i utvikling Fag og yrkesopplæring i støpeskjeen s. 4 Solid innsats i Yrkes-NM s. 10 Forberedt på framtida s. 14 Nr , 13.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i utvikling Fag og yrkesopplæring i støpeskjeen s. 4 Solid innsats i Yrkes-NM s. 10 Forberedt på framtida s. 14 Nr. 4 2008, 13."

Transkript

1 i utvikling Nr , 13. årgang Fag og yrkesopplæring i støpeskjeen s. 4 Solid innsats i Yrkes-NM s. 10 Forberedt på framtida s. 14 Rogaland fylkeskommune

2 nr NNHOLD Lærlingeordningen representerer både en rekrutteringsordning og et kvalitetssystem for norsk arbeids- og yrkesliv sier Magne Nesvik. s4 Jippi vi har fått fagbrev Nr. 4 desember årgang Fylkesdirektør - regionalutvikling: Terje Fatland Ansvarlig redaktør: Edme R. Fredriksen Tilrettelegging: Petter Mikaelsen Trykk og repro: Spesialtrykk Forsidefoto: Tom Haga Rogaland fylkeskommune Postboks 130, 4001 Stavanger s10 Telefon: Telefaks: E-post: ISSN: Yrkes - NM i ti av fagene ble det minst en medalje på Rogaland. 2 Rogaland i utvikling

3 SETT Leder Det var mange blanke og varme dagar i sommar. Ein av dei sat eg på ei lita bryggje inst i Hylsfjorden. Då kom storverda sigande inn fjorden. Lystbåten var så stor at den hadde vist igjen sjølv i Monaco og andre plasser der finansadelen boltrar seg. Sakte glei den forbi Ommundsteigen, runda Kvitanes, snudde i Hylen og kom ut mot Lingvong. Der tok dei seg god tid før det sakte bar ut fjorden igjen. Runda Tangen og følgde så land Saudafjorden rundt før oppankring og overnatting på Jelsa. Kven i all verda? s8 Nokre dagar før hadde eg lese om utviklinga av cruisetrafikken i Stavanger. I fjor var tala 56 skip og gjester. I år snakkar me om 93 skip og gjester. Og me høyrer om stor auke med reisande i Lysefjorden og i Ryfylkebassenget. Titusenvis som tar seg ut frå cruisebåtane i Stavanger. Cruisegjestene vil oppleva og handla. Dei som styrer med dette hevdar utviklinga vil halda trass i uro innan finans. I ettertid har eg fått greie på kven som åtte lystbåten i Hylsfjorden og at eigaren var ombord. Han er heimehøyrande i Miami og er cruisebåtreiar. Han eig 60% av cruiseflåten i verda og har ti-tals skip under bygging. Ei veke var båt og eigar i fjordsystemet vårt. Kva såg han? Kva tenkte han? Eg vil tru han tenkte: Storslått natur. Så spektakulert. Så vilt og jomfrueleg. Og så trur eg han undra litt. Eg er jo omtrent åleine her! Eg kan høyra stilla! Og så liten avstand frå cruisehavna i Stavanger! Kor er tilsvarande å finna? Er eg rask no er eg kanskje først å kunna by fram dette produktet? Det treng ikkje vera samanheng - men etter at denne reiaren var vel tilbake i Miami, blei det på overtid tinga meir kaiplass til cruiseskip i Stavanger neste år. Som kjent heiter det i tennis game,sett og match. s14 Ja me har prøvd å vera ein del av gamet lenge. Og me har prøvt, feila og lukkast. Men det kan henda at me denne fine julidagen blei sett. Om så er ja då kan det bli meir opp til oss sjølv enn det me trudde om det skal bli match og i så fall kva slags match! Takk for alt det me i lag har fått til i Foto: Bitmap Terje Fatland Fylkesdirektør Regionalutvikling Samfunnet og den enkeltes utvikling henger nøye sammen. sier statsråd Tora Aasland.

4 TEMA Opplæring Opplæringsdirektør Magne Nesvik 4 Rogaland i utvikling

5 Fag og yrkesopplæring i støpeskjeen Hva er en støpeskje? Metaforen i tittelen henspiller på støperifaget. Det finnes fortsatt, men vi har ingen lærlinger i faget lenger, i alle fall ikke i Rogaland. Teoriopplæring kan norske ungdommer fortsatt få, men da må de til Juteriskolan I Gøteborg og faget heter metallformer. Uttrykket å være i støpeskjeen har imidlertid overlevd faget og finnes i dag som en del av dagligtalen, og den politiske kannestøberen ja han er fortsatt en av Holbergs mest fornøyelige figurer. Kanskje trodde flere med meg at en støpeskje var en del av murerens verktøykasse? Det er det altså ikke. I murerfaget heter det murerskje. Lærlingeordningen I det norske videregående utdanningssystemet er murerutdanningen godt innarbeidet. Unge i dag som ønsker seg dette yrket, søker videregående opplæring på utdanningsprogrammet for byggteknikk. Etter ett år med generell innføring i byggfagene, søker eleven seg til videregående kurs 2 innenfor murer-, betong-, stilas- eller tømrerfaget. Hvert år velger 200 rogalendinger ett av disse fire fagene som sitt framtidige yrke. Etter to år på skolen venter to år i bedrift, som lærling. Av de to årene regnes det ene som opplæring, det andre som verdiskapning. Bedriften og utdanningssystemet deler på utgiftene. Lærlingen får lønn fra bedriften i læretiden, det offentlige bidrar med ca kr per lærling som betaling til bedriften for den utdanningen som blir gitt. I Rogaland er det i dag 64 lærlinger i murerfaget, 6 av disse er jenter. Totalt sett er det over 4800 lærlinger i arbeid i Rogalandsbedrifter akkurat nå. Når nye fagbrev ble delt ut i november ble 2500 unge og voksne gjort ære på. Lærlingeordningen representerer både en rekrutteringsordning og et kvalitetssystem for norsk arbeids- og yrkesliv. Fag- og yrkesutdanning under lupen Fagopplæringssystemet er veletablert og får gjennomgående god omtale når det blir vurdert. Det har skjedd to ganger denne høsten. Et offentlig utvalg har lagt fram en ny offentlige utredning NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida og OECD har lagt fram en undersøkelse av det norske systemet for fag- og yrkesutdanningen i rapporten Learning for jobs Metaforen fra overskriften er muligens ikke den rette når tilstanden i norsk fag- og yrkesutdanning skal beskrives. Murerfaget har imidlertid et annet og kanskje vel så passende uttrykk som er på linje med de nevnte innstillingene; fag- og yrkesutdanningen skal finpusses. Det er nemlig ikke fundamentet det er noe galt med i norsk fagopplæring hevder så vel ekspertene i OECD som de 15 representantene fra hele det norske samfunnet som står bak NOUèn, men systemet trenger en viss oppgradering. To forhold peker seg ut som spesielt aktuelle forbedringsområder. Alt for mange elever slutter uten å fullføre med et bestått fag- og svennebrev. Forskning viser at det ikke er selve læretiden i bedriften som er problemet. Eleven velger bort den fag og yrkesutdanningen de har begynt på i løpet av de fire årene utdanningen varer. Mange velger en overgang til utdanningsprogram som gir studiekompetanse, andre velger å gå rett ut i jobb uten fagbrev. Å velge seg mot yrker som krever studier på høgskole eller universitetsnivå er kanskje ikke så smart rent økonomisk, men kan likevel oppfattes som en mer fristende framtid på kort sikt; russetid og på lengre sikt; - studietid. Å skaffe seg en jobb før avsluttet opplæring er nok opgså en fristelse så lenge arbeidsmarkedet er godt og framtidsutsiktene lyse. For landet vårt er det imidlertid ikke ønskelig at så mange gjør bortvalg eller omvalg fra videregående opplæring. All erfaring tilsier at de som ikke fullfører grunnopplæringen er i

6 TEMA Opplæring flertall blant de som først må gå når arbeidsstokken skal reduseres. De har de dårligste forutsetningene for alle helt nødvendige omstillinger og må gjennom nye, ofte både tid- og kostnadskrevende omskoleringstiltak for å kunne gå inn i nye jobber. Generelt sett er nok denne delen av arbeidsstyrken de som har hatt et begrenset utbytte av sin skolegang og som derfor gjerne har svake grunnleggende ferdigheter innenfor lesing, skriving, regning eller IKT. Både OECD-.rapporten og NOU 2008; 18 peker på nødvendigheten for å få flere til å fullføre. De mest konkrete forslagene framgår av NOU`en. Her foreslås det at fellesfagene, det vil si fag som norsk, engelsk, matematikk og samfunnsfag skal yrkesrettes. Fagstoffet som benyttes i opplæringen, læringsmetodene og vokabularet skal i størst mulig grad ha relevans for den enkeltes yrkesutøvelse. Yrkesretting innebærer også å forklare hvordan kompetanser fra fellesfagene blir brukt og kommer til nytte i selve yrkesutøvelsen,. Et annet forslag er å gjøre utdanningen mer fleksibel. Et forsøk med innføring av det som kalles praksisbrev gjøres til en permanent del av fagutdanningssystemet. Praksisbrev er et kompetansebevis som eleven kan få etter to år med ordinær opplæring i fellesfagene, men med en annen læreplan i yrkesfagene, i all hovedsak med mål hentet fra bedriftsdelen av opplæringen. De som velger denne varianten, skal i en stor del av de to årene være ute i bedrift. De som avlegger prøve som gir praksisbrev etter to år, kan fortsette i yterligere to år og da oppnå fullt fagbrev. Et tredje tiltak er en økt satsing på tilgjengelige læreplasser. Antallet læreplasser er både bransje- og konjunkturavhengig. For elever som velger fagutdanning bør læreplassen være et offentlig ansvar. Det er tross alt en nødvendig forutsetning for å få fullført en påbegynt og innvilget opplæringsrett. Utvalget foreslår ikke en lovfestet rett til læreplass, heller ikke endringer i dagens ordning der det er bedriften selv som velger om de vil ta inn lærlinger og hvem de vil ha som lærling. Derimot foreslås at den ordningen som i dag er etablert for de som ikke får læreplass og som består av et ekstra år på skolebenken, såkalt Vg3 i skole, gjøres til et toårig løp der opplæringen bør foregå i samarbeid med bedrifter om praksis. NOU 2008:18, Fagopplæring for framtida er en grundig og lærerik presentasjon av det norske fagutdanningssystemet. I denne artikkelen er bare et fåtall av de over 100 forslagene som utvalget har lagt fram blitt presentert.. Over hundre forslag kan tyde på at det er en ny reform utvalget foreslår. Det er det ikke, hovedtrekkene i fagutdanningssystemet blir bevart men enkelte rom må nok renoveres mens det i andre rom er behov for fornyelse av fasadene. Det finnes en fagmann og et fagbrev også for det. Tekst: Opplæringsdirektør Magne Nesvik Foto: Bitmap Bildet viser Stavanger kommunes kulturskole (bygget nærmest det nye konserthuset) og avdeling for musikk, dans og drama (bygget med skråtak som ligger mellom de to eksisterende bygg). 6 Rogaland i utvikling

7 Stavanger katedralskole Nytt bygg for musikk, dans og drama i Bjergsted Fylkestinget har gjort vedtak om at det skal bygges nytt bygg i Bjergsted i Stavanger for opplæring i musikk, dans og drama i nært samarbeid med Stavanger kommune. Dette bygget skal være en avdeling av Stavanger katedralskole og inngå som en del av en samlokalisering med nye lokaler for Stavanger kommunes kulturskole. Bjergsted-området vil da framstå som et musikalsk kraftsenter med eksisterende lokaler for Universitetets institutt for musikk og dans, nytt konserthus, ny kulturskole og ny avdeling for videregående opplæring i musikk, dans og drama. Avdelingen for musikk, dans og drama vil få 180 elevplasser innen dette utdanningsprogrammet. De nye lokalene vil få et areal på ca kvadratmeter, og bygget ventes ferdigstilt til skolestart høsten Bygget for kommunens kulturskole og det nye konserthuset vil også bli ferdig omtrent samtidig. Vinnerutkastet for avdelingen for musikk, dans og drama har fått navnet PLONG og er tegnet av Arkitekturverkstedet i Oslo/ Asplan Viak A/S. I tillegg til nødvendige arealer for allmennfagene og musikkøvingsrom og dansestudio, inneholder bygget en stor forestillingssal med sidescene, montasjehall, skuespillergarderober, lager og publikumsfasiliteter for ca. 300 tilskuere. Den videregående skoles avdeling er antatt å koste ca. 170 mill. kroner. Utdanningsprogrammet musikk, dans og drama finnes i dag ved tre av fylkeskommunens videregående skoler. Det er ved Skeisvang videregående skole i Haugesund, Lundehaugen videregående skole i Sandnes, og ved St. Svithun videregående skole i Stavanger. Kapasiteten ved dette opplæringstilbudet er 180 elevplasser (2 klasser på hvert årstrinn) på Skeisvang videregående skole, 360 elevplasser på Lundehaugen (4 klasser på hvert årstrinn), og 90 elevplasser på St. Svithun videregående skole (1 klasse på hvert årstrinn). Det er vedtatt at tilbudet ved St. Svithun videregående skole flytter til Bjergsted fra det tidspunkt nye lokaler er ferdig, og legges som en avdeling under Stavanger katedralskole. Samtidig blir kapasiteten økt fra 90 til 180 elevplasser (2 klasser på hvert årstrinn). Opplæringstilbudet i musikk, dans og drama ved St. Svithun videregående skole blir i dag gitt i leide lokaler og dels i midlertidige brakker. Nye lokaler og sambruket og samarbeidet med Stavanger kommunes kulturskole, Universitetets institutt for musikk og dans, og trolig også det nye konserthuset, vil gi opplæringen nye dimensjoner og muligheter ved en slik samlokalisering. Ole Jan Olsen Rådgiver i Opplæringsavdelingen Illustrasjon: Asplan Viak

8 TEMA Opplæring Jippi vi har fått fagbrev 8 Rogaland i utvikling

9

10 TEMA Opplæring Solid Rogaland innsats i Yrkes-NM Gullet i rørleggerfaget gikk til Tor Haugland. Konkurransen i rørleggerfaget var en full svenneprøve, og flere av deltakerne leverte sine svenneprøver samtidig som de konkurrerte. Haugland hadde imidlertid tatt sin svenneprøve i sommer, men alle utførte selvfølgelig den samme oppgaven. Det var en formidabel innsats på hjemmebane da cirka 150 ungdommer fra hele landet møttes i Stavanger Forum for å konkurrere i NM i 12 ulike yrkesfag. I 10 av fagene ble det minst én medalje til deltakere fra Rogaland. Det var oktober WorldSkills Norway i samarbeid med Stavanger fylkeskommune arrangerte Yrkes-NM for 12 fag samt landskamper og nordiske mesterskap i ytterligere fire fag. Arrangementet, som fylte kvm i Stavanger Forum, omfattet også en integrert yrkesmesse. Elever fra hele Rogaland ble busset til Stavanger for å orientere seg om sine framtidige yrkesvalg og følge konkurransene. Å vise fagene i praktisk aktivitet må være den beste måten yrkesorienteringen som kan gis. Arrangementet var gratis og åpent for alle som ville komme og se. I alt benyttet cirka mennesker denne muligheten. 10 Rogaland i utvikling

11 I svært mange av konkurransene i Stavanger Forum var resultatet avgjørende for om vinneren får plass på yrkeslandslaget til Yrkes-VM i Calgary i september neste år. Noen av fagene hadde hatt NM tidligere og satte de to beste der til å konkurrere på nytt i en landskamp i Stavanger. Den som ble best på dette andre forsøket fikk plassen på landslaget. Andre fag lar norgesmesteren fra Stavanger bli med på landslaget, mens andre fag vurderer kandidatenes motivasjon og styrke gjennom ytterligere uttaksrunder. Det er fagenes bransjeforeninger som har ansvaret for å plukke ut sine deltakere og å trene dem fram til avreisen til Calgary i september. Kvalitet og tid I yrkesfagenes konkurranser er det tre viktige elementer; kvalitet, kvalitet og å bli ferdig innenfor den tilmålte tiden. Den som ikke blir ferdig i tide mister poeng fordi arbeidet ikke kan bedømmes som ferdig. Det gjelder derfor å rekke alt, men samtidig gjøre arbeidet perfekt på den tilmålte tiden. Oppgavene er omfattende, og kan i enkelte fag være større enn en svenne- eller fagprøve. Det er et stort sprang mellom fagene som deltok i Stavanger Forum. I år ble det arrangert konkurranser i fag så forskjellige som CNC-maskinering, sveising, bilmekaniker, billakkerer, biloppretter, automatisering, elektriker, telekommunikasjon, møbelsnekker, fashion (søm), rørlegger, murer, blikkenslager, grafisk design, helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider. I Yrkes-VM har hvert av fagene også en ekspert, som fungerer som trener og inspirator for sin kandidat før avreise, men som under konkurransen i Calgary vil være en av dommerne. Mange av disse ekspertene var blant dommerne i Yrkes-NM. Utdanningsdepartementet besøkte Yrkes-NM Statssekretær Lisbeth Rugtvedt besøkte Yrkes-NM hvor hun også åpnet en nasjonal konferanse om fag- og yrkesopplæring. Der framhevet hun at det er viktig å ha en fag- og yrkesopplæring som fungerer. Arbeidslivet er avhengig av folk som er gode både praktisk og teoretisk. Internasjonalt kan vi bare lykkes når vi har den beste arbeidskraften, sa hun. Rugtvedt var svært imponert over Yrkes-NM og yrkesmessen i Stavanger Forum. Hun minnet om at Norge gjorde det så bra i Yrkes-EM noen uker tidligere at det ble lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt. Norge er et lite land, men dette er med på å bygge opp Norges ry som en kompetent nasjon, sa hun. Skolekonkurranser kommer Styreleder Kjell Grue i WorldSkills Norway, ønsker å bygge opp et konkurransesystem og en konkurransementalitet i alle fag. Styret i WorldSkills Norway har satt ned en liten gruppe som i løpet av året skal skissere hvordan dette kan gjennomføres. Grue synes selv at det er viktig at konkurransene blir en integrert del av undervisningen i videregående skoler. Med lokale konkurranser bør ikke dette bli kostbart om det inngår i den normale undervisningssituasjonen. Konkurransene vil være mobiliserende og et godt alternativ til å lese i lærebøker. Det er noe å trene sine praktiske ferdigheter mot. WorldSkills Norway er en norsk medlemsorganisasjon støttet av Utdanningsdirektoratet, NHO og LO og har en rekke bransjeforeninger som medlemmer. Organisasjonens viktigste oppgave er å organisere yrkeslandslaget til Yrkes-VM eller WorldSkills Competition som det egentlig heter. Norge har stilt lag i Yrkes-VM siden 1991 og hvert annet år siden. Ved konkurransen i Japan for et år siden tok Norge gull i blomsterdekoratørfaget og bronse i telekommunikasjonsfaget og en rekke diplomer for resultater på høyt nivå. Fra i år har WorldSkills Norway også sendt et landslag til det nyetablerte Yrkes-EM hvor Norge hevdet seg svært godt med medaljer i syv av åtte fag. Gisle Håland tok sølv i rørleggerfaget.

12 TEMA Opplæring Gullet i grafisk design gikk til Kristin Oliversen. Det er viktig at konkurransene lokalt ikke blir så ambisiøse at de ikke lar seg gjennomføre. Heller mange små skolekonkurranser enn planer som ikke lar seg gjennomføre, sier Grue. Han legger likevel ikke skjul på at han gjerne ser at skolene møter hverandre i regionale konkurranser. Aksjon helsefagarbeider har arbeidet målbevist med å bygge opp et uttakssystem for deltakelse i NM. Gjennom å motivere til deltakelse ønsker de å bygge opp et system med konkurranser både i skoler, kommuner og fylker for å kvalifisere til deltakelse i NM. Dette kan muligens danne mønster for andre fag. I år deltok 14 fylker med lag i NM i helsearbeiderfaget. De fleste av disse har hatt både skole- og fylkeskonkurranser for å ta ut sine deltakere, forteller prosjektleder for NM i helsearbeiderfaget Yvonne Soggemoen. For halvannet år siden begynte vi å arbeide metodisk mot skolene for å motivere til å arrangere lokale konkurranser. Kunnskapsløftet fokuserer på at det skal være praktiske eksamener. Vårt opplegg med rollespill passer perfekt til dette. Konkurransene legger til rette både for teoretiske og praktiske ferdigheter. I tillegg er det en god drivkraft for læring. Konkurransene er også viktige for å rekruttere, motivere og i omdømmebyggingen, sier Soggemoen. Bilmekanikerfaget, lette kjøretøy: gull til Per Andre Jansen. Billakkering: sølv til Karita Kallestein. Bilskade: gull til Helge Elias Tveit. CNC-maskinering: gull til Børge Sommerseth, sølv til Øyvind Andersen og bronse til Stian Hansen Risa. Ventilasjons- og blikkenslagerfaget: bronse til Arild Josdal. Sveisefaget: gull til Alexander Mukhin, sølv til Mats F. Røskaft og bronse til Jonas Pettersen. Barne- og ungdomsarbeiderfaget: gull til Renathe Mitchell og Jessica Martin (lag). Rogaland tok ingen medaljer i fashion (søm) og helsearbeiderfaget. Dette var andre gang Yrkes-NM har blitt avviklet som et felles arrangement. Yrkes-NM arrangeres hvert annet år, og WorldSkills Norway arbeider aktivt for å få med stadig flere fag i et større og slagkraftig arrangement. Marita Kallestein tok andreplassen i det mannsdominerte billakkererfaget. Tekst og foto: Knut Randem, WorldSkills Norway Resultatene For Rogaland var innsatsen spesielt sterk i sveisefaget og CNC-maskinering hvor deltakere fra fylket tok samtlige medaljer. Den komplette lista over Rogalands innsats viser at fylkets medaljer fordelte seg slik: Grafisk design: gull til Kristin Oliversen. Rørleggerfaget: gull til Tor Haugland og sølv til Gisle Håland. Murerfaget: sølv til Andre Goa. 12 Rogaland i utvikling

13 Regionale forskningsfond I Ot.prp 10 ( ) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen) - foreslår Regjeringen at det opprettes 5-7 Regionale forskningsfond fra Allerede i budsjettet for 2009 er kr 6 milliarder forslått satt av som grunnkapital til disse fondene. Avkastningen, som vil utgjøre den årlige bevilgningen til fondene, er bereknet til ca kr 300 mill. Regjeringen legger opp til at om lag 80% av den samlede avkastningen blir fordelt etter faste kriterier på denne måten: Halvparten blir delt mellom fondene via lik fordeling per fylke, og halvparten mellom fondene etter folketall. Om lag 15 % av midlene blir fordelt til de fondene som har best kvalitet på FOU-prosjektene, og til prosjekt i samarbeid mellom flere fond. Som en del av nordområdesatsingen, skal om lag 5% av avkastningen settes av til de tre nordligste fylkene. Et anslag basert på disse tallene viser at Rogaland har krav på i overkant av kr 20 millioner pr år. Regjeringens forslag om Regionale forskningsfond er udelt positivt. Det vil gi en stor mulighet til å sette regionale utfordringer og regionale problemstillinger på dagsorden. Samtidig skal det være kvalitet i de prosjektene som gjennomføres og prosjektene må kunne måles i forhold til nasjonale standarder på området. Inndeling i forskningsregioner kan bli en krevende oppgave. Her har fylkeskommunene fått oppgaven med å finne partnere slik at det blir 5-7 fond. Fylkene må altså samarbeide og det forutsettes at hvert enkelt fond minimum skal bestå av to fylker. Inndeling av landet i forskningsfondregioner vil til syvende og sist være et politisk spørsmål og en politisk avgjørelse. Men avgjørelsen må bygge på faglige premisser, utredet og vedtatt i den enkelte fylkeskommune. Spørsmålet her i Rogaland blir derfor: Hvilke fylke(r) skal vi by opp til dans. Skal vil gå sørover mot Agderfylkene, skal vi gå nordover til de andre vestlandsfylkene (Vestlandsrådsfylkene) eller skal vi se etter helt andre samarbeidsparter. Hva med Finnmark? Tar vi utgangspunkt i at Rogaland er et viktig energifylke og at størsteparten av leverandørindustrien til olje og gass-næringen befinner seg i Rogaland hadde det kanskje ikke vært så dumt å søke kontakt med Finnmark. Det ville gitt oss en god innfallsport til olje- og gassnæringen i nord. Før vi søker kontakt med andre fylker er det nødvendig å gjøre en hjemmelekse. Ideelt sett bør vi utarbeide en FOU- strategi for Rogaland som grunnlag for kommende drøftinger med andre fylker. Denne strategien må innledningsvis beskrive fylkets utgangspunkt for satsing på FOU for å stimulere til økt innovasjon både i privat og offentlig sektor. Videre bør strategien beskrive hvilke næringer som bør prioriteres, hvilken forsknings- og utviklings- kompetanse som finnes innen de prioriterte næringene og hvilke forsknings- og utviklingsmessige problemstillinger som er framtredende på kort og lengre sikt innen disse næringene. Hvilke målsettinger har fylket med hensyn langsiktige strategier for FOU? Dette arbeidet starter ikke på bar bakke. Alle forskningsinstitutt, Universitetet og høyskolene har sine strategier. En viktig del av arbeidet vil derfor være å samle inn og systematisere det som er gjort på dette området. Dette må være et viktig grunnlag for arbeidet. Videre må næringslivets behov for FOU utforskes noe grundigere enn det som er gjort til nå. Et visst utgangspunkt har vi fått gjennom VRI ( prosjektet Virkemidler for Regional Innovasjon og FOU) og det arbeidet som kompetansemeglerne har gjort til nå. Dette må kanskje suppleres med noen dybdeintervju med utvalgte bedriftsledere for at vi skal være sikre på at det grunnlaget vi presenterer er representativt for næringslivet i Rogaland. Regionale forskningsfond representerer er ny mulighet både for næringsliv, FOU-miljø og offentlig forvaltning i Rogaland. Selv om det er nærliggende å tenke næringsliv og innovasjon i forbindelse med disse forskningsfondene, er det å bygge langsiktig kompetanse ved universitetet, høyskolene og forskningsinstituttene også en oppgave for de Regionale forskningsfondene. Ordningen med Regionale forskningsfond er en del av regionreformen som iverksettes fra Vi har derfor ikke all verdens tid til utredninger og drøftinger før det må tas en avgjørelse med hensyn til inndeling av landet i forskningsfondregioner. Denne inndelingen vil være svært viktig for Rogaland som for de øvrige fylkene i landet og det er derfor viktig at det gjøres et godt og grundig arbeid før avgjørelsen treffes. Det er noe vi legge opp til her i Rogaland. Tekst: Norvald Skretting Næringssjef Illustrasjon: Ståle Ådland Næringsseksjonen

14 GJESTE Skribent Det blir ofte sagt at det er menneskene som bor i Norge som gjør landet rikt, ikke oljen. Humankapitalen utgjør rundt 85 prosent av nasjonalformuen vår. Petroleumsformuen rundt 4 prosent. Det er takket være en høyt utdannet befolkning, og et arbeidsliv preget av samarbeid og medinnflytelse at Norge har hatt en fantastisk velstandsutvikling de siste årene. Forberedt på framtida Daglig leder for senter for innovasjonsforskning ved UiS, Martin Gjelsvik, skriver i juninummeret av Rogaland i Utvikling om sorte svaner, om behovet for å være forberedt på uventede hendelser og evne til å møte utfordringer på lang sikt. Fra mitt perspektiv er det to politiske prosjekt vi må lykkes med for å være best mulig forberedt på framtida: vi må innrette utdanningene våre slik at de er tilpasset kompetansebehovene i arbeidslivet, samtidig som de makter å gi alle like muligheter til å få brukt sine evner og ressurser. Samfunnets og den enkeltes utvikling henger nøye sammen. Vi har i stor grad lykkes i å møte globaliseringsutfordringene, i å bygge kompetanse og ta i bruk ny teknologi, og i å utvikle Norge til et kunnskapssamfunn. Nettopp norsk oljehistorie illustrerer dette. I løpet av år har vi på dette området utviklet teknologi og kompetanse fra et nullpunkt til et punkt der norske miljøer er blant de fremste i verden på flere områder. Det er også en sektor der myndighetene har spilt en avgjørende rolle for å overføre, utvikle og ta i bruk ny teknologi. Ekofisk, det første feltet på norsk sokkel, ble i hovedsak bygget ut ved hjelp av utenlandske selskaper og utenlandsk teknologi. Kunnskap i bytte mot olje Utover 70-tallet ble det imidlertid utviklet konsesjonsvilkår for de utenlandske selskapene som bidro til teknologioverføring og utvikling av norsk kompetanse. Blant annet ble de utenlandske selskapene enten pålagt, eller sterkt oppfordret til å drive opplæring av norske selskaper og myndigheter. Dette var en del av konsesjonsvilkårene. Selskapene ble oppfordret til å bygge opp en organisasjon i Norge som hadde tilstrekkelig kompetanse og beslutningsmyndighet til å stå for både feltutbygging og drift, og til å ansette nordmenn i sine organisasjoner. Det ble videre opprettet et sett med avtaler, «Teknologiavtalene», mellom den norske staten og de utenlandske selskapene som forpliktet selskapene til å gjennomføre forskningssamarbeid med norske forskningsog utviklingsmiljøer. Avtalene fikk svært stor betydning for oppbyggingen av et kompetent norsk miljø, særlig innenfor lete- og utviningsteknologi, marine konstruksjoner og 14 Rogaland i utvikling

15 undervannsteknologi. Disse avtalene innebar et nytt prinsipp, man byttet kunnskap mot olje. Norge var det eneste landet i verden som hadde inngått avtaler av denne typen. Utdanning er nøkkelen vi må bruke den Det at vi hadde sterke tekniske og naturvitenskapelige fagmiljøer ved norske universiteter og forskningsinstitusjoner, var avgjørende for utviklingen av petroleumsnæringen Samtidig bidro fremveksten av næringen til at det ble utviklet nye fagområder ved universiteter og høgskoler. Det ble opprettet nye petroleumsrelaterte utdanninger utover 70-tallet, blant annet ved NTH i Trondheim, Universitetene i Bergen og Oslo og ved daværende distriktshøyskole i Rogaland. I tillegg tok arbeidstakere med bakgrunn fra andre disipliner tilleggsutdanning i petroleumsfaglige emner. Uten denne langvarige og massive satsingen på teknologioverføring, på forskning og på utdanning, er det lite trolig at aktiviteten hadde blitt så høy på norsk sokkel. Ny kunnskap og viktig kompetanse var, og er fremdeles, en forutsetning for å kunne utnytte norske olje- og gassressurser. Det er en forutsetning for å finne nye olje- og gassfelt utenfor Norge og for å kunne utnytte alternative og fornybare energikilder. Innovasjon innenfor alle områder i samfunnet vårt, enten det er miljøteknologi, helse eller utdanning, forutsetter kunnskap. Vi må være i front når det gjelder egen FoU og vi må være i stand til å ta i bruk og videreutvikle kunnskap som er produsert andre steder. Siden 60-tallet har vi hatt en utdanningsrevolusjon i Norge. Vi har en god utdanning, men vi kan likevel ikke hvile på laurbærene. Relativt sett har andre land hatt en sterkere utvikling enn Norge. Tall fra OECD viser at Norge ikke lenger er i verdenstoppen i utdanning, vi befinner oss nå mer midt på treet. Det er gledelig at drøyt fire av ti mellom 25 og 34 år har høyere utdanning, men samtidig ser vi at nesten to av ti i samme aldersgruppe ikke har fullført videregående. Frafallet er altfor stort; nesten hver tredje ungdom slutter før de har fullført videregående. Endringer i arbeidsmarkedet For ikke mer enn 20 år siden så det norske arbeidsmarkedet ganske annerledes ut enn det gjør i dag. Det var flere muligheter for mennesker som ikke behersket grunnleggende ferdigheter, eller som ikke hadde formell fag- eller yrkeskompetanse. Norge er fremdeles et land med mange muligheter, men nå forutsetter disse i stor grad grunnleggende ferdigheter og formell kompetanse. Norge er blant de OECD-landene som har minst behov for ufaglært arbeidskraft - og behovet vil bli enda mindre. SSB har regnet ut at vi i 2025 beregnet kun vil ha behov for at rundt 3 prosent av arbeidsstyrken er ufaglært, mot 7 prosent i dag. Samtidig er det altså elever som ikke fullfører videregående hvert år. En del av disse kommer tilbake til videregående senere eller kvalifiseres på andre måter, men tallet er allikevel altfor høyt. Fortsetter utviklingen innbærer dette at vi i 2025 kan ha personer som det ikke vil være behov for i arbeidslivet. Det er omtrent like mange som Stavangers befolking. Vi kan ikke forholde oss rolige til at ungdom velger bort videregående og dermed en viktig plattform for videre læring, for jobb og stabil inntekt. Sannsynligheten for å bli ekskludert fra videre utdanning og arbeidsliv allerede som ung voksen mangedobles dersom man ikke fullfører videregående opplæring. Blant unge mellom 20 og 24 år som har påbegynt, men ikke fullført videregående opplæring, står rundt 24 prosent av mennene og 28 prosent av kvinnene utenfor både arbeid og utdanning. I en situasjon der vi står overfor en mulig nedgang i økonomien vet vi også at det alltid er de med lavest kvalifikasjoner som står i størst fare for å forsvinne fra arbeidslivet. I tillegg til et høyt frafall i videregående opplæring vet vi at 40 prosent av de arbeidsledige og halvparten av de som er hjemmeværende, eller på trygd, har dårlige lese- og skriveferdigheter. Læring for endring I et samfunn preget av raske endringer og nye utfordringer som krever stadig ny innsikt, er kontinuerlig læring i arbeidet og i hverdagen helt nødvendig. Demokratisering av kunnskap og økt tilgjengelighet til kunnskap er derfor et viktig mål for regjeringen og for meg, og en forutsetning for å gjøre den enkelte forberedt på framtida. Vi vet at behovet for kompetanse vil øke i årene som kommer uavhengig av konjunktursvingninger. De viktigste årsakene til dette er at eldrebølgen medfører behov for flere hender innenfor helse og omsorg og at et generelt høyt kunnskaps- og teknologinivå vil øke etterspørselen etter utdannet arbeidskraft i hele arbeidslivet. Arbeidstakere med høy formell kompetanse vil generelt ha et komparativt fortrinn i både å utvikle og å bruke ny teknologi og har derfor potensial for å være mer produktive. Utdannet arbeidskraft er en forutsetning for teknologisk utvikling. Det er sannsynlig at veksten i høyere utdanning kommer til å fortsette i årene som kommer. Allerede om få år vil det komme større ungdomskull inn i høyere utdanning. Dersom dette faller sammen med økonomiske nedgangstider, kan vi forvente at en større andel av ungdommene velger studier framfor jobb. Dette gir oss både utfordringer og muligheter. Utfordringer når det gjelder kapasitet i utdanningssystemet og muligheter til å få den kompetansen samfunnet trenger. Men det skjer ikke av seg selv. I dag vet vi at det er stort behov for kunnskap innenfor realfag og teknologi, innefor helse og omsorgsfag og innenfor læreryrket. Utfordringene er at dette ikke er de mest populære fagene blant ungdom. Vi risikerer å få et gap mellom tilbud og etterspørsel når det gjelder kompetanse. Forberedt på framtida Vi kan ta lærdom av klimakrisen. Vi så tegnene for 20 år siden og vi skulle handlet da. Vi skulle ha vært i forkant når det gjelder miljøteknologi og hatt langsiktige planer for å redusere utslipp - når driver vi brannslukkingsarbeid. Dette må vi unngå når det gjelder utdanning. For å være forberedt på framtida i 5, 10, 20 år så må vi iverksette tiltak allerede i dag. Regjeringen arbeider derfor med en stortingsmelding om hvordan utdanningssystemet vil kunne møte krav og behov i framtida. I dette arbeidet går vi ut fra tre hovedstrategier. Det ene er å kvalifisere så mange som mulig gjennom videregående. Det andre er å jobbe for at enda flere velger høyere utdanning og at den er så arbeidsrelevant som mulig og det tredje er å legge til rette for læring i arbeidslivet og gjennom etter- og videreutdanning. Hvordan vi legger til rette for at hver enkelt, gjennom utdanning og læring, kan få utviklet sine evner og brukt sin kunnskap på best mulig måte, er avgjørende for å opprettholde og videreutvikle et velferdssamfunn preget av inkludering, solidaritet og vekst. Tora Aasland Statsråd for forskning og høyere utdanning

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11. i utvikling Nr. 2 2006, 11. årgang Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Rogaland fylkeskommune nr. 2-06 NNHOLD Storstilt satsing

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Vi ønsker våre lesere En Riktig God Jul! Innhold

Vi ønsker våre lesere En Riktig God Jul! Innhold Nr. 4 - desember 2007 Fagblad om yrkesopplæring Fra trailersjåfør til rørlegger side 10 Voksenopplæring på anbud 9 Sportsfiskelandslinja 16 Trives som transportlærling 18 Låsesmed - et etisk yrke 26 Innhold

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Gjennomgang av tilbudet for utdanning til sertifikatpliktig mannskap og offiserer i norsk videregående opplæring, fagskoler og høgskoler/universitet. En rapport fra

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

ROGALAND. for jobb. og utdanning. Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere

ROGALAND. for jobb. og utdanning. Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere ROGALAND 2009 for jobb og utdanning 1 Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere Muligheter for Jobb i Rogaland er et produkt fra Multi Media AS. Magasinet distribueres i Rogaland til alle elever på 10. årstrinn,

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden

asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden en rapport fra EL & IT Forbundet asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden en rapport fra EL & IT Forbundet 2 EL & IT FORBUNDET 2008 EL & IT

Detaljer

Ingen feilmarginer 4 Vanskelig å bli gullsmed 9 Håndverk på frimerker 24 Stein er gammel kultur 36 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING

Ingen feilmarginer 4 Vanskelig å bli gullsmed 9 Håndverk på frimerker 24 Stein er gammel kultur 36 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING NR. 3 - OKTOBER 2011 - ÅRGANG 55 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING Ingen feilmarginer 4 Vanskelig å bli gullsmed 9 Håndverk på frimerker 24 Stein er gammel kultur 36 innhold Redaktørens lederartikkel... 3 Sveisefaget...

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2014 Nå også på www.konjunktur.no Les alt på www.konjunktur.no NETT Det kommer fortsatt til å gå godt i Rogaland Bedriftsundersøkelsen bekrefter stor etterspørsel

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

NR. 3 - oktober 2013 - ÅRGANG 57 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. likestilling på stedet hvil i 40 år s. 4

NR. 3 - oktober 2013 - ÅRGANG 57 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. likestilling på stedet hvil i 40 år s. 4 NR. 3 - oktober 2013 - ÅRGANG 57 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING likestilling på stedet hvil i 40 år s. 4 flotte nye skoler 18, 54 banemontører og moskus 12 vindenergi - operatør 31 innhold Leder: Skal elever

Detaljer