Laservattenpass Laservater Laservesivaaka Laservaterpas

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Laservattenpass Laservater Laservesivaaka Laservaterpas"

Transkript

1 16-106_m.qxd Sida 1 Laservattenpass Laservater Laservesivaaka Laservaterpas

2 16-106_m.qxd Sida 2

3 16-106_m.qxd Sida 3

4 16-106_m.qxd Sida 4 SE Laservattenpass Beskrivning 1. Laservattenpass 400 mm 2. Nivåplatta, vridbar Strömbrytare (batterilucka) 4. Libell för horisontaljustering av laservattenpasset 5. Vridbar libell prisma 7. Linjeprisma Säkerhetsinstruktioner Var försiktig när laserstrålen är på. De medföljande glasögonen skyddar inte mot laser. Titta aldrig rakt in i strålen. Även en reflekterad stråle är farlig. Rikta aldrig laserstrålen mot en persons ögon. Det kan ge bestående synskador. Förvara instrumentet oåtkomligt för barn. Instrumentet innehåller inga delar som kräver tillsyn. Försök aldrig att själv reparera eller ändra instrumentet. Skruva aldrig isär instrumentet. Användning Innan laservattenpasset kan användas första gången måste du sätta i batterier: 1. Skruva loss batteriluckan genom att vrida den inre ringen på strömbrytaren. 2. Stoppa i 2 st. 1,5 V batterier av typ LR03 (AAA) och skruva tillbaka strömbrytaren. Var noga med att vända batterierna åt rätt håll. Laserstrålen tänds genom att vrida den yttre ringen på strömbrytaren ett kvarts varv. För att stänga av strålen, vrid strömbrytaren ett kvarts varv till. Du kan använda laservattenpasset som ett vanligt vattenpass, och då använda laserstrålen till att förlänga våglinjen. Glasögonen är till att du ska kunna se laserstrålen bättre i dagsljus eller annat starkt ljus. Vid precisionsmätning, t.ex. avvägning av husbyggnationer, eller mätning på långa avstånd, t.ex. vid uppsättning av staket, är det lämpligt att använda stativet för att minska risken för felmätningar. 1. Ställ stativet på ett plant och stabilt underlag, och justera benens längd så att det står horisontellt. Använd libellen på stativet som hjälp för att ställa in stativet. 2. Skruva fast nivåplattan på stativet, och ställ in den horisontellt med hjälp av libellen på nivåplattan. 3. Fäst laservattenpasset på nivåplattan, och finjustera nu vattenpasset och plattan så att de är horisontella med hjälp av libellerna på plattan och laservattenpasset. Skötsel Torka av instrumentet med en torr bomullstrasa för att få bort smuts. Använd inte tvättmedel eller kemikalier. Linsen kan torkas försiktigt med en tops eller bomullstuss. Använd inte tvättmedel eller kemikalier. Hantera instrumentet varsamt. Skydda det från hårda stötar. Ta ur batterierna om instrumentet inte ska användas under en längre period. Varning Laserstrålning - titta inte rakt in i strålen. <1 mw uteffekt vid nm. Laserprodukt klass II. 4

5 16-106_m.qxd Sida 5 NO Laservater Beskrivelse 1. Laservater 400 mm 2. Nivåplate, dreibar Strømbryter (batterilokk) 4. Libelle for horisontal justering av laservateret 5. Dreibar libelle prisme 7. Linjeprisme Sikkerhetsinstruksjoner Vær forsiktig når laserstrålen er på. De medfølgende brillene beskytter ikke mot laser. Titt aldri rett inn i strålen. Også en reflektert stråle er farlig. Rett aldri laserstrålen mot en persons øyne. Den kan gi varig synsskade. Oppbevar instrumentet utilgjengelig for barn. Instrumentet inneholder ingen deler som krever ettersyn. Forsøk aldri selv å reparere eller endre instrumentet. Skru aldri instrumentet fra hverandre. Bruk Før laservateret kan brukes første gangen, må du sette i batterier: 1. Skru løs batterilokket ved å dreie på den indre ringen på strømbryteren. 2. Sett i 2 stk. 1,5 V batterier av type LR03 (AAA), og skru strømbryteren tilbake på plass. Vær nøye med å vende batteriene riktig vei. Laserstrålen tennes ved å dreie den ytre ringen på strømbryteren en kvart omdreining. For å slå av strålen, drei strømbryteren en kvart omdreining til. Du kan bruke laservateret som et vanlig vater, og da bruke laserstrålen til å forlenge vaterlinjen. Brillene er for at du skal kunne se laserstrålen bedre i daglys eller annet sterkt lys. Ved presisjonsmåling, f.eks. ved husbygging, eller måling på lang avstand, f.eks. ved oppsetting av gjerde, er det lurt å bruke stativet for å minske risikoen for feilmålinger. 1. Sett stativet på et plant og stabilt underlag, og juster benas lengde slik at det står horisontalt. Bruk libellen på stativet som hjelp for å stille inn stativet. 2. Skru nivåplaten fast på stativet, og still den inn horisontalt ved hjelp av libellen på nivåplaten. 3. Fest laservateret på nivåplaten, og finjuster nå vateret og platen slik at de er horisontale ved hjelp av libellene på platen og laservateret. Stell Tørk av instrumentet med en tørr bomullsklut for å fjerne smuss. Bruk ikke vaskemiddel eller kjemikalier. Linsen kan tørkes forsiktig med en vattpinne eller bomullsdott. Bruk ikke vaskemiddel eller kjemikalier. Håndter instrumentet forsiktig. Beskytt det mot harde støt. Ta ut batteriene dersom instrumentet ikke skal brukes over et lengre tidsrom. Advarsel Laserstråling se ikke rett inn i strålen. <1 mw uteffekt ved nm. Laserprodukt klasse II 5

6 16-106_m.qxd Sida 6 FI Laservesivaaka Laitteen osat 1. Laservesivaaka 400 mm 2. Tasolevy, kääntyvä Virtakytkin (paristokotelo) 4. Vesivaaka laservesivaa'an horisontaalisäätöä varten 5. Kääntyvä vesivaaka prisma 7. Viivaprisma Turvallisuusohjeet Ole varovainen lasersäteen ollessa päällä. Toimitukseen kuuluvat lasit eivät suojaa laser-säteilyltä. Älä koskaan katso suoraan säteeseen. Myös heijastuva säde voi olla vaarallinen. Älä koskaan suuntaa lasersädettä kenenkään toisen silmiin. Se voi aiheuttaa pysyviä näkövaurioita. Säilytä laitetta lasten ulottumattomissa. Laite ei sisällä mitään hoitoa vaativia osia. Älä missään tapauksessa yritä itse korjata laitetta tai tehdä siihen muutoksia. Älä koskaan avaa laitteen kuorta. Käyttö Laservesivaakaa voi käyttää vasta, kun olet ensin asentanut siihen paristot: 1. Avaa paristokotelo kiertämällä virtakytkimen sisempää rengasta. 2. Työnnä sisään kaksi 1,5 V LR03 (AAA) paristoa ja kierrä virtakytkin takaisin. Muista varmistaa, että asennat paristot oikein päin. Kytke lasersäde päälle kiertämällä virtakytkimen ulompaa rengasta neljänneskierros. Kytke säde pois päältä kiertämällä virtakytkintä toinen puoli kierrosta. Voit käyttää laservesivaakaa tavallisen vesivaa'an tavoin ja käyttää lasersädettä pidentämään vaa'ituslinjaa. Lasien avulla näet lasersäteen paremmin päivänvalossa tai muussa kirkkaassa valossa. Kun haluat erittäin tarkkoja mittauksia, esim. talon perustuksia mitattaessa, tai kun mittaat kaukaa, kannattaa käyttää jalustaa apuna, niin vältyt mittavirheiltä. 1. Aseta jalusta tasaiselle ja tukevalle alustalle ja säädä jalkojen pituutta niin, että jalusta on vaakasuorassa. Käytä jalustassa olevaa vesivaakaa apuna jalustan suoristamisessa. 2. Kierrä tasolevy kiinni jalustaan ja säädä se vaakasuoraksi siinä olevan vesivaa'an avulla. 3. Kiinnitä laservesivaaka tasolevyyn ja hienosäädä vesivaaka ja levy vaakasuoraan asentoon niissä olevien vesivaakojen avulla. Hoito Pyyhi laite tarvittaessa puhtaaksi kuivalla puuvillakankaalla. Älä käytä mitään pesuaineita tai muita kemikaaleja. Puhdista linssi vanupuikon tai -tupon avulla. Älä käytä mitään pesuaineita tai kemikaaleja. Käsittele laitetta varoen. Suojaa se kovilta iskuilta. Ota paristot pois, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan. Varoitus Näkyvää lasersäteilyä - älä katso suoraan säteeseen. <1 mw lähtöteho nm:ssä. Luokan 2 laser 6

7 16-106_m.qxd Sida 7 DK 3. Laservaterpas Beskrivelse 1. Laservaterpas 400 mm 2. Niveauplade, drejelig Strømafbryder (batteridæksel) 4. Libelle til vandret justering af laservaterpasset 5. Drejelig libelle prisme 7. Linjeprisme Sikkerhedsanvisninger Vær forsigtig, når laserstrålen er tændt. De medfølgende briller beslytter ikke mod laser Se aldrig ikke lige ind i strålen. Selv en reflekterende stråle er farlig. Ret aldrig laserstrålen mod en persons øjne. Dette kan medføre varige skader på synet. Opbevar instrumentet utilgængeligt for børn. Instrumentet indeholder ingen dele, der kræver eftersyn. Forsøg aldrig selv at reparere eller ændre instrumentet. Skru aldrig instrumentet fra hinanden. Anvendelse Inden laservaterpasset kan anvendes første gang, skal du montere batterier: 1. Drej batteridækslet løs ved at dreje den inderste ring på strømafbryderen. 2. Monter 2 stk. 1,5 V batterier af typen LR03 (AAA), og drej strømafbryderen tilbage. Vær omhyggelig med at vende batterierne korrekt. Laserstrålen tændes ved at dreje den yderste ring på strømafbryderen en kvart omgang. For at afbryde strålen drejes strømafbryderen endnu en kvart omgang. Du kan anvende laservaterpasset som et almindelig vaterpas og så anvende laserstrålen til at forlænge målelinjen. Med brillerne kan du bedre se laserstrålen i dagslys eller andet stærkt lys. Ved præcisionsopmåling, f.eks. opmåling af byggepladser eller måling af lange afstande, f.eks. ved opsætning af stakit, er det praktisk at anvende stativet for at nedsætte risikoen for fejlmåling. 1. Stil stativet på et plant og stabilt underlag, og juster benenes længde, så stativet står vandret. Anvend libellen på stativet som hjælp til indstilling af stativet. 2. Skru niveaupladen fast på stativet, og indstil den vandret vha. libellen på niveaupladen. 3. Fastgør laservaterpasset på niveaupladen, og finjuster vaterpasset og pladen vha. libellerne på pladen og laservaterpasset, så de er vandrette. Vedligeholdelse Aftør instrumentet med en tør bomuldsklud for at fjerne snavs. Anvend ikke sæbe eller kemikalier. Linsen kan aftørres forsigtigt med en vatpind eller en tot bomuld. Anvend ikke sæbe eller kemikalier. Håndter instrumentet forsigtigt. Beskyt det mod kraftige stød. Tag batterierne ud, hvis instrumentet ikke skal bruges i en længere periode. Advarsel Laserstråling - se ikke lige ind i strålen. <1 mw udgangseffekt ved nm Laserprodukt klasse II 7

8 16-106_m.qxd Sida 8

Art.15-282 Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller

Art.15-282 Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine Polermaskin med dubbla polerdiskar Polermaskin med doble polerskiver Kiillotuskone jossa kaksi kiillotuslaikkaa Polermaskine med dobbelte polerskiver 350 W SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ELMASKINER LÄS

Detaljer

BILDAMMSUGARE BILSTØVSUGER AUTOPÖLYNIMURI

BILDAMMSUGARE BILSTØVSUGER AUTOPÖLYNIMURI SE BILDAMMSUGARE AUTOPÖLYNIMURI BRUKSANVISNING Dammsugaren är inte utformad för långvarig eller omfattande städning. För bästa effektivitet använd inte dammsugaren i mer än 20 minuter i sträck. Dammsugaren

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd 1 2005-05-11 09:03:00 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07 Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri

Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri 1 SE Optisk trådlös minimus Den trådlösa funktionen ger en friare användning av minimusen och därmed ökar också din effektivitet.

Detaljer

Original manual. Art. 37-0360

Original manual. Art. 37-0360 Eldriven jeep Elektrisk jeep Sähkökäyttöinen jeeppi Eldrevet jeep Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Universallyft Universalløfter. Universallift

Universallyft Universalløfter. Universallift Universallyft Universalløfter Yleisnosturi Universallift SE Universallyft TEKNISKA SPECIFIKATIONER Max. lyftkapacitet:... 135 kg Max. höjd:... 670 mm Lägsta höjd:... 300 mm Storlek på lyftbord:... 420

Detaljer

bruksanvisning Modell BTi60 (ipad/iphone/ipod ingår ej)

bruksanvisning Modell BTi60 (ipad/iphone/ipod ingår ej) Pelarhögtalare bruksanvisning Modell BTi60 (ipad/iphone/ipod ingår ej) LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA HÖGTALAREN OCH HA DEN ALLTID LÄTT TILLGÄNGLIG FÖR SENARE BEHOV. VARNING! VARNING!

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark.

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark. 40391i179 29/10/03 11:57 am Page 1 s Hallå där doktorn, Sam behöver hjälp! Han har huvudvärk och du måste operera för att han ska må bättre. VAD SPELET GÅR UT PÅ "Operera" Sam och hitta de delar som liknar

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

STEAKHOUSE BBQ CONTACT. BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117

STEAKHOUSE BBQ CONTACT. BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117 STEAKHOUSE BBQ CONTACT BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN sähkökäyttöinen 12 V DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 SE Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON Fig. 3 LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGA INNAN DOMKRAFTEN ANVÄNDS.

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

Brukerhåndboken Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje

Brukerhåndboken Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Brukerhåndboken Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När du använder symaskinen ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: Läs alla anvisningar

Detaljer

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

Dockningshögtalare med Bluetooth

Dockningshögtalare med Bluetooth Dockningshögtalare med Bluetooth Modell.: Toronto 1.0S (iphone 6/iPhone 6 plus/iphone5/ipad4/ipad mini ingår ej) Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten och spara manualen för framtida

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

ELEKTRO-RASENMÄHER 3.22 SE / 3.82 SE. Betriebsanleitung. Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST RUS SLO SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE

ELEKTRO-RASENMÄHER 3.22 SE / 3.82 SE. Betriebsanleitung. Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST RUS SLO SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE D GB NL F E P I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO GR MK TR INFORMATION I MANUALS I SERVICE ELEKTRO-RASENMÄHER 3.22 SE / 3.82 SE Betriebsanleitung 474269_b

Detaljer