näytössä. 16

17 Art Pinta-alan mittaaminen Epäsuora mittaaminen: etäisyyden päätteleminen kahden muun mittaustuloksen avulla (ks. kuva H) Paina pinta-ala/tilavuus-painiketta. Symboli tulee näyttöön. Mittaa pituus H painamalla On/meas-painiketta. Mittaa leveys painamalla samaa painiketta uudelleen. Tulos näkyy näytön kolmannella rivillä. Molemmat mitatut arvot näkyvät näytön ensimmäisellä ja toisella rivillä. Tilavuuden mittaaminen Paina pinta-ala/tilavuus-painiketta kaksi kertaa. Näyttöön tulee symboli. Mittaa pituus painamalla On/meas-painiketta. Mittaa leveys painamalla samaa painiketta uudelleen. Kahden arvon tulos näkyy nyt näytön kolmannella rivillä. Mittaa korkeus painamalla samaa painiketta uudelleen. Tulos näkyy näytön toisella rivillä. Tilavuus näkyy näytön kolmannella rivillä. Epäsuora mittaaminen Tämän toiminnon avulla voit mitata etäisyyden epäsuorasti kahden muun mittauksen avulla (ks. kuva G). G Paina epäsuora mittaaminen -painiketta. Näyttöön tulee symboli. Symboli ilmaisee, missä järjestyksessä mitat tulee ottaa. Suuntaa mittari alimpaan mittauspisteeseen (1) ja mittaa painamalla On/meas-painiketta. Suuntaa mittari mahdollisimman vaakasuoraan ja tee toinen mittaus (2) painamalla On/meas-painiketta. Suuntaa mittari ylimpään mittauspisteeseen (3) ja mittaa painamalla On/meas-painiketta. Mittaustulos näkyy nyt näytön kolmannella rivillä. Myös osia pinta-alasta, esimerkiksi seinä, voidaan mitata kuvassa I näkyvällä tavalla. I Paina epäsuora mittaaminen -painiketta. Näyttöön tulee symboli. Symboli ilmaisee, missä järjestyksessä mitat tulee ottaa. Suuntaa mittari ylempään mittauspisteeseen (1) ja mittaa painamalla On/meas-painiketta. Pidä mittaria mahdollisimman vaakasuunnassa ja suuntaa se vaakasuuntaiseen mittauspisteeseen (2). Mittaa painamalla On/meas-painiketta. Tulos näkyy näytön kolmannella rivillä. Historia Näet edelliset 20 mitattua arvoa päinvastaisessa järjestyksessä painamalla tallennuspainiketta. Voit selata arvoja plus- ja mii- nuspainikkeilla (, ). Voit poistaa kaikki historiatiedot painamalla tallennus- ja poisto/ virrankatkaisupainiketta samanaikaisesti. 17

18 6. TEKNISET TIEDOT MITTAUSALUE 0,05 M 50 M* Mittaustarkkuus 10 metriin saakka (vakiopoikkeama ± 1,5 mm** 2*) Mittayksiköt metrinen, tuumat, jalat Laser Laserin tyyppi Luokka II 635 nm, <1mW Toiminnot Pinta-alan ja tilavuuden laskeminen Pytagoras-toiminto epäsuoraa mittaamista varten Lisääminen/vähentäminen Jatkuva mittaaminen Suurin/pienin-mittaaminen Suojausluokka IP 54, suojattu pölyltä ja vesiroiskeilta Tallennettavien historiallisten arvojen määrä 20 Painikkeet Super Soft (kestää pitkään) Käyttölämpötila 0 C 40 C Varastointilämpötila -10 C 60 C Paristojen kesto Jopa 4000 mittausta Paristojen tyyppi 2 AAA-paristoa, 1,5 V Lasersäteen sammuttaminen automaattisesti 30 sekunnin kuluttua Mittarin sammuttaminen automaattisesti 3 minuutin kuluttua Mitat 115 x 48 x 28 mm Paino 135 g *Mittausaluetta voi pidentää päivänvalossa käyttämällä maalitaulua tai jos mitattava alue heijastaa säteen riittävän hyvin. **Hyvissä olosuhteissa mitattaessa (tehokkaasti heijastava mitattava kohde, lämpötila on oikealla alueella) enintään 10 metriä. Epäsuotuisissa olosuhteissa (voimakas auringonpaiste, huonosti heijastava mitattava kohde tai lämpötila vaihtelee suuresti) mittaustarkkuus voi olla 10 metriä kauempana ± 0,15 mm/m. 7. ONGELMANRATKAISU VIKAKOODI SYY TOIMENPIDE 204 Mittausvirhe Mittaa uudelleen. 208 Vastaanotettu signaali on liian heikko Käytä maalitaulua. tai mittaamiseen kuluu liikaa aikaa. Etäisyys ylittää 50 m. 209 Vastaanotettu signaali on liian vahva. Mitattava pinta heijastaa liian hyvin. Käytä maalitaulua. 252 Lämpötila on liian korkea. Anna mittarin jäähtyä. 253 Lämpötila on liian alhainen. Lämmitä mittaria varovaisesti. 255 Laitevika Käynnistä mittari uudelleen useita kertoja. Jos vika ei korjaannu, ota yhteys myymälään. 18

19 8. YLEISTÄ MITTAAMISESTA Mittausalue Mittari tunnistaa etäisyyden 50 metriin saakka. Mittausalue voi olla pidempi, jos on pimeää tai mitattava kohde on varjossa. Päivänvalossa tai jos mitattava alue heijastaa huonosti mitattavan alueen pituutta voi kasvattaa käyttämällä maalitaulua. Maalitaulu Mitattaessa värittömiä nesteitä, kuten vettä, lasia, styroksia tai vastaavia materiaaleja mitattaessa tulos voi olla virheellinen, samoin mitattaessa voimakkaasti kiiltäviä kohteita. Mittaaminen voi sujua hitaammin, jos pinta heijastaa huonosti tai on tumma. Käyttäminen Älä upota mittaria veteen. Pyyhi mittari varovaisesti puhtaaksi pehmeällä kostealla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita. Käsittele mittaria varoen. 9. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) 19

20 AFSTANDSMÅLER Laser INDHOLD 1. SIKKERHEDSINFORMATION 2. START 3. KOMME I GANG OG INDSTILLING 4. MÅLING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKE DATA 7. PROBLEMLØSNING 8. MÅLING, GENERELT 1. SIKKERHEDSINFORMATION Læs denne manual, inden du bruger måleren. Laserklasse 2 Vær forsigtig, når laserlyset er tændt. Se ikke direkte ind i laserstrålen. Ret aldrig lyset mod andres øjne, hverken mennesker eller dyr. Ret ikke laserlyset mod blanke flader, idet lysstrålen kan reflekteres i øjnene. Ret ikke laserlyset mod eksplosive luftarter. Korrekt brug Måling af afstand Beregning af arealer og volumer Forkert brug Brug ikke måleren, medmindre du har læst denne manual. Benyt kun måleren indenfor de måleintervaller, der beskrives i denne manual. Deaktiver intet sikkerhedssystem. Fjern aldrig advarselstekster, som sidder på måleren. Skil ikke måleren ad selv. Hvis den på nogen måde skal repareres, skal den indleveres til en autoriseret elektriker. Der må ikke ændres på måleren. Brug ikke måleren med tilbehør fra andre producenter. Vær forsigtig, hvis du bruger måleren, når du står på et stillads eller en stige, og når du er tæt ved maskiner, som kører. Anvend altid det beskyttelsesudstyr, som kræves der, hvor du befinder dig, når du bruger måleren. Ret ikke laserlyset mod solen. Advarsel Laserstråling Se ikke direkte ind i laserstrålen Diodelaser <1 mw udgangseffekt ved 675 nm Blinkerefleksen beskytter øjet, hvis nogen i en kort stund skulle komme til at se lige ind i laserlyset. Advarsel: Det kan være farligt at se ind i laserlyset gennem teleskop eller kikkert. Undgå at direkte ind i laserstrålen. Ret strålen over eller under øjenniveau. 20

