EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE"

Transkript

1 HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 2 Generell patologi, sykdomslære og farmakologi / Generell patologi, sjukdomslære og farmakologi Ny / utsatt prøve Utdanning : Sykepleie / Sjukepleie Kull : GRS09 Dato : 30. august 2010 Fagansvarlig/fagansvarleg : Antall sider/ antal sider : Fred Ivan Kvam 3 (inkludert denne) Nynorsk tekst følgjer etter bokmålsteksten. Eksamenstid : 4 timer/timar Tillatte hjelpemidler/ Tillatte hjelpemiddel : Ingen Merknader: Bokmål: Merknadar: Nynorsk: Alle oppgavene skal besvares. Faglærer kommer ikke rundt i eksamenslokalene. Eventuelle spørsmål i forbindelse med uklarheter knyttet til oppgaveteksten formidles til faglærer via eksamensvaktene. Alle oppgåvene skal svarast på. Faglæraren kjem ikkje rundt i eksamenslokala. Eventuelle spørsmål knytta til uklarheiter i høve til oppgåveteksten må formidlast til faglæraren via eksamensvaktene.

2 EKSAMEN i MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPLIGE EMNER, del 2. SYKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI Bokmål Del I. Svar utdypende på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Oppgave 1. Kar- og blodsykdommer: a) 9 p Gjør rede for mulige årsaker, symptomer og behandling ved essensiell hypertensjon. Inkluder virkningsmekanismene til 3 av de viktigste medikamentgruppene som brukes, og ta med viktige bivirkninger behandling med de ulike medikamentgruppene kan gi. b) 6 p Gjør kort rede for vanlige symptomer ved hjerneslag i høyre del av hjernen. Forklar kort hvordan hjerneslag kan forebygges i befolkningen. c) 5 p Forklar om ulike årsaker til anemi. Gjør deretter kort rede for vanlige symptomer, diagnostikk og behandling ved jernmangelanemi. Oppgave 2 Lungesykdommer. 10 p Gjør rede for mulige årsaker, symptomer, diagnose og behandling ved astma bronchiale. Ta med virkningsmekanismer og vanlige bivirkninger når du skriver om aktuelle medikamenter som brukes. Oppgave 3 Nyresykdommer 10p Gjør rede for årsaker, symptomer, behandling og prognose ved kronisk nyresvikt (uremi). Forklar prinsippet ved dialysebehandling. Oppgave 4. Tuberkulose 10p Gjør kort rede for årsak, utbredelse, smittemåte, symptomer og behandling ved tuberkulose. Del II. Svar kort på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Hver oppgave teller 1 poeng. Oppgave 5. Hva er forskjellen på inflamasjon og infeksjon? 6. Hva menes med dysplasi? 7. Hva er et ødem? 8. Forklar hvilke faktorer som kan bidra til at det dannes et ødem? 9. Hva menes med synonympreparater? 10. Hva mens med første passasje effekten? 11. Hva menes med en interaksjon? 12. Hva menes med toleranseutvikling? Gi et konkret eksempel. 13. Nevn minst 4 risikofaktorer for osteoporose. 14. Hvilken sykdomsgruppe tilhører Bechterevs sykdom? Nevn 2 symptomer. 2

3 EKSAMEN i MEDISINSKE OG NATURVITSKAPLEGE EMNER, del 2. SJUKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI Nynorsk Del I. Svar utdjupande på følgande spørsmål. Alle oppgåvene skal svarast på. Oppgåve 1. Kar- og blodsjukdomar: a) 9 p Gjer greie for mogelege årsaker, symptom og behandling ved essensiell hypertensjon. Inkluder verknadssmekanismane til 3 av dei viktigaste medikamentgruppene som vert brukte, og tak med viktige sideverknader behandling med dei ulike medikamentgruppene kan gje. b) 6 p Gjer kort greie for vanlige symptom ved hjerneslag i høgre del av hjernen. Forklar kort korleis hjerneslag kan førebyggjast. c) 5 p Forklar om ulike årsaker til anemi. Gjer vidare kort greie for vanlege symptom, diagnostikk og behandling ved jernmangelanemi. Oppgåve 2 Lungesjukdommar. 10 p Gjer greie for mogelege årsaker, symptom, diagnose og behandling ved astma bronchiale Tak med verknadsmekanismar og vanlege sideverknader når du skriv om aktuelle medikament som vert brukte. Oppgåve 3 Nyresjukdomar 10 p Gjer greie for årsaker, symptom, behandling og prognose ved kronisk nyresvikt (uremi). Forklar prinsippet ved dialysebehandling. Oppgåve 4 Tuberkulose 10p Gjer kort greie for årsak, utbreiing, smittemåte, symptom og behandling ved tuberkulose. Del II. Svar kort på følgjande spørsmål. Alle oppgåvene skal svarast på. Kvar oppgåve tel 1 poeng. Oppgåve 5. Kva er ulikskapen mellom inflamasjon og infeksjon? 6. Kva forstår vi med dysplasi? 7. Kva er eit ødem? 8. Forklar kva faktorar som kan føra til at det vert danna eit ødem? 9. Kva forstår ein med synonympreparat? 10. Kva forstår ein med første passasje effekten? 11. Kva forstår ein med ein interaksjon? 12. Kva forstår ein med toleranseutvikling? Gje eit konkret døme. 13. Nemn minst 4 risikofaktorar for osteoporose. 14. Til kva for sjukdomsgruppe høyrer Bechterevs sjukdom? Nemn 2 symptom. 3

4 SENSORVEILEDNING EKSAMEN i MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPLIGE EMNER 2. SYKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI Hovedbøkene som er pensum til denne eksamen er: ENTEN: Nordeng, H. M. E. & Spigset, O. (2007) Legemidler og bruken av dem, Oslo, Gyldendal akademisk. Wyller, V. B., Brodal, P. A. & Toverud, K. C. (2009) Det friske og det syke mennesket: cellebiologi, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin, 13 bind, Oslo, Akribe. ELLER: Jacobsen, D., Kjeldsen, S. E., Ingvaldsen, B., Buanes, T. & Røise, O. (2009) Sykdomslære: indremedisin, kirurgi og anestesi, 2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Nordeng, H. M. E. & Spigset, O. (2007) Legemidler og bruken av dem, Oslo, Gyldendal akademisk. ELLER: Simonsen, T. (2006) Illustrated pharmacology for nurses, London, Hodder Arnold. Kap Lim, E. K. S., Loke, Y. K. & Thompson, A. M. (Red.) (2007) Medicine and surgery: an integrated textbook, Edinburgh ; New York, Churchill Livingstone. Sensurering: De kvalitative målene som er anbefalt er følgende: Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene For å lette sensureringen foreslår jeg allikevel at vi også bruker kvantitative mål. Innen naturvitenskaplige felt tror jeg dette må være en riktig tilnærming. Oppgavene i denne eksamen er poengsatt og utgjør til sammen 100 poeng (%). Dersom vi tar utgangspunkt i en skala der 40 % av meningsinnholdet må være med for at kandidaten skal bestå, kan vi prøve følgende skala: Symbol % poeng A B C D E F 39-0 Det er mulig at dette systemet gjør det svært vanskelig å oppnå toppkarakterer på kvantitativt grunnlag. Det er da viktig å huske at poenger og prosenter er veiledende det er helhetsinntrykket som viktigst! 4

5 Del I. Svar utdypende på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Oppgave 1. Kar- og blodsykdommer: a) 9 p Gjør rede for mulige årsaker, symptomer og behandling ved essensiell hypertensjon. Inkluder virkningsmekanismene til 3 av de viktigste medikamentgruppene som brukes, og ta med viktige bivirkninger behandling med de ulike medikamentgruppene kan gi. Blodtrykk > 140 / 90 mmhg. Ca 10 % av befolkningen. Årsak: Essensiell hypertensjon (90 % av alle) finner ikke egentlig årsak til hypertensjonen. Noen disponerende faktorer (ha med 3-4): Økt kalsiumnivå i glatte muskelceller Økt aktivitet i sympatisk nervesystem Høyt saltinnhold i kosten Familiær disposisjon (arv) Overvekt Aterosklerose Hyperinsulinemi Høyt forbruk av alkohol Symptomer. Behandling: Hodepine Tretthet Svimmelhet Varmefølelse Hjertebank (palpitasjoner) Ved langvarig ubehandlet blodtrykk - symptomer fra hjertet, hjerne, nyrer. Ved sekundær hypertensjon symptomer fra grunnsykdommen. Livsstilsendring letter den medikamentelle behandlingen: Vektreduksjon Saltreduksjon Mosjon Moderere alkoholinntaket Antihypertensive medikamenter: Diuretika: Øker utskillelsen av natrium i nyrene, vann trekkes med og urinvolumet øker. Reduserer kroppens væskevolum, blodvolum og reduserer eventuelle ødemer. Sympatikushemmere: -blokkere: -blokkere: Hindrer sympatisk virkning på perifere kar, og arteriolene dilateres. Dermed blir blodtrykket redusert. Hindrer sympatisk virkning spesielt på hjertet, gir lavere puls og slagvolum, redusert minuttvolum og lavere blodtrykk + -blokkere: Kombinerer effektene overfor Sentralvirkende: Reduserer sentralnervøs stimulering til hjerte og blodkar (metyldopa, klonidin). Relativt lite brukt ikke nødvendig å ha med Perifere vasodilatatorer: Utvider perifere kar. Relativt lite brukt ikke nødvendig å ha med. Kalsiumantagonister (blokkere): Hemmer transporten av kalsiumioner 5

6 inn i glatte muskelceller. Kalsiumioner er nødvendig for kontraksjon, derfor vil kalsiumkanalblokking føre til dilatasjon og reduksjon av perifer motstand og redusert slagkraft og frekvens av hjertet. ACE-hemmere: Hemmer enzymet som skal omdanne angiotensin I til den aktive vasokonstriktoren angiotensin II. Hemmer også dannelse av aldosteron og det skilles ut natrium via nyrene. Angiotensinblokkere. Hemmer angiotensin II ved å blokkere Angiotensin II receptorer. Viktige bivirkninger (her er det flere alternativer, men dette er det som jeg nevnte: Diuretica: Impotens, urinsyregikt, postural hypotensjon (svimmelhet) -blokkere: Tung pust, slapphet, impotens, kalde hender / føtter ACE-hemmere: Hoste Kalsiumantagonister: Hodepine, rødme, ødem -blokkere: Postural hypotensjon b) 6 p Gjør kort rede for vanlige symptomer ved hjerneslag i høyre del av hjernen. Symptomer på grunn av iskemi og påfølgende skade i sentralnervesystemet. I det akutte stadiet: Venstresidig parese eller paralyse. Venstresidig fasialisparese Sensibilitetstap i den lamme kroppshalvdelen Dysartri Afasi / dysfasi som oftest ved skade av venstre hjernehalvdel Epileptiske kramper Koma Cheyne-Stokes respirasjon Alvorlige symptomer Fallende blodtrykk Ulik pupillstørrelse Senere i forløpet: Nedsatt hosterefleks, sekretstagnasjon og pneumoni Retensjon / inkontinens for urin eller avføring Dekubitus Kontrakturer Mentale endringer Demens Forklar kort hvordan hjerneslag kan forebygges i befolkningen. Hvordan hjerneslag kan forebygges i befolkningn: Ved å redusere risikofaktorene for aterosklerose. Behandle hypertensjon, behandle hyperlipidemi, forebygge senkomplikasjoner ved diabetes, redusere innholdet av mettet fett i kosten, slutte å røyke, øke fysisk aktivitet og redusere vekt, med mer. c) 5 p Forklar om ulike årsaker til anemi. Gjør deretter kort rede for vanlige symptomer, diagnostikk og behandling ved jernmangelanemi. Årsaker til anemi: Nedsatt produksjon av erytrocytter og hemoglobin (jernmangel, folsyremangel, vitamin B 12 -mangel) Sekundær anemi (kreft, nyresvikt - mangel på erytropoietin, leverchirrose, kronisk infeksjon, reumatoid artritt) 6

7 Blødning (manifest eller okkult) Økt nedbrytning av erytrocytter (hemolytisk anemi) Symptomer ved jernmangelanemi: Allmennsymptomer (tretthet, svimmelhet, hodepine) Blekhet (ses over buken, i håndfurer, i conjunctiva) Skjøre negler Fissurer (sprekker) i munnvikene Glossitt (rød og glatt tunge) Dysfagi (smerter ved svelging) Rask puls, hjertebank, moderat tungpust (særlig eldre) Picasyndrom (eksempelvis lyst til å spise avispapir) Diagnostikk ved jernmangelanemi: Hb, Mikrocytær, hypokrom anemi (MCV / MCH) s-fe, TIBC Behandling ved jernmangelanemi: Behandle eventuelle blødninger Jerntabletter (voksne), jernmiksturer (barn) Obs. Økt absorbsjon av jern ved å ta medikament utenom måltidene eller sammen med vit. C. Redusert absorbsjon ved kombinasjon med tetracykliner, antacida og melk Oppgave 2 Lungesykdommer 10 p Gjør rede for mulige årsaker, symptomer, diagnose og behandling ved astma bronchiale. Ta med virkningsmekanismer og vanlige bivirkninger når du skriver om aktuelle medikamenter som brukes. Anfallsvis opptreden av pustebesvær som følge av obstruksjon av små bronkier og bronkioler på grunn av: - betennelsesreaksjon i bronkialslimhinne med ødem, - hyperreaktiv bronkialmuskulatur med forsnevring av luftveiene, - og økt slimsekresjon. Årsaker: Symptomer: Diagnose: Bronkial overfølsomhet overfor eksterne faktorer som tobakksrøyk, luftforurensing, kald luft, fysisk anstrengelse, virusinfeksjoner (rhino og RS). Arvelige faktorer spiller rolle. Hos barn som del av atopisk konstitusjon. Reagerer på ulike pollen, ulike dyrehår, ulike matvarer (sitrusfrukter, egg, fisk, nøtter, erter, skalldyr, jordbær), husstøv med mer. Anfall av pustebesvær Ekspiratorisk stridor, forlenget, pipende ekspirasjon Seigt sekret og hoste Cyanose Kvelningsfornemmelse med angst Sykehistorie og funn forlenget ekspirium (piping i brystet) Allergiutredning med prikktester og RAST (spesifikke IgE mot et spesifikt allergen). 7

8 Spirometri (VK = Vitalkapasitet, FEV 1 = Forsert ekspiratorisk volum, PEF = Peak ekspiratory flow) Røntgen thorax Blodgasser (i sykehus) Behandling: Først fjerne / unngå eksponering for utløsende faktorer. Opplæring og motivasjon for at pasienten skal mestre sykdommen Fysioterapi 2 -stimulatorer: Dilatasjon av glatt muskulatur i bronkioler Adm. som inhalasjon (pulver, aerosol) Lite bivirkninger ved vanlig dosering. Ved store doser: Hjertebank Tremor Lett blodtrykksfall Medikamentene: fenoterol (Berotec) salbutamol (Ventoline, Salbuvent) terbutalin (Bricanyl) Glucokortikoider: Hemmer dannelse av prostaglandiner og leukotriener, reduserer betennelsesreaksjonen. Lite bivirkninger som inhalasjon Evt. soppinfeksjon i munnhulen Medikamentene: beklametason (Becotide) budesonid (Pulmicort) flutikason (Flutide) Antikolinergica: Ipatropiumbromid (Atrovent) demper parasympatisk effekt og gir bronkodilatasjon. Som inhalasjonsaerosol. Brukes stort sett sammen med 2 -stimulatorer. Bivirkning: Tørre slimhinner Teofyllin: c-amp Ca 2+ i glatte muskelceller og derved bronkodilatasjon. Adm. p.o. eller som infusjon / injeksjon. Smal terapeutisk bredde bør måle serumnivå Bivirkninger: Søvnproblemer Hodepine Kvalme / diaré Tachycardi / blodtrykksfall Medikamentene: teofyllin (Aminophyllin, Theo-Dur) Kromoglikat: Hemmer antigenutløst frigjøring av histamin fra mastceller. Kun forebyggende. Adm. inhalajon Bivirkning: Lokal irritasjon i svelget Medikament: kromglikat (Lomudal) Leukotrienreseptorantagonister: Leukotriener spiller en viktig rolle ved brokokonstriksjon og betennelsesutvikling Medikament: Singulair (montelukast) 8

9 Oppgave 3 Nyresykdommer 10p Gjør rede for årsaker, symptomer, behandling og prognose ved kronisk nyresvikt (uremi). Forklar prinsippet ved dialysebehandling. Årsaker (holder om 2 er med): - hypertensjon - diabetes mellitus - kronisk pyelonefritt - kronisk glomerulonefritt - cystenyrer Symptomer: Svikt i væskeregulering - polyuri (initialt) dehydrering - oliguri (senere) overhydrering - overhydrering mulig hypertensjon, hjertesvikt Svikt i elektrolyttreguelringen - hyperkalemi mulige arrytmier Svikt i syre-basereguleringen - acidose hyperventilering (respiratorisk kompensering) Svikt i utskillelsen av avfallsstoffer - almenpåvirkning, anorexi, tretthet - kløe - kvalme / oppkast Svikt i endokrine funksjoner - hypertensjon - anemi (pga redusert erytropoietinproduksjon) - hypokalcemi benskjørhet (pga manglende aktivering av vit. D) Behandling: Årsaksbehandling finnes sjelden symptomatisk behandling viktigst: - proteinfattig kost hemmer produksjonen av nitrogenholdige avfallsstoffer. Evt. tillegg av essensielle aminosyrer. - Antihistaminer kan dempe kløe - Væsketilførsel styrt av diurese - Behandle hypertensjon - Mot hyperkalemi kaliumfattig kost (minus frukt) ionebytter (resonium) dialyse - Mot hypokalcemi Calcium brusegranulat - Mot metabolsk acidose bikarbonat - Mot anemi transfusjon, kunstig erytropoietin - Når nyrefunksjonen er betydelig nedsatt hemodialyse peritonealdialyse / CAPD - Transplantasjon Prinsippene ved dialysebehandling: Målet er å fjerne avfallstoffer fra pasientens blod og justere innholdet av viktige nyttestoffer. 9

10 Ved hemodialyse ledes blodet fra pasienten inn i en maskin der blodet ledes over en semipermeabel membran med dialysevæske på andre siden av membranen. Ved peritonealdialyse fungerer peritoneum som dialysemembran. Dialysevæske fylles inn i bukhulen via et kateter. Etter kort tid har det blitt en likevekt mellom dialysevæsken og kroppens ekstracellulærvæske. Dialysevæsken med avfallsstoffer tømmes via samme kateteret og ny dialysevæske tilsettes. Ved CAPD (Continuos Ambulatory Peritoneal Dialysis) læres pasienten opp til selv å utføre peritonealdialysen. Oppgave 4 Tuberkulose 10p Gjør kort rede for årsak, utbredelse, smittemåte, symptomer og behandling ved tuberkulose. Årsaker: Utbredelse: Smittemåte: Symptomer: Behandling: Tuberkelbasiller (Mycobacterium tuberculosis) 300 nye tilfeller per år i Norge. 8 millioner nye tilfeller per år, 3 millioner dør per år. Spesielt viktig i Afrika sør for Sahara pga. at mange er HIV-infiserte og dermed lettere får TBC. Overføres ved dråpesmitte. Formerer seg i lungene, danner primærfokus (tuberkel). Primærfokus + affeksjon av lymfeknuter i hilus = Primærkompleks Sekundær lungetuberkulose ved svekkelse av immunforsvaret år etter smitte, med kronisk betennelse i lungene og dannelse av pussfylte hulerom (kaverner). Evt. spredning til andre organer. Positiv tuberkulinreaksjon. Evt. røde, ømme knuter i huden. Ved kroniske former redusert allmentilstand, hoste evt. med blodig Ekspektorat, subfebril. Kjemoterapi. 6-9 måneder behandling med flere antibiotika - inkludert isoniazid og rifampicin Del II. Svar kort på følgende spørsmål. Alle oppgavene skal besvares. Hver oppgave teller 1 poeng. Oppgave 5. Hva er forskjellen på inflamasjon og infeksjon? Inflamasjon (betennelse) er kroppens generelle reaksjon på en vevsskade. En betennelse som skyldes mikroorganismer kalles infeksjon. 6. Hva menes med dysplasi? Økt celleomsetning og redusert modning til ferdig differensierte celler i hud og slimhinner. Forstadium til kreft. 7. Hva er et ødem? Ødem er økt væskemengde i interstitiet (rommet mellom cellene). 8. Forklar hvilke faktorer som kan bidra til at det dannes et ødem? 10

11 Økt væskelekasje: Betennelse Redusert venedrenasje - eksempelvis ved hjertesvikt Redusert venedrenasje ved dyp venetrombose Hypoalbuminemi pga. redusert leverproduksjon av albumin, økt tap av albumin gjennom nyrene ved nefrose, sult eller tap ved skade av tarm. Redusert avløp: Reduser lymfedrenasje (lymfødem) etter kirurgisk fjerning av lymfeknuter. 9. Hva menes med synonympreparater? Synonympreparater har samme virkestoff, men ulik produsent. Disse legemidlene kan brukes om hverandre hvis de har den samme legemiddelformen. 10. Hva mens med første passasje effekten? Fra hoveddelen av tarmsystemet samles veneblodet i vena porta. Portveneblodet går til leveren. Legemidler kan av leveren i ulik grad fjernes fra blodet etter opptak fra tarmen før legemiddelet kommer ut i den systemiske sirkulasjonen. Legemidler kan ha høy eller lav første passasje metabolisme. 11. Hva menes med en interaksjon? Samvirke mellom to eller flere legemidler som brukes i nær tilslutning til hverandre, slik at effekten til en eller flere av legemidlene svekkes, forsterkes eller endres på annen måte. 12. Hva menes med toleranseutvikling? Gi et konkret eksempel. At det kreves stadig større doser av et legemiddel for å oppnå samme effekt som tidligere. Eksempel er Morfin og tilsvarende medikamenter. 13. Nevn minst 4 risikofaktorer for osteoporose. Tidligere brudd Tynne personer (lite fett) Røyking Mor med lårhalsbrudd Tidlig menopause, <45 år (østrogener beskytter) Inaktivitet / sengeleie Sykdommer og medikamenter: Prednisolon! Kronisk inflammasjon (RA, Crohns sykdom) Malabsorpsjon (næringsmangel) Hypertyreose 14. Hvilken sykdomsgruppe tilhører Bechterevs sykdom? Inflamatoriske leddsykdommer ((Spondyloartropatier)) 11

12 Nevn 2 symptomer. Stivhet/smerter i rygg/bekken Uttalt morgenstiv, bevegelseslindring Nedsatt bevegelighet i ryggen Evt. leddgikt store ledd Smerte fra senefester (hæl, sitteknute ) 12

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG INSTITUTT FOR SYKEPLEIE EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i Sykepleie / Bachelor i Sjukepleie Kull : GRS10. Ny/utsatt prøve. Emnekode og namn/namn

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG INSTITUTT FOR SYKEPLEIE EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i Sykepleie / Bachelor i Sjukepleie Kull : GRS11 Emnekode og namn/namn : BSM2A Medisinske

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 2 Generell patologi, sykdomslære og farmakologi

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 2 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 3 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære

Detaljer

NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Emnekode og navn/namn : BSM3 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære og farmakologi

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 3 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

Gode råd som gjør det lettere å leve med astma og allergi. - vi gir deg bedre helse

Gode råd som gjør det lettere å leve med astma og allergi. - vi gir deg bedre helse Et temahefte fra Ditt Apotek Gode råd som gjør det lettere å leve med astma og allergi - vi gir deg bedre helse INNHOLD Immunsystemet og verden omkring oss...s 4 Hva er en allergisk reaksjon?...s 6 Hva

Detaljer

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Dette bør du vite om KOLS vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 4 Luftveiene 6 Emfysem 8 Kronisk bronkitt 9 KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) 10 Behandling

Detaljer

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis:

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis: Diabetes er vår nye folke-epidemi. Over en halv million nordmenn lider av diabetes i en eller annen form, og man antar at antallet kommer til å fordobles i løpet av de nærmeste år. Drøyt 200.000 nordmenn

Detaljer

NYRESVIKT OG HEMODIALYSE

NYRESVIKT OG HEMODIALYSE NYRESVIKT OG HEMODIALYSE Informasjon til pasient og pårørende Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Nyrenes funksjoner s. 4 2. Akutt og kronisk nyresvikt s. 8 3. Uremi

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

REHAB-INFO. Desember 2013 Lungesjukdommar

REHAB-INFO. Desember 2013 Lungesjukdommar REHAB-INFO Desember 2013 Lungesjukdommar Teamet har ordet Lungesjukdommar og spesielt KOLS er sjukdommar som rammar mange. Førekomsten har vore aukande dei siste åra og kvar femte eldre person i Noreg

Detaljer

SENSORVEILEDNING HJEMMEEKSAMEN I SYKEPLEIE 2, VÅREN

SENSORVEILEDNING HJEMMEEKSAMEN I SYKEPLEIE 2, VÅREN SENSORVEILEDNING HJEMMEEKSAMEN I SYKEPLEIE 2, VÅREN 2009 Kilder: ALMÅS, H. RED. (2001) Klinisk sykepleie Bind 1 kap. 5,8,9,10,23 3. utg. Oslo, Gyldendal akademisk EIDE, T. & EIDE, H. (2004) Kommunikasjon

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå?

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Grafisk design og layout: Ingegerd Tveit Foto: Ingegerd Tveit og Ann Karin Presterud Trykkeri: Trykksakleverandøren

Detaljer

Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10 år.

Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10 år. FORELDREHEFTET Til FORELDRE TIL BARN MED ASTMA Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10 år. 2. CD. Ane

Detaljer

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell ABC om ryggmargsskade for helsepersonell - Målgruppe: HELSEPERSONELL - Innholdsfortegnelse Forord... 5 Mål og hensikt med heftet... 5 Rehabiliteringsprosessen... 7 Definisjon rehabilitering... 7 Behandlingslinje

Detaljer

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie.

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Tillatte hjelpemidler Norsk legemiddelhåndbok og/eller Felleskatalogen Varighet 2 timer. Instruksjoner Oppgavene består

Detaljer

gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen

gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen Det gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen Om allergiforebygging Det gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen Om allergiforebygging Kristin Bondevik og Bente E. Moen 2010 ISBN 978-82-91232-79-9

Detaljer

Kols. Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13. Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS

Kols. Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13. Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS Kols Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13 Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS Hva forbinder du med Kols? Stigmatisering Mange føler seg stigmatisert. Ingen «poppis-diagnose» å få. «Man har skyld

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG SENSORVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning: Kull: Bachelorutdanning i sykepleie GRS10 Emnekode og navn/namn: BSS1B - Introduksjon til sykepleiens funksjon

Detaljer

ANAFYLAKTISK SJOKK ER EN LIVSTRUENDE TILSTAND.

ANAFYLAKTISK SJOKK ER EN LIVSTRUENDE TILSTAND. BACHELOROPPGAVE: ANAFYLAKTISK SJOKK ER EN LIVSTRUENDE TILSTAND. HVORDAN UTVIKLES DETTE, OG HVILKE TILTAK KAN SYKEPLEIEREN I HJEMMESYKEPLEIEN IVERKSETTE I PÅVENTE AV MEDISINSK HJELP? FORFATTERE: Hanne-Beate

Detaljer

Akutte pustevansker hos barn på legevakt

Akutte pustevansker hos barn på legevakt Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i legevaktsykepleie Akutte pustevansker hos barn på legevakt Acute respiratory distress in children at the emergency department Kandidatnummer: 310 Kull:

Detaljer

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom Revmatisme Revmatisme stammer fra det greske ordet rhevma, som betyr strøm og er en betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer kan

Detaljer

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03 Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Diabetes mellitus ========================================================= Kronisk stoffskiftesykdom som rammer 2-3 % av den norske

Detaljer

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Campus Elverum Avdeling for folkehelsefag 4BACH Wasif Butt, Abdiweli Mohamed Moalim Abdulle og Mohammed Ali Abshir Veileder: Liv Bekkeli Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Guidance to heart attack

Detaljer