Fredrikstad. Sarpsborg. Halden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredrikstad. Sarpsborg. Halden"

Transkript

1 Vedlegg 2.4: Analyse arealer Fredrikstad-Sarpsborg 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer er det ved Fredrikstad identifisert et behov for 8 nye hensettingsplasser på kort sikt (innen 2023). I tillegg er det mellom Sarpsborg og Halden identifisert et behov for 15 nye plasser innen 2030 og ytterligere 10 nye plasser utover Dagens anlegg i Halden (12 plasser) er forutsatt at beholdes. Behovet har sammenheng med nye IC-trase på Østfoldbanen. I forutsetningene for denne utredningen legges det til grunn at dobbeltsporet når Fredrikstad i 2024, Sarpsborg i 2026 og Halden i Behov pendelutvikling Foreslått løsning Fredrikstad Fredrikstad Halden-Sarpsborg Sarpsborg Halden Det søkes etter arealer for to ulike løsninger: Løsning 1: Mindre anlegg ved Fredrikstad (8 plasser) + større anlegg ved Sarpsborg (22 plasser) Løsning 2: Større anlegg ved Sarpsborg (30 plasser) Estimeringen av kostnader for tomtogkjøring er basert på at 8 togsett kjøres til/fra Fredrikstad stasjon og 22 togsett kjøres til/fra Sarpsborg stasjon Side 1 av 18

2 2 ALTERNATIVSUTVIKLING OG GROVSILING 2.1 Områder diskutert i møte med Fredrikstad og Sarpsborg kommune Møte med Fredrikstad og Sarpsborg ble avholdt På møtet og gjennom notat oversendt i etterkant av møtet ble følgende områder diskutert: Tabell 1 - Områder diskutert i møte med Fredrikstad og Sarpsborg kommune Område Navn 1 Kjæråsen/Lislebyfjellet. Detter er et masseuttak rett vest for km 96,0. 2 Øst for km 95,5 ligger en stor industritomt i dag. Europris ligger her i dag. «Kjær». 3 Et stort område sør for Rolvsøy stasjon, mellom Østfoldhallene, Omberg og Hauge. Arealene er i fylkesplanen avsatt til fremtidig næringsområde. Området kalles for «Valle». 4 Rett øst for Sarpsborg stasjon er større sporområder og mye tilgjengelig plass. Sarpsborg kommune mener at dette kan være gode hensettingsområder, men at området er beslaglagt av Borregård industrier. Sarpsborg kommune mener også at dersom Borregård er villige til å gi ifra seg deler av områdene, så bør disse gå til byutvikling på grunn av nærhet til jernbanestasjonen. Området er kjent som «Flislageret» Side 2 av 18

3 2.2 Andre områder Følgende områder er også vurdert: Tabell 2 - Områder foreslått av Jernbaneverket og Norconsult Område Navn 5 Et område vest for Ambjørnrød i Fredrikstad, ca ved km 89,0 på dagens trasé. 6 Området ca 500m etter dagens Fredrikstad stasjon, «Lahellestranda» ligger under Fredrikstad-brua og har en svært god utforming for etablering av hensetting. Fredrikstad kommune mener området er uaktuelt til hensetting, selv i et midlertidig perspektiv. Det blir påpekt at området er midt i byutviklingsområde med pågående boligutvikling. 7 Skogområdet øst for km 96,5. Skogarealer, avgrenset fra bebyggelse og formen på området kan være egnet. 8 Ved Greåker (mellom Sarpsborg og Fredrikstad) ca ved km 103. Et industriområde. Området kalles «Greåker industripark». 9 Øst for ny IC-tunnel gjennom Greåkerfjellet. Ved det østre tunnelpåslag ligger Alvimdalen, som er å anse som flatt. Det aktuelle området ligger ca 1000 m nord for dagens trasé ved km 106,0. 10 Borregård industrispor mellom Borregård flislager og Borregård industriområdet. 11 Mellom avgreiningen Østre, Vestre linje og tilsvingen. Dette er øst for Sarpsborg, ved Hafslund og ca km 111,2 på vestre linje. 12 Rett nord for boligfeltet ved Hafslund, ca ved km 78,0 på østre linje er det er større skogområde «Skauløkka». Området har rekreasjonskvaliteter for beboerne i området. 13 Øst og vest for sporet ved Kroken og Kampenesmyra, ca ved km 76,3 på østre linje. Sarpsborg kommune vurderer fremtidige næringsarealer i området «Kroken» 14 Sør for Borgenhaugen og ved Klavestad, ca ved km 112,5 til km 115,0 på vestre linje. Området er plant og har en egnet form. Det påpekes fra kommunen at området er dyrka mark og det er sannsynlig med arkeologiske funn, da Bjørnstadskipet (Norges største helleristning) ble funnet i nærheten. 2.3 Grovsiling Område 1 utgår på grunn av høydeforskjeller. Dagens jernbanespor ligger ca 10,0 moh. Grunnflaten ved masseuttaket er mellom 30,0 og 40,0 moh. Det vil være komplisert å bygge et tilførselspor. Område 5 utgår da kommunen opplyser om at området har store kvikkleire problemer. Området ligger også relativt langt fra Fredrikstad (5,5 km). Området 9 utgår, pga usikkerhet rundt hva som blir fremtidig trasé. Fra fylkeskommunen påpekes det også at område har mye arkeologiske kulturminner og at det er landbruksjord. Forutsetter at IC-trasé er ferdigstilt. Område 10 og 11 utgår da arealet ikke er stort nok til å dekke behovet Område 7 og 8 slås sammen, da de ligger nærmer hverandre Side 3 av 18

4 2.4 Oppsummering - alternativer som er vurdert Tabell 3 gir en oversikt over aktuelle områder og avstander fra Fredrikstad og Sarpsborg. Avstandene er beregnet ut fra eksisterende trasé. Kart 1 viser områdene i forhold til hverandre. Tabell 3 Alternativer til vurdering Alternativ Område Navn Avstand fra Sarpsborg stasjon 1 6 Lahellestranda 14,7 km 0,5 km 2 2 og 7 Kjær 13,5 km 1,6 km 3 3 Valle 9,3 km 5,8 km 4 8 Greåker industripark 6,3 km 8,8 km 5 4 Flislageret 0,5 km 15,6 km 6 12 Skauløkka 2,5 km 17,6 km 7 13 Kroken 4,8 km 19,9 km 8 14 Klavestad 3,7 km 18,8 km Avstand fra Fredrikstad stasjon Sarpsborg 5 - Flislageret 7 - Kroken 4 - Greåker industri 6 - Skauløkka 3 - Valle 8- Klavestad Fredrikstad 2 - Kjær 1 - Lahellestranda Kart 1- Oversiktskart (Kilde: Jernbaneverkets Kartvisning) Sporplanen ved ny stasjon i Sarpsborg, vil måtte tilpasses hvilken retning hensettingsanlegget plasseres. Et anlegg ved Skauløkka, Kroken eller Klavestad vil med innkjøring i begge ender kunne muliggjøre et 750m langt kryssingsspor for ventende godstog, noe som vil avlaste Sarpsborg stasjon for ventende tog til og fra østre linje Skauløkka, Kroken og Klavestad er også i et område som av IC-prosjektet er vurdert til driftsbase Side 4 av 18

5 3 ALTERNATIVEVALUERING 3.1 Alternativ 1 Lahellestranda Lahellestranda er et relativt lite areal (men kan være aktuelt som hensetting for tog som har pendelende i Fredrikstad). Området er i kommunedelplanen ( ) for Fredrikstad byområde regulert til teknisk infrastruktur og samferdselsanlegg. I møte med Fredrikstad kommune ble det påpekt at Lahellestranda er midt i et byutviklingsområde og at det derfor er lite ønskelig med hensetting. Den vurderte løsningen har form som sekkehensetting, med utkjøring mot eksisterende Fredrikstad stasjon. Et betydelig usikkerhetsmoment for hensetting ved Lahellestranda er hva påkobling situasjonen mellom eksisterende trasé og ny trasé blir ved den nye (antatte) stasjonen ved Grønli. Hensetting må også sees i sammenheng med ny Fredrikstadbru, og hvor eventuelle bropilarer blir plassert. Kart 2 Lahellestranda (aktuelt område markert) Kriterie 1 Kostnader for tomtogkjøring Lahellestranda ligger tett opp til dagens stasjon, også nær ny stasjon. Driftskostnadene knyttet til tomtogkjøring av 8 sett til/fra Fredrikstad vil derfor være lave. Kriterie 2 Kostnader knyttet til investering Grunnforholdene består av fyllmasse som gir en risiko for dårlig grunn og vanskelige byggeforhold. Bortsett fra det antas investeringskostnadene å være begrenset. Kriterie 3 - Ikke-prissatte konsekvenser og risiko Lahellestranda er i konflikt med bymiljø og for beboerne i området. Men da området allerede er etablert til jernbaneformål, vil ikke et hensettingsanlegg medføre noe negativ endring av opplevd miljø. Deler området er flomutsatt. Kriterie 4 Imøtekommelse av behov Formen på anlegget er egnet, men det vil være krevende å nå den nye stasjonen ved Grønli uten å vende togsett. Arealet er litt knapt for å få plass til 8 hensettingsplasser og sporsløyfer Side 5 av 18

6 3.2 Alternativ 2 Kjær Kjær består av to områder som til sammen kan gi en fleksibel løsning. Mulighet for påkobling både til eksiterende bane og ny IC. Områdene til sammen har en kapasitet på ca 20 plasser. Den vestre delen er regulert til bebyggelse og anlegg, mens den østre delen er regulert til grøntarealer. Ved Kiær Marina er området avsatt til parkering og næringsvirksomhet. Kart 3 Kjær (aktuelle områder markert) Kriterie 1 Kostnader for tomtogkjøring Kostnad tomtogkjøring: Alternativ 2 - Kjær Løsning 1 Løsning 2 8 togsett fra Fr.stad 22 togsett fra Sarpsborg 8 togsett fra Fr.stad og 22 togsett fra Sarpsborg NOK pr år NA NOK pr år Kriterie 2 Kostnader knyttet til investering Grunnen består av fyllmasse, tynn- og tykk havavsetning, som kan gi krevende byggeforhold. Det vil pårope seg kostnader i forbindelse med rivning av eksisterende bygg. Noe masseforflyttninger, og sikringstiltak mot Glomma vil også føre medføre kostnader. Kriterie 3 - Ikke-prissatte konsekvenser og risiko Det berørte grøntområdet har status som viktig naturtype (gammel fattig edellauvvskog). Langs området er det flere bolighus fra før Deler av området er flomutsatt. Kriterie 4 Imøtekommelse av behov Anlegget kan imøtekomme plassbehovet for Fredrikstad, men ikke Fredrikstad-Sarpsborg samlet sett. Formen vil være en sekkeløsning, men det flere muligheter for trinnvis utvikling. Det er usikkerhet knyttet til ny trasé og anleggsperioden Side 6 av 18

7 3.3 Alternativ 3 Valle Arealet ligger på begge sider av dagens trasé. Nord-vest for sporet er det smalt, men hensetting kan «gjemmes» mellom store næringsbygg og jernbanen. Med innkjøring i begge ender antas det at det er mulig å få plass til 28 togsett nord-vest for sporet. I Fredrikstad kommunes arealdel området mellom jernbanen og Østfoldhallene handelsområdet avsatt til fremtidig Fv109. Sør-øst for sporet er det store tilgjengelige arealer, og behovet på 30 hensettingsplasser kan enkelt møtes. Det finnes en godsterminal i området. Arealene er i fylkesplanen avsatt til fremtidig næringsområde. Et hensettingsanlegg ved Valle vil imøtekomme behovet for plasser, og vurderes derfor som et hensettingsanlegg både for Fredrikstad og Sarpsborg. Kart 4 Valle (aktuelle områder markert) Kriterie 1 Kostnader for tomtogkjøring Kostnad tomtogkjøring: Alternativ 3 - Valle Løsning 1 Løsning 2 8 togsett fra Fr.stad 22 togsett fra Sarpsborg 8 togsett fra Fr.stad og 22 togsett fra Sarpsborg NOK pr år NA NOK pr år Kriterie 2 Kostnader knyttet til investering Området er plant slik at behovet for masseforflytting vil være begrenset. Det kan være problemer med nærføring, da deler av anlegget planlegges nært opp mot eksisterende bebyggelse og ny IC-trasé. Grunnforholdene er utelukkende tykk havavsetning, noe som kan føre til økte byggekostnader. Kriterie 3 - Ikke-prissatte konsekvenser og risiko Konflikt med jordvernet. Valle vil ligge noe tett opp mot boligområder ved Haug vestre men det vil ikke bli tilgrensende. Da det er et åpent område vil et hensettingsanlegg forringe landskapsbildet. Kriterie 4 Imøtekommelse av behov Plasseringen ved eksisterende og ny trasé mellom Sarpsborg og Fredrikstad gjør Valle fleksibelt. Det kan legges til rette for trinnvis utvikling, og det vil være arealreserver utover identifisert behov. Formen vil også være robust, da det er mulighet for tilkobling (planfri, eller ventespor) i begge ender Side 7 av 18

8 3.4 Alternativ 4 Greåker industri I Sarpsborgs kommunes kommuneplan arealdel ( ) er området regulert til kontor og industri. Området karakteriseres ved at det i dag eksisterer industri. Løsningen det er sett på er en sekkehensetting som må tilpasses utkjør til enten Sarpsborg eller Fredrikstad. På grunn av formen på arealet (med krav om rettlinje ved sporveksel, nødvendige sporlengder og plassbegrensninger pga Glomma) vil det være enklest å etablere en sekkeløsning som betjener Sarpsborg. Det kan tenkes at det vil da være mulig å innplassere ca 20 hensesettingsplasser. En tilknytning kun til Sarpsborg, og kun 20 plasser er dette ikke er formålstjenlig med verken løsning 1 eller 2. Området analyseres derfor som et anlegg kun tilpasset Fredrikstad, og kun for 8 sett. Kart 5 Greåker industri (aktuelt område markert) Kriterie 1 Kostnader for tomtogkjøring Kostnad tomtogkjøring: Alternativ 4 Greåker industri Løsning 1 Løsning 2 8 togsett fra Fr.stad 22 togsett fra Sarpsborg 8 togsett fra Fr.stad og 22 togsett fra Sarpsborg NOK pr år NA NA Kriterie 2 Kostnader knyttet til investering Deler av området har forurenset grunn. Eksisterende bygg må rives, og det er også sannsynlig at gater må omlegges. Det vil også påløpe kostnader for omlegging av vann og avløp, samt nærføring i byggeperioden. Ved Greåker industri er grunnen fyllmasser noe som bidrar til ytterligere kostander. Kriterie 3 - Ikke-prissatte konsekvenser og risiko Da det allerede er industri og næring på området i dag, vil ikke en omdisponering til hensetting før til noe markant endring i nærmiljøet. Deler at området er flomutsatt, og det er registrert kvikkleire på andre siden av Glomma. Kriterie 4 Imøtekommelse av behov Det kan være krevende å få til en god form på hensettingsanlegget. Et anlegg ved Greåker vil beslaglegge strekningskapasitet. Det er ca 10 km på enkeltsporet bane til Fredrikstad, samt en usikkerhet hvorvidt eksisterende trasé ved Greåker kobles på ny IC-trasé Side 8 av 18

9 3.5 Alternativ 5 Flislageret Flislageret ligger i tilknytning til Sarpsborg stasjon, og er i kommuneplanen (sentrumsplanen) regulert til fremtidig næringsområde. Selv om hele området brukes av Borregård, kan det karakteriseres av store åpne områder. Jernbanen og tømmeroppstillingsplassen er i seg selv barrierer mellom bybyggelsen og Glomma, slik at et hensettingsanlegg ved Flislageret kan «gjemmes vekk». Det er sett på en løsning hvor det bygges en krapp kurve (fra sør-øst, mot nord-øst) rett etter plattformområdet. Hensettingssporene vil da ligge nesten parallelt med Glommas bredde. Det er estimert at det vil være plass til ca togsett. Kart 6 Flislageret (aktuelt område markert) Kriterie 1 Kostnader for tomtogkjøring Kostnad tomtogkjøring: Alternativ 5 - Flislageret Løsning 1 Løsning 2 8 togsett fra Fr.stad 22 togsett fra Sarpsborg 8 togsett fra Fr.stad og 22 togsett fra Sarpsborg NA NOK pr år NOK pr år Kriterie 2 Kostnader knyttet til investering Ved flislageret består grunnforholdene av fyllmasse (vanskelige byggeforhold), men det er også områder som er randmorene (gode byggeforhold). Det vil være kostnader i forbindelse med rivning av eksisterende infrastruktur, samt flomsikring. Kriterie 3 - Ikke-prissatte konsekvenser og risiko Det er observert en rødlisteart inne på området (krypbjørnebær). Det er også risiko for flom. For bybildet vil ikke et hensettingsanlegg medføre vesentlige endringer sammenlignet med dagens situasjon, men alternativbruken tilegnes noe vekt. Området er i en by, og arealene kunne vært benyttet til bolig og næring. Vest for Flislageret (på andre siden av jernbanen) er det registrert kvikkleire i risikoklasse 4. Kriterie 4 Imøtekommelse av behov Det antas at Flislageret vil ha plass til alle togsett som starter i Sarpsborg. Men arealet kan ikke dekke behovet utover det. Anlegget vil måtte bli en sekkeløsning og det vil være begrenset med plass for vask og toalettømming før hensettingssporene. Hensetting ved Flislageret vil antagligvis innebære tungvinte og kapasitetsbeslagleggende togbevegelser Side 9 av 18

10 3.6 Alternativ 6 Skauløkka Skauløkka ligger på Østre linje, ca 2,5 km fra Sarpsborg stasjon. Området er i kommuneplanens arealdel regulert til LNF. Skauløkka er hovedsakelig skogområder, men det er noe innslag av landbruk. En mulig løsning er å legge avgreininga fra østre linje ved ca km 78. Det kan da etableres spor for vaske- og toalett-tømming før sporsløyfer og hensettingsspor starter ca ved km 79. Skauløkka er stort nok til å dekke hele behovet. Kart 7 Skauløkka (aktuelt område markert) Kriterie 1 Kostnader for tomtogkjøring Kostnad tomtogkjøring: Alternativ 6 - Skauløkka Løsning 1 Løsning 2 8 togsett fra Fr.stad 22 togsett fra Sarpsborg 8 togsett fra Fr.stad og 22 togsett fra Sarpsborg NA NOK pr år NOK pr år Kriterie 2 Kostnader knyttet til investering Det vil være nødvendig med noe masseforflyttninger. Grunnen er bart fjell og tynn havavsetning, noe som skulle gi begrensede byggekostnader. Men det er også observert tykk havavsetning ved landbruksområdene ved Skauløkka. I forbindelse med byggingen må det også anlegges en tilførselsveg. Kriterie 3 - Ikke-prissatte konsekvenser og risiko I den vestre delen av område er det observert arkeologiske kulturminner. Da østre linje fungerer som barriere er uklart i hvilken grad skogen benyttes som nærmiljøskog for Hafslund boligområde. Avhengig av formen på anlegget vil noe landbruksjord ved Skauløkka kunne gå tapt. Kriterie 4 Imøtekommelse av behov Det vil være gode arealreserver, formen på anlegget kan også være rasjonell med mulighet for vaskespor og toalett-tømming. Det kan planlegges inn- og utkjøring i begge ender, men det bør vurderes om det er mer hensiktsmessig med både inn- og utkjøring (to spor) i retning Sarpsborg. På østre linje går det kun godstog, slik at strekningskapasiteten er god. Østre linje kan derfor også benyttes som et «ventespor» mellom ICtraséen og hensettingsanlegget. En plassering av et anlegg på Østre linje vil være fleksibel med tilknytning til både eksisterende og ny IC-trasé, og til både Halden og Sarpsborg uten å måtte vende. Det kan også være at et anlegg kan avlaste Rakkestad og Mysen dersom det i fremtiden vil være nødvendig Side 10 av 18

11 3.7 Alternativ 7 Kroken I forhold til alternativ 6, ligger Kroken ytterligere 2,3 km lengre ut. Arealet ligger ca 5 km fra Sarpsborg. Området er hovedsakelig skog og det er regulert til LNF. Det er sett på en løsning hvor utformingen av anlegget er lik alternativ 6. Sporvekselen ut fra østre linje ved ca km 78. Arealet er stort nok til å dekke hele behovet. Kart 8 Kroken (aktuelt område markert) Kriterie 1 Kostnader for tomtogkjøring Kostnad tomtogkjøring: Alternativ 7 - Kroken Løsning 1 Løsning 2 8 togsett fra Fr.stad 22 togsett fra Sarpsborg 8 togsett fra Fr.stad og 22 togsett fra Sarpsborg NA NOK pr år NOK pr år Kriterie 2 Kostnader knyttet til investering Det vil være nødvendig med masseforflytting og anleggelse av tilførselsveg og annen sekundærinfrastruktur. Grunnforholdene er delvis bart fjell og tynt humusdekke, noe som kan gi enkle byggeforhold. Kriterie 3 - Ikke-prissatte konsekvenser og risiko Bortsett fra gården (bygning fra før 1900) ved km 76,1 er det ikke observert faktorer som påvirker de ikkeprissatte konsekvensene. Landskapsbildet kan rammes, men det er allerede mye næring og industri i området. Kriterie 4 Imøtekommelse av behov Avhengig av valgt løsning og topografi vil det være gode arealreserver. Formen på anlegget kan også bli rasjonell med mulighet for vaskespor og toalett-tømming. Det kan planlegges med inn- og utkjøring i begge ender, men det bør vurderes om det er mer hensiktsmessig med sekkeløsning med utkjøring i retning Sarpsborg. På østre linje går det ikke persontrafikk, slik at strekningskapasiteten er god. Østre linje kan derfor også benyttes som et «ventespor» mellom IC-traséen og hensettingsanlegget. En plassering av et anlegg på Østre linje vil være fleksibel med tilknytning til både eksisterende og ny IC-trasé, og til både Halden og Sarpsborg uten å måtte vende. Et anlegg her har mulighet til å avlaste Rakkestad og Mysen dersom det i fremtiden vil være nødvendig Side 11 av 18

12 3.8 Alternativ 8 Klavestad Klavestad ligger der hvor ny IC-trasé mot Halden går over i tunnel. Det er store landbruksområder som beslaglegges og i kommuneplanens arealdel er området regulert til LNF. I den antatt beste løsningen blir noen av togsettene plassert i et gjennomgående anlegg, mens de resterende settene hensettes i en sekkeløsning. Ved Klavestad er det nok arealer til å dekke hele behovet. I en godkjent hovedplan fra 2009 foreligger det et kryssningspor ved Klavestad. Kriterie 1 Kostnader for tomtogkjøring Kostnad tomtogkjøring: Alternativ 8 Klavestad Løsning 1 8 togsett fra Fr.stad 22 togsett fra Sarpsborg NA NOK pr år Løsning 2 8 togsett fra Fr.stad og 22 togsett fra Sarpsborg NOK pr år Kriterie 2 Kostnader knyttet til investering For Klavestad kan det pårope seg kostnader i forbindelse med nærføring. Det vil også være kostnader knyttet til det å anlegge tilførselsinfrastruktur. Grunnen består av tykk havavsetning, noe som innebærer en risiko for dårlig grunn og vanskelige byggeforhold. Kriterie 3 - Ikke-prissatte konsekvenser og risiko Hele området er landbruksjord. Klavestad gård har bygninger fra før Sør-øst i området er det også observert arkeologiske kulturminner. Kriterie 4 Imøtekommelse av behov Fra området er det mulig å nå både eksisterende og ny IC-trasé, noe som er positivt. Det vil være gode muligheter for arealutvidelser og en drift hvor toalettømming og renhold gjøres før sporene for hensetting. Kart 9 Klavestad (aktuelt område markert) Side 12 av 18

13 4 ALTERNATIVSAMMENLIGNING Alternativene ble vurdert av Norconsult Delt løsning Tabell 4 Alternativsammenligning kun løsning i Fredrikstad Kriterie 1 Kostnader for tomtogkjøring Kriterie 2 Kostnader knyttet til investering Kriterie 3 Ikke-prissatte konsekvenser og risiko Kriterie 4 Imøtekommelse av behov Alternativ 1 - Lahellestranda Alternativ 2 Kjær Alternativ 3 Valle Alternativ 4 Greåker industri Tabell 5 Alternativsammenligning kun løsning i Sarpsborg Kriterie 1 Kostnader for tomtogkjøring Kriterie 2 Kostnader knyttet til investering Kriterie 3 Ikke-prissatte konsekvenser og risiko Kriterie 4 Imøtekommelse av behov Alternativ 5 Flislageret Alternativ 6 Skauløkka Alternativ 7 Kroken Alternativ 8 Klavestad Felles løsning Tabell 6 Alternativsammenligning felles løsning Kriterie 1 Kostnader for tomtogkjøring Kriterie 2 Kostnader knyttet til investering Kriterie 3 Ikke-prissatte konsekvenser og risiko Kriterie 4 Imøtekommelse av behov Alternativ 2 Kjær Alternativ 3 Valle Alternativ 5 Flislageret Alternativ 6 Skauløkka Alternativ 7 Kroken Alternativ 8 Klavestad Side 13 av 18

14 4.3 Diskusjon Ut i fra resultatene fra arealsøket virker det mest hensiktsmessig å etablere ett felles hensettingsanlegg ved Fredrikstad Sarpsborg. Dette kommer av mangel på egnede områder ved Fredrikstad. Ved en delt løsning burde det vært et anlegg i bakkant av Fredrikstad og et i bakkant av Saprsborg. De to aktuelle områdene som ligger nær Fredrikstad (Lahellestranda og Kjær) er vurdert som mindre egnet for etablering av hensettingsanlegg. Lahellestranda imøtekommer ikke behovet på grunn av for liten plass. Kjær er flomutsatt, har antatt store investeringskostnader og ikke-prissatte konsekvenser. Mulighet for påkobling til nytt dobbeltspor er også usikkert ved Kjær. I perioden mellom 2023 og 2026 (ferdig dobbeltspor Sarpsborg) vil det utfordringer knyttet til strekningskapasitet mellom Fredrikstad og Sarpsborg, kapasitetsøkende tiltak anbefales. For etablering av et felles hensettingsanlegg er alternativ 3 (Valle), alternativ 6 (Skauløkka) og 8 (Klavestad) vurdert til å være de mest egnede arealene. o o Alternativ 3 og 8 imøtekommer behovet på en god måte og har antatt lave investeringskostnader, men vil beslaglegge landbruksjord. På grunn av en hensiktsmessig form og muligheten for at tog kan vente på østre linje før innkjøring til anlegget og utkjøring til vestre linje imøtekommer alternativ 6 behovet på en god måte. Det er antatt lave til middels investeringskostnader og ikke-prissatte konsekvenser. De ikke-prissatte konsekvensene dreier seg hovedsakelig om at Skauløkka kan antas å være nærmiljøskog for Hafslund boligfelt og at det er observert arkeologiske kulturminner i den vestre delen av området. Alternativ 7 (Kroken) er vurdert til å være egnet for etablering av hensettingsanlegg. Alternativet er vurdert relativt likt som alternativ 6 (Skauløkka), men med høyere investeringskostnader. Alternativ 5 (Flislageret) er vurdert som mindre egnet for etablering av hensettingsanlegg. Det er usikkert om anlegget vil ha nok tilgjengelig kapasitet. Dessuten vil et anlegg ved Flislageret føre til tungvinte togbevegelser som vil beslaglegge strekningskapasitet og som vil føre til ekstra mye tomtogkjøring. Alternativ 2 (Kjær) og 4 (Greåker) er vurdert som mindre egnet for etablering av et felles hensettingsanlegg. Dette kommer blant annet av at arealene er for lite til å dekke behovet. Det ble besluttet å utarbeide geografiske sporplaner for alternativ 3, 5, 6 og 8. Med unntak av alternativ 5 vurderes alle disse alternativene som egnet for etablering av hensettingsanlegg. Flislageret er tegnet ut med kryss i plan. Klavestad er tilpasset (kryss i plan) eksisterende trasé mot Sarpsborg. Koblingen mellom ekisterende trasé og nytt dobbeltspor er ikke tegnet inn, men bør gjøres planfri. Valle som ligger mellom Fredrikstad og Sarpsborg har utkjøring i begge ender med kryss i plan med ventespor. Skauløkka ligger på østre linje som er enkeltsporet. Mellom Skauløkka og Hafslundsvingen bør det etableres kryssningsspor eller ventespor for å kunne magasinere ventende togsett (og godstog til/fra østre linje) utenom Sarpsborg stasjon og IC-traséen Side 14 av 18

15 5 GEOGRAFISK SPORPLAN 5.1 Valle Side 15 av 18

16 5.2 Flislageret Side 16 av 18

17 5.3 Skauløkka Side 17 av 18

18 5.4 Klavestad Side 18 av 18

Vedlegg 3.3: Analyse arealer Drammen 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2. 1.1 Hensetting

Vedlegg 3.3: Analyse arealer Drammen 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2. 1.1 Hensetting Vedlegg 3.3: Analyse arealer Drammen 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 1.1 Hensetting For å imøtekomme tilbudsforbedringer i lokal- og regiontogpendlene foreslås det ved Drammen 30 nye hensettingsplasser på

Detaljer

Møte med Gjøvik kommune ble avholdt 15.9.2014. Under møtet og i oversendt materiale i etterkant, ble to aktuelle områder diskutert:

Møte med Gjøvik kommune ble avholdt 15.9.2014. Under møtet og i oversendt materiale i etterkant, ble to aktuelle områder diskutert: Vedlegg 4.1: Analyse arealer Gjøvik 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Dagens hensettingsplasser ved Gjøvik er tilpasset korte togsett. Det er planlagt at lange togsett skal innfases på Gjøvikbanen innen 2020.

Detaljer

Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2

Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Det er i dag 8 plasser under bygging ved Ski stasjon. For å imøtekomme tilbudsforbedringer som følge av åpningen av Follobanen (2019) foreslås

Detaljer

2.1 Områder diskutert i møte med Skedsmo, Ullensaker og Eidsvoll kommune

2.1 Områder diskutert i møte med Skedsmo, Ullensaker og Eidsvoll kommune Vedlegg 1.1 Analyse arealer Lillestrøm-Eidsvoll 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 I dag finnes det 13 hensettingsplasser rett nord for Lillestrøm stasjon (mot Kongsvinger), og 10 plasser ved Eidsvoll. Det

Detaljer

For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Kongsberg 10 nye hensettingsplasser på lang sikt(innen 2040).

For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Kongsberg 10 nye hensettingsplasser på lang sikt(innen 2040). Vedlegg 3.4: Analyse arealer Kongsberg 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Kongsberg 10 nye hensettingsplasser på lang sikt(innen 2040). 2 ALTERNATIVUTVIKLING

Detaljer

Møte med Kongsvinger kommune ble avholdt På møtet og gjennom notat oversendt i etterkant av møtet ble følgende områder diskutert:

Møte med Kongsvinger kommune ble avholdt På møtet og gjennom notat oversendt i etterkant av møtet ble følgende områder diskutert: Vedlegg 1.3: Analyse arealer Kongsvinger 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås det ved Kongsvinger 10 nye hensettingsplasser på kort sikt (innen 2020). Behovet har

Detaljer

2.1 Områder diskutert i møte med Tønsberg, Sandefjord og Stokke kommune

2.1 Områder diskutert i møte med Tønsberg, Sandefjord og Stokke kommune Vedlegg 3.5: Analyse arealer Tønsberg 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Tønsberg 30 nye hensettingsplasser som bør ferdigstilles innen 2023. Det er ikke besluttet

Detaljer

2.1 Områder diskutert i møte med Hamar, Stange og Ringsaker kommune

2.1 Områder diskutert i møte med Hamar, Stange og Ringsaker kommune Vedlegg 1.2: Analyse arealer Hamar 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Behovet for hensetting ved Hamar vil i første omgang (innen 2023) være på ca 15 plasser, mens det bør holdes arealreserver for ytterligere

Detaljer

For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Hønefoss 15 nye hensettingsplasser innen 2030 med arealreserver tilsvarende 10 plasser.

For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Hønefoss 15 nye hensettingsplasser innen 2030 med arealreserver tilsvarende 10 plasser. Vedlegg 3.2. Analyse arealer Hønefoss 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Hønefoss 15 nye hensettingsplasser innen 2030 med arealreserver tilsvarende 10 plasser.

Detaljer

2.1 Områder diskutert i møte med Eidsberg kommune og Østfold fylkeskommune

2.1 Områder diskutert i møte med Eidsberg kommune og Østfold fylkeskommune Vedlegg 2.2: Analyse arealer Mysen 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Mysen 10 nye hensettingsplasser på kort sikt og ytterligere 10 plasser på lang sikt. 2

Detaljer

Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2

Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Asker 25 nye hensettingsplasser som bør ferdigstilles innen 2023 samt 15

Detaljer

Utredning Hensetting Østlandet - Høring av fase 3-rapport vedrørende arealsøk fra Jernbaneverket

Utredning Hensetting Østlandet - Høring av fase 3-rapport vedrørende arealsøk fra Jernbaneverket Ås kommune Utredning Hensetting Østlandet - Høring av fase 3-rapport vedrørende arealsøk fra Jernbaneverket Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr.: 15/02402-6 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

Utredning - Hensetting Østlandet - Høring av rapport vedrørende arealsøk for hensetting av tog

Utredning - Hensetting Østlandet - Høring av rapport vedrørende arealsøk for hensetting av tog Saknr. 15/6291-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Utredning - Hensetting Østlandet - Høring av rapport vedrørende arealsøk for hensetting av tog Innstilling til vedtak: 1. 1. Fylkesrådet mener at Jernbaneverket

Detaljer

Høring av Jernbaneverkets rapport om hensetting av tog på Østlandet

Høring av Jernbaneverkets rapport om hensetting av tog på Østlandet Saksnr.: 2014/7573 Løpenr.: 72105/2015 Klassering: Q62 Saksbehandler: Kari Ottestad Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 17.09.2015 Høring av Jernbaneverkets rapport

Detaljer

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 ØSTLANDET HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 Rapport - revidert KaKLa KSt MaVei 01A Rapport - revidert 12.05.2015 KaKLa MaVei MaVei 00A Rapportutkast 18.03.2015 MaVei KSt MaVei Revisjon Revisjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

Offentlig høring av Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo. Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr.

Offentlig høring av Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo. Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr. Ås kommune Offentlig høring av Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr.: 15/03281-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Dagens godsstrømmer Jernbanen er viktigste transportbærer mellom storbyene internt i

Detaljer

Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan

Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan Åpent møte i Moss 26.08.2015 Åpent møte Moss 26.8.15 Hensikten med møtet er å informere om status i prosjektet, framdrift og prosessen videre. Tid Tema

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/2305-7 Sakstittel: HOVEDPLAN FROGNER STASJON, PLASSERING AV NY STASJON OG KRYSSINGSSPOR. K-kode: Q61 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

Høyhastighetsbaneutredning Fase 3 - Korridor Øst Konferanse på Aker Brygge 17. juni 2011

Høyhastighetsbaneutredning Fase 3 - Korridor Øst Konferanse på Aker Brygge 17. juni 2011 Høyhastighetsbaneutredning Fase 3 - Korridor Øst Konferanse på Aker Brygge 17. juni 2011 Presentert av Svein Sørheim Strekninger / linjer i korridor Øst Korridoren har: 1 stk B-linje 3 stk C-linjer 4 stk

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

2012-02 - 03. KVU Intercity Østfoldbanen. Kostnadsberegninger

2012-02 - 03. KVU Intercity Østfoldbanen. Kostnadsberegninger 2012-02 - 03 KVU Intercity Østfoldbanen Kostnadsberegninger 2 KOSTNADSBEREGNINGER ØSTFOLDBANEN - INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 Kostnader 5 1.1 Oppdrag 5 1.2 Overordnet omfang og avgrensninger

Detaljer

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Sammendrag. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg 2009. Sammendrag.

Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg 2009. Sammendrag. NOTT Til: tt: Jernbaneforum Øst Hans rne Bjerkemyr Fra: Ove Skovdahl Vi bidrar til bærekraftige baneløsninger Dato: 21. september 2009 Vår ref.: 107 Prosjektnr.: 22 Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg

Detaljer

InterCity Fredrikstad Sarpsborg Rv. 110 Simo St. Croix Fv. 118 Ny Sarpsbru inkl. rv. 111

InterCity Fredrikstad Sarpsborg Rv. 110 Simo St. Croix Fv. 118 Ny Sarpsbru inkl. rv. 111 InterCity Fredrikstad Sarpsborg Rv. 110 Simo St. Croix Fv. 118 Ny Sarpsbru inkl. rv. 111 Orientering for styringsgruppe og referansegruppe i Bypakke Nedre Glomma 26.01.2017 1 Agenda Intro Kort om bakgrunn,

Detaljer

Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk

Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk Høyhastighetsutredningen fase 3 Seminar 17.6.2011 Gunnar Bratheim 1 Utfordringen. Typisk norsk enkeltspor. Moderne

Detaljer

Godsterminal på Orkdal Skaun Eit miljøvennleg alternativ?

Godsterminal på Orkdal Skaun Eit miljøvennleg alternativ? Godsterminal på Orkdal Skaun Eit miljøvennleg alternativ? Bakgrunn og målsetjing Øysand uaktuelt på grunn av vern Tekniske utfordring og løysingar Jernbane og økonomi Vurdering av logistikk Positive sider

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybanen og bruk av eksisterende jernbanetunnel. 11.04.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybanen og bruk av eksisterende jernbanetunnel. 11.04.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybanen og bruk av eksisterende jernbanetunnel 11.04.2014 Etat for plan og geodata Bergen kommune. Etat for plan og geodata. Bybane sentrum til Åsane.

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Rammer for jernbanen Mill. kr Lav Basis Middels Høy Post 23 Drift og vedlikehold 119 440 119 690 133 430 141 000

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Offentlig høring av konseptutvalgutredning for ICstrekningene

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Dagens godsstrømmer Jernbanen er viktigste transportbærer mellom storbyene internt i

Detaljer

Uttalelse til varsel om oppstart og høring av planprogram for dobbeltspor og hensettingsanlegg Gulskogen - Hokksund

Uttalelse til varsel om oppstart og høring av planprogram for dobbeltspor og hensettingsanlegg Gulskogen - Hokksund Vår dato: 27.05.2016 Vår referanse: 2016/2568 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: 201507324-10 Saksbehandler: Geir Sørmoen Jernbaneverket Postboks 4350 2308 Hamar Innvalgstelefon: 32266650 Uttalelse til varsel

Detaljer

Viser til Ski kommunes annonse i Østlandes Blad 07.12.09, angående igangsatt arbeid med kommuneplan for Ski 2011-2022.

Viser til Ski kommunes annonse i Østlandes Blad 07.12.09, angående igangsatt arbeid med kommuneplan for Ski 2011-2022. Ski kommune Plan- og utviklingsavdelingen Postboks 3010 1402 Ski 1Lio Kolbotn, 14.12.09 Sak: lnnspill til kommuneplan for Ski 2011-2022 Gnr./Bnr.: 138/1 Adr.: Søndre Halstad vest, Ski Tiltakshaver: Elyseon

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Follobaneprosjektet. Barrierer og beredskap SJT seminar 15.10.2013. Anne Kathrine Kalager Ass. Prosjektdirektør Follobanen Jernbaneverket

Follobaneprosjektet. Barrierer og beredskap SJT seminar 15.10.2013. Anne Kathrine Kalager Ass. Prosjektdirektør Follobanen Jernbaneverket Follobaneprosjektet Barrierer og beredskap SJT seminar 15.10.2013 Anne Kathrine Kalager Ass. Prosjektdirektør Follobanen Jernbaneverket FOLLOBANEPROSJEKTET - nytt dobbelt spor Oslo-Ski Innføring ~20 km

Detaljer

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46 Byrådssak 1572 /13 Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen NIHO ESARK-5120-200812847-46 Hva saken gjelder: Jernbaneverket har utarbeidet en mulighetsanalyse for lokalisering av

Detaljer

Gulskogen Hokksund KDP/HP. Møter i Formannskapet i Drammen kommune og Kommunestyret i Nedre Eiker kommune 30.mars 2016

Gulskogen Hokksund KDP/HP. Møter i Formannskapet i Drammen kommune og Kommunestyret i Nedre Eiker kommune 30.mars 2016 Gulskogen Hokksund KDP/HP Møter i Formannskapet i Drammen kommune og Kommunestyret i Nedre Eiker kommune 30.mars 2016 Prosjektets samfunnsmål: S1. Jernbanen skal ha kapasitet og tilgjengelighet som ivaretar

Detaljer

Innsigelsesbefaring 2.mars del 2. Bane NORs innsigelse til rekkefølgebestemmelse om etterbruk

Innsigelsesbefaring 2.mars del 2. Bane NORs innsigelse til rekkefølgebestemmelse om etterbruk Innsigelsesbefaring 2.mars del 2 Bane NORs innsigelse til rekkefølgebestemmelse om etterbruk Etterbruk av dagens jernbane Jernbaneverket fremmet innsigelse til Hamar kommunes forslag til rekkefølgekrav

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

InterCity Haug-Halden Kortversjon forstudierapport Haug Halden mai 2016

InterCity Haug-Halden Kortversjon forstudierapport Haug Halden mai 2016 InterCity Haug-Halden Kortversjon forstudierapport Haug Halden mai 2016 Forord Jernbaneverket skal planlegge og bygge slik at det blir sammenhengende dobbeltspor på InterCity-strekningen til Halden stasjon.

Detaljer

NovaPoint Jernbanedag

NovaPoint Jernbanedag NovaPoint Jernbanedag 31.Mai 2011 Trude K. Anke Avdelingsleder Jernbaneteknikk Jernbaneverket Utbygging Hva skjer på jernbanefronten i Norge nå? Etter å ha gått på sparebluss i lange tider har nå jernbanen

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Høyhastighet, regiontog eller godstog

Høyhastighet, regiontog eller godstog Høyhastighet, regiontog eller godstog -Tre ønsker på en bane v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Situasjon/utfordringer tog har høy markedsandel inn mot Oslo, kapasiteten fullt utnyttet,

Detaljer

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien)

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) 1 Figurliste... 2 Sammendrag... 3 Praktiske opplysninger.... 4 Bakgrunn for undersøkelsen:...

Detaljer

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2008/2456 14/5353-9 23.07.2015 Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Anskaffelsens verdi og innhold...

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet Kommunestyret KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Høringsbrev fra Statens vegvesen 20.11.2014 F, K 2 KVU for

Detaljer

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND best i jordvern? Kva er Rogalands overordna strategi for jordvern? Planar om ny E39 Ålgård-Søgne Planar om Bybåndet Sør Planar om Sandnes Øst Planlegg dobbeltspor Sandnes Nærbø Langsiktig grense for landbruk

Detaljer

Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan

Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan Hensikten med møtet Informere grunneiere som kan bli berørt av ny jernbane i nærområdet til Nye Moss stasjon. Informere om trasévalg, framdrift og prosessen

Detaljer

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Bergen, 15. februar 2007 Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp) Regjeringens samferdselssatsing på veg og bane 2007-budsjettet Oppfylling av NTP-ramma på veg og bane i

Detaljer

InterCity Haug-Halden. Kortversjon forstudierapport Haug Halden Mai 2016

InterCity Haug-Halden. Kortversjon forstudierapport Haug Halden Mai 2016 InterCity Haug-Halden Kortversjon forstudierapport Haug Halden Mai 2016 FORORD Jernbaneverket skal planlegge og bygge slik at det blir sammenhengende dobbeltspor på InterCity-strekningen til Halden stasjon.

Detaljer

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug Ålgårdbanen Mulighetsstudie 1.12.2015 Tormod Wergeland Haug Kort om prosjektets oppbygning Hovedformålet med arbeidet er å belyse hvilket passasjergrunnlag som er nødvendig for å gjenåpne Ålgårdbanen for

Detaljer

Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2015/11185-23328/2017 Arkiv: Q62 Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører:

Detaljer

Grunneier møter Jernbaneverket

Grunneier møter Jernbaneverket M O D E R N I S E R I N G AV V E S T F O L D B A N E N Drammen Sande Holmestrand Skoppum Tønsberg Stokke Torp Sandefjord Porsgrunn Larvik Gammelt spor Bygges 2008-2015 Dobbeltspor VI BYGGER FOR FREMTIDEN

Detaljer

Planprogram Gulskogen Hokksund KDP/HP (dobbeltspor og hensetting)

Planprogram Gulskogen Hokksund KDP/HP (dobbeltspor og hensetting) Planprogram Gulskogen Hokksund KDP/HP (dobbeltspor og hensetting) Folkemøter i Mjøndalen og Hokksund 2. og 3. mai 2016 Randi Mona prosjektleder Jernbaneverket Agenda 1. Velkommen 2. Praktisk informasjon

Detaljer

Grunneier møter Jernbaneverket. Grunneier møter Jernbaneverket

Grunneier møter Jernbaneverket. Grunneier møter Jernbaneverket Grunneier møter Jernbaneverket 1 Grunneier møter Jernbaneverket 2 Grunneier møter Jernbaneverket Grunneier møter Jernbaneverket Kommuneplan Reguleringsplan Grunnerverv Anleggsperiode Denne presentasjonen

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

Brakerøya er et stasjonært knutepunkt og en ønsker i utgangspunktet høy arealutnyttelse i nærheten av stasjoner.

Brakerøya er et stasjonært knutepunkt og en ønsker i utgangspunktet høy arealutnyttelse i nærheten av stasjoner. NOTAT OPPDRAG Reguleringsplan Vestre Viken Sykehus DOKUMENTKODE 126952-RIJ-NOT-001 EMNE Drammensbanen Vurdering av byggegrense langs jernbanen TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Vestre Viken HF OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

ARNA OMFORMERSTASJON INNHOLD. 1 Bakgrunn og forutsetninger 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger 2. 2 Metode 2. 3 Oversikt 4

ARNA OMFORMERSTASJON INNHOLD. 1 Bakgrunn og forutsetninger 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger 2. 2 Metode 2. 3 Oversikt 4 JERNBANEVERKET BANE ENERGI ARNA OMFORMERSTASJON OVERORDNET BESKRIVELSE AV ALTERNATIVE LOKASJONER, INKLUDERT VURDERING AV VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks

Detaljer

Hvorfor er det så mange omkamper planlegger vi for realisering? Anne Underthun Marstein, Avd.direktør for Plan og teknikk

Hvorfor er det så mange omkamper planlegger vi for realisering? Anne Underthun Marstein, Avd.direktør for Plan og teknikk Hvorfor er det så mange omkamper planlegger vi for realisering?? Anne Underthun Marstein, Avd.direktør for Plan og teknikk Offentlig planprosess Regjeringen vil effektivisere planarbeidet bl.a ved å: bruke

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen

InterCity Drammen - Kobbervikdalen InterCity Drammen - Kobbervikdalen Hvorfor InterCity-satsing? Befolknings- og næringsutvikling: Kraftig vekst, ref. Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognoser moderne jernbane og smart arealutvikling

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ

LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trine Ivarsson 11-325 7. september 2011 Til: Hafslund Nett Kopi til: Fra: Kjetil Sandem og Leif Simonsen, Ask Rådgivning LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ

Detaljer

SYSTEMGJENNOMGANG SANDBUKTA - MOSS

SYSTEMGJENNOMGANG SANDBUKTA - MOSS JUNI 2013 JERNBANEVERKET PLAN OG UTVIKLING ØST SYSTEMGJENNOMGANG SANDBUKTA - MOSS SLUTTRAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2013 JERNBANEVERKET

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.06

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.06 Plattformer og spor på stasjoner Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLATTFORMER... 3 2.1 Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant... 3 2.2 Plattformlengde... 5 2.3 Spor mot plattformer...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING

KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING Godkjent av Nes kommunestyre den 13.08.15, sak 44/15 03.11.2014 Nes kommune Foto: Vibeke Hjønnevåg Innhold Planprogrammets krav til konsekvensutredning, metodebruk

Detaljer

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe?

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Havnelederforum 2016 Roger Kormeseth, Jernbaneverket Agenda Nasjonal Godsstrategi viktige elementer Godsstrategi for jernbanen NTP og

Detaljer

Reguleringsplan for eiendom 108 /478 m.fl., Vinterbro

Reguleringsplan for eiendom 108 /478 m.fl., Vinterbro Reguleringsplan for eiendom 108 /478 m.fl., Vinterbro Landskapsanalyse Figur 1 Skråfoto av planområdet, sett fra sør (1881/kart 2014), 29.08.2014 Revidert: 15.03.15 Forord Denne landskapsanalysen er laget

Detaljer

Nytt sykehus i Nedre Buskerud

Nytt sykehus i Nedre Buskerud Nytt sykehus i Nedre Buskerud En forberedende arealstudie for en mulig fremtidig fylkessykehusplassering på Ytterkollen i Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune Virksomhet Samfunnsutvikling Geodataavdelingen

Detaljer

Nytt dobbeltspor. Barkåker-Tønsberg. Vi bygger for fremtiden. Drammen. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. To r p. Sandefjord.

Nytt dobbeltspor. Barkåker-Tønsberg. Vi bygger for fremtiden. Drammen. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. To r p. Sandefjord. Nytt dobbeltspor Barkåker-Tønsberg Drammen Sande Holmestrand Skoppum Tønsberg Stokke To r p Sandefjord Porsgrunn Larvik Gammelt spor Planlagt 2009-2019 Ferdig dobbeltspor Vi bygger for fremtiden En ny

Detaljer

Orientering om Jernbaneverkets prosjekter. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg

Orientering om Jernbaneverkets prosjekter. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg Orientering om Jernbaneverkets prosjekter Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg 1 JBVs investeringsbudsjetter 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nyanlegg 1 261 1 838 1 815

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet Skisseprosjekt og kostnadsestimering av ulike jernbaneterminaler Julie M.

KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet Skisseprosjekt og kostnadsestimering av ulike jernbaneterminaler Julie M. KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet Skisseprosjekt og kostnadsestimering av ulike jernbaneterminaler 12.12.2016 Julie M. Amlie Kort om prosjektet Multiconsult har hatt i oppdrag å: - Identifisere

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Planutfordringer for intercity-strekningene

Planutfordringer for intercity-strekningene Konferanse «Underveis» Tekna og RIF 08.11.11: Planutfordringer for intercity-strekningene Anne Siri Haugen Prosjektleder konseptvalgutredning for IC-strekningene 1 Tilnærming Bakteppe Planutfordring 1:

Detaljer

InterCity- prosjektet

InterCity- prosjektet Leverandørmøte 2015-02-03 InterCity- prosjektet Johan Seljås fagansvarlig elkraft 1 Organisering av IC-prosjektet Prosjekteier Prosjektdirektør Kommunikasjon Stab Prosjektstyring, fremdrifstplanlegging,

Detaljer

InterCity Haug-Halden. Kortversjon forstudierapport Haug Halden mai 2016

InterCity Haug-Halden. Kortversjon forstudierapport Haug Halden mai 2016 InterCity Haug-Halden Kortversjon forstudierapport Haug Halden mai 2016 Forord Jernbaneverket skal planlegge og bygge slik at det blir sammenhengende dobbeltspor på InterCity-strekningen til Halden stasjon.

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

KNUTEPUNKTSUTVIKLING HOKKSUND STASJON

KNUTEPUNKTSUTVIKLING HOKKSUND STASJON Øvre Eiker Næringsråd, Hokksund 12. November 2015 KNUTEPUNKTSUTVIKLING HOKKSUND STASJON BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET Prosjektutløsende behov: sikkerhet tilgjengelighet kundetilfredshet Mulighetsstudiet samarbeid

Detaljer

Effektiv KU-metode. Lars Syrstad, Rambøll Norge AS

Effektiv KU-metode. Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 1 Effektiv KU-metode Lars Syrstad, Rambøll Norge AS HVA BETYR ORDET KONSEKVENS?? 2 Følge Resultat Virkning Tap/skade EFFEKTIV KONSEKVENSUTREDNING 3 Hva er planen - er det krav til KU? Hva er metode? Standard

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 17.03.2009 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Øyvind Leirset, telefon 32 22 04 92 Varamedlemmer

Detaljer

Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet

Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Nabomøte, Hell 30.04.2014 Hell Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Bakgrunn for tiltaket Tilrettelegge for trinnvis utvikling av persontransporttilbudet på

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Dobbeltsporutbygging i Moss Reguleringsplan

Dobbeltsporutbygging i Moss Reguleringsplan Dobbeltsporutbygging i Moss Reguleringsplan Tid Agenda møte med grunneiere 29.4.15 Tema 18.00 Velkommen v/ ordfører Tage Pettersen Agenda og opplegg for dagen v/prosessleder Ellen Melander Presentasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Gods på bane i Moss havn

Gods på bane i Moss havn Gods på bane i Moss havn Kan vi realisere muligheten med suksess for brukerne? Moss havn Transporten av containere med skip i Oslofjorden (eks. Agder) Antall 20-fots containerenheter (TEU) i 2013 (SSB):

Detaljer

Jernbanen - ambisjoner i Nord? (med fokus på Nordlandsbanen) Tor Nicolaisen, Jernbaneverket Saltentinget 2014 Torsdag 23.

Jernbanen - ambisjoner i Nord? (med fokus på Nordlandsbanen) Tor Nicolaisen, Jernbaneverket Saltentinget 2014 Torsdag 23. Jernbanen - ambisjoner i Nord? (med fokus på Nordlandsbanen) Tor Nicolaisen, Jernbaneverket Saltentinget 2014 Torsdag 23.oktober 2014 1 Sentrale tema Banens rolle og daglige transportoppgaver Oppfølging

Detaljer

8 Vurdering av traséforslag og anbefaling

8 Vurdering av traséforslag og anbefaling MULIGHETSSTUDIE 87 8 Vurdering av traséforslag og anbefaling Under følger en vurdering av foreslåtte traséforslag i foregående kapittel og hvilken trasé som foreslås for Indre og Nedre bane. 8.1 Indre

Detaljer

MULIGE TRASEER FOR JERNBANESPOR TIL NORDRE HAVN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forutsetninger 3. 3 Andre planer i området 4.

MULIGE TRASEER FOR JERNBANESPOR TIL NORDRE HAVN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forutsetninger 3. 3 Andre planer i området 4. KRISTIANSAND HAVN MULIGE TRASEER FOR JERNBANESPOR TIL NORDRE HAVN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Forutsetninger 3 3 Andre

Detaljer

Jernbaneverkets høringsuttalelse med innsigelse - Offentlig ettersyn av Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, Verdal kommune

Jernbaneverkets høringsuttalelse med innsigelse - Offentlig ettersyn av Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, Verdal kommune Innherred samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse til: Madeleine Kristensen

Detaljer