KAPITTEL D CPL (fly) - CPL(A) SUBPART D COMMERCIAL PILOT LICENCE (Aeroplane) CPL(A)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITTEL D CPL (fly) - CPL(A) SUBPART D COMMERCIAL PILOT LICENCE (Aeroplane) CPL(A)"

Transkript

1 BSL JAR FCL 1, SEKSJON D - 1 KAPITTEL D CPL (fly) - CPL(A) SUBPART D COMMERCIAL PILOT LICENCE (Aeroplane) CPL(A) JAR FCL Minstealder JAR FCL Minimum age En kandidat til CPL(A) må være minst 18 år. An applicant for a CPL(A) shall be at least 18 years of age. JAR-FCL Helsemessig skikkethet JAR FCL Medical fitness En kandidat til CPL(A) skal inneha en gyldig klasse 1 legeattest. For å kunne utøve CPL(A)-privilegiene må en gyldig klasse 1 legeattest innehas. An applicant for a CPL(A) shall hold a valid Class 1 medical certificate. In order to exercise the privileges of the CPL(A) a valid Class 1 medical certificate shall be held. JAR FCL Privilegier og betingelser JAR FCL Privileges and conditions (a) Privilegier. Med forbehold om andre betingelser spesifisert i JARer, er privilegiene til CPL(A)-innehavere å: (a) Privileges. Subject to any other conditions specified in JARs, the privileges of the holder of a CPL(A) are to: (1) utøve alle privilegiene som PPL(A)- innehavere har; (1) exercise all the privileges of the holder of a PPL(A); (2) fungere som fartøysjef eller styrmann på et hvilket som helst fly engasjert i annen virksomhet enn i ervervsmessig lufttransport; (2) act as pilot-in-command or co-pilot of any aeroplane engaged in operations other than commercial air transportation; (3) fungere som fartøysjef på et hvilket som helst enpilotfly i ervervsmessig lufttransport. (3) act as pilot-in-command in commercial air transportation of any single-pilot aeroplane; (4) fungere som styrmann i ervervsmessig lufttransport. (4) act as co-pilot in commercial air transportation. (b) Betingelser. En kandidat til CPL(A) som har oppfylt betingelsene spesifisert i JAR-FCL 1.140, og t.o.m , har minst tilfredsstilt kravene til utstedelse av et CPL(A) med tilknyttet klasse-/typerettighet for flyet som blir benyttet under ferdighetsprøven, og hvis kurs og prøve til instrumentrettighet gjennomført i henhold til JAR-FCL Kapittel E er inkludert, også tilfredsstilt kravene til utstedelse av instrumentrettighet. (b) Conditions. An applicant for a CPL(A) who has complied with the conditions specified in JAR FCL 1.140, and through shall have fulfilled the requirements for the issue of at least a CPL(A) containing the class/type rating for the aeroplane used on the skill test and, if an instrument rating course and test completed in accordance with JAR-FCL 1 Subpart E are included, the instrument rating. [Endr. 2, ] [Amdt. 2, ]

2 BSL JAR FCL 1, SEKSJON D - 2 JAR-FCL Erfaring og godskriving JAR FCL Experience and crediting (Se JAR FCL 1.050(a)(3)) (Se Vedlegg 1 til JAR- FCL og (a) (1) t.o.m. (3)) (Se AMC FCL og (a) (1) t.o.m. (3)) (See JAR FCL 1.050(a)(3)) (See Appendix 1 to JAR FCL & 1.165(a)(1) through (3) (See AMC FCL & 1.165(a)(1) through (3)) (a) Integrerte kurs (a) Integrated courses (1) Erfaring. En kandidat til CPL(A) som på tilfredsstillende måte har fulgt og fullført et integrert flygetreningskurs skal ha minst 150 timer flygetid som flyger på fly med luftdyktighetsbevis utstedt eller godkjent av et JAA-medlemsland. (2) Godskriving. For detaljer om godskriving av flygetiden som kreves i (a)(1), se punkt 4 i Vedlegg 1 til JAR- FCL og 1.165(a)(1), punkt 4 i Vedlegg 1 til JAR-FCL og 1.165(a)(2) eller punkt 4 i Vedlegg 1 til JAR-FCL og 1.165(a)(3). (1) Experience. An applicant for a CPL(A) who has satisfactorily followed and completed an integrated flying training course shall have completed as a pilot of aeroplanes having a certificate of airworthiness issued or accepted by a JAA Member State at least 150 hours of flight time. (2) Crediting. For details on crediting of flight time required in (a)(1), see paragraph 4 in Appendix 1 to JAR-FCL and 1.165(a)(1), paragraph 4 in Appendix 1 to JAR-FCL and 1.165(a)(2) or paragraph 4 in Appendix 1 to JAR-FCL and 1.165(a)(3). (b) Modulbaserte kurs. (b) Modular course. (1) En kandidat til CPL(A) som ikke er uteksaminert fra et integrert flygetreningskurs skal ha minst 200 timer flygetid som flyger på fly med luftdyktighetsbevis utstedt eller godkjent av et JAA-medlemsland. (1) Experience. An applicant for a CPL(A) who is not a graduate from an integrated flying training course shall have completed as a pilot on aeroplanes having a certificate of airworthiness issued or accepted by a JAA Member State at least 200 hours of flight time. (2) Godskriving. Av de 200 timer flygetid: (2) Crediting. From the 200 hours of flight time: (i) 30 timer som fartøysjef med PPL(H) på helikopter; eller (i) 30 hours as pilot-in-command holding a PPL(H) on helicopters; or (ii) 100 timer som fartøysjef med CPL(H) på helikopter; eller (ii) 100 hours as pilot-in-command holding a CPL(H) on helicopters; or (iii) 30 timer som fartøysjef på motorseilfly eller seilfly. (iii) 30 hours as pilot-in-command in touring motor gliders or gliders. (c) Flygetid. Kandidaten skal i løpet av det integrerte kurset ha fullført 150 timer flygetid på fly (se også JAR-FCL (a) (3)), og på det modulbaserte 200 timers flygetid på fly, som minst inkluderer: (c) Flight time. The applicant shall have completed in aeroplanes during the integrated course 150 hours of flight time (see also JAR FCL 1.050(a)(3)) and the modular course 200 hours of flight time including at least:

3 BSL JAR FCL 1, SEKSJON D - 3 (1) 100 timer som fartøysjef, eller 70 timer som fartøysjef hvis det er gjennomført under et integrert flygetreningskurs som fastsatt i Vedlegg 1 til JAR-FCL og (a) (1) t.o.m. (3) og AMC FCL og (a) (1), (2) og (3); (2) 20 timer navigasjonsflyging som fartøysjef, inkludert en navigasjonsflyging på til sammen minst 540 km (300 NM) med fullstopp-landing på 2 andre flyplasser enn avgangsplassen; (3) 10 timer instrumenttid under instruksjon, hvorav høyst 5 timer kan være instrumentbakketid; og (4) 5 timer mørkeflygingstid, som fastsatt i JAR-FCL (b) (1) 100 hours as pilot-in-command, or 70 hours as pilot-in-command if completed during a course of integrated flying training as set out in Appendix 1 to JAR FCL & 1.165(a) (1) through (3) and AMC FCL & 1.165(a) (1), (2) and (3); (2) 20 hours of cross-country flight time as pilot-in-command, including a crosscountry flight totalling at least 540 km (300 NM) in the course of which full-stop landings at two aerodromes different from the aerodromes of departure shall be made; (3) 10 hours of instrument instruction time, of which not more than 5 hours is to be instrument ground time; and (4) 5 hours of night flight time, as set out in JAR FCL 1.165(b). [Endr. 1, ; Endr. 2, ] [Amdt. 1, ; Amdt. 2, ] JAR-FCL Teorikunnskaper JAR FCL Theoretical knowledge (Se Vedlegg 1 til JAR- FCL og (a) (1) t.o.m. (4)) (See Appendix 1 to JAR FCL & 1.165(a)(1) through (4)) (a) Kurs. En kandidat til CPL(A) skal ha fått teoriundervisning på et godkjent kurs ved en godkjent flygetreningsorganisasjon (FTO)[ ]. Kurset bør være kombinert med et flygetreningskurs som angitt i JAR-FCL (a) Course. An applicant for a CPL(A) shall have received theoretical knowledge instruction on an approved course at an approved flying training organisation (FTO)[ ]. The course should be combined with a flying training course as set out in JAR FCL (b) Eksamen. En kandidat til CPL(A) skal ha demonstrert et kunnskapsnivå som står i forhold til privilegiene som innvilges CPL(A)- innehavere, og skal oppfylle kravene fastsatt i JAR-FCL 1 (fly) kapittel J. (b) Examination. An applicant for a CPL(A) shall have demonstrated a level of knowledge appropriate to the privileges granted to the holder of a CPL(A) and shall meet the requirements set out in JAR FCL 1 (Aeroplane) Subpart J. (c) En kandidat som har gjennomgått et integrert flygetreningskurs skal minst demonstrere det kunnskapsnivået som kreves for dette kurset, slik det er fastsatt i tilhørende Vedlegg 1 til JAR-FCL og (a) (1) t.o.m. (3). (c) An applicant who has undertaken an integrated flying training course shall demonstrate at least the level of knowledge required by that course, as set out in the relevant Appendix 1 to JAR FCL & 1.165(a) (1) through (3). [Endr. 1, ; Endr. 3, ] [Amdt. 1, ; Amdt. 3, ]

4 BSL JAR FCL 1, SEKSJON D - 4 JAR-FCL Flygeinstruksjon JAR FCL Flight instruction (Se Vedlegg 1 til JAR- FCL og (a) (1) t.o.m. (4) og AMC FCL og (a) (1) t.o.m. (4)) (See Appendix 1 to JAR FCL & 1.165(a)(1) through (4) and AMC FCL & 1.165(a)(1) through (4)) (a) Kurs. En kandidat til CPL(A) skal ha gjennomført et godkjent kurs med integrert eller modulbasert flygetrening ved en godkjent flygetreningsorganisasjon på fly som har luftdyktighetsbevis utstedt eller godkjent av et JAA-medlemsland. Kurset bør være kombinert med et teorikurs. For detaljer om de godkjente kursene, se følgende: (a) Course. An applicant for a CPL(A) shall have completed an approved course of integrated or modular flying training on aeroplanes having a certificate of airworthiness issued or accepted by a JAA Member State at an approved flying training organisation. The course should be combined with a theoretical knowledge training course. For details of the approved courses see as follows: (1) integrert ATP(A)-kurs - Vedlegg 1 JAR- FCL og (a) (1) og AMC FCL og (a) (1); (1) ATP(A) integrated course Appendix 1 JAR FCL and 1.165(a)(1) and AMC FCL & 1.165(a)(1); (2) integrert CPL(A)/IR-kurs - Vedlegg 1 til JAR-FCL og (a) (2) og AMC FCL og (a) (2); (2) CPL(A)/IR integrated course Appendix 1 to JAR FCL and 1.165(a)(2) and AMC FCL & 1.165(a)(2); (3) integrert CPL(A)-kurs - Vedlegg 1 til JAR-FCL og (a) (3) og AMC FCL og (a) (3); og (3) CPL(A) integrated course Appendix 1 to JAR FCL & 1.165(a)(3) and AMC FCL & 1.165(a)(3); and (4) modulbasert CPL(A)-kurs - Vedlegg 1 til JAR-FCL og (a) (4) og AMC FCL og (a) (4). (4) CPL(A) modular course Appendix 1 to JAR FCL & 1.165(a)(4) and AMC FCL & 1.165(a)(4). (b) Mørkeflygingstrening. Kandidaten skal ha minst 5 timer flygetid i fly om natten, inkludert minst 3 timer instruksjon hvorav minst 1 time navigasjonsflyging, og 5 soloavganger og 5 landinger med full stopp. (b) Night training. The applicant shall have completed at least 5 hours flight time in aeroplanes at night comprising at least 3 hours of dual instruction, including at least 1 hour of crosscountry navigation, and 5 solo take-offs and 5 full-stop landings. JAR-FCL Ferdighet JAR FCL Skill (Se Vedlegg 1 og 2 til JAR-FCL 1.170) (Se Vedlegg 1 til JAR- FCL og (a) (1) t.o.m. (4)) (See Appendices 1 and 2 to JAR FCL 1.170) (See Appendix 1 to JAR FCL and 1.165(a)(1) through (4)) En kandidat til CPL(A) skal, som fartøysjef på fly, ha demonstrert evne til å utføre de prosedyrer og manøvrer som er beskrevet i Vedlegg 1 og 2 til JAR- FCL på et ferdighetsnivå som står i forhold til privilegiene som innvilges CPL(A)-innehavere. En kandidat skal ta ferdighetsprøven slik det kreves i angjeldende Vedlegg 1 til JAR-FCL og (a) (1) t.o.m. (4). An applicant for a CPL(A) shall have demonstrated the ability to perform, as pilot-in-command of an aeroplane, the relevant procedures and manoeuvres described in Appendices 1 and 2 to JAR FCL with a degree of competency appropriate to the privileges granted to the holder of a CPL(A). An applicant shall take the skill test as required by the relevant Appendix 1 to JAR FCL & 1.165(a)(1) through (4). [Endr. 1, ] [Amdt. 1, ]

5 BSL JAR FCL 1, SEKSJON D - 5 Vedlegg 1 til JAR-FCL og (a) (1) Integrert ATP(A)-kurs (Se JAR-FCL 1.160, og 1.170) (Se Vedlegg 1 og 2 til JAR-FCL 1.170) (Se Vedlegg 1 og 2 til JAR-FCL 1.210) (Se AMC FCL og (a) (1)) (Se Vedlegg 1 til JAR-FCL 1.470) (Se IEM FCL 1.170) 1 Målet med det integrerte ATP(A)-kurset er å trene opp flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig for å kunne fungere som styrmann på flerpilot, flermotors fly i ervervsmessig lufttransport og for å kunne oppnå et CPL(A)/IR. 2 En kandidat som ønsker å påbegynne et integrert ATP(A)-kurs skal, under tilsyn av skolesjefen i en godkjent flygetreningsorganisasjon (FTO), fullføre alle undervisningstrinnene i et sammenhengende, godkjent kurs arrangert av denne FTOen. 3 Kurset skal vare mellom 12 og 36 måneder. Det kan med luftfartsmyndighetens godkjenning gjøres særlige ordninger hvor kurset forlenges utover 36 måneder, hvor FTOen besørger ekstra flygetrening og teoriundervisning. 4 En kandidat kan gis adgang til opplæring enten som ab initio-kandidat, eller som innehaver av PPL(A) utstedt i overensstemmelse med ICAO anneks 1. En ab initio-kandidat skal oppfylle kravene til flygeelever i JAR-FCL kapittel B. Når det gjelder en PPL(A)-kandidat, kan 50% av flytimene flydd av kandidaten forut for kurset godskrives mot kravet om flygeinstruksjon (JAR-FCL 1.165(a)(1) og Vedlegg 1 til JAR-FCL 1.165(a)(1), punkt 13) med opptil 40 timer flygeerfaring, eller 45 timer hvis mørkeflygingsrettighet er oppnådd, hvorav opptil 20 timer kan være elevtid. Denne godskrivingen av flytimer gjøres etter en skjønnsmessig vurdering av FTOen og registreres i kandidatens treningsjournal. For flygeelever som ikke har flygersertifikat kan en FTO med luftfartsmyndighetens godkjenning spesifisere at visse øvelser med instruktør (se AMC FCL og 1.165(a)(1), fase 2 og 3) flys i helikopter eller TMG i opptil maksimum 20 timer. 5 En kandidat som stryker eller er ute av stand til å fullføre hele ATP(A)-kurset kan søke luftfartsmyndigheten om teorieksamen og ferdighetsprøve til et lavere sertifikat, og hvis det er aktuelt, en instrumentrettighet. Appendix 1 to JAR FCL & 1.165(a)(1) ATP(A) integrated course (See JAR FCL 1.160, & 1.170) (See Appendix 1 and 2 to JAR FCL 1.170) (See Appendix 1 and 2 to JAR FCL 1.210) (See AMC FCL & 1.165(a)(1)) (See Appendix 1 to JAR-FCL 1.470) (See IEM FCL 1.170) 1 The aim of the ATP(A) integrated course is to train pilots to the level of proficiency necessary to enable them to operate as co-pilot on multi-pilot, multi-engine aeroplanes in commercial air transportation and to obtain the CPL(A)/IR. 2 An applicant wishing to undertake an ATP(A) integrated course shall, under the supervision of the Head of Training of an approved flying training organisation (FTO), complete all the instructional stages in one continuous approved course of training as arranged by that FTO. 3 The course shall last for between 12 and 36 months. Special arrangements may be made with the approval of the Authority to extend the course beyond 36 months where additional flying training or ground instruction is provided by the FTO. 4 An applicant may be admitted to training either as an ab-initio entrant, or as a holder of a PPL(A) issued in accordance with ICAO Annex 1. An abinitio entrant shall meet the student pilot requirements of JAR FCL Subpart B. In the case of a PPL(A) entrant, 50% of the aeroplane hours flown by the entrant prior to the course may be credited towards the required flight instruction (JAR-FCL 1.165(a)(1) and Appendix 1 to JAR- FCL 1.165(a)(1), paragraph 13) up to a credit of 40 hours flying experience or 45 hours if an aeroplane night flying qualification has been obtained, of which up to 20 hours may be dual instruction. This credit for the hours flown shall be at the discretion of the FTO and entered into the applicant s training record. In the case of a student pilot who does not hold a pilot licence and with the approval of the Authority a FTO may designate certain dual exercises (see AMC FCL & 1.165(a)(1), phase 2 & 3) to be flown in a helicopter or a TMG up to a maximum of 20 hours. 5 An applicant failing or unable to complete the entire ATP(A) course may apply to the Authority for the theoretical knowledge examination and skill test for a lower licence and, if applicable, an instrument rating.

6 BSL JAR FCL 1, SEKSJON D En kandidat som ønsker å flytte over til en annen FTO i løpet av et kurs skal søke luftfartsmyndigheten om en formell vurdering av de ekstra treningstimene som kreves ved en annen FTO. 7 Før kandidaten gis adgang til kurset skal FTOen forsikre seg om at vedkommende har tilstrekkelige kunnskaper i matematikk, fysikk og engelsk til at det ligger til rette for en forståelse av teoridelen av kurset. Engelskkunnskapene skal være i overensstemmelse med Vedlegg 1 til JAR-FCL Any applicant wishing to transfer to another FTO during a course of training shall apply to the Authority for a formal assessment of the further hours of training required at another FTO. 7 The FTO shall ensure that before being admitted to the course the applicant has sufficient knowledge of Mathematics, Physics and English, to facilitate an understanding of the theoretical knowledge instruction content of the course. The required level of English shall be in accordance with Appendix 1 to JAR FCL Kurset skal omfatte: 8 The course shall comprise: (a) teoriundervisning til kunnskapsnivået for ATPL(A); (b) visuell- og instrumentflygetrening; og (c) trening i besetningssamarbeid for føring av flerpilotfly. 9 Bestått(e) teorieksamen(er) i punkt 12 og ferdighetsprøve(r) i punkt 14 oppfyller teoriog ferdighetskravene til utstedelse av CPL(A), inkludert klasse- eller typerettighet for det/de fly som benyttes under prøven(e), og flermotors instrumentrettighet (A). TEORIKUNNSKAPER 10 Teoripensum er fastsatt i vedlegg til JAR-FCL (a). Et godkjent ATP(A) teorikurs skal omfatte minst 750 timer undervisning (1 time = 60 minutter undervisning) og kan, i passende sammensetning, omfatte klasseromsarbeid, interaktiv video, lysbilde- /lydbåndpresentasjon, bruk av studierom, databasert undervisning og andre medier godkjent av luftfartsmyndigheten. De 750 undervisningstimene skal være organisert slik at i hvert fag er minste timeantall: (a) theoretical knowledge instruction to the ATPL(A) knowledge level; (b) visual and instrument flying training; and (c) training in multi-crew co-operation for the operation of multi-pilot aeroplanes. 9 The successful completion of the theoretical knowledge examination(s) at paragraph 12 and of the skill test(s) at paragraph 14 fulfil the theoretical knowledge and skill requirements for the issue of a CPL(A) including a class or type rating for the aeroplane(s) used in the test(s) and a multi-engine instrument rating (A). THEORETICAL KNOWLEDGE 10 The theoretical knowledge syllabus is set out in Appendix to JAR-FCL An approved ATP(A) theoretical knowledge course shall comprise at least 750 hours (1 hour = 60 minutes instruction) of instruction which can include classroom work, inter-active video, slide/tape presentation, learning carrels, computer based training, and other media as approved by the Authority, in suitable proportions. The 750 hours of instruction shall be divided in such a way that in each subject the minimum hours are: Fag timer Subject hours Luftfartslovgivning Generell kunnskap om luftfartøy Flygeplanlegging og ytelser Menneskelige ytelser og begrensninger Meteorologi Navigasjon Driftsprosedyrer Flygeteori Kommunikasjon Air Law Aircraft General Knowledge Flight Performance & Planning Human Performance & Limitations Meteorology Navigation Operational Procedures Principles of Flight Communications

7 BSL JAR FCL 1, SEKSJON D - 7 En annen timefordeling kan avtales mellom luftfartsmyndigheten og FTOen. 11 MCC-kurs skal omfatte minst 25 timer teoriundervisning og øvelser. TEORIEKSAMEN 12 En kandidat skal vise et kunnskapsnivå som er i overensstemmelse med de privilegier som innvilges ATPL(A)-innehavere i henhold til kravene i JAR-FCL 1 (fly) kapittel J. FLYGETRENING 13 Flygetreningen, unntatt typerettighetstreningen, skal totalt omfatte minst 195 timer, inkludert alle progresjonsprøver, hvorav opptil 55 timer av hele kurset kan være instrumentbakketid. Innenfor totalen på 195 timer skal kandidater fullføre minst: (a) 95 timers elevtid hvorav opptil 55 timer kan være instrumentbakketid; (b) 100 timer som fartøysjef inkludert 50 timer VFR-flyging og 50 timer instrumentflyging som fartøysjef med elevbevis (SPIC). (SPIC-tid skal godskrives som fartøysjeftid, med mindre flygeinstruktøren måtte påvirke eller styre noen del av flygingen. En debriefing på bakken med flygeinstruktøren skal ikke ha noen betydning for godskriving av fartøysjeftid); (c) 50 timer navigasjonsflyging som fartøysjef, inkludert en VFRnavigasjonsflyging på til sammen minst 540 km (300 NM) med fullstopp-landing på 2 andre flyplasser enn avgangsplassen; (d) 5 timer flygetid i fly skal være gjennomført om natten og omfatte 3 timer elevtid under instruksjon, hvorav minst 1 time navigasjonsflyging, og 5 soloavganger og 5 sololandinger med full stopp; og Other sub-division of hours may be agreed between the Authority and the FTO 11 MCC course shall comprise at least 25 hours of theoretical knowledge instruction and exercises. THEORETICAL KNOWLEDGE EXAMINATION 12 An applicant shall demonstrate the level of knowledge appropriate to the privileges of the holder of an ATPL(A), in accordance with the requirements in JAR FCL 1 (Aeroplane) Subpart J. FLYING TRAINING 13 The flying training, not including type rating training, shall comprise a total of at least 195 hours, to include all progress tests, of which up to 55 hours for the entire course may be instrument ground time. Within the total of 195 hours, applicants shall complete at least: (a) 95 hours of dual instruction of which up to 55 hours may be instrument ground time; (b) 100 hours as pilot-in-command including 50 hours VFR flight and 50 hours instrument flight time as student pilot-incommand (SPIC). (SPIC time shall be credited as pilot-in-command time, unless the flight instructor had to influence or control any part of the flight. A ground debriefing by the flight instructor does not affect the crediting as pilot-in-command time); (c) 50 hours of cross-country flight as pilot-incommand including a VFR cross-country flight totalling at least 540 km (300 NM) in the course of which full stop landings at two aerodromes different from the aerodrome of departure shall be made; (d) 5 hours flight time in aeroplanes shall be completed at night comprising 3 hours of dual instruction including at least 1 hour of cross-country navigation and 5 solo takeoffs and 5 solo full stop landings; and

8 BSL JAR FCL 1, SEKSJON D - 8 (e) 115 timer instrumenttid som omfatter: (e) 115 hours of instrument time comprising: (i) 50 timer instruksjon i instrumentflyging, hvorav opptil 25 timer kan være instrumentbakketid i en FNPT I, eller 40 timer hvis all instrumentbakketreningen gjennomføres i en FNPT II eller en flygesimulator; (i) 50 hours of instrument flight instruction of which up to 25 hours may be instrument ground time in a FNPT I, or 40 hours if all the instrument ground training is conducted in an FNPT II or flight simulator; (ii) 50 timer som SPIC; og (ii) 50 hours as SPIC; and (iii) 15 timer besetningssamarbeid, hvor en flygesimulator eller FNPT II kan benyttes. (iii) 15 hours multi-crew co-operation, for which a flight simulator or FNPT II may be used. Studieplanen for flygeinstruksjon står i AMC-FCL og (a) (1). FERDIGHETSPRØVE 14 Når den aktuelle flygetreningen er fullført skal kandidaten ta ferdighetsprøven til CPL(A) på enten et enmotors eller flermotors fly i overensstemmelse med Vedlegg 1 og 2 til JAR-FCL 1.170, og ferdighetsprøven til instrumentrettighet på et flermotors fly i overensstemmelse med Vedlegg 1 og 2 til JAR-FCL 1.210, og slike andre prøver JAR- FCL (c) krever. See AMC-FCL & 1.165(a)(1) for the flight instruction syllabus. SKILL TESTS 14 On completion of the related flying training the applicant shall take the CPL(A) skill test on either a single-engine or a multi-engine aeroplane in accordance with Appendix 1 and 2 to JAR FCL and the instrument rating skill test on a multi-engine aeroplane in accordance with Appendix 1 and 2 to JAR FCL and such other tests as are required by JAR FCL 1.262(c). [Endr. 1, ; Endr. 2, } [Amdt. 1, ; Amdt. 2, ]

9 BSL JAR FCL 1, SEKSJON D - 9 Vedlegg 1 til JAR-FCL og (a) (2) Integrert CPL(A)/IR-kurs (Se JAR-FCL 1.160, og 1.170) (Se Vedlegg 1 og 2 til JAR-FCL 1.170) (Se Vedlegg 1 og 2 til JAR-FCL 1.210) (Se AMC FCL og (a) (2)) (Se Vedlegg 1 til JAR-FCL 1.470) (Se IEM FCL 1.170) 1 Målet med det integrerte CPL(A) og IR(A) kurset er å trene opp flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig for å føre enpilots, enmotors eller flermotors fly i ervervsmessig luftfart og for å oppnå CPL(A)/IR. 2 En kandidat som ønsker å påbegynne et integrert CPL(A)/IR-kurs skal, under tilsyn av skolesjefen i en godkjent flygetreningsorganisasjon (FTO), fullføre alle undervisningstrinn i et sammenhengende, godkjent kurs som denne FTOen arrangerer. Appendix 1 to JAR FCL & 1.165(a)(2) CPL(A)/IR integrated course (See JAR FCL 1.160, & 1.170) (See Appendix 1 and 2 to JAR FCL 1.170) (See Appendix 1 and 2 to JAR FCL 1.210) (See AMC FCL & 1.165(a)(2)) (See Appendix 1 to JAR-FCL 1.470) (See IEM FCL 1.170) 1 The aim of the CPL(A) and IR(A) integrated course is to train pilots to the level of proficiency necessary to operate single-pilot single-engine or multi-engine aeroplanes in commercial air transportation and to obtain the CPL(A)/IR. 2 An applicant wishing to undertake a CPL(A)/IR integrated course shall, under the supervision of the Head of Training of an approved flying training organisation (FTO), complete all the instructional stages in one continuous approved course of training as arranged by that FTO. 3 Kurset skal vare mellom 9 og 30 måneder. 3 The course shall last for between 9 and 30 months. 4 En kandidat kan gis adgang til opplæring enten som ab initio-kandidat, eller som innehaver av PPL(A) utstedt i overensstemmelse med ICAO anneks 1. En ab initio-kandidat skal oppfylle kravene til flygeelever i JAR-FCL kapittel B. Når det gjelder en PPL(A)-kandidat, kan 50% av flytimene flydd av kandidaten forut for kurset godskrives mot kravet om flygeinstruksjon (JAR-FCL 1.165(a)(2) og Vedlegg 1 til JAR-FCL 1.165(a)(2), punkt 12) med opptil 40 timer flygeerfaring, eller 45 timer hvis mørkeflygingsrettighet i fly er oppnådd, hvorav opptil 20 timer kan være elevtid. Denne godskrivingen av flytimer gjøres etter en skjønnsmessig vurdering av FTOen og registreres i kandidatens treningsjournal. For flygeelever som ikke har flygersertifikat kan en FTO med luftfartsmyndighetens godkjenning spesifisere at visse elevøvelser (se AMC FCL og 1.165(a)(2), fase 2 og 3) flys i helikopter eller TMG i opptil maksimum 20 timer. 5 En kandidat som stryker eller er ute av stand til å fullføre hele CPL(A)/IR-kurset kan søke luftfartsmyndigheten om teorieksamen og om ferdighetsprøve til et lavere sertifikat og, hvis det er aktuelt, en instrumentrettighet. 4 An applicant may be admitted to training either as an ab-initio entrant, or as a holder of a PPL(A) issued in accordance with ICAO Annex 1. An abinitio entrant shall meet the requirements of JAR FCL Subpart B. In the case of a PPL(A) entrant, 50% of the aeroplane hours flown by the entrant prior to the course may be credited towards the required flight instruction (JAR-FCL 1.165(a)(2) and Appendix 1 to JAR-FCL 1.165(a)(2), paragraph 12) up to a credit of 40 hours flying experience or 45 hours if an aeroplane night flying qualification has been obtained, of which up to 20 hours may be dual instruction. This credit for the hours flown shall be at the discretion of the FTO and entered into the applicant s training record. In the case of a student pilot who des not hold a pilot licence and with the approval of the Authority a FTO may designate certain dual excercises (see AMC FCL & 1.165(a)(2), phase 2 & 3) to be flown in a helicopter or a TMG up to a maximum of 20 hours. 5 An applicant failing or unable to complete the entire CPL(A)/IR course may apply to the Authority for the theoretical knowledge examination and skill test for a lower licence and, if applicable, an instrument rating.

10 BSL JAR FCL 1, SEKSJON D En kandidat som ønsker å flytte over til en annen FTO i løpet av et kurs skal søke luftfartsmyndigheten om en formell vurdering av de ekstra treningstimene som kreves ved en annen FTO. 7 Før kandidaten gis adgang til kurset skal FTOen forsikre seg om at vedkommende har tilstrekkelige kunnskaper i matematikk, fysikk og engelsk til at det ligger til rette for en forståelse av teoridelen av kurset. Engelskkunnskapene skal være i overensstemmelse med Vedlegg 1 til JAR-FCL Any applicant wishing to transfer to another FTO during a course of training shall apply to the Authority for a formal assessment of the further hours of training required at another FTO. 7 The FTO shall ensure that before being admitted to the course the applicant has sufficient knowledge of Mathematics, Physics and English to facilitate an understanding of the theoretical knowledge instruction content of the course. The required level of English shall be in accordance with Appendix 1 to JAR FCL Kurset skal omfatte: 8 The course shall comprise: (a) teoriundervisning til kunnskapsnivået for CPL(A) og IR; og (b) visuell- og instrumentflygetrening. 9 Bestått(e) teorieksamen(er) i punkt 11 og ferdighetsprøven i punkt 13 tilfredsstiller teoriog ferdighetskravene til utstedelse av CPL(A), inkludert klasse- eller typerettighet for det/de fly som benyttes under prøven(e), og [enten] flermotors [eller enmotors] instrumentrettighet (A). TEORIKUNNSKAPER 10 Teoripensum er fastsatt i Vedlegg 1 til JAR- FCL Et godkjent CPL(A)/IR teorikurs skal omfatte minst 500 timer undervisning og kan, i passende sammensetning, omfatte klasseromsarbeid, interaktiv video, lysbilde- /lydbåndpresentasjon, bruk av studierom, databasert undervisning og andre medier godkjent av luftfartsmyndigheten. De 500 timene (1 time = 60 minutter undervisning) skal være organisert slik at i hvert fag er minste timeantall: (a) theoretical knowledge instruction to CPL(A) and IR knowledge level; and (b) visual and instrument flying training. 9 The successful completion of the theoretical knowledge examination(s) at paragraph 11 and of the skill test at paragraph 13 fulfil the theoretical knowledge and skill requirements for the issue of a CPL(A) including a class or type rating for the aeroplane(s) used in the test(s) and [either] a multi-engine [or a single engine] instrument rating (A). THEORETICAL KNOWLEDGE 10 The theoretical knowledge syllabus is set out in Appendix 1 to JAR-FCL An approved CPL(A)/IR theoretical knowledge course shall comprise at least 500 hours of instruction which can include classroom work, inter-active video, slide/tape presentation, learning carrels, computer based training, and other media as approved by the Authority, in suitable proportions. The 500 hours (1 hour = 60 minutes instruction) of instruction shall be divided in such a way that in each subject the minimum hours are: Fag timer Subject hours Luftfartslovgivning Generell kunnskap om luftfartøy Flygeplanlegging og ytelser Menneskelige ytelser og begrensninger Meteorologi Navigasjon Driftsprosedyrer Flygeteori Kommunikasjon Air Law Aircraft General Knowledge Flight Performance & Planning Human Performance & Limitations Meteorology Navigation Operational Procedures Principles of Flight Communications En annen timefordeling kan avtales mellom luftfartsmyndigheten og FTOen. Other sub-divisions of hours may be agreed between the Authority and the FTO.

11 BSL JAR FCL 1, SEKSJON D - 11 TEORIEKSAMEN 11 En kandidat skal vise et kunnskapsnivå som er i overensstemmelse med de privilegier som innvilges innehavere av CPL(A) og instrumentrettighet i henhold til kravene i JAR- FCL 1 (fly) kapittel J. FLYGETRENING 12 Flygetreningen, unntatt typerettighetstrening, skal totalt omfatte minst 180 timer, inkludert alle progresjonsprøver, hvorav opptil 40 timer av hele kurset kan være instrumentbakketid. Innenfor totalen på 180 timer skal kandidater fullføre minst: (a) 80 timer elevtid, hvorav opptil 40 timer kan være instrumentbakketid; (b) 100 timer som fartøysjef inkludert 50 timer VFR-flyging og 50 timer instrumentflyging som fartøysjef med elevbevis (SPIC). (SPIC-tid skal godskrives som fartøysjeftid, med mindre flygeinstruktøren måtte påvirke eller styre noen del av flygingen. En debriefing på bakken med flygeinstruktøren skal ikke ha noen betydning for godskriving av fartøysjeftid); (c) 50 timer navigasjonsflyging som fartøysjef, inkludert en VFRnavigasjonsflyging på til sammen minst 540 km (300 NM) med fullstopp-landing på 2 andre flyplasser enn avgangsplassen (d) 5 timer flygetid i fly skal være gjennomført om natten og omfatte minst 3 timer elevtid under instruksjon, hvorav minst 1 time navigasjonsflyging, og 5 soloavganger og 5 sololandinger med full stopp; og (e) 100 timer instrumenttid som omfatter: THEORETICAL KNOWLEDGE EXAMINATION 11 An applicant shall demonstrate a level of knowledge appropriate to the privileges of the holder of a CPL(A) and an instrument rating, in accordance with the requirements in JAR FCL 1 (Aeroplane) Subpart J. FLYING TRAINING 12 The flying training, not including type rating training, shall comprise a total of at least 180 hours, to include all progress tests, of which up to 40 hours for the entire course may be instrument ground time. Within the total of 180 hours, applicants shall complete at least: (a) 80 hours of dual instruction of which up to 40 hours may be instrument ground time; (b) 100 hours as pilot-in-command including 50 hours VFR flight and 50 hours instrument flight time as student pilot-in-command (SPIC). (SPIC time shall be credited as pilot-in-command time, unless the flight instructor had to influence or control any part of the flight. A ground de-briefing by the flight instructor does not affect the crediting as pilot-in-command time); (c) 50 hours of cross-country flight as pilot-incommand including a VFR cross-country flight totalling at least 540 km (300 NM) in the course of which full stop landings at two aerodromes different from the aerodrome of departure shall be made; (d) 5 hours flight time in aeroplanes shall be completed at night comprising at least 3 hours of dual instruction including at least one hour of cross-country navigation and 5 solo take-offs and 5 solo full stop landings; and (e) 100 hours of instrument time comprising: (i) 50 timer instruksjon i instrumentflyging, hvorav opptil 25 timer kan være instrumentbakketid i en FNPT I, eller 40 timer hvis all instrumentbakketreningen gjennomføres i en FNPT II eller en flygesimulator; (i) 50 hours of instrument flight instruction of which up to 25 hours may be instrument ground time in a FNPT I or 40 hours if all the instrument ground training is conducted in an FNPT II or flight simulator; (ii) 50 timer som SPIC. (ii) 50 hours as SPIC. Studieplanen for flygeinstruksjon står i AMC FCL og (a) (2). See AMC FCL & 1.165(a)(2) for the flight instruction syllabus.

12 BSL JAR FCL 1, SEKSJON D - 12 FERDIGHETSPRØVER 13 Når den aktuelle flygetreningen er fullført skal kandidaten ta ferdighetsprøven til CPL(A) på enten et flermotors fly eller enmotors fly i overensstemmelse med Vedlegg 1 og 2 til JAR-FCL 1.170, og ferdighetsprøven til instrumentrettighet på [enten] et flermotors [eller enmotors] fly i overensstemmelse med Vedlegg 1 og 2 til JAR-FCL SKILL TESTS 13 On completion of the related flying training the applicant shall take the CPL(A) skill test on either a multi-engine aeroplane or a single-engine aeroplane in accordance with Appendix 1 and 2 to JAR FCL and the instrument rating skill test on [either] a multi-engine aeroplane [or a single-engine] in accordance with Appendix 1 and 2 to JAR FCL [Endr. 1, ; Endr. 2, ; Endr. 3, ] [Amdt. 1, ; Amdt. 2, ; Amdt. 3, ]

13 BSL JAR FCL 1, SEKSJON D - 13 Vedlegg 1 til JAR-FCL og (a) (3) Integrert CPL(A)-kurs (Se JAR-FCL 1.160, og 1.170) (Se Vedlegg 1 og 2 til JAR-FCL 1.170) (Se AMC FCL og (a) (3)) (Se Vedlegg 1 til JAR-FCL 1.470) (Se IEM-FCL 1.170) 1 Målet med det integrerte CPL(A)-kurset er å trene opp flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig for utstedelse av CPL(A), og å gi ytterligere flygetrening som kandidaten ønsker å gjennomføre, bortsett fra flygeinstruktørtrening og instruksjon til en instrumentrettighet. 2 En kandidat som ønsker å påbegynne et integrert CPL(A)-kurs skal, under tilsyn av skolesjefen i en godkjent flygetreningsorganisasjon (FTO), fullføre alle undervisningstrinnene i et sammenhengende, godkjent kurs arrangert av denne FTOen. Appendix 1 to JAR FCL & 1.165(a)(3) CPL(A) integrated course (See JAR FCL 1.160, & 1.170) (See Appendix 1 and 2 to JAR FCL 1.170) (See AMC FCL & 1.165(a)(3)) (See Appendix 1 to JAR-FCL 1.470) (See IEM-FCL 1.170) 1 The aim of the CPL(A) integrated course is to train pilots to the level of proficiency necessary for the issue of a CPL(A), and any further aerial work training that the applicant wishes to receive, excluding flight instructor training and instrument rating instruction. 2 An applicant wishing to undertake a CPL(A) integrated course shall, under the supervision of the Head of Training of an approved flying training organisation (FTO), complete all the instructional stages in one continuous approved course of training as arranged by that FTO. 3 Kurset skal vare mellom 9 og 24 måneder. 3 The course shall last for between 9 and 24 months. 4 En kandidat kan gis adgang til opplæring enten som ab initio-kandidat, eller som innehaver av PPL(A) utstedt i overensstemmelse med ICAO anneks 1. En ab initio-kandidat skal oppfylle kravene til flygeelever i JAR-FCL kapittel B. Når det gjelder en PPL(A)-kandidat, kan 50% av flytimene flydd av kandidaten forut for kurset godskrives mot kravet om flygeinstruksjon (JAR-FCL 1.165(a)(3) og Vedlegg 1 til JAR-FCL 1.165(a)(3), punkt 12) med opptil 40 timer flygeerfaring, eller 45 timer hvis mørkeflygingsrettighet i fly er oppnådd, hvorav opptil 20 timer kan være elevtid. Denne godskrivingen av flytimer gjøres etter en skjønnsmessig vurdering av FTOen og registreres i kandidatens treningsjournal. For flygeelever som ikke har flygersertifikat kan en FTO med luftfartsmyndighetens godkjenning spesifisere at visse øvelser med instruktør (se AMC FCL og 1.165(a)(3), fase 2 og 3) flys i helikopter eller TMG i opptil maksimum 20 timer. 5 En kandidat som stryker eller er ute av stand til å fullføre hele CPL(A)-kurset kan søke luftfartsmyndigheten om teorieksamen og ferdighetsprøve for et lavere sertifikat. 4 An applicant may be admitted to training either as an ab-initio entrant, or as the holder of a PPL(A) issued in accordance with ICAO Annex 1. An abinitio entrant shall meet the student pilot requirements of JAR FCL Subpart B. In the case of a PPL(A) entrant, 50% of the aeroplane hours flown by the entrant prior to the course may be credited towards the required flight instruction (JAR-FCL 1.165(a)(3) and Appendix 1 to JAR- FCL 1.165(a)(3), paragraph 12) up to a credit of 40 hours flying experience, or 45 hours if an aeroplane night flying qualification has been obtained, of which up to 20 hours may be dual instruction. This credit for the hours flown shall be at the discretion of the FTO and entered into the applicant s training record. In the case of a student pilot who does not hold a pilot licence and with the approval of the Authority a FTO may designate certain dual exercises (see AMC FCL & 1.165(a)(3), phase 2 & 3) to be flown in a helicopter or a TMG up to a maximum of 20 hours. 5 An applicant failing or unable to complete the entire CPL(A) course may apply to the Authority for the theoretical knowledge examination and skill test for a lower licence.

14 BSL JAR FCL 1, SEKSJON D En kandidat som ønsker å flytte over til en annen FTO i løpet av et kurs skal søke luftfartsmyndigheten om en formell vurdering av de ekstra treningstimene som kreves ved en annen FTO. 7 Før kandidaten gis adgang til kurset skal FTOen forsikre seg om at vedkommende har tilstrekkelige kunnskaper i matematikk og fysikk til at det ligger til rette for en forståelse av teoridelen av kurset. 6 Any applicant wishing to transfer to another FTO during a course of training shall apply to the Authority for a formal assessment of the further hours of training required at another FTO. 7 The FTO shall ensure that before being admitted to the course the applicant has sufficient knowledge of Mathematics and Physics to facilitate an understanding of the theoretical knowledge instruction content of the course. 8 Kurset skal omfatte: 8 The course shall comprise: (a) teoriundervisning til kunnskapsnivået for CPL(A); og (b) visuell- og instrumentflygetrening. 9 Beståtte teorieksamener i punkt 11 og ferdighetsprøven(e) i punkt 13 tilfredsstiller teori- og ferdighetskravene til utstedelse av CPL(A), inkludert klasse- eller typerettighet for det/de fly som benyttes under prøven(e). TEORIKUNNSKAPER 10 Teoripensum for CPL(A) er fastsatt i AMC FCL (b). Et godkjent CPL(A)-teorikurs skal omfatte minst 300 timer undervisning (1 time = 60 minutter undervisning) (eller 200 timer hvis kandidaten er innehaver av PPL) og kan, i passende sammensetning, omfatte klasseromsarbeid, interaktiv video, lysbilde- /lydbåndpresentasjon, bruk av studierom, databasert undervisning, og andre medier godkjent av luftfartsmyndigheten. TEORIEKSAMEN 11 En kandidat skal vise et kunnskapsnivå som er i overensstemmelse med de privilegier som innvilges CPL(A)-innehavere i henhold til kravene i JAR-FCL 1 (fly) kapittel J. FLYGETRENING 12 Flygetreningen, unntatt typerettighetstreningen, skal totalt omfatte minst 150 timer, inkludert alle progresjonsprøver, hvorav opptil 5 timer av hele kurset kan være instrumentbakketid. Innenfor totalen på 150 timer skal kandidater fullføre minst: (a) 80 timer elevtid hvorav opptil 5 timer kan være instrumentbakketid; (b) 70 timer som fartøysjef; (a) theoretical knowledge instruction to CPL(A) knowledge level; and (b) visual and instrument flying training. 9 The successful completion of the theoretical knowledge examinations at paragraph 11 and of the skill test(s) at paragraph 13 fulfil the knowledge and skill requirements for the issue of a CPL(A) including a class or type rating for the aeroplane(s) used in the test(s). THEORETICAL KNOWLEDGE 10 The theoretical knowledge syllabus for the CPL(A) is set out in AMC FCL 1.470(b). An approved CPL(A) theoretical knowledge course shall comprise at least 300 hours (1 hour = 60 minutes instruction) of instruction (or 200 hours if the applicant is the holder of a PPL) which can include classroom work, inter-active video, slide/tape presentation, learning carrels, computer based training, and other media as approved by the Authority, in suitable proportions. THEORETICAL KNOWLEDGE EXAMINATION 11 An applicant shall demonstrate a level of knowledge appropriate to the privileges of the holder of a CPL(A) in accordance with the requirements in JAR FCL 1 (Aeroplane) Subpart J. FLYING TRAINING 12 The flying training not including the type rating training shall comprise a total of at least 150 hours, to include all progress tests, of which up to 5 hours for the entire course may be instrument ground time. Within the 150 hours total, applicants shall complete at least: (a) 80 hours of dual instruction of which up to 5 hours may be instrument ground time; (b) 70 hours as pilot-in-command;

15 BSL JAR FCL 1, SEKSJON D - 15 (c) 20 timer navigasjonsflyging som fartøysjef, inkludert en VFRnavigasjonsflyging på til sammen minst 540 km (300 NM) med fullstopp-landing på 2 andre flyplasser enn avgangsplassen; (d) 5 timer flygetid i fly skal være gjennomført om natten og omfatte 3 timer elevtid under instruksjon, hvorav minst 1 time navigasjonsflyging, og 5 soloavganger og 5 sololandinger med full stopp; og (e) 10 timer instrumentflygetrening hvorav opptil 5 timer kan være instrumentbakketid i en FNPT I eller II eller en flygesimulator. (c) 20 hours of cross-country flight as pilot-incommand including a VFR cross-country flight totalling at least 540 km (300 NM) in the course of which full stop landings at two different aerodromes from the aerodrome of departure shall be made; (d) 5 hours flight time in aeroplanes shall be completed at night comprising 3 hours of dual instruction including at least 1 hour of cross-country navigation and 5 solo takeoffs and 5 full stop landings; and (e) 10 hours of instrument flight instruction of which up to 5 hours may be instrument ground time in a FNPT I or II or flight simulator. (f) 5 timer skal utføres i et fly med vribar propell, sertifisert for minst 4 personer og med opptrekkbart landingsunderstell. (f) 5 hours to be carried out in an aeroplane certificated for the carriage of at least four persons and have a variable pitch propeller and retractable landing gear. Studieplanen for flygeinstruksjon står i AMC FCL og (a) (3). FFERDIGHETSPRØVE 13 Når den aktuelle flygetreningen er fullført skal kandidaten ta ferdighetsprøven til CPL(A) på enten et enmotors eller et flermotors fly i overensstemmelse med Vedlegg 1 og 2 til JAR-FCL See AMC FCL & 1.165(a)(3) for the flight instruction syllabus. SKILL TEST 13 On completion of the flying training the applicant shall take the CPL(A) skill test on a single-engine or a multi-engine aeroplane in accordance with Appendix 1 and 2 to JAR FCL [Endr. 1, ; Endr. 2, ] [Amdt. 1, ; Amdt. 2, ]

16 BSL JAR FCL 1, SEKSJON D - 16 Vedlegg 1 til JAR-FCL og (a) (4) Modulbasert CPL(A) - kurs (Se JAR-FCL 1.125(c)) (Se JAR-FCL 1.160, og 1.170) (Se Vedlegg 1 og 2 til JAR-FCL 1.170) (Se AMC FCL og (a) (4)) (Se Vedlegg 1 til JAR-FCL 1.470) (Se IEM-FCL 1.170) 1 Målet med det modulbaserte CPL(A)-kurset er å trene opp PPL(A)-innehavere til det ferdighetsnivået som kreves for utstedelse av CPL(A). Appendix 1 to JAR FCL & 1.165(a)(4) CPL(A) modular course (See JAR FCL 1.125(c)) (See JAR FCL 1.160, & 1.170) (See Appendix 1 and 2 to JAR FCL 1.170) (See AMC FCL & 1.165(a)(4)) (See Appendix 1 to JAR-FCL 1.470) (See IEM-FCL 1.170) 1 The aim of the CPL(A) modular course is to train PPL(A) holders to the level of proficiency necessary for the issue of a CPL(A). 2 2 [(a)] Før et modulbasert CPL(A)-kurs påbegynnes skal en kandidat være innehaver av PPL(A) utstedt i overensstemmelse med ICAO anneks 1; (b) Før flygeopplæringen påbegynnes skal kandidaten: [(a)] Before commencing a CPL(A) modular course an applicant shall be the holder of a PPL(A) issued in accordance with ICAO Annex 1; (b) Before commencing the flight training an applicant shall: (i) ha fullført 150 timer flygetid som flyger; og (i) have completed 150 hours flight time as a pilot; and (ii) ha oppfylt kravene i JAR-FCL og hvis det skal brukes flermotorsfly under ferdighetsprøven. (ii) have complied with JAR FCL and if a multi-engine aeroplane is to be used on the skill test. 3 En kandidat som ønsker å påbegynne et modulbasert CPL(A)-kurs skal, under tilsyn av skolesjefen i en godkjent flygetreningsorganisasjon (FTO), fullføre alle undervisningstrinnene i et sammenhengende, godkjent kurs arrangert av denne FTOen. Teoriundervisningen kan gis av [en godkjent FTO som bare gir teoriundervisning], hvor skolesjefen i denne organisasjonen skal ha tilsyn med denne delen av kurset. 4 Teorikurset skal gjennomføres i løpet av 18 måneder. Flygetreningen og ferdighetsprøven skal gjennomføres i løpet av gyldighetsperioden for beståtte teorieksamener, slik det er fastsatt i JAR-FCL Før kandidaten gis adgang til kurset skal FTOen forsikre seg om at vedkommende har tilstrekkelige kunnskaper i matematikk og fysikk til at det ligger til rette for en forståelse av teoridelen av kurset. 3 An applicant wishing to undertake a modular CPL(A) course shall, under the supervision of the Head of Training of an approved flying training organisation (FTO), complete all the instructional stages in one continuous approved course of training as arranged by that FTO. The theoretical knowledge instruction may be given at [an approved FTO conducting theoretical knowledge instruction only], in which case the Head of Training of that organisation shall supervise that part of the course. 4 The course of theoretical knowledge shall be completed within 18 months. The flight instruction and skill test shall be completed within the period of validity of the pass in the theoretical examinations, as set out in JAR FCL The FTO shall ensure that before being admitted to the course the applicant has sufficient knowledge of mathematics and physics to facilitate an understanding of the theoretical knowledge instruction content of the course.

17 BSL JAR FCL 1, SEKSJON D Kurset skal omfatte: 6 The course shall comprise: (a) teoriundervisning til kunnskapsnivået for CPL(A); og (b) visuell- og instrumentflygetrening. 7 Bestått teorieksamen i punkt 9 og ferdighetsprøve i punkt 13 oppfyller teori- og ferdighetskravene til utstedelse av CPL(A), inkludert klasse- eller typerettighet for flyet som benyttes under prøven. TEORIKUNNSKAPER 8 Teoripensum for CPL(A) er fastsatt i Vedlegg 1 til JAR-FCL Et godkjent CPL(A)- teorikurs skal omfatte minst 200 timer undervisning (1 time = 60 minutter undervisning) og kan, i passende sammensetning, omfatte klasseromsarbeid, interaktiv video, lysbilde- /lydbåndpresentasjon, bruk av studierom, databasert undervisning og andre medier godkjent av luftfartsmyndigheten. Godkjent fjernundervisning (korrespondansekurs) kan også tilbys som en del av kurset etter skjønnsmessig vurdering av luftfartsmyndigheten. TEORIEKSAMEN 9 En kandidat skal vise et kunnskapsnivå som er i overensstemmelse med de privilegier som innvilges innehavere av CPL(A) i henhold til kravene i JAR-FCL 1 (fly) kapittel J. (a) theoretical knowledge instruction to CPL(A) knowledge level; and (b) visual and instrument flying training. 7 The successful completion of the theoretical knowledge examination at paragraph 9 and of the skill test at paragraph 13 fulfil the knowledge and skill requirements for the issue of a CPL(A) including a class or type rating for the aeroplane used in the test. THEORETICAL KNOWLEDGE 8 The theoretical knowledge syllabus for the CPL(A) is set out in Appendix 1 to JAR-FCL An approved CPL(A) theoretical knowledge course shall comprise at least 200 hours (1 hour = 60 minutes instruction) of instruction, which can include classroom work, inter-active video, slide/tape presentation, learning carrels, computer based training, and other media as approved by the Authority, in suitable proportions. Approved distance learning (correspondence) courses may also be offered as part of the course at the discretion of the Authority. THEORETICAL KNOWLEDGE EXAMINATION 9 An applicant shall demonstrate a level of knowledge appropriate to the privileges of the holder of a CPL(A) in accordance with the requirements in JAR FCL 1 (Aeroplane) Subpart J.

18 BSL JAR FCL 1, SEKSJON D - 18 FLYGETRENING 10 Kandidater uten instrumentrettighet skal ha minimum 25 timer flygeinstruksjon som elev (se AMC FCL og (a) (4)), inkludert 10 timer instrumentinstruksjon hvorav opptil 5 timer kan være instrumentbakketid i en FNPT I eller II eller en flygesimulator (se AMC FCL og (a) (4)). Kandidater som er innehaver av gyldig IR(A) skal godskrives fullt ut for instrumenttid under instruksjon. Kandidater som er innehaver av gyldig IR(H) kan godskrives opptil 5 timer av instrumenttiden under instruksjon; i så fall skal minst 5 timer instrumenttid under instruksjon gis i fly. FLYING TRAINING 10 Applicants without an instrument rating shall be given at least 25 hours dual flight instruction (see AMC FCL & 1.165(a)(4)), including 10 hours of instrument instruction of which up to 5 hours may be instrument ground time in a FNPT I or II or a flight simulator (See AMC FCL & 1.165(a)(4)). Applicants holding a valid IR(A) shall be fully credited towards the dual instrument instruction time. Applicants holding a valid IR(H) may be credited up to 5 hours of the dual instrument instruction time, in which case at least 5 hours dual instrument instruction time shall be given in an aeroplane (a) Kandidater med gyldig instrumentrettighet skal ha minimum 15 timer visuell flygeinstruksjon. (b) Kandidater uten mørkeflygingsrettighet i fly skal ha minst 5 timer instruksjon i mørkeflyging i tillegg (se JAR-FCL (c)). (a) Applicants with a valid instrument rating shall be given at least 15 hours dual visual flight instruction. (b) Applicants without a night flying qualification aeroplane shall be given additionally at least 5 hours night flight instruction (see JAR FCL 1.125(c)). 12 Minimum 5 timer av flygeinstruksjonen skal gjennomføres i et fly med vribar propell, sertifisert for minst 4 personer og med opptrekkbart landingsunderstell. Studieplanen for flygeinstruksjon står i AMC FCL og (a) (4). FERDIGHETSPRØVE 13 Når flygeinstruksjonen er fullført og nødvendige erfaringskrav er oppfylt skal kandidaten ta ferdighetsprøven til CPL(A) på enten et flermotors- eller enmotorsfly i overensstemmelse med Vedlegg 1 og 2 til JAR-FCL At least five hours of the flight instruction shall be carried out in an aeroplane certificated for the carriage of at least four persons and have a variable pitch propeller and retractable landing gear. See AMC FCL & 1.165(a)(4) for the flight instruction syllabus. SKILL TEST 13 On completion of the flying training and relevant experience requirements the applicant shall take the CPL(A) skill test on either a multi-engine or a single-engine aeroplane in accordance with Appendix 1 and 2 to JAR FCL [Endr. 1, ; Endr. 2, ; Endr. 3, ] [Amdt. 1, ; Amdt. 2, ; Amdt. 3, ]

19 BSL JAR FCL 1, SEKSJON D - 19 Vedlegg til JAR-FCL Ferdighetsprøve for utstedelse av CPL(A) (Se JAR-FCL 1.170) (Se Vedlegg 2 til JAR-FCL 1.170) (Se IEM FCL 1.170) 1 En kandidat til ferdighetsprøven til CPL(A) skal med tilfredsstillende resultat ha fullført all nødvendig trening, inkludert instruksjon på samme type/klasse fly som skal brukes under prøven. Kandidaten kan velge om prøven skal tas på et enmotors fly eller, under forutsetning av at erfaringskravene på 70 timer flygetid som fartøysjef på fly i henhold til JAR-FCL eller JAR-FCL er oppfylt, på et flermotors fly. Flyet som benyttes under ferdighetsprøven skal tilfredsstille kravene til skolefly som fastsatt i Vedlegg 1 til JAR-FCL 1.055, og skal være sertifisert for minst 4 personer, ha vribar propell og opptrekkbart landingsunderstell. 2 De administrative rutinene for å fastslå om kandidaten er skikket til å avlegge prøven, herunder om kontrollanten kan få innsyn i kandidatens treningsjournal, avgjøres av luftfartsmyndigheten. 3 En kandidat skal bestå ferdighetsprøvens seksjoner 1 til og med 5, og seksjon 6 hvis et flermotors fly benyttes. Hvis det blir stryk i en del av en seksjon er hele denne seksjonen å betrakte som ikke bestått. Hvis det blir stryk i mer enn én seksjon må kandidaten ta hele prøven om igjen. En kandidat som stryker i kun én seksjon skal ta denne seksjonen om igjen. Hvis det blir stryk i en hvilken som helst seksjon under omprøven, inkludert de seksjoner som var bestått ved et tidligere forsøk, må kandidaten ta hele prøven om igjen. Alle seksjoner av ferdighetsprøven skal være gjennomført i løpet av 6 måneder. 4 Det kan kreves tilleggsinstruksjon etter stryk på en ferdighetsprøve. Hvis det ikke oppnås bestått i alle seksjoner etter to forsøk skal kravet til tilleggsinstruksjon avgjøres av luftfartsmyndigheten. Det er ingen begrensning på hvor mange ganger det kan gjøres forsøk på å ta en ferdighetsprøve. Appendix 1 to JAR FCL Skill test for the issue of a CPL(A) (See JAR FCL 1.170) (See Appendix 2 to JAR FCL 1.170) (See IEM FCL 1.170) 1 An applicant for a skill test for the CPL(A) shall have satisfactorily completed all of the required training, including instruction on the same type/class of aeroplane to be used in the test. The applicant shall be permitted to choose to take the test on a single-engine aeroplane or, subject to the experience requirement in JAR FCL or JAR FCL of 70 hours flight time as pilotin-command of aeroplanes, on a multi-engine aeroplane. The aeroplane used for the skill test shall meet the requirements for training aeroplanes set out in Appendix 1 to JAR FCL and shall be certificated for the carriage of at least four persons, have a variable pitch propeller and retractable landing gear. 2 The administrative arrangements for confirming the applicant s suitability to take the test, including disclosure of the applicant s training record to the examiner, will be determined by the Authority. 3 An applicant shall pass sections 1 through 5 of the skill test, and section 6 if a multi-engine aeroplane is used. If any item in a section is failed, that section is failed. Failure in more than one section will require the applicant to take the entire test again. An applicant failing only one section shall take the failed section again. Failure in any section of the re-test, including those sections that have been passed on a previous attempt, will require the applicant to take the entire test again. All sections of the skill test shall be completed within six months. 4 Further training may be required following any failed skill test. Failure to achieve a pass in all sections of the test in two attempts shall require further training as determined by the Authority. There is no limit to the number of skill tests that may be attempted.

20 BSL JAR FCL 1, SEKSJON D - 20 GJENNOMFØRING AV PRØVEN 5 Luftfartsmyndigheten skal gi FE relevante anbefalinger vedrørende sikkerhet for å trygge at prøven gjennomføres på en sikker måte. 6 Hvis en kandidat velger å avbryte en ferdighetsprøve med en begrunnelse som FE ikke anser for å være tilfredsstillende, skal kandidaten ta hele ferdighetsprøven om igjen. Hvis prøven avbrytes med en begrunnelse som FE anser for å være tilfredsstillende, skal bare de seksjonene som ikke ble gjennomført prøves i en senere flyging. 7 FE kan etter eget skjønn la kandidaten gjenta en hvilken som helst manøver eller prosedyre i prøven én gang. FE kan på et hvilket som helst stadium avbryte prøven hvis kandidatens demonstrasjon av flygeferdigheter tilsier at det er nødvendig å ta hele prøven på nytt. 8 En kandidat pålegges å fly flyet fra en posisjon hvor fartøysjefens oppgaver kan utføres og å gjennomføre prøven som om det ikke fantes andre besetningsmedlemmer. Ansvaret for flygingen skal fordeles i overensstemmelse med nasjonale bestemmelser. 9 Ruten som skal flys skal velges av FE, og bestemmelsesstedet skal være en kontrollert flyplass. Ruten kan avsluttes på avgangsplassen eller en annen flyplass. Kandidaten er ansvarlig for flygeplanleggingen og skal sørge for at alt utstyr og all dokumentasjon for gjennomføring flygingen finnes om bord. Flygingen skal vare i minst 90 minutter. 10 En kandidat skal gjøre FE oppmerksom på de sjekkene og oppgavene som utføres, inkludert identifikasjon av radionavigasjonshjelpemidler. Sjekkene skal gjennomføres i overensstemmelse med godkjent sjekkliste for flyet som brukes under prøven. Under forberedelsene før flygeprøven skal kandidaten bestemme motorsettinger og hastigheter. Ytelsesdata for avgang, innflyging og landing skal beregnes av kandidaten i overensstemmelse med driftshåndboken eller flygehåndboken for flyet som brukes. 11 FE skal ikke ta del i betjeningen av flyet, unntatt hvis det er nødvendig å gripe inn av sikkerhetshensyn eller for å unngå uakseptabel forsinkelse av annen trafikk. CONDUCT OF THE TEST 5 The Authority will provide the FE with adequate safety advice to ensure that the test is conducted safely. 6 Should the applicant choose to terminate a skill test for reasons considered inadequate by the FE, the applicant shall retake the entire skill test. If the test is terminated for reasons considered adequate by the FE, only those sections not completed shall be tested in a further flight. 7 At the discretion of the FE, any manoeuvre or procedure of the test may be repeated once by the applicant. The FE may stop the test at any stage if it is considered that the applicant s demonstration of flying skill requires a complete re-test. 8 An applicant shall be required to fly the aeroplane from a position where the pilot-in-command functions can be performed and to carry out the test as if there is no other crew member. Responsibility for the flight shall be allocated in accordance with national regulations. 9 The route to be flown shall be chosen by the FE and the destination shall be a controlled aerodrome. The route may end at the aerodrome of departure or at another aerodrome. The applicant shall be responsible for the flight planning and shall ensure that all equipment and documentation for the execution of the flight are on board. The duration of the flight shall be at least 90 minutes. 10 An applicant shall indicate to the FE the checks and duties carried out, including the identification of radio facilities. Checks shall be completed in accordance with the authorised check list for the aeroplane on which the test is being taken. During pre-flight preparation for the test the applicant is required to determine power settings and speeds. Performance data for take-off, approach and landing shall be calculated by the applicant in compliance with the operations manual or flight manual for the aeroplane used. 11 The FE shall take no part in the operation of the aeroplane except where intervention is necessary in the interests of safety or to avoid unacceptable delay to other traffic.

KAPITTEL O - KABINBESETNING

KAPITTEL O - KABINBESETNING KAPITTEL O - KABINBESETNING JAR-OPS 1.988 (Se IEM OPS 1.988) Anvendelse JAR-OPS 1.988 (See IEM OPS 1.988) Applicability (a) Et kabinbesetningsmedlem er en person som er utpekt av luftfartsforetaket til

Detaljer

Nr. 3 2001 Side 227 356 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2001 Side 227 356 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2001 Side 227 356 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 23. april 2001 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2000 Okt. 16. Deleg. av myndighet

Detaljer

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2003 Side 697 844 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 2. mai 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet April 11. Lov nr. 20 om granskingskommisjonen

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY 1 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY ON THE READMISSION OF PERSONS WITH UNAUTHORIZED STAY THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

1. INTRODUCTION. 1.1 Interpretation

1. INTRODUCTION. 1.1 Interpretation 2008-2009 2008-2009 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE TEKNIKERE I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES ( Schlumberger Norge AS) INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE LOCAL SPECIAL AGREEMENT FOR OFFSHORE TECHNICIANC

Detaljer

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP 2008-2010 2008-2010 AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som:

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som: Allmenne vilkår ved oppdrag som innleid bedømmer for (NA Dok 60) General terms and conditions on assignment of assessors contracted by Norwegian Accreditation (NA Doc 60) Dok.id.: Policy/Procedure NA Dok

Detaljer

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN 2006-2008 2006 2008 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Det norske oljeselskap ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Tid: 12. april

Detaljer

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc.

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc. Den norske teksten er en uoffisiell oversettelse og er kun ment som informasjon. Det er den originale engelske versjonen som er juridisk bindende, og denne skal i ethvert tilfelle gis forrang. Opphavsrett

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Thorshaug og Svendsen Illustrasjonsfoto: colourbox.com Tel: 73 59 63 00 Web: www.samforsk.no Rapport 2014 Dragvoll allé 38 B 7491 Trondheim Norge Nyankomne elever med

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000 (For English version see pages 11-20) Til aksjonærene i Kongsberg Automotive Holding ASA Kongsberg, 10. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM

057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM 057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM Original versjon Nr.: 057 Gjeldende fra dato: 01.04.98 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 07.03.2011 Side: 1 Forord

Detaljer

Sellihca Terms and Conditions

Sellihca Terms and Conditions services for professional procurement be better informed, make better decisions English...2 Norwegian.4 Sellihca Terms and Conditions Sellihca 001-01/2012 ENGLISH TERMS AND CONDITIONS Sellihca - Nordic

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA holdes på: Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer