HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN MOT MOBBING"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

2 Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det vi kan for at du skal ha eit trygt og godt miljø ved skulen. Du og medelevane dine har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. (Jf Opplæringslova 9a-1.) Viss du skulle oppleva at du eller ein av medelevane dine vert utsett for krenkjande ord eller handlingar prega av mobbing, vald eller rasisme, er det svært viktig at det vert meldt frå. Ofte kan det vera naturleg å melda frå til kontaktlærar eller faglærar som du kjenner, men du kan eigentleg melda frå til kven som helst av dei som arbeider ved skulen. Alle tilsette ved skulen har plikt til å ta tak i slike meldingar og gjera noko med dei. Dei skal også varsla skuleleiinga (avdelingsleiar eller rektor). Du kan også be foreldra dine eller føresette om å ta kontakt med skuleleiinga viss de meiner det er nødvendig å gjera noko med det psykososiale miljøet. Vi ønskjer at Dalane vg. skole skal vera ein skule der vi gjer alt vi kan for å møta kvarandre med tillit og respekt, og ein skule der mobbing ikkje førekjem. Det er ikkje lett å få til, men når elevar og tilsette samarbeider, er det mogeleg å oppdaga og gjera noko med vanskelege saker så tidleg som råd. Vi ønskjer deg som medspelar på eit lag der vi har som mål å få vekk vonde hendingar og opplevingar å rydda opp når det skjer mobbing å byggja opp og styrka kvarande slik at alle kan trivast og læra mykje ved Dalane vg. skole. Aslaug M. Undheim Rektor 2

3 Innholdsfortegnelse Forord av rektor s. 2 Skolens arbeid mot mobbing s. 4 1 Forebygging av mobbing s Relasjon lærer - elev s Relasjon lærer - gruppe s Relasjon elev - elev s Relasjon lærer - foresatte s Skolestart s Overganger s. 5 2 Avdekking av mobbing s Årlig undersøkelse s Tilsynsordninger s Ved mistanke om mobbing s Kommunikasjon skole - elev - foresatte s. 7 3 Problemløsing av mobbesaker s Skolens prosedyrer s Samarbeid med andre instanser s Arbeid i etterkant av mobbesak s Organisasjonsarbeid i etterkant av mobbesak s Enkeltvedtak s Kontinuitet s Ansvarskjede s Faste tiltak i årshjulet s Årlig gjennomgang og revisjon av planen s Andre ressurser s Enkeltvedtak Dokumentsamling 515 B 5.2 Tiltakskjede Dokumentsamling 515 C 5.3 Skjema for dokumentasjon Dokumentsamling 515 D 5.4 ZERO Lærerveiledning Dokumentsamling 515 E 3

4 Skolens arbeid mot mobbing Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas over tid. Roland og Sørensen Vaaland, i Zero, SAFs program mot mobbing. Lærerveiledning, Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Planen bygger på fire prinsipper: 1. Forebygging av mobbing 2. Avdekking av mobbing 3. Problemløsning av mobbesaker 4. Kontinuitet i arbeidet 4

5 1. Forebygging av mobbing Alle elever skal oppleve et godt arbeidsmiljø. 1.1 Relasjon lærer - elev Vi arbeider for at læreren skal være en tydelig voksenperson elevene kan ha tillitt til. 1.2 Relasjon lærer - gruppe Vi arbeider for at læreren skal utøve klasseledelse på en slik måte at gruppen oppleves som et trygt sted å være for alle elevene. 1.3 Relasjon elev - elev Vi arbeider for at elevene i gruppen skal ta vare på hverandre og være opptatt av at alle har det trygt. 1.4 Relasjon lærer foreldre/foresatte Vi arbeider for at relasjonen mellom lærer og den enkelte elevs foreldre/foresatte skal være preget av respekt, tillit og samarbeidsvilje. 1.5 Skolestart Vi arbeider for at skolestart skal være forutsigbar, trygg og gi alle elever en positiv opplevelse. Alle ansatte informeres om ansvaret som påhviler den enkelte i henhold til opplæringslovens 9a. 1.6 Overganger Vi arbeider for at overgangene til og fra vår skole skal oppleves forutsigbare og trygge for elever og foresatte. 5

6 2. Avdekking av mobbing Mobbing som foregår i, ved og i tilknytning til skolen avdekkes. Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Opplæringslova 9a-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll) 2.1 Årlig undersøkelse a) Elevundersøkelsen gjennomføres årlig. b) Avdelingsleder har ansvar for oppfølging av elevundersøkelsen i alle klasser og personalgruppen i egen avdeling. c) Avdelingsleder med ansvar for elevmedvirkning har ansvar for oppfølging av elevundersøkelsen i elevrådsstyret og skolemiljøutvalget. d) Kontaktlærer tar mobbing opp som tema i planlagte elevsamtaler. e) Mobbing tas opp som tema på elevenes vernerunde. 2.2 Tilsynsordninger a) Skolen skal vurdere å organisere voksne tilstede i fellesarealene gjennom skoledagen. b) Elever skal i skoletiden alltid kunne oppsøke voksne via skolens kontor. 6

7 2.3 Ved mistanke om mobbing a) Voksne som får mistanke om mobbing, eller melding om mistanke om mobbing, har alltid et selvstendig ansvar for å undersøke mistanken. Deretter informeres nærmeste leder. b) Undersøkelsen må alltid innebære informasjonsinnhenting fra antatt offer. c) Dersom mistanken ikke er avkreftet, skal saken alltid meldes nærmeste leder. 2.4 Kommunikasjon skole - elev foreldre/foresatte Mobbing tas opp som tema på følgende planlagte kontaktpunkter: a) Foreldremøter for Vg1 og Vg2 ved skolestart. b) Med elevene ved skolestart. c) Halvårige elevsamtaler. d) Foreldrekonferanser for Vg1 og Vg2 ved slutten av 1. halvår. e) Elektronisk skriv ligger tilgjengelig på skolens hjemmeside. f) Handlingsplanen mot mobbing er synlig og tilgjengelig på skolens hjemmeside. 7

8 g) Samling med alle elevene minst en gang hvert skoleår. h) Rutine for klage på personalet kan benyttes for å melde fra om mobbing som utføres av voksne på skolen. Rutinen foreligger på skolens hjemmeside. i) Mobbing kan meldes ved å sende SMS med kodeord Fravær mobbing + tekst til Problemløsing av mobbesaker Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe mobbing. Dette gjøres på måter som i neste omgang forebygger mobbing ved skolen Skolens handlingsplan skal sikre at alle som tar opp en mobbesak, vet at den blir seriøst behandlet etter gjeldende retningslinjer. Det stilles spesielle krav til skolens saksbehandling når en mobbesak meldes fra elever eller foreldre/foresatte. 3.1 Skolens prosedyrer Prosedyrene bygger på anbefalinger fra Zero, Senter for atferdsforsknings program mot mobbing, kapittel 7. Tiltak overfor offeret a) Individuell samtale med offeret Ansvar: Sosialrådgiver i samarbeid med kontaktlærer. b) Informasjon til avdelingsleder og skolens spes.ped.- gruppe. Ansvar: Sosialrådgiver. 8

9 c) Informasjon til offerets foreldre/foresatte Ansvar: Kontaktlærer i samarbeid med sosialrådgiver. d) Oppfølgingssamtaler med offeret Aktuelle tiltak overfor plagerne a) Informasjon til kontaktlærer. Ansvar: Sosialrådgiver. b) Individuelle samtaler med plagerne. Ansvar: Avdelingsleder og sosialrådgiver. c) Eventuell gruppesamtale med plagerne. Ansvar: Avdelingsleder og sosialrådgiver. d) Informasjon til plagernes foreldre/foresatte. Ansvar: Avdelingsleder. e) Eventuelt møte mellom plagere og offer. Ansvar: Avdelingsleder og sosialrådgiver. f) Eventuelt møte med foreldre/foresatte til plager og/eller offer. Ansvar: Avdelingsleder og sosialrådgiver. g) Oppfølgingssamtaler med plagerne. Ansvar: Avdelingsleder og kontaktlærer. h) Reaksjoner i henhold til ordensreglementet. Ansvar: Rektor og avdelingsleder. i) Reaksjoner i forhold til nedsatt karakter i atferd. Spesielt ved nettmobbing a) Plagerne må forplikte seg til å minimere skadene ved å bidra til å slette innholdet på nettet. Ansvar: Sosialrådgiver. 9

10 3.2 Samarbeid med andre instanser Ved behov involveres PPT eller helsesøster. Disse vil også kunne henvise til andre instanser. I saker der skolen er bekymret for offerets eller plagerens livssituasjon, kan det være aktuelt å melde saken til barnevernet. I alvorlige tilfeller, der straffeloven kan komme til anvendelse, skal politiet kontaktes. 3.3 Arbeid i etterkant av mobbesak Det vil etter en mobbesak være nødvendig å arbeide strategisk i forhold til offeret, plagerne, tilskuerne og foreldre/ foresatte. Tiltak som skal vurderes er: a) Klasselærermøte. Alle voksne som er i klassen bør normalt være med. b) Klasseforeldremøte 3.4 Organisasjonsarbeid i etterkant av mobbesak Hver mobbesak skal følges av en evaluering der involverte parter i organisasjonen drøfter hva man kan lære av den aktuelle saken med tanke på å forebygge mobbing, samt svakheter i organisasjonen. a) Gjennomgang med sosialrådgiver og berørte kontaktlærere og avdelingsledere. Gruppen innstiller et forslag om enkeltvedtak overfor rektor når dette er påkrevd. Ansvar: Avdelingsleder. b) Gjennomgang i samordningsmøtet. 10

11 c) Informasjon til andre ansatte. 3.5 Enkeltvedtak Når elever eller foreldre/foresatte henstiller om tiltak for å bedre elevens psykososiale miljø, skal skolen, ved rektor, fatte et enkeltvedtak om dette. I vedtaket skal det tas stilling til om elevens rett etter 9a i Opplæringslova er oppfylt, og hvilke tiltak som eventuelt skal settes i verk. Enkeltvedtaket skal gjøres skriftlig, med klageadgang til Fylkesmannen. Forvaltningslovens regler for saksbehandling følges. 4. Kontinuitet Skolens arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing foregår kontinuerlig. 4.1 Ansvarskjede Arbeidet mot mobbing er et ledelsesansvar. Samtidig plikter alle voksne å gripe inn ved mistanke om mobbing. Prinsippet er at problemer løses på lavest mulige nivå. Dersom problemet ikke er løst, meldes det til nærmeste leder. 4.2 Faste tiltak i årshjulet - Fokus på mobbing på planleggingsdagene ved skolestart. - Startsamtale med eleven. - Elektronisk skriv fra rektor på skolens hjemmeside. - Foreldremøter. - Foreldrekonferanser. - Planlagte elevsamtaler. - Samlinger i aulaen for alle elevene. 11

12 - Elevundersøkelsen. - Elevenes vernerunde. - Årlig gjennomgang og revisjon av handlingsplanen mot mobbing. 4.3 Årlig gjennomgang og revisjon av planen Planen skal være gjennomgått og revidert årlig ved utgangen av mai. Ansvar: Rektor Gjennomgang og revisjon gjøres i samarbeid med skolemiljøutvalget, elevrådsstyret, samordningsmøtet og samrådingsmøtet med de ansattes tillitsvalgte. 5. Andre ressurser Barneombudets temasider om mobbing Utdanningsdirektoratets ressurssider om mobbing Stavanger Aftenblads App Trykk på App Store eller Google Play på din mobiltelefon eller lesebrett. Søk etter ordet "mobbing". "Stopp mobbing i skolen"-appen kommer da opp. Last ned, og du er innehaver av Norges første app med råd mot mobbing i skolen. Planen er revidert i juni

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane Tellnes, januar 2015 FORORD Visjonen til Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Trivsel og tryggleik

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED MERÅKER SKOLE VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative Innhold i planen VISJON... 1 REKTOR HAR ORDET... 3 FORELDREROLLEN... 4

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

EREET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE SKOLENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MÅL: ALLE PÅ SKOLEN SKAL HA ET TRYGT KLASSE/SKOLEMILJØ, UTEN MOBBING

EREET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE SKOLENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MÅL: ALLE PÅ SKOLEN SKAL HA ET TRYGT KLASSE/SKOLEMILJØ, UTEN MOBBING EREET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE SKOLENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MÅL: ALLE PÅ SKOLEN SKAL HA ET TRYGT KLASSE/SKOLEMILJØ, UTEN MOBBING INNHOLD INNLEDNING...2 Definisjon av mobbing...2 Barns

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer