EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE"

Transkript

1 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG INSTITUTT FOR SYKEPLEIE EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i Sykepleie / Bachelor i Sjukepleie Kull : GRS10. Ny/utsatt prøve. Emnekode og namn/namn : BSM2A Medisinske og naturvitenskaplige emner del 2 Patologi, sykdomslære og farmakologi / Patologi, sjukdomslære og farmakologi Eksamensform : Skriftlig eksamen Eksamensdato : 23. september 2011 Eksamenstid : 4 timer/timar Antall sider/ antal sider : 3 (inkludert denne) Nynorsk tekst følgjer etter bokmålsteksten. Tillatte hjelpemidler/ Tillatte hjelpemiddel : Ingen Fagansvarlig/fagansvarleg : Fred Ivan Kvam Merknader: Bokmål: Merknadar: Nynorsk: Alle oppgavene skal besvares. Faglærer kommer ikke rundt i eksamenslokalene. Eventuelle spørsmål i forbindelse med uklarheter knyttet til oppgaveteksten formidles til faglærer via eksamensvaktene. Alle oppgåvene skal svarast på. Faglæraren kjem ikkje rundt i eksamenslokala. Eventuelle spørsmål knytta til uklarheiter i høve til oppgåveteksten må formidlast til faglæraren via eksamensvaktene.

2 EKSAMEN i MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPLIGE EMNER, del 2. GENERELL PATOLOGI, SYKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI Bokmål Del I. Svar utdypende på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Hjerte og karsykdommer Oppgave p Gjør rede for mulige årsaker, symptomer og behandling ved essensiell hypertensjon. Inkluder virkningsmekanismene til 3 av de viktigste medikamentgruppene, og ta med viktige bivirkninger behandling med de ulike medikamentgruppene kan gi. Diabetes mellitus Oppgave p Gjør rede for årsaker, symptomer, diagnose, behandling og senkomplikasjoner ved diabetes mellitus, type 2. Ta med virkningsmekanismer og bivirkninger når du skriver om aktuelle medikamenter som brukes. Oppgave 3. Lungesykdom 12 p Gjør rede for mulige årsaker, symptomer, diagnose og behandling ved astma bronchiale. Ta med virkningsmekanismer og vanlige bivirkninger når du skriver om aktuelle medikamenter som brukes. Nyresykdom Oppgave 4. 8 p a) Gjør rede for årsaker, symptomer, behandling og prognose ved kronisk nyresvikt (uremi). 2 p b) Forklar prinsippet ved dialysebehandling. 5 p c) Forklar hva som menes med prostatisme? Hva forstår vi med prostatahyperplasi? Nevn behandlingstiltak ved prostatakreft. Del II. Svar kort på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Hver oppgave teller 1 poeng. Oppgave 5. Nevn de 5 klassiske kjennetegnene på akutt betennelse i et vev. 6. Hva menes med en metastase? 7. Hva menes med et synonympreparat? 8. Hva mens med første passasje effekten? 9. Forklar ordene hematemese og melena. 10. Nevn 3 årsaker til ikterus. 11. Nevn 4 symptomer på hypotyreose. 12. Med hvilken mekanisme påvirker warfarin (Marevan) blodstansningen? 13. Nevn 2 forskjeller på Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. 14. Nevn 2 symptomer på multippel sklerose. 15. Nevn minst 4 risikofaktorer for osteoporose. 16. Hva er artrose? 17. Ved å se på pasientens hud kan man gjøre en rekke observasjoner. Forklar hva som menes med henholdsvis cyanose og hematom. 18. Nevn 4 årsaker til anemi. 2

3 EKSAMEN i MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPLIGE EMNER, del 2. GENERELL PATOLOGI, SYKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI Nynorsk Del I. Svar utdjupande på følgjande spørsmål. Alle oppgåvene skal svarast på. Hjerte og karsjukdomar Oppgave p Gjer greie for mogelege årsaker, symptom og behandling ved essensiell hypertensjon. Inkluder verknadssmekanismane til 3 av dei viktigaste medikamentgruppene, og ta med viktige sideverknader behandling med dei ulike medikamentgruppene kan gje. Diabetes mellitus Oppgave p Gjer greie for årsaker, symptom, diagnose, behandling og seinkomplikasjonar ved diabetes mellitus, type 2. Ta med verknadsmekanismer og sideverknader når du skriv om aktuelle medikament som vert brukte. Oppgåve 3. Lungesjukdom 12 p Gjer greie for mogelege årsaker, symptom, diagnose og behandling ved astma bronchiale Ta med verknadsmekanismar og sideverknader når du skriv om aktuelle medikament som vert brukte. Nyresjukdom Oppgave 4. 8 p a) Gjer greie for årsaker, symptom, behandling og prognose ved kronisk nyresvikt (uremi). 2 p b) Forklar prinsippet ved dialysebehandling. 5 p c) Forklar kva ein meiner med prostatisme? Kva forstår vi med prostatahyperplasi? Nemn behandlingstiltak ved prostatakreft. Del II. Svar kort på følgjande spørsmål. Alle oppgåvene skal svarast på. Kvar oppgåve tel 1 poeng. Oppgåve 5. Nemn dei 5 klassiske kjenneteikna på akutt betennelse i eit vev. 6. Kva forstår ein med ein metastase? 7. Kva meiner ein med eit synonympreparat? 8. Kva forstår ein med første passasje effekten? 9. Forklar orda hematemese og melena. 10. Nemn 3 årsaker til ikterus. 11. Nemn 4 symptom på hypotyreose. 12. Med kva mekanisme verkar warfarin (Marevan) på blodstansinga? 13. Nemn 2 ulikskaper mellom Crohns sjukdom og ulcerøs kolitt. 14. Nemn 2 symptom på multippel sklerose. 15. Nemn minst 4 risikofaktorar for osteoporose. 16. Kva er artrose? 17. Ved å sjå på huda til ein pasient kan ein gjera ei rekke observasjoner. Forklar kva ein forstår med kvar av omgrepa cyanose og hematom. 18. Nemn 4 årsaker til anemi. 3

4 SENSORVEILEDNING EKSAMEN i MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPLIGE EMNER 2. GENERELL PATOLOGI, SYKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI Hovedbøkene som er pensum til denne eksamen er: ENTEN: Nordeng, H. M. E. & Spigset, O. (2007) Legemidler og bruken av dem, Oslo, Gyldendal akademisk. Wyller, V. B., Brodal, P. A. & Toverud, K. C. (2009) Det friske og det syke mennesket: cellebiologi, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin, 13 bind, Oslo, Akribe. ELLER: Jacobsen, D., Kjeldsen, S. E., Ingvaldsen, B., Buanes, T. & Røise, O. (2009) Sykdomslære: indremedisin, kirurgi og anestesi, 2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Nordeng, H. M. E. & Spigset, O. (2007) Legemidler og bruken av dem, Oslo, Gyldendal akademisk. ELLER: Simonsen, T. (2006) Illustrated pharmacology for nurses, London, Hodder Arnold. Kap Lim, E. K. S., Loke, Y. K. & Thompson, A. M. (Red.) (2007) Medicine and surgery: an integrated textbook, Edinburgh ; New York, Churchill Livingstone. Sensurering: De kvalitative målene som er anbefalt er følgende: Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene For å lette sensureringen foreslår jeg allikevel at vi også bruker kvantitative mål. Innen naturvitenskaplige felt tror jeg dette må være en riktig tilnærming. Oppgavene i denne eksamen er poengsatt og utgjør til sammen 100 poeng (%). Dersom vi tar utgangspunkt i en skala der 40 % av meningsinnholdet må være med for at kandidaten skal bestå, kan vi prøve følgende skala: Symbol % poeng A B C D E F 39 0 Det er på denne eksamen mulig å oppnå 65 poeng. Poengskalaen må tilpasses dette. Det er mulig at dette systemet gjør det svært vanskelig å oppnå toppkarakterer på kvantitativt grunnlag. Det er da viktig å huske at poenger og prosenter er veiledende det er helhetsinntrykket som viktigst! 4

5 Del I. Svar utdypende på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Hjerte og karsykdommer Oppgave p Gjør rede for mulige årsaker, symptomer og behandling ved essensiell hypertensjon. Inkluder virkningsmekanismene til 4 av de viktigste medikamentgruppene, og ta med viktige bivirkninger behandling med de ulike medikamentgruppene kan gi. Blodtrykk > 140 / 90 mmhg. Ca 10 % av befolkningen. Årsak: Essensiell hypertensjon (90% av alle) finner ikke egentlig årsak til hypertensjonen. Noen disponerende faktorer (ha med 3 4): Økt kalsiumnivå i glatte muskelceller Økt aktivitet i sympatisk nervesystem Høyt saltinnhold i kosten Familiær disposisjon (arv) Overvekt Aterosklerose Hyperinsulinemi Høyt forbruk av alkohol Symptomer. Hodepine Tretthet Svimmelhet Varmefølelse Hjertebank (palpitasjoner) Ved langvarig ubehandlet blodtrykk symptomer fra hjertet, hjerne, nyrer. Ved sekundær hypertensjon symptomer fra grunnsykdommen. Behandling: ACE hemmere: Livsstilsendring letter den medikamentelle behandlingen: Vektreduksjon Saltreduksjon Mosjon Moderere alkoholinntaket Antihypertensive medikamenter: Diuretika: Sympatikushemmere: blokkere: blokkere: Øker utskillelsen av natrium i nyrene, vann trekkes med og urinvolumet øker. Reduserer kroppens væskevolum, blodvolum og reduserer eventuelle ødemer. Hindrer sympatisk virkning på perifere kar, og arteriolene dilateres. Dermed blir blodtrykket redusert. Hindrer sympatisk virkning spesielt på hjertet, gir lavere puls og slagvolum, redusert minuttvolum og lavere blodtrykk Kombinerer effektene overfor + blokkere: Sentralvirkende: Reduserer sentralnervøs stimulering til hjerte og blodkar (metyldopa, klonidin). Relativt lite brukt ikke nødvendig å ha med Perifere vasodilatatorer: Utvider perifere kar. Relativt lite brukt ikke nødvendig å ha med. Kalsiumantagonister (blokkere): Hemmer transporten av kalsiumioner inn i glatte muskelceller. Kalsiumioner er nødvendig for kontraksjon, derfor vil kalsiumkanalblokking føre til dilatasjon og reduksjon av perifer motstand og redusert slagkraft og frekvens av hjertet. Hemmer enzymet som skal omdanne angiotensin I til den aktive vasokonstriktoren angiotensin II. Hemmer også dannelse av aldosteron og det skilles ut natrium via nyrene. Angiotensinblokkere. receptorer. Hemmer angiotensin II ved å blokkere Angiotensin II Viktige bivirkninger (her er det flere alternativer, men dette er det som jeg nevnte: 5

6 Diabetes mellitus Diuretica: Impotens, urinsyregikt, postural hypotensjon (svimmelhet) blokkere: Tung pust, slapphet, impotens, kalde hender / føtter ACE hemmere: Hoste Kalsiumantagonister: Hodepine, rødme, ødem blokkere: Postural hypotensjon Oppgave p Gjør rede for årsaker, symptomer, behandling og senkomplikasjoner ved diabetes mellitus, type 2. Ta med virkningsmekanismer og bivirkninger når du skriver om aktuelle medikamenter. Type 2 diabetes (ikke insulinkrevende diabetes, aldersdiabetes): Redusert effekt av insulin, pasientene ofte overvektige. Pas. ofte over 40 år, debuterer mindre dramatisk enn type I av og til med seinkomplikasjoner. Årsaker: Symptomer: Diagnose: Resistens mot insulin i kroppen / trolig også noe nedsatt produksjon Arv Overvekt Andre faktorer: Andre endokrine sykdommer Medikamenter som tiazider Pankreassykdom Høy serumglukose fører til glukosuri - polyuri - tørste - dehydrering - elektrolyttforstyrrelser - urinveisinfeksjon - vaginitt (candida) Vekttap (Økt fettnedbrytning med dannelse av ketonlegemer og acidose er karakteristisk ved type I diabetes). To fastende blodprøver viser s glukose > 6,0 mmol/l i kapillært fullblod (> 7,0 mmol/l i venøst plasma). Glukosebelastning: s glukose > 11,1 mmol/l 2 timer etter at pasienten har drukket en løsning med 75 g sukker i et glass vann. Behandling: Kost: Medikamenter: Opplæring og motivasjon for at pasienten skal mestre sykdommen Kost Mosjon Medikamenter Kontroll Norsk anbefalt normalkost (mye fiber og tungt absorberbare polysakkarider, lite hurtig absoberbart sukker, lite mettet fett til fordel for mer umettet fett). Mengde tilpasset vekt vektreduksjon er aktuelt for % av disse pasientene. Økt fysisk aktivitet Perorale antidiabetika ved type 2 diabetes dersom kostregulering og vektreduksjon ikke er nok. Metformin (Glucophage): Akarbose (Glucobay): Biguanid derivat. Reduserer glukosefrisettingen fra leveren. Øker muskel og fettvevets følsomhet for insulin. Kan gi melkesyreacidose som bivirkning. Reduserer opptaket av karbohydrater fra tarmen (må derfor tas til måltidene). Bivirkninger er luftsmerter og diaré. 6

7 Sulfonylureaforbindelser (Minidiab, Amaryl, Daonil, Diabenese): Øker frigjøringen av insulin fra betacellene i pankreas. Kan virke kraftig og gi hypoglykemi. Glitazoner (Actos, Avandi): Reduserer cellenes insulinresistens. Gis sammen med biguanider eller sulfonylureaderivater. Kan gi væskeretensjon og anemi. Insulin brukes av en del pasienter med type 2 diabetes. Mange av disse klarer seg med 1 2 injeksjoner middels langtidsvirkende insulin for dagen. Kontroll: Egenkontroll av s glukose Kontroll hos lege Blodprøve HBA 1c Urinprøve: glukose, albumin Oftalmoskopi Kontroll hos fotpleier Forebygging av fotsår Senkomplikasjoner: Aterosklerose angina pectoris / hjerteinfarkt apoplexia cerebri claudicatio intermittens Mikroangiopati nefropati ( nyresvikt) retinopati ( blindhet) nevropati ( nedsatt følesans) Sår som ikke vil gro amputasjon av ben Lungesykdom Oppgave p Gjør rede for mulige årsaker, symptomer, diagnose og behandling ved astma bronchiale. Ta med virkningsmekanismer og vanlige bivirkninger når du skriver om aktuelle medikamenter som brukes. Anfallsvis opptreden av pustebesvær som følge av obstruksjon av små bronkier og bronkioler på grunn av: betennelsesreaksjon i bronkialslimhinne med ødem, hyperreaktiv bronkialmuskulatur med forsnevring av luftveiene, og økt slimsekresjon. Årsaker: Symptomer: Diagnose: Bronkial overfølsomhet overfor eksterne faktorer som tobakksrøyk, luftforurensing, kald luft, fysisk anstrengelse, virusinfeksjoner (rhino og RS). Arvelige faktorer spiller rolle. Hos barn som del av atopisk konstitusjon. Reagerer på ulike pollen, ulike dyrehår, ulike matvarer (sitrusfrukter, egg, fisk, nøtter, erter, skalldyr, jordbær), husstøv med mer. Anfall av pustebesvær Ekspiratorisk stridor, forlenget, pipende ekspirasjon Seigt sekret og hoste Cyanose Kvelningsfornemmelse med angst Sykehistorie og funn forlenget ekspirium (piping i brystet) Allergiutredning med prikktester og RAST (spesifikke IgE mot et spesifikt allergen). Spirometri (VK = Vitalkapasitet, FEV 1 = Forsert ekspiratorisk volum, PEF = Peak ekspiratory flow) Røntgen thorax Blodgasser (i sykehus) Behandling: Først fjerne / unngå eksponering for utløsende faktorer. Opplæring og motivasjon for at pasienten skal mestre sykdommen 7

8 Fysioterapi 2 stimulatorer: Dilatasjon av glatt muskulatur i bronkioler Adm. som inhalasjon (pulver, aerosol) Lite bivirkninger ved vanlig dosering. Ved store doser: Hjertebank Tremor Lett blodtrykksfall Medikamentene: fenoterol (Berotec) salbutamol (Ventoline, Salbuvent) terbutalin (Bricanyl) Glucokortikoider: Hemmer dannelse av prostaglandiner og leukotriener, reduserer betennelsesreaksjonen. Lite bivirkninger som inhalasjon Evt. soppinfeksjon i munnhulen Medikamentene: beklametason (Becotide) budesonid (Pulmicort) flutikason (Flutide) Antikolinergica: Ipatropiumbromid (Atrovent) demper parasympatisk effekt og gir bronkodilatasjon. Som inhalasjonsaerosol. Brukes stort sett sammen med 2 stimulatorer. Bivirkning: Tørre slimhinner Teofyllin: c AMP Ca 2+ i glatte muskelceller og derved bronkodilatasjon. Adm. p.o. eller som infusjon / injeksjon. Smal terapeutisk bredde bør måle serumnivå Bivirkninger: Søvnproblemer Hodepine Kvalme / diaré Tachycardi / blodtrykksfall Medikamentene: teofyllin (Aminophyllin, Theo Dur) Kromoglikat: Hemmer antigenutløst frigjøring av histamin fra mastceller. Kun forebyggende. Adm. inhalajon Bivirkning: Lokal irritasjon i svelget Medikament: kromglikat (Lomudal) Leukotrienreseptorantagonister: Leukotriener spiller en viktig rolle ved brokokonstriksjon og betennelsesutvikling Medikament: Singulair (montelukast) Nyresykdom Oppgave 4. 8 p a) Gjør rede for årsaker, symptomer, behandling og prognose ved kronisk nyresvikt (uremi). Årsaker (holder om 2 er med): - hypertensjon - diabetes mellitus - kronisk pyelonefritt - kronisk glomerulonefritt - cystenyrer Symptomer: Svikt i væskeregulering - polyuri (initialt) dehydrering - oliguri (senere) overhydrering - overhydrering mulig hypertensjon, hjertesvikt 8

9 Svikt i elektrolyttreguelringen - hyperkalemi mulige arrytmier Svikt i syre basereguleringen - acidose hyperventilering (respiratorisk kompensering) Svikt i utskillelsen av avfallsstoffer - almenpåvirkning, anorexi, tretthet - kløe - kvalme / oppkast Svikt i endokrine funksjoner - hypertensjon - anemi (pga redusert erytropoietinproduksjon) - hypokalcemi benskjørhet (pga manglende aktivering av vit. D) Behandling: Årsaksbehandling finnes sjelden symptomatisk behandling viktigst: - proteinfattig kost hemmer produksjonen av nitrogenholdige avfallsstoffer. Evt. tillegg av essensielle aminosyrer. - Antihistaminer kan dempe kløe - Væsketilførsel styrt av diurese - Behandle hypertensjon - Mot hyperkalemi kaliumfattig kost (minus frukt) ionebytter (resonium) dialyse - Mot hypokalcemi Calcium brusegranulat - Mot metabolsk acidose bikarbonat - Mot anemi transfusjon, kunstig erytropoietin - Når nyrefunksjonen er betydelig nedsatt hemodialyse peritonealdialyse / CAPD - Transplantasjon 2 p b) Forklar prinsippet ved dialysebehandling. Målet er å fjerne avfallstoffer fra pasientens blod og justere innholdet av viktige nyttestoffer. Ved hemodialyse ledes blodet fra pasienten inn i en maskin der blodet ledes over en semipermeabel membran med dialysevæske på andre siden av membranen. Ved peritonealdialyse fungerer peritoneum som dialysemembran. Dialysevæske fylles inn i bukhulen via et kateter. Etter kort tid har det blitt en likevekt mellom dialysevæsken og kroppens ekstracellulærvæske. Dialysevæsken med avfallsstoffer tømmes via samme kateteret og ny dialysevæske tilsettes. Ved CAPD (Continuos Ambulatory Peritoneal Dialysis) læres pasienten opp til selv å utføre peritonealdialysen. 5 p c) Forklar hva som menes med prostatisme? Fellessymptomer på grunn av svulst i prostata eller skrumping på grunn av betennelse. Hyppig vannlating Dårlig kraft på strålen Problemer med å komme i gang (hesitasjon) Problemer med å få tømt blæren helt (resturin) Etterdrypp Nattlig vannlating Akutt urinretensjon Hva forstår vi med prostatahyperplasi? Forstørrelse av prostata som skyldes et adenom (en godartet svulst). Dersom adenomet ligger nær urethra skal det lite til før en får symptomer på avklemming. Nevn behandlingstiltak ved prostatakreft. 9

10 Akutt retensjon behandles med kateter eller blærepunksjon. Operasjon dersom prostatismen er plagsom. Flere operasjonsalternativer i Norge brukes oftest transurethral reseksjon (TUR). Hormonbehandling (østrogener). Redusere androgenproduksjonen ved å operere bort testiklene. Del II. Svar kort på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Hver oppgave teller 1 poeng. Oppgave 5. Nevn de 5 klassiske kjennetegnene på akutt betennelse i et vev. Rubor (rødme) Tumor (hevelse) Calor (varme) Dolor (smerte) Functio laesa (nedsatt funksjon) 6. Hva menes med en metastase? Celler fra maligne svulster kan spres via lymfe eller blodbanen til andre steder av Kroppen. Der kan de slå seg ned, dele seg og danne dattersvulster (metastaser). 7. Hva menes med et synonympreparat? Preparater som inneholder samme virkestoff, har samme styrke og samme administrasjonsform 8. Hva mens med første passasje effekten? Fra hoveddelen av tarmsystemet samles veneblodet i vena porta. Portveneblodet går til leveren. Legemidler kan av leveren i ulik grad fjernes fra blodet etter opptak fra tarmen før legemiddelet kommer ut i den systemiske sirkulasjonen. Legemidler kan ha høy eller lav første passasje metabolisme. 9. Forklar ordene hematemese og melena. hematemese melena blodig oppkast mørk, tjæreaktig avføring på grunn av blødning langt oppe i tarmkanalen 10. Nevn 3 årsaker til ikterus. Ved ikterus ses først gulfarging av sklera, senere huden på grunn av en opphopning av bilirubin i blod og vev. Prehepatisk ikterus Hemolyse av erytrocytter Hepatisk ikterus Akutt virushepatitt Toksisk leverskade Langtkommet cirrose (kronisk hepatitt, alkoholskade) Posthepatisk ikterus Avklemming av gallegangene på grunn av stein, bakteriell infeksjon, gallegangskarsinom eller svulst i bukspyttkjertelen 10

11 11. Nevn 4 symptomer på hypotyreose. Kuldefølelse Langsomme bevegelser Langsom tale Tretthet Apati Redusert hukommelse Mental reduksjon og depresjon Nedsatt appetitt men vektøkning Obstipasjon Deigaktig hud (myksødem) Flassing av hud Håravfall Hes stemme 12. Med hvilken mekanisme påvirker warfarin (Marevan) blodstansningen? Warfarin er en vitamin K antagonist. Vitamin K er nødvendig for å danne flere ulike koagulasjonsfaktorer. Marevan hindrer med andre ord koagulasjons systemet i å fungere. 13. Nevn 2 forskjeller på Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Chrons sykdom Ulcerøs colitt Oftest i ileum, men kan Angriper bare tykktarmen forekomme i hele tarmkanalen Betennelse gjennom hele Betennelse bare i slimhinnen tarmveggen Tendens til fistler, stenoser og perforasjon 14. Nevn 2 symptomer på multippel sklerose. Fluktuerende (svingende) sykdomsforløp En rekke forskjellige utfall og symptomer. Øyesmerter og nedsatt syn. Dobbeltsyn. Styringssvikt i armer eller bein, Vannlatnings forstyrrelser, Spastisitet, Prikkende, stikkende parestesier Pareser 15. Nevn minst 4 risikofaktorer for osteoporose. Tidligere brudd Tynne personer (lite fett) Røyking Mor med lårhalsbrudd (Arv) Tidlig menopause, <45 år (østrogener beskytter) Inaktivitet / sengeleie Sykdommer og medikamenter: Prednisolon! Kronisk inflammasjon (RA, Crohn.) Malabsorpsjon (næringsmangel) Hypertyreose 16. Hva er artrose? 11

12 Leddsykdom som karakteriseres av sviktende leddfunksjon med varierende ødeleggelse av leddbrusk og ombygging av leddnært ben 17. Ved å se på pasientens hud kan man gjøre en rekke observasjoner. Forklar hva som menes med henholdsvis cyanose og hematom. Cyanose: Hematom: Blålig farge i hud og slimhinner på grunn av redusert oksygentilførsel. Utbuling på grunn av blødning, blodfylt kul. 18. Nevn 4 årsaker til anemi. Trenger ikke nevne hovedårsakene. Nedsatt produksjon av erytrocytter (jernmangel, folsyremangel, vitamin B 12 mangel) Blødning (manifest eller okkult) Økt nedbrytning av erytrocytter (Talassemi, Sigdcelleanemi) Sekundær anemi (kreft, nyresvikt mangel på erytropoietin, levercirrhose, kronisk infeksjon, reumatoid artritt) 12

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Digitale Helsefag Medisinsk ordbok. (2004). Oslo: Kunnskapsforlaget ANS. Definisjonene er gjengitt med tillatelse fra Kunnskapsforlaget.

Digitale Helsefag Medisinsk ordbok. (2004). Oslo: Kunnskapsforlaget ANS. Definisjonene er gjengitt med tillatelse fra Kunnskapsforlaget. Fagtermer Digitale Helsefag Medisinsk ordbok. (2004). Oslo: Kunnskapsforlaget ANS. Definisjonene er gjengitt med tillatelse fra Kunnskapsforlaget. abdomen, buk, den delen av kroppen som ligger mellom brystkassen

Detaljer

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Dette bør du vite om KOLS vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 4 Luftveiene 6 Emfysem 8 Kronisk bronkitt 9 KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) 10 Behandling

Detaljer

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander 14. Dette kapitlet oppsum merer kost- og ernæringsbehandling ved en rekke utvalgte diagnoser og medisinske tilstander. 168Kosthold ved ulike diagnoser

Detaljer

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING INNLEDNING Prosjektet Kreft og Lindring kom i gang som følge av at Stjørdal kommune ble Nord -Trøndelags undervisningshjemmetjeneste i 2010. Arbeidet med prosjektet startet i oktober 2010 med varighet

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling IS-1674 Nasjonale faglige retningslinjer DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer Diabetes Forebygging, diagnostikk og behandling Utgitt: Vår 2009

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

PSORIASIS VERDT Å VITE FOR DEG SOM HAR PSORIASIS

PSORIASIS VERDT Å VITE FOR DEG SOM HAR PSORIASIS PSORIASIS VERDT Å VITE FOR DEG SOM HAR PSORIASIS Psoriasis en kronisk hudsykdom... 4 Lokalbehandling av psoriasis... 7 Systemisk behandling av psoriasis... 19 Hjelp til selvhjelp... 26 Kosthold og psoriasis...

Detaljer

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver.

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver. Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1 høst 2007 Mandag 14. januar 2008 kl. 09:00-15:00 Bokmål Oppgavesettet består av 5 sider Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV)

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Med sensorveiledning EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull : Sykepleie/ sjukepleie : S07B Emnekode og navn/namn : BS5B-06 Eksamensform : Skriftlig/skriftleg eksamen

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring Hurtigguide B. Braun Medical AS 3142 Vestskogen Telefon: 33 35 18 00 Telefax: 33 35 18 90 Officemail.bbmn@bbraun.com www.bbraun.no Innledning Underernæring er hyppig forekommende hos hospitaliserte pasienter.

Detaljer

1. Generelle effekter av fysisk aktivitet

1. Generelle effekter av fysisk aktivitet 8 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 1. Generelle effekter av fysisk aktivitet Forfattere Jan Henriksson, professor, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska

Detaljer

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Diagnoser og behandling Før og etter operasjon Muligheter og begrensninger Rehabilitering og livsstilsendring 1 Forord Denne

Detaljer

Oppfølging etter fedmeoperasjon

Oppfølging etter fedmeoperasjon Oppfølging etter fedmeoperasjon En anbefaling til primærhelsetjenesten for oppfølging av pasienter som er operert med gastrisk bypass eller gastrisk sleeve reseksjon. Anbefalingen er utarbeidet av Fedmepoliklinikken

Detaljer

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2012 Ullevål Sykehus 125 år s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Mekanismen for trombocytthemmende medikamenter

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Forskning. en forutsetning for god pasientbehandling! 21 eksempler på forskning som gir viktige bidrag

Forskning. en forutsetning for god pasientbehandling! 21 eksempler på forskning som gir viktige bidrag Forskning en forutsetning for god pasientbehandling! 21 eksempler på forskning som gir viktige bidrag Innhold Forord 1 Innledning 2 Hjerte- og karsykdom 5 Halvert dødelighet og funksjonshemming, og bedret

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Cozaar 12,5 mg tabletter, filmdrasjerte Cozaar 50 mg tabletter, filmdrasjerte Cozaar 100 mg tabletter, filmdrasjerte losartankalium Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget

Detaljer

Oppgave 2 Totalt 15% A 2 % Leukemi inndeles i 2 hovedformer. Nevn hvilke. B 13 % Velg en av de to hovedformene. Beskriv symptomer og tegn.

Oppgave 2 Totalt 15% A 2 % Leukemi inndeles i 2 hovedformer. Nevn hvilke. B 13 % Velg en av de to hovedformene. Beskriv symptomer og tegn. P-eksamen Oppgave 1 Totalt 17% A 5 % Beskriv forskjellen på åpent og lukket brudd. B 12 % Gjør rede for symptomer på brudd. Oppgave 2 Totalt 15% A 2 % Leukemi inndeles i 2 hovedformer. Nevn hvilke. B 13

Detaljer

Håndbok i lindrende behandling

Håndbok i lindrende behandling Håndbok i lindrende behandling 2012 Aldri skade, av og til helbrede, ofte lindre, alltid trøste! Hippokrates Lindring i nord Kompetansesenter for lindrende behandling / Váidudandivššu gealboguovddáš Håndbok

Detaljer

Den komplette symptomlisten. En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS)

Den komplette symptomlisten. En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS) Den komplette symptomlisten En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS) Nevrologisk lidelse, WHO-ICD, G93.3 Hentet fra A Hummingbirds Guide

Detaljer