Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS"

Transkript

1 Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Vår ref. 11/ /BERO Representantskapet Dato Eierkommunene Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Leder av representantskapet innkaller til representantskapsmøte for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Dato: onsdag Tid: kl Sted: Bø Hotell, Bø Etter møtet arrangeres det Vårkonferanse 2011 som representantene inviteres til å delta på. Konferanseavgiften for representantene og styret dekkes av Temark. Utgiftene for den enkelte representant dekkes av eierkommunen. Dersom de ikke kan møte må det snarest melde ifra til daglig leder, på e-post: eller tlf Vara møter bare etter egen innkalling. Vedlagt følger sakene 1/11-6/11 Temark, (sign) Jan Gunnar Knutsen Leder av representantskapet Vedlegg: Sakskart Øystein Bergh Daglig leder Temark Postboks BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto:

2 Sakliste for Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møtedato: Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 1/11 11/230 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 2/11 11/231 OPPTELLING AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER 3/11 11/233 VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 4/11 11/155 REGNSKAP TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 5/11 11/178 ÅRSBERETNING 2010 FRA TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 6/11 11/141 EVALUERING AV TEMARK

3 Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Sak nr. 1/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Arkivsaksnr.: 11/230 Arkivkode: 033 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 1/11 Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Forslag til vedtak Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. Saksopplysninger Representantskapet skal godkjenne innkallingen og sakslisten, i ht. Selskapsavtalen 9, Representantskapets møter: Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig og minst fire uker i forkant av møtet. Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en saksliste. Representantskapets møte ledes av leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede, velges en møteleder.. Vedlegg: Sak 1/11 Side 3 av 27

4 Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Sak nr. 2/11 OPPTELLING AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER Arkivsaksnr.: 11/231 Arkivkode: 033 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 2/11 Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Forslag til vedtak Representantskapet er beslutningsdyktig ved at av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst halvdelen av medlemmene og to tredeler av stemmene. Saksopplysninger Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst to tredeler av stemmene. Fra selskapsavtalen 8: Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen velger hver sin representant med personlig vararepresentant. Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine representanter. Daglig leder kan ikke velges til medlem av representantskapet. Ved voteringer vektes den enkelte deltakers stemme svarende til deltakerens eierandel i selskapet. Som representantskapets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for. Og ved voteringer vektes den enkelte deltakers stemme svarende til deltakerens eierandel i selskapet i ht Selskapsavtalen 5 Innskuddsplikt og eierandel. Deltakernes eierandel: Bamble kommune eier 7,9% av selskapet Bø kommune eier 4,5% av selskapet Drangedal kommune eier 4,3% av selskapet Fyresdal kommune eier 2,8% av selskapet Kragerø kommune eier 6,7% av selskapet Kviteseid kommune eier 3,2% av selskapet Nissedal kommune eier 2,8% av selskapet Sak 2/11 Side 4 av 27

5 Sak 2/11 Nome kommune eier 5,0% av selskapet Notodden kommune eier 7,2% av selskapet Porsgrunn kommune eier 14,6% av selskapet Sauherad kommune eier 4,3% av selskapet Seljord kommune eier 3,3% av selskapet Siljan kommune eier 3,2% av selskapet Tinn kommune eier 4,9% av selskapet Tokke kommune eier 3,2% av selskapet Vinje kommune eier 3,6% av selskapet Telemark fylkeskommune eier 18,5% av selskapet SUM 100,0% Representantskap Eierkommunen velger selv medlem og varamedlem til representantskapet. Kommunens representant er valgt til ny er valgt. Representantskapets leder er Jan Gunnar Knutsen. Nestleder er Solveig Abrahamsen Vedlegg: Side 5 av 27

6 Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Sak nr. 3/11 VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Arkivsaksnr.: 11/233 Arkivkode: 033 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 3/11 Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Forslag til vedtak Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges og... Saksopplysninger I ht. Selskapsavtalen 9 Representantskapets møter, skal det velges to representanter til å underskrive protokollen sammen med møtelederen. Representantene velges ved begynnelsen av møtet. Vedlegg: Sak 3/11 Side 6 av 27

7 Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Sak nr. 4/11 REGNSKAP TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Arkivsaksnr.: 11/155 Arkivkode: 210 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 1/11 Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 4/11 Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS i møte den sak nr. 1/11: Vedtak i Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Styret innstiller til representantskapet: 1. Regnskap 2010 for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. 2. Regnskapsmessig merforbruk kr dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 3. Udekket beløp kr i investeringsregnskapet dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Behandlinga i Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Daglig leder presenterte regnskapet 2010 og redegjorde for aktiviteten. Styret viser til driftsregnskapet. Driftsinntekter, posten, Overføringer med krav til motytelse, legges fram for representantskapet med detaljsummer. Driftsutgifter, Overføringer, legges fram for representantskapet med detaljsummer. Forslag til vedtak Styret innstiller til representantskapet: 1. Regnskap 2010 for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. 2. Regnskapsmessig merforbruk kr dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 3. Udekket beløp kr i investeringsregnskapet dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Saksopplysninger Sak 4/11 Side 7 av 27

8 Sak 4/11 Regnskapet føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Budsjettet for 2010 ble vedtatt av representantskapet i møte , sak 09/09, totalt kr Regnskapet viser kr og et merforbruk på kr I 2009 var det et mindreforbruk på kr De enkelte postene: Lønn: Det er et merforbruk kr Vi har hatt 2 ansatt som har hatt fødselspermisjon. Vi har hatt 2 vikarer og en i redusert stilling våren Refusjon sykelønn er kr og fødselspenger kr Drift: Øvrige poster viser mindre avvik. Et gammelt krav i balansen på MVA fra 2005; kr , er belastet driftsregnskapet i Investeringsregnskap: Investeringsregnskapet gjelder innbetaling til KLP kr Dette må dekkes av disposisjonsfondet. Leieavtaler for lokaler pr dato: Bø, 2 kontorer og arkiv Bø Sparebank Seljord, 1 kontor, Granvin Kulturhus BA Porsgrunn, 1 kontor, Porsgrunn kommune Avtaler om tjenester: Regnskap og lønn: Telemark fylkeskommune Revisjon: Buskerud kommunerevisjon IKS Epost og saksbehandlersystem: Telemark fylkeskommune Hjemmeside: Grenland Web AS HMS: Bedriftshelsetjenesten SAMT For mer informasjon vises det til årsmeldingen. Vedlegg: Regnskap 2010 fra Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Side 8 av 27

9 Sak 4/11 Temark TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Årsregnskap 2010 DRIFTSREGNSKAP Regnskap 2010 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Overføringer med ,11 0,00 0, ,57 krav til motytelse Andre overføringer Sum driftsinntekter , , , , , , , ,57 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,57 Sosiale utgifter , , , ,76 Kjøp av varer og tj , , , ,51 som inngår i tj.produk. Kjøp av tjenester , , , ,00 som erstatter tj.produk. Overføringer Sum driftsutgifter 59443, ,81 0, ,00 0, , , ,41 Brutto driftsresultat , , , ,84 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum eksterne finansinntekter Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , , , , , , , , , ,04 Netto driftsresultat ,60 0,00 0, ,20 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidl.års , ,20 0, ,45 mindreforbruk Sum bruk av , ,20 0, ,45 avsetninger Avsetning til , ,20 0, ,45 disp.fond Sum avsetninger , ,20 0, ,45 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,60 0,00 0, ,20 Side 9 av 27

10 Sak 4/11 Temark TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Årsregnskap 2010 INVESTERINGSREGNSKAP Regnskap Reg. Oppr.budsj. Regn. i fjor budsj. Inntekter Andre overføringer 0,00 0, ,00 Sum inntekter 0,00 0, ,00 Finanstransaksjoner Kjøp av aksjer og andeler 1.979,00 0,00 0, ,00 Avsetninger til bundne fond 0,00 0, ,00 Sum finansieringstransaksjoner 1.979,00 0,00 0, ,00 Finansieringsbehov 0,00 0,00 0, ,00 Dekket slik: Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0, ,00 Sum finansiering 0,00 0,00 0, ,00 Udekket ,00 0,00 0,00 0,00 Side 10 av 27

11 Sak 4/11 Temark TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Årsregnskap 2010 BALANSEREGNSKAP EIENDELER: Noter Regnskap 2010 Regnskap 2009 Anleggsmidler , ,00 Herav: Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,55 Herav: Kortsiktige fordringer , ,75 Premieavvik ,42 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,80 SUM EIENDELER , ,55 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,57 Herav: Disposisjonsfond , ,37 Bundne inv.fond , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk ,20 Regnskapsmessig merforbruk ,60 0,00 Udekket i investeringsregnskapet ,00 Kapitalkonto , ,00 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Kortsiktig gjeld , ,98 Herav: Annen kortsiktig gjeld 1, , ,98 Premieavvik , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,55 Andreas Kjær Lise Wiik Anne-Nora Oma Dahl Øystein Bergh styreleder nestleder medlem daglig leder Side 11 av 27

12 Sak 4/11 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS 6) Regnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Telemark kontrollutvalgssekretariat er opprettet som eget IKS med stiftelsesdato Note 1 Skatt og arbeidsgiveravgift Fra og med 2010 er lønnsregnskapet ført i Temark s eget regnskap. Note 2 Spesifikasjon av kortsiktige fordringer Kortsiktige fordringer: Pr Krav på TFK 750,00 Mva-komp 25 % ,07 Mva-komp 8 % 440,04 Kortsiktige fordringer ,11 Note 3 Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld Avsatte feriepenger og arb.g.avgift , Avregning KLP Annen kortsiktig gjeld ,98 Side 12 av 27

13 Sak 4/11 Note 4 Pensjonsmidler og -forpliktelser Temark har egen aktuarberegning, jf. kravet i forskrift om fylkeskommunale foretak 12. Aktuarberegningen viser forskjellen mellom beregnet pensjonskostnad etter forutsetninger om lønnsvekst, forventet G-reguleringer, diskonteringsrente m.m., og faktisk betalt pensjonspremie. Temark IKS har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden Hovedstørrelser fra aktuarberegningene 2009 Administrasjonskostnader Innbetalt premie inkl. adm.kostnader Arbeidsgiveravgift av premien Netto pensjonskostnad Beregnet premieavvik Premieavvik Arbeidsgiveravgift til folketrygden av premieavviket Totalt bokført premieavvik inkl. arb.g.avgift Balanseført pensjonsforpliktelse IB pensjonsforpliktelse UB pensjonsforpliktelse Gjenstående samlet estimatavvik 0 0 Balanseført pensjonsmidler IB pensjonsmidler UB pensjonsmidler Gjenstående samlet estimatavvik 0 0 Netto pensjonsforpliktelse % arb.g.avgift av netto pensjonsforpliktelse Side 13 av 27

14 Sak 4/11 Note 5 Aksjer og andeler i varig eie Markedsverdi Balanse Balanse Selskapets navn Eierandel KLP Egenkapitalinnskudd Sum aksjer og andeler Det foreligger ingen reell markedsverdi på denne eiendelen. Note 6 Bruk og avsetninger fond Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året Bundne inv. Fond Beholdning , ,00 Avsetning til fondene ,00 Bruk av fondene Beholdning , ,00 Disposisjonsfond Beholdning , ,82 Avsetning til fondene ,20 Bruk av fondene ,45 Beholdning , ,37 Note 7 Kapitalkonto (F 5 nr 7) DEBET Inngående balanse KREDIT Pensjonsmidler Økte pensjonsforpliktelser AGA pensjonsforpl KLP egenkapital Utgående balanse SUM Side 14 av 27

15 Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Sak nr. 5/11 ÅRSBERETNING 2010 FRA TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Arkivsaksnr.: 11/178 Arkivkode: 200 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 2/11 Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 5/11 Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS i møte den sak nr. 2/11: Vedtak i Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Styret innstiller til representantskapet: Årsberetning 2010 fra Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. Behandlinga i Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Styreleder presenterte saken. Forslag til vedtak Styret innstiller til representantskapet: Årsberetning 2010 fra Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. Saksopplysninger Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) har utarbeidet årsberetning. Årsberetningen for 2010 legges fram for representantskapet til godkjenning. Vedlegg: Årsberetning 2010 fra Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Sak 5/11 Side 15 av 27

16 Sak 5/11 Temark Theodor Kittelsens, Jomfruland fra 1893 som finnes i Nasjonalgalleriet (Wikipedia) Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks Bø Side 16 av 27

17 Sak 5/11 Innledning Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) yter tjenester som sekretariat for kontrollutvalgene i eierkommunene. Vi er 3 ansatte som betjener 17 utvalg i Telemark. Området kontroll og tilsyn er hele tiden under utvikling. Siste utredningen fra Kommunal- og regional-departementet (KRD) kom i desember 2009, 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. Rapporten omhandler kommunen, kontrollutvalget, sekretariatet og revisjon. Internkontroll, finansrapportering, regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er stikkord. Denne vil bli gjenstand for evaluering og vurdering. Målet er at den enkelte kommune holder orden i eget hus. KRD har fulgt opp med veileder i februar 2011; Kontrollutvalgsboken, Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver. Representantskap For valgperioden er følgende valgt: Kommune Representant Vararepresentant Bamble Tor Tollefsen Tom Markus Bø Anne-Carine Nilsen Johan Kvaal Drangedal Nils Tore Føreland Tore Halvorsen Fyresdal Bjørn Nome Annveig Veum Aas Kviteseid Heidi Åmot Randi Enger Bråthen Kragerø Kåre Preben Hegland Solfrid Rui Slettebakken Nissedal Asbjørn Tveiten Jon Inge Nordbø Nome Finn Bærland Jan Thorsen Notodden Jan Oterholt Torhild Kleppo Porsgrunn Siren Johnsen Kjell G. Teigen Sauherad Hans Sundsvalen Sveinung Lindtveit Seljord Solveig Abrahamsen Jon Svartdal Siljan Ole-Kristian Holtan Gunn Berit Rygg Holmelid Tinn Ingar Hovden Grete Vestby Tokke Olav Urbø Astri Fladberg Vinje Tor Strømme Tone Edland Telemark fylkeskommune Jan Gunnar Knutsen Henry Isnes Representantskapets leder er Jan Gunnar Knutsen og Solveig Abrahamsen er nestleder. Representantskapet har i 2010 hatt 2 møter, og Møtet i april var i tilknytting til vår- konferansen og møtet i november var i tilknytting til høst-konferansen. Styret For valgperioden er følgende valgt: Styret Andreas Kjær leder Torleif Vikre Personlig varamedlem Lise Wiik nestleder Øystein Beyer Personlig varamedlem Anne-Nora Oma Dahle medlem Gry Annette Rekanes Amundsen Personlig varamedlem Side 17 av 27

18 Sak 5/11 Styret har i 2010 hatt 3 møter og behandlet 9 saker. I tillegg har daglig leder orientert om selskapets drift på hvert møte. Tillitsvalgt, Line Bosnes, har permisjon og har ikke deltatt i møtene. Selskapets virksomhet Vi er sekretariat for kontrollutvalgene i eierkommunene. I tillegg til møtene i kontrollutvalgene har vi deltatt og vært arrangør av konferanser og fellesmøter/kveldsmøter for kontrollutvalgene som har vært arrangert i vest-, midt- og nedre Telemark. Vi er sekretær for Forum for Kontrollutvalg i Telemark. Bjørg Kyrkjebø Staaland er leder. Kontrollutvalgene Vi har prioritert tjenestene til kontrollutvalgene. Det er utarbeidet følgende verktøy for det enkelte kontrollutvalget: o Møte- og arbeidsplan o Plan for forvaltningsrevisjon o Plan for selskapskontroll o Budsjett for kontrollutvalget Vårt inntrykk er at kontrollutvalgene følger godt med i kommunene og det som rører seg. De har også god kontakt med kommunestyret, ordfører og rådmann. For året samlet er følgende møter holdt i kontrollutvalgene. Kommune nummer: Kommune: Sekretær Antall møter planlagt Antall møter gjennomført 0800 Telemark f.k. Øystein Bergh Porsgrunn Øystein Bergh - Helle Vold Notodden Marianne Lundeberg Siljan Øystein Bergh Bamble Helle Vold Kragerø Helle Vold Drangedal Helle Vold Nome Helle Vold Bø Marianne Lundeberg Sauherad Helle Vold Tinn Marianne Lundeberg Seljord Helle Vold Kviteseid Marianne Lundeberg Nissedal Kristian Torp-Hansen Øystein Bergh Fyresdal Marianne Lundeberg Tokke Marianne Lundeberg Vinje Marianne Lundeberg 4 4 I 2010 gikk 2 av våre ansatte ut i svangerskapspermisjon som er blitt dekt opp med vikarer, Marianne Lundeberg, Helle Vold og Kristian Torp-Hansen. I denne sammenhengen ble det foretatt visse omrokkeringer. For nærmere informasjon vises til årsmeldingen fra det enkelte kontrollutvalget. Side 18 av 27

19 Sak 5/11 Den faglige siden har vært prioritert. Vi opplever at kontrollutvalgene gir oss gode tilbakemeldinger og at vi yter de tjenestene som forventes av oss. Riksarkivet har pålagt sekretariatene å være selvstendige for saksbehandling og arkivering. Høsten 2008 gjorde vi avtale med Telemark fylkeskommune om egen base og vi var operative fra med det nye datasystemet. Dette er et opplegg som vi kan logge oss på fra hvilket som helst sted. All vår saksbehandling er samlet i dette systemet. Forum for kontrollutvalg i Telemark Forumet er et uformelt forum hvor alle medlemmene i kontrollutvalgene er deltakere. Styret består av: Personlig varamedlem Leder Bjørg Kyrkjebø Staaland Jan Gunnar Knutsen Nestleder Liv Tinnes Mork Unni Wærstad Styremedlem Gotfred Nilsen Finn Tallakstad Aktiviteten har variert sterk over tid. Ved omorganiseringer i revisjon og kontrollutvalg var aktiviteten meget høy. I 2010 har den vært lav. I 2011, etter valget, vil det være behov for et sterkt engasjement i forbindelse med opplæring av nye kontrollutvalg. Forumet har egen årsmelding. Konferanser Vårkonferansen 2010 ble arrangert på Bø Hotell mandag 21 april Den ble arrangert i tilknytting til representantskapsmøte i Temark og årsmøte i Forum for kontrollutvalg. Konferansen var en felleskonferanse med Telemark kommunerevisjon IKS. Tema var KRD sin rapport om 85 tiltak for å styrke egenkontrollen i kommunene og fylkeskommunene. Vi hadde fått leder av NKRF, Ole Kristian Rogndokken, til å forelese. Rogndokken deltok i prosjektgruppen til KRD. Dette var et tema som skapte stort engasjement og debatt. Høstkonferansen 2010 ble arrangert på Bø Hotell torsdag 4. november Pga bemanningssituasjonen hadde vi fått bistand fra Telemark fylkeskommune til å gjennomføre konferansen. Hovedtema var Eierskap av selskaper Her hadde vi fått Eierskap til selskaper v/leder KS Eierforum, Rolf Erling Andersen Eierskapsmelding i Bø kommune v/rådmann Åse Egeland Eierskap i Telemark fylkeskommune v/ Utviklingssjef Magne Reiersen Oppsummering v/leder av representantskapet Gunnar Knutsen Dette er et viktig tema som skapte stort engasjement og debatt. Kontrollutvalgene er klar over at kommunene oppretter mange selskaper. Dette har stor betydning både i styring (kommunestyrets rolle) og for tilsyn og kontroll (kontrollutvalgenes rolle). Mange kommuner opplever at det er vanskelig å komme i inngrepen med temaet. Side 19 av 27

20 Sak 5/11 Lokale samlinger Det har vært arrangert kveldsmøter hvor selskapskontroll og forvaltningsrevisjon har vært tema. Det har vært arrangert 2 møter i Midt-Telemark og i et i Grenland. Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune inviterte kontrollutvalgene i Grenland til seminar , hvor de hadde fått Lucy Smith, leder av KS Etikkforum til å forelese. Seminaret ble holdt i Sparebank1 Telemark sine nye lokaler i Storgata i Porsgrunn. Banksjef Per Halvorsen foredro om etikkarbeidet i sparebanken. Vi har bistått og deltatt på andre fellesmøter hvor det har vært tatt opp egne temaer. Det gjelder bl.a. i tilknytting til selskapskontroll hvor bedriften har presentert sin virksomhet før revisjon har gjennomført selskapskontroll. Habilitet Selskapet og ansatte yter kun tjenester til kontrollutvalgene i eierkommunene. Vi mener vi tilfredsstiller kravene og intensjon i kommuneloven og Forskrifter for kontrollutvalg. Forskrifter for kontrollutvalg, 20. Sekretariat: Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. De fleste ansatte har registrert seg i styrevervregistret. Økonomi Regnskapet er ført av Telemark fylkeskommune og viser: DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett Regnskap Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Finansutgifter Resultat finanstransaksjoner Netto driftsresultat Disposisjonsfond Side 20 av 27

21 Sak 5/11 Avsetninger Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk For regnskapsåret 2010 ble det et merforbruk (underskudd) på kr mot et mindreforbruk (overskudd) på kr året før. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse med noter. For mer informasjon viser vi til Årsregnskap I 2010 hadde vi permisjon og langtids sykefravær. Dette resulterte i vikarer og overlappingsperioder. Øvrige kostnader er under budsjett eller med mindre avvik. Finansinntektene er betydelig redusert og mindre enn budsjettert. Kontorer Vi har organisert vår virksomhet ved å ha felles kontor i Bø. Her har vi vår postadresse og her holder vi våre møter. Vi har i dag følgende leiekontrakter for lokaler vi disponerer. o Bø, Bø sparebank, 2 kontor, arkiv og adgang felles møterom o Seljord, Granvin Kulturhus BA, 1 kontor o Porsgrunn, Porsgrunn kommune, 1 kontor Ansatte og arbeidsmiljø Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS består av: Tittel Navn Telefon Epost Merkn. Daglig leder Øystein Bergh Rådgiver Beate Marie PERM. Dahl Kasland Rådgiver Line Bosnes PERM. Rådgiver Kristian Torp VIKAR Hansen Saksbehandler Helle Vold VIKAR Saksbehandler Marianne VIKAR Lundeberg Selskapet har avtale med bedriftshelsetjenesten i Midt-Telemark. SAMT, Bø (www.samt.no ) I 2010 har sykefraværet vært 10,2% mot 10,4% i To har hatt fødselspermisjon. Daglig leder har gjennomført medarbeidersamtaler. Arbeidsmiljøet i selskapet er etter styrets vurdering godt. Side 21 av 27

22 Sak 5/11 Kunnskap Opplæringsplanen ligger til grunn for kompetanseoppbyggingen. Den legger også opp til en viss grad av spesialisering. Vi har deltatt på følgende aktiviteter for kontrollutvalgene. Norges kommunerevisorforening (www.nkrf.no ) er aktive og tilbyr kurs og konferanser for sekretærer og kontrollutvalg. De har egen konferanse for kontrollutvalg hvor vi deltok. En opplæring av høy kvalitet. Temark er medlem. Forum for kontroll og tilsyn (www.ffkt.no ) er en interesseorganisasjon for medlemmer av kontrollutvalg og deres sekretærer. Forumet er tiltenkt rollen som møteplass og felles fora for å videreutvikle kontrollutvalgene. Temark er medlem. Vi har fått til et uformelt fora mellom de kommunale sekretariatene fra Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus fylkeskommune og Østfold. Vi møtes 2 ganger i året. Vertskapet for samlingene går på rundgang. Her diskuterer vi problemstillinger av felles interesse. Vi utveksler erfaringer og får frem beste praksis. Dette er en arena som er meget verdifull i vår videreutvikling av selskapet. Miljøaspektet Selskapets virksomhet tilsier at det ytre miljø ikke påvirkes. Virksomhetens avfall kildesorteres i samsvar med kommunale renovasjonsregler. Avsluttende betraktninger I 2010 har vært et hektisk år. Vi har opplevd det spesiell at 2 av de fast ansatte har hatt fødselspermisjon samtidig. Vi er totalt 3 stykker og har dekt opp med 2 vikarer. I tillegg bistod Kristian Torp-Hansen (tidligere rådmann i Seljord kommune) våren Våre 2 vikarer har gjort en fantastisk jobb og tatt alle utfordringer på en sporty måte. I tillegg til det faglig har vi oppgradert organisasjonen på sak & arkivsystemet. Kontakt med de andre sekretariatene i Vestfold, Buskerud, Akershus og Østfold gir oss impulser for forbedringer og å videreutvikle fagmiljøet. Vi mener forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS, den Andreas Kjær Lise Wiik Anne-Nora Oma Dahl Øystein Bergh styreleder nestleder medlem daglig leder Side 22 av 27

23 Sak 5/11 Temark TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2010 DRIFTSREGNSKAP Regnskap 2010 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Overføringer med ,11 0,00 0, ,57 krav til motytelse Andre overføringer Sum driftsinntekter , , , , , , , ,57 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,57 Sosiale utgifter , , , ,76 Kjøp av varer og tj , , , ,51 som inngår i tj.produk. Kjøp av tjenester , , , ,00 som erstatter tj.produk. Overføringer Sum driftsutgifter 59443, ,81 0, ,00 0, , , ,41 Brutto driftsresultat , , , ,84 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum eksterne finansinntekter Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , , , , , , , , , ,04 Netto driftsresultat ,60 0,00 0, ,20 Interne finanstransaksjoner Bruk av ,20 0,00 0, ,45 disposisjonsfond Sum bruk av ,20 0,00 0, ,45 avsetninger Dekning av tidligere 0,00 0, ,45 års regnsk.m. merf. Sum avsetninger 0,00 0, ,45 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,60 0,00 0, ,20 Side 23 av 27

Temark. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. Årsberetning. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 83 3833 Bø

Temark. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. Årsberetning. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 83 3833 Bø Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning 29 Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 83 3833 Bø Innledning Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) yter tjenester som

Detaljer

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Vår ref. 13/202-2 033 /BOSL Representantskapet Dato 21.03.2013 Eierkommunene Representantskapet - Telemark Leder av representantskapet innkaller til representantskapsmøte for Telemark (Temark). Dato: tirsdag

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Vår ref. 14/173-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 28.03.2014 Representantskapet - Leder kaller inn til representantskapsmøte: Dato: Onsdag 23.04.2014 Tid: Kl 0900-1000 Sted: Norsjø Hotell AS,

Detaljer

Representantskapet. Møteprotokoll fra Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet. Møteprotokoll fra Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møteprotokoll fra Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møtedato: 04.05.2011 Møtested: Bø Hotell, Bø i Telemark Møteleder:

Detaljer

Temark. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning 2008. Postboks 83 3833 Bø

Temark. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning 2008. Postboks 83 3833 Bø Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning 2008 Postboks 83 3833 Bø Innledning Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) yter tjenester som sekretariat for kontrollutvalgene i eierkommunene.

Detaljer

Innkalling til representantskapet

Innkalling til representantskapet Innkalling til representantskapet Temark Representantskapet Nestleder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Dato: 20.04.2016

Detaljer

Temark. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning 2013. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 4 3833 Bø. www.temark.

Temark. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning 2013. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 4 3833 Bø. www.temark. Temark Fra Wikipedia, Cort Sivertsen Adeler Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning 2013 www.temark.no Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 4 3833 Bø Innledning Telemark kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

Temark. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning 2012. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 4 3833 Bø. www.temark.

Temark. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning 2012. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 4 3833 Bø. www.temark. Temark www.google.no Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning 2012 www.temark.no Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 4 3833 Bø Innledning Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Detaljer

Telemark kontrollutvalgsekretariat IKS. Årsberetning. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 83 3833 Bø Tlf: 976 46 606 www.tkiks.

Telemark kontrollutvalgsekretariat IKS. Årsberetning. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 83 3833 Bø Tlf: 976 46 606 www.tkiks. Telemark kontrollutvalgsekretariat IKS Årsberetning 2006 Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 83 3833 Bø Tlf: 976 46 606 www.tkiks.no 1 Innledning Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (TK

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møteprotokoll fra Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møtedato: 10.11.2014 Møtested: Møteleder: Heimat

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

TFK-EIENDOMFKF arsregnskap 2013

TFK-EIENDOMFKF arsregnskap 2013 arsregnskap 213 O DRIFTSREGNSKAPET Regnskap 213 Reg. budsjett Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 2 253 388 2 44 9 Overføringer med krav til motytelse 32 185 37 31 381 517 Andreoverføringer Sum

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Til kommunestyret i Siljan kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en

Detaljer

Siljan kommune. kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Siljan kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 18.03.2013. Til stede: Finn Tallakstad

Siljan kommune. kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Siljan kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 18.03.2013. Til stede: Finn Tallakstad Siljan kommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Siljan kommune - kontrollutvalget Møtedato: 18.03.2013 Møtested: Møteleder: Møterommet Til stede: Leder Nestleder Medlem Sekretær Anders Haave Rønjom Finn

Detaljer

Telemark kontrollutvalgsekretariat IKS. Årsmelding. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks Bø Tlf:

Telemark kontrollutvalgsekretariat IKS. Årsmelding. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks Bø Tlf: Telemark kontrollutvalgsekretariat IKS Årsmelding 2005 Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 83 3833 Bø Tlf: 976 46 606 www.tkiks.no 1 Innledning Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (TK

Detaljer

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606.

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606. Vår ref. 15/324-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 10.03.2015 Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 18.03.2015 Tid: kl 1530-1830 Sted: Kommunehuset, møterom

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE Til kommunestyret i Kragerø kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en melding til kommunestyret om utvalgets virksomhet og hvilke saker

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Siljan kirke Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2011 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en melding til kommunestyret

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Til kommunestyret i Siljan kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte:

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte: Vår ref. 15/421-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 14.04.2015 Bamble kommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: tirsdag 21.04.2015 Tid: 12:00-15:00 Sted: Rådhuset Dersom de ikke kan møte

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 77/14 Kommunestyret 25.09.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 77/14 Kommunestyret 25.09.2014 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2005/2591-29269/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 16.09.2014 Saksframlegg Godkjennelse av selskapsavtale Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 12/651-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 27.11.2012 Hanne Winberg Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte i kontrollutvalget: Dato: Onsdag 5.12.2012 Tid: Kl 1530-1830

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE Til kommunestyret i Kragerø kommune ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en melding til kommunestyret om utvalgets virksomhet og hvilke saker

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 12/175-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.03.2012 Rådmann Jan Sæthre/ økonomisjef Hanne Winberg Siljan kommune - kontrollutvalget innkalles til møte, mandag 19.03.2012. Dato: mandag

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SAUHERAD KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SAUHERAD KOMMUNE Til kommunestyret i Sauherad kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SAUHERAD KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget. Forfall: Gotfred Nilsen. Unni Wærstad Unn Kristin Nygaard Olav Steinar Bråtane Arne Kristiansen

Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget. Forfall: Gotfred Nilsen. Unni Wærstad Unn Kristin Nygaard Olav Steinar Bråtane Arne Kristiansen Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 10.02.2014 Møtested: Møteleder: Rådhuset, formannskapssalen Gotfred Nilsen Forfall: Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Sauherad kommune - Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Sauherad kommune - kontrollutvalget. Møtedato:

Sauherad kommune - Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Sauherad kommune - kontrollutvalget. Møtedato: Sauherad kommune - Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Sauherad kommune - kontrollutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Møteleder: Sauherad kommunehus, møterom kommunestyresalen Jarl Olav Rugtveit Til

Detaljer

Kragerø kommune Kontrollutvalg

Kragerø kommune Kontrollutvalg Kragerø kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 02.05.2011 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Glasshuset Gotfred Nilsen Lasse Lyng Til stede: Leder Gotfred

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Notodden kommune - Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Notodden kommune - kontrollutvalget. Det kalles inn til møte:

Notodden kommune - Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Notodden kommune - kontrollutvalget. Det kalles inn til møte: Vår ref. 12/238-2 033 /LUNM Medlemmer og varamedlemmer Dato 13.04.2012 Notodden kommune - kontrollutvalget Det kalles inn til møte: Dato: 25.04.2012 Tid: 09:30 15:00 Merk start tidspunkt!! Sted: 4 etg.

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

Nome kommune Kontrollutvalget

Nome kommune Kontrollutvalget Nome kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Møteleder: Møterom Vrangfoss, Nome Rådhus Til stede: Leder Nestleder Medlem Finn Bærland møtt

Detaljer

Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 02.06.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Nestleder Til stede: Leder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I BAMBLE KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I BAMBLE KOMMUNE ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I BAMBLE KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2011 side 1 av 6 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er melding til kommunestyret om utvalgets

Detaljer

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll frå Kragerø kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 22.04.2013. Til stades:

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll frå Kragerø kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 22.04.2013. Til stades: Kragerø kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll frå Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 22.04.2013 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Glasshuset Unni Wærstad Gotfred Nilsen Til stades: Nestleder Unni

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest mulig til sekretær for kontrollutvalget, Helle Vold, på e-post: eller tlf

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest mulig til sekretær for kontrollutvalget, Helle Vold, på e-post: eller tlf Vår ref. 11/98-2 033 /VOLH Medlemmer og varamedlemmer Dato 21.01.2011 Drangedal kommune - kontrollutvalget Det kalles inn til kontrollutvalgsmøte i Drangedal kommune: Dato: 10.02.2011 Tid: kl 09.00-12.00

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 12/175-4 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.03.2012 Siljan kommune - kontrollutvalget - TILLEGGSKART Kontrollutvalget innkalles til møte, mandag 19.03.2012.

Detaljer

Bamble kommune kontrollutvalget

Bamble kommune kontrollutvalget Bamble kommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Bamble kommune - kontrollutvalget Møtedato: 21.04.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Rådhuset Steinar Syversen Anne Verdich Til stede: Leder Steinar Syversen

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Notodden kommune - Kontrollutvalget

Notodden kommune - Kontrollutvalget Notodden kommune - Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: 31.03.2011 Møtested: Møteleder: møterom formannskapsalen Anne Grethe Arud Forfall: Nestleder Torhild

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/220-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 29.04.2014 Morten Kjørholt Pettersen Hans Jacob Solheim Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte i kontrollutvalget Dato:

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget Vegårshei kommune - Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Vegårshei kommune - kontrollutvalget Møtedato: 23.04.2015 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, kommunestyresalen Bjørn Saga Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 12. mai 2010 Tid: Kl. 09.00 Sted: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 09.02.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem Sekretær Rådhuset,

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I TINN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I TINN KOMMUNE Til kommunestyret i Tinn kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I TINN KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en melding

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl

ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget hadde møte: Møtedato: 25.02.14 Tid: Kl. 0830 0858 Møtestad: Møterom, Tveitheia Til stede: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leder, Angrim Flaten,

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FRA KONTROLLUTVALGET I BAMBLE KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 FRA KONTROLLUTVALGET I BAMBLE KOMMUNE Fra Wikipedia Langøytangen fyr ÅRSMELDING 2012 FRA KONTROLLUTVALGET I BAMBLE KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2012 side 1 av 6 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er melding

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I SAUHERAD KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I SAUHERAD KOMMUNE Til kommunestyret i Sauherad kommune ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I SAUHERAD KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2011 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Drangedal kommune kontrollutvalget

Drangedal kommune kontrollutvalget Drangedal kommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 07.05.2015 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, Møterommet Trond Inge Haugen Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 25.04.2012. Til stede: Bjarne Bakken

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 25.04.2012. Til stede: Bjarne Bakken Notodden kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: 25.04.2012 Møtested: Møteleder: 4 etg. Kommunehuset Bjarne Bakken Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter.

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter. Vår ref. 15/523-2 033 /JENSAL Medlemmer og varamedlemmer Dato 30.04.2015 Kristiansand kommune - kontrollutvalget Det innkalles med dette til møte: Dato: 07.05.2015 Tid: Kl. 12:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!)

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 0900-0930 Møtested: Kommunehuset, Rådstaua Til stede Forfall Fra adm. Fra revisjonen Sekretær

Detaljer

Drangedal kommune. Kontrollutvalg. Medlemmer og varamedlemmer Dato Drangedal kommune - kontrollutvalget

Drangedal kommune. Kontrollutvalg. Medlemmer og varamedlemmer Dato Drangedal kommune - kontrollutvalget Drangedal kommune Vår ref. 12/282-2 033 /HAUMARG Medlemmer og varamedlemmer Dato 27.04.2012 Drangedal kommune - kontrollutvalget Det kalles inn til kontrollutvalgsmøte i Drangedal kommune. Dato: 07.05.2012

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FRA KONTROLLUTVALGET I DRANGEDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 FRA KONTROLLUTVALGET I DRANGEDAL KOMMUNE Til kommunestyret i Drangedal kommune ÅRSMELDING 2012 FRA KONTROLLUTVALGET I DRANGEDAL KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2012 side 1 av 6 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 09.04.2014 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Evt. forfall meldes snarest til sekretæren, tlf. 38072705,

Detaljer