Offentlig høring av Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo. Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig høring av Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo. Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr."

Transkript

1 Ås kommune Offentlig høring av Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Jernbaneverkets Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo (Hovedrapport), tas til orientering. 2. Jernbaneverket bes å utrede videre hovedkonsept 1 - Planskilt forbindelse mellom Østre og Vestre linje sør for Ski stasjon. 3. Andre alternativer under konsept 1 avvises. 4. Videre utredning må ta høyde for og begrense tiltakets påvirkning på bebyggelse, landbruks-, landskaps- og kulturminneverdiene i området. 5. For å redusere omdisponering av dyrka jord bør påkobling føres i tunnel under vestre linje og brokonsepter utredes for inn- og utføring til tunnel under Tandbergløkka. 6. Dyrka jord som omdisponeres erstattes ved å oppdyrke tilsvarende arealer andre steder. Ås, Trine Christensen Rådmann Ellen Grepperud leder for plan og utvikling Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: 1. Formannskapet 2. Kommunestyret Vedlegg: Vedlegg 1 - Høringsbrev, docx, Vedlegg 2 - Hovedrapport KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo, pdf Vedtak i saken sendes til: Jernbaneverket 15/ Side 1 av 11

2 SAKSUTREDNING: Innledning: Jernbaneverket har i brev av invitert offentlige myndigheter til å gi merknader til hovedrapporten Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo med høringsfrist Bakgrunn for saken: Follobanen, med nytt dobbeltspor i tunnel mellom Ski og Oslo S, planlegges åpnet for trafikk i I forbindelse med reguleringsplanen for Ski stasjon ble det fremmet innsigelse fra kommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Skiptvet, Marker og Eidsberg med krav om en avgreining fra Follobanen syd for Ski stasjon (for planskilt kobling av Østre linje til Follobanen). Bakgrunn for innsigelsen var at også byer/tettsteder langs Østre linje skulle nyte godt av den reisetidsforbedring som ny Follobane vil gi mellom Ski og Oslo. Med bakgrunn i innsigelsen fra kommunene i indre Østfold, ble det gjennomført mekling som førte til enighet om noen forutsetninger for å trekke innsigelsen. Av meklingsprotokollen av fremgår det bl.a. at følgende forutsetninger skal legges til grunn: at Samferdselsdepartementet gir Jernbaneverket i oppdrag å gjennomføre en KVU (konseptvalgutredning) at det skal planlegges for en kapasitetssterk forbindelse slik at tog til/fra Østre linje kan benytte Follobanen Samferdselsdepartementet ba i brev datert Jernbaneverket igangsette arbeidet med KVU for Østre linjes forbindelse mot Oslo. Bestillingen definerer rammene for arbeidet med utredningen. Videre har Stortinget bestilt en tilleggsutredning i brev datert Til sammen utgjør disse mandatet for oppdraget. Bakgrunnen for utredningen er dermed et ønske om at reisetidsbesparelsen mellom Oslo og Ski, som realiseres ved åpning av Follobanen, skal komme reisende fra Østre linje til gode. Imidlertid er det et krav at tiltaket ikke skal påvirke framdriften i Follobaneprosjektet. Bestillingene er redegjort for i kapittel 2 i den vedlagte hovedrapport. Underveis i utredningsarbeidet har både administrativ og politisk ledelse i Ås kommune vært involvert. Det har vært vurdert 9 ulike konsepter (se kapitlene 6 og 7 i hovedrapporten for nærmere beskrivelse). Etter en silingsrunde gikk følgende 5 konsepter ut: Konsept 2: Planskilt forbindelse nord for Ski stasjon Konseptet er ikke forenlig med absolutt krav om ikke å forsinke Follotunellen. Konsept 4: Ny jernbanetrase langs E18 Konseptet fremstår som urealistisk i forhold til marked og investering, og kan forsinke utbygging av E18. Konsept 6: Direktebuss mellom Indre Østfold og Oslo sentrum Veikapasiteten inn mot og i Oslo er ikke tilstrekkelig til at dette kan gi bedre kjøretid på sikt. 15/ Side 2 av 11

3 Konsept 7: Lokal bane på Østre linje som mater til Ski Silt ut da den betinger en arealkrevende ombygging av Ski stasjon og store investeringer med liten effekt. Konsept 8: Godsspor Østre linje-alnabru Har ingen vesentlig effekt for persontrafikken. Det ble konkludert med at følgende 4 konsepter burde utredes nærmere: Konsept 1: Planskilt forbindelse mellom Østre og Vestre linje sør for Ski stasjon Konsept 3: Tiltak for å redusere reisetiden på Østre linje Konsept 5: Bussmating til hovedstasjoner (Ski) som erstatning for persontog på Østre linje Konsept 9: Ny direkte togtrase mellom Knapstad og Ås med planskilt tilkobling sør for Ås stasjon I konsept 1 betyr «Planskilt forbindelse» et sporkryss der trafikkstrømmene krysser hverandre uhindret. «Vestre linje» henviser til den delen av Østfoldbanen som går fra Ski og sørover mot Moss. Konsekvenser av de fire konseptene er utredet i forhold til 0-alternativet. 0- alternativet omfatter pågående og vedtatte utbedringstiltak på Østre linje. Disse omfatter et nytt sikringsanlegg ERTMS, stasjonsoppgraderinger og nytt kontaktledningsanlegg. Jernbaneverkets vurdering av konseptene og anbefaling: Samfunnsøkonomisk netto nytte Figur 1. Netto nåverdi for de ulike konseptene (mill kr i 2015) Jernbaneverket har beregnet samfunnsøkonomisk netto nytte for de fire konseptene (se figur 1). Alle konseptene fremstår som samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Konsept 5 rangeres først av de analyserte konseptene fordi det har den laveste 15/ Side 3 av 11

4 negative netto nytten. Deretter kommer konsept 1, 3 og 9. Differansen mellom konsept 5 og 1 er marginal. Samfunnsøkonomiske analyser inneholder et element av usikkerhet blant annet fordi det gjøres antakelser om fremtidige økonomiske størrelser. Konsept 9 rangeres lavest først og fremst fordi konseptet har svært høye investeringskostnader, anslagsvis kr 5405 millioner jf. kr 1700 millioner for konsept 1. Ikke-prissatte virkninger Jernbaneverket har også gjennomført en overordnet vurdering av ikke-prissatte virkninger for miljø og samfunn. Følgende tema er tatt med i denne vurderingen: Landbruk Kulturminner og kulturmiljø / kulturlandskap Landskap Naturmiljø Støy En rekke ulike temadata er benyttet og målet har vært å identifisere direkte berørte verdifulle jordbruksområder, kulturminner, landskap- og naturvernområder, samt støy langs traseene. Vurdering av de ulike fagtemaene er oppsummert i tabell 1. Vurdering Fagtema Konsept 1 Konsept 3 Konsept 5 Konsept 9 Landbruk Kulturminner og kulturmiljø Landskap Naturmiljø Støy Tabell 1. Rangering av ikke prissatte virkninger fra 1 (lavest påvirkning) til 4 (høyest påvirkning) Konsept 3 kommer best ut i vurdering av ikke-prissatte virkninger. Grunnen til dette er at det legger minst beslag på arealer som har høy verdi etter de ulike fagtemaene, med unntak av støy. Konsept 1 og særlig konsept 9 vurderes som de dårligste alternativene på grunn av deres negativpåvirkning på en rekke viktige vilt- og naturtypelokaliteter, kulturminner og kulturmiljø og landskapsområder av stor verdi. Ny rutemodell Et tredje element i Jernbaneverkets samfunnsøkonomisk vurdering er et rutemodellprosjekt. Dette har som mål å lage en ny rutemodell som gir størst mulig transportkapasitet og størst mulig nytte for de reisende med kun moderate investeringer i infrastrukturen. Rutemodelltilnærmingen innebærer at jernbanesystemet, især på Østlandet, må ses under ett. Prosjektet legger 15/ Side 4 av 11

5 samfunnsøkonomiske analyser til grunn for prioritering mellom ulike tilbudsforbedringer og de tilhørende investeringer i infrastrukturen. De samfunnsøkonomiske beregningene til prosjektet Rutemodell 2027 viser at et tiltak tilsvarende konsept 1 i KVU Østre linje er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Videre anbefales det at de samfunnsøkonomiske beregningene til Rutemodellprosjektet legges vekt på i valg av konsept. Samfunnsmål og effektmål Det er også vurdert følgende samfunnsmål og effektmål i henhold til konseptene: Samfunnsmål: Tiltaket skal bedre transporttilbudet mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus for å legge til rette for et felles bo- og arbeidsmarked. Transportveksten mellom de to regionene skal i størst mulig grad tas med kollektivtransport. Effektmål 1: Samlet reisetid med kollektivtransport mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus skal reduseres vesentlig sammenliknet med dagens situasjon (2014). Effektmål 2: Det skal være mulig å benytte kollektivtransport mellom Indre Østfold og Oslo uten å bytte transportmiddel. Effektmål 3: Kollektivtilbudet skal ha tilstrekkelig kapasitet til å møte økt etterspørsel som følge av befolkningsvekst og økt pendling. Effektmål 4: Reisetiden med kollektivtransport mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus skal være forutsigbar, med en punktlighet på minimum 90 %. Vurdering av måloppnåelse er illustrert i tabell 2. Tabell 2. Illustrasjon av oppnåelse av ønskede mål fra best (grønn) til dårligst (rød) 0-alternativet: Alternativet gir liten måloppnåelse på alle effektmålene, selv om man kan oppnå en forholdsvis god reisetid, men dette forutsetter bytte av reisemiddel i Ski. Konsept 1: Konseptet gir god måloppnåelse på alle effektmålene. Konsept 3: Konseptet er marginalt bedre enn 0-alternativet. Konsept 5: Konseptet ikke-prissatte virkninger gir god måloppnåelse på reisetid og kapasitet, men forutsetter bytte av reisemiddel, og dette medfører større sårbarhet i forhold til punktlighet. Konsept 9: Som konsept 1. Konseptet gir best reisetid, men flere holdeplasser nordvest for Spydeberg mister togbetjening. 15/ Side 5 av 11

6 Jernbaneverkets anbefaling og konklusjon Konsept 1, planskilt kryssing sør for Ski bør utredes videre. Dette konseptet kommer samlet best ut i analysene i KVU og konklusjonen styrkes av den samfunnsøkonomiske beregningen som er gjort i rutemodellarbeidet. I tillegg er det gjennomført et utredningsarbeid for å kartlegge behov for, og lokalisering av, hensetting og persontogverksted på Østlandet. Den konkluderer med at det er behov for opp til 95 hensettingsplasser og verksted rett sør for Ski. Dette styrker også en videre utredning av konsept 1. Konseptet innebærer mellom 6,2 og 5,6 km ny bane og dobbeltspor til Kråkstad. Dagens stasjoner beholdes og dagens del av Østre linje mellom påkjøringspunktet og Ski legges ned, med unntak av uttrekkspor. Rådmannens vurdering: Rådmannen har følgende vurderinger til konseptene 1, 3, 5 og 9, slik de beskrives i hovedrapportens kapittel 7. Konsept 1 Planskilt forbindelse mellom Østre og Vestre linje sør for Ski stasjon Konseptet beskrives nærmere i hovedrapportens kapittel Konsept 1 består av ett hovedkonsept, ett alternativt konsept og ett høyhastighetskonsept. Hovedkonsept Som figur 2 viser innebærer hovedkonseptet en avgreining fra eksisterende Vestre linje, omtrent ved kommunegrensen mot Ski. Det planlegges dobbeltspor hele veien. Traseen føres i bro over vestre linje i sving mot sørøst forbi Kjølstadhøgda og Nordre Kjølstad gård og over fylkesvei 152. Den føres videre østover i tunnel under Tandbergløkka og krysser kommunegrensen i øst mot Ski ved Haugteigen. Anslagsvis vil ca. 2,5 km av traseen ligger i Ås kommune. Bl.a. av hensyn til sporets lengdeprofil vil linjen gå under Tandbergåsen i en tunnel i ca. 400 meter. Øst og vest for Tandbergåsen er terrenget lavere, noe som gjør at sporet må legges på en fylling, evt. at det bygges en brukonstruksjon. Lengden på fylling/konstruksjon er beregnet til 600 m vest, og 450 meter øst, for Tandbergåsen. Konseptet innebærer betydelige konflikter med boligfeltet Kjølstadhøgda og gårdene Nordre Kjølstad og Haugteigen. Skog med høy bonitet og dyrkbar jord berøres i Kjølstadskogen. Med unntak av tunnelen under Tandbergløkka ligger trassen ellers på fulldyrka jord av svært god kvalitet. Konseptet ligger i et verdifullt kulturlandskap med potensial for arkeologiske funn og kan komme i konflikt med registrert kulturminner og rødliste arter (storsalamander og småsalamander) i Kjølstadskogen. Traseen ligger på sitt nærmeste ca. 600 m nord for naturvernområdet ved Østensjøvannet. Ellers er ingen viktige naturtyper direkte berørt. Alternativ linjeføring I utredningsarbeidet er det også vurdert en variant av konsept 1. I alternativet er avgreningen fra Vestre linje tilnærmet lik, men traseen skiller seg fra hovedkonseptet ved at den er lagt mer direkte mellom avgreningspunktet og Kråkstad. Dette gir en kortere trase, men den vil ha enda større konfliktpotensial med landbruks-, landskaps- og kulturminneverdiene i området. 15/ Side 6 av 11

7 Tilrettelegging for høyhastighet Muligheten for å tilpasse konseptet til høyhastighet er vurdert med en løsning som muliggjør en hastighet opp mot 160 km/t. Her trekkes trassen enda lengre sør mot Østensjøvannet enn hovedkonseptet med desto høyere konfliktpotensial med landbruks-, natur-, landskaps- og kulturminneverdiene i området. Figur 2. Hovedkonsept 1, planskilt påkobling sør for Ski stasjon. Sort og lilla linje viser dagens trase for hhv. Vestre og Østre linje. Prikket linje indikerer tunnel, stiplet linje skjæring. Rådmannens vurdering Alle konseptets tre alternativer er konfliktfylt i forhold til eksisterende boliger og landbruks-, natur-, landskaps- og kulturminneverdiene i området. Hovedkonseptet er det alternativet som sannsynligvis innebærer lavest potensial for konflikt og er å foretrekke, selv om dette konseptet ikke er optimal sett isolert ut fra jernbanetekniske og kostnadsmessige forhold. Rådmannen mener at konfliktnivået med de to øvrige alternativene ikke kan aksepteres og bør avvises. For å redusere omdisponering av dyrka jord bør brokonsepter framfor fyllinger utredes for inn- og utføring til tunnel under Tandbergløkka. Det framgår ikke i konseptvalgutredningen om et alternativ der påkobling føres i tunnel under vestre 15/ Side 7 av 11

8 linje er vurdert. Dette ville gi en mindre arealkrevende løsning og en mye lavere brokonstruksjon over dalen vest for Tandbergåsen. Konsept 3 Tiltak for å redusere reisetiden på Østre linje Konseptet beskrives nærmere i hovedrapportens kapittel I dette konsept vil trafikken fra Østre linje ikke bli ført inn i Follobanetunnellen, men fortsatt kjøre Østfoldbanen (etter 2026), med mange stopp. Hovedideen i dette konseptet er derfor å søke samme innsparing i kjøretid som Follobanen ville gi gjennom andre tiltak på Østre linje, f.eks. å rette ut kurver i den eksisterende traseen. Spart reisetid i dette alternativet vil være 2 minutt i forhold til 0-alternativet mellom Mysen og Ski. Mellom Ski og Oslo S blir reisetiden lik 0-alternativet. Ved omstigning til Follobanen i Ski vil reisetiden mellom Ski og Oslo S bli redusert. Rådmannens vurdering Sammenlignet med konsepter 1 og 9 har konseptet 3 ingen direkte konsekvenser for Ås kommunes areal. Ulempene vil først og fremst være for de reisende på Østre linjen som ikke vil kunne dra nytte av direkte kjøring på Follobanen uten å bytte på Ski. På sikt vil trafikkøkning innebærer at den beskjedne reduksjonen i reisetid på 2 minutter, vil spises opp ved at togene fra Østre linjen går mellom fullstoppende lokaltog på Østfoldbanen, eller ved at de reisende må bruke tid på å bytte på Ski. Dermed svarer ikke konseptet på behovet for kontinuerlig reise uten bytte og gir et tilbud med dårligere robusthet enn konsept 1. Rådmannen er enig i hovedrapportens konklusjon om at konseptet ikke bør utredes videre. Konsept 5 Bussmating til hovedstasjoner (Ski) som erstatning for persontog på Østre linje Konseptet beskrives nærmere i hovedrapportens kapittel Konseptet innebærer at reisende fra Indre Østfold må bytte fra buss til tog på Ski stasjon. Ved omstigning til Follobanen i Ski vil reisetiden mellom Ski og Oslo S reduseres. Hvor mye reisetid reduseres avhenger av korrespondansen mellom busser og tog på Follobanen. I dette konseptet fjernes gjennomgående persontog fra Østre linje til Oslo S. Det medfører at tilbudet/setekapasitet mellom Ski og Oslo blir redusert. Det er av den grunn satt inn et ekstra togsett som skal gå mellom Ski og Oslo, men dette toget vil ikke ha vendemulighet på Ski. Det er derfor lagt inn et vendespor sør for Ski (se figur 3). Det vil bli tilsvarende løsning som planskilt avgreining i Konsept 1, men vendesporet forsetter sørover og knekkes ikke mot øst som i konsept 1 for å begrense landskaps- og landbruksinngrep. Rådmannens vurdering Konseptet har vesentlige lavere konsekvenser for Ås kommunes areal enn konsepter 1 og 9. Som konsept 3, vil ulempene først og fremst være for de reisende på Østre linjen som ikke vil kunne kjøre kontinuerlig på Follobanen uten å bytte på Ski. 15/ Side 8 av 11

9 Figur 3. Hovedkonsept 5. Rød linje viser mulig vendeanlegg syd for Ski En utfordring i forhold til reisetidsgevinst i dette konseptet er kødannelser inn mot Ski sentrum. Utbygging av kollektivfelt vil gi kortere og mer forutsigbar reisetid. For å gjøre dette konseptet realistisk og sammenlignbart, er det forutsatt at det bygges kollektivfelt langs Åsveien mellom E18 og Ski sentrum. Avhengig om valgte løsning kan dette utløser behov for å omdisponere dyrka jord langs fylkesvei 152 i Ås. Ettersom konseptet ikke svarer på behovet for kontinuerlig reise uten bytte, samt at konseptet gir et mindre robust tilbud enn konsept 1, er rådmannen enig i hovedrapportens konklusjon om at konseptet ikke bør utredes videre. Konsept 9 Ny direkte togtrase mellom Knapstad og Ås med planskilt tilkobling sør for Ås stasjon Konseptet beskrives nærmere i hovedrapportens kapittel I konseptet er planskilt kryssing av Vestre Linje syd for Ås stasjon. Det gir en direkte tilkobling til Follobanen på samme måte som i konsept 1Den totale lengden på ny trase er ca. 16 km. Samtidig fjernes 18,7 km av den eksisterende Østre Linje. Det blir i tillegg nødvendig med opparbeidelse av litt over 4 km tunnel, og nesten 4,8 km bru/fylling. Banen skal føres over/under 5 større veier og 22 mindre veier. Dessuten må jernbanen krysse ny E18. Ved kryssing av større veier er det nødvendig med bro eller tunnel. Ved mindre veier er det nødvendig enten med en omlegging eller stenging av veien. Ved Knapstad vil det være nødvendig å fjerne en del bygninger for å få plass til traseen. Konseptet er dermed omfattende og investeringskostnadene vil være store. Stoppestedene på eksisterende bane nordvest for Spydeberg (Kråkstad, Skotbu, Tomter og Knapstad) vil ikke bli betjent med tog i denne løsningen, men med 15/ Side 9 av 11

10 matebuss til Ski. Konseptet vil gi Ås et økt tilbud til og fra Oslo, samt en direkte avgang til og fra Askim og Mysen. Figur 4. Hovedkonsept 9. Planskilt påkobling sør for Ås sentrum. Rød linje viser trase for hovedkonsept 9. Lilla linje viser dagens Østre linje, sort strek er Vestre linje. Prikket linje indikerer tunnel, stiplet linje skjæring. Rådmannens vurdering I dag har befolkningen i Indre Østfold god kontakt med Ski og nyter godt av de tilbudene som finnes der. Kontakten mot Ås er mer sekundær og man er avhengig av bil. Konsept 9 åpner for en ny transportforbindelse mellom indre Østfold og Ås, samtidig som den gode forbindelsen til Ski opprettholdes. Et slikt tilbud utvider det samlede bo- og arbeidsmarkedet og gjør hele regionen mer robust. Dette betyr at Ås styrker sin rolle som regionsenter i et større omland. Dette kan gi grunnlag for økt vekst, ikke bare for Ås som regionsenter, men for hele regionen. 15/ Side 10 av 11

11 Konseptet har imidlertid et meget høyt potensial for konflikt med landbruks-, natur-, landskaps- og kulturminneverdiene i området. Selv om konseptet kan styrke Ås i et regionalt perspektiv vil tap av togtilbudet på Kråkstad, Skotbu, Tomter og Knapstad ikke skje uten konflikt med nabokommunene. Det er urealistisk å forvente at de høye investeringskostnadene vil kunne dekkes uten at staten ser at konseptet er ønskelig fra deres side. Rådmannen er enig i hovedrapportens konklusjon om at konseptet ikke bør utredes videre. Konklusjon med begrunnelse: Tilrettelegging for at byer og tettsteder langs Østre linje skal nyte godt av den reisetidsforbedring som ny Follobane vil gi mellom Ski og Oslo vurderes som samfunnsnyttig. Tiltaket skal bedre transporttilbudet mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus og legge til rette for et felles bo- og arbeidsmarked. Tiltaket bidrar også til målet om at transportveksten mellom de to regionene i størst mulig grad skal tas med kollektivtransport. For å oppnå effektmål om redusert reisetid med kollektivtransport og et forutsigbart tilbud med høy punktlighet gir konsept 1 det mest optimale resultatet. Samtidig må dette balanseres mot andre samfunnsviktige behov som hensynet til naturverdier, friluftsliv, landskap og jordvern. Ved flere anledninger har Ås kommune blitt berørt av nasjonale infrastrukturprosjekter og har måttet omdisponere verdifulle arealer til transportkorridorer. Hvis Ås kommune nok en gang skal avstå arealer, slik at korridoren Indre Østfold Ski Oslo skal dra nytte av et bedre kollektivtilbud, mener rådmannen at staten i tillegg bør vurdere tiltak som også kommunene langs Østfoldbanen sør for Ski kan dra nytte av. Et forbedret kollektivtilbud må være et slikt tiltak. For å redusere tiltakets påvirkning på bebyggelse og landbruks-, landskaps- og kulturminneverdiene i området, mener rådmannen at avbøtende tiltak er påkrevd. Jernbaneverket bør anstrenge seg for å velge de aller minst belastende løsningene med de høyest mulige estetiske standardene. I tillegg bør konsept 1 begrenses til det ene av de tre skisserte alternativene som krever minst omdisponering av areal og som har færrest negative påvirkninger og det vil si hovedkonseptet. I konsept 1 forventes det at dagens spor på Østre linje inn mot Ski sentrum frigjøres fra der konseptet avgrener. Fremtidig arealbruk avgjøres gjennom reguleringsplaner. I påvente av dette er det i utredningen forutsatt at arealet blir tilbakeført til samme arealbruk som tilstøtende arealer i dag. Rådmannen vil be om at all dyrka jord som beslaglegges ved utbygging, flyttes og erstattes ved å oppdyrke tilsvarende arealer andre steder, for eksempel på frigjort areal langs den gamle traseen. 15/ Side 11 av 11

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Ås kommune Møtetid: 18.11.2015 kl. 16.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Utredning Hensetting Østlandet - Høring av fase 3-rapport vedrørende arealsøk fra Jernbaneverket

Utredning Hensetting Østlandet - Høring av fase 3-rapport vedrørende arealsøk fra Jernbaneverket Ås kommune Utredning Hensetting Østlandet - Høring av fase 3-rapport vedrørende arealsøk fra Jernbaneverket Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr.: 15/02402-6 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2

Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Det er i dag 8 plasser under bygging ved Ski stasjon. For å imøtekomme tilbudsforbedringer som følge av åpningen av Follobanen (2019) foreslås

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet Kommunestyret KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Høringsbrev fra Statens vegvesen 20.11.2014 F, K 2 KVU for

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Offentlig høring av konseptutvalgutredning for ICstrekningene

Detaljer

2.1 Områder diskutert i møte med Skedsmo, Ullensaker og Eidsvoll kommune

2.1 Områder diskutert i møte med Skedsmo, Ullensaker og Eidsvoll kommune Vedlegg 1.1 Analyse arealer Lillestrøm-Eidsvoll 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 I dag finnes det 13 hensettingsplasser rett nord for Lillestrøm stasjon (mot Kongsvinger), og 10 plasser ved Eidsvoll. Det

Detaljer

Utredning - Hensetting Østlandet - Høring av rapport vedrørende arealsøk for hensetting av tog

Utredning - Hensetting Østlandet - Høring av rapport vedrørende arealsøk for hensetting av tog Saknr. 15/6291-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Utredning - Hensetting Østlandet - Høring av rapport vedrørende arealsøk for hensetting av tog Innstilling til vedtak: 1. 1. Fylkesrådet mener at Jernbaneverket

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Ås kommune Møtetid: 05.11.2015 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Vedlegg 3.3: Analyse arealer Drammen 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2. 1.1 Hensetting

Vedlegg 3.3: Analyse arealer Drammen 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2. 1.1 Hensetting Vedlegg 3.3: Analyse arealer Drammen 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 1.1 Hensetting For å imøtekomme tilbudsforbedringer i lokal- og regiontogpendlene foreslås det ved Drammen 30 nye hensettingsplasser på

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder:

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder: Dato: 10. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen NIHO SARK-03-201100219-179 Hva saken gjelder: For statlige investeringer over 500 mill kroner skal

Detaljer

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid PF/NVTF Møte om nye Oslo-tunneler 26. april 2012 Arne Stølan, prosjektleder Jernbaneverket Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid Hva handler spørsmålet om en ny jernbanetunnel

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER

ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER Nina Tveiten, KVU-staben/ Jernbaneverket Sjefingeniør, Strategi og samfunn Asker plan, samferdsel og næringsutvalg 10.03.2016 Anbefalt konsept på fem minutter Mandat

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse: Saknr. 12/5811-2 Ark.nr. Saksbehandler: Øystein Sjølie Offentlig høring av "Høyhastighetsutredningen 2010-12" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2015/11185-23328/2017 Arkiv: Q62 Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører:

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen

InterCity Drammen - Kobbervikdalen InterCity Drammen - Kobbervikdalen Hvorfor InterCity-satsing? Befolknings- og næringsutvikling: Kraftig vekst, ref. Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognoser moderne jernbane og smart arealutvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14 Høring av KVU for kryssing av Oslofjorden Forslag til innstilling: 1. Rygge kommune støtter anbefalingen om å forkaste alternativ

Detaljer

Fredrikstad. Sarpsborg. Halden

Fredrikstad. Sarpsborg. Halden Vedlegg 2.4: Analyse arealer Fredrikstad-Sarpsborg 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer er det ved Fredrikstad identifisert et behov for 8 nye hensettingsplasser på kort sikt

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/2305-7 Sakstittel: HOVEDPLAN FROGNER STASJON, PLASSERING AV NY STASJON OG KRYSSINGSSPOR. K-kode: Q61 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor

E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor 11.01.2012 Antall traseer 1A 2-felts i eksisterende trase 1B 4-felts i eksisterende trase 3A-1 3A-2 3A-3 4-felts i ny trase 3A-4 3A-5 Det er ingen

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

FREDRIKSTADKOMMUNE. Møtebok. høringsuttalelse. Formannskapets behandling : innstilling til Bystyret:

FREDRIKSTADKOMMUNE. Møtebok. høringsuttalelse. Formannskapets behandling : innstilling til Bystyret: FREDRIKSTADKOMMUNE Saksnr.: 2010/8890 Dokumentnr.: 17 Løpenr.: 65293/2012 Klassering: 113 Saksbehandler: Trine Huitfeldt Nygaard Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 14.06.2012 101/12

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap Møtetid: 06.04.2016 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Thorer Lie - 69243543 2003/030808-126 12.02.2007 E18 Østfold gr - Vinterbro. Siling av

Detaljer

Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg 2009. Sammendrag.

Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg 2009. Sammendrag. NOTT Til: tt: Jernbaneforum Øst Hans rne Bjerkemyr Fra: Ove Skovdahl Vi bidrar til bærekraftige baneløsninger Dato: 21. september 2009 Vår ref.: 107 Prosjektnr.: 22 Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Rammer for jernbanen Mill. kr Lav Basis Middels Høy Post 23 Drift og vedlikehold 119 440 119 690 133 430 141 000

Detaljer

NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB

NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB Kjøretid og konkurranse Det raskeste ekspresstoget mellom Oslo og Bergen har i dag en kjøretid på 6 timer og 18 minutter. Nærmere fjerdeparten av denne tiden - 84

Detaljer

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer

Follobanen Et prosjekt for fremtiden. Prosjektledelse i Front 2011. Anne Kathrine Kalager Prosjektsjef Jernbaneverket Utbygging

Follobanen Et prosjekt for fremtiden. Prosjektledelse i Front 2011. Anne Kathrine Kalager Prosjektsjef Jernbaneverket Utbygging Follobanen Et prosjekt for fremtiden Prosjektledelse i Front 2011 Anne Kathrine Kalager Prosjektsjef Jernbaneverket Utbygging Bakgrunn for prosjektet Arealbruk og utvikling i Sørkorridoren 50 000 pendler

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

Planutfordringer for intercity-strekningene

Planutfordringer for intercity-strekningene Konferanse «Underveis» Tekna og RIF 08.11.11: Planutfordringer for intercity-strekningene Anne Siri Haugen Prosjektleder konseptvalgutredning for IC-strekningene 1 Tilnærming Bakteppe Planutfordring 1:

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-20 Dato: 07.04.2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING AV INTERCITY VESTFOLDBANEN

Detaljer

2.1 Områder diskutert i møte med Tønsberg, Sandefjord og Stokke kommune

2.1 Områder diskutert i møte med Tønsberg, Sandefjord og Stokke kommune Vedlegg 3.5: Analyse arealer Tønsberg 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Tønsberg 30 nye hensettingsplasser som bør ferdigstilles innen 2023. Det er ikke besluttet

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

Rapport-levering Steinkjer 5. september 2011

Rapport-levering Steinkjer 5. september 2011 Konseptvalgutredning (KVU) Transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer Rapport-levering Steinkjer 5. september 2011 Hovedutfordring og anbefaling v/kjetil Strand leder av styringsgruppa 1 Kjetil Strand

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling: Kommuneplanmelding om byutvikling - Grønn strek for en trygg framtid

Saksframlegg. Sluttbehandling: Kommuneplanmelding om byutvikling - Grønn strek for en trygg framtid Saksframlegg Sluttbehandling: Kommuneplanmelding om byutvikling - Grønn strek for en trygg framtid Arkivsak.: 13/35917 Forslag til vedtak: Bygningsrådet vedtar Grønn strek for en trygg fremtid Kommuneplanmelding

Detaljer

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug Ålgårdbanen Mulighetsstudie 1.12.2015 Tormod Wergeland Haug Kort om prosjektets oppbygning Hovedformålet med arbeidet er å belyse hvilket passasjergrunnlag som er nødvendig for å gjenåpne Ålgårdbanen for

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden

KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 30.01,2015 Østlandssamarbeidet 30.01.2015 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag Utrede konsepter

Detaljer

Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk

Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk Høyhastighetsutredningen fase 3 Seminar 17.6.2011 Gunnar Bratheim 1 Utfordringen. Typisk norsk enkeltspor. Moderne

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

Møte med Gjøvik kommune ble avholdt 15.9.2014. Under møtet og i oversendt materiale i etterkant, ble to aktuelle områder diskutert:

Møte med Gjøvik kommune ble avholdt 15.9.2014. Under møtet og i oversendt materiale i etterkant, ble to aktuelle områder diskutert: Vedlegg 4.1: Analyse arealer Gjøvik 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Dagens hensettingsplasser ved Gjøvik er tilpasset korte togsett. Det er planlagt at lange togsett skal innfases på Gjøvikbanen innen 2020.

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

Follobaneprosjektet. Barrierer og beredskap SJT seminar 15.10.2013. Anne Kathrine Kalager Ass. Prosjektdirektør Follobanen Jernbaneverket

Follobaneprosjektet. Barrierer og beredskap SJT seminar 15.10.2013. Anne Kathrine Kalager Ass. Prosjektdirektør Follobanen Jernbaneverket Follobaneprosjektet Barrierer og beredskap SJT seminar 15.10.2013 Anne Kathrine Kalager Ass. Prosjektdirektør Follobanen Jernbaneverket FOLLOBANEPROSJEKTET - nytt dobbelt spor Oslo-Ski Innføring ~20 km

Detaljer

KVU IC Intercityutredningen

KVU IC Intercityutredningen Intercityutredningen hvorfor hva hvordan 1 2 Utfordringer IC-området Befolknings- og næringsutvikling Kraftig vekst Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognose Jernbanene stort potensial for å ta mer av

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Orientering for Rygge og Moss kommuner, formannskapene mandag 13. januar 2014 1. STATUS 2. PLANPROGRAMMET 3. TIDLIGERE ARBEID 4.

Detaljer

Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo Høringsuttalelser

Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo Høringsuttalelser Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo Høringsuttalelser mhtml:file://c:\users\bremic\appdata\local\microsoft\windows\temporary Internet... Side 1 av 2 16.09.2016 Deres ref: Michael A.

Detaljer

For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Kongsberg 10 nye hensettingsplasser på lang sikt(innen 2040).

For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Kongsberg 10 nye hensettingsplasser på lang sikt(innen 2040). Vedlegg 3.4: Analyse arealer Kongsberg 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Kongsberg 10 nye hensettingsplasser på lang sikt(innen 2040). 2 ALTERNATIVUTVIKLING

Detaljer

KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring

KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring Saknr. 16/11414-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet gir sin

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn Møte med kontaktgrupper 2016 Agenda 1. Velkommen 2. Presentasjon av løsningen 3. Gjennomgang av områdene ved prosjektleder Sølve

Detaljer

2.1 Områder diskutert i møte med Eidsberg kommune og Østfold fylkeskommune

2.1 Områder diskutert i møte med Eidsberg kommune og Østfold fylkeskommune Vedlegg 2.2: Analyse arealer Mysen 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Mysen 10 nye hensettingsplasser på kort sikt og ytterligere 10 plasser på lang sikt. 2

Detaljer

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL Regionrådet Midt Buskerud Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner 23. oktober 2014 Cecilie Bjørlykke prosjektleder for utredning av Ringeriksbanen

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

Høyhastighetsbaneutredning Fase 3 - Korridor Øst Konferanse på Aker Brygge 17. juni 2011

Høyhastighetsbaneutredning Fase 3 - Korridor Øst Konferanse på Aker Brygge 17. juni 2011 Høyhastighetsbaneutredning Fase 3 - Korridor Øst Konferanse på Aker Brygge 17. juni 2011 Presentert av Svein Sørheim Strekninger / linjer i korridor Øst Korridoren har: 1 stk B-linje 3 stk C-linjer 4 stk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Oslo S Mysen Sarpsborg t/r

Oslo S Mysen Sarpsborg t/r Lokaltog Skøyen Oslo S Mysen Sarpsborg t/r 1 Skøyen Oslo S Mysen Sarpsborg Tog nr 155 Buss 157 161 Buss 163 Buss 167 Buss 171 Buss 173 Buss 175 Buss 09.01.00.-10.06.00 Skøyen 0553 0705 0809 1009 1209 1309

Detaljer

Utredning Sørli Brumunddal

Utredning Sørli Brumunddal Utredning Sørli Brumunddal Presentasjon av funn september 2013 Agenda Bakgrunn Mandat Føringer Alternativer H1-H7. Funn Videre planlegging 2 Bakgrunn Jernbaneverket arbeider med utredning av dobbeltspor

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo Behandling av høringsuttalelser

Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo Behandling av høringsuttalelser Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo Behandling av høringsuttalelser Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Oppsummering... 4 3. Sammendrag av de enkelte uttalelsene... 4 A Statlige myndigheter...

Detaljer

Høyhastighet, regiontog eller godstog

Høyhastighet, regiontog eller godstog Høyhastighet, regiontog eller godstog -Tre ønsker på en bane v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Situasjon/utfordringer tog har høy markedsandel inn mot Oslo, kapasiteten fullt utnyttet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Statens vegvesen har den 14. september oversendt følgende til kvalitetssikrergruppen, Samferdselsdepartementet og Rogaland fylkeskommune:

Statens vegvesen har den 14. september oversendt følgende til kvalitetssikrergruppen, Samferdselsdepartementet og Rogaland fylkeskommune: Konseptvalgutredning Jæren: Trafikkmodell og nytte-/kostnadsberegninger Dette notatet inneholder en kort presentasjon av hva som nå er levert knyttet til tilleggsutredningene for KVU Jæren og videre arbeid

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

Framtidas transportsystem over Oslofjorden

Framtidas transportsystem over Oslofjorden Framtidas transportsystem over Oslofjorden Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst Hva skal jeg snakke om? Bru for rv 23 over Oslofjorden Hva er en konseptvalgutredning (KVU)? Prosess Formål Vurderte

Detaljer

Framtidas transportsystem over Oslofjorden

Framtidas transportsystem over Oslofjorden KVU for kryssing av Oslofjorden Framtidas transportsystem over Oslofjorden Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden Hva skal jeg snakke om? Om utgangspunktet og bestillingen

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-67 Dato: 28.09.2015 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN;

Detaljer

Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat til Sandnes sentrum

Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat til Sandnes sentrum SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/05213-4 Saksbehandler Håkon Auglend Behandles av Møtedato Kommuneplankomiteen 27.01.2014 Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat

Detaljer

Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Mulighetsstudie for gang- og sykkelvei ved Holstad Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/03200-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: Alternativ 1a

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Jernbane for næringslivet i Telemark ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst NTP 2010-19 hovedprioriteringer Vedlikehold og fornyelse Lokal og i

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

NovaPoint Jernbanedag

NovaPoint Jernbanedag NovaPoint Jernbanedag 31.Mai 2011 Trude K. Anke Avdelingsleder Jernbaneteknikk Jernbaneverket Utbygging Hva skjer på jernbanefronten i Norge nå? Etter å ha gått på sparebluss i lange tider har nå jernbanen

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad. Moss tirsdag 28. januar 2014

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad. Moss tirsdag 28. januar 2014 PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Moss tirsdag 28. januar 2014 1. STATUS IC 2. PLANPROGRAMMET 3. TIDLIGERE ARBEID 4. VEIEN VIDERE 5. BYGGETILTAKET 1. STATUS - IC-prosjektet

Detaljer

Felles Formannskapsmøte 5.mars i Trondheim Jernbanedirektør Elisabeth Enger

Felles Formannskapsmøte 5.mars i Trondheim Jernbanedirektør Elisabeth Enger Felles Formannskapsmøte 5.mars i Trondheim Jernbanedirektør Elisabeth Enger Fremtidsbilde 2040 Jernbanen er den transportmåten i Norge som både passasjerer og godskunder foretrekker å bruke. I hele perioden

Detaljer

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46 Byrådssak 1572 /13 Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen NIHO ESARK-5120-200812847-46 Hva saken gjelder: Jernbaneverket har utarbeidet en mulighetsanalyse for lokalisering av

Detaljer

KVU E6 Fauske - Mørsvikbotn Politisk samrådingsmøte. 12 desember 2014

KVU E6 Fauske - Mørsvikbotn Politisk samrådingsmøte. 12 desember 2014 KVU E6 Fauske - Mørsvikbotn Politisk samrådingsmøte 12 desember 2014 1 Dagens 16 tunneler Tilsammen 18 km TEN-T Trans-European Transport Network 3 Endelige konsepter 4 Forkastede konsepter 5 Hva har samferdselsdepartementet

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Samferdselskonferanse Hurum rådhus 15. november2013 Anders Jordbakke, prosjektleder Statens vegvesen, Region øst

Detaljer

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-satsing Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-prosjektet Åpent møte om dobbelsporplanlegging, Hamar 23.04.14 Historikk Oppgaver

Detaljer

Jernbaneverkets høringsuttalelse med innsigelse - Offentlig ettersyn av Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, Verdal kommune

Jernbaneverkets høringsuttalelse med innsigelse - Offentlig ettersyn av Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, Verdal kommune Innherred samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse til: Madeleine Kristensen

Detaljer

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1 Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 med tunnelarm til Sekken 1 Forord Statens vegvesen Region Midt har, som tiltakshaver, igangsatt plan- og utredningsarbeid for fv 64 og tunnelarm til Sekken. Prosjektet

Detaljer

R I N G E R I K S B A N E N E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S

R I N G E R I K S B A N E N E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S R I N G E R I K S B A N E N E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S P r e s e n t a s j o n f o r N V T F Ø s t l a n d e t, P F S a m f e r d s e l, Te k n a J e r n b a n e o g Te k n a O s l o M o r t e

Detaljer

E6 Vingrom-Ensby Info til kommunestyret i Lillehammer 22. juni 2017

E6 Vingrom-Ensby Info til kommunestyret i Lillehammer 22. juni 2017 E6 Vingrom-Ensby Info til kommunestyret i Lillehammer 22. juni 2017 Hva jeg skal snakke om Status for prosjektet hva har vi i dag? Konsekvensutredningen Alternativer og vurderinger SVVs foreløpige anbefaling

Detaljer

Kombibane mulighetsstudie

Kombibane mulighetsstudie Kombibane mulighetsstudie KAPASITET PRIORITET MATERIELL SIKKERHET MULIGHETSSTUDIE KOMBIBANE HOVEDBANEN JÆRBANEN Vedtak i Jernbaneverkets ledergruppe: Med de begrensninger og forutsetninger som er beskrevet

Detaljer

KONSEPTVALGUTREDNING UTKAST KVU E6 FAUSKE - MØRSVIKBOTN

KONSEPTVALGUTREDNING UTKAST KVU E6 FAUSKE - MØRSVIKBOTN KONSEPTVALGUTREDNING UTKAST KVU E6 FAUSKE - MØRSVIKBOTN Region nord POLITISK SAMRÅDINGSMØTE 12. DESEMBER 2014 Konsept 0+ Konsept 0++ Konsept 1 Dagens Konsept 2 Lang Konsept 3 Konsept 0 Opprusting Utstrossing

Detaljer

Infrastrukturplanlegging med hurtigtogfart? Anne Underthun Marstein, Avd.direktør for Plan og teknikk

Infrastrukturplanlegging med hurtigtogfart? Anne Underthun Marstein, Avd.direktør for Plan og teknikk Infrastrukturplanlegging med hurtigtogfart?? Anne Underthun Marstein, Avd.direktør for Plan og teknikk Regjeringen vil effektivisere planarbeidet bl.a ved å: bruke plan- og bygningsloven mer aktivt til

Detaljer

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 12.11.2014 Pressetreff i Samferdselsdepartementet 19.11.2014 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING REGIONRÅD 07.02.2014

MØTEINNKALLING REGIONRÅD 07.02.2014 INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS Besøk: Vangsveien 10, Askim - Østfold Næringspark Post: Postboks 1050, 1803 Askim Tlf: 69 81 75 00 post@bedriftsenteret.no MØTEINNKALLING REGIONRÅD 07.02.2014 Det innkalles

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Anskaffelsens verdi og innhold...

Detaljer

Ringeriksbanen - Jernbanedirektoratets vurdering av stasjon ved Avtjerna

Ringeriksbanen - Jernbanedirektoratets vurdering av stasjon ved Avtjerna Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Dato: 11.10.2017 Saksref.: 201700098-14 Deres ref.: 15/991 Sider: 7 Ringeriksbanen - Jernbanedirektoratets vurdering av stasjon ved Avtjerna Jernbanedirektoratet

Detaljer

Ikke-prissatte konsekvenser

Ikke-prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser Foreløpige resultater KVU E134 Gvammen - Vågsli Anne Karen Haukland og Hans Kortner Ryen Tema som utredes: Landskapsbilde Nærmiljø og friluftsliv Naturmangfold Kulturmiljø Naturresurser

Detaljer

Trønderbanens muligheter og utfordringer

Trønderbanens muligheter og utfordringer Trønderbanens muligheter og utfordringer By- og regionkonferanse, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Onsdag 6. mai 2015 v/anne Skolmli Regional direktør Jernbaneverket Strategi og samfunn Lokaltog i Trøndelag

Detaljer

Saksbehandler: Randi Margrethe Tornås Saksnr.: 13/01080-6 Behandlingsrekkefølge Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Kommunestyre

Saksbehandler: Randi Margrethe Tornås Saksnr.: 13/01080-6 Behandlingsrekkefølge Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Kommunestyre Høringsuttalelse til KVU for kryssing av Oslofjorden Saksbehandler: Randi Margrethe Tornås Saksnr.: 13/01080-6 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Kommunestyre

Detaljer