Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING"

Transkript

1 Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald, truslar eller trakassering.

2 Vi definerer mobbing som langvarig vald, psykisk og/eller fysisk, retta mot eit offer og utført av enkeltpersonar eller grupper ( Roland ). Mobbing føreset eit ujamt styrkeforhold mellom offer og plagar (fysisk, psykisk eller sosialt). Utestenging er også ei form for mobbing. Barn som vert mobba får skadd sjølvbiletet sitt og problem både med sosial åtferd og læring. Difor er mobbing eit alvorleg problem både for dei det gjeld og skulen. For elevane er ikkje definisjonen det mest sentrale. For dei er det viktigaste at dei som jobbar på skulen tek del i, og er opptatt av samspelet mellom elevane. Med andre ord, vaksne som bryr seg og tek ansvar når noen blir mobba. Det er også viktig at elevane arbeider med å utvikle sosial kompetanse. Difor brukar vi Det er mitt val frå 1. til 7. klasse. Ungdomsskulen brukar «Alle har ei psykisk helse». Vi må og legge vekt på at elevane blir vane med å lytte til det andre seier og ha respekt for andre sine eigenskapar og personlegdom. Frå hausten 2011 begynte vi med PALS. Det inneber at vi jobbar systematisk med læringsmiljø (ansvar, respekt og omsorg ). TEIKN PÅ MOBBING KAN VERE - eleven kjem med øydelagde klede eller bøker - eleven går uvanlege vegar til og frå skulen - eleven kjem i siste liten til skulen - eleven stenger seg inne og vil ikkje ut etter skuletid - skuleprestasjonane går ned utan spesiell grunn - eleven vil ikkje på skulen og skuldar på vondt i hovudet og vondt i magen - pengebruken aukar - utstøytt frå gjengen, og frå uorganiserte aktivitetar i skuletida - lærar observerer at noko går føre seg, men elevane prøver å skjule det - eleven går åleine i friminutt - eleven får ikkje vere i lag med dei andre utestenging

3 Førebyggande tiltak Skulenivå Klassenivå Elevnivå/foreldre/rådsorgan Gå gjennom ordensreglement i klassane. Gjennomgang av ordensreglement,rutinar for handtering av mobbing i personalet ved skulestart. Kap 9 A 9 a, aktuelle punkt Arbeide med pals - forventningar og øve på forventa åtferd Alle rådsorgan: Ordensreglement, rutinar for handtering av mobbing og opplæringsloven kap. 9A, aktuelle punkt. Skulemiljøutvalet sine oppgåver og organisering. Skape trygge arenaer - bygningar og uteareal. Det må vere god vaksenkontroll, og all mobbing må følgjast opp over lang tid. Elevane blir aktivisert ute. Rutinar for overgang barnehage/skule og frå 7. trinn til 8. trinn. Felles aktivitetar på tvers av klassar. Felles måltid Årleg i elevsamtale gjennomfører kontaktlærar elevsamtale individuelt om mobbing. Vi bruker skjema frå Snakk med meg på mobbing.no Når yngre elevar føler seg utrygge, kan eldre elevar nyttast som fadrar. Kontaktlærar følgjer opp dei elevane vi er urolege for med individuell samtale. Noen får tilbod om faste samtalar med 9 a, elevane sin rett til å trivast Digitale media og mobbing på nett som tema i klassane Trivselsundersøking. Vi brukar eige skjema, munnleg for dei minste Elevundersøkinga Observasjon Foreldremøte og konferansetimar Foreldrestyrte tiltak: foreldra blir bedne om å arrangere noko for klassane i fritida Informasjon til foreldre, mellom anna på første foreldremøte og ei lenke på heimesida. Oppmode elevane til å seie frå viss dei blir mobba eller ser at andre blir mobba. Dette gjeld på skulevegen og. Elevsamtale minimum to gonger kvart år, jfr. skulenivå Resultata av elev- og trivselsundersøkingane lir drøfta i personalet, rådsorgana og skulen følgjer opp aktuelle saker. Rektor sitt ansvar å organisere dette.

4 personalet, helsesøster, fagarbeidar Palsteamet analyserer hendingsrapportar, set inn tiltak og vurderer effekten av dei. Invitere foreldra, via klassekontaktane, til å engasjere seg meir i klassene sitt læringsmiljø Heile personalet tek sjekkliste B i pals ein gong i året Elevrådet blir ein gong i året, beden om: å kartleggje stader på skulen som det er uttrygt å vere å uttale seg om kvaliteten på vakta i friminutt Rektor/inspektør får uttalen og sørgjer for å følgje opp det som kjem fram Alle frå 1. til 7. klasse brukar Det er mitt val Opplegget «Alle har ei psykisk helse» på ungdomsskulen Helsesøster og sosialped. rådgjevar har samtalegrupper med jentene i 9. klasse. Foreldremøte og konferansetimar Kontaktlærar samtalar individuelt Legg spesielt merke til endringar i eleven sine prestasjonar Læraren må spørje om kvaliteten på samspelet med andre Lærarane ser etter teikn På mobbing

5 Kva vi gjer når noen blir mobba Det kan vere eleven sjølv som seier frå, ein annan elev seier frå, ein tilsett får melding frå foreldre om eigne barn eller andre sine barn som blir mobba. Handlingskjede Handling 1 Tilsett som får meldinga orienterer kontaktlærar og rektor Ansvar Alle 2 Vurdere mistanke og identifisere offer Kontaktlærar og rektor 3 Undersøke påstand og omfang. Kontaktlærar og rektor 4 Bruk dokumentasjonsskjema. Den som melder og kontaktlærar 5 Kontaktlærar og/eller rektor har møte med den som blir mobba Kontaktlærar/rektor 6 Intervjue andre aktuelle elevar for å få Kontaktlærar eller rektor meir informasjon 7 Samtale med mobbar Kontaktlærar eller rektor 8 Samtale med offeret sine foreldre for å drøfte tiltak Kontaktlærar. Eventuelt også rektor 9 Samtale med mobbar sine foreldre Kontaktlærar. Eventuelt også rektor 10 Vurdere enkeltvedtak / gjere Rektor enkeltvedtak 11 Gjennomføre dei tiltaka som er avtalt Kontaktlærar/sos.ped rådgjevar 12 Oppfølging av tiltaka og vurdering av Kontaktlærar/rektor resultata 13 Oppfølgingssamtalar med mobboffer Kontaktlærar over tid 14 Oppfølgingssamtale med foreldre kan vere aktuelt Kontaktlærar/rektor

6 VARSLING AV MOGLEG MOBBING. Leverast rektor. Dette arket blir brukt av personalet til å dokumentere kva vi gjer i ein mobbesituasjon 1. Sei litt om det som har skjedd eller det du er uroleg for. 2. Viss det er ein konkret situasjon, sei noko om: Når oppstod situasjonen? Dato Klokkeslett: 3. Kven er innblanda? 4. Namn på dei som melder saka: Underskrift Dato

7 5. Plan for vidare arbeid og ansvar kven skal gjennomføre samtalane, når og korleis kven har ansvar for oppfølging og kontakt med heim/hjelpeapparat Tiltak Ansvar underskrift rektor dato

8 VEDLEGG Tillegg: Skjema til elevsamtale FORNAMN: KLASSE: DATO (mnd/år): Kontaktlærar fyller ut skjemaet. Spørsmåla må tilpassast alder, men det er viktig innhaldet blir omtrent som tenkt. Rammene for samtalen bør lesast opp for eleven, før intervjuet, f.eks: «Du kan sjølv velje kva for spørsmål du vil svare på, men det du seier må vere heilt sant. Berre dei vaksne på skulen og foreldra dine kan få kjennskap til det du seier. Ingen elevar på skulen får vite kva du har sagt dersom du ikkje ønskjer det.» Spm. 1: Korleis trivst du på skulen? Kva liker du best, og kva kan bli betre? Spm. 2: Kvifor trivst du i klassen? Kva liker du best, og kva kan bli betre? Spm. 3: Kven er du mest saman med i friminutta? Skulle du ønskje at du hadde fleire å vere saman med? Spm. 4: Korleis trivst du med dei vaksne på skulen?

9 Spm. 5: Har du vorte mobba av nokon på skulen den siste tida? Dersom ja, ønskjer du å seie kven som gjorde det? Spm. 6: Har du sett andre bli mobba på skulen den siste tida? Dersom ja, ønskjer du å seie kven som blei mobba og kven som gjorde det? Spm. 7: Har du mobba nokon på skulen den siste tida? Dersom ja, ønskjer du å seie kven? Spm. 8: Kan du nemne elevar som er spesielt flinke til å skape tryggleik og trivsel rundt seg? Spm. 9: Ønskjer du ein ny, lengre samtale med ein vaksen på skulen? I tilfelle, med kven? Takk for samtalen

10 Unnateke offtenlegheit i hht. Off.l. 13 jfr. Fvl ledd nr. 1 Enkeltvedtak om tiltak i forhold til elevens psykososiale miljø jfr. Opplæringslova 9a-3 Elevens namn, fødselsdato, klasse: Dato for henvendelsen: Henvendelsen er frå: Grunngjeving for vedtaket Heimel for vedtaket: Alle elevar i grunnskular og vidaregåande skular har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. 9a-3. Det psykososiale miljøet Skulen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan kjenne at han høyrer til og er trygg. Dersom nokon som er tilsett ved skulen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkomande snarast undersøkje saka og varsle skuleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller foreldre ber om tiltak som har med det psykososiale miljøet å gjere, t.d. tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skulen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skulen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Forholda som vedtaket bygger på:

11 Skulen har undersøkt saka slik: Administrativt vedtak: Etter å ha undersøkt saka har kommunen kome fram til at elevens rett etter Opplæringslova 9a-3 er oppfylt og at fleire tiltak ikkje blir sett i verk. Vi ønskjer å ha ein dialog med deg om korleis eleven sin skulesituasjon utviklar seg. Etter å ha undersøkt saka er skulen usikker på om elevens rett etter Opplæringslova 9a-3 er oppfylt, men skulen fastset følgjande tiltak. (tiltak, varigheit, ansvar for oppfølging) Etter å ha undersøkt saka har skulen kome fram til at elevens rett til Opplæringslova 9a-3 ikkje er oppfylt, og skulen fastset følgjande tiltak. (tiltak, varigheit, ansvar for oppfølging) Saka er behandla administrativt etter fullmakt frå Rådmannen i tråd med delegera mynde. Du kan klage på vedtaket etter Forvaltningslova 28 og 29. Klage må vere skriftleg og grunngjeven. Frist for klage er 3 veker frå vedtaket er motteke. Eventuell klage sendast til den som har gjort vedtaket. Om klaga ikkje blir teke til følgje, vert den sendt vidare for endeleg avgjersle. Endeleg klageinstans er Fylkesmannen i Aust-Agder. Skulen skal kontaktast ved eventuelle spørsmål. Venleg helsing

12 Dokumentasjon av arbeidet vi gjer i ei konkret sak Mobbing frå medelev Loggføring gjev dokumentasjon til svar på spørsmål og til gjennomgang av situasjonen. Det bør grunngjevast dersom tiltak ikkje blir gjennomførte. Tala i parentes viser til handlingsplanen. TID TILTAK UTFØRT AV DETTE GJER VI STATUS Mistanke om mobbing meldt (1) Nærare undersøking (2,3,4) Vurdering av straffbare forhold Samtale med mogleg mobbeoffer (5) Intervjue andre aktuelle elevar for å få meir info (6) Samtale med mobbar (7) Orientering til offeret sine foreldre (8) Samtale med foreldre til mobbar (9) Eventuelt krav om enkeltvedtak (10) Gjennomføre dei tiltaka som er avtala (11) Oppfølging av tiltaka og vurdering av resultat (12) Oppfølgingssamtale med mobbeoffer (13) Orientere aktuelle foreldre (14)

13

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane Tellnes, januar 2015 FORORD Visjonen til Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Trivsel og tryggleik

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer