Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere. Anne Britt Djuve, Fafo Elisabeth Gulløy, SSB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere. Anne Britt Djuve, Fafo Elisabeth Gulløy, SSB"

Transkript

1 Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere Anne Britt Djuve, Fafo Elisabeth Gulløy, SSB

2 Hva er en veileder? Veilederen gir en oversikt over viktige metodiske, juridiske og praktiske hensyn som bør tas når en skal samle inn og analysere brukerdata om og fra innvandrere. Veilederen er ikke en oppskrift, men et verktøy til hjelp i planlegging og gjennomføring av brukerundersøkelser

3 Målgrupper for veilederen Offentlige etater i planleggingsfasen for brukerundersøkelser Offentlige etater som skal sette ut brukerundersøkelser på anbud Offentlige etater som selv vil gjennomføre brukerundersøkelser Eksterne utførere

4 Kunnskapsgrunnlag for veilederen Kunnskapsstatusen Datafangst når minoritetsbefolkningen er målgruppe (Djuve mfl., Fafo-rapport 2009:24). Fokusgruppeintervjuer med bestillere : altså ansatte i ulike offentlige etater som er bestillere og brukere av brukerundersøkelser. Testing av ulike spørsmålsformuleringer på testpersoner som selv har etnisk minoritetsbakgrunn, og som har erfaring som brukere av ulike offentlige tjenester. Erfaringer med denne type undersøkelser i henholdsvis Statistisk Sentralbyrå og Fafo

5 Planleggingsfasen Forhold som er felles for alle brukerundersøkelser Hvem er innvandrer? hvilke inndelinger er det hensiktsmessig å gjøre av befolkningen etter etnisk bakgrunn og fødeland. Etiske vurderinger Sentrale forskningsetiske prinsipper, Hvilke føringer gir slike prinsipper for henholdsvis datainnhenting og presentasjon av funn. Konsesjonsplikt og meldeplikt Regelverket for behandling av personopplysninger i forskningsøyemed, og prosedyrer for å melde inn forskningsprosjekter til NSD/Datatilsynet.

6 Kvantitative brukerundersøkelser Valg av datafangstmetode Trekking av utvalg Svarprosent og frafall Målefeil Rekruttering og opplæring av intervjuere Analyse av innvandrere i kvantitative undersøkelser

7 Kvalitative brukerundersøkelser Strukturerte individuelle intervjuer Fokusgrupper Bruk av tolk Analyseteknikker og presentasjon av kvalitative data. Anonymitet og håndtering av funn som kan virke stigmatiserende

8 Hvorfor spesielt tilrettelagte undersøkelser for innvandrere? Offentlig målsetting om likeverdige tjenester Språklig og kulturelt sammensatt befolkning ulike brukererfaringer Brukerundersøkelser er metodisk krevende språklig og kulturelt mangfold øker kompleksiteten betraktelig

9 Når og hvorfor er innvandrerbakgrunn relevant? Forskjeller i kunnskap, erfaringer, forventninger og preferanser medfører ulike krav og ulike vurderinger a offentlige tjenester Språklige utfordringer Etniske minoriteter underrepresentert i ordinære brukerundersøkelser: frafallsfeil Målefeil: en del av de som svarer misforstår Altså: språk og erfaringer/forventninger avgjørende

10 Eksempel 1 på målefeil Husk at innvandrere ofte gir mer positive vurderinger enn erfaringene deres tilsier

11 Eksempel 2 på målefeil: ulike erfaringer med typen etat/tjeneste som vurderes =

12 Eksempel på målefeil: likelydende men ulike institusjoner Offentlig sektor Offentlig ansatte Forskningsinstitusjoner Ulike steder ulike roller ulike bilder

13 Eksempel på målefeil i flerkulturelle undersøkelser: Begrepsforståelse Statistikk Integritet Beskyttelse Brukermedvirkning Personvern Likeverdige tjenester Taushetsplikt Konfidensiell Effektivitet Fagkunnskap Økonomistyring Tilgjengelighet Åpenhet Samfunnsansvar

14 Eksempel på målefeil: Ulike oppfatninger om roller, ulik grad av maktasymmetri og tillit, ulik tradisjon for å klage på offentlige tjenester 1. Forventninger til situasjonen Hva vil du at jeg egentlig skal gjøre her? 2. Maktstruktur Hvilken betydning har mine svar for mitt fremtidige forhold til NAV? 3. Å vise fram misnøye er problematisk Jeg vil ikke framstå som en som klager

15 Hvem er innvandrer? Fødeland/verdensdel/Norge eller ikke, mors og fars fødeland, statsborgerskap Botid Oppholdsgrunnlag (sensitivt) Egenkategorisering Identitet og flerkultur

16 Er gruppa innvandrere en meningsfull kategori? Vanligvis ikke! Voldsom variasjon mellom ulike grupper i innvandrerbefolkningen. Sammenslåing kan gjemme mange viktige funn Tilpasning til språk og kultur gjør det ofte nødvendig å velge ut et begrenset antall grupper Hvem er da undersøkelsen representativ for?

17 Litt om alt som kan gå galt Feil person: er målgruppen klart definert? Finnes det et register over målgruppen? Kvantitative undersøkelser: er utvalget representativt? Feil spørsmål: hva er de sentrale dimensjonene ved tjenestene for denne målgruppa? Målefeil og feiltolkninger: oversetting, ja siing, ulike tilbøyeligheter til å bruke ytterpunktene i en skala, osv Frafall: skjeve estimater, feil konklusjon

18 Frafall Frafall er økende i befolkningsundersøkelser generelt Stort frafall gjør funnene usikre Stort frafall kan ikke kompenseres ved mange intervjuer Hvordan forebygge frafall og hvordan forholde seg dersom det likevel blir høyt

19 Tilrettelagte brukerundersøkelser er viktig, vanskelig og veldig dyrt men det er enda dyrere å gjennomføre billige undersøkelser som gir feil svar

20 Feilkilder i spørreskjemaundersøkelser REPRESENTATIVITET MÅLING Dekningsfeil Utvalgsfeil Skjevhet Justeringsfeil Målgruppe Utvalgsplan Utvalg Deltakere Justert utvalg Resultater Formål Spørsmål Svar Reviderte svar Gyldighet Målefeil Bearbeidingsfeil Kilde: Groves et. al. Survey methodology, 2.ed. Wiley. 2009

21 Hva slags informasjon er det (egentlig) behov for? Vil den komme ut av undersøkelsen slik vi har planlagt den

Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund. Datafangst når minoritetsbefolkningen er målgruppe

Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund. Datafangst når minoritetsbefolkningen er målgruppe Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund Datafangst når minoritetsbefolkningen er målgruppe Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund Datafangst

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Detaljer

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere?

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? Anna Kittelsaa Berit Berg Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Grafisk

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

Mestring og sosialt nettverk

Mestring og sosialt nettverk Mestring og sosialt nettverk - betydningen av nettverk i enslige mindreårige flyktningers hverdag etter bosetting. Nina Borge Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Høgskolen i Telemark

Detaljer

En ny mulighet brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV. Kristin Reichborn-Kjennerud. Notat 11/2009

En ny mulighet brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV. Kristin Reichborn-Kjennerud. Notat 11/2009 En ny mulighet brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV av Kristin Reichborn-Kjennerud Notat 11/2009 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort»

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» «Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» 2/2013 - Tiltak for å øke andelen personer med etnisk minoritetsbakgrunn i styrer i offentlig eide foretak Foto: Harj Panesar KUN senter for kunnskap og

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er størst En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er

Detaljer

Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse!

Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse! Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse! Markedsundersøkelsen skal gi svar på om det er behov for produktet Markedsundersøkelsen skal gi svar på om kundene virkelig er interesserte i produktet deres.

Detaljer

Veileder. Veileder til gjennomføring av evalueringer

Veileder. Veileder til gjennomføring av evalueringer Veileder Veileder til gjennomføring av evalueringer 3 Innhold Forord.........................5 1 Innledning...................7 1.1 Forankring......................7 1.2 Hva er en evaluering?.............8

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA -4 80/11 9. mai 1980 OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Side 1. Innledning.. 2 2. Gangen i en intervjuundersøkelse................

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN Helsedirektoratet Rapport Januar 2013 HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN HELSEDIREKTORATET HØRSELSHEMMEDE

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Strukturen Forarbeid - planleggingen Hvem, hva, hvor, når, hvorfor, hvordan.. Arbeid - gjennomføringen Utføre det planlagte operative arbeidet Etterarbeid

Detaljer

Minoritetsperspektiv i offentlige tjenester tverrkulturell kompetanse

Minoritetsperspektiv i offentlige tjenester tverrkulturell kompetanse Temahefte 19 Minoritetsperspektiv i offentlige tjenester tverrkulturell kompetanse En utfordring for alle offentlige tjenester Utlendingsdirektoratets bibliotek er en sentral kunnskapsbase i Norge om flyktninger

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Tina Østberg Anne Britt Djuve. Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal

Tina Østberg Anne Britt Djuve. Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal Tina Østberg Anne Britt Djuve Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal Tina Østberg Anne Britt Djuve Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak

Detaljer

Sjekkliste. for planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer

Sjekkliste. for planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer Sjekkliste for planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer SSØ 10/2008, 2. opplag 2000 eks. En sjekkliste til hjelp i evalueringsarbeidet I denne folderen viser vi hvordan en statlig virksomhet

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Dokumentasjonsrapport

Dokumentasjonsrapport Notater 37/2011 Hilde Eirin Pedersen Undersøkelse blant foreldre med barn som har mottatt hjelpestønad Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer