Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø"

Transkript

1 Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: Gjelder til:

2 Opplæringsloven 9a-1. Generelle krav Alle elever i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. 9a-3. Det psykososiale miljø Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak Hva er mobbing og krenkende atferd? Gjentatt negativ eller «ondsinnet» atferd fra en eller flere, rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en sårende og ubehagelig måte er også mobbing (Utdanningsdirektoratet). Mobbing er negativ atferd, fysisk, verbal og isolering (utestengelse) over tid mot en som ikke kan forsvare seg. Det er ubalanse i styrkeforholdet (Olweus og Roland 1983). Krenkende atferd: Krenkende ord eller handlinger som mobbing, vold, rasisme, diskriminering, negativt kroppsspråk og utestengelse. Hva er en konflikt? Konflikter er uoverensstemmelser mellom to eller flere parter, som fremkaller spenninger hos den enkelte (Vindeløv 2008). Konflikt er ikke det samme som uenighet. Det er noe som pågår over tid, og er en mellommenneskelig uoverensstemmelse mellom enkeltpersoner eller grupper.

3 Forebyggende arbeid Hver skole skal ha en plan for det forebyggende arbeidet for et godt psykososialt miljø. Utdanningsdirektoratet viser i sin veileder «Arbeid mot mobbing» til forskning der visse faktorer er grunnleggende for et godt læringsmiljø. Planen bør derfor ivareta følgende punkter: 1. God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen. - systematisk og kontinuerlig arbeid med elevenes læringsmiljø på alle nivå - bruk av forskningsbasert kunnskap 2. Lærerens evne til å lede klasser og grupper. - tydelig struktur i undervisningsforløpet - formulering av tydelige mål for elevenes læring og læringsmiljø - høye forventninger til elevene - konstruktive tilbakemeldinger både faglig og sosialt. - kommunens og skolens ordensreglement må være innarbeidet i gruppa/klassen. 3. Positive relasjoner mellom elev og lærer - læreren må bevisst bygge opp en positiv relasjon til hver enkelt elev. - elevene må oppleve at læreren bryr seg, viser omsorg og støtter dem slik at de opplever trygghet og tillit og blir sett av læreren. - læreren stiller rettferdige krav til elevene. - læreren må ha fokus på positive tilbakemeldinger til elevene. - læreren må unngå å egenskapsforklare elevene. - skape engasjement og motivasjon for læring - bidra til god selvfølelse hos elevene. 4. Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene. - læreren må se og anerkjenne den enkelte elev - elevkulturen vil ha betydning for læring og væremåte (kollektiv vi-følelse og samarbeid). - trene elevene i konfliktløsing - trene elevene i å akseptere ulikheter faglig og sosialt. 5. Godt samarbeid mellom skole og hjem. - god dialog mellom skole og hjem. - foreldre og lærere må formidle de samme positive forventningene til elevene. - enighet om grensesetting for mobbing og negativ atferd.

4 Forebyggende tiltak: HVA ANSVAR NÅR Alle ansatte skal være kjent med 9a i Opplæringsloven Rektor Ved skolestart Delta i nasjonal kampanjeuke i regi av «Manifest mot mobbing» Rektor Uke 36 Inspeksjon og tilsyn på alle skolens områder. Skolene må utarbeide og følge opp inspeksjonsrutiner. Informere foresatte om elevenes rett til et godt psykososialt miljø, inkludert rett til enkeltvedtak. Gjennomgang og arbeid med ordensreglement og klasseregler i alle klassene. Ta opp tema mobbing/krenkende atferd i klassene og engasjere elevene i arbeidet. Viktige stikkord: definisjon, hvordan det oppleves å bli mobbet, ulike roller spesielt fokus på tilskuerrollen, digital mobbing, at mobberen også tar skade av å mobbe. Samtaler om elevmiljøet i klassene. Elevsamtaler skal inneholde spørsmål om trivsel og mobbing. Elevundersøkelsen ( trinn) og trivselsundersøkelse (1.- 4.trinn)/sosial kartlegging. Oppfølging av resultater Rektor/skolens personale Kontaktlærer Kontaktlærer Kontaktlærer Kontaktlærer Kontaktlærer Kontaktlærer/rektor Kontinuerlig Utviklingssamtale høst Ved skolestart/kontinuerlig Jevnlig Ukentlig Minst 2 ganger per år Minst 1 gang per år Gjennomføre trivselstiltak Alle ansatte Jevnlig

5 for hele skolen og i klassene Skolemiljøutvalg, FAU og elevråd skal involveres i arbeidet med læringsmiljø Ta opp temaet mobbing på foreldremøter, med spesielt fokus på foreldrenes rolle i arbeidet mot mobbing Hjelpe elevene i å oppklare konfliktsituasjoner som oppstår Rektor/elevrådskontakt Kontaktlærer Alle ansatte Jevnlig Årlig/ved behov Ved behov Fokus på nettvett i et forebyggende perspektiv Alle ansatte Jevnlig Dersom ansatte får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende atferd/mobbing har den enkelte ansatte plikt til å: - undersøke saken - varsle skoleledelsen - gripe inn dersom det er mulig og nødvendig ( 9a-3) Hvordan løser vi mobbesaker? Mobbing foregår ofte uten at voksne er til stede, og kan derfor være vanskelig å oppdage. Mange elever sier ikke fra dersom de blir mobbet. Skolen bør derfor gjennomføre tiltak for å avdekke eventuell mobbing. Skolen skal være mobbefri. For å klare dette er det viktig at sakene som oppstår løses raskt. Det er viktig at rektor og alle ansatte møter alle involverte med respekt. De som blir mobbet skal oppleve ansatte som ivaretar dem og som er trygge og tydelige. De som mobber skal møte ansatte som klart tar avstand fra det de har gjort, men som viser eleven respekt og har forventninger om endret atferd. Involverte foreldre skal også møtes med respekt. Det bør settes inn tiltak både mot den som har blitt mobbet og den/de som har mobbet. Den som har blitt plaget bør få hjelp til å bearbeide de vonde opplevelsene. Mobberne trenger hjelp til å utvikle en mer akseptabel atferd.

6 Tiltak i kronologisk rekkefølge: HVA Undersøkelser/observasjon for å skaffe informasjon, gripe inn om nødvendig For å avdekke «skjult mobbing» må skolen arbeide intenst og systematisk over tid. Blant annet må en observere elevene og ha samtaler med elever, foreldre og eventuelt andre. I tillegg kan skolen bruke vedlagte kartleggingsmateriell for å få oversikt over det «spillet» som foregår (vedlegg 1 og 2). ANSVAR Kontaktlærer eller den som får meldinga/mistanken Kontaktlærer eller den som får meldinga/mistanken Varsle rektor (vedlegg 3). Samtale med den som er blitt plaget. Husk at den som er blitt mobbet som regel underdriver. Kontaktlærer eller den som får meldinga/mistanken Elevens kontaktlærer Samtale med foresatte til den som er plaget Kontaktlærer/rektor Samtale med den/de som mobber, en og Elevens kontaktlærer en Samtale med mobberens foresatte Kontaktlærer/rektor Enkeltvedtak (vedlegg 6). Dersom tilsatte Rektor ved skolen får kunnskap eller mistanke om mobbing, skal rektor vurdere å fatte enkeltvedtak. Dersom en elev eller en foresatt henvender seg til skolen/ber om tiltak, skal rektor snarest mulig belyse saken tilstrekkelig og fatte enkeltvedtak. Foresatte skal informeres om sin rett til å få enkeltvedtak når de gjør en henstilling til skolen. Oppfølging av den som krenkes og den som mobber Evaluering av tiltak i enkeltvedtak (evt. nye enkeltvedtak) Ved behov innhente kompetanse fra andre instanser (helsesøster, PPT, BUP, barnevern etc.) Vurdere om det etter en tid kan være gunstig å ha en samtale mellom den som ble plaget og mobberne. NB. Ikke for tidlig Rektor Rektor Kontaktlærer, evt. i samarbeid med rektor Rektor Rektor Rektor, i samarbeid med kontaktlærer

7 Vedlegg 1 Kartlegging av det sosiale samspillet Det kan ofte være hensiktsmessig å få en oversikt over de sosiale mønstrene i en klasse. Dette kan effektivt gjøres ved at du ber elevene om å skrive ned navnet på de tre elevene de vil helst være sammen med i timer og i friminutt. Nedenfor er det satt opp et nettverkskart på bakgrunn av en slik sosiometrisk undersøkelse. De elevene som her har mange piler pekende på navnet sitt er sosialt attraktive i klassen. De elevene som ikke har noen piler til sitt navn kan være sosialt isolerte.

8 Hvem vil du helst være sammen med i timene? Skriv ned tre navn Hvem vil du helst være sammen med i friminuttet? Skriv ned tre navn 1 2 3

9 Vedlegg 2 Kartlegging av klassens sosiale miljø Nr. Utsagn Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig 1 Jeg har blitt venner med mange i denne klassen. 2 I denne klassen blir du godtatt selv om du ikke er like flink eller litt annerledes enn andre. 3 De andre i klassen hjelper meg hvis det er noe jeg ikke får til eller ikke skjønner. 4 Klassekameratene bryr seg om hvordan jeg har det 5 Klassekameratene mine liker meg. 6 Det er elever i klassen som jeg ikke går så godt sammen med.

10 Vedlegg 3 Skjema for melding av negativ atferd (mobbing og annen type krenkende atferd) Elev og årstrinn: Kontaktlærer: Foreldre/foresatte: Hvordan ble saken avdekket/hvem har meldt saken: Hvem er kontaktet: Hendelsesforløp: Hva er gjort og hva gjøres videre: Dato: Underskrift:

11 Vedlegg 4 OPPFØLGING AV SAKEN DOKUMENTASJON DATO HVEM HVA DATO: NAVN:

12 Vedlegg 5 Forslag til hvordan du som forelder ber om tiltak Til rektor ved skole dato: Tiltak for et bedre psykososialt miljø Bakgrunn for hvorfor jeg ber om tiltak Du må først si noe om hvorfor du ber om tiltak. Hva har skjedd?.. Tiltak Du behøver ikke foreslå tiltak. Hvis du har forslag til hvordan skolemiljøet kan bli bedre for barnet ditt, skriver du hva du mener skolen bør gjøre. Du kan også skrive om tiltakene bør gjelde for en enkelt elev eller for en gruppe elever. Jeg ber skolen treffe et vedtak så snart som mulig. Hva sier loven? Opplæringsloven 9a-1 gir alle elever en individuell rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal sørge for at det psykososiale miljøet fører til at eleven føler trygghet og sosial tilhørighet. Dette følger av opplæringsloven 9a-3 første ledd. Elevens egen oppfatning av det psykososiale miljøet avgjør om elevens rett er oppfylt eller ikke. Skolen har plikt til å oppfylle elevens rett til et godt psykososialt miljø. Rektor har ansvaret for den daglige oppfølgingen av dette. Hilsen

13 Vedlegg 6 ENKELTVEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 9A-1 OG 9A-3 9a-1 Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. 9a-3 Det psykososiale miljøet: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Vi viser til deres melding vedrørende.s (navn) psykososiale skolemiljø. I henstillingen, datert., skriver dere blant annet at: eller Skolen har gjennom sine rutiner for arbeid med elevenes skolemiljø, gjort undersøkelser vedrørende.s (navn) psykososiale skolemiljø. Vi har kartlagt følgende:

14 Skolens vurdering og begrunnelse (1.avsnitt her fylles ut dersom enkeltvedtaket kommer som resultat av henstilling fra foresatte) Som ledd i vår vurdering av henstillingen, har skolen gjort følgende undersøkelser: Elevens beskrivelser av situasjonen og tanker rundt evt. tiltak: Skolen har/har ikke konstatert at det er grunnlag for å hevde at. rett til et godt psykososialt miljø blir oppfylt. Med bakgrunn i overstående har skolen vurdert at det er/ikke er grunnlag for å iverksette tiltak etter opplæringslovens 9a-1 og 9a-3. Vedtak Ut fra ovenstående har rektor fattet følgende vedtak: 1. Elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø etter opplæringslovens 9a-3, jfr. 9a-1, er/er ikke brutt. 2. Det iverksettes følgende tiltak/ingen tiltak i saken a. b. c. 3. Tiltakene evalueres (dato). Klageadgang Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2b (fvl.) og kan påklages, jfr. fvl. 28. Rette klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram, jfr. fvl. 29. En evt. klage sendes til skolen for videresendelse, jfr. fvl. 32a, 1.ledd. De foresatte har med visse unntak anledning til å se sakens dokumenter, jfr. fv. 18 og 19.

15 Med hilsen... rektor Kopi: Kontaktlærer Skoleeier

16 Vedlegg 7 Forslag til hvordan du som forelder kan skrive en klage Til rektor ved skole dato: Klage på. skoles vedtak om psykososialt miljø Bakgrunn for klagen Hvorfor klager du? Fyll inn årsaken eller hva som har skjedd. Under er noen eksempler. Husk at om tiltakene ikke har fungert, etter å ha vært prøvd ut, skal du ikke klage, men be om nye tiltak. Skolen har ikke truffet et enkeltvedtak selv om jeg har bedt om det. Jeg er ikke fornøyd med de tiltakene skolen vil sette i gang. Skolen gjennomfører ikke tiltakene. Andre årsaker. Jeg/vi er ikke fornøyd med skolens tiltak fordi Hvilke tiltak mener du vil hjelpe? Hvis du har forslag til andre tiltak som vil hjelpe, kan du beskrive dem her. Vær konkret! Du trenger ikke foreslå noe. Den personen som behandler klagen, må lytte til det du ber om. Jeg/vi mener skolen bør Hva sier loven? Opplæringsloven 9a-1 gir alle elever en individuell rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal sørge for at det psykososiale miljøet fører til at eleven føler trygghet og sosial tilhørighet. Dette følger av opplæringsloven 9a-3 første ledd. Når skolen skal vurdere om elevens rett er oppfylt eller ikke, er det elevens egen oppfatning av det psykososiale miljøet som er avgjørende. Skolen har plikt til å oppfylle elevens rett til et godt psykososialt miljø. Rektor har ansvaret for den daglige oppfølgingen av dette. Hilsen Klagen skal sendes til skolen, som videresender til Fylkesmannen

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

Mobbing i Kristiansandsskolen

Mobbing i Kristiansandsskolen KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Mobbing i Kristiansandsskolen Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune Forvaltningsrevisjon april 2012 Postadr.: Serviceboks

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED MERÅKER SKOLE VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative Innhold i planen VISJON... 1 REKTOR HAR ORDET... 3 FORELDREROLLEN... 4

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST!

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! 1) INNLEDNING MANIFEST MOT MOBBING 2011-2014 at barn og unge har rett til utvikling medvirkning ikke-diskriminering omsorg

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer