NAV-evaluering. - behandling av personopplysninger. Voksenåsen, Oslo. Personvernombudet for forskning. 23.oktober 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAV-evaluering. - behandling av personopplysninger. Voksenåsen, Oslo. Personvernombudet for forskning. 23.oktober 2007"

Transkript

1 NAV-evaluering - behandling av personopplysninger Voksenåsen, Oslo 23.oktober 2007

2 Instanser å forholde seg til Registerforvalter - SSB - Rikstrygdeverket (melding) Fagdepartementet Arbeidsog inkluderingsdepartementet (dispensasjon fra fra taushetsplikt) Forsker Datatilsynet (konsesjon) Rådet for taushetsplikt og forskning (forskrift til til forvaltningsloven) Personvernnemda (klageinstans)

3 Hvem er NSD personvernombud for? NSD er ombud for 138 institusjoner Alle universitet og vitenskapelige høgskoler (UiO, UiB) Statlige høgskoler (Høgskolen i Vestfold) Private høgskoler Helseforetak og sykehus Instituttsektoren (Fafo, BI, AFI, Unifob) Kompetansesentre

4 Hva gjør r Personvernombudet? Vurdere forskningsprosjekt i forhold til bestemmelsene i personopplysningsloven med tilhørende forskrifter Vurderingen skjer i nær dialog med prosjektleder. Dersom opplegget ikke er i overensstemmelse med regelverket for behandling av personopplysninger, påpeker ombudet hvilke endringer som må gjøres for at kravene som er nedfelt i regelverket skal være oppfylt. Ferdigbehandle og tilrå meldepliktige prosjekter Sende søknader om konsesjon til Datatilsynet Følge opp prosjektene ved prosjektavslutning Gi informasjon og veiledning til institusjonene og til den enkelte forsker om forskning og personvern Bistå den registrerte med å ivareta sine rettigheter Føre en systematisk og offentlig oversikt over alle behandlinger På våre Internettsider er det tilrettelagt informasjon om alle meldinger som er behandlet. I tillegg har ledelsen ved den enkelte institusjon en egen portal over alle meldte forskningsprosjekter som gir detaljert informasjon om det enkelte prosjekt.

5 NAV-evaluering Moduler og prosjekter 8 institusjoner 7 moduler med til sammen ca underprosjekter En overordnet prosjektleder 7 modulledere Samarbeid mellom prosjekter innenfor moduler og mellom moduler Datainnsamlingsmetoder - Observasjon, intervju, spørreskjema, dokumentanalyse, tilgang til interne NAV-dokumenter, tilgang til registerdata (FD-trygd, sosialhjelpsdata, sykepengedata, arbeidsmarkedsdata etc). Utvalg! opp til (?)

6 Hvilke prosjekter skal meldes? Behandling av personopplysninger med elektroniske hjelpemidler Opprettelse av manuelt personregister som inneholder sensitive personopplysninger

7 Personopplysninger Opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Fotografier, bildeopptak og stemmer på lydopptak kan også anses som personopplysninger. Direkte identifiserbare opplysninger En person vil være direkte identifiserbar via navn, personnummer eller andre personentydige kjennetegn. Indirekte personidentifiserbare opplysninger En person vil være indirekte identifiserbar dersom det er mulig å identifisere vedkommende gjennom bakgrunnsopplysninger som for eksempel bostedskommune eller institusjonstilknytning kombinert med opplysninger om alder, kjønn, yrke, diagnose, etc.

8 Avidentifiserte vs anonyme opplysninger Avidentifiserte opplysninger Navn, personnummer eller andre personentydige kjennetegn erstattes med et nummer/ en kode/fiktive navn som viser til en atskilt liste med de direkte personopplysningene. Opplysningene kan kun knyttes til en enkeltperson ved å kople nummeret eller koden med listen. Avidentifiserte opplysninger er personopplysninger, uansett hvem som oppbevarer navnelisten, hvor den oppbevares og hvordan den oppbevares. Anonymiserte opplysninger Modul 5 Arbeidsretting - avidentifisert informasjon Opplysninger som ikke på noe som helst vis kan identifisere enkeltpersoner i et datamateriale, verken direkte gjennom navn eller personnummer, indirekte gjennom bakgrunnsvariabler, eller gjennom navneliste/koplingsnøkkel eller krypteringsformel og kode.

9 Sensitive opplysninger jf. personopplysningsloven 2 Rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, religiøs, filosofisk oppfatning At en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling Helseforhold Seksuelle forhold Medlemskap i fagforeninger Modul 3, 4, 5, 6 - helseforhold - rasemessig.. - medlemskap i fagforeninger

10 Melde- og konsesjonsplikt jf. personopplysningsloven Meldepliktig 31 - Elektronisk behandling av personopplysninger - Opprettelse av manuelt register med sensitive personopplysninger NAV-prosjektene -Modul 1,(2), 3, 4, 6 og 7 vil i utgangspunkt være meldepliktige - Modul 5, kanskje modul 6, vil være konsesjonspliktig - Prosjekter som skal koples mot modul 5 vil antakelig også være konsesjonspliktige (avhenger av konsesjonsvilkår og ev. samtykke) Konsesjonspliktig 33 Elektronisk behandling av sensitive personopplysninger Fritaksregler 7-27 * Prosjektet er tilrådd av personvernombud Prosjektet er tilrådd av en regional forskningsetisk komité (dersom medisinsk eller helsefaglig forskning) -utvalgsstørrelse (under 5000 personer) - prosjektperiode (15-20 år) - registerdata (avidentifisert)

11 NAV-evalueringen Forholdet til personopplysningsloven Meldeplikt/Konsesjonsplikt - Hvilken institusjon skal melde behandlingen av personopplysninger? Avtaler - Mellom samarbeidende institusjoner - Skriftlig og formell - dokumentere hva samarbeidet innebærer - ansvarsfordeling og struktur - tilgang og bruk av datamaterialet - hvordan datamaterialet behandles, registreres og brukes - evt. eierskap - finansiering

12 NAV-evalueringen Forholdet til personopplysningsloven forts. Annen skriftlig dokumentasjon - Den institusjonen som har meldt prosjektet har gjennom meldingen dokumentert skriftlig behandling, registrering, oppbevaring og sikkerhetstiltak knyttet til behandlingen av personopplysninger. Det tilsvarende må samarbeidende institusjoner gjøre. Databehandler - Databehandler jf. personopplysningsloven 15 (for eksempel NSD, Questback) Personvernombudet kan være behjelpelig med utarbeidelse av avtaler

13 NAV- evalueringen- eksempel Modul 3 Lokal iverksetting - Delprosjektansvarlig AFI - Medarbeidere Høgskolen i Vestfold og Fafo - 6 delprosjekter - En organisasjonsdatabase - Samarbeid med modul 2 (Avtalearkivet) og modul 7 (Effektevalueringen) Melding til Personvernombudet - En institusjon melder AFI - I meldeskjemaet, punkt prosjektmedarbeidere, føres opp navn på deltakende institusjoner og medarbeidere som skal ha tilgang til personopplysninger

14 NAV- evalueringen- eksempel Modul 3, forts. Avtaler og annen dokumentasjon - Avtale inngås mellom AFI, Høgskolen i Vestfold og Fafo (og evt. Rokkan) - Dokumentasjon av registrering og behandling av personopplysninger ved deltakende institusjoner. Meldeplikt- en institusjon melder anbefalt løsning! Hvert delprosjekt meldes for seg, AFI melder prosjektet Totalt 6 meldinger. Det inngås avtale mellom deltakende institusjoner. Dokumentasjon utarbeides av deltakende institusjoner. Personvernombudet vil gi tilbakemelding til alle deltakende institusjoner.

15 Rekruttering og førstegangskontaktf Opprettelse av førstegangskontakt er i stor grad et forskningsetisk spørsmål. Fra et personvernperspektiv er likevel enkelte fremgangsmåter mindre problematiske enn andre. Vær oppmerksom på: - frivillighetsaspektet - avhengighetsforhold - taushetsplikt - privatlivets fred - gjenbruk NAV-prosjektene - politikere - ledere, direktorat - ledere, det enkelte NAVkontor - arbeidsgivere - brukere - ansatte Skriftlig eller muntlig kontakt!

16 Forskning med samtykke Hvem kan samtykke - Voksne personer over 18 år med samtykkekompetanse - Ungdom over 15 år kan vanligvis selv samtykke. Men foresatte bør som hovedregel gis informasjon - Barn under 15 år må foresatte samtykke Personer med redusert/manglende samtykkekompetanse - Gi tilpasset informasjon - Et hvert uttrykk på at vedkommende motsetter seg deltakelse skal respekteres - Konsultere nærmeste pårørende - Stedfortredende samtykke anses ikke som gyldig samtykke etter personopplysningsloven og helseregisterloven Muntlig og /eller skriftlig informasjon og samtykke

17 Informasjon og samtykke En frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv. Frivillig Samtykket skal ikke være avgitt under noen form for tvang eller press fra forsker eller andre involverte aktører Uttrykkelig Det skal ikke herske noen tvil om hvorvidt det avgis samtykke eller ikke Informert Den registrerte skal gis tilstrekkelig informasjon slik at vedkommende vet hva det samtykkes til og er i stand til å bruke sine rettigheter etter loven

18 Informert samtykke Prosjektets formål (bakgrunn og tittel). Navn og adresse til behandlingsansvarlig, daglig ansvarlig Medarbeidere og deres institusjonstilknytning Hvilke opplysninger som innhentes, og hvor de innhentes fra (intervju, observasjon, saksmappe, SSB etc.) Hva deltakelse innebærer. Hva opplysningene skal brukes til. Oppbevaring, evt. gjenbruk av data. Angivelse av prosjektets varighet og hva som skjer med personopplysningene etter prosjektslutt (sletting, anonymisering eller lagring i påvente av eventuell oppfølging). Frivillighet, mulighet for å trekke seg underveis uten begrunnelse Taushetsplikt, konfidensialitet

19 Informert samtykke forts. I noen tilfeller er det også relevant å oppgi informasjon om følgende: At foresatte/verge har rett til å se spørreskjema/intervjuguide som skal forelegges en umyndig. Evt. hvem personopplysninger skal utleveres til Finansiering (NFR etc.). At prosjektet er meldt til/tilrådd av, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS/evt. konsesjon fra Datatilsynet Se for øvrig

20 Forskning uten samtykke Vilkår i forhold til personopplysningsloven - Behandlingen må være nødvendig for å oppfylle formålet med prosjektet og behandlingen må være av allmenn interesse I tillegg, dersom det er sensitive personopplysninger, - Behandlingen må være nødvendig for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål og samfunnsnytten klart overstige ulempene behandlingen vil ha for den registrerte. Gyldige grunner til ikke å informere og innhente samtykke - umulig eller uforholdsmessig vanskelig - den registrerte kjenner allerede til informasjonen varselet skal inneholde - utilrådelig ut fra vedkommendes helse eller forholdet til personer som står vedkommende nær Kan det være aktuelt å Begrunnes! lage hjemmesider om NAV-evalueringen?

21

22 Tilgang til taushetsbelagte opplysninger uten samtykke Krever dispensasjon fra taushetsplikten. Gis av aktuelle fagdepartement. Krever nødvendigvis n ikke meldeplikt /konsesjonsplikt! Dispensasjon er ikke nødvendig for tilgang til: Anonyme data Avidentifiserte fra de sentrale helseregistrene Modul 5 Arbeidsretting - Avidentifisert informasjon om den norske befolkning i forhold til arbeidsmarkeds og trygdetilstander (fom 1994) - Konsesjonspliktig (Datatilsynet) - Dispensasjon fra taushetsplikten Modul 6 Brukererfaringer - NAVs egne brukerundersøkelser - Dispensasjon fra taushetsplikten / samtykke

23 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Taushetsbelagte opplysninger - Forvaltningsloven 13 første ledd (opplysninger om personlige forhold) og arbeids- og velferdsforvaltningsloven 7 - Forvaltningsloven 13 andre ledd (tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningen angår Søknad - Skriftlig søknad med begrunnelse Gir tillatelse for tilgang til; - Registerdata (FD-trygd, Arbeidsmarkedsdata) - Gir ikke innsyn i saksmapper - Tilretteleggelse for frivillige brukerundersøkelser Elektronisk registrering av taushetsbelagte personopplysninger krever meldeplikt/konsesjonsplikt SSB administrerer utlevering av registerdata

24 Arkivering av data Regelverket - ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Kan lagre personopplysninger for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål, dersom samfunnets interesse i at opplysningene lagres klart overstiger de ulempene den kan medføre for den enkelte. NFR - kontraktfestet avlevering og oppbevaring av data Etisk aspekt - kontrakt mellom forsker og deltaker - informasjonsskriv og samtykkeerklæring legger føringer

25 Oppsummering! Samordne meldinger til personvernombudet Merk i tittel (NAV-evaluering Modul nr.) (Velferdsmodell, styringssystem og NAV (modul 1 under NAV-evalueringen)) Fyll ut og send meldeskjema i god tid (minst 30 dager før datainnsamlingen skal starte og/eller utvalget kontaktes) Alle felter i meldeskjemaet må fylles ut Legg ved alle relevante vedlegg Hovedregel: Informasjon og samtykke

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI ISBN: 82-7682-049-2 Opplag: 2000 mars

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger Dag Wiese Schartum Innledende bemerkninger Rettslig grunnlag er betegnelsen på et av flere krav som må være oppfylt for at personopplysninger

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Sett inn korttittel på studien Hoveddel - sett inn dato] Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Fjern den merkede teksten og hakeparentesen og sett inn din egen tekst: Bruk minimum 12 pkt.

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Høring vedrørende forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerte-

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon)

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato:

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Bakgrunnen til at Cristin og tidligere også Frida-systemet bruker fødselsnummer er at dette er pr i dag den eneste unike identifiseringsnøkkelen for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER

RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER 1 RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER PÅ BACHELORNIVÅ VED HØGSKOLEN I GJØVIK Fastsatt av studie- og forskningsdirektøren ved Høgskolen i Gjøvik 2010-10-01 Retningslinjene gjelder

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2003-06-20 nr 740: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger... Page 1 of 30 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2003-06-20 nr 740: Forskrift om innsamling

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Retningslinjer: Bruk av elektroniske meldinger pro-fastleger VERDAL KOMMUNE Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten Verdal kommune 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer