EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE"

Transkript

1 HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 2 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære og farmakologi Utdanning : Sykepleie / Sjukepleie Kull : GRSD07 og GRSD08 Dato : 12. mai 2009 Fagansvarlig/fagansvarleg : Antall sider/ antal sider : Fred Ivan Kvam 5 (inkludert denne) Nynorsk tekst følgjer etter bokmålsteksten. Eksamenstid : 6 timer/timar Tillatte hjelpemidler/ Tillatte hjelpemiddel : Ingen Merknader: Bokmål: Merknadar: Nynorsk: Alle oppgavene skal besvares. Faglærer kommer ikke rundt i eksamenslokalene. Eventuelle spørsmål i forbindelse med uklarheter knyttet til oppgaveteksten formidles til faglærer via eksamensvaktene. Alle oppgåvene skal svarast på. Faglæraren kjem ikkje rundt i eksamenslokala. Eventuelle spørsmål knytta til uklarheiter i høve til oppgåveteksten må formidlast til faglæraren via eksamensvaktene.

2 EKSAMEN i MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPLIGE EMNER, del 2. SYKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI Bokmål Del I. Svar utdypende på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Oppgave 1. Hjertesykdommer 20 p Gjør rede for årsaker, symptomer og behandling ved hjertesvikt. Ta med virkningsmekanismer og vanlige bivirkninger når du skriver om aktuelle medikamenter som brukes. Oppgave 2. Fordøyelsessykdommer 10p Gjør rede for symptomer, diagnose og behandling ved cancer coli (tykktarmskreft). Oppgåve 3. Sepsis (blodforgiftning). 10 p Gjør kort rede for årsaker, symptomer, diagnose og behandling. Ta med virkningsmekanismer og bivirkninger når du skriver om aktuelle medikamenter. Oppgave 4. Nyrer og mannlige kjønnsorganer. 8 p a) Gjør rede for årsaker og behandling ved akutt nyresvikt. 2 p b) Forklar prinsippet ved dialysebehandling. 5 p c) Forklar hva som menes med prostatisme? Hva forstår vi med prostatahyperplasi? Nevn behandlingstiltak ved prostatakreft. Oppgave 5. Endokrine sykdommer 15 p Gjør rede for forekomst, symptomer, diagnose, behandling og komplikasjoner ved diabetes mellitus type 1. Oppgave 6. Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). 10 p Hvilke mekanismer/årsaker ligger til grunn for sykdommen? Gjør rede for symptomer og behandling av KOLS. Ta med virkningsmekanismer og vanlige bivirkninger når du skriver om aktuelle medikamenter som brukes. 2

3 Del II. Svar kort på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Hver oppgave teller 1 poeng. Oppgave 7. Hvilken mekanisme ligger til grunn for benzylpenicillinets (det vanlige penicillinet) sin bakteriedrepende virkning? 8. Hvordan kan bakteriene beskytte seg mot benzylpenicillinets virkning? 9. Nevn to viktige årsaker til akutt, bakteriell meningitt. 10. Nevn to viktige årsaker til magesår (ulcus ventriculi et duodeni). 11. Hvilken sykdom er rotavirus årsak til? 12. Nevn 2 viktige undersøkelsesmetoder ved gallesteinssykdom. 13. Nevn 4 symptomer på hypotyreose. 14. Hvordan smitter hepatitt B virus? 15. Nevn 4 symptomer på cancer mammae (brystkreft). 16. Hva menes med stressinkontinens? 17. Forklar forskjellen på glomerulonefritt og pyelonefritt. 18. Nevn 3 tegn/symptomer på hydrocephalus. 19. Hva er glaukom (grønn stær)? 20. Nevn 2 karakteristika ved en føflekk som får deg til å mistenke den for å være et malignt melanom. 21. Forklar forskjellene på mekanisk og nevrogent høretap 22. Nevn 3 årsaker til mekanisk ileus. 23. Nevn 4 sikre bruddtegn. 24. Nevn 4 bivirkninger ved gipsbehandling. 25. Hvilke symptomer er typiske ved fractura colli femoris? 26. Nevn 3 indikasjoner på at et febersykt barn bør ha tilsyn av lege. 3

4 EKSAMEN i MEDISINSKE OG NATURVITSKAPLEGE EMNER, del 2. SJUKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI Nynorsk Del I. Svar utdjupande på følgjande spørsmål. Alle oppgåvene skal svarast på. Oppgåve 1. Hjartesjukdomar 20 p Gjer greie for årsaker, symptom og behandling ved hjartesvikt. Ta med verknadsmekanismer og vanlege sideverknader når du skriv om aktuelle medikament som vert brukte. Oppgåve 2. Fordøyingssjukdommar 10 p Gjer greie for symptom, diagnose og behandling ved cancer coli (tjukktarmskreft). Oppgåve 3. Sepsis (blodforgiftning). 10 p Gjer kort greie for årsaker, symptom, diagnose og behandling. Ta med verknadsmekanismer og sideverknader når du skriv om aktuelle medikament. Oppgåve 4. Nyrer og mannlege kjønnsorgan. 8 p a) Gjer kort greie for årsaker og behandling ved akutt nyresvikt. 2 p b) Forklar prinsippet ved dialysebehandling. 5 p c) Forklar hva ein meiner med prostatisme? Kva forstår vi med prostatahyperplasi? Nemn behandlingstiltak ved prostatakreft. Oppgåve 5. Endokrine sjukdommar 15 p Gjer greie for forekomst, symptom, diagnose, behandling og komplikasjonar ved diabetes mellitus type 1. Oppgåve 6. Kronisk obstruktiv lungesjukdom (KOLS). 10 p Kva mekanismer/årsaker ligg til grunn for sjukdommen? Gjer greie for symptom og behandling av KOLS. Ta med verknadsmekanismer og sideverknader når du skriv om aktuelle medikament. 4

5 Del II. Svar kort på følgjande spørsmål. Alle oppgåvene skal svarast på. Kvar oppgåve tel 1 poeng. Oppgåve 7. Kva mekanisme ligg til grunn for benzylpenicillinet (det vanlige penicillinet) sin bakteriedrepende verknad? 8. Korleis kan bakteriane verna seg mot verknaden av benzylpenicillinet? 9. Nemn to viktige årsaker til akutt, bakteriell meningitt. 10. Nemn to viktige årsaker til magesår (ulcus ventriculi et duodeni). 11. Kva sjukdom er rotavirus årsak til? 12. Nemn 2 viktige undersøkingsmetodar som vert nytta ved gallesteinssjukdom. 13. Nemn 4 symptom på hypotyreose. 14. Korleis smittar Hepatitt B virus? 15. Nemn 4 symptom på cancer mammae (brystkreft). 16. Kva meiner ein med stressinkontinens? 17. Forklar ulikskapen mellom glomerulonefritt og pyelonefritt. 18. Nemn 3 teikn/symptom på hydrocephalus. 19. Kva er glaukom (grøn stær) 20. Nemn 2 karakteristika ved ein føflekk som får deg til å mistenkja den for å vera eit malignt melanom. 21. Forklar ulikskapen mellom mekanisk og nevrogent høyretap. 22. Nemn 3 grunnar til mekanisk ileus. 23. Nemn 4 sikre teikn på beinbrot. 24. Nemn 4 biverknader ved gipsbehandling. 25. Kva symptom er typiske ved fractura colli femoris? 26. Nemn 3 indikasjonar på at eit febersjukt barn bør ha tilsyn av lege. 5

6 SENSORVEILEDNING EKSAMEN i MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPLIGE EMNER 2. SYKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI Pensum til denne eksamen er følgende: Almås, H. (2001) Klinisk sykepleie 2, Gyldendal akademisk, Oslo. s , , , sider Falck Larsen, J. (2000) Obstetrik/gynækologi; basisbog, Munksgaard, København. Kap , sider Grønseth, R. og Markestad, T. (2005) Pediatri og pediatrisk sykepleie, Fagbokforlaget. Kap sider Hokland, B. M. og Madsen, S. (2000) Klinisk kjemi og fysiologi, Gyldendal. s sider Jacobsen, D. (2001) Sykdomslære : indremedisin, kirurgi og anestesi, Gyldendal akademisk. s og s sider Simonsen, T., Lysaa, R. og Aarbakke, J. (2004) Illustrert farmakologi 1, Fagbokforlaget. s , sider Simonsen, T., Lysaa, R. og Aarbakke, J. (2004) Illustrert farmakologi 2, Fagbokforlaget. s sider Sensurering: Som vedlegg til dette skrivet finnes Anbefalt sensorrettleiing for bachelorutdanning i sjukepleie. Her er det gitt anbefalingar om bruk av det nye karaktersystemet ved sensurering av eksamener i sykepleie. De kvalitative målene som er anbefalt er følgende: Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene For å lette sensureringen foreslår jeg allikevel at vi også bruker kvantitative mål. Innen naturvitenskaplige felt tror jeg dette må være en riktig tilnærming. Oppgavene i denne eksamen er poengsatt og utgjør til sammen 100 poeng (%). Dersom vi tar utgangspunkt i en skala der 40 % av meningsinnholdet må være med for at kandidaten skal bestå, kan vi prøve følgende skala: Symbol % poeng A B C D E F 39-0 Det er mulig at dette systemet gjør det svært vanskelig å oppnå toppkarakterer på kvantitativt grunnlag. Det er da viktig å huske at poenger og prosenter er veiledende det er helhetsinntrykket som viktigst! 6

7 Del I. Svar utdypende på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Oppgave 1. Hjertesykdommer 20 p Gjør rede for årsaker, symptomer og behandling ved hjertesvikt. Ta med virkningsmekanismer og vanlige bivirkninger når du skriver om aktuelle medikamenter som brukes. Ved hjertesvikt er hjertets pumpeevne svekket slik at det ikke klarer å dekke organenes behov for oksygen. Årsaker: Koronarsykdom (gjennomgått infarkt) Hypertensjon Klaffefeil (mitralstenose, aortastenose, mitralinsuffisiens) Arytmier (atrieflimmer) Kronisk lungesykdom (cor pulmonale) Coarctatio aortae Kardiomyopati / myokarditt Blodet stuves bakover i det store eller lille kretsløpet med trykkøkning og utsining av væske fra kapillærer til vevet. Skiller mellom høyresidig og venstresidig hjertesvikt, men venstresidig svikt varer aldri lenge alene. Den utvikler seg raskt til en kombinert svikt. Symptomer: Høyresidig svikt - vesentlig symptomer fra systemkretsløpet. Ankelødemer Venestuvning halsvener, hepatomegali, splenomegali Acites Tretthet Redusert blodtrykk Nykturi Akutt venstresidig hjertesvikt vesentlig symptomer fra lungekretsløpet blodet stuves opp i lungevev og alveoler: Hviledyspnoe Surklende respirasjon Hoste Skummende, blodig ekspektorat Angst, uro Blek, klam hud Overgang til lungeødem og evt. kretsløpssvikt (takykardi, lavt BT) Kronisk venstresidig hjertesvikt ofte stiv og hypertrofisk ventrikkel med nedsatt fylning. Anstrengelsesdyspnoe Tretthet Nedsatt matlyst Stuvningssymptomer Nattlig dyspnoeanfall må ligge med hevet overkropp Behandling: Fysisk avlastning og tilpassning av livsførsel etter funksjonsnivå. Røykestopp. Ligge med hevet overkropp. Salt- og væskerestriksjon med tilpasset diett (vektreduksjon, alkohol) Redusere høyt blodtrykk Korrigere anemi Kirurgisk 7

8 Revaskularisering (gjenoppretting av blodsirkulasjonen, bypassoprasjon) eller perkutan transluminal koronar angioplastikk PTCA ved koronarsykdom. Klaffeprotese ved klaffefeil Korrigere septumdefekter og coarctatio aortae. Hjertetransplantasjon. Medisinsk ACE-hemmere enalapril (Renitec), lisinopril (Zestril, Vivatec, Lisinopril), kaptopril (Capoten, Captopril), ramipril (Triatec) Diuretika furosemid (Lasix, Diural) Betablokkere metoprolol (Seloken, Metoprolol, Selo-Zok) Digitalis digitoksin (Digitoxin), digoksin (Lanoxin) Nitrater ved lungestuvning Sorbangil, Ismo, Monoket, Transiderm-Nitro Det forventes at det i besvarelsen inkluderes en kort omtale av virkningsmekanisme og bivirkninger ved noen aktuelle medikamentgrupper som brukes ved hjertesvikt. ACE-hemmere: Virkningsmekanisme: Hemmer enzymet som skal omdanne angiotensin I til den aktive vasokonstriktoren angiotensin II. Hemmer også dannelse av aldosteron og nyrenes utskillelse av natrium øker. Bivirkninger: Hoste er viktig ellers sjeldne Diuretika: Virkningsmekanisme: Øker utskillelsen av natrium i nyrene, vann trekkes med og urinvolumet øker. Reduserer kroppens væskevolum / blodvolum, og reduserer eventuelle ødemer. Bivirkninger: Impotens, urinsyregikt, postural hypotensjon (svimmelhet) -blokkere: Virkningsmekanisme: Hindrer sympatisk virkning spesielt på hjertet. Dette gir lavere puls og slagvolum, som igjen gir redusert minuttvolum og lavere blodtrykk. Bivirkninger: Tung pust, slapphet, impotens, kalde hender / føtter. Digitalis : Virkningsmekanisme: Bivirkninger: Nitrater: Virkningsmekanisme: Bivirkninger: Hemmer Na + /K + -pumpen i hjertemuskelcellene. Dette fører indirekte til økning av intracellulær Ca 2+, som igjen gir kraftigere kontraksjonsrespons i hjertemuskelcellene. Smalt terapeutisk område. I terapeutiske doser gastrointestinale (anoreksi, kvalme, brekninger). Ved overdosering tåkesyn og endret fargesyn (gulsyn). Arytmier. Frigjør nitrogenoksyd (NO) som fører til relaksasjon av glatte muskelceller i blodkarveggene i små doser primært på venesiden. Hypotensjon Pulserende hodepine, flushing, kvalme. 8

9 Oppgave 2. Fordøyelsessykdommer. 10 p Gjør rede for symptomer, diagnose og behandling ved cancer coli (tykktarmskreft). Symptomer: Diagnose: Behandling: Endringer av avføringsvaner - perioder med diaré og obstipasjon Blodig / slimete avføring - spesielt ved cancer recti Colonileus Magesmerter Allmennsymptomer (slapphet, tretthet, dårlig matlyst) Blod i avføringen gir mistanke Rektal eksplorasjon Rektoskopi med biopsi Ved cancer recti Palpasjon av store svulster Rtg. colon Coloskopi med biopsi Kirurgi 1) Ved høyresidig svulst høyresidig hemikolektomi med ileotransversostomi (anastomose mellom ileum og colon transversum). 2) Ved venstresidig svulst venstresidig hemikolektomi (anastomose colon transversum og sigmoideum eller rectum og anus). 3) Ved cancer distalt i rectum, fjernes endetarmen og endetarmsåpningen. Colon sigmoideum legges fram på bukveggen (colostomi) 4) Evt. fjerning av solitære levermetastaser. Cytostatika og strålebehandling gis etter operasjon i noen få tilfeller. Oppgåve 3. Sepsis (blodforgiftning). 10 p Gjør kort rede for årsaker, symptomer, diagnose og behandling. Ta med virkningsmekanismer og bivirkninger når du skriver om aktuelle medikamenter. Definisjon: Årsaker: Etiologi: Symptomer: Patogenese: Bakteremi med tegn på generell infeksjon (frostanfall, feber, påvirket allmenntilstand, evt. sjokk) 50 % skyldes Gram-positive, aerobe bakterier (stafylokokker, streptokokker, enterokokker, pneumokokker) % skyldes Gram-negative, aerobe bakterier (E. coli og andre enterobakterier, meningokokker, Pseudomonas aeruginosa) 5-10 % anaerobe bakterier Bakterier spres til blodet fra et primærfokus (abscess, sårinfeksjon, i.v kateter eller infeksjon i luftveier, urinveier eller abdominalorganer). Ofte pasienter med nedsatt infeksjonsforsvar (kreft, immunosuppressiv og cytotoksisk behandling, kroniske hjerte-, levereller lungesykdommer, eldre, store kirurgiske inngrep, organ- og beinmargstransplantasjon) 1. Tegn på generell infeksjon (feber, frostanfall, petekkier, medtatt 9

10 Diagnose: Behandling: allmenntilstand eventuelt med sjokk og dissiminert intravaskulær koagulasjon). 2. Tegn på infeksjon i primærfokus. 3. Infeksjoner med de mest virulente bakteriene som meningokokker, pneumokokker og gruppe A streptokokker kan gi hurtig utvikling av sjokk. Sykdomsbilde Oppvekst av bakterier i blodkultur Bakteriologiske prøver fra primærfokus LPK, SR, CRP 1. Høye doser baktericid virkende antibiotika (etter at bakteriologiske prøver er tatt). Vanligvis 2 ulike antibiotika eksempelvis et aminoglykosid og et penicillin eller cefalosporin. 2. Hurtig korreksjon av sjokk med væske i.v. og vasokonstringerende medikamenter, acidose og elektrolyttforstyrrelser. 3. O 2 evt. respirator dersom redusert respirasjon. 4. Drenasje av pussansamlinger. Fjerning av infiserte i.v. katetere. Det forventes at det i besvarelsen inkluderes en kort omtale av virkningsmekanisme og bivirkninger ved noen aktuelle antibiotika. Aminoglykosider: Penicilliner: Cefalosporiner: Bredt antibakterielt spektrum må administreres parenteralt. Baktericid ved å hemme bakterienes proteinsyntese og skade cellemembranen. Smalt terapeutisk vindu nefro- og ototoksiske. Administreres peroralt eller parenteralt. Bactericid ved å hemme celleveggsyntesen. Bredt terapeutisk vindu bivirkninger er allergiske reaksjoner (7-10 % kryssallergi med cefalosporiner), gastrointestinale problemer. Bredt antibakterielt spektrum de fleste administreres parenteralt, men ett peroralt middel finnes. Bactericid ved å hemme celleveggsyntesen. Bredt terapeutisk vindu sjelden alvorlige bivirkninger 3% får allergiske reaksjoner. Ellers smerte på injeksjonsstedet, tromboflebitter og moderate gastrointestinale bivirkninger. Oppgave 4. Nyrer og mannlige kjønnsorganer. 8 p a) Gjør rede for årsaker og behandling ved akutt nyresvikt. Deles inn i oligurisk (diurese < ml) som er vanligste form og non-oligurisk. Akutt nyresvikt deles etter årsak inn i tre hovedgrupper: Prerenal nyresvikt: Renal nyresvikt: Redusert blodgjennomstrømning i nyren pga. blodtrykksfall. Sepsis, pankreatitt, stor blødning, dehydrering (diaré, oppkast, peritonitt, ileus, brannskde). Gir iskemisk nyreskade. Behandlingen er væsketilførsel og eventuelt medikamenter for å øke blodtrykket. Ofte toksisk skade i nyren. Soppforgiftning, etylenglykol, stor muskelskade, alvorlig infeksjon, glomerulonefritt. 10

11 Postrenal nyresvikt: Behandlingen er rettet mot årsaken, ofte trenger pasienten dialysebehandling. Avløpshindring i urinveiene. Svulster, steiner, prostatahypertrofi. Behandlingen er kirurgisk med fjerning av avløpshinderet. Generelt om behandling: Redusert væskeinntak dersom overhydrering Ionebytter (Resonium-Calcium) eller dialyse ved hyperkalemi. Kateter for å overvåke diurese. Acidose korrigeres med tilførsel av base. 2 p b) Forklar prinsippet ved dialysebehandling. Målet er å fjerne avfallstoffer fra pasientens blod og justere innholdet av viktige nyttestoffer. Ved hemodialyse ledes blodet fra pasienten inn i en maskin der blodet ledes over en semipermeabel membran med dialysevæske på andre siden av membranen. Ved peritonealdialyse fungerer peritoneum som dialysemembran. Dialysevæske fylles inn i bukhulen via et kateter. Etter kort tid har det blitt en likevekt mellom dialysevæsken og kroppens ekstracellulærvæske. Dialysevæsken med avfallsstoffer tømmes via samme kateteret og ny dialysevæske tilsettes. Ved CAPD (Continuos Ambulatory Peritoneal Dialysis) læres pasienten opp til selv å utføre peritonealdialysen. 5 p c) Forklar hva som menes med prostatisme? Fellessymptomer på grunn av svulst i prostata eller skrumping på grunn av betennelse. Hyppig vannlating Dårlig kraft på strålen Problemer med å komme i gang (hesitasjon) Problemer med å få tømt blæren helt (resturin) Etterdrypp Nattlig vannlating Akutt urinretensjon Hva forstår vi med prostatahyperplasi? Forstørrelse av prostata som skyldes et adenom (en godartet svulst). Dersom adenomet ligger nær urethra skal det lite til før en får symptomer på avklemming. Nevn behandlingstiltak ved prostatakreft. Akutt retensjon behandles med kateter eller blærepunksjon. Operasjon dersom prostatismen er plagsom. Flere operasjonsalternativer i Norge brukes oftest transurethral reseksjon (TUR). Hormonbehandling (østrogener). Redusere androgenproduksjonen ved å operere bort testiklene. Oppgave 5. Endokrine sykdommer 15 p Gjør rede for forekomst, symptomer, diagnose, behandling og komplikasjoner ved diabetes mellitus type 1. 11

12 Definisjoner: - type I (insulinkrevende diabetes): Nedsatt/opphørt insulinproduksjon. Debuterer ofte i ung alder, brått med uttalte symptomer. - type II (ikke insulinkrevende diabetes): Redusert effekt av insulin, pasientene ofte overvektige. Pas. vanligvis over 40 år, debuterer mindre dramatisk av og til med senkomplikasjoner. Forekomst: Symptomer: Diagnose: Behandling: Kost: Høy serumglukose - glukosuri - polyuri - dehydrering - elektrolyttforstyrrelser - tørste - urinveisinfeksjoner - soppinfeksjoner nedentil (vulva) Økt fettnedbrytning - ketonlegemer - acidose Vekttap 1) Symptomer på diabetes + s-glukose 11,1 mmol/l 2) Fastende blodprøver viser s-glukose 7,0 mmol/l 3) Glukosebelastning: s-glukose 11,1 mmol/l 2 timer etter at pasienten har drukket en løsning med 75 g sukker i et glass vann. Opplæring og motivasjon for at pasienten skal mestre sykdommen, være symptomfrie, ha god livskvalitet, normal livslengde og unngå senkomplikasjoner. Kost Mosjon Medikamenter Kontroll Kost anbefalt av Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (små hyppige måltider, mye fiber og tungt absorberbare polysakkarider, lite hurtig absoberbart sukker, lite mettet fett til fordel for mer umettet fett). Bruke kunstige søtningsstoffer fritt. Mengde tilpasset vekt - vektreduksjon er spesielt aktuelt for % av pasientene med type 2 diabetes. Økt fysisk aktivitet muskelbruk senker insulinbehovet. Medikamenter: Alltid Insulin ved type I diabetes. Ideelt dersom en kan etterligne normalt mønster og tilnærmet normalt s-glukose nivå. Ulike regimer. Fra enkel morgeninjeksjon til multiinjeksjonsbehandling der pas. selv doserer insulin etter egne s-glukosemålinger. Forebygging av komplikasjoner: 12

13 - fotpleie - egenkontroll av behandling ved å måle s-glukose og undersøke urin på glukose og ketoner Skille mellom akutte komplikasjoner og senkomplikasjoner Akutte komplikasjoner: Hypoglykemi: Symptomer: Sult Uro Kald, klam, blek hud Nedsatt bevissthet Bevisstløshet evt. kramper Behandling: Sukker per os (sukkerbit, sjokolade, honning) Ved bevisst pasient skive og melk / saft Glukose i.v. Dersom bevisstløs Glucagon i.m. Hyperglykemi (hyperglykemisk ketoacidose): Symptomer: Behandling: Magesmerter (barn) Brekninger Hyppig vannlatning, Dehydrert, slapp Hyperventilasjon (Kussmauls respirasjon) Nedsatt bevissthet Sykehusinnleggelse Væske og elektrolyttkorreksjon (inkludert K + ) Insulin i.v. Oppgave 6. Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). 10 p Hvilke mekanismer/årsaker ligger til grunn for sykdommen? Gjør rede for symptomer og behandling av KOLS. Ta med virkningsmekanismer og vanlige bivirkninger når du skriver om aktuelle medikamenter som brukes. Generelt: KOLS omfatter kronisk bronkitt og emfysem tilstander med progressiv, irreversibel luftveisobstruksjon Mekanismer: 1. Alveoleveggene ødelegges og alveolene flyter sammen til emfysemblærer med mindre gassutvekslingsareal. 2. Tap av lungenes elastisitet lungene lukker seg raskt under ekspirasjonen og det blir nedsatt luftgjennomstrømning og økt luftholdighet perifert for bronkiolene. 3. Tendens til dannelse av slimplugger i bronkiolene. Årsaker: Røyking (absolutt viktigst) Luftforurensing Dårlige boforhold Økt slimproduksjon, nedsatt ciliefunksjon Alfa1-antitrypsin mangel (tap av elastisitet) Kronisk bronkitt 13

14 Langvarig astma Symptomer: Behandling: Kronisk hoste med ekspektorat, særlig om morgenen Pipelyd og forlenget ekspirasjon Dyspnoe Ved emfysem tønneformet thorax, hviledyspnoe, hypoksi, cyanose, Cor pulmonale. Komplikasjoner bronkopneumoni, spontanpneumothorax Redusere luftforurensing spesielt røyking Fysioterapi økonomisk bruk av respirasjonsmuskler Langvarig O 2 -behandling Bruk av respiratorer CPAP / BIPAP hindrer sammenfall av perifert lungevev. Volumreduserende kirurgi. Lungetransplantasjon. Medikamenter: 2 -stimulatorer, glucokortikoider, antikolinergica, teofyllin Det forventes at det i besvarelsen inkluderes en kort omtale av virkningsmekanisme og bivirkninger ved noen aktuelle medikamentgrupper som brukes ved KOLS. 2 -stimulatorer: Dilatasjon av glatt muskulatur i bronkioler Adm. som inhalasjon (pulver, aerosol) Lite bivirkninger ved vanlig dosering. Ved store doser: Hjertebank Tremor Lett blodtrykksfall Medikamentene: fenoterol (Berotec) salbutamol (Ventoline, Salbuvent) terbutalin (Bricanyl) Glucokortikoider: Hemmer dannelse av prostaglandiner og leukotriener, reduserer betennelsesreaksjonen. Lite bivirkninger som inhalasjon Evt. soppinfeksjon i munnhulen Medikamentene: beklametason (Becotide) budesonid (Pulmicort) flutikason (Flutide) Antikolinergica: Ipatropiumbromid (Atrovent) demper parasympatisk effekt og gir bronkodilatasjon. Som inhalasjonsaerosol. Brukes stort sett sammen med 2 -stimulatorer. Bivirkning: Tørre slimhinner Teofyllin: c-amp Ca 2+ i glatte muskelceller og derved bronkodilatasjon. Adm. p.o. eller som infusjon / injeksjon. Smal terapeutisk bredde bør måle serumnivå Bivirkninger: Søvnproblemer Hodepine Kvalme / diaré Tachycardi / blodtrykksfall Medikamentene: teofyllin (Aminophyllin, Theo-Dur) 14

15 Del II. Svar kort på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Hver oppgave teller 1 poeng. Oppgave 7. Hvilken mekanisme ligger til grunn for benzylpenicillinets (det vanlige penicillinet) sin bakteriedrepende virkning? Benzylpenicillinet hemmer enzymer som er nødvendige for dannelse av bakterienes cellevegg. 8. Hvordan kan bakteriene beskytte seg mot benzylpenicillinets virkning? Ved å danne enzymet betalaktamase som spalter kjernen i penicillinet. 9. Nevn to viktige årsaker til akutt, bakteriell meningitt. Meningokokker, pneumokokker, hemofilus influenzae 10. Nevn to viktige årsaker til magesår (ulcus ventriculi et duodeni). Helicibacter pylori og NSAID`s, corticosteroider, syre/pepsin-virkning på slimhinnen, arvelig disposisjon, røyking, stress. 11. Hvilken sykdom er rotavirus årsak til? Akutt gastroenteritt hos barn (1½ - 2 år gamle). 12. Nevn 4 symptomer på cancer mammae (brystkreft). Kul i brystet Tyngdefornemmelse Lette smerter Blodig sekret fra brystvorten Asymetriske bryst Inndratt brystvorte eller hud Appelsinskallhud (peau d`orange) ved infiltrert svulst til hud 13. Hva menes med stressinkontinens? Det intra-abdominale trykket overstiger lukketrykket i urethra og det lekker urin ved eksempelvis hoste eller løft. 14. Forklar forskjellen på glomerulonefritt og pyelonefritt. Glomerulonefritt: Pyelonefritt: Betennelse i karnøstene immunologisk reaksjon, kommer via blodbanen Betennelse i nyrebekkenet bakteriell infeksjon, kommer via urinveiene 15. Nevn 3 tegn/symptomer på hydrocephalus. Hos små barn: Økt hodestørrelse 15

16 Hos voksne: Trykkøkning kan gi irritabilitet, hodepine, brekninger, solnedgangsblikk (øynene blir stående rotert nedover). Trykkøkning fører raskt til hodepine, kvalme og brekninger, evt. herniering (hjernestammen presses ned mot benstrukturen i rundt foramen magnum og blotrykks- og respirasjonsregulerende sentra skades og pasienten dør). Trykkøkningen kan også gi nedsatt bevissthet (somnolens, sopor, coma). 19. Hva er glaukom (grønn stær)? Økt intraokulært trykk - som fører til nerveskade. 20. Nevn 2 karakteristika ved en føflekk som får deg til å mistenke den for å være et malignt melanom. Voksende føflekk som har: - uregelmessige kanter - ujevn pigmentering (ofte røde / hvite og brune / svarte områder) - kløende og prikkende følelse - rødme (betennelse) rundt føflekken - sår/ blødning 21. Forklar forskjellene på mekanisk og nevrogent høretap Mekanisk høretap er høretap som skyldes redusert lydoverføring i mellomøret (otosklerose). Kan behandles med høreappart. Nevrogent (sensorisk) høretap er høretap pga. redusert antall lydoppfattende celler i sneglehuset. 22. Nevn 3 årsaker til mekanisk ileus. - hindringer i tarmlumen (gallesten, ufordøyd mat, harde avføringsknoller, invaginasjon). - hindringer i tarmveggen (atresi/stenose, traume, svulst, betennelse, stråleskade). - hindringer utenfor tarmveggen (aderanser, inneklemt brokk, svulster, volvolus). 23. Nevn 4 sikre bruddtegn. - indirekte ømhet - feilstilliger - abnorm bevegelighet - krepitasjoner - synlige fragmenter 24. Nevn 4 bivirkninger ved gipsbehandling. - hudskader - atrofi - kontrakturer - ischemi 16

17 25. Hvilke symptomer er typiske ved fractura colli femoris? Smerter i hofteregionen. Ved dislokerte brudd også funksjonsutfall. Forkortet og utadrotert ekstremitet. (Ved innkilt brudd kun smerter ved gange). 26. Nevn 3 indikasjoner på at et febersykt barn bør ha tilsyn av lege. Betydelig nedsatt allmenntilstand Spesifikke symptomer tung pust, nakke-stivhet og lignende. Høy feber > 40.5 C Langvarig feber (> 4 dager) Alder < 3 mnd Husk imidlertid: kan være alvorlig syk uten feber! Engstelige foreldre 17

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG INSTITUTT FOR SYKEPLEIE EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i Sykepleie / Bachelor i Sjukepleie Kull : GRS10. Ny/utsatt prøve. Emnekode og namn/namn

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 2 Generell patologi, sykdomslære og farmakologi

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG INSTITUTT FOR SYKEPLEIE EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i Sykepleie / Bachelor i Sjukepleie Kull : GRS11 Emnekode og namn/namn : BSM2A Medisinske

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis:

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis: Diabetes er vår nye folke-epidemi. Over en halv million nordmenn lider av diabetes i en eller annen form, og man antar at antallet kommer til å fordobles i løpet av de nærmeste år. Drøyt 200.000 nordmenn

Detaljer

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03 Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Diabetes mellitus ========================================================= Kronisk stoffskiftesykdom som rammer 2-3 % av den norske

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

Vi hjelper deg å mestre din diabetes. - vi gir deg bedre helse

Vi hjelper deg å mestre din diabetes. - vi gir deg bedre helse Ditt Apotek En informasjonsbrosjyre fra Vi hjelper deg å mestre din diabetes - vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 5 Type 1-diabetes 7 Årsaker og sykdomsutvikling 7 Symptomer og diagnose 8 Behandling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3 En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Diabetes Innholdsfortegnelse Om diabetes... 3 Type 1-diabetes... 3 Type 2-diabetes... 3 Risikotest/ diabetestest... 4 BLODSUKKERREGULERING OG EGENMÅLING... 5 Normal

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Oppgave 2 Totalt 15% A 2 % Leukemi inndeles i 2 hovedformer. Nevn hvilke. B 13 % Velg en av de to hovedformene. Beskriv symptomer og tegn.

Oppgave 2 Totalt 15% A 2 % Leukemi inndeles i 2 hovedformer. Nevn hvilke. B 13 % Velg en av de to hovedformene. Beskriv symptomer og tegn. P-eksamen Oppgave 1 Totalt 17% A 5 % Beskriv forskjellen på åpent og lukket brudd. B 12 % Gjør rede for symptomer på brudd. Oppgave 2 Totalt 15% A 2 % Leukemi inndeles i 2 hovedformer. Nevn hvilke. B 13

Detaljer

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave Kiarash Tazmini Elektrolyttveileder Kiarash Tazmini Diakonhjemmet Sykehus 2014 (1. utgave 2011, 5. opplag 2013) 2. utgave, 1. opplag 2014 Omslagsillustrasjon: Kari C. Toverud

Detaljer

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING INNLEDNING Prosjektet Kreft og Lindring kom i gang som følge av at Stjørdal kommune ble Nord -Trøndelags undervisningshjemmetjeneste i 2010. Arbeidet med prosjektet startet i oktober 2010 med varighet

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Antibiotikaveileder Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Utarbeidet av Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling og Seksjon

Detaljer

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell ABC om ryggmargsskade for helsepersonell - Målgruppe: HELSEPERSONELL - Innholdsfortegnelse Forord... 5 Mål og hensikt med heftet... 5 Rehabiliteringsprosessen... 7 Definisjon rehabilitering... 7 Behandlingslinje

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander 14. Dette kapitlet oppsum merer kost- og ernæringsbehandling ved en rekke utvalgte diagnoser og medisinske tilstander. 168Kosthold ved ulike diagnoser

Detaljer

Digitale Helsefag Medisinsk ordbok. (2004). Oslo: Kunnskapsforlaget ANS. Definisjonene er gjengitt med tillatelse fra Kunnskapsforlaget.

Digitale Helsefag Medisinsk ordbok. (2004). Oslo: Kunnskapsforlaget ANS. Definisjonene er gjengitt med tillatelse fra Kunnskapsforlaget. Fagtermer Digitale Helsefag Medisinsk ordbok. (2004). Oslo: Kunnskapsforlaget ANS. Definisjonene er gjengitt med tillatelse fra Kunnskapsforlaget. abdomen, buk, den delen av kroppen som ligger mellom brystkassen

Detaljer

Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling.

Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling. Brukerversjonen av Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling. Utgitt av: Helsedirektoratet og Diabetesforbundet, høsten 2010. Bestillingsnummer: IS-1689 Heftet

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

BARN KREFT. og legemidler. Sår og sårpleie Julekrydder. Spørsmål og svar om KUNDEMAGASIN 4 : 2003

BARN KREFT. og legemidler. Sår og sårpleie Julekrydder. Spørsmål og svar om KUNDEMAGASIN 4 : 2003 KUNDEMAGASIN 4 : 2003 MAGASINET Spørsmål og svar om KREFT BARN og legemidler BARN OG LEGEMIDLER: ANTIBIOTIKA SÅR: BEHANDLING SYKDOM: KREFT JUL: KRYDDER URTER: INGEFÆR AKTUELT: JULEKRYDDER TA MED DETTE

Detaljer

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Dette bør du vite om KOLS vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 4 Luftveiene 6 Emfysem 8 Kronisk bronkitt 9 KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) 10 Behandling

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer