Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd"

Transkript

1 Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep Revidert juni 2014

2 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å bli utsett for mobbing er sterkt belastande for den enkelte. Strand vidaregåande skule ønskjer å få det beste ut av den enkelte ved å skapa eit best mulig læringsmiljø for elevane, det inneber nulltoleranse for mobbing. Me vil ha som mål å jobba systematisk, målretta og førebyggjande mot mobbing. Denne planen vil vera eit reiskap til nettopp dette, å halda fokus på førebygging, ein vegleiar til kontinuerlig systematisk arbeid mot mobbing og ein vegleiar til konkrete tiltak når mobbesituasjonar oppstår. Leiinga sitt mål er at dokumentet skal vera eit nyttig reiskap for alle tilsette og elevar ved skulen. Erik Danielsen rektor 2

3 Innhald: FØREORD AV REKTOR:... 2 BAKGRUNN FOR PLANEN:... 4 KVA SEIER OPPLÆRINGSLOVA 9A-3?... 4 KVA ER MOBBING?... 4 KVAR SKJER MOBBINGA?... 4 DIGITAL MOBBING:... 5 NÅR MOBBING SKJER - KVA SKAL GJERAST?... 6 FØREBUANDE TILTAK - KVA KAN ME GJER FOR Å UNNGÅ MOBBING PÅ VÅR SKULE?.. 7 KONTINUITET:... 8 NYTTIGE NETTSTADER:... 8 SKJEMA TIL BRUK:... 8 REGISTRERINGSSKJEMA 1 - BROT PÅ 9A REGISTRERINGSSKJEMA 2 - BROT PÅ 9A VEDTAK OM TILTAK I FORHOLD TIL ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ, JF. OPPLÆRINGSLOVENS 9A KVALITETSSIKRINGSSKJEMA - FORVALTNING AV 9A

4 Bakgrunn for planen: Kva seier opplæringslova 9a-3? Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogeleg, sjølv gripe direkte inn. Elevane har fått si eiga arbeidsmiljølov. 9a i Opplæringslova tar føre seg både det fysiske og det psykiske læringsmiljøet. Den er laga for at elevar og føresette kan seie frå dersom noko i skulemiljøet ikkje er tilfredsstillande. Skulemiljøet har stor betyding for elevane sin trivsel og deira læringsresultat. Strand vgs har nulltoleranse for mobbing. Me har derfor laga ein plan som bygger på opplæringslova og som seier kva me som skule kan gjera for å førebyggja mobbing og kva me skal gjera når mobbing skjer. Kva er mobbing? Ein person blir mobba når han eller ho, gjentekne gonger og over tid, blir utsett for negative handlingar frå ein eller fleire personar. Det er ei negativ eller aggressiv handling når nokon med vilje påfører ein annan person skade eller smerte, ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre måtar. Mobbing er kjenneteikna med 3 kriterium: 1. Det dreier seg om ei aggressiv eller vondsinna åtferd 2. som gjentar seg over ei viss tid 3. i ein mellommenneskeleg relasjon prega av ein viss ubalanse i makt- og styrkeforholdet. (Henta frå Veileder til opplæringsloven kapittel 9a-elevenes skolemiljø ) Kvar skjer mobbinga? Det hevdes iblant at det meste av mobbingen blant elever foregår på skoleveien og ikke på skolen. Tvert imot viser forskningen vi viser til her at to til tre ganger så mange elever blir mobbet på skolen sammenlignet med på skoleveien (1). Omtrent prosent av mobbingen skjer i friminuttene: på skolegården, i korridorene eller på mer bortgjemte steder. Den kan også foregå i timene hvis læreren ikke er oppmerksom og slår ned på tendenser til mobbing. Skolen er altså uten tvil det stedet der det meste av mobbingen foregår. Dette legger et spesielt ansvar på skolens ledelse og på lærerne. (frå Det er med andre ord viktig at lærarar og andre tilsette på Strand vgs er tilstades der elevane er. Me ønskjer å ha eit godt elev-lærar forhold og eit godt elev-elev forhold. Med synlege lærarar og lærarar som bry seg, blir det eit 4

5 tryggara skulemiljø for alle. Men lærarar kan ikkje vera alle stader på ein gong, dei kan heller ikkje alltid kontrollera kva som skjer på nettet. Det er difor viktig å læra elevane opp til å ta vare på kvarandre, og seia i frå når noko er galt. Det er også viktig å læra seg å bruka den digitale verda på ein god måte. Digital mobbing: Digital mobbing er mobbing som føregår via mobiltelefon eller Internett (sitat Mobbeplan på Holviga skole) Døme: Ein elev sender krenkande SMS ar til ein annan elev. Ein elev tar lydopptak eller fotograferer ein medelev eller lærar utan deira samtykke. Ein elev skriv noko om ein annan elev (eller lærar) på ei Internett side, forum, eller blogg. Ein elev legg ut bilete av ein medelev eller lærer utan deira samtykke. Ein elev sender ein eller fleire mobbe e-poster /chatte-meldingar til ein annan elev eller lærar. Enkelte lager websider der de publiserer bilder eller video de selv har laget eller mottatt som viser et offer i en situasjon som kan være svært nedverdigende, eller oppretter grupper av typen 'Vi som hater Liv' på nettsamfunn som for eksempel Facebook. (sitat: Dette er berre døme, det fins fleire former for digital mobbing. Strand vgs vil vera i forkant når det gjeld bruk av teknologi i skulen. Skulen har hatt fleire lærarar på kurs i Nettvett. Målet er at alle elevar skal læra korleis ein brukar Internett på ein god måte, jf Strand vgs sin IKT-plan. Dette inneber at elevane må læra at det også fins reglar for åtferd i cyberspace. Elektronisk kommunikasjon (t.d. SMS, chat og e-post) gjer det enklare å seia ting ein kanskje ikkje ville ha sagt ansikt-til-ansikt. På ei anna side blir det enklare for skulen å dokumentera at mobbinga faktisk har skjedd. (Henta frå mobbeplan på Holviga skole) Tips og råd om trygg bruk av internett og mobil: ver mot andre på nettet som du vil at dei skal vera mot deg Vern om namnet ditt, bruk kallenamn Gi aldri ut passordet ditt Spør om lov før du legg ut opplysningar eller bilete av andre (frå 5

6 Når mobbing skjer - kva skal gjerast? Skulen praktiserer nulltoleranse. Med det forstår me følgjande: 1. Blir det oppdaga mobbing i klassen/skulen mot ein elev, har den som oppdagar dette ansvar for å gjennomføra følgjande: a. Gripa inn og stoppa handlingane b. Dokumentasjon: Fylle ut registreringsskjema for Brot på 9a-3. i. Skjemaet ligger tilgjengelig på Its-learning (Strand-info) eller i ekspedisjonen. ii. Notera ned namn på alle involverte. Informera kontaktlærar og avdelingsleiar/rektor. c. Handlingsforslag: i. Mobboffer: 1. Kontaktlærar og rektor/avd.leiar har møte med eleven som vart mobba. 2. Rektor/avd.leiar ringjer heim til foreldre/føresette og orienterer kort om hendinga som har skjedd i dag. Dei avtalar vidare oppfølging. ii. Plagar/mobbar: 1. Blir henta ut av klassen, til eit møte med rektor/avd.leiar og kontaktlærar. I møte blir plagaren konfrontert med hendinga (ut frå dokumentasjon). Han/ho får beskjed om at mobbinga må stoppe umiddelbart, at rektor er orientert i saka og at rektor/avd.leiar ringjer heim til foreldre/føresette etter møtet. 2. Varsle kva tiltak som er aktuelle a. Møte med rektor (som vil vurdera å melda saka til politiet) b. Få merknader eller nedsett karakter i åtferd c. Kan bli vist bort frå skulen resten av dagen d. Kan bli nøydd til å byta skule (om mobbinga fortset) iii. Gruppa av plagarar 1. Blir henta ut av klassen, ein og ein, til eit møte, jf punktet over. 2. Varsla kva tiltak som er aktuelle a. Møte med rektor (som vil vurdere å melda saka til politiet) b. Få merknader eller nedsett karakter i åtferd c. Kan bli vist bort frå skulen resten av dagen d. Kan bli nøydd til å byta skule (om mobbinga fortset) 6

7 iv. Plagarane sine foreldre - Individuelt eller samla 1. Avd.leiar informerer kort på telefon og kallar inn til møte som avd.leiar/rektor er med på. Innkallinga skal skriftleggjerast. 2. På møtet: tar opp saka og viser dokumentasjon som er gjort. Orienterer om kva tiltak som er aktuelle for i samarbeid med føresette å få slutt på mobbinga. v. Det skal fattast enkeltvedtak og førast referat frå alle møter og desse skal bli underteikna av dei involverte partar. Referata skal leverast til avdelingsleiar som legg dei i ESA (arkiv). Førebuande tiltak - kva kan me gjera for å unngå mobbing på vår skule? Ein føresetnad for god læring er at elevane kjenner seg trygge og trivs på skulen. Vårt mål er derfor å sikra ein god skulestart for alle elevane. Me legg vinn på at elevar og lærar vert godt kjende med kvarandre i starten av skuleåret. Nokre klassar reiser på overnattingsturar, andre har ulike aktivitetar saman i skuletida. Me legg også vinn på god klasseleiing. Lærarane er tydelege i kva dei forventar av kvar elev, både fagleg og sosialt. Klassen skal vera ein trygg stad for alle elevane. Det blir slått hardt ned på åtferd som kan såra andre. Samtidig som ein er ein tydeleg lærar skal ein også ha god relasjon til elevane. Dette er område som både lærarane og leiinga på Strand vgs har hatt fokus på dei siste skuleåra. I tillegg, kjører vi ulike opplegg (ofte i samarbeid med elevrådet) med fokus på trivsel og tryggleik for elevane. «Psykisk helse»: Dette er eit undervisningsopplegg som elevane på vg1 deltek på. Me har som mål å gi ungdom informasjon om psykiske problem og lidingar. Elevane har ulike haldningar til psykiske problem. Mange ser på dette som noko mystisk og skremmande. Dei veit ikkje kor vanleg det er å slita med psykiske problem. Å få informasjon om dette temaet, er derfor viktig. Elevar som tidleg lærer seg kjenneteikn på ulike psykiske utfordringar, og har fått informasjon om kvar ein kan få hjelp, har større sjanse for å få det bra og lukkast både sosialt og fagleg på skulen. Nettvett : Ha ei innføring i korleis me opptrer når me er på Internett, jf kapitlet om digital mobbing lengre framme i denne planen. 7

8 Foreldresamarbeid: Skulen har kvar haust foreldremøte for alle foreldre/føresette til elevar på vg1 og vg2. Her går me gjennom kva mål/visjon skulen arbeider mot, og kva rettar og plikter elevane har. For oss er det viktig at relasjonen mellom lærar og den einskilde elev sine føresette er prega av respekt, tillit og samarbeidsvilje. Foreldra er ofte dei som først høyrer/ser at ungdommen deira ikkje har det bra. Då er det viktig at skulen får beskjed om dette og kan ta saka opp med eleven. Ved terminskifte vert foreldra også kalla inn til elevsamtale saman med eleven. Her er det fagleg utvikling, karriereval og trivsel som står i fokus. Andre tiltak: Mobbeplanen blir gått gjennom i kvar klasse i byrjinga av skuleåret Tydelege klassereglar Årlege undersøkingar om mobbing (Elevundersøkelsen) Mobbing som tema i elevsamtalar gjennom skuleåret Kontinuitet: Skulen sitt arbeid med å førebyggja, avdekkja og stoppa mobbing går føre seg kontinuerleg. Rektor tar mobbing som tema fram på fellesmøta, slik at personalet på skulen held dette varmt og vil reagera dersom dei ser noko som kan minna om mobbing/krenking. Kvart år gjennomfører me elevundersøkinga, der elevane skal svara på om dei har blitt mobba eller sjølve har vore med på å mobba. Resultata av denne undersøkinga blir teke opp på både fellesmøte for heile personalet, og på kvar avdeling på skulen. Elevsamtalane gjennom året er også ein arena der ein kan avdekkje eventuell mobbing. Elevråd og skulemiljøutval er også med i prosessen om å evaluera denne planen. Sjå elles førebyggande tiltak over. Handlingsplan mot mobbing skal reviderast kvar vår, av leiinga på skulen. På den måten kan denne planen verta eit nyttig verktøy i arbeidet med å førebyggja, avdekkja og stoppa mobbing. Nyttige nettstader: Skjema til bruk: 8

9 Unntatt offentligheit, jf offentlighetslova 13 Dokumentet skal oppbevarast i ESA Registreringsskjema 1 - Brot på 9a-3 Dato: Elev som har blitt utsett for mobbing/krenkande ord/handlingar, jf 9a-3 Namn: Klasse: Mobbing/krenking er observert av: Melding om mobbing/krenking er gitt av: Melding om mobbing/krenking er motteken av: Kva har skjedd, skriv her: Meldar Kontaktlærar Rektor Kopi: til kontaktlærar til foreldre 9

10 Unntatt offentligheit, jf offentlighetslova 13 Dokumentet skal oppbevarast i ESA Registreringsskjema 2 - Brot på 9a-3 Dato: Elev som har utøvd mobbing/krenkande ord/handlingar, jf 9a-3 Namn: Klasse: Mobbing/krenking er observert av: Melding om mobbing/krenking er gitt av: Melding om mobbing/krenking er motteken av: Kva har skjedd, skriv her: Meldar Kontaktlærar Rektor Kopi: til kontaktlærar til foreldre 10

11 Unntatt offentligheit, jf. offentlighetslovens 13a Vedtaket skrives på skulens brevark. Tau, dato Foreldres namn og adresse: VEDTAK OM TILTAK I FORHOLD TIL ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ, JF. OPPLÆRINGSLOVENS 9A-3 Elevens namn: Født: Klasse/gruppe/årstrinn: Skuleår: Viser til møtet/dykkar brev av dato, kor det kjem fram at Opplæringslovens 9a-3, 3. ledd slår fast at: Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skulen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skulen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Skulen har undersøkt saka på bakgrunn av nemnte møte/brev og Strand vgs fattar med dette følgjande vedtak: Tiltak, varighet, samt ansvarlig for oppfølging: (Kva, korleis, kven og når, samt PPT si rolle) Strand vgs ønskjer å ha ein fortløpande dialog med deg/dykk om korleis elevane sin skulesituasjon utviklar seg i forhold til dei/det tiltak som er sette i verk. Tiltak i forhold til eleven sitt psykososiale miljø er et enkeltvedtak jf. forvaltningslova 2. Vedtaket kan klagast på, med ein klagefrist på tre veker rekna frå det tidspunkt du/de har motteke dette brevet, jf. forvaltningslovens 28 og 29. Ein eventuell klage må vere skriftlig og grunna, og den skal sendast til skulen. Endeleg klageinstans er Fylkesmannen i Rogaland. Du/de har, med visse unntak, høve til å sjå dokumenter i saka, jf. forvaltningslovens 18 og 19. Strand vgs vil opplyse om at dei føreliggande dokumenta i saka allereie er kjende og tilgjengelege for deg/dykk. Vi viser samtidig til forvaltningslova 12, som mellom anna slår fast at ein part har rett til å få hjelp av advokat eller annan fullmektig på alle trinn av saksbehandlinga. Med helsing Rektor 11

12 Unntatt offentlighet, jf. offentlighetslovens 13a KVALITETSSIKRINGSSKJEMA - FORVALTNING AV 9A-3 Eleven sitt namn: Klasse/gruppe: Tiltak Utført dato: Ikkje relevant: Registreringsskjema er fylt ut og underteikna. Kontaktlærar har fått kopi av registreringsskjema. Det er gjennomført samtale(r) med elev som har vore utsett for mobbing/krenkande ord eller handlingar og det er skrive referat frå samtalen(e). Referata skal bli lagt inn i ESA (arkiv) Det er gjennomført samtale(r) med elev/elevar som har utført mobbing/krenkande ord eller handlingar og det er skrive referat frå samtalen(e). Referata skal bli lagt inn i ESA (arkiv) Det er gjennomført samtalar med foreldra til begge parter og det er skrive referat frå samtalane. Referata skal bli lagt inn i ESA (arkiv) PPT er ev. kontakta og har gitt ei skriftleg sakkyndig vurdering til saka. Det er innhenta tilstrekkelege opplysningar om bakgrunn for handlingane til at vedtak kan fattast. Opplysningane er loggført. Rektor har fatta enkeltvedtak og sendt det til foreldra. Ev. vedtak om reaksjonar retta mot elev/elevar som har utført mobbing/krenkande ord eller handlingar er i samsvar med skulen sitt ordensreglement og eleven og foreldre har fått skriftlig melding om vedtak. Kontaktlærar, sosiallærar og andre aktuelle i personalet ved skulen er orientert om vedtaket. Skulen har motteke skriftleg svar frå foreldre på vedtak. Ved ei ev. klage på vedtaket Klagen har kome til skulen innan fristen, jf. forvaltningslova 28 og 29. Klagen er skriftleg. Skulen har gjort ei ny vurdering av saka og PPT er involvert i vurderinga. Foreldra har motteke foreløpig svar på klagen. Dersom klagen blir teken til følgje: Det er fatta nytt vedtak som er sendt foreldra til den/dei involverte. Dersom klagen ikkje blir teken til følgje: All skriftleg dokumentasjon i saka er sendt til Fylkesmannen saman med klagen. NB! All dokumentasjon i saka skal oppbevarast i ESA og vere unntatt offentligheit, jf. offentlighetslovens 13a. Eventuelle andre opplysningar blir påført på baksida av arket. Dato Rektors underskrift 12

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane Tellnes, januar 2015 FORORD Visjonen til Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Trivsel og tryggleik

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer