Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) KLASSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011"

Transkript

1 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) KLASSE Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til å ta bevisste og riktige valg

2 Innledning Denne lokale læreplanen i Utdanningsvalg gjelder for de 3 grunnskolene i Randaberg kommune, skoleåret 2010/2011. Utdanningsvalg skal gi elevene bedre forutsetninger for å gjøre bevisste utdannings- og yrkesvalg, knytte grunnskole og videregående skole tettere sammen og knytte grunnskole opp mot lokalt næringsliv. Denne lokale læreplanen skal være styrende for det innhold og de aktiviteter Utdanningsvalg skal ha på de tre skolene. Planen bygger på læreplanen gitt gjennom Kunnskapsløftet, samt på tidligere utarbeidede planer i utdannings- og yrkesveiledning for skolene i Randaberg. Faget Utdanningsvalg skal bygge på og videreutvikle elevenes interesser, gi dem praktiske utfordringer, gi dem mulighet til å velge innhold i opplæringen i faget, fremme elevmedvirkning og medvirke til større engasjement. Gjennom dette faget vil elevene bli mer bevisst sine egne interesser, ferdigheter og verdier, og de vil bli i stand til å sette seg realistiske mål for videre utdanning. Elevene vil i Utdanningsvalg bli godt kjent med utdanningsprogrammene i videregående skole. De vil få mulighet til å hospitere på/prøve ut selvvalgte utdanningsprogram. Elevene får også arbeidslivserfaring gjennom hospitering i bedrift. Gjennom egne evalueringer og refleksjoner vil elevene bli bedre i stand til å gjøre riktige utdannings- og yrkesvalg seinere. Planen vil være under kontinuerlig evaluering og eventuelle revideringer kan bli gjort foran hvert skoleår. Nye læreverk i faget vil også bli vurdert. Det er utarbeidet arbeidsoppgaver og tema- og prosjektarbeidsbeskrivelser til denne planen. For å kunne gi en så god og omfattende utdannings- og yrkesveiledning som denne planen legger opp til, vil det være påkrevd å kunne nytte timer fra andre fag når elevene arbeider med tema- og prosjektarbeid, samt hospiterer i videregående skole. Utdanningsvalg skal bidra til at elevene får tro på egne evner og muligheter i framtidig utdanning og senere yrkesliv. Randaberg, Turid Nygård Arne Tobiasen Odd Ivar Alsvik rådgiver, Harestad skole rådgiver, Goa skole rådgiver, Grødem skole

3 Formål med faget Bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen Bevisstgjøring om og utprøving av interesser, evner og anlegg kan bidra til at flere foretar kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke Bidra til økt forståelse for arbeidslivets krav til kunnskap og kompetanse Gi elever erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer ulike utdanningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker. Gi elevene mulighet til praktisk aktivitet og fordypning i fag Legge til rette for at den enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg Legge grunnlag for videre opplæring, arbeid og livslang læring Hovedområder i faget Om videregående opplæring og arbeidsliv (20 %) Utprøving av utdanningsprogram (60 %) (20 %) Timetall i/organisering av faget Faget utgjør totalt 113 timer, noe som tilsvarer ca. 152 skoletimer à 45 minutter. Disse timene er fordelt slik i fag- og timefordelingsplanen for Randabergskolene: 8. trinn ca. 25 % 38 timer - På Harestad skole ligger denne UTVtimen fast på timeplanen på 8. trinn. 9. trinn ca. 50 % 76 timer - 1 t/u UTV er timeplanfestet. Det er rådgiver som har denne timen fast. Den andre er overført til K&H 10. trinn ca. 25 % 38 timer - Timen er lagt til Samfunnsfag 1 t/u i hver klasse på 10. trinn. 152 timer Som nevnt i innledningen vil det være påkrevd å kunne nytte timer fra andre fag når elevene arbeider med tema- og prosjektarbeid, samt hospiterer i videregående skole. Dersom Utdanningsvalg legges som faste timer på elevenes timeplan, vil disse periodevis kunne nyttes som studietimer/arbeidstimer i andre fag. I denne planen ligger det forslag til når timene i UTV kan tilbakeføres til fag som har «mistet» timer. Selve organiseringen av timene avgjøres på den enkelte skole. Det er ikke karaktervurdering i faget. I karakterrubrikken på terminkarakterutskrift og vitnemål føres «Deltatt»- Det er ikke eksamen i faget.

4 Grunnleggende ferdigheter i faget Kunnskapsløftet vektlegger fem basisferdigheter som skal gå igjen i grunnutdanningen. Disse skal også vektlegges i Utdanningsvalg: Uttrykke seg muntlig elevsamtaler gruppesamtaler muntlig presentasjon av oppgaver og prosjekter samtaler/intervju i forbindelse med hospitering/praksis eller i prosjektarbeid Uttrykke seg skriftlig skriftlige oppgaver rapporter arbeid med UTV-permen jobbsøknad/cv Lese informasjonsmateriell og internettsider med informasjon om yrker og utdanning oppgavehefte/lærebok med oppgaver og aktiviteter Regne arbeide med statistisk informasjon bli kjent med begreper innen personlig økonomi bli kjent med begreper innen næringslivsøkonomi bli kjent med begreper innen samfunnsøkonomi Bruke digitale verktøy søke informasjon på Internett om yrker og utdanning utføre ulike tester ved hjelp av PC/Internett skrive oppgaver utarbeiding av informasjonsmateriell (brosjyre) dokumentere arbeid med faget

5 8. trinn Hovedområder: og «Om videregående opplæring og arbeidsliv» Tidsplan Kompetansemål Innhold Tidsbruk august september - bli kjent med læreplanen for trinnet - presentere årsplanen for elever og foresatte på 8. trinn 1 oktober desember Om videregående opplæring og arbeidsliv. presentere lokalt arbeids- og næringsliv og vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen utvalgte utdanningsprogram og yrker - få en oversikt over det lokale næringsliv i Randaberg Se temabeskrivelse Det lokale næringsliv Del A «Min fremtid», Pedlex, Norsk Skoleinformasjon s bli bevisst sine personlige egenskaper - bli bevisst sine interesser - sette opp en realistisk plan for 8. trinn 6 2 «Min fremtid» s «Min fremtid» s reflektere over hva som kjennetegner et godt liv og et godt arbeidsliv «Min fremtid» s kjenne til viktige regler og lover som gjelder for barn og ungdom «Min fremtid» s tilegne seg kunnskaper om familieøkonomi. - definere hva som er et godt arbeidsliv for den enkelte elev «Min fremtid» s ha kunnskaper om arbeidsmarkedet, næringslivet, partene i arbeidslivet og likestillingsspørsmål «Min fremtid» s Rollespill (ansettelsesprosessen) Se egen beskrivelse 11

6 Januar - april April (uke 12, 2011) UTV-timene kan i denne perioden tilbakeføres til fag som har «mistet»/kommer til å «miste» timer i forbindelse med prosjektarbeid Om videregående opplæring og arbeidsliv. presentere lokalt arbeids- og næringsliv og vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen utvalgte utdanningsprogram og yrker - ha god kunnskap om enkelte bedrifter/næringer i Randaberg kommune. Se temabeskrivelse Det lokale næringsliv Del B Mai - juni UTV-timene kan i denne perioden tilbakeføres til fag som har «mistet» timer i forbindelse med prosjektarbeid 18

7 9. trinn Hovedområder:, «Om videregående opplæring» og «Utprøving av utdanningsprogram» På 9. trinn er det avsatt 2 t/u til UTV. Denne planen er lagt opp slik at 1 t/u nyttes til faget. Den andre timen er på Harestad skole lagt til faget K & H. Tidsplan Kompetansemål Innhold Tidsbruk august reflektere over og presentere utdanninger og yrker i - bli kjent med læreplanen for trinnet - bli mer kompetent til å gjøre valg - få bedre selvinnsikt - sette opp en realistisk plan for 9. trinn september - november november - desember Om videregående opplæring og arbeidsliv beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring. forklare forskjellen på strukturen i studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram, og samtale om hvordan de kan gi ulike yrkes- og karrieremuligheter erfaringer fra utprøvingen Presentere årsplanen for elever og foresatte på 9. trinn «Min fremtid», Pedlex, Norsk Skoleinformasjon s få god kjennskap til tilbudsstrukturen for videregående opplæring - få god kjennskap om innholdet i de fem utdanningsprogrammene som Randaberg VGS tilbyr. - bruke sin digitale kompetanse i dette arbeidet. - bruke sin digitale kompetanse knyttet til personlig kartlegging - velge hvilket utdanningsprogram eleven vil hospitere på til våren i 9. klasse (uke 14, 2011) «Min fremtid», Pedlex, Norsk Skoleinformasjon s Besøk på Yrkesmessen 2010» (24. eller 25. nov.) (Yrkes- og utdanningsmesse i Stavanger Forum)

8 Pizza Prego (NHO) - få kjennskap til en bedrift/virksomhet og et valgt yrke i bedriften/virksomheten 3 Januar - april Om videregående opplæring og arbeidsliv beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring. forklare forskjellen på strukturen i studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram, og samtale om hvordan de kan gi ulike yrkes- og karrieremuligheter - få kjennskap til endel av de utfordringene en mindre bedrift møter (økonomiske og etiske dilemma) - få god kjennskap om innholdet i de sju siste utdanningsprogrammene. - bruke sin digitale kompetanse til dette arbeidet 14 april mai Utprøving av utdanningsprogram planlegge, gjennomføre og dokumentere utdanninger og yrker i erfaringer fra utprøvingen Om videregående opplæring og arbeidsliv. presentere lokalt arbeids- og næringsliv og vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen utvalgte utdanningsprogram og yrker reflektere over og presentere utdanninger og yrker i - få inngående kjennskap til et valgt utdanningsprogram Uke 14 (2011): Hospitering på Randaberg vgs. m/for- og etterarbeid Se egen beskrivelse! - lære om jobbsøking «Min fremtid», Pedlex, Norsk skoleinformasjon, s Prosjekt: «Ut i arbeid» - 3 dager i arbeidslivet (uke 18: Harestad, - uke 19: Grødem - uke 20: Goa) - få kjennskap til en bedrift/virksomhet og et valgt yrke i bedriften/virksomheten bruke sin digitale kompetanse knyttet til personlig kartlegging - velge hvilket utdanningsprogram eleven vil hospitere på i 10. klasse

9 10. trinn Hovedområder: «Om videregående opplæring», «Utprøving av utdanningsprogram» og Tidsplan Kompetansemål Innhold Tidsbruk august - oktober Om videregående opplæring og arbeidsliv beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring. forklare forskjellen på strukturen i studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram, og samtale om hvordan de kan gi ulike yrkes- og karrieremuligheter Om videregående opplæring og arbeidsliv. presentere lokalt arbeids- og næringsliv og vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen utvalgte utdanningsprogram og yrker erfaringer fra utprøvingen - bli kjent med læreplanen for 10. trinn - bli mer kompetent til å gjøre valg - få bedre selvinnsikt - sette opp en realistisk plan for 10. trinn Presentere årsplanen for elever og foresatte på 10. trinn «Min fremtid», Pedlex, Norsk Skoleinformasjon s «Min fremtid», Pedlex, Norsk Skoleinformasjon s få god kjennskap til utdannings- og yrkesmuligheter i anleggsbransjen og innen offshore- og maritime fag Besøke Anleggsbransjens rekrutteringsdager 2010 (22. september, 2010) (forbeholdt aktuelle elever) Besøke «Realfagstorget»(forbeholdt aktuelle elever) ( Besøke Åpen Offshore- og maritim dag ( Presentasjon av Helsearbeiderfaget Karrieresamtaler (m/rådgiver) november erfaringer fra utprøvingen Utprøving av utdanningsprogram planlegge, gjennomføre og dokumentere utdanninger og yrker i - bli bevisst egen kompetanse relatert til forestående utdanningsvalg - få inngående kjennskap til et valgt utdanningsprogram, ulike lærefag, lærlingeordningen eller utdannelse på høyskole- og universitetsnivå. Karrieresamtaler (m/rådgiver) Uke 45: Hospitering på Randaberg, Sola, Vågen, Øksnevad/Rygjabø, Bergeland, St. Olav eller Godalen VGS Besøk på Yrkesmessen 2011 (24. eller 25. nov.) (Yrkes- og utdanningsmesse i Stavanger Forum)

10 januar februar erfaringer fra utprøvingen reflektere over utdanninger og yrker i forhold til egne interesser og forutsetninger erfaringer fra tidligere hospiteringer - få kjennskap og god informasjon om utdanningsmulighetene i Rogaland Besøk fra Forsvaret og LO NB: Søknadsfrist for inntak på individuell vurdering 1. februar - få inngående kjennskap til et valgt yrke/yrkesretning og tilhørende utdanning - «Min karrierevei» Skriftlig hjemmeoppgave tilknyttet fagene norsk, samfunnsfag og kunst&håndverk Se egen oppgavebeskrivelse! 2 - bruke sin digitale kompetanse knyttet til personlig kartlegging ta et bevisst utdanningsvalg Gjennomgang av innsøkningsprosessen + innsøkning NB: Søknadsfrist- Fellesinntaket - 1.mars Mars - juni UTV-timene er organisatorisk lagt til den 4. timen i samfunnsfag på Harestad skole.

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Grimstad kommune Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Utarbeidet av: Nere Kiland Jan Terje Nilsen Ragnhild Tønnesøl Blom Grimstad, 2008 Revidert av Nere Kiland, Jan Arve Søfteland og Ragnhild Tønnesøl Blom

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert

Detaljer

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR Programfag til valg 8. - 10 TRINN Fra nasjonal fagplan Læreplanene i programfag til valg skal angi: mål og innhold for forberedelsesfasen, der elevene gis mulighet til å skaffe

Detaljer

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN LOALT UTABEIDET FAGPLAN FO Programfag til valg 8. - 10 TINN 1 Fra nasjonal fagplan Læreplanene i programfag til valg skal angi: mål og innhold for forberedelsesfasen, der elevene gis mulighet til å skaffe

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Vassmyra Blomdalen Lindesnes - Marnar

Vassmyra Blomdalen Lindesnes - Marnar - FORORD Skoleeierne i, Mandal og dal gav i mars -07 følgende oppdrag til rådgiverne ved ungdomsskolene: lage læreplaner for programfag til valg med mål, innhold forberedelsesfasen, mål, innhold, organisering

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 ELEKTROFAG DATA OG ELEKTRONIKK 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

Verktøykasse i utdanningsvalg

Verktøykasse i utdanningsvalg Verktøykasse i utdanningsvalg Verktøykasse i Utdanningsvalg. Denne verktøykassa ble laget fordi jeg kom over mange gode undervisningsopplegg i arbeidet mitt med Ny modell for karriereveiledning i det 13.

Detaljer

Rammeplan. Prosjekt til fordypning

Rammeplan. Prosjekt til fordypning Rammeplan Prosjekt til fordypning Vedtatt av HKU 22.10. 2013 2 Innhold 1. INNLEDNING...4 2. BAKGRUNN...5 3. ORGANISERING OG INNHOLD...6 4. REGIONALE PRIORITERINGER OG VIRKSOMHETSMÅL...5 5. FRA FORSKRIFT

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON LYD 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK TØMRERFAGET 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Idéhefte til det digitale informasjons-og læremateriellet Muligheter www.utdanningsforbundet.no1 Innhold Forord s. 3 Utdanningsvalg s. 4 Til rådgiver

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGFAG Valg for 3 år. Alle elevene fra 8.årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer(a 60 min) tilvalg

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTRO Elektrikerfaget

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTRO Elektrikerfaget LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTRO Elektrikerfaget 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag

Detaljer

FOU-RAPPORT OM DEN FØRSTE VIDEREUTDANNING I UTDANNINGSVALG. Stein Løvgaard

FOU-RAPPORT OM DEN FØRSTE VIDEREUTDANNING I UTDANNINGSVALG. Stein Løvgaard FOU-RAPPORT OM DEN FØRSTE VIDEREUTDANNING I UTDANNINGSVALG Stein Løvgaard 1 FORORD Denne rapporten er skrevet som del av mitt forsknings- og utviklingsarbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg har vært

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i verksted og ved bedriftsbesøk Elektrikerfaget

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i verksted og ved bedriftsbesøk Elektrikerfaget LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i verksted og ved Elektrikerfaget 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold 1. Vurdering i steinerskolenes videregående trinn.... 2 2. Årsoppgaven i steinerskolene, formål og perspektiv, kompetansemål

Detaljer

RAPPORT FOR 2011. - utprøving i faget utdanningsvalg. aase.bergmann@bergen.kommune.no

RAPPORT FOR 2011. - utprøving i faget utdanningsvalg. aase.bergmann@bergen.kommune.no RAPPORT FOR 2011 - utprøving i faget utdanningsvalg aase.bergmann@bergen.kommune.no Rapport for 2011 INNHOLD: 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Målsetting for prosjektet 3. Aktiviteter for å oppnå målsetting

Detaljer