21 2. START Isætning/udskiftning af batterier (se billede A) Skru batteridækslet løs. Læg batterierne i den retning, som vises i batterirummet. Sæt batteridækslet på. A LCD-display (se billede C) C Udskift batteriet, når symbolet blinker på displayet. Brug kun alkaliske batterier. Hvis måleren ikke skal bruges i længere tid, tages batterierne ud for at forhindre, at de korroderer. Knapper (se billede B) B 1. Laseraktivitet 2. Forreste referencepunkt 3. Bagerste referencepunkt 4. Målefunktion arealmål volumenmål indirekte mål indirekte mål (tre værdier) 5. Enkelt mål 6. Batteristatus 7. Hukommelse 8. Instrumentfejl 9. Kontinuerlig måling og maks/min mål 10. Første målerække 11. Anden målerække 12. Tredje målerække, viser sum, seneste 3. KOMME I GANG OG INDSTILLING Tænd/Sluk Måleren startes med On/Meas-knappen 1. On/Meas 2. Areal/volumen 3. Indirekte mål 4. Enkelt mål/kontinuerlig måling 5. Plus 6. Minus 7. Lagring 8. Referencepunkt 9. Belysning/enhed 10. Rens/Off. Tryk rens/off-knappen ned og hold den inde for at slukke måleren. Måleren slukker automatisk efter tre minutters inaktivitet. Rens-knappen Med rens/off-knappen renses den seneste aktivitet eller displayet. For at rense al historik bort går man ind i historikindstillingen og trykker lagrings- og renseknappen ind samtidigt. 21

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Laser distanse måler PT-130 Bruksanvisning

Laser distanse måler PT-130 Bruksanvisning l Laser distanse måler PT-130 Bruksanvisning Innhold 1. Sikkerhet 2 2. Start opp 3 3. Første operasjon og innstillinger 5 4. Måling 6 5. Funksjoner 7 6. Tekniske data 9 7. Feilsøking- årsaker og korrigeringer

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Innhold. Stanley TLM99 1

Innhold. Stanley TLM99 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Skjerm - - - - - - -

Detaljer

TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER

TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet av en Leica DISTO. Sikkerhetsinstruksene finnes i et separat hefte som følger med denne brukerhåndboken. Sikkerhetsinstruksene

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse Prexiso P0 - Innholdsfortegnelse NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skjerm - - - - - - - - - - -

Detaljer

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS 84-132_manual.indd 2012-04-2, 13.54.44 Art. 84-132 HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB HUSHÅLLSVÅG, GLAS

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Art.15-282 Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller

Art.15-282 Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

1 Symboler. 5 Ansvarsområder

1 Symboler. 5 Ansvarsområder A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboler 1.1 Varselhenvisninger Varselhenvisninger klassifiseres i forhold til typen fare med følgende signalord: Forsiktig varsler om materiell

Detaljer

Innholdsfortegnelse. PREXISO P b 1

Innholdsfortegnelse. PREXISO P b 1 Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Skjerm - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Innhold. Dewalt DW03050 1

Innhold. Dewalt DW03050 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER SE - El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA EXTRA KAMERA Passar till 43-167 Passer til 43-167 LISÄKAMERA Sopii 43-167 Passar til 43-167 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-20 Biltema

Detaljer

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 48 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Les fullstendig gjennom bruksanvisningen og det vedlagte

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Laservattenpass Laservater Laservesivaaka Laservaterpas

Laservattenpass Laservater Laservesivaaka Laservaterpas 16-106_m.qxd 05-01-03 15.57 Sida 1 Laservattenpass Laservater Laservesivaaka Laservaterpas 16-106_m.qxd 05-01-03 15.57 Sida 2 16-106_m.qxd 05-01-03 15.57 Sida 3 16-106_m.qxd 05-01-03 15.57 Sida 4 SE Laservattenpass

Detaljer

Elma Disto D210 Dansk manual Side 5-16 Norsk manual Side 17-27 Svensk manual Sida 28-40

Elma Disto D210 Dansk manual Side 5-16 Norsk manual Side 17-27 Svensk manual Sida 28-40 Elma Disto D210 Dansk manual Side 5-16 Norsk manual Side 17-27 Svensk manual Sida 28-40 DK: 63 98 206 060 SE: 42 000 05 NO: 80 625 95 EAN: 5706445690237 Indhold Dansk manual... 5 Instrumentopsætning...

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

Tekniske data - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13. Würth WDM3-12 1

Tekniske data - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13. Würth WDM3-12 1 Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Art.15-278 IR-termometer Infrapunalämpömittari

Art.15-278 IR-termometer Infrapunalämpömittari IR-termometer Infrapunalämpömittari SE Egenskaper IR-termometern har tillverkats i överensstämmelse med EMC direktiv 2004/108/EC. Exakt och beröringsfri mätning Inbyggd laserpekare Automatiskt val av mätområde

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler

GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler Art no 401195 BRUKSANVISNING FORBEREDELSER INSTALLASJON AV BATTERIER Avstandsmåleren drives av 9V-batterier (følger ikke med). For best ytelse og levetid, anbefaler

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

Elma Disto X310 Dansk manual Side 5-17 Norsk manual Side 18-29 Svensk manual Sida 30-42

Elma Disto X310 Dansk manual Side 5-17 Norsk manual Side 18-29 Svensk manual Sida 30-42 Elma Disto X310 Dansk manual Side 5-17 Norsk manual Side 18-29 Svensk manual Sida 30-42 DK: 63 98 206 073 SE: 40 000 04 NO: 80 625 06 EAN: 5706445690244 Indhold Dansk manual... 5 Instrumentopsætning...

Detaljer

Digitaalinen kuumemittari Kuumeen mittaaminen korvasta

Digitaalinen kuumemittari Kuumeen mittaaminen korvasta digital febertermometer Febermätning i örat Digitalt febertermometer Febermåling i øre Digitaalinen kuumemittari Kuumeen mittaaminen korvasta Digitalt febertermometer Febermåling i øret Geon Corporation

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

BD21 / BD26 BRUKSANVISNING LASER-AVSTANDSMÅLER TRT-BA-BD21-BD26-TC-002-NO

BD21 / BD26 BRUKSANVISNING LASER-AVSTANDSMÅLER TRT-BA-BD21-BD26-TC-002-NO BD21 / BD26 NO BRUKSANVISNING LASER-AVSTANDSMÅLER TRT-BA-BD21-BD26-TC-002-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Du kan laste

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Art. 17-236 IRT 260. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 17-236 IRT 260. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB IR Termometer IR-termometer IR-lämpömittarin IR Termometer IRT 260 Original manual IR Termometer IRT 260 Innehåll 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. SÄKERHET 5. ÖVERSIKTSBILD 6. HANDHAVANDE

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene

RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene RC-motorbåd Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf:

Detaljer

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT Original manual 1 2013-02-15 Biltema Nordic Services AB SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT INTRODUKTION

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 N Bruksanvisning

Detaljer

Brukerhåndbok. Forutsatt bruk. Benyttede symboler. Tillatt bruk. Ulovlig bruk. Norsk. 1 Benyttede symboler

Brukerhåndbok. Forutsatt bruk. Benyttede symboler. Tillatt bruk. Ulovlig bruk. Norsk. 1 Benyttede symboler Brukerhåndbok orsk Gratulerer med kjøpet av tabila LD 400. ikkerhetsinstruksjonene og brukerhåndboken må leses nøye før du tar i bruk produktet første gang. Den som har ansvar for produktet, er forpliktet

Detaljer

Multifunktionell. Multifunksjonelt. Monitoiminen. Multifunktionelt

Multifunktionell. Multifunksjonelt. Monitoiminen. Multifunktionelt Multifunktionell infraröd termometer Multifunksjonelt infrarødt termometer Monitoiminen infrapunalämpömittari Multifunktionelt IR-termometer 1 2008 Biltema Nordic Services AB Multifunktionell infraröd

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet 14-1215_manual.indd 2012-12-28, 10.54.31 Art. 14-1215 Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet Original manual 1 2012-12-28 Biltema Nordic Services AB Solcellslampa INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

Ministereo Pienoisstereo

Ministereo Pienoisstereo Ministereo Pienoisstereo Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Ministereo Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen

Detaljer

Fuktdetektor IT012604

Fuktdetektor IT012604 Fuktdetektor IT012604 Kjære kunde Denne fuktdetektoren kan måle absolutt fuktighet i treverk og andre byggematerialer. Du kan sjekke fuktinnholdet i laminat, tømmer, bjelker, finér, panel, gulvmaterialer,

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

Typ av utrymme Enskilt Övre Nedre

Typ av utrymme Enskilt Övre Nedre PRODUKTDATABLAD Modellbeskrivning Typ av utrymme Enskilt Övre Nedre kavitet ) 106,1 98,5 98,5 etsklass per utrymme Energiförbrukning (elektricitet) krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

Bruksanvisning GEMINI R

Bruksanvisning GEMINI R Bruksanvisning GEMINI R 060999-10 02.09.2011 Generell informasjon Om sikkerhet Dokumentasjon Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisninger og informasjoner før du begynner å

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer