Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø"

Transkript

1 Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1

2 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side Heimel og virkeområde Lovparagrafane Formål 4 2. Omgrepsavklaringar Negativ åtferd Mobbing Definisjon Melding Kva skal varslast? Skulen si utredningsplikt Skulen si handlingsplikt Terskelen for enkeltvedtak 5 3. Skulen sitt førebyggjande arbeid 5 4. Individuelt retta arbeid 6 5. Mal for løysing av mobbesaker 7 6. Brukarmedverknad Skulen sine råd og utval Involvering 8 Vedlegg 1: Mal vedtak om tiltak etter opplæringslova kapittel 9a Vedlegg 2: Mal notat samtale med involverte partar. Vedlegg 3: Mal oppfølgingssamtale Vedlegg 4: Notat frå oppfølgingsmøte Vedlegg 5: Tilsette sin kjennskap til handlingsplikta Lærdal, mai

3 1. Innhald 1.1 Heimel og virkeområde Prosedyrane er utarbeidd med heimel i Opplæringslova kapittel 9a; Elevane sitt skulemiljø og rundskriv frå Udir ; Retten til eit godt psykososialt miljø etter opplæringslova kapittel 9a. Prosedyrane skal sjåast i samanheng med kommunen si forskrift for ordensreglement og Handlingsplan mot mobbing. Prosedyrane vil omfatte alle grunnskulanei Lærdal kommune, medrekna skulefritids- ordninga. Prosedyrane skal konkretisere skulen sitt ansvar og hjelpe dei tilsette i å førebygge, avdekke og løyse mobbesaker Kapittel 9a gjeld i alle saker der elevane er under skulen sitt ansvar, både i undervisning og friminutt, på alle arenaer som har direkte samanheng med skulegangen. 1.2 Lovparagrafane Kapittel 9a inneheld krav til skulen sitt arbeid retta mot einskildelevar og krav til skulen sitt systematiske arbeid (internkontroll). Kapittel 9a omtalast ofte som elevane si arbeidsmiljølov og skal sikra at eleven får eit godt vern av sitt miljø. Desse prosedyrane er avgrensa til eleven sitt psykososiale miljø, det vil sei at det fysiske miljøet ikkje er omtalt. I formålsparagrafen for skulen, Opplæringsloven 1-1 siste ledd, står det: Skulen skal møta elevane med tillit, respekt og krav og gje dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle forme for diskriminering skal motarbeidast. I høve til Opplæringslovens 9a-1 har alle elevar i grunnskolen rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Det betyr at inga form for trakassering og mobbing skal tolererast. 9a-3 omhandlar det psykososiale miljøet og fastslår at både tilsette og leiing har ansvar for at krenking og mobbing sluttar straks: Skulen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhøre. Dersom nokon som er tilsett ved skulen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev vertr utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skulen snarast mogleg behandlar saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skulen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. 3

4 Rektor har ansvar for at skulen arbeider kontinuerlig og systematisk med skulemiljøet. I følgje 9a-4 skal skulen aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet. Av 9a-8 går det fram at vedtaka også gjeld for skulefritidsordninga oppretta etter opplæringslova. 1.3 Formål Arbeidet med å utvikle, gjera kjent og følgje prosedyrane skal inngå som et viktig element i bygginga av positive relasjonar mellom elevane, mellom elevar og skulen sine tilsette og mellom skulen sine tilsette og føresette. Bygging og bevisstgjering av sosiale ferdigheiter skal betra det psykososiale miljøet på skulen. Prosedyrane skal bidra til tryggleik og bevisstgjering for alle gruppe. Det skal konkretisera skulen sitt ansvar, og hjelpa dei tilsette i å førebyggja, avdekka og løyse mobbesaker. 2 Omgrepsavklaring Det er viktig at alle tilsette på skulen har felles tolkningar av sentrale omgrep slik at oppfatningar og reaksjonar blir likt for same type åtferd. Føljande omgrepsavklaringar skal innarbeidast av alle tilsette: 2.1 Krenkande åtferd Krenkande åtferd er ord eller handlingar som enkeltindivida opplever som krenkande, ubehageleg eller sårande. 2.2 Mobbing I elevundersøkinga er mobbing definert som gjenteke, negativ eller «krenkande» åtferd frå ein eller fleire retta mot ein elev som har vanskeleg for å forsvare seg. Gjenteke erting på ein ubehageleg og sårande måte er også mobbing. 2.3 Definisjon av mobbing Manifest mot mobbing nyttar følgjande definisjon: Med mobbing meiner me gjenteken negativ eller krenkande åtferd frå ein eller fleire retta mot nokon som har vanskar med å forsvara seg sjølv. Systematisk utestenging eller gjenteken erting på ein ubehageleg måte er også mobbing. Stikkorda er oppleving av negativ åtferd og ulikt styrkeforhold. 2.4 Melding Ei melding er når ein elev eller føresette ber om tiltak knytt til det psykososiale miljøet. Den kan være skriftleg eller munnleg. Det er tilstrekkeleg at eleven/føresette peikar på at det psykososiale miljøet ikkje oppfyller krava i 9a-1 og ber om at skulen set i gang tiltak for å rette på dette. Det er ikkje naudsynt at eleven/føresette skisserar kva tiltak dei ynskjer, eller at dei syner til opplæringsloven kapittel 9a. Terskelen for at krenkande hendingar er ei melding, er låg. Dersom skulen er i tvil om ei meldinga frå eleven/føresette er ei melding etter 9a-3 tredje ledd, må skulen ta kontakt for å avklara dette. Skulen har også ei rettleiingsplikt etter forvaltningslova 11 i slike saker. Ein del av dette kan vere å informere eleven/føresette om rettar etter 4

5 kapittel 9a og spørje om deira melding er ein melding om tiltak etter 9a-3 tredje ledd. Melding kan komma frå ulike personar / ulike instansar. Den som får kjennskap til negativ åtferd har plikt til å melda frå om dette. Alle skulens tilsette har varslingsplikt, det sama vil gjelda andre tilsette i kommunen, men som har sitt arbeid i skulemiljøet (t.d. reinhaldspersonalet, vaktmeistar, skulebussjåførar). Alle type meldingar skal takast på alvor. 2.5 Kven skal varsle? Alle skulen sine tilsette har same ansvar for å varsle rektor om mistanke/kjennskap til at ein eller fleire elevar blir utsette for mobbing. Alle tilfelle skal varslast. Det er rektor sitt ansvar å vurdere korleis saka skal undersøkast vidare. 2.6 Skulen si utgreiingsplikt Alle varslingar og meldingar skal takast på alvor og utgreiast. Alle skal bringast vidare til rektor for vurdering, uavhengig om dei kan løysast på klassenivå eller ikkje. Dette er en del av skulens utgreiingsplikt etter forvaltningslova 17. I alle slike saker er det viktig å dokumentere / loggføre alt som skjer. Det vere seg meldingar, telefonsamtaler, individuelle samtaler o.l. Dette for å dokumentere kva man faktisk gjer / har gjort. Dokumentasjon skal oppbevarast i eleven si mappe på skulen. Føresette har innsynsrett. 2.7 Skulen si handlingsplikt Skulen pliktar å sikre elevane sin rett til et godt psykososialt miljø etter 9a-1. 9a-7 gir heimel for å straffe med bøter eller fengsel dersom tilsette/ skulen/ skuleeigar aktlaust eller forsettleg ikkje oppfyller handlingsplikta. 2.8 Terskelen for enkeltvedtak Når skal ei sak behandlast etter reglene om enkeltvedtak i 9a-3? Alle meldingar skal behandlast som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette gjeld og i dei tilfelle skulen meiner eleven si rett er oppfylt, og det ikkje er behov for tiltak. Om skulen skal fatte enkeltvedtak på bakgrunn av ei melding, må avgjerast i kvart enkelt tilfelle. Det er tiltaka skulen meiner er nødvendig og eigna som avgjer om enkeltvedtaket si form skal nyttast. Dersom tiltaka er heimla i opplæringslova, til dømes skulebyte, skal det fattast enkeltvedtak. Elles må det i kvart enkelt tilfelle vurderast om avgjerda som vert gjort er slik at den er bestemmande for rettane og pliktene til elevane, jf. Forvaltningsloven 2. Å flytte elevar frå ein plass til ein anna i klasserommet er eit døme på tiltak som ikkje krev enkeltvedtak. 3 Skulen sitt førebyggjande arbeid Eit godt psykososialt miljø og eit godt læringsmiljø vil førebygge mobbing. Alle elevar ved skulane Lærdal kommune skal oppleva å bli godt likt av lærarane og dei andre tilsette på skulen. Skulane har fokus på dette: Tydelig leiing som bidreg til at skulen som organisasjon gjev god kultur for læring. Alle tilsette skal være klar på skulen sine haldningar og føla seg 5

6 trygge på at dei kjenner viktige omgrep omtalt i desse prosedyrane. Prosedyrane skal gjennomgåast ved oppstart av kvart skuleår med heile personalet. Det skal trenast på å løyse mobbesaker. God klasseleiing skal syna tydeleg struktur i undervisninga og formulering av tydelige mål for elevane si læring og læringsmiljø. Positive relasjonar mellom elev og skulen sine tilsette, og god kultur for læring blant elevane. Det skal trenast på kva som er positive relasjonar. Alle elever skal føla seg trygge på kva for reglar som gjeld på skulen, kva for forventningar som vert krevd av dei, og kva som vert gjort ved brot på reglar. Ordensreglementet gjennomgåast kvart år med alle elevar. Klassereglar skal utarbeidast saman med elevane. Elevane skal føle seg trygge på at dei kan og skal seie frå om mobbing. Dei skal vite at dei kan gå til kven som helst vaksen dei ønskjer, og at de blir teken på alvor. Godt samarbeid mellom heim og skule. Føresette vert gjort kjent med skulen sine forventningar og grenser. Arbeida målbevisst for å lære elevar skikk og bruk på nett og med mobil. Mobbing tas opp i alle møter i skulemiljøutvalet. Ha eit aktivt antimobbehaldning. Kommunen har slutta seg til regjeringas Manifest mot mobbing. Skulane er med i ein årlig kampanje mot mobbing. Vennskapsveke / Trivselsveke kvart år. 4 Individuelt retta arbeid Skulane i Lærdal kommune skal arbeide aktivt for å avdekke mobbing ved å: gjennomføre Utdanningsdirektoratets elevundersøking på 7 og.-10. trinn, samt egen trivselsundersøking trinn. Resultata vert gjennomgått og analyserast saman med skulens personale og føresette. ta opp trivsel med kvar einskilde elev i individuelle samtaler minst to gangar kvart skuleår. Ved mistanke om mistrivsel skal det takast ein samtale så fort det er praktisk mulig. prioritera å være til stades og føre tilsyn i alle friminutt, samt før og etter skuletid. I gangsetta undersøkingar og innhente opplysningar for å avklare situasjonar der det er mistanke om mobbing. Skulen har plikt til å gripe inn ved mistanke eller kunnskap om at ein eller fleire elevers rettighetar etter 9a-1 ikkje vert oppfylt. Dette gjelder om det er skulen sjølv som avdekker eller får mistanke om mobbing, eller om opplysningane kjem frå elev eller føresette. 6

7 5 Mal for løysing av mobbesaker for skulane i Lærdal kommune: 1. Skulen får mistanke eller kjennskap til mobbing. Den tilsette tek kontakt med rektor. 2. Det vert sett i gang undersøkingar og observasjonar for å skaffe informasjon og danne grunnlag for tiltak. Det skal gjennomføres samtale med alle berrørte partar kvar for seg, dvs den som er blitt/blir mobba og føresette til den som blir mobba, den som mobbar og mobbaren sine føresette.. Rektor avgjør om telefonsamtale med føresette er tilstrekkelig, ev som fyrste samtale. Dersom møte er nødvendig, skal det være minst to personar frå skulen tilstades. Kontaktlærer skal være den eine. I elevsamtalene er det spesielt viktig at elevane har tillit til dei som deltek, og at det vert opna for dialog. Det bør også gjennomføres samtaler med andre personar på skulen, for eksempel kontaktlærer, andre lærarar og tilsette i SFO. 3. Alle samtalar skal dokumenterast skriftlig med gjenpart til alle parter og oppbevarast i elevmappa på skulen. Mal i vedlegg 2 kan nyttast. 4. Når mobbing vert avdekka, skal nødvendige tiltak settast inn. Det er viktig at tiltaka har eit klart definert ønske om måloppnåing. Det utarbeidast for elevar frå 5. trinn en skriftlig avtale som eleven skriv under på. Føresette skal alltid ha melding om at tiltak settes inn. Rektor avgjør om tiltaka skal konkretiserast gjennom enkeltvedtak. Dersom føresette ber om tiltak frå skulen, skal enkeltvedtak fattast. Sjå mal i vedlegg 1.Enkeltvedtaket skal fattast seinast 30 dagar frå skulen mottok meldinga. Dersom dette ikkje er mogleg, skal føresette ha foreløpig svar med grunngjeving om kvifor det tek lengre tid. Enkeltvedtaket skal være skriftlig og ha tre vekes klagerett. Klagar, kan også klage på grunnlag av utilstrekkelige tiltak, manglande oppfølging av klagen, eller at skulen ikkje innan rimelig tid har teke stilling til saka. Klagen skal sendast til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. 5. Tiltak kan settast inn på individnivå eller systemnivå. Eksemplar på tiltak kan væra : - Informasjon til personalet. - Utvida inspeksjon. - Tett oppfølging av einskilde elever (både den som blir utsett for mobbing og den som mobba). Dette kan væra samtalar med kontaktlærer, miljøterapeut eller sosiallærer. - Tett foreldresamarbeid. - Alternativ organisering; sitteplass, gruppe, klasse, skule. 7

8 Hendingar relatert til brot på ordensreglementet skal følgjes opp i høve til dette. Sanksjonane skal være kjente for eleven på forhand. Dei skal alltid dokumenterast. 6. Oppfølging/evaluering for å finne ut om tiltak som er i gangsett har ønskt effekt. Enkeltvedtaket skal innehalde tidspunkt for evaluering. Elles skal deg gjennomførast oppfølgings samtale med involverte elevar og ev føresette seinast tre veker frå den første samtalen. Vedlagte mal i vedlegg 3 kan nyttast. Dersom det vert avdekka at mobbingen ikkje har opphøyrt, skal saka følgjast opp breiare ved å trekke inn samarbeidspartnarar som helsesøster, PP- tenesta eller barneverntenesta. På evalueringsmøte bør ein gjennomgå: - Kva seier eleven heime og i elevsamtale har eleven det betre på skulen? - Kva observerar kontaktlærer? - Har eleven nokon å væra saman med i friminutta? - Har tilsette på skulen rapportert negative hendingar? 6 Brukarmedverknad 6.1 Skulens råd og utval Alle skuler i Lærdal kommune skal ha elevråd, foreldreråd (FAU), samarbeidsutval (SU) og skulemiljøutval (SMU)som er lovmessig samansett i høve til opplæringslova. 6.2 Involvering Alle råd skal informerast om det som skjer i skulekvardagen, og dei skal ha høve til å uttale seg i viktige sake/avgjersler/planar. Det er rektor som har informasjonsansvar. Elevane vert involvert gjennom elevrådet og Skulemiljøutvalet. Elevrådet skal tas med på råd ved utarbeiding av planer og tiltak som angår dei. Ordensreglement og prosedyrar for det psykososiale miljøet skal gjerast kjent for elever og føresette ved oppstart av kvart skuleår. Desse skal også være tilgjengelige på skulen si heimeside. 8

9 Vedlegg 1: Lærdal kommune Føresette sitt namn Adresse Dato UNNTATT OFFENTLIGHET jfr.offl 13,og Forvaltningslova 13 VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9a Viser til samtale xx.xx.xx I høve til Opplæringsloven 9a-1 har alle elevar i grunnskular og vidaregåande skular rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Denne bestemminga gir alle elever en individuell rett til eit tilfredsstillende skulemiljø. 9a-3 tredje ledd seier: Dersom nokon som er tilsett ved skulen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Bakgrunn(fakta om situasjonen basert på samtale/undersøking/observasjon) Tiltak (kva vil skulen gjera?). Omfang, organisering og mål. Ansvar (kven gjør kva). Inkludera samarbeid med heimen framover. Tidspunkt for evaluering. Klageadgang: Vedtaket er et enkeltvedtak, og kan med heimla i Forvaltningslovens påklagast innan tre veke frå den dagen dette brevet kom fram. Klagen sendes til XXX skole v/rektor som saman med leiar for oppvekst vil vurdere innhaldet på nytt. Dersom vedtaket vert oppretthalde, sendes klagen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane som er klageinstans. Med helsing Rektor 9

10 Lærdal kommune Med tilsette meinast her alle som arbeider ved skulen, også dei som er tilsette i anna eining. Kven vert utsett for plaging og mobbing Namn og klasse Dato, klokkeslett Kven plagar/mobbar? Tilsette sin observasjon i notid av saka Kva har skjedd? Beskriv hendinga Vakt/ lærar si vurdering av saka Er føresette blitt informert, Har føresetta teke kontakt? Kva for tiltak har vore sett i verk, (samtale med mobbar, offer, lærar osv..) Kva for tiltak vert sett i gang, Samtale med offer Samtale med mobbar Andre tilsette Dato, klokkeslett Dato, klokkeslett Dato, klokkeslett Dato, klokkeslett Informasjon til leiinga Kven Dato Vedlegg 2 10

11 Lærdal kommune NOTAT FRÅ SAMTALE MED DEI AKTUELLE PARTAR I MOBBESAK IHHT OPPLÆRINGSLOVEN KAP 9a Dato for notat UNNTATT OFFENTLIGHET jfr.offl. 13,og Forvaltningslova 13 Namn på melder:.. Namn og klassetrinn på elev som blir mobba:... Namn og klassetrinn på elev(er) som mobbar:. Kva har skjedd? Kva er sagt/gjort? Kvar føregår mobbinga? Kor lenge har dette føregått? Kor ofte skjer dette? Kven kan ha vore vitne til hendinga? Tid og sted for oppfølgingsmøte: Underskrift kontaktlærer.. Kopi til møtedeltakarar, rektor og elevmappe Vedlegg 3 11

12 Lærdal kommune NOTAT FRÅ OPPFØLGINGSMØTE I MOBBESAK IHHT OPPLÆRINGSLOVEN KAP 9a Dato for notat UNNTEKE OFFENTLIGHEITA jfr.offl 13,og Forvaltningslova 13 Samtale med: Namn og klassetrinn på elev som blir mobba:. Namn og klassetrinn på elev(er) som mobbar:. Korleis har det gått sida sist vi snakka saman? Tid og sted for evt neste oppfølgingsmøte:.. Skal andre instansar koplast inn, og når skjer dette: Underskrift kontaktlærer.. Kopi til møtedeltakarar, rektor og elevmappe Vedlegg 4 12

13 Lærdal kommune Dato : Eg har gjort meg kjent med innhaldet i prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø med sakgang som etter opplæringslova kap 9a. Alle tema er viktige, vil spesielt framheva: - Krenkande åtferd - Mobbing - Definisjon - Melding - Kva skal varslast? - Skulen si utredningsplikt - Skulen si handlingsplikt - Terskelen for enkeltvedtak Namn : Stilling : Etat : Leverast til nærmaste overordna Vedlegg 5 13

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3 Østre Toten kommune MOBBEPLAN Prosedyre vedrørende 9a-3 1 Innhold 1. Prosedyrer vedrørende 9a-3. 3 2. Prosedyre for behandling av henstilling om mobbing i henhold til Opplæringslovens 9a-3..4 a. Enkeltvedtak.6

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Forord --------------------------------------------------------------------

Forord -------------------------------------------------------------------- BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER 9A OPPVEKSTSENTERETS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Forord Side 2 1. Kva er mobbing Side 3 2. Oppvekstsenterets arbeid for eit trygt barnehage og skulemiljø Side 5 3. Avdekking av

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Foto: Bård Gudim Innhold: 1 Formål side 3 2 Innledning side 3 3 Forebygging og holdningsskapende arbeid side 4 4 Avdekking side 5 5 Håndtering

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) Lokalt tilpassa Sandeid skule pkt 4 (vedtatt i Skulemiljøutvalet 17.11.10) FØREORD Det

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) FØREORD Det er nulltoleranse når det gjeld mobbing i Vindafjordskulane. Denne planen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INDRE BARNE- OG UNGDOMSSKULE 1 FORORD Alle barn har rett til skulegang, og dei har rett til å eit godt og trygt skulemiljø, fritt for mobbing og krenkjande handlingar. Frå våren

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Samarbeidsutvalgene i Sandnes 5.oktober 2011 Opplæringsloven 16 kapittel Regulerer på avgjørende måte handlingsrommet til den enkelte skole Tilgjengelig på www.lovdata.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø på Harstad skole Utarbeidet juli 2013 (siste versjon 01.09.13) 1 1. Formål Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga

Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga Tiltaksplan mot mobbing, diskriminering, vold eller rasisme Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga Jeg har lest skolemiljøplanen: [Opprettet 19.juni 2013] Innhold Forord... 2 1. Formål... 3 2. Opplæringsloven

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole 1 Innhold Innledning...3 DEL 1...3 1.0 Psykososialt miljø...3 1.1 Skolens handlingsplikt 9a-3, andre ledd...4...4 1.2 Plikten til å behandle

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2013-2014

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2013-2014 PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2013-2014 Oppfølging av Opplæringsloven Kapittel 9a. Planen bygger på og gjengir deler av Prosedyre for å forebygge, avdekke

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing.

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Handlingsplan mot krenkende atferd på Hauketo skole Mål: Mål: Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Alle elever

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOLDNES SKULE FJELL KOMMUNE KUNNSKAP MEiSTRING BEGEISTRING TRYGGLEIK TRIVSEL HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skiftedalsvegen 1 Tlf 55 09 69 50 5353 Straume Fax 55 09 69 51 E-post: FoldnesSkuleAdministrasjon@fjell.kommune.no

Detaljer

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ VED STEINERSKOLEN I TROMSØ 1 Innledning: Steinerskolen i Tromsø er opptatt av at barn og unge skal ha et trygt og godt læringsmiljø der mobbing ikke forekommer. Steinerskolen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID VED KONTAKTLÆRER... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV ELLER ANSATTE... 4 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 4 ENKELTVEDTAK

Detaljer

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8 Revideres hvert år i personalet Sist revidert høst 2012 1 Innhold...1 Innledning...3 Mål:...5...5 DEL I FOREBYGGENDE TILTAK:...5 Tiltak på skolenivå:...5 Tiltak på klassenivå...6 Tiltak på individnivå:...7

Detaljer

godt stedt g1111odt sted å være

godt stedt g1111odt sted å være PROSEDYRE ved 1: mistanke om krenkende atferd 2: krenkende atferd Et verktøy i ar eidet med å gjøre Levang godt stedt g1111odt sted å være Levanger kommune Sist revidert: okt. 2014 1 Innhold 2 FORORD...

Detaljer

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing.

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Tiltaksplan mot mobbing og rasisme Oma skule Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Innhald 1. Visjon s. 3 2. Hovudmål s. 3 3. Føresetnader s. 3 4. Definisjon s. 3 5. Førebyggjande arbeid

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga DNS Malaga aksepterer ikke mobbing, rasisme, diskriminering og vold. 1. Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre

Detaljer

Øystese barneskule. Plan og tiltak ved mobbing og anna uønskt elevåtferd

Øystese barneskule. Plan og tiltak ved mobbing og anna uønskt elevåtferd Øystese barneskule Plan og tiltak ved mobbing og anna uønskt elevåtferd Definisjonar: -Mobbing -Åtferdsproblem Kva gjer me? - Tiltak - Mal for tiltaksplan 2011-15-03 1 MOBBING Definisjon: Same elev/elevar

Detaljer

Skolemiljøplan for skolene i Sør-Odal. En plan for å sikre elevene i Sør-Odal et godt psykososialt miljø

Skolemiljøplan for skolene i Sør-Odal. En plan for å sikre elevene i Sør-Odal et godt psykososialt miljø Skolemiljøplan for skolene i Sør-Odal En plan for å sikre elevene i Sør-Odal et godt psykososialt miljø 1. Formålet med planen Skolemiljøplanen er utarbeidet for å hjelpe skolene i arbeidet med å følge

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Plan for elevane sitt psykososiale skulemiljø Kolltveit, juni 2014

Plan for elevane sitt psykososiale skulemiljø Kolltveit, juni 2014 KOLLTVEIT SKULE Plan for elevane sitt psykososiale skulemiljø Kolltveit, juni 2014 Forord Kolltveit skule skal vere ein god stad å vere og ein god stad å lære. Dette har vore eit mål for arbeidet på skulen

Detaljer

Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Melding om krenkende atferd / opplevd ubehag. Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Melding om krenkende atferd / opplevd ubehag. Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte Opplæringsloven 9a-3 andre ledd: Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Leikanger kommune Leikanger barneskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Leikanger kommune Leikanger barneskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Leikanger kommune Leikanger barneskule Innhald Samandrag... 3 1 Innleiing... 4 2 Om tilsynet med Leikanger kommune og Leikanger barneskule...

Detaljer

Plan for arbeid med elevenes skolemiljø - kapittel 9A.

Plan for arbeid med elevenes skolemiljø - kapittel 9A. Notodden kommune Plan for arbeid med elevenes skolemiljø - kapittel 9A. Revidert 23.01.2015. Seksjon for oppvekst Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Handlingsplan for godt skolemiljø.

Handlingsplan for godt skolemiljø. Handlingsplan for godt skolemiljø. Opplæringsloven 9a Dette heftet er laget for å gi en oversikt over hvordan skolene i Kongsberg kommune tilrettelegger for å etterkomme bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

TILTAK MOT MOBBING Geiranger skule og barnehage 2012

TILTAK MOT MOBBING Geiranger skule og barnehage 2012 TILTAK MOT MOBBING Geiranger skule og barnehage 2012 Forord Handlingsplanen mot mobbing er eit produkt som skulen, barnehagen, foreldra og elevane står bak. Vi ønskjer med dette å gi eit tydeleg signal

Detaljer

Dvergsnes skole Arbeid mot mobbing

Dvergsnes skole Arbeid mot mobbing Dvergsnes skole Arbeid mot mobbing Innhold Innledning... 3 Definisjon av mobbing... 3 Konsekvenser av mobbing... 3 Skolens ansvar... 3 Hva sier loven om mobbing... 3 Hva sier skolens ordensreglement om

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Hvor dan kan skolemiljøutvalget bidr a til at kapittel 9a i opplæringsloven blir oppfylt?

Hvor dan kan skolemiljøutvalget bidr a til at kapittel 9a i opplæringsloven blir oppfylt? Hvor dan kan skolemiljøutvalget bidr a til at kapittel 9a i opplæringsloven blir oppfylt? Kapittel 9a i opplæringsloven kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov. I 9a 1 er de generelle kravene i loven

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

FORSKIFT OM ORDENDSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I HOLTÅLEN KOMMUNE

FORSKIFT OM ORDENDSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I HOLTÅLEN KOMMUNE FORSKIFT OM ORDENDSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt av Driftsutvalget: 27.10.10 1 Innholdsfortegnelse Innhold I Innledning 1 Hjemmel 2 Formål side 3 3 3 3 3 Virkeområde II - Regler

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Moelv ungdomsskole 2012-2013 1 Innholdsfortegnelse MÅL:... 2 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringsloven, kapittel 9 og veilederen til denne:

Detaljer

Plan for tryggleik og trivsel ved Tangen skule

Plan for tryggleik og trivsel ved Tangen skule Plan for tryggleik og trivsel ved Tangen skule (Planen er forankra i den pedagogiske plattforma for Tangen skule) Målformulering: Alle skal trivast på Tangen skule. Alle på Tangen skule skal ha respekt

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11 SANDNES KOMMUNE MØTEREFERAT Til stede: Forfall: Sendes også: MØTETYPE: Samarbeidsutvalg MØTE NR.: DATO: 6. juni 2011 STED: Sandved skole MØTELEDER: MØTEREFERENT: Siri Selvikvåg Wernø SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

Kvalitetsplan for Gaupne skule

Kvalitetsplan for Gaupne skule Kvalitetsplan for Gaupne skule Olweus-programmet og Opplæringslovas kapittel 9a Gaupne skule er ein 1-7 skule som ligg i kommunesenteret i Luster kommune. Dette skuleåret har 132 elevar tilhaldsstad her

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole

04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole 04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole Ref. 01.08.15 Innhold: 1. Målsetting. 2. Hva er mobbing? 3. Forebygging. 4. Avdekking av mobbing. 5. Problemløsing ved mobbing. 6. Kontinuitet og ansvar.

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Føreord av rektor Mobbing skal ikkje skje, verken i skuletida eller på fritida. Born og unge har rett til å kjenne seg trygge og bli

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Haukås skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Haukås skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Haukås skole Innhold: 1. Formål. side 2 2. Definisjoner. side 3 3. Holdningsskapende og forebyggende arbeid.. side 4 4. Avdekking. side 5 5. Håndtering..

Detaljer

ARBEID MED ELEVENES LÆRINGSMILJØ

ARBEID MED ELEVENES LÆRINGSMILJØ ARBEID MED ELEVENES LÆRINGSMILJØ Innhold 2 Opplæringsloven 9-A.3 9A- 3 Det psykososiale miljøet 3 Definisjoner..4 Krenkende ord og handlinger..4 Gransherads skoles oversikt over arbeidet med elevenes læringsmiljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR EIT GODT SKULEMILJØ Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule ELEVEN SIN HMS-PLAN

HANDLINGSPLAN FOR EIT GODT SKULEMILJØ Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule ELEVEN SIN HMS-PLAN HANDLINGSPLAN FOR EIT GODT SKULEMILJØ Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule ELEVEN SIN HMS-PLAN 1. INNLEIING Planen er heimla i Opplæringslova, kapittel 9a Elevane sitt skulemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Plan for arbeid mot mobbing og krenkende atferd Skoger skole

Plan for arbeid mot mobbing og krenkende atferd Skoger skole Plan for arbeid mot mobbing og krenkende atferd Skoger skole 12.08.2015 Skoger skole 1 Innhold 2 Henvisning til lovverk... 2 3 Definisjon av mobbing... 2 4 Forebyggende arbeid mot mobbing og krenkende

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Oppvekst og utdanning sist revidert 17.01.2011 Side 1 Hjemmel. Med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring av 17.juli 1998 nr.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i 1 Innleiing Heimel Formål Verkeområde 2 3 4 5 6 Kva rettar elevane har Kva plikter elevane har Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Konsekvensar

Detaljer