1 Symboler. 5 Ansvarsområder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Symboler. 5 Ansvarsområder"

Transkript

1

2 A 1 2 B 3 G H 4 C I J D K 14 E F

3 1 Symboler 1.1 Varselhenvisninger Varselhenvisninger klassifiseres i forhold til typen fare med følgende signalord: Forsiktig varsler om materiell skade. Advarsel varsler om personskade. Fare varsler om livsfare. Varselhenvisningenes oppbygning Signalord Farens type og kilde! Tiltak for å unngå faren. 1.2 Andre symboler Henvisninger Henvisning: Henvisning til forskriftsmessig omgang med lasermåleinstrumenter. Handlingsanvisninger Handlingsanvisningenes oppbygning: Beskrivelse av en handling. Resultatangivelse hvis nødvendig. Lister Oppbygning av ikkenummererte lister: Listeplan 1 Listeplan 2 Oppbygning av nummererte lister: 1. Listeplan 1 2. Listeplan Listeplan Listeplan 2 2 Sikkerhet og farer Sikre at instrumentet ikke brukes uten instruksjon. Sikre at instrumentet utelukkende brukes slik det er beregnet. Sikre at sikkerhetsinnretningene ikke gjøres uvirksomme. Sikre at ingen henvisnings- eller varselskilt fjernes. Ikke åpne instrumentet med verktøy (skrutrekker osv.). Sikre at det ikke gjennomføres ombygninger eller endringer på instrumentet. Unngå bruk av tilbehør fra andre produsenter som ikke er anbefalt av Stabila. Sikre at lettsindig bruk unngås: ved håndtering på stillaser ved klatring i stiger ved måling i nærheten av maskiner som er i drift ved måling på åpne maskinelementer eller anlegg Unngå å sikte direkte mot solen. Unngå forsettlig blending av tredjeperson (også ved mørke). Sikre at målestandplassen er tilstrekkelig sikret. (f.eks. på veier, på byggeplasser osv.) Sikre at instrumentet er i en forskriftsmessig og feilfri tilstand. Ikke bruk et defekt instrument. 3 Forskriftsmessig anvendelse Måling av distanser Beregninger av funksjoner f.eks. arealer og volumer Anvend instrumentet utelukkende i atmosfære som er varig beboelig for mennesker. 4 Forutsigelig feilbruk Ikke bruk instrumentet som laserpeker. Ikke ta instrumentet i bruk i eksplosjonsfarlige eller aggressive omgivelser. 5 Ansvarsområder 5.1 Originalutstyrets produsents ansvarsområde Stabila Messgeräte, D Annweiler am Trifels (kort Stabila): Stabila er ansvarlig for sikkerhetsteknisk feilfri levering av instrumentet inklusive bruksanvisning. Stabila er ikke ansvarlig for fremmed tilbehør. 39/142

4 5.2 Operatørens ansvarsområde Forsiktig Materiell skade gjennom reparasjon! Ved defekter, kontakt forhandler. For operatøren gjelder følgende plikter: Han/hun forstår beskyttelsesinformasjonene på instrumentet og instruksjonene i bruksanvisningen. Han/hun kjenner de lokale, vanlige driftsmessige forskriftene til forhindring av ulykker. 6 Oversikt 6.1 Taster Se skisse A: 1. Laserutgang 2. Mottakerlinse 3. Display 4. På/Måle 5. Slette/Av 6. Måleplan/Enheter 7. Areal/Romvolum/Pytagoras 6.2 Display Se skisse D: 8. Måleplan 9. Areal/Romvolum/Pytagoras 10. Batterisymbol linje 12. Brøker/Eksponenter 13. Enheter 14. Hovedlinje 7 Idriftsetting Sette i batterier Se skisse E: For å sikre driftssikker bruk, bruk utelukkende Alkaline-batterier. Ta av dekselet til batterirommet. Legg Alkaline-batteriene (2xAAA) inn polriktig. Lukk batterirommet. Skifte batterier Skift batteriene når batterisymbolet blinker vedvarende. 8 Betjening 8.1 Målebetingelser Målingens kvalitet er avhengig av siktepunktenes overflate. Målefeil Forsiktig Materielle skader på grunn av bruk av feil måleresultater! Unngå målefeil på grunn av uforutsette resultater ved måling av avstand. Gjennomfør kontrollmåling. Målefeil mulig ved: fargeløse væsker (f.eks. vann) rent, lysgjennomtrengelig glass styrofoam eller liknende halvlysgjennomtrengelige overflater sterkt reflekterende siktepunkter som avbøyer laser strålen målinger på objekter i bevegelse Årsaker: Sterkt reflekterende siktepunkter avbøyer laserstrålen og forårsaker målefeil. Ved ikkereflekterende og mørke overflater øker måletiden. For konstant høyverdige målinger Gjennomfør periodiske kontrollmålinger. Gjennomfør kontrollmålinger før og etter viktige måleoppgaver. 8.2 Slå på og av Slå instrumentet på med et kort trykk på tast 4. Instrumentet viser batterisymbolet til neste gang en tast aktiveres. Slå instrumentet av med et langt trykk på tast 5. Instrumentet slår seg automatisk av etter 180 sekunder uten at tastene aktiveres. 40/142

5 8.3 Slette-tast Angre siste aksjon med et kort trykk på tast Stille inn måleplan Se skisse F - H: Bakre måleplan er standardinnstilling. For måling fra forkant, trykk kort på tast 6. For måling fra bakkant, trykk kort på tast 6 på nytt. 8.5 Stille inn enheter Metrisk system er standardinnstilling. For å endre enhet, trykk lenge på tast 6. Ved hvert tastetrykk skifter instrumentet til neste enhet. Innstillbare enheter: Meter med mm-visning Fot tommer brøk Hovedlinje opptil 1/16 tommer 2. linje opptil 1/8 tommer Tommer brøk Hovedlinje opptil 1/16 tommer 2. linje opptil 1/8 tommer 9 Måling 9.1 Enkel avstandsmåling Trykk kort på tast 4. Sikt på sikteområdet med aktivert laser. Trykk kort på tast 4. Instrumentet måler avstanden. Instrumentet viser resultatet øyeblikkelig. 9.2 Konstant måling Se skisse J: Funksjonen tjener til å sette ut avstander. Trykk lenge på tast 4. Konstant måling starter. Trykk kort på tast 4. Konstant måling stopper. Den sist målte verdien kommer til syne i hovedlinjen. 10 Funksjoner 10.1 Areal Se skisse I: Trykk 1x på tast 7. Arealsymbolet kommer til syne i displayet. Trykk på tast 4 og mål første avstand. (f.eks. lengde). Trykk på tast 4 og mål andre avstand. (f.eks. bredde). Instrumentet viser resultatet i hovedlinjen og den tidligere målte avstanden frem til neste måling i den andre linjen Romvolum Trykk 2x på tast 7. Volumsymbolet kommer til syne i displayet. Trykk på tast 4 og mål første avstand (f.eks. lengde). Trykk på tast 4 og mål andre avstand (f.eks. bredde). Trykk på tast 4 og mål tredje avstand (f.eks. høyde). Instrumentet viser resultatet i hovedlinjen og den tidligere målte avstanden frem til neste måling i den andre linjen Pytagoras Se skisse K: Trykk 3x på tast 7. Pytagorassymbolet kommer til syne idisplayet. Trykk på tast 4 og mål første avstand (diagonal måling). Trykk på tast 4 og mål andre avstand (horisontal måling). Instrumentet viser resultatet i hovedlinjen og den tidligere målte avstanden frem til neste måling i den andre linjen. 11 Feilrettingsrutine Dersom meldingen Error ikke slukker etter at instrumentet er slått på flere ganger, ta kontakt med forhandler. Når meldingen InFo vises i forbindelse med et nummer, følg anvisningene i følgende tabell. Nr. Årsak Retting 204 Beregningsfeil Gjennomfør måling på nytt. 252 Temperatur for høy La instrumentet avkjøle. 253 Temperatur for lav Varm instrumentet. 255 Mottakssignal for svakt, måletid for lang Endre siktepunktets overflate (f.eks. hvitt papir). 41/142

6 Nr. Årsak Retting 256 Inngangssignal for høyt Endre siktepunktets overflate (f.eks. hvitt papir). 257 Feilmåling, for mye bakgrunnslys 258 Måling utenfor måleområdet 12 Tekniske data Skyggelegg siktepunktet. Ta hensyn til rekkevidde. 260 Laserstrålen ble brutt Gjenta målingen. Rekkevidde 0,1m til 30m Målenøyaktighet (2 σ) typ.: ±2,0mm* Minste visningsenhet 1mm Laserklasse 2 Lasertype 635nm, <1mW Automatisk utkopling etter 180s Konstant måling ja Addisjon/Subtraksjon ja Dimensjon (H D B) mm Batteriets levetid inntil 3000 målinger (2 x AAA) Vekt 110g Temperaturområde: - Oppbevaring: - Drift 25 C til 70 C 0 C til 40 C * ved gunstige betingelser (god siktepunktoverflate, romtemperatur) opptil 10m. Ved ugunstige betingelser, som sterkt sollys, meget svakt reflekterende siktepunktoverflate eller sterke temperatursvingninger, kan avviket øke med ±0,25mm/m ved avstander over 10m Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Advarsel Mulighet for forstyrrelse fra andre instrumenter (f.eks. sikkerhetsinnretninger, medisinske instrumenter) på grunn av elektromagnetisk stråling! Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene for de gjeldende instrumentene. Til tross for at alle kravene i gjeldende direktiver og standarder er overholdt, er forstyrrelse fra andre instrumenter mulig Laserklassifisering Stabila LD 300 produserer en synlig laserstråle, som sendes ut fra fremsiden på instrumentet. Instrumentet er i overensstemmelse med laserklasse 2 ifølge: IEC : 2007 Laserinstrumenters sikkerhet Laserklasse 2 Produkter Ikke se rett inn i laserstrålen og ikke sikt strålen unødig på andre personer. Øyet beskyttes vanligvis med avvergingsreaksjoner som innbefatter øyelokkets refleks. Advarsel Personskade på grunn av laserstråle! Ikke se rett inn i laserstrålen. Ikke se rett inn i laserstrålen med optiske hjelpemidler (som f.eks. kikkert, teleskop). 42/142

7 Skilting Typeskiltets posisjon, se skisse C 15 Avfallsbehandling 13 Pleie Rengjør instrumentet med en fuktig, myk klut. Ikke dypp instrumentet ned i vann. Ikke bruk aggressive rengjørings- eller løsemidler. 14 Garanti For Stabila LD 300 innrømmes to års garanti. Nærmere informasjoner om dette får du fra forhandleren. Endringer (skisser, beskrivelser og tekniske data) forbeholdes. Forsiktig Materielle skader på grunn av uforsvarlig avfallsbehandling! Instrument og batterier avfallsbehandles i overensstemmelse med nasjonale, landsspesifikke forskrifter til avfallsbehandling. Beskytt instrument og batterier mot tilgang fra uberettigede personer. Ta hensyn til følgende ved avfallsbehandling: Ikke kast instrument og batterier som husholdningsavfall. Kast instrument og batterier forskriftsmessig. Besøk hjemmesiden til Stabila under for å laste ned produktspesifikke informasjoner angående behandling og avfallsbehandling, eller be om disse hos forhandleren. 43/142