Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS"

Transkript

1 Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Vår ref. 11/ /BERO Representantskapet Dato Eierkommunene Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Leder av representantskapet innkaller til representantskapsmøte for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Dato: onsdag Tid: kl Sted: Bø Hotell, Bø Etter møtet arrangeres det Vårkonferanse 2011 som representantene inviteres til å delta på. Konferanseavgiften for representantene og styret dekkes av Temark. Utgiftene for den enkelte representant dekkes av eierkommunen. Dersom de ikke kan møte må det snarest melde ifra til daglig leder, på e-post: eller tlf Vara møter bare etter egen innkalling. Vedlagt følger sakene 1/11-6/11 Temark, (sign) Jan Gunnar Knutsen Leder av representantskapet Vedlegg: Sakskart Øystein Bergh Daglig leder Temark Postboks BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto:

2 Sakliste for Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møtedato: Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 1/11 11/230 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 2/11 11/231 OPPTELLING AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER 3/11 11/233 VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 4/11 11/155 REGNSKAP TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 5/11 11/178 ÅRSBERETNING 2010 FRA TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 6/11 11/141 EVALUERING AV TEMARK

3 Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Sak nr. 1/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Arkivsaksnr.: 11/230 Arkivkode: 033 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 1/11 Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Forslag til vedtak Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. Saksopplysninger Representantskapet skal godkjenne innkallingen og sakslisten, i ht. Selskapsavtalen 9, Representantskapets møter: Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig og minst fire uker i forkant av møtet. Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en saksliste. Representantskapets møte ledes av leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede, velges en møteleder.. Vedlegg: Sak 1/11 Side 3 av 27

4 Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Sak nr. 2/11 OPPTELLING AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER Arkivsaksnr.: 11/231 Arkivkode: 033 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 2/11 Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Forslag til vedtak Representantskapet er beslutningsdyktig ved at av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst halvdelen av medlemmene og to tredeler av stemmene. Saksopplysninger Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst to tredeler av stemmene. Fra selskapsavtalen 8: Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen velger hver sin representant med personlig vararepresentant. Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine representanter. Daglig leder kan ikke velges til medlem av representantskapet. Ved voteringer vektes den enkelte deltakers stemme svarende til deltakerens eierandel i selskapet. Som representantskapets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for. Og ved voteringer vektes den enkelte deltakers stemme svarende til deltakerens eierandel i selskapet i ht Selskapsavtalen 5 Innskuddsplikt og eierandel. Deltakernes eierandel: Bamble kommune eier 7,9% av selskapet Bø kommune eier 4,5% av selskapet Drangedal kommune eier 4,3% av selskapet Fyresdal kommune eier 2,8% av selskapet Kragerø kommune eier 6,7% av selskapet Kviteseid kommune eier 3,2% av selskapet Nissedal kommune eier 2,8% av selskapet Sak 2/11 Side 4 av 27

5 Sak 2/11 Nome kommune eier 5,0% av selskapet Notodden kommune eier 7,2% av selskapet Porsgrunn kommune eier 14,6% av selskapet Sauherad kommune eier 4,3% av selskapet Seljord kommune eier 3,3% av selskapet Siljan kommune eier 3,2% av selskapet Tinn kommune eier 4,9% av selskapet Tokke kommune eier 3,2% av selskapet Vinje kommune eier 3,6% av selskapet Telemark fylkeskommune eier 18,5% av selskapet SUM 100,0% Representantskap Eierkommunen velger selv medlem og varamedlem til representantskapet. Kommunens representant er valgt til ny er valgt. Representantskapets leder er Jan Gunnar Knutsen. Nestleder er Solveig Abrahamsen Vedlegg: Side 5 av 27

6 Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Sak nr. 3/11 VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Arkivsaksnr.: 11/233 Arkivkode: 033 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 3/11 Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Forslag til vedtak Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges og... Saksopplysninger I ht. Selskapsavtalen 9 Representantskapets møter, skal det velges to representanter til å underskrive protokollen sammen med møtelederen. Representantene velges ved begynnelsen av møtet. Vedlegg: Sak 3/11 Side 6 av 27

7 Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Sak nr. 4/11 REGNSKAP TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Arkivsaksnr.: 11/155 Arkivkode: 210 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 1/11 Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 4/11 Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS i møte den sak nr. 1/11: Vedtak i Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Styret innstiller til representantskapet: 1. Regnskap 2010 for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. 2. Regnskapsmessig merforbruk kr dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 3. Udekket beløp kr i investeringsregnskapet dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Behandlinga i Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Daglig leder presenterte regnskapet 2010 og redegjorde for aktiviteten. Styret viser til driftsregnskapet. Driftsinntekter, posten, Overføringer med krav til motytelse, legges fram for representantskapet med detaljsummer. Driftsutgifter, Overføringer, legges fram for representantskapet med detaljsummer. Forslag til vedtak Styret innstiller til representantskapet: 1. Regnskap 2010 for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. 2. Regnskapsmessig merforbruk kr dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 3. Udekket beløp kr i investeringsregnskapet dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Saksopplysninger Sak 4/11 Side 7 av 27

8 Sak 4/11 Regnskapet føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Budsjettet for 2010 ble vedtatt av representantskapet i møte , sak 09/09, totalt kr Regnskapet viser kr og et merforbruk på kr I 2009 var det et mindreforbruk på kr De enkelte postene: Lønn: Det er et merforbruk kr Vi har hatt 2 ansatt som har hatt fødselspermisjon. Vi har hatt 2 vikarer og en i redusert stilling våren Refusjon sykelønn er kr og fødselspenger kr Drift: Øvrige poster viser mindre avvik. Et gammelt krav i balansen på MVA fra 2005; kr , er belastet driftsregnskapet i Investeringsregnskap: Investeringsregnskapet gjelder innbetaling til KLP kr Dette må dekkes av disposisjonsfondet. Leieavtaler for lokaler pr dato: Bø, 2 kontorer og arkiv Bø Sparebank Seljord, 1 kontor, Granvin Kulturhus BA Porsgrunn, 1 kontor, Porsgrunn kommune Avtaler om tjenester: Regnskap og lønn: Telemark fylkeskommune Revisjon: Buskerud kommunerevisjon IKS Epost og saksbehandlersystem: Telemark fylkeskommune Hjemmeside: Grenland Web AS HMS: Bedriftshelsetjenesten SAMT For mer informasjon vises det til årsmeldingen. Vedlegg: Regnskap 2010 fra Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Side 8 av 27

9 Sak 4/11 Temark TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Årsregnskap 2010 DRIFTSREGNSKAP Regnskap 2010 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Overføringer med ,11 0,00 0, ,57 krav til motytelse Andre overføringer Sum driftsinntekter , , , , , , , ,57 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,57 Sosiale utgifter , , , ,76 Kjøp av varer og tj , , , ,51 som inngår i tj.produk. Kjøp av tjenester , , , ,00 som erstatter tj.produk. Overføringer Sum driftsutgifter 59443, ,81 0, ,00 0, , , ,41 Brutto driftsresultat , , , ,84 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum eksterne finansinntekter Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , , , , , , , , , ,04 Netto driftsresultat ,60 0,00 0, ,20 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidl.års , ,20 0, ,45 mindreforbruk Sum bruk av , ,20 0, ,45 avsetninger Avsetning til , ,20 0, ,45 disp.fond Sum avsetninger , ,20 0, ,45 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,60 0,00 0, ,20 Side 9 av 27

10 Sak 4/11 Temark TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Årsregnskap 2010 INVESTERINGSREGNSKAP Regnskap Reg. Oppr.budsj. Regn. i fjor budsj. Inntekter Andre overføringer 0,00 0, ,00 Sum inntekter 0,00 0, ,00 Finanstransaksjoner Kjøp av aksjer og andeler 1.979,00 0,00 0, ,00 Avsetninger til bundne fond 0,00 0, ,00 Sum finansieringstransaksjoner 1.979,00 0,00 0, ,00 Finansieringsbehov 0,00 0,00 0, ,00 Dekket slik: Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0, ,00 Sum finansiering 0,00 0,00 0, ,00 Udekket ,00 0,00 0,00 0,00 Side 10 av 27

11 Sak 4/11 Temark TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Årsregnskap 2010 BALANSEREGNSKAP EIENDELER: Noter Regnskap 2010 Regnskap 2009 Anleggsmidler , ,00 Herav: Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,55 Herav: Kortsiktige fordringer , ,75 Premieavvik ,42 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,80 SUM EIENDELER , ,55 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,57 Herav: Disposisjonsfond , ,37 Bundne inv.fond , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk ,20 Regnskapsmessig merforbruk ,60 0,00 Udekket i investeringsregnskapet ,00 Kapitalkonto , ,00 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Kortsiktig gjeld , ,98 Herav: Annen kortsiktig gjeld 1, , ,98 Premieavvik , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,55 Andreas Kjær Lise Wiik Anne-Nora Oma Dahl Øystein Bergh styreleder nestleder medlem daglig leder Side 11 av 27

12 Sak 4/11 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS 6) Regnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Telemark kontrollutvalgssekretariat er opprettet som eget IKS med stiftelsesdato Note 1 Skatt og arbeidsgiveravgift Fra og med 2010 er lønnsregnskapet ført i Temark s eget regnskap. Note 2 Spesifikasjon av kortsiktige fordringer Kortsiktige fordringer: Pr Krav på TFK 750,00 Mva-komp 25 % ,07 Mva-komp 8 % 440,04 Kortsiktige fordringer ,11 Note 3 Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld Avsatte feriepenger og arb.g.avgift , Avregning KLP Annen kortsiktig gjeld ,98 Side 12 av 27

13 Sak 4/11 Note 4 Pensjonsmidler og -forpliktelser Temark har egen aktuarberegning, jf. kravet i forskrift om fylkeskommunale foretak 12. Aktuarberegningen viser forskjellen mellom beregnet pensjonskostnad etter forutsetninger om lønnsvekst, forventet G-reguleringer, diskonteringsrente m.m., og faktisk betalt pensjonspremie. Temark IKS har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden Hovedstørrelser fra aktuarberegningene 2009 Administrasjonskostnader Innbetalt premie inkl. adm.kostnader Arbeidsgiveravgift av premien Netto pensjonskostnad Beregnet premieavvik Premieavvik Arbeidsgiveravgift til folketrygden av premieavviket Totalt bokført premieavvik inkl. arb.g.avgift Balanseført pensjonsforpliktelse IB pensjonsforpliktelse UB pensjonsforpliktelse Gjenstående samlet estimatavvik 0 0 Balanseført pensjonsmidler IB pensjonsmidler UB pensjonsmidler Gjenstående samlet estimatavvik 0 0 Netto pensjonsforpliktelse % arb.g.avgift av netto pensjonsforpliktelse Side 13 av 27

14 Sak 4/11 Note 5 Aksjer og andeler i varig eie Markedsverdi Balanse Balanse Selskapets navn Eierandel KLP Egenkapitalinnskudd Sum aksjer og andeler Det foreligger ingen reell markedsverdi på denne eiendelen. Note 6 Bruk og avsetninger fond Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året Bundne inv. Fond Beholdning , ,00 Avsetning til fondene ,00 Bruk av fondene Beholdning , ,00 Disposisjonsfond Beholdning , ,82 Avsetning til fondene ,20 Bruk av fondene ,45 Beholdning , ,37 Note 7 Kapitalkonto (F 5 nr 7) DEBET Inngående balanse KREDIT Pensjonsmidler Økte pensjonsforpliktelser AGA pensjonsforpl KLP egenkapital Utgående balanse SUM Side 14 av 27

15 Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Sak nr. 5/11 ÅRSBERETNING 2010 FRA TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Arkivsaksnr.: 11/178 Arkivkode: 200 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 2/11 Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 5/11 Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS i møte den sak nr. 2/11: Vedtak i Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Styret innstiller til representantskapet: Årsberetning 2010 fra Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. Behandlinga i Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Styreleder presenterte saken. Forslag til vedtak Styret innstiller til representantskapet: Årsberetning 2010 fra Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. Saksopplysninger Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) har utarbeidet årsberetning. Årsberetningen for 2010 legges fram for representantskapet til godkjenning. Vedlegg: Årsberetning 2010 fra Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Sak 5/11 Side 15 av 27

16 Sak 5/11 Temark Theodor Kittelsens, Jomfruland fra 1893 som finnes i Nasjonalgalleriet (Wikipedia) Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Årsberetning Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks Bø Side 16 av 27

17 Sak 5/11 Innledning Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) yter tjenester som sekretariat for kontrollutvalgene i eierkommunene. Vi er 3 ansatte som betjener 17 utvalg i Telemark. Området kontroll og tilsyn er hele tiden under utvikling. Siste utredningen fra Kommunal- og regional-departementet (KRD) kom i desember 2009, 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. Rapporten omhandler kommunen, kontrollutvalget, sekretariatet og revisjon. Internkontroll, finansrapportering, regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er stikkord. Denne vil bli gjenstand for evaluering og vurdering. Målet er at den enkelte kommune holder orden i eget hus. KRD har fulgt opp med veileder i februar 2011; Kontrollutvalgsboken, Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver. Representantskap For valgperioden er følgende valgt: Kommune Representant Vararepresentant Bamble Tor Tollefsen Tom Markus Bø Anne-Carine Nilsen Johan Kvaal Drangedal Nils Tore Føreland Tore Halvorsen Fyresdal Bjørn Nome Annveig Veum Aas Kviteseid Heidi Åmot Randi Enger Bråthen Kragerø Kåre Preben Hegland Solfrid Rui Slettebakken Nissedal Asbjørn Tveiten Jon Inge Nordbø Nome Finn Bærland Jan Thorsen Notodden Jan Oterholt Torhild Kleppo Porsgrunn Siren Johnsen Kjell G. Teigen Sauherad Hans Sundsvalen Sveinung Lindtveit Seljord Solveig Abrahamsen Jon Svartdal Siljan Ole-Kristian Holtan Gunn Berit Rygg Holmelid Tinn Ingar Hovden Grete Vestby Tokke Olav Urbø Astri Fladberg Vinje Tor Strømme Tone Edland Telemark fylkeskommune Jan Gunnar Knutsen Henry Isnes Representantskapets leder er Jan Gunnar Knutsen og Solveig Abrahamsen er nestleder. Representantskapet har i 2010 hatt 2 møter, og Møtet i april var i tilknytting til vår- konferansen og møtet i november var i tilknytting til høst-konferansen. Styret For valgperioden er følgende valgt: Styret Andreas Kjær leder Torleif Vikre Personlig varamedlem Lise Wiik nestleder Øystein Beyer Personlig varamedlem Anne-Nora Oma Dahle medlem Gry Annette Rekanes Amundsen Personlig varamedlem Side 17 av 27

18 Sak 5/11 Styret har i 2010 hatt 3 møter og behandlet 9 saker. I tillegg har daglig leder orientert om selskapets drift på hvert møte. Tillitsvalgt, Line Bosnes, har permisjon og har ikke deltatt i møtene. Selskapets virksomhet Vi er sekretariat for kontrollutvalgene i eierkommunene. I tillegg til møtene i kontrollutvalgene har vi deltatt og vært arrangør av konferanser og fellesmøter/kveldsmøter for kontrollutvalgene som har vært arrangert i vest-, midt- og nedre Telemark. Vi er sekretær for Forum for Kontrollutvalg i Telemark. Bjørg Kyrkjebø Staaland er leder. Kontrollutvalgene Vi har prioritert tjenestene til kontrollutvalgene. Det er utarbeidet følgende verktøy for det enkelte kontrollutvalget: o Møte- og arbeidsplan o Plan for forvaltningsrevisjon o Plan for selskapskontroll o Budsjett for kontrollutvalget Vårt inntrykk er at kontrollutvalgene følger godt med i kommunene og det som rører seg. De har også god kontakt med kommunestyret, ordfører og rådmann. For året samlet er følgende møter holdt i kontrollutvalgene. Kommune nummer: Kommune: Sekretær Antall møter planlagt Antall møter gjennomført 0800 Telemark f.k. Øystein Bergh Porsgrunn Øystein Bergh - Helle Vold Notodden Marianne Lundeberg Siljan Øystein Bergh Bamble Helle Vold Kragerø Helle Vold Drangedal Helle Vold Nome Helle Vold Bø Marianne Lundeberg Sauherad Helle Vold Tinn Marianne Lundeberg Seljord Helle Vold Kviteseid Marianne Lundeberg Nissedal Kristian Torp-Hansen Øystein Bergh Fyresdal Marianne Lundeberg Tokke Marianne Lundeberg Vinje Marianne Lundeberg 4 4 I 2010 gikk 2 av våre ansatte ut i svangerskapspermisjon som er blitt dekt opp med vikarer, Marianne Lundeberg, Helle Vold og Kristian Torp-Hansen. I denne sammenhengen ble det foretatt visse omrokkeringer. For nærmere informasjon vises til årsmeldingen fra det enkelte kontrollutvalget. Side 18 av 27

19 Sak 5/11 Den faglige siden har vært prioritert. Vi opplever at kontrollutvalgene gir oss gode tilbakemeldinger og at vi yter de tjenestene som forventes av oss. Riksarkivet har pålagt sekretariatene å være selvstendige for saksbehandling og arkivering. Høsten 2008 gjorde vi avtale med Telemark fylkeskommune om egen base og vi var operative fra med det nye datasystemet. Dette er et opplegg som vi kan logge oss på fra hvilket som helst sted. All vår saksbehandling er samlet i dette systemet. Forum for kontrollutvalg i Telemark Forumet er et uformelt forum hvor alle medlemmene i kontrollutvalgene er deltakere. Styret består av: Personlig varamedlem Leder Bjørg Kyrkjebø Staaland Jan Gunnar Knutsen Nestleder Liv Tinnes Mork Unni Wærstad Styremedlem Gotfred Nilsen Finn Tallakstad Aktiviteten har variert sterk over tid. Ved omorganiseringer i revisjon og kontrollutvalg var aktiviteten meget høy. I 2010 har den vært lav. I 2011, etter valget, vil det være behov for et sterkt engasjement i forbindelse med opplæring av nye kontrollutvalg. Forumet har egen årsmelding. Konferanser Vårkonferansen 2010 ble arrangert på Bø Hotell mandag 21 april Den ble arrangert i tilknytting til representantskapsmøte i Temark og årsmøte i Forum for kontrollutvalg. Konferansen var en felleskonferanse med Telemark kommunerevisjon IKS. Tema var KRD sin rapport om 85 tiltak for å styrke egenkontrollen i kommunene og fylkeskommunene. Vi hadde fått leder av NKRF, Ole Kristian Rogndokken, til å forelese. Rogndokken deltok i prosjektgruppen til KRD. Dette var et tema som skapte stort engasjement og debatt. Høstkonferansen 2010 ble arrangert på Bø Hotell torsdag 4. november Pga bemanningssituasjonen hadde vi fått bistand fra Telemark fylkeskommune til å gjennomføre konferansen. Hovedtema var Eierskap av selskaper Her hadde vi fått Eierskap til selskaper v/leder KS Eierforum, Rolf Erling Andersen Eierskapsmelding i Bø kommune v/rådmann Åse Egeland Eierskap i Telemark fylkeskommune v/ Utviklingssjef Magne Reiersen Oppsummering v/leder av representantskapet Gunnar Knutsen Dette er et viktig tema som skapte stort engasjement og debatt. Kontrollutvalgene er klar over at kommunene oppretter mange selskaper. Dette har stor betydning både i styring (kommunestyrets rolle) og for tilsyn og kontroll (kontrollutvalgenes rolle). Mange kommuner opplever at det er vanskelig å komme i inngrepen med temaet. Side 19 av 27

20 Sak 5/11 Lokale samlinger Det har vært arrangert kveldsmøter hvor selskapskontroll og forvaltningsrevisjon har vært tema. Det har vært arrangert 2 møter i Midt-Telemark og i et i Grenland. Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune inviterte kontrollutvalgene i Grenland til seminar , hvor de hadde fått Lucy Smith, leder av KS Etikkforum til å forelese. Seminaret ble holdt i Sparebank1 Telemark sine nye lokaler i Storgata i Porsgrunn. Banksjef Per Halvorsen foredro om etikkarbeidet i sparebanken. Vi har bistått og deltatt på andre fellesmøter hvor det har vært tatt opp egne temaer. Det gjelder bl.a. i tilknytting til selskapskontroll hvor bedriften har presentert sin virksomhet før revisjon har gjennomført selskapskontroll. Habilitet Selskapet og ansatte yter kun tjenester til kontrollutvalgene i eierkommunene. Vi mener vi tilfredsstiller kravene og intensjon i kommuneloven og Forskrifter for kontrollutvalg. Forskrifter for kontrollutvalg, 20. Sekretariat: Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. De fleste ansatte har registrert seg i styrevervregistret. Økonomi Regnskapet er ført av Telemark fylkeskommune og viser: DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett Regnskap Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Finansutgifter Resultat finanstransaksjoner Netto driftsresultat Disposisjonsfond Side 20 av 27

21 Sak 5/11 Avsetninger Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk For regnskapsåret 2010 ble det et merforbruk (underskudd) på kr mot et mindreforbruk (overskudd) på kr året før. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse med noter. For mer informasjon viser vi til Årsregnskap I 2010 hadde vi permisjon og langtids sykefravær. Dette resulterte i vikarer og overlappingsperioder. Øvrige kostnader er under budsjett eller med mindre avvik. Finansinntektene er betydelig redusert og mindre enn budsjettert. Kontorer Vi har organisert vår virksomhet ved å ha felles kontor i Bø. Her har vi vår postadresse og her holder vi våre møter. Vi har i dag følgende leiekontrakter for lokaler vi disponerer. o Bø, Bø sparebank, 2 kontor, arkiv og adgang felles møterom o Seljord, Granvin Kulturhus BA, 1 kontor o Porsgrunn, Porsgrunn kommune, 1 kontor Ansatte og arbeidsmiljø Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS består av: Tittel Navn Telefon Epost Merkn. Daglig leder Øystein Bergh Rådgiver Beate Marie PERM. Dahl Kasland Rådgiver Line Bosnes PERM. Rådgiver Kristian Torp VIKAR Hansen Saksbehandler Helle Vold VIKAR Saksbehandler Marianne VIKAR Lundeberg Selskapet har avtale med bedriftshelsetjenesten i Midt-Telemark. SAMT, Bø (www.samt.no ) I 2010 har sykefraværet vært 10,2% mot 10,4% i To har hatt fødselspermisjon. Daglig leder har gjennomført medarbeidersamtaler. Arbeidsmiljøet i selskapet er etter styrets vurdering godt. Side 21 av 27

22 Sak 5/11 Kunnskap Opplæringsplanen ligger til grunn for kompetanseoppbyggingen. Den legger også opp til en viss grad av spesialisering. Vi har deltatt på følgende aktiviteter for kontrollutvalgene. Norges kommunerevisorforening (www.nkrf.no ) er aktive og tilbyr kurs og konferanser for sekretærer og kontrollutvalg. De har egen konferanse for kontrollutvalg hvor vi deltok. En opplæring av høy kvalitet. Temark er medlem. Forum for kontroll og tilsyn (www.ffkt.no ) er en interesseorganisasjon for medlemmer av kontrollutvalg og deres sekretærer. Forumet er tiltenkt rollen som møteplass og felles fora for å videreutvikle kontrollutvalgene. Temark er medlem. Vi har fått til et uformelt fora mellom de kommunale sekretariatene fra Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus fylkeskommune og Østfold. Vi møtes 2 ganger i året. Vertskapet for samlingene går på rundgang. Her diskuterer vi problemstillinger av felles interesse. Vi utveksler erfaringer og får frem beste praksis. Dette er en arena som er meget verdifull i vår videreutvikling av selskapet. Miljøaspektet Selskapets virksomhet tilsier at det ytre miljø ikke påvirkes. Virksomhetens avfall kildesorteres i samsvar med kommunale renovasjonsregler. Avsluttende betraktninger I 2010 har vært et hektisk år. Vi har opplevd det spesiell at 2 av de fast ansatte har hatt fødselspermisjon samtidig. Vi er totalt 3 stykker og har dekt opp med 2 vikarer. I tillegg bistod Kristian Torp-Hansen (tidligere rådmann i Seljord kommune) våren Våre 2 vikarer har gjort en fantastisk jobb og tatt alle utfordringer på en sporty måte. I tillegg til det faglig har vi oppgradert organisasjonen på sak & arkivsystemet. Kontakt med de andre sekretariatene i Vestfold, Buskerud, Akershus og Østfold gir oss impulser for forbedringer og å videreutvikle fagmiljøet. Vi mener forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS, den Andreas Kjær Lise Wiik Anne-Nora Oma Dahl Øystein Bergh styreleder nestleder medlem daglig leder Side 22 av 27

23 Sak 5/11 Temark TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2010 DRIFTSREGNSKAP Regnskap 2010 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Overføringer med ,11 0,00 0, ,57 krav til motytelse Andre overføringer Sum driftsinntekter , , , , , , , ,57 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,57 Sosiale utgifter , , , ,76 Kjøp av varer og tj , , , ,51 som inngår i tj.produk. Kjøp av tjenester , , , ,00 som erstatter tj.produk. Overføringer Sum driftsutgifter 59443, ,81 0, ,00 0, , , ,41 Brutto driftsresultat , , , ,84 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum eksterne finansinntekter Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , , , , , , , , , ,04 Netto driftsresultat ,60 0,00 0, ,20 Interne finanstransaksjoner Bruk av ,20 0,00 0, ,45 disposisjonsfond Sum bruk av ,20 0,00 0, ,45 avsetninger Dekning av tidligere 0,00 0, ,45 års regnsk.m. merf. Sum avsetninger 0,00 0, ,45 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,60 0,00 0, ,20 Side 23 av 27

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 77/14 Kommunestyret 25.09.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 77/14 Kommunestyret 25.09.2014 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2005/2591-29269/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 16.09.2014 Saksframlegg Godkjennelse av selskapsavtale Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28599/2015 2015/2319 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/40 Bystyret 07.05.2015 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap og årsberetning for UKM Norge 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap og årsberetning for UKM Norge 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap og årsberetning for UKM Norge 2014 Behandles i utvalg Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune 13.04.2015 028/15 Saksbehandler: Sverre

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/53 Møtedato/tid: 27.3.214, kl. 12: Møtested: Statens hus, møterom Hitra/Frøya, 4. et. Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer