Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2"

Transkript

1 Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Asker 25 nye hensettingsplasser som bør ferdigstilles innen 2023 samt 15 plasser på lang sikt. Totalt antall plasser blir dermed 40. Togene som skal hensettes vil være togsett som starter pendelen sin i Asker eller Spikkestad. Ettersom Spikkestadbanen er en enkeltsporet vil det være begrenset kapasitet på denne for tomtogkjøring. Det er forutsatt at det blir etablert dobbeltspor mellom et stort hensettingsanlegg og Asker stasjon. Alternativene er vurdert ut fra muligheten til å ha plass til 40 hensettingsplasser, altså hele behovet for Asker og Spikkestad. Muligheten for å etablere to mindre anlegg er også vurdert. Ett nært Spikkestad og et nært Asker. Ved å etablere to anlegg reduseres tomtogkjøringen. I dag har tog som kommer fra Spikkestad og som kjører inn på Asker stasjon kun mulighet til å betjene plattformen lengst mot øst og kjøre Drammensbanen ut fra Asker mot Oslo. I vurderingene av alternativene er det antatt at det at det vil bli etablert en løsning i bakkant av stasjonen som gjør at tog fra Spikkestad kan betjene alle spor på stasjonen. I estimeringen av kostnader for tomtogkjøring for de ulike alternativene er det tatt utgangspunkt i at 14 togsett kjører til/fra Spikkestad og 19 togsett kjører til/fra Asker. På grunn av krevende tilgang til Sundland (Drammen), kan togsett som hensettes ved Asker-Spikkestad få problemer med å nå en vedlikeholdsbase. Et hensettingsanlegg ved Asker-Spikkestad kan utløse behov for vedlikeholdsbase i Lillestrøm for å motvirke at materielle blir avsondert fra vedlikehold Side 1 av 15

2 2 ALTERNATIVUTVIKLING OG GROVSILING 2.1 Områder diskutert i møte med Asker og Røyken kommune Møte med Asker og Røyken kommune ble avholdt Under møtet og i oppfølgingsnotat i etterkant, ble flere aktuelle områder diskutert Tabell 1 - Områder diskutert i møte med Asker og Røyken kommune Område Navn 1 Asker stasjon(fjellhall) 2 Nærhet til Hallenskog stasjon 3 Sivilforsvarets fjellhall ved Heggedal stasjon 4 Ved Røyken stasjon 5 Jorder før Spikkestad 2.2 Andre områder Følgende områder er vurdert i tillegg til de som ble diskutert i møte med Asker og Røyken kommune: Benytte områder ved avgreining fra Asker stasjon mot Spikkestad. Her ønsker Asker kommune å fortette næringsliv og boliger. Både ROM eiendom og Jernbaneverket eier arealer her. Ved en omlegging av innfartsspor fra Spikkestadbanen inn til Asker stasjon vil områder frigjøres til mulig hensetting. Spikkestad stasjon. I bakkant av stasjonen er det frigjort områder som Røyken kommune ønsker å benytte til tettstedsutvikling. Dette blir nytt område 6. Etablere fylling mot Bondivann i sammenheng med fremtidig, planlagt sykkelvei fra Asker. Dette blir nytt område 7. Vest for Lieråstunnellen, ved jordene mellom Lier stasjon og Lierstranda. Dette blir nytt område Grovsiling Område 3 -Det er ikke undersøkt nærmere om fjellhall på Heggedal er aktuell. Fjellhall inngår i alternativet som blir vurdert ved Asker, og beliggenheten i Asker er vurdert som bedre enn Heggedal. Område 6 Spikkestad stasjon utgår, da det er stor konflikt med eksisterende planer for Spikkestad stasjon. Område 8 Vest for Lieråstunnellen utgår, allerede i dag meldes det om at strekningskapasiteten har nådd maksimal utnyttelsesgrad, det er i tillegg områder med landbruksjord og hvor det er observert dårlig grunnforhold. Ved mange tilgrensende områder nord og sør er det observert kvikkleire Side 2 av 15

3 Utredning Hensetting Østlandet delrapport Oppsummering - alternativer som er vurdert Tabell 2 alternativer til vurdering Alternativ Område Navn Avstand til Asker Avstand til Spikkestad 1 1 Asker fjellhall 0,8 km 13,0 km 2 1 Asker Sør 0,6 km 13,2 km 3 2 Hallenskog nord 6,8 km 7,2 km 4 2 Hengefoss øst 8,0 km 5,9 km 5 4 Røyken stasjon 10,8 km 3,0 km 6 5 Vest for Hyggenveien 12,2 km 1,8 km 7 5 Søndre Askestad 13,5 km 0,5 km 8 7 Bondivann 1,3 km 12,7 km Kart 1- Oversiktskart 1- Asker fjellhall Asker stasjon 2 - Asker sør 8 - Bondivann Heggedal stasjon 3 - Hallenskog nord Hallenskog stasjon 4 - Hengefoss øst Spikkestad stasjon 5 - Røyken stasjon 7 - Søndre Askestad 6 - Vest for Hyggenveien Side 3 av 15

4 3 ALTERNATIVEVALUERING 3.1 Alternativ 1 Asker fjellhall Området ligger langs Drammensbanen, rett sør for Asker stasjon. En fjellhall kan sees i sammenheng med ny planskilt kryssing fra Asker stasjon og ut mot Spikkestadbanen. Investeringene av en fjellhall må også vurderes opp mot nytten en ny Lieråstunnel kan gi. Ved en ny Lieråstunnel vil det ikke lengre være kapasitetsproblemer og hensetting kan være mulig mellom Lier og Drammen Kart 2 Asker fjellhall (aktuelt område markert) Tomtogkostnadene er estimert til ca NOK per år. Anlegget vil bygges i fjell og store masseforflytninger og store investeringstiltak er nødvendig. Området er innenfor verneplan for vassdrag, uten at dette trenger å ha noen konsekvens for anlegget. Ettersom dette ligger i fjell vil det påvirke beboere minimalt og beslaglegger ikke arealer på overflaten nært Asker. I utgangspunktet er det mulig å dekke hele behovet i en fjellhall. Med mindre det bygges kobling sørover mot Spikkestadbanen må togsett som hensettes i Asker fjellhall og som skal til Spikkestad vende på Asker stasjon. Dette vil begrense kapasiteten på Asker stasjon Side 4 av 15

5 3.2 Alternativ 2 Asker sør Området ligger rett sør for Asker stasjon og deler av områder eies av Jernbaneverket. Asker kommune har utrykket et ønske om å benytte område til andre formål. Grunnen består av fyllmasser av uvisst kvalitet Kart 3 Asker sør (aktuelt område markert) Kostnaden for tomtogkjøring er ikke estimert da arealet ikke er stort nok til å dekke behovet. Område er flatt og benyttes til jernbaneformål i dag. Parkeringsplasser nærmere Asker stasjon vil også benyttes. Noe rivning av eksisterende infrastruktur vil være nødvendig. Område som i dag benyttes til jernbaneformål, noe som vurderes som positivt. Dersom område er ønsket til andre formål av Asker kommune er dette noe som trekker ned. Området ligger nært boligfelt og innenfor vernet område for vassdrag. Ved å rive parkeringsareal kan det etableres ca. 8 plasser, noe som ikke dekker behovet. Logistikken vil bli utfordrende da tog som skal fra hensettingsanlegget og til Asker stasjon først må kjøres inn på et uttrekkspor for deretter å kjøre inn på Spikkestadbanen Side 5 av 15

6 3.3 Alternativ 3 Hallenskog nord Området ligger rett nord for Hallenskog stasjon. Grunnen i området består av tykk havavsetning.. Kart 4 Hallenskog nord (aktuelt område markert) Kostnadene for tomtogkjøring er estimert til ca NOK pr år. Området er flatt og det ligger nært eksisterende infrastruktur. En elv må legges i rør. Grunnen består av tykk havavsetning, noe som kan medføre økt kostnad for grunnstabiliserende tiltak. Arealet ligger nært boligfelt og er landbruksjord. I Asker kommunes kommuneplan er området regulert til landbruks-, natur-, og friluftsområde. I Røyken kommunes kommuneplan er dette området markert som en faresone for flom og ras- og skredfare. I miljøkartet beskrives områder rundt en gård ved Tangenvegen som utsatt for jord- og flomskred. Dette ligger like øst for tiltenkt anlegg. Området dekker identifisert behov med mulighet for utkjøring i begge ender. Et anlegg her forutsetter at det bygges dobbeltspor på Spikkestadbanen mellom Asker og hensettingsanlegget Side 6 av 15

7 3.4 Alternativ 4 Hengefoss øst Området ligger like sør for Hallenskog stasjon. Grunnen i området består av tykk havavsetning. Kart 5 Hengefoss øst (aktuelt område markert) Kostnadene for tomtogkjøring er estimert til ca NOK pr år. Grunnen i område består av tykk havavsetning og det trolig er våt grunn, noe som kan kreve stabiliserende tiltak. En veg må sannsynligvis legges om og noen hus mot nord kan bli påvirket. Dette vil trolig skje også dersom dobbelspor skal bygges. Anlegget vil ligge nært eksisterende infrastruktur og veg. Området som vil benyttes er landbruksjord. Anlegget vil ligge nært boligfelt og muligens medføre rivning av enkelte bygninger. Deler av elven må legges i rør. I Røyken kommunes kommuneplan er dette området markert som en faresone for flom og ras- og skredfare. Område er også beskrevet som grønnstruktur i den samme kommuneplanen. Området dekker identifisert behov med mulighet for utkjøring i begge ender. Et anlegg her forutsetter at det bygges dobbeltspor på Spikkestadbanen mellom Asker og hensettingsanlegget Side 7 av 15

8 3.5 Alternativ 5 Røyken stasjon Røyken stasjon har arealer på vestsiden av sporet som kan være aktuelle for hensetting. Grunnen i område består av tynn hav-/strandavsetning og fyllmasser. Kart 6 Røyken stasjon (aktuelt område market) Kostnaden for tomtogkjøring er ikke estimert da arealet ikke er stort nok til å dekke behovet. Området er plant og det vil være enkelt å etablere to nye spor. For å sikre en lengde på to spor på 500 meter må noe masseforflytning gjøres på østsiden av stasjonen. Grunnen i område består av tynn hav- /strandavsetning. Området er ikke i bruk til andre formål i dag. Boligrekken på vestsiden av stasjonen har noen bygninger som er bygget før I Røyken kommunes kommuneplan er dette området markert som område for sentrumsformål. Arealet er ikke stort nok til å dekke behovet. Ved å ha to spor på 500 meter gir dette 8 plasser. Det vil være nødvendig med utkjøring i begge ender. Det forutsettes dobbeltspor fra hensettingsanlegg til Asker. Et anlegg her forutsetter at det bygges dobbeltspor på Spikkestadbanen mellom Asker og hensettingsanlegget Side 8 av 15

9 3.6 Alternativ 6 Vest for Hyggenvegen Området ligger øst for Spikkestad stasjon der begge sider av sporet er aktuelle, men på nordsiden er det jordbruk med lite høydeforskjeller, mens på sørsiden er det noe skog med større høydeforskjeller. Grunnen i området består av tykk havavsetning. Kart 7 Vest for Hyggenvegen (aktuelt område markert) Kostnadene for tomtogkjøring er estimert til ca NOK pr år. For å dekke behovet må det etableres anlegg på begge sider av dagens spor. Noen hus må fjernes og eksisterende veg må flyttes. Elv må legges i rør. Grunnen i området består av tykk havavsetning. Vil beslaglegge landbruksjord og ligge i nærhet av boligfelt. Elv må legges i rør. I Røyken kommunes kommuneplan er dette området markert som grønnstruktur. Deler av området ligger også innenfor faresone for flom, ras og skred i følge den samme kommuneplanen. Arealet er ikke stort nok til å dekke behov, selv hvis begge sider av sporet benyttes. Det antas at det vil være mulig å etablere ca 25 plasser. Det å ha et anlegg på begge sider av banen kan være utfordrende driftsmessig. Det er sett på sekkeløsninger der området på nordsiden av sporet benyttes av tog med pendelstart i Asker og anlegg på sørsiden av sporet benyttes av tog med pendelstart i Spikkestad. Et anlegg her forutsetter at det bygges dobbeltspor på Spikkestadbanen mellom Asker og hensettingsanlegget Side 9 av 15

10 3.7 Alternativ 7 Søndre Askestad Området ligger rett øst for Spikkestad stasjon der det i dag er dyrket mark. Grunnen i området består av tykk havavsetning. Kart 8 Søndre Askestad (aktuelt område markert) Kostnader for tomtogkjøring er estimert til å ligge i overkant av NOK pr år. Det antas at behovet for masseforflytting er omfattende. Grunnen består av tykk havavsetning. Arealet ligger relativt nært eksisterende infrastruktur og veg. Vil beslaglegge landbruksjord og ligge i nærhet av boligfelt. I Røyken kommunes kommuneplan er dette området markert som grønnstruktur. Vil dekke identifisert behov med mulighet for utkjøring i begge ender. Et anlegg her forutsetter at det bygges dobbeltspor på Spikkestadbanen mellom Asker og hensettingsanlegget Side 10 av 15

11 3.8 Alternativ 8 Bondivann På vestsiden av Bondivann, langsmed jernbanen er det foreslått fra Asker kommune å etablere en sykkelveg. Dette krever noe fylling langs vannet. I den sammenhengen vurderes det her en utvidelse av fyllingen slik at noe hensetting kan legges langs banen. Sykkelvegen bør gå utenom hensettingsanlegget. Grunnen i området består av forvitringsmateriale. Kart 10 Bondivann (aktuelt område markert) Kostnader for tomtogkjøring er estimert til å ligge i overkant av NOK pr år. Nødvendig med utfylling av Bondivannet. Må også gjøre tiltak med eksisterende veg som krysser vannet. Anlegget vil ligge et stykke unna eksisterende infrastruktur, men nært veg. Utfylling av Bondivannet kan ha negative konsekvenser for artsmangfoldet i området. Det er observert edelkreps og strandblomstflue som begge er på rødlista over truede arter. Området ligger innenfor verneplan for vassdrag, noe som også er markert i kommuneplanen som en hensynssone for naturmiljø og vassdrag. I den samme kommuneplanen er det satt av plass på utsiden av dagens spor til sykkelveg til Heggedal. Arealet tilfredsstiller behovet der det legges opp til fem spor med lengder til å ha 8 plasser hver. Dette betyr fire dobbeltsett etter hverandre og en må ha utkjøring i begge ender. Et stort anlegg her forutsetter at det bygges dobbeltspor på Spikkestadbanen mellom Asker og hensettingsanlegget Side 11 av 15

12 4 ALTERNATIVSAMMENLIGNING Alternativene ble vurdert av Norconsult Kriterie 1 Kriterie 2 Kriterie 3 Kriterie 4 Alternativ 1 Asker fjellhall Alternativ 2 Asker sør NA Alternativ 3 Hallenskog nord Alternativ 4 Hengeføss øst Alternativ 5 Røyken stasjon NA Alternativ 6 Vest for hyggenveien Alternativ 7 Søndre Askestad Alternativ 8 Bondivann Tabell 3 - Alternativsammenligning Kostnader for tomtogkjøringen for alternativ 2 og 5 er ikke estimert da arealene ikke dekker det totale behovet. For alternativ 6 er det estimert kostnader for tomtogkjøring, selv om anlegget trolig ikke vil romme nok plasser til å dekke behovet. 4.1 Diskusjon Resultatene fra arealsøket viser at det er utfordrende å etablere et stort felles hensettingsanlegg med 40 hensettingsplasser i Askerområdet og langs Spikkestadbanen. Da det er begrenset strekningskapasitet på Spikkestadbanen medfører alle alternativene at det må etableres forbindelses- eller dobbeltspor mellom Asker stasjon og det aktuelle hensettingsanlegget. Alternativ 1 (Asker fjellhall) antas å ha svært høye investeringskostnader, men kan være en løsning som bør utredes nærmere dersom den sees i sammenheng med en evt ny kapasitetssterk kobling mellom Asker stasjon og Spikkestadbanen. Tog som skal starte i Spikkestad må da vende på Asker stasjon før de kjører inn på Spikkestadbanen. Alternativ 8 (Bondivann) ligger nært Asker stasjon men krever at en stor del av Bondivann fylles ut. Alternativ 2 (Asker sør) og alternativ 5 (Røyken stasjon) tilfredsstiller i tillegg ikke behovet ettersom arealene er for små. Det vurderes derfor som mest hensiktsmessig å etablere to mindre hensettingsanlegg som kan betjene hver sin pendelende (Spikkestad og Asker). Alternativene som anbefales utredet nærmere for tog med pendelstart i Asker er alternativ 1 (Asker fjellhall) og alternativ 8 (Bondivann): Alternativ 1: antatt høye investeringskostnader for fjellhall men mulighet for etablering av sporarrangement som gir god logistikk mellom hensettingsanlegg og Asker stasjon. Alternativ 8: antatt lavere investeringskostnader enn alternativ 1, men krever utfylling av Bondivann. Utfordrende å etablere løsninger som gir tog som kommer fra hensettingsanlegget tilgang til alle spor på Asker stasjon, men dette kan unngås dersom ny forbindelse mellom Spikkestadbanen og Asker stasjon etableres. Alternativene som er mest aktuelle for å dekke hensettingsbehovet for tog med pendelstart i Spikkestad er alternativ 7 (Søndre Askestad) og alternativ 6 (Vest for Hyggenvegen). Alternativ 6 og 7 er vurdert som egnede områder. Alternativ 7 har større arealreserver og ligger nærmere Spikkestad sammenlignet med alternativ 6. For begge alternativer gjelder at tog må vende på Spikkestad stasjon før de kjører inn til hensettingsanleggene Side 12 av 15

13 5 GEOGRAFISK SPORPLAN 5.1 Hallenskog nord Side 13 av 15

14 5.2 Søndre Askestad Side 14 av 15

15 5.3 Bondivann Side 15 av 15

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 ØSTLANDET HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 Rapport - revidert KaKLa KSt MaVei 01A Rapport - revidert 12.05.2015 KaKLa MaVei MaVei 00A Rapportutkast 18.03.2015 MaVei KSt MaVei Revisjon Revisjonen

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Lier kommune/ Drammen kommune Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda 2014-05-07 5140660 5140660 Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Rapport 01 01 2014-05-07

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

øst 625.111 (481) JBV Mul

øst 625.111 (481) JBV Mul øst 625.111 (481) JBV Mul 2 ( ( tuj)036 / Forord Mulighetsstudie le Østfoldbanen Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen.

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

Gravplasser iasker kommune

Gravplasser iasker kommune Gravplasser iasker kommune Behov for utvidet kapasitet Mai 2014 Vedlegg 11 til kommuneplanen 2014-2026 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING:... 3 Gravreserve og gjenbrukspotensiale:... 3 Befolkningsprognoser

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Revidert 15.09.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 NORDREISA KOMMUNE Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 18.04.2012 Arbeidsdokumentet er grunnlaget for utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Arbeidsdokumentet er mer omfattende enn det

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

KU 17 nye utbyggingsområder

KU 17 nye utbyggingsområder KONSEKVENSVURDERING AV 17 NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Metode: Konsekvensutredninger på et overordnet nivå er gjort av alle nye utbyggingsområder som nå foreslås lagt inn i kommuneplanen. Foruten en enkel vurdering

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

656.025.4 JBV Mul. Jernbaneverket vest. Mulighetsstudie godsspor til Flesland 19.07.20]0. Mai 20 10

656.025.4 JBV Mul. Jernbaneverket vest. Mulighetsstudie godsspor til Flesland 19.07.20]0. Mai 20 10 656.025.4 JBV Mul Jernbaneverket vest Mulighetsstudie godsspor til Flesland Mai 20 10 19.07.20]0 Foreløpig 26 Page 2 of 17 Forord Arbeidet med mulighetsstudien for godsspor til Flesland er utført på oppdrag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 PLAN-ID 162222010005 REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 Beskrivelse og bestemmelser til planforslag VEDTATT AV KST SAK 28/11 DEN 07.09.11 Reguleringsplan forløvneset hytteområde på

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer