INNHOLD FORORD. DEL 1 Hovedpunkter Hvorfor nye bestemmelser? Hva er JAA? Hva er en JAR? Hva er JAR FCL? Hva skjer med BSL C?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD FORORD. DEL 1 Hovedpunkter Hvorfor nye bestemmelser? Hva er JAA? Hva er en JAR? Hva er JAR FCL? Hva skjer med BSL C?"

Transkript

1 INNHOLD FORORD DEL 1 Hovedpunkter Hvorfor nye bestemmelser? Hva er JAA? Hva er en JAR? Hva er JAR FCL? Hva skjer med BSL C? DEL 2 Overgangen Må jeg foreta meg noe i forbindelse med overgangen? Overgangsregler Bytte fra nasjonalt sertifikat til JAR FCL-sertifikat Validering og konvertering Forlengelse, fornyelse og utvidelse av rettigheter Det nye JAR FCL-sertifikatet Grandfather rights DEL 3 Utdanningen Skoler Instruktører Utdanning Syntetisk flygetrening Klasse- og typerettigheter Teoriprøver Praktiske prøver Kontrollanter DEL 4 Oppsummering Hvem vil ha nytte av JAR FCL? Øvre aldersgrenser Dispensasjoner Når trenger jeg å gjøre noe i forbindelse med JAR FCL? 1

2 FORORD Luftfartstilsynet tar sikte på å innføre JAR FCL 1 Fly og JAR FCL 2 Helikopter samt ny BSL C i Norge den 1. januar I skrivende stund er høringsperioden ennå ikke avsluttet, slik at vi må ta forbehold om at endringer fortsatt kan finne sted. JAR FCL 3 Flymedisinske krav ble innført i Norge 1. mars Innføringen av fellesbestemmelser for flysertifikater i Europa markerer et nytt og viktig skritt i retning av økt flysikkerhet gjennom et felles regelverk i alle JAA-landene. Med innføringen av JAR FCL 1, 2 og 3 legger Luftfartstilsynet forholdene til rette for at norske flygere og flyselskaper skal ha samme vilkår som de øvrige aktørene innen europeisk luftfart. Luftfartstilsynet har lagt betydelige ressurser i dette arbeidet. Vi deltar i JAA sammen med de andre europeiske luftfartsmyndighetene, i SAS-samarbeidet med Danmark og Sverige, og i et felles nordisk forum der også Island og Finland deltar. Samarbeidet i disse foraene har bidratt til et best mulig JAR FCL. Luftfartstilsynet ønsker å ha et godt samarbeid og effektiv kommunikasjon med aktørene innen norsk sivil luftfart. Overgangen til JAR FCL er grunnleggende for både norsk og europeisk luftfart, og derfor ønsker vi særlig i innføringsfasen en god dialog med markedet. Hittil har vi sendt ut forskrifter, AIC-er, MFL-er og høringsbrev, og det vil vi fortsette med. Denne veiledningen skal gi en kortfattet oversikt over de viktigste punktene som berører flertallet av norske flygere. I tillegg har vi begynt å legge ut informasjon på våre hjemmesider på internett. Luftfartstilsynet håper at informasjonen i denne veiledningen er nyttig og lærerik og at den vil lette overgangen til de nye sertifikatbestemmelsene for dere som utgjør markedet vi er satt til å betjene. God lesning! Med vennlig hilsen Per-Arne Skogstad Luftfartsdirektør 2

3 DEL 1 Hovedpunkter Hvorfor nye bestemmelser? Norge har sammen med de øvrige europeiske land underskrevet en avtale om at man fra og med 1. juli 1999 starter innføringen av et felles regelverk for flysertifikater i Europa (JAR FCL) i stedet for de nasjonale ganske forskjellige sertifikatbestemmelsene. Formålet er dels å sikre en høy og lik kvalitet i utdanningen av flygere av hensyn til flysikkerheten, dels å sikre arbeidskraftens frie bevegelighet i Europa (EU/EØS) og endelig å skape like konkurransevilkår i europeisk luftfart. Dette betyr blant annet vesentlig mindre byråkrati for flygerne. Hva er JAA? JAA er en forkortelse for Joint Aviation Authorities. Dette er en sammenslutning av europeiske luftfartsmyndigheter med det formål å utarbeide og anvende like regler for sivil luftfart i Europa. JAA består av en rekke fagkomiteer, samt en sentral enhet JAA Headquarters som ivaretar de praktiske og koordinerende funksjonene. Hovedkvarteret ligger i Hoofddorp i Nederland. I dag har JAA 20 fullverdige medlemsland samt 10 kandidatland. Hva er en JAR? JAR er forkortelsen for Joint Aviation Requirements. Dette er regelverk som JAA-landene har blitt enige om. En JAR vedtas i JAA, men får ikke rettslig status før medlemslandene har innført den i sine nasjonale forskrifter. I dag finnes JAR-er som blant annet omhandler sertifisering av flymateriell (certification), vedlikehold (maintenance), drift (operations) og sertifikat (licensing). En JAR er normalt bygget opp av to deler, Section 1, som er bestemmelser med vedlegg, og Section 2, som består av veiledende og utdypende materiale (AMC, Acceptable Means of Compliance, og IEM, Interpretative and Explanatory Material ). Alle JAR-er som er vedtatt i JAA kan bestilles via JAA Headquarters. Når en JAR er innført som norsk forskrift, kan den også bestilles via Norsk Aero AS. Hva er JAR FCL? JAR FCL (Flight Crew Licensing) regulerer rettigheter den enkelte flyger kan inneha i sitt personlige sertifikat, i motsetning til for eksempel JAR OPS som regulerer rettigheter knyttet til operatøren/selskapet/organisasjonen vedkommende arbeider for. På flysertifikatområdet Flight Crew Licensing er det utgitt en rekke JAR-er: JAR FCL 1 (Fly), som dekker utdanning og sertifikater for førere av fly JAR FCL 2 (Helikopter), som dekker utdanning og sertifikater for førere av helikoptre JAR FCL 3 (Flymedisinske krav), som dekker medisinske krav for flygere JAR-STD 1A, 2A og 3A, som dekker godkjenning av syntetiske flygetrenere 3

4 I tillegg kommer snart JAR FCL 4, som skal dekke utdanning og sertifikater for flymaskinister. På lengre sikt vil det også bli utarbeidet JAR-er for førere av blant annet seilfly og ballonger. JAR FCL 1 og 2 er inndelt i følgende kapitler: A Generelt B Soloflygingsbevis C Privatflygersertifikat PPL D Trafikkflygersertifikat CPL E Instrumentrettigheter IR F Klasse- og typerettigheter, forlengelser G Trafikkflygersertifikat ATPL H Instruktører (FI, CRI, IRI, TRI, SFI) I Kontrollanter (FE, CRE, IRE, TRE, SFE, FIE) J Teorieksamener (PPL-eksamen dekkes i kapittel C) Hva skjer med BSL C? Frem til i dag har norske sertifikatbestemmelser vært samlet i BSL C. JAR FCL er ikke ment å dekke alle detaljer, som for eksempel administrative prosedyrer. Vi vil derfor fortsatt måtte ha en BSL C i tillegg til JAR FCL. Dette er også nødvendig, fordi JAR FCL kun omhandler sertifikater og rettigheter for flygere, og ikke flytelefonistsertifikater, kabinbesetningssertifikater, flyteknikersertifikater osv. I tillegg finnes det rettigheter som ikke dekkes av JAR FCL, som rettigheter som angår for eksempel sjøfly eller skifly, snittflygingsbevis osv. For disse sertifikatene og rettighetene trenges fortsatt en BSL C. Av hensyn til dem av oss som vil beholde dagens norske flysertifikater og ikke har behov for et JAR FCL sertifikat, vil vi også trenge en BSL C som gir oss hjemmel til å beholde de rettighetene som vi har hatt frem til i dag. Den nye BSL C er delt i to deler. Del 1 består av kapittel 1 og inneholder bestemmelser som vil gjelde felles for alle sertifikatinnehavere, både de som berøres av JAR FCL og de som kun berøres av BSL C. Del 2 består av de resterende kapitlene som omhandler: BSL C Kap. 2 Sertifikater for flygere (fly og helikopter) BSL C Kap. 5 Flytelefonist-, flymaskinist- og kabinbesetningssertifikater BSL C Kap. 6 Instruktørbevis BSL C Kap. 7 Nasjonale flyteknikersertifikater BSL C Kap. 10 Flyskoler (klubb/registrert lærested) Det vil derfor være nødvendig å ta hensyn til både BSL C og JAR FCL etter innføringen! 4

5 DEL 2 - Overgangen Må jeg foreta meg noe i forbindelse med overgangen? Nei, ikke umiddelbart, men man skal orientere seg om de nye reglene. Se blant annet nedenfor under Overgangsregler. Det er ikke noe krav om at man må bytte sitt nasjonale sertifikat til et JAR FCL-sertifikat. Tvert imot sier JAR FCL at alle nasjonale sertifikater fortsetter å være gyldige også etter innføringen av JAR FCL. Overgangsregler Alle som ved overgangen til de nye bestemmelsene har godkjennelser, autorisasjoner, sertifikater eller bevis utstedt i henhold til BSL C, bevarer som nevnt sine BSL C rettigheter. Men etter innføringen av JAR FCL skal all forlengelse, fornyelse, gjenutstedelse og utvidelse av rettigheter skje i henhold til reglene i JAR FCL. Personer som har påbegynt utdanning i henhold til hittil gjeldende regler (dagens BSL C) og før innføringen av JAR FCL, tillates å fullføre utdanningen etter reglene i dagens BSL C, men utdanningen skal være avsluttet før 1. juli 2002 (fly) henholdsvis 1. januar 2003 (helikopter). Det forutsettes at flyskolene sender inn navnelister over elever som er under utdanning når overgangen finner sted. All utdanning som påbegynnes etter innføringen av JAR FCL, skal følge JAR FCLreglene og munner ut i JAR FCL-rettigheter. Bytte fra nasjonalt sertifikat til JAR FCL-sertifikat De aller fleste norske flygere trenger ikke et JAR FCL-sertifikat. For de flygere som likevel ønsker å bytte fra nasjonalt sertifikat til JAR FCL-sertifikat, gjelder følgende: Alle som skal bytte, må avlegge en ferdighetskontroll ( proficiency check, tilsvarende dagens LPT-2). I tillegg må flygerne dokumentere kjennskap til JAR FCL og JAR OPS ved å ha gjennomgått godkjente kurs. Flygere som er ansatte i selskap godkjent i henhold til JAR OPS, anses å ha dokumentert kjennskap til JAR OPS. Det finnes en overgangstabell i JAR FCL 1 (Fly) og 2 (Helikopter), hvor du finner detaljer med hensyn til hvilke nasjonale rettigheter og hvilket erfaringsnivå som gir hvilke JAR FCLrettigheter og hvilke eventuelle tilleggskrav som stilles m.v. Man må også ha en legeattest utstedt i henhold til JAR FCL 3 (Medical). Bytte av sertifikat må finne sted i det JAA-land som utstedte det nasjonale sertifikatet. Man kan ikke inneha både JAR FCL-sertifikat og et nasjonalt sertifikat. For instruktører gjelder egne overgangsregler. Dagens instruktører klasse 1, 2 og 3 kan få utstedt FI(A) respektiv FI(H) tilknyttet de rettigheter de i dag har. Instruktører med autorisasjon til typerettighetsinstruksjon kan få utstedt TRI(A) respektiv TRI(H). 5

6 Validering og konvertering Innehavere av nasjonale sertifikater utstedt i Norge som ønsker å føre fly registrert i andre land, må fortsatt oppnå anerkjenning, validering eller konvertering hos angjeldende lands myndighet, uansett om dette er et JAA-land eller ikke! Innehavere av JAR FCL-sertifikater vil som hovedregel kunne føre fly registrert i andre JAA-land uten ytterligere formaliteter etter hvert som JAA-landene innfører JAR FCL. Vi presiserer at man må være svært påpasselig med å undersøke hvilken status JAR FCL sertifikater har i de enkelte JAA-land, spesielt nå i overgangsperioden! Innehavere av sertifikater utstedt i et land utenfor JAA, for eksempel USA, kan søke om validering som tidligere. JAR FCL åpner for validering i inntil 12 måneder, under forutsetning av at blant annet erfaringskrav er oppfylt. Konvertering fra et sertifikat utstedt i et land utenfor JAA til et JAR FCL-sertifikat kan i skrivende stund ikke finne sted. Det må foreligge en avtale mellom landet utenfor JAA og medlemslandene i JAA. Ingen land utenfor JAA har inngått en slik avtale med JAA ennå. JAR FCL åpner imidlertid for at innehavere av slike sertifikater med basis i erfaring kan søke om å få redusert krav til teoriutdanning og flyprogram, men for øvrig må alle krav i JAR FCL oppfylles, det vil si at man må avlegge og bestå alle teorieksamener, ferdighetstest ( skill test, tilsvarende dagens LPT-1) osv., for å få utstedt angjeldende JAR FCL-sertifikat/rettighet. Fornyelse, forlengelse og utvidelse av rettigheter etter JAR FCL Som nevnt skal alle sertifikatinnehavere fornye/forlenge/utvide sine rettigheter i henhold til JAR FCL etter innføringen. Noen justeringer finner sted i forhold til dagens BSL C, for eksempel for privatflygere: SEL-rettighet har i dag ett års gyldighet. Dette forlenges til to år i JAR FCL. I stedet for ferdighetskontroll ( proficiency check ) kan SEL-rettighet forlenges via en times flygeinstruksjon, såfremt man har fløyet 12 timer SEL (herav seks timer som fartøysjef) og gjennomført 12 avganger og 12 landinger i de siste 12 måneder (tolvtimersregelen). Oppfyller man ikke disse kravene, må man avlegge en ferdighetskontroll. Dersom en PPL-innehaver lar sin SEL-rettighet gå ut, kan denne kun fornyes gjennom en ferdighetstest ( skill test ). Norske flygere er heldige i forhold til sine kolleger i de fleste andre JAA-land i den forstand at det meste av overgangen til JAR FCL ble gjennomført i forbindelse med revisjonen av BSL C i LPT-1- og LPT-2-prøver som vi har benyttet i de siste fire år, er for eksempel svært lik de ferdighetstester/-kontroller ( skill tests/proficiency checks ) som JAR FCL innfører. Når vi tar høyde for ovennevnte justeringer, bør altså ikke overgangen bli særlig merkbar for de fleste flygere! Detaljene vedrørende fornyelser og forlengelser vil man kunne lese om i kapittel F i JAR FCL 1 og 2. 6

7 Det nye JAR FCL-sertifikatet Dagens system med et sertifikat tilknyttet et rettighetsbevis og en legeattest forblir stort sett uforandret. Benevnelser av sertifikat- og rettighetstyper vil ende med enten (A) eller (H), for å angi om det gjelder fly (Aeroplane) eller helikopter (Helicopter), for eksempel PPL(A), CPL(H), IR(A) osv. Dette er svært likt det vi i dag har i våre nasjonale sertifikater. Det nye JAR FCL-sertifikatet vil som hovedregel bli utstedt uten begrensninger, det vil si at det gir rettigheter på luftfartøy registrert i JAA-medlemsland ettersom disse innfører JAR FCL. Det kan imidlertid være enkelte rettigheter med begrensningen Valid on national registered aircraft only. Dette betyr at angjeldende rettighet kun kan utøves på luftfartøy registrert i utstederlandet. Det kan være rettigheter som ikke er omtalt i JAR FCL, for eksempel for sjøfly, snittflyging eller lignende nasjonale rettigheter. Grandfather rights Omleggingen av sertifikatsystemene i Europa krever at man lager rutiner som sikrer at utdanningen ikke stopper opp i overgangen fordi instruktørene selv mangler JAR FCL sertifikater eller fordi ingen simulatorer har rukket å få JAR STD-godkjenning, e.l. JAR FCL har håndtert dette ved å åpne for at det kan gis såkalte Grandfather rights for instruktører og for syntetiske flygetrenere ( STD, det vil si simulatorer, FTD-er, FNPT-er, osv.). De som ved overgangen allerede har nasjonale gyldige instruktørrettigheter eller godkjente simulatorer, vil kunne søke om autorisasjon til å undervise i henhold til JAR FCL. Slike autoriasjoner kalles ofte Grandfather rights fordi de er basert på tidligere gitte nasjonale rettigheter. Grandfather rights kan gis gyldighet i inntil tre år for instruktører og inntil seks år for STD-er. For å kunne fortsette utover disse tre eller seks årene, må instruktører bytte til JAR FCLsertifikat, og STD-er godkjennes i henhold til JAR STD. 7

8 DEL 3 Utdanningen Skoler Etter innføring av JAR FCL vil vi ha tre typer flygeskoler: Registrerte læresteder (RF, Registered Facilities ): Disse kan kun utdanne flygere til Privatflygersertifikat med klasserettighet på enmotors landfly med stempelmotor og kan sammenlignes med dagens klubbskoler. Flygetreningsorganisasjoner (FTO, Flying Training Organisations ): Disse kan utdanne flygere til MEL, Instrumentbevis, samt trafikkflygersertifikater med tilhørende rettigheter og kan sammenlignes med dagens ervervsmessige flyskoler. Treningsorganisasjoner for typerettigheter (TRTO, Type Rating Training Organisations ): Disse kan gi trening til typerettigheter, og kan sammenlignes med flyselskapenes treningsavdelinger. Felles for flygeskolene er at all skolevirksomhet fortsatt skal godkjennes av Luftfartstilsynet. I dag gjelder kravene i BSL C kapittel 10. Etter innføringen vil JAR FCL også komme til anvendelse, med en del nye krav til spesielt FTO-er og TRTO-er. Skoler som ønsker å drive utdanning i henhold til JAR FCL etter innføringen, må være godkjent etter det nye regelverket. Instruktører Dagens system med instruktører klasse 1, 2 og 3 blir vesentlig endret i JAR FCL. I det nye regelverket finner vi fem kategorier instruktører: FI(A) og FI(H) Flygeinstruktør for fly henholdsvis helikopter CRI(A) og CRI(H) Klasserettighetsinstruktør IRI(A) og IRI(H) Instrumentrettighetsinstruktør TRI(A) og TRI(H) Typerettighetsinstruktør SFI(A) og SFI(H) Syntetisk flygetreningsinstruktør En FI kan avhengig av blant annet erfaring instruere til en rekke rettigheter. De andre instruktørkategoriene gjelder i stor grad spesialister som instruerer til en spesifikk rettighet, som for eksempel IR eller typerettighet. Reglene for forlengelse av instruktørrettighetene endres også i forhold til dagens system. Nøyaktig hvordan dette skal skje, avhenger av hvilken instruktørkategori man tilhører. Vi har her gitt en kort beskrivelse av den nye inndelingen. I kapittel H i JAR FCL 1 og 2 vil man kunne finne detaljene med hensyn til krav til utdanning, erfaring, osv. 8

9 Utdanning etter JAR FCL En kandidat som ønsker å ta sitt første flysertifikat som et JAR FCL-sertifikat, skal gjennomføre hele utdanningen i ett og samme JAA-land. Denne regelen gjelder også legeundersøkelse etter kravene i JAR FCL 3. Kravene til utdanning til de forskjellige sertifikater og rettigheter endres noe fra dagens BSL C. Noen eksempler: Kravet til flytimer for PPL øker fra dagens 40 timer til 45 timer. For utdanning til trafikkflygersertifikat er det kommet krav om å ha bestått legeprøve for angjeldende legeattest før utdanningen påbegynnes. Aldersgrensene endres noe, blant annet gjelder dette for PPL hvor grensen senkes fra 18 til 17 år. En fullstendig oversikt vil man få ved å studere relevante kapitler i JAR FCL. Syntetisk flygetrening I en rekke sammenhenger blir det benyttet syntetiske flygetrenere ( STD, Synthetic Training Device ). For at disse skal kunne benyttes, skal de inngå i et godkjent skoleprogram og ha en såkalt brukergodkjenning ( User approval ). Det kreves også at selve STD-en har fått en teknisk godkjenning ( Device qualification ). Den som skal instruere på en syntetisk flygetrener må i tillegg ha relevant instruktørbevis eller -autorisasjon. Klasse- og typerettigheter Inndelingen av luftfartøy i JAR FCL følger stort sett den inndeling vi i dag har i BSL C. Det skilles mellom klasser og typer. JAR FCL definerer følgende klasser fly: Alle enmotors stempelmotorfly (land) Alle enmotors stempelmotorfly (sjø) Alle motoriserte seilfly Alle flermotors stempelmotorfly (land) Alle flermotors stempelmotorfly (sjø) Hver produsents typer av enmotors turbo-propfly (land) Hver produsents typer av enmotors turbo-propfly (sjø) Følgende flytyper er definert: Fly sertifisert for flere enn én flyger ( MPA, Multi-pilot aeroplane ) Flermotors fly sertifisert for én flyger, med turbo-prop eller -jetmotorer Énmotors fly sertifisert for én flyger, med turbojetmotor Andre typer fly, dersom det anses som nødvendig Helikoptre inndeles ikke i klasser, kun i typer. 9

10 Før man kan begynne på sitt første typerettighetskurs på luftfartøy som er sertifisert for flere enn én flyger, kreves det (som i dagens BSL C) at man har bestått ATPL-teorieksamen. Nytt er kravet om at man også må ha gjennomgått et godkjent kurs i besetningssamarbeid ( MCC, Multi-crew co-operation ). Teoriprøver Teoriprøvene til de forskjellige JAR FCL-sertifikater og -rettigheter vil bli påvirket av innføringen av JAR FCL. JAA utarbeider en felles europeisk spørsmålsbank som alle medlemsland skal bruke. I skrivende stund er PPL ennå ikke dekket av denne spørsmålsbanken, det vil si at det foreløpig benyttes nasjonale spørsmål til PPL. For alle prøver er det utarbeidet regler som skal sikre at de samme prøvene varer like lenge, inneholder like mange spørsmål og er av lik vanskelighetsgrad uavhengig av i hvilket JAAland man avlegger prøvene. Spørsmålene er av flervalgstype med fire svaralternativer. Det kreves 75% riktige svar i alle fag for å bestå eksamen. Fagsammensetning og pensum er noe annerledes enn i BSL C. Spørsmålsbanken kvalitetssikres løpende. JAA har utarbeidet rutiner for et tilbakemeldingssystem som skal sikre dette. Dersom det likevel skulle skje feil ved en prøve, er det utarbeidet felles regler for hvordan disse skal håndteres slik at de behandles så likt som mulig i de ulike JAA-landene. Praktiske prøver Innføringen av JAR FCL vil ikke vesentlig forandre strukturen på de praktiske prøvene i Norge. Da BSL C ble revidert i , baserte man seg i stor grad på det daværende utkastet til JAR FCL. Dagens LPT-er skifter navn: LPT-1 blir til ferdighetstest ( skill test ) LPT-2 blir til ferdighetskontroll ( proficiency check ) Gjennom den standardiseringen som ligger i JAR FCL, vil det være mulig å avlegge sin ferdighetskontroll hvor man vil innen JAA, uten at innholdet i prøven eller kravene til å bestå er forskjellige fra land til land. Kontrollanter Dagens system med LPT-1- og LPT-2-kontrollanter beholdes i stor grad. JAR FCL stiller imidlertid en rekke krav til den som skal bli kontrollant for å sikre at standarden på praktiske prøver i JAA-området er mest mulig lik. Dette vil åpne for at man for eksempel kan avlegge sin periodiske ferdighetskontroll i et annet JAA-land enn hjemlandet, at tilleggsutdanning tatt i andre JAA-land ikke trenger godkjenning av Luftfartstilsynet, osv. JAR FCL opererer med følgende kategorier kontrollanter: FE(A) og FE(H) - Kontrollant fly henholdsvis helikopter CRE(A) og CRE(H) - Klasserettighetskontrollant IRE(A) og IRE(H) - Instrumentrettighetskontrollant TRE(A) og TRE(H) - Typerettighetskontrollant FIE(A) og FIE(H) - Flygeinstruktørkontrollant 10

11 SFE(A) og SFE(H) - Syntetisk flygingskontrollant Som man kan se, er kontrollantkategoriene inndelt omtrent som instruktørkategoriene. Av kontrollantene kreves det at de selv må inneha de(n) rettigheten(e) de skal utføre ferdighetstest/-kontroll for. Dette kreves også av instruktørene. I tillegg kreves det at kontrollantene har gyldige instruktørrettigheter for de(n) rettigheten(e) de skal utføre ferdighetstest/-kontroll for. Detaljer med hensyn til krav, rutiner osv. for å bli kontrollant vil bli å finne i kapittel I i JAR FCL 1 og 2. 11

12 DEL 4 - Oppsummering Hvem vil ha nytte av JAR FCL? Overgangen til JAR FCL vil som du ser få liten betydning for de fleste flygere i Norge. Vi vil stort sett kunne fortsette å fly som om ingenting var hendt! Unntakene gjelder i hovedsak: Norske trafikkflygere som arbeider i andre JAA-land Flygere i norske selskap som opererer JAA-registrerte fly/helikoptre Instruktører på skoler som utdanner i henhold til JAR FCL Disse tre gruppene vil, etter hvert som JAR FCL innføres i Europa, kunne tjene på å bytte sine nasjonale sertifikater til JAR FCL-sertifikater. Dette kan med fordel kombineres med den LPT-2/ferdighetskontroll vi i Norge allerede har innarbeidet. Privatflygere som eventuelt måtte ønske å føre luftfartøy registrert i andre JAA-land, vil også kunne ha nytte av et JAR FCL-sertifikat, såfremt de ikke benytter muligheten som ligger i EU/EØS-direktivet om anerkjenning av nasjonale PPL (se BSL C 1-4). Øvre aldersgrenser Øvre grense i JAR FCL for å tjenestegjøre innen ervervsmessig lufttransport ( Commercial Air Transport ) er satt til 60 år. Man kan imidlertid fly som eller med styrmann inntil fylte 65 år, som er den absolutt øvre grensen. For andre virksomheter, som arbeid fra luften (Aerial Work), er det ingen øvre aldersgrense i JAR FCL. Arbeid fra luften omfatter andre ervervsmessige virksomheter enn lufttransport, for eksempel skoleflyging, fotoflyging, overvåkingsflyging osv. Vi gjør oppmerksom på at det per dags dato finnes to nasjonale avvik innen JAA: Frankrike og Den tsjekkiske republikk har kunngjort avvikende aldersgrenser. Dispensasjon fra JAR FCL Hovedhensikten med JAA og JAR-ene er at vi gjensidig skal kunne anerkjenne alle rettigheter uten formaliteter medlemslandene imellom. For at dette skal kunne gjennomføres, er vi helt avhengige av at JAA-landene praktiserer reglene så likt som mulig. For å sikre dette har JAA et inspeksjonssystem. Team med inspektører fra andre medlemsland vil jevnlig komme på inspeksjon for å kontrollere at nasjonale luftfartsmyndigheter etterlever og håndhever JAR-ene slik de er ment. Rent praktisk betyr dette at også Norge vil bli besøkt av teamet for å sikre at Luftfartstilsynet følger JAR FCL. Dersom teamet avdekker avvik, vil disse bli rapportert til JAA, som så avgjør om dette skal få følger for anerkjenningen av JAR FCL-sertifikater utstedt i Norge. Muligheten for å dispensere fra de generelle reglene i JAR FCL er svært begrenset. Ingen bør derfor regne med å få dispensasjon. 12

13 Når trenger jeg å gjøre noe i forbindelse med JAR FCL? Dersom du tilhører den store gruppen av norske flygere som ikke trenger et JAR FCLsertifikat, behøver du ikke gjøre noe som helst før du skal ha din neste LPT-2. Denne skal da avlegges i henhold til JAR FCL, og vil hete ferdighetskontroll ( proficiency check ). For norske flygere får dette som nevnt minimal betydning, fordi vår LPT-2 er basert på JAR FCL. Kontrollanten du flyr med må være en JAR FCL godkjent kontrollant. Du trenger ingen LPT-2 dersom du benytter deg av muligheten til å forlenge din PPL SEL-rettighet via den såkalte 12-timers-regelen som er beskrevet tidligere i denne veiledningen. Mer informasjon? Du kan lese mer om JAR FCL på Luftfartstilsynets hjemmeside på internett. Der finner du også en lenke til JAAs og Norsk Aeros hjemmeside. Vil du abonnere på JAR FCL, kan du ta kontakt med Norsk Aero AS, Postboks 383 Sentrum, 0102 Oslo, telefon: , e-post: Dersom du har ytterligere spørsmål, kan du kontakte Luftfartstilsynet: Adresse: Postboks 8050 Dep, N-0031 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Internett: 13

BSL B. Flytekniske bestemmelser

BSL B. Flytekniske bestemmelser BSL B Flytekniske bestemmelser FARTØYDOKUMENTER Luftdyktighetsbevis Vedlikeholdsrapport Flygehåndbok Masse- og balanseunderlag Radiosertifikat fra Post- og teletilsynet Miljødyktighetsbevis Reisejournal

Detaljer

av 26. august 2010 om kommisjonsforordning XXX/2010 om fastsettelse av gjennomføringsregler for sertifisering av flygere

av 26. august 2010 om kommisjonsforordning XXX/2010 om fastsettelse av gjennomføringsregler for sertifisering av flygere Det europeiske flysikkerhetsbyrå 26. aug. 2010 UTTALELSE NR. 04/2010 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 26. august 2010 om kommisjonsforordning XXX/2010 om fastsettelse av gjennomføringsregler for

Detaljer

BSL JAR FCL 2, SEKSJON I - 1. JAR FCL Kontrollanter - formål JAR FCL Examiners Purposes

BSL JAR FCL 2, SEKSJON I - 1. JAR FCL Kontrollanter - formål JAR FCL Examiners Purposes BSL JAR FCL 2, SEKSJON 1 1 - I - 1 KAPITTEL I - KONTROLLANTER (Helikopter) SUBPART I EXAMINERS (Helicopter) JAR FCL 2.420 Kontrollanter - formål JAR FCL 2.420 Examiners Purposes Det finnes 5 kontrollantroller:

Detaljer

EUROPA KOMMISJONEN VEDLEGG TIL EASA-UTTALELSE NR. 03/2013 KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../..

EUROPA KOMMISJONEN VEDLEGG TIL EASA-UTTALELSE NR. 03/2013 KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../.. EUROPA KOMMISJONEN Brussel, XXX EASA uttalelse 03/2013 [...](2013) XXX utkast VEDLEGG TIL EASA-UTTALELSE NR. 03/2013 KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../.. av XXX med endring av kommisjonsforordning (EU)

Detaljer

Nr. 3 2001 Side 227 356 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2001 Side 227 356 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2001 Side 227 356 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 23. april 2001 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2000 Okt. 16. Deleg. av myndighet

Detaljer

BSL JAR FCL 1, SEKSJON H - 1. JAR-FCL Instruksjon - generelt JAR FCL Instruction General

BSL JAR FCL 1, SEKSJON H - 1. JAR-FCL Instruksjon - generelt JAR FCL Instruction General BSL JAR FCL 1, SEKSJON 1 1 - H - 1 KAPITTEL H INSTRUKTØRRETTIGHETER (FLY) SUBPART H INSTRUCTOR RATINGS (Aeroplane) JAR-FCL 1.300 Instruksjon - generelt JAR FCL 1.300 Instruction General En person kan ikke

Detaljer

PRESENTASJON AV SKOLEHÅNDBOK V 6.1

PRESENTASJON AV SKOLEHÅNDBOK V 6.1 PRESENTASJON AV SKOLEHÅNDBOK V 6.1 Skolehåndbok versjon 6.1 med LAPL Introduksjon Introduction Organisasjon Treningsarkiv Vær og høyder Kreditering Denne skolehåndboken er utgitt av Norges Luftsportforbund

Detaljer

NLF skolesjefsseminar 8. november 2014

NLF skolesjefsseminar 8. november 2014 NLF skolesjefsseminar 8. november 2014 Wiggo Nystuen Operativ utdanning FCL.740 Gyldighet og fornyelse av klasse- og typerettigheter (b) Fornyelse. Dersom en klasse- eller typerettighet er utløpt, skal

Detaljer

Nytt EASA-regelverk Regulation Aircrew

Nytt EASA-regelverk Regulation Aircrew Nytt EASA-regelverk Regulation Aircrew Wiggo Nystuen Seksjonssjef Operativ utdanning Regulation on Aircrew Struktur/oppbygging av regelverket Hvilke områder av luftfarten omfattes av nytt regelverk Prosess

Detaljer

Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1

Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1 Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1 All flyging med mikrolette luftfartøy i Norge innenfor NLF/Mikroflyseksjonens sikkerhetssystem skal foregå i henhold til Mikroflyhåndboka som tar utgangspunkt i BSL

Detaljer

JAR FCL 1.420 Kontrollanter - formål JAR FCL 1.420 Examiners Purposes. (a) Flygekontrollant - fly (FE(A)). (a) Flight examiner aeroplane (FE(A)).

JAR FCL 1.420 Kontrollanter - formål JAR FCL 1.420 Examiners Purposes. (a) Flygekontrollant - fly (FE(A)). (a) Flight examiner aeroplane (FE(A)). KAPITTEL I - KONTROLLANTER (FLY) SUBPART I EXAMINERS (AEROPLANE) JAR FCL 1.420 Kontrollanter - formål JAR FCL 1.420 Examiners Purposes Det finnes 6 kontrollantroller: Six roles of an examiner are recognised:

Detaljer

BSL JAR FCL2, SEKSJON H - 1. (i) nye helikoptre introduseres; eller (i) new helicopters are introduced; or

BSL JAR FCL2, SEKSJON H - 1. (i) nye helikoptre introduseres; eller (i) new helicopters are introduced; or BSL JAR FCL2, SEKSJON 1 1 - H - 1 KAPITTEL H INSTRUKTØRRETTIGHETER (Helikopter) SUBPART H INSTRUCTOR RATINGS (Helicopter) JAR-FCL 2.300 Instruksjon - generelt JAR FCL 2.300 Instruction General (Se Vedlegg

Detaljer

EASA OPS Nytt regelverk for luftfartsoperasjoner

EASA OPS Nytt regelverk for luftfartsoperasjoner EASA OPS Nytt regelverk for luftfartsoperasjoner Innhold: I. EASA OPS II. Tidsplan III. Overgangsregler I. Om EASA OPS EASA Oppbygging av EASA regelverket Hovedpunkter hva er nytt EASA (European Aviation

Detaljer

NOR/311R1178.ms OJ L 311/11, p. 1-193 COMMISSION REGULATION (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011 laying down technical requirements and

NOR/311R1178.ms OJ L 311/11, p. 1-193 COMMISSION REGULATION (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011 laying down technical requirements and NOR/311R1178.ms OJ L 311/11, p. 1-193 COMMISSION REGULATION (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant

Detaljer

Eksternhøring - Forskrift om flyging med mikrolett luftfartøy, BSL D 4-8

Eksternhøring - Forskrift om flyging med mikrolett luftfartøy, BSL D 4-8 Adresseliste Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Christian Wadahl 200403471-4/505/CUH 30. september Uhlen 2004 Telefon direkte: Deres referanse: Deres dato: 23317867 Eksternhøring - Forskrift om

Detaljer

Forordning 965/2013 (EASA OPS)

Forordning 965/2013 (EASA OPS) Workshop 1 Nytt flyoperativt regelverk Forordning 965/2013 (EASA OPS) Forsøke å forklare: - Hva forordning 965/2012 er - Hovedinnhold - Gjennomføring i Norge Regulation (forordning) 965/2012 Regulation

Detaljer

Brussel, C. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR.../... om krav til personell. (EØS-relevant tekst)

Brussel, C. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR.../... om krav til personell. (EØS-relevant tekst) REV 06.09.2011 NO 1 1 In accordance with Article 32 (1) of the Basic Regulation, the Agency provides for translations of its Opinions. These translations may be revised and updated from time to time, depending

Detaljer

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Gardermoen Februar 2009 Luftfartstilsynets Den første f 8 var skrevet for de første f mikroflyene på p 80 tallet. Side 2 av 12 FORSKRIFT OM FLYGING MED MIKROLETTE

Detaljer

Status i arbeidet med nytt EASA-regelverk

Status i arbeidet med nytt EASA-regelverk Status i arbeidet med nytt EASA-regelverk Hva er EASA? European Aviation Safety Agency EUs flysikkerhets byrå (ekspertorgan innen sivil luftfart) Målsetting: Høyt og standardisert sikkerhetsnivå innen

Detaljer

PRIVATFLYGER (PPL) UTDANNELSE I DRAMMEN FLYKLUBB. Drammen Flyklubb - Motorflyskolen 1

PRIVATFLYGER (PPL) UTDANNELSE I DRAMMEN FLYKLUBB. Drammen Flyklubb - Motorflyskolen 1 PRIVATFLYGER (PPL) UTDANNELSE I DRAMMEN FLYKLUBB 1 DRAMMEN FLYKLUBB - MOTORFLYSKOLEN Skoletillatelse gitt av Luftfartstilsynet som omfatter: Teoriutdannelse til privatflygersertifikat Praktisk utdannelse

Detaljer

KAPITTEL D CPL (fly) - CPL(A) SUBPART D COMMERCIAL PILOT LICENCE (Aeroplane) CPL(A)

KAPITTEL D CPL (fly) - CPL(A) SUBPART D COMMERCIAL PILOT LICENCE (Aeroplane) CPL(A) BSL JAR FCL 1, SEKSJON 1 1 - D - 1 KAPITTEL D CPL (fly) - CPL(A) SUBPART D COMMERCIAL PILOT LICENCE (Aeroplane) CPL(A) JAR FCL 1.140 Minstealder JAR FCL 1.140 Minimum age En kandidat til CPL(A) må være

Detaljer

VEDLEGG TIL EASA-UTTALELSE 07/2013. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.../.. av XXX

VEDLEGG TIL EASA-UTTALELSE 07/2013. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.../.. av XXX EUROPAKOMMISJONEN Brussel, XXX [...](2013) XXX utkast VEDLEGG TIL EASA-UTTALELSE 07/2013 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr..../.. av XXX med endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2012 av 3. august 2012

Detaljer

BSL JAR FCL 1 SEKSJON 1 1 - F - 1. (1) alle enmotors stempelmotorfly (land); (1) all single-engine piston aeroplanes (land);

BSL JAR FCL 1 SEKSJON 1 1 - F - 1. (1) alle enmotors stempelmotorfly (land); (1) all single-engine piston aeroplanes (land); BSL JAR FCL 1 SEKSJON 1 1 - F - 1 KAPITTEL F TYPE- OG KLASSERETTIGHETER (fly) SUBPART F CLASS AND TYPE RATING (Aeroplane) JAR-FCL 1.215 Klasserettigheter (A) JAR FCL 1.215 Class ratings (A) (Se Vedlegg

Detaljer

Nytt EASA-regelverk Regulation Aircrew

Nytt EASA-regelverk Regulation Aircrew Nytt EASA-regelverk Regulation Aircrew Wiggo Nystuen / Thor Magnar Olsen Operativ utdanning Innhold Hvilke områder av luftfarten som ikke omfattes av nytt regelverk Struktur Regulation Aircrew Part-FCL:

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... om krav til myndigheter og krav til organisasjoner

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... om krav til myndigheter og krav til organisasjoner NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Brussel, C Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om krav til myndigheter og krav til organisasjoner (EØS-relevant tekst) NO NO Forslag

Detaljer

Informasjon fra Luftfartstilsynet

Informasjon fra Luftfartstilsynet Informasjon fra Luftfartstilsynet Trond-Eirik Strand, sjeflege Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47

Detaljer

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider Page 1 of 5 DATO: FOR-2010-01-05-1 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) AVD/DIR: Luftfartstilsynet PUBLISERT: I 2010 hefte 1 IKRAFTTREDELSE: 2010-01-15 SIST-ENDRET: ENDRER: FOR-1979-04-20-4566 GJELDER

Detaljer

1080 OPERASJONELLE PROSEDYRER BSL D 3-1

1080 OPERASJONELLE PROSEDYRER BSL D 3-1 INFORMASJON TIL OMBORDVÆRENDE PERSONER: Fartøysjefen skal sørge for at besetningsmedlemmer og passasjerer er gjort kjent med plassering og bruk av: Sikkerhetsbelter Nødutganger Redningsvester, hvis medføring

Detaljer

Veiledning og retningslinjer til forordning (EU) 2015/340

Veiledning og retningslinjer til forordning (EU) 2015/340 Veiledning og retningslinjer til forordning (EU) 2015/340 Innhold 1. Innledning... 2 2. Søknadsskjemaer flygeledere og utdanningsorganisasjoner for flygeledere... 2 3. Luftfartstilsynets saksbehandlingstid

Detaljer

Høring forskriftsendringer som følge av nye regler om treningsorganisasjoner for allmennflysegmentet

Høring forskriftsendringer som følge av nye regler om treningsorganisasjoner for allmennflysegmentet Til alminnelig høringsliste med tillegg som vist i vedlegg Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: +47 97755386 : 29.01.2018 : 17/20107-2 Norge Høring forskriftsendringer som følge av nye regler

Detaljer

TRAFIKKFLYGERPROGRAM ATPL-A TEORI + CPL/IR ME + LOFT + MCC

TRAFIKKFLYGERPROGRAM ATPL-A TEORI + CPL/IR ME + LOFT + MCC TRAFIKKFLYGERPROGRAM ATPL-A TEORI + CPL/IR ME + LOFT + MCC MCC ATPL + CPL/IR ME LOFT INNHOLD Side 3: Innledning Side 4: Studieretning Norge - Professional Pilot Program Side 6: Studieretning USA/Norge

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. /

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / av [ ] om fastsettelse av krav og administrative framgangsmåter i forbindelse med drift av luftfartøyer

Detaljer

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold Mats Torbiornsson 13. Mai 2011 Krav, etablering og gjennomføring av vedlikehold på helikopter Side 2 Norsk Luftambulanse AS Påbegynt 9.924 oppdrag hvorav

Detaljer

KAPITTEL N - FLYGEBESETNING

KAPITTEL N - FLYGEBESETNING KAPITTEL N - FLYGEBESETNING Merknad: Det refereres til JAR-FCL i dette kapittelet. Der dette forekommer må man merke seg at inntil JAR-FCL er implementert, er det de tilsvarende nasjonale forskrifter som

Detaljer

Nordre Vestfold Mikroflyklubb. Lover og regler

Nordre Vestfold Mikroflyklubb. Lover og regler Nordre Vestfold Mikroflyklubb Lover og regler Vi skal lære Hvilke lover som gjelder for deg Hvilke regler du må etterleve Når og hvor du kan og ikke kan fly Hvilke dokumenter du må ha iorden for å fly

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/445 of 17 March 2015 amending Regulation (EU) No 1178/2011 as regards technical requirements and administrative

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/445 of 17 March 2015 amending Regulation (EU) No 1178/2011 as regards technical requirements and administrative COMMISSION REGULATION (EU) 2015/445 of 17 March 2015 amending Regulation (EU) No 1178/2011 as regards technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Demoflyging / Introduksjonsflyging under

Demoflyging / Introduksjonsflyging under Demoflyging / Introduksjonsflyging under Innføring av felleseuropeiske operative driftsregler (EASA OPS) medfører en del lempelser sammenlignet med tidligere gjeldene regelverk: Det tillates deling av

Detaljer

KAPITTEL A GENERELLE KRAV SUBPART A GENERAL REQUIREMENTS

KAPITTEL A GENERELLE KRAV SUBPART A GENERAL REQUIREMENTS BSL JAR FCL 1, SEKSJON 1 1 - A - 1 KAPITTEL A GENERELLE KRAV SUBPART A GENERAL REQUIREMENTS JAR-FCL 1.001 Definisjoner og forkortelser JAR FCL 1.001 Definitions and Abbreviations (Se IEM FCL 1.001) (See

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Brussel, C Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative

Detaljer

KAPITTEL A GENERELLE KRAV SUBPART A GENERAL REQUIREMENTS

KAPITTEL A GENERELLE KRAV SUBPART A GENERAL REQUIREMENTS BSL JAR FCL 1, SEKSJON 1 1 A 1 KAPITTEL A GENERELLE KRAV SUBPART A GENERAL REQUIREMENTS JAR-FCL 1.001 Definisjoner og forkortelser JAR FCL 1.001 Definitions and Abbreviations (Se IEM FCL 1.001) (See IEM

Detaljer

UTTALELSE NR. 02/2007 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ

UTTALELSE NR. 02/2007 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ UTTALELSE NR. 02/2007 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ om en kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering

Detaljer

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 02.01.2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 3-1 og 13-8.

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 02.01.2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 3-1 og 13-8. Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. Fastsatt av Samferdselsdepartementet 02.01.2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 3-1 og 13-8. Kapittel I. Innledende og generelle gebyrbestemmelser

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0071.lbjo OJ L 23/14, p. 27-30 COMMISSION REGULATION (EU) No 71/2014 of 27 January 2014 amending Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related

Detaljer

Luftfartstilsynet 1 2 3

Luftfartstilsynet 1 2 3 Luftfartstilsynet 1 2 3 Jfr. adresseliste Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Astrid Nordahl 201006320-4/505/ANO 7. juni 2011 Telefon direkte: Deres referanse: Deres dato: 90 05 32 38 Hørings-

Detaljer

Flysertifikat i Rygge Flyklubb

Flysertifikat i Rygge Flyklubb Flysertifikat i Del 1 Introduksjon side 2 Del 2 Hva kreves for å ta flysertifikat side 3 Del 3 Teoriundervisning side 4 Del 4 Praktisk flyvning side 8 Del 5 Kostnader side 10 Del 6 Etter du har tatt sertifikat

Detaljer

Uttalelse nr. 03/2013. Kvalifikasjoner for flyging i instrumentværforhold (IMC)

Uttalelse nr. 03/2013. Kvalifikasjoner for flyging i instrumentværforhold (IMC) Det europeiske flysikkerhetsbyrå - Regelverksdirektoratet Uttalelse nr. 03/2013 Kvalifikasjoner for flyging i instrumentværforhold (IMC) RELATERT TIL NPA/CRD 2011-16 RMT.0199 & RMT.0198 (FCL.008 (a) &

Detaljer

Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet.

Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet. Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet. Geir Hamre, Seksjonssjef Operativ helikopter Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ

Detaljer

Flysertifikat i Rygge Flyklubb

Flysertifikat i Rygge Flyklubb Flysertifikat i Del 1 Introduksjon side 2 Del 2 Hva kreves for å ta flysertifikat side 2 Del 3 Teoriundervisning side 3 Del 4 Praktisk flyvning side 6 Del 5 Kostnader side 8 Del 6 Etter du har tatt sertifikat

Detaljer

Status for tilrådningene i NOU 2001:21 pr desember 2009.

Status for tilrådningene i NOU 2001:21 pr desember 2009. VEDLEGG 1 Status for tilrådningene i NOU 2001:21 pr desember 2009. 1. Ansvarsfordelingen mellom Oljedirektoratet, Luftfartstilsynet og Sjøfartsdirektoratet : Utvalget tilrår at Luftfartstilsynet gis utvidet

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for ikkekommersielle luftfartsoperasjoner

Detaljer

Statutter for NTH Flyklubb. 1. januar, 2000

Statutter for NTH Flyklubb. 1. januar, 2000 Statutter for NTH Flyklubb 1. januar, 2000 1 1 Statutter for flyging med flygebevis 1. All flyaktivitet som er forbundet med NTH Flyklubb skal skje i samsvar med følgende regelverk: Lov om luftfart Bestemmelser

Detaljer

Det europeiske flysikkerhetsbyrå 13. des. 2010 UTTALELSE NR. 07/2010. av 13. desember 2010

Det europeiske flysikkerhetsbyrå 13. des. 2010 UTTALELSE NR. 07/2010. av 13. desember 2010 Det europeiske flysikkerhetsbyrå 13. des. 2010 UTTALELSE NR. 07/2010 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 13. desember 2010 om kommisjonsforordning XXX/2010 om fastsettelse av gjennomføringsregler for

Detaljer

MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning. Pilot flyskole AS februar 2012

MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning. Pilot flyskole AS februar 2012 MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning Pilot flyskole AS februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Pilot flyskole AS, Sandefjord MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning Dato for vedtak: 24.02.2012

Detaljer

Høring ny forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner

Høring ny forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner Jf. høringsliste Vår saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon: +47 75585000 Vår dato: 13. mai 2015 Vår referanse: 15/01615-1 -3/505/AFV Deres dato: Deres referanse: Høring ny forskrift om validerings-

Detaljer

Høringsnotat - Tre forordninger om OSD - Forordning (EU) No 69/2014, forordning (EU) No 70/2014 og forordning (EU) No 71/2014

Høringsnotat - Tre forordninger om OSD - Forordning (EU) No 69/2014, forordning (EU) No 70/2014 og forordning (EU) No 71/2014 Høringsinstanser i følge liste Saksbehandler: Lissi M. D. Rasmussen Telefon direkte: +47 98261685 : 27.02.2014 : 09/01158-23 Deres dato Deres referanse: Høringsnotat - Tre forordninger om OSD - Forordning

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1 Det europeiske flysikkerhetsbyrå 10. oktober 2008 UTTALELSE NR. 06/2008 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 10. oktober 2008 om en kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003

Detaljer

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. desember.2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 3-1 og 13-8.

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. desember.2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 3-1 og 13-8. Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. Fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. desember.2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 3-1 og 13-8. Kapittel I. Innledende og generelle

Detaljer

Statutter for NTNU Flyklubb. NTNU Flyklubb

Statutter for NTNU Flyklubb. NTNU Flyklubb Statutter for NTNU Flyklubb NTNU Flyklubb 2015 1 1 Statutter for flyging med flygebevis 1. All flyaktivitet som er forbundet med NTNU Flyklubb skal skje i samsvar med følgende regelverk: Lov om luftfart

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I LUFTFARTSFAG. 180 studiepoeng TROMSØ OG BARDUFOSS. Godkjent i Instituttstyret

STUDIEPLAN BACHELOR I LUFTFARTSFAG. 180 studiepoeng TROMSØ OG BARDUFOSS. Godkjent i Instituttstyret STUDIEPLAN BACHELOR I LUFTFARTSFAG 180 studiepoeng TROMSØ OG BARDUFOSS Godkjent i Instituttstyret 18.09.2012 Studieplanen er godkjent av styret ved Naturvitenskap og teknologi den 27.09.2012 Navn: Bokmål:

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Dokka flyplass, Thomlevold

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Dokka flyplass, Thomlevold Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: +47 97755386 Vår dato: 26.10.2015 Vår referanse: 13/04492-5 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon

Detaljer

KAPITTEL N - FLYGEBESETNING

KAPITTEL N - FLYGEBESETNING KAPITTEL N - FLYGEBESETNING Merknad: Det refereres til JAR-FCL i dette kapittelet. Der dette forekommer må man merke seg at inntil JAR-FCL er implementert, er det de tilsvarende nasjonale forskrifter som

Detaljer

Jeg er ansatt som flygende personell i et norsk flyselskap og ønsker med dette å gi mitt innspill på endring av Utlendingsregelverket.

Jeg er ansatt som flygende personell i et norsk flyselskap og ønsker med dette å gi mitt innspill på endring av Utlendingsregelverket. Fra: Øyvind Berven [mailto:oyvind.berven@gmail.com] Sendt: 28. november 2012 21:03 Til: Postmottak AD Emne: 12/1221 Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart Jeg er ansatt som flygende

Detaljer

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu Opinion 03/2009 Description: Language: [NO]-Opinion 03/2009 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 03/2009 Related NPA(s): NPA 2008-06 European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne,

Detaljer

Hjelpeinstruktørutdannelsen.

Hjelpeinstruktørutdannelsen. Hjelpeinstruktørutdannelsen. Informasjon som tar for seg hjelpinstruktørutdannelsen og veien videre til å bli hovedinstruktør. Skrevet mai 2003 av Arne H. Hillestad, Fagsjef / NLF Instruktørutdannelsen,

Detaljer

SKOLEHÅNDBOK Motorfly. Norges Luftsportforbund. Motorflyseksjonen

SKOLEHÅNDBOK Motorfly. Norges Luftsportforbund. Motorflyseksjonen seksjonen Side 1 av 109 for FLYKLUBBSKOLER Norges Luftsportforbund seksjonen Kopiering, salg eller distribusjon er ikke tillatt uten tillatelse fra NLF. seksjonen Side 2 av 109 INNHOLDSFORTