INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Welhavensgate nr. 10 Borettslag avholdes mandag 2. juni 2003 kl i forretningslokalet i Welhavensgate 14. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSOPPGJØRET FOR 2002 A) Regnskapet for 2002 B) Disponering av disponible midler 4. GODTGJØRELSER TIL STYRET OG REVISOR A) Styret B) Revisor C) Gårdsromsstyret D) Valgkomiteen 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med varamedlem til OBOS gen.fors. for 1 år F) Valg av 3 representanter til kvartalsgruppen for 1 år. Oslo, I styret for Borettslaget Welhavensgate 10 Inge Bjart Torkildsen /s/ Elsebeth Sandaas /s/ Harald Nilssen /s/ Lise Omholdt /s/ På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle/samboende møte, men bare med en stemme for andelen. Ektefelle/samboer må møte med fullmakt fra andelseier, for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleier har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Welhavensgate 10 Borettslag 1. TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder Inge Bjart Torkildsen Welhavensgate 14 Nestleder Elsebeth Sandaas Welhavensgate 10 Styremedlem/ Kasserer Harald Nilssen Welhavensgate 12 Styremedlem/ HMS leder Lise Omholt Welhavensgate 12 B. VARAMEDLEMMER TIL STYRET: Arnhild Haugen Welhavensgate 14 Evy Blomlid Welhavensgate 12 C. DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS: D. VALGKOMITEEN: Inge Bjart Torkildsen Jens Bloch Helmers Welhavensgate 12 Marianne Trætteberg Welhavensgate 12 E. KVARTALSGRUPPEN (GÅRDSROM): Armen Sjur Minassian Welhavensgate 14 Kristin Tesli Welhavensgate 12 Maria Barzelly Welhavensgate FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt med OBOS. Borettslagets revisor er Pricewaterhouse Coopers DA. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget ligger i Uranienborg-Majorstuen Bydel, bydel 2 i Oslo Kommune. Borettslaget har adresse Welhavensgate Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer

3 3 Welhavensgate 10 Borettslag Borettslaget består av 63 andelsleiligheter (1 stk. 4 roms, 37 stk. 3 roms og 25 stk. 2 roms) fordelt på 3 gateadresser i 1 bygning. Eiendommen har gårdsnummer 214 bruksnummer 435 og er på kvm eiet tomt. Borettslaget er seksjon nr 1. Første innflytting i borettslaget var Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier til andelseierne. Borettslaget har ingen ansatte, men følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. VAKTMESTERTJENESTE Borettslaget har avtale med Knudsen Vaktmestertjeneste. Tjenesten innebærer et fremmøte hver uke for kontroll av dører/låser, ventilasjon, vann og rør, skift av lyspærer/rør og tømming av papirkurver på fasade. Snørydding/strøing av fortau og garasjefeiing ved behov. Småreperasjoner samt formidling av håndverkere står også vaktmestertjenesten for. Knudsen Vaktmestertjeneste kan treffes på tlf eller personsøker VEKTERTJENESTE Borettslaget har avtale med Securitas om vektertjeneste. Vekter skal kontrollere borettslagets områder 2 ganger mellom kl 1800 og kl 0600 hver dag. Securitas vil også rykke ut hvis bod-, heis-, eller brannalarm blir utløst. Bomiljøvekterens oppgaver er å skape trygghet for den enkelte beboer og sikkerhet for den enkelte og fellesskapets verdier. For å få maksimalt utbytte av bomiljøtjenesten kan den enkelte beboer kontakte Securitas på telefon ved opplevelse av utrygghet og vesentlig avvik fra normalsituasjonen, som for eksempel uønsket opphold/ferdsel av uvedkommende i eller ved eiendommen, uvanlige lyder, støy, bråk og lignende. Bomiljøvekteren kan også assistere deg ved akutte behov for håndverker, assistanse i helger og natt, men vær oppmerksom på at håndverkere benytter høyere takster på disse tider av døgnet. SERVICE PÅ KABELNETTVERKET Kundeservice på multimediadelen av bredbåndsnettet utføres av Nettverkerne, telefon E-post: Kundeservice på telefonidelen av bredbåndsnettet utføres av Actacom a.s., telefon E-post:

4 4 Welhavensgate 10 Borettslag Kundeservice på analoge TV-signaler utføres av UPC Norge på telefon (9-22) eller NØKLER Eier av leilighet/garasje kan skriftlig bestille nøkler. Bestillingen sendes styret. Nøklene vil bli sendt rekommandert i postoppkrav fra leverandør. Leveringstid ca. 3 dager, pris ca. kr 150,-. FRAMLEIE AV LEILIGHETER Det er pr fremleid 6 leiligheter. Husk at det må søkes om fremleie av leiligheter på standard blankett som du får ved henvendelse til forvaltningsavdelingen i OBOS på tlf Søknad om fremleie behandles av styret. Fremleie av garasjeplass er enklere og kan gjøres kun ved å fylle ut standard blankett som fås ved henvendelse til styret. RENHOLD Firmaet Nina's Rengjøringsbyrå er engasjert til renhold av oppganger/korridorer en gang pr. uke. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert en røykvarsler og brannslokningsapparat i alle leiligheter. Styret henstiller til selv å skifte batteri i røykvarsler samt kontrollere og vende brannslokningsapparatet flere ganger pr år. Brannslokningsapparatene og røykvarslerne ble skiftet ut i juni 2002 og noen har også kjøpt inn husbrannslange til leiligheten. Brannvarslingsutstyr i fellesarealene kontrolleres 1 gang per år av firmaet ESMI. Det er også utarbeidet en branninstruks for borettslaget som er hengt opp i vestibylen og INDIVIDUALISERING AV FELLESGJELD En del andelseiere i borettslaget har individualisert sin fellesgjeld. Dette innebærer at andelseieren to ganger i året, gis adgang til å innbetale et beløp, min. kr ,-, for slik å redusere sin andel av fellesgjelden. Husleien reduseres derav. Dette gjelder først når fastrenteavtalen bortfaller. Borettslaget har inngått fastrentavtale med Husbanken med virkning fra Fastrenten er på 5,5%. Fastrenteavtalen innebærer at det ikke er adgang til ekstraordinære nedbetalinger av husbanklånet i de 5 årene renten er bundet.

5 5 Welhavensgate 10 Borettslag 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Sparebank1 Skadeforsikring. Polisenummeret er POL Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr, jf husleiekontraktens definisjon. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte andelseier gjør inne i boligen. Forsikringen dekker også skader på vindusglass og sanitærporselen i borettslagets leiligheter. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, har Sparebank1 Skadeforsikring en egenandel på kr ,- for Forårsakes skaden av tilleggsinstallasjoner som for eksempel varmekabler, oppvaskmaskin eller lignende, må den enkelte andelseier selv dekke egenandelen. Ved skade i leiligheten skal beboerne straks ta kontakt med Forsikringsavdelingen i OBOS, telefon Forsikringsavdelingen samordner skademeldinger, utbedringer og oppfølging av skadesaker for forsikringsselskapet, borettslaget og beboere. Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring. En hjemforsikring dekker den enkeltes innbo og løsøre. 5. OMSETNING AV LEILIGHETER OG GARASJEPLASSER. Andelseierne har forkjøpsrett ved salg av leiligheter i eget borettslag. Andelseiere som ønsker å benytte sin forkjøpsrett, må selv følge med i OBOS fellesannonse i dagsavisene eller på OBOS hjemmesider (www.obos.no/megleren/index). Melding om bruk av forkjøpsrett skal meldes direkte til OBOS-megleren. I år 2002 skiftet 4 leiligheter eiere. Leilighetene er populære og dermed lette å selge og prisnivået er høyt, ca kr. pr. kvm. Når det gjelder øvrige leilighetsopplysninger henvises til egen note i årsoppgjøret. Ved salg kan en be borettslagets styre legge ut en enkel annonse på borettslagets hjemmeside. Garasjeplassene selges stort sett sammen med leilighetene. Styret og OBOS må ha beskjed ved salg av garasjeplass. OBOS tar et registreringsgebyr på kr Garasjeplassen må tinglyses på ny eier. 6. MØTER Styret har i styreåret 2002/2003 avholdt 9 styremøter, et sameiermøte og en generalforsamling.

6 6 Welhavensgate 10 Borettslag 7. STYRETS ARBEID Styret har i året som har gått som vanlig tatt seg av løpende saker gjennom korrespondanse, betaling av regninger, framleiesøknader, feil og mangler ved fellesanleggene. Styret har videre hatt kontakt med OBOS, vaktmester og andre firmaer som har tilknytning til borettslaget eller er benyttet til reparasjon og vedlikeholdsarbeid. Beboerne er hele tiden blitt informert i beboeravis Welhavens GateWay 3 ganger i året, rundskriv eller oppslag på tavlene om viktige hendelser. B/L har også Internettsider på med aktuelle nyheter, telefonlister, branninstruks og informasjon om det meste. Nødvendige reparasjoner og utskiftinger er foretatt på taket, i dører, heiser og ventilasjon. Malermester Per Åge Lie holder fasaden fri for tagging. Styret legger fortsatt ned mye arbeid i bredbåndsnettet og har på slutten av året valgt Actacom a.s. som Internett telefonileverandører. Nettverket vil i større grad bli brukt som et felles digitalt buss system også for alarmer og andre tjenester etter som disse utvikles. Det er nå til sammen 3 papirkasser i søppelrommet samt tre til husholdningsavfall. Søppelrommet rengjøres ukentlig av Ninas rengjøring og kassene rengjøres 2 ganger pr. år av Niwi Miljøtiltak AS. Gartnerarbeid i gårdsrommet er felleskostnader som betales av de 14 gårdene som tilhører "Lorrykvartalet". Av uregelmessigheter kan nevnes at både bodalarmen og heisalarmen ble utløst noen ganger i løpet av året. Det har også vært utført hærverk i garasjen og fasaden mot gaten. Søppelrommet er derimot blitt betraktelig bedre takket være ukentlig rengjøring og forbedring i beboermassen. Få klager på banking/boring, støy og høy musikk er mottatt siste år, men vi ber fortsatt om at alle respekterer husordensreglene og at alle klager fremmes skriftlig med nøyaktig angivelse og dato og tidspunkt for det påklagede forhold. Av planlagte utbedringer og vedlikehold for år 2003 kan nevnes at det i budsjettet er tatt høyde for skifte av en branndør, eventuelt hovedinngangsparti og uforutsette reparasjoner og vedlikehold. Styret vurderer også innføring av videoovervåkning av garasjen og hovedinnganspartiet for å virke avskrekkende på uvedkommende. Internkontrollforskrifter er gjennomført etter anvisninger fra OBOS og myndighetene. HMS-håndbok er skrevet etter mal fra OBOS Prosjekt og oppdateres fortløpende. Abonnement på Sikkerhet fra Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon. Datanettbrannmur og serveroperativsystem er sponset av Microsoft Norge og dataviruskontroll av Norman Virus Control. Det har også vært gjennomført en vernerunde med vaktmester.

7 7 Welhavensgate 10 Borettslag Det elektriske anlegget har blitt inspisert og godkjent av en autorisert elektriker og styret har mottatt en rapport. Styremøtene har siste år blitt holdt på rundgang blant styremedlemmene. Styret mener dette og all annen fortløpende informasjon skulle dekke beboernes interesse, men har du noe å spørre om eller er det noe du lurer på så er det bare å legge beskjed i styrets postkasse eller sende en e-post til eller ringe styretelefonen RABATTAVTALE MED ACTACOM ACTACOM AS tilbyr en av markedets billigste og samtidig mest avanserte telefoniløsninger. Med Alcatel s forskjellige IP-telefoner kan de tilby mer enn bare summetonen. De tilpasser både apparat og tilleggstjenester til hver enkelt kunde slik at de får en tjeneste og funksjonalitet tilpasset sitt behov. Etter hvert som de får tilbakemeldinger, vil de utvikle tjenesten med flere opsjoner og flere muligheter for brukerne. (Telefonsvarer, fraværsmarkering etc) Telefonløsningen gir brukeren en rekke muligheter i tillegg til standard telefoni. Gratis intern trafikk i borettslaget Visning av nummer som ringer inn, evt. med navn. Ser hvem som venter når det er opptatt i telefonen og kan enkelt veksle mellom samtaler. Høyttalende konferansetelefon og intern calling. Viderekoble/sette over samtaler til mobiltelefon, privattelefon o.l. Integrert tastatur for å ringe med navnevalg og for ISDN tekstmeldinger (Advanced & Premium apparatene). Samtaler og dataoverføring kan gjøres samtidig. Talepost gir mulighet for personlige svarbeskjeder, meldingsmottak, menystyrt innvalg og mye annet. (Tjenesten kommer) Brukervennlighet. Alcatel er et menystyrt system, og har spesialapparater med enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt. Systemet leveres med modul for fjernservice/programmering avapparatene, slik at de kan yte den beste service på kort tid. Actacom tilbyr følgende type abonnement: Standard, Easy, Premium, og Advanced. Alle abonnement har samme fordelaktige startpris og trafikkpriser. Standard, inneholder kun telefoni til svært fordelaktige priser. Det medfølger ikke apparat, men dette kan kjøpes separat. (for priser og detaljer på apparatene, se eget punkt) Easy, inneholder enkleste bordapparat med display.

8 8 Welhavensgate 10 Borettslag Premium, høytalende apparat med 12 programmerbare taster. Advanced, det mest avanserte apparat med 24 programmerbare taster for maksimal utnyttelse av mange tilleggstjenester. Standard Easy Premium Advanced 129,- 179,- 189,- 199,- ETABLERING Inkludere tilkobling og konfigurering hos kunden. Pris kr. 550,- TRAFIKKPRISER Innenlands Startpris Pris pr. minutt Hverdager ,28 0,120 Hverdager ,28 0,089 Lørdag, søndag og helligdager 0,28 0,089 Mobil Telenor Mobil 0,28 0,93 Netcom GSM 0,28 1,20 Andre mobiloperatører 0,28 1,20 Samtaler internt i Welhavensgate Hverdager ,- 0,- Hverdager ,- 0,- Lørdag, søndag og helligdager 0,- 0,- Alle priser er pr. mnd eks mva. TJENESTER Viderekobling - sett over samtaler til den telefonen du ønsker, for eksempel til mobiltelefonen når du ikke er hjemme. Kunden betaler selv for samtalen som blir viderekoblet. Samtale venter -når du snakker i telefonen vil du bli varslet av et signal hvis du får en ny innkommende samtale. Ved et enkelt tastetrykk kan du bytte mellom samtalene.

9 9 Welhavensgate 10 Borettslag Se Hvem som ringer Displayet på telefonen viser hvem som ringer før du besvarer samtalen. Du kan også se hvem som har ringt deg mens du var borte. Antall lagrede telefon nummer er avhengig av telefonapparatet. Konferanse- koble sammen to samtaler og ha ditt eget telefonmøte Integrert kortliste - en integrert kortnummerliste som kan tilpasses hvert enkelt borettslag. Telefonsvarer- integrert digital telefonsvarer med varsling på apparatet hvis du har fått beskjed. Du leser selv inn meldingene, og kan selv endre disse ved behov Reflexes serien Hele serien av Alcatel Reflexes TM terminaler er designet for at du skal være komfortabel med det, og for å tilby deg optimal bruk av de funksjoner og tjenester Actacom AS tilbyr. Alle abonnementer (ikke Standard) inneholder et apparat. I tillegg kan man kjøpe tilleggsapparater ved behov for dette. Advanced for performance høy trafikk Ytelse, komfort for den avanserte brukeren Arbeidsgruppe orientert (multi-line) 24 Hurtigtaster (overvåkning osv) Tastatur for navnoppslag Høytalende. Pris kr. 3,290,- Premium for efficiensy Brukervennlig, effektiv Standard/vanlig individuell trafikk (multi-line) 12 Hurtigtaster (overvåkning osv) Tastatur for navnoppslag Høytalende Pris kr ,- Easy to use Enkel å bruke, kompakt Lav individuell trafikk (dobbellinje) Pris kr ,-

10 10 Welhavensgate 10 Borettslag RABATTAVTALE MED TELENOR OBOS/NBBL har inngått ny rabattavtale med Telenor. Den viktigste endringen er rabatten på fastavgiften som er falt bort. Til gjengjeld er det blitt gratis å ringe på lørdager mot en oppstartavgift på 59 øre. (Gjelder kun telefonsamtaler til Norgespris). Følgende rabatt gjelder på tellerskritt: Inntil kr 4 000,- pr. år gir 20 % i rabatt Utover kr 4 000,- pr. år gir 25 % i rabatt Denne rabatten gjelder også mobil- og utenlandssamtaler. Ved å gå inn på kan du bestille en eller flere av tilleggstjenestene med rabatter fra 33 % til 50 %. Har du spørsmål til avtalen, kan du ringe Telenors kundeservice på telefon RABATTAVTALE MED BROADNET Borettslaget har inngått en rabattavtale med Broadnet og får over 50% rabatt på fast Internett-kobling, fra kr kr. (inkl. mva) pr. mnd. for 4 Mbps. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har inngått avtale med Oslo (nå Hafslund) Energi om fellesmåling og leveranse av strøm til borettslagets beboere og fellesanlegg. Strømforbruket måles individuelt samtidig som nettleien betales felles. Deler av avtalen er en videreføring av avtalen om kraftforvaltning og gjelder for perioden Kraftforvaltning fra Oslo (Hafslund) Energi fanger opp bevegelsene i kraftmarkedet, fordi man forholder seg til både elbørsen og til spotmarkedet. Det handles kontinuerlig for å sikre pris og redusere risikoen. I tillegg inneholder avtalen en prisgaranti som fører til at prisen på kraft ikke vil overstige avtalt maksimumspris. Avtalen er fleksibel, slik at den kan omgjøres til en fastpriskontrakt dersom markedet skulle tilsi det. Budsjettprisen Prisgrensen (maksimumspris) 34,87 kwh (inkl. gjeldende avgifter) 41,39 kwh (inkl. gjeldende avgifter) Ved salg eller eierskifte av leiligheten, må flytteskjema fylles ut. Dette kan fås ved henvendelse til Hafslund Strøm ved Trond Daljord på telefon eller Internett www2.hafslund.no/strom BOLIGSELSKAP/Flytteservice.

11 11 Welhavensgate 10 Borettslag RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeidet i borettslaget. Formålet er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler blant annet det ansvar styret har for økonomiske midler, habilitet, taushetsplikt, honorering, samt attestasjon og anvisning av utbetalinger. HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i boligselskapet, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr brann- og eksplosjonsvernloven forurensningsloven arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må alle boligselskap minst ha internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplassutstyr, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget fellesområdene og i leilighetene. Styret har gått på kurs og anskaffet HMS-håndbok og er godt i gang med å systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter. Bakerst i heftet er det tatt inn en side med informasjon om brannsikkerhet fra Norsk Brannvernforening. 8. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2002 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. Dette gjør seg blant annet gjeldende ved at investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført. Borettslagets anleggsmidler avskrives ikke, samt at avdrag på lån blir utgiftsført. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikt skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse.

12 12 Welhavensgate 10 Borettslag Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld, benyttes begrepet disponible midler som viser hva borettslaget pr kan overføre til regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2002 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter - Inntektene i 2002 var totalt kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter Utgifter Utgiftene i 2002 var totalt kr ,-. Det er en reduksjon av utgiftene i forhold til budsjettet for år 2002 på kr ,-. De viktigste utgiftspostene med avvik fra budsjettet er: - Kjøp anleggsmidler ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr 0,-. Hovedårsaken til avviket var forslaget om adgangskontroll som ble nedstemt på generalforsamlingen. - Energi og brensel/elektrisk energi ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket er at siste regning for regnskapsåret ikke ble mottatt før Resultatet av driften for 2002, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, gir en økning av borettslagets disponible midler på kr ,-. Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. Styret foreslår at de disponible midler overføres til driften i år For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). 9. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2003 KOMMUNALE AVGIFTER Det blir ingen økning av renovasjonsavgiften. Feieravgiften økes med 3,75 % og vann- og avløpsavgiften med 2,5 %. BORETTSLAGETS LÅN OG INNSKUDD LÅN I HUSBANKEN Borettslaget har 1 lån i Husbanken med fast rente:

13 13 Welhavensgate 10 Borettslag - Lån 1 HUG01, ble tatt opp i 1992 og har 30 års løpetid. LÅN I OBOS Borettslaget har 1 lån i OBOS med flytende rente. Lånet er et serielån med 5 års nedbetalingstid. Den flytende renten på dette lånet var 7,25 % pr Når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo vises til noten i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS pr var 3,75 %. Renter på sparekonto i OBOS pr var 6,85 %. FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2003 økte fra kr til kr ,-. MEDLEMSKONTIGENTEN Medlemskontigenten i OBOS økte fra kr 150,- til kr 175,- fra REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret for 2002 økte tilsvarende konsumprisindeksen. I tillegg kommer effekten av moms på revisjonstjenester som slo ut med full virkning for regnskapsåret Også for 2003 vil revisjonshonoraret øke tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING Prisen på alle bygningsforsikringer gikk opp med 6,1 % fra 2002 til 2003 (indeksøkning). I tillegg vedtok Stortinget at naturskadepremien skulle økes fra 17 til 20 promille av forsikringssummen. Ut over dette har: Forsikringsselskapene foretar en individuelle prising ut fra boligselskapets skadesituasjon. Det kan gi store utslag i forhold til generell prisøkning. Forsikringspremien for vårt borettslag gikk opp med 31,21 %. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene slik at den normalt stiger i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, men mindre vann enn normalt i vannmagasinene høsten 2002 kan påvirke prisutviklingen. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 35 % av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet)

14 14 Welhavensgate 10 Borettslag utgjør ca. 30 % av total strømpris. Statlige avgifter det vil si, forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 35 % av total strømpris. Gjennom samarbeidet mellom OBOS og Hafslund Strøm, kan alle OBOSmedlemmer få mulighet til gunstig pris på strøm til husholdninger. For ytterligere informasjon kontakt Hafslund Strøm Kundesenter på telefon eller internett www2.hafslund.no/strom ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5 % i INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på kr ,- før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet reduksjon i de disponible midler på kr ,-. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter ny branndør kr ,- i tillegg til ordinært drift og vedlikehold. Grunnleiene er øket med 10 % fra og 10% fra , som det er tatt hensyn til i budsjettet. For øvrig vises til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2003 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. 10. SAMEIET Det vises til resultatregnskapet for sameiet som er inntatt bakerst i årsberetningsheftet. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet kan henvende seg til forretningsføreren for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. Leie av garasjeplass koster kr 150,- pr. måned fra og med Underskuddet på garasjesameiets andel av utgiftene i år 2002 beløper seg til kr ,- som fordeles mellom garasjeierne på juli giroblanketten. Oslo, I styret for Welhavensgate nr. 10 Borettslag Inge Bjart Torkildsen /s/ Elsebeth Sandaas /s/ Harald Nilssen /s/ Lise Omholdt /s/

15 PricewaterhouseCoopers DA N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Welhavensgate 10 Borettslag Revisjonsberetning for 2002 Vi har revidert årsregnskapet for Welhavensgate 10 Borettslag for regnskapsåret 2002, som viser disponible midler pr på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om forslaget til anvendelse av disponible midler. Årsregnskapet består av driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og norsk god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets og forretningsførerens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2002 og for endring i disponible midler i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk styret og forretningsføreren har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av disponible midler er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 12. mai 2003 PricewaterhouseCoopers DA Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Oslo Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mandal Mo i Rana Stavanger Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen. Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

16 16 Welhavensgate 10 Borettslag DRIFTSOVERSIKT BUDSJETT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER * RENTEINNTEKTER * BROADNET/INNBETALINGER * ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: MEDLEMSKONTINGENT REVISJONSHONORAR STYREHONORAR ANDRE HONORARER FORRETNINGSFØRERHONORAR * KONSULENT OG FORVALTN.TJ * PERSONALUTGIFTER * DRIFT OG VEDLIKEHOLD KJØP ANLEGGSMIDLER * ANDRE RENTEUTGIFTER * PANTEGJELDSRENTER * ANDRE DRIFTSUTGIFTER * FORSIKRINGER * KOMMUNALE AVGIFTER ENERGI OG BRENSEL * BROADNET-REGNSKAP SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN./UTBET. OPPTAK LÅN NEDBETALT LÅN ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISPONIBLE MIDLER

17 17 Welhavensgate 10 Borettslag OVERSIKT EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: INNESTÅENDE OBOS INNESTÅENDE SPAREKONTO * KORTSIKTIGE FORDRINGER * BROADNET-REGNSKAP SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: LEVERANDØRGJELD GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG AVREGNING IN-AVTALEN SUM KORTSIKTIG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: 14* BYGNINGER TOMT * ANDRE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: 16* PANTEGJELD * BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL 63 X SUM LANGSIKTIG GJELD * PANTSTILLELSE O B O S MARTIN MÆLAND /s/ ADM. DIREKTØR OSLO DEN / I STYRET FOR BORETTSLAGET WELHAVENSGATE NR. 10 Inge Bjart Torkildsen /s/ Elsebeth Sandaas /s/ Harald Nilssen /s/ Lise Omholdt /s/ EGIL J. HAVRE /s/ REGNSKAPSSJEF

18 18 Welhavensgate 10 Borettslag NOTER NOTE : 01 LEIEINNTEKTER Grunnleie Garasjeleie Tillegg 120 Kapitalutgifter (IN-lån) Regulert kapitalutgifter (IN-lån) SUM TEORETISK LEIE REDUKSJON TEORETISK LEIE Garasjeleie SUM LEIEINNTEKTER NOTE : 02 RENTEINNTEKTER Renter av sparekonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av driftskonto i OBOS SUM RENTEINNTEKTER NOTE : 03 ANDRE INNTEKTER Brannvernutstyr Nettverksleie Forretningsbygg, garasjer SUM ANDRE INNTEKTER NOTE : 04 KONSULENT OG FORVALTN.TJEN. OBOS, møtedeltagelse SUM KONSULENT OG FORVALTN.TJE NOTE : 05 PERSONALUTGIFTER Arbeidsgiveravgift Personalopplæring, kurs SUM PERSONALUTGIFTER

19 19 Welhavensgate 10 Borettslag NOTE : 06 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold elektro Drift/vedl.hold utvendig anl Drift/vedl.hold fellesanl Drift/vedl.hold heiser Drift/vedl.hold antenneanl Drift/vedl.hold brannsikring Drift/vedl.hold ventilasj.anl Drift/vedl.hold parker.anl Drift/vedl.hold garasjeanl SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE : 07 ANDRE RENTEUTGIFTER Renter OBOS neg.kasse -125 Forvaltningsgebyr -252 OBOS, etableringsgebyr pantelån OBOS, termingebyr lån -360 Gebyr, lån Husbanken -144 SUM ANDRE RENTEUTGIFTER NOTE : 08 PANTEGJELDSRENTER Husbanken grunnlån OBOS - lån SUM PANTEGJELDSRENTER NOTE : 09 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Lokalleie Renovasjon, søppeltømming Verktøy og redskap Lyspærer og sikringer Datarekvisita Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding Andre fremmede tjenester Kontorrekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Aviser,tidsskrifter,faglitt Møter,kurs,oppdatering mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon Porto Bank og kortgebyr -895 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER

20 20 Welhavensgate 10 Borettslag NOTE : 10 FORSIKRINGER Forsikring bygninger Utvendig huseieransvar -224 EDB - forsikring SUM FORSIKRINGER NOTE : 11 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE : 12 KORTSIKTIGE FORDRINGER FORSKUTTERING TILLITSVALGTE Håndkasse ANDRE FORDRINGER Forretningsbygg, avregning SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE : 13 BROADNET Leieinntekter Kostnader (15 mndr.) SUM BROADNET NOTE : 14 BYGNINGER Tilgang SUM BYGNINGER TOMTEN ER KJØPT I 1990 G.NR. 241 B.NR. 435 NOTE : 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Data/nettverksutstyr Tilgang i Data/nettverksutstyr Tilgang i Garasjeanlegg Tilgang SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Solrabben Borettslag avholdes tirsdag.20. mai.2003 kl. 19.00 i Godlia Skoles aula, inngang B (tilgang på heis). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes tirsdag 6.Mai 2003 kl. 18.00 i Hasle kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 10. april 2003 kl. 17.30 i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering og servering av

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 14.05.2003 kl. 18.00 i kirkestuen i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 21.05.2003 kl. 18.00 i Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 11. april 2000 kl. 18.30 i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes tirsdag 23. mai 2000 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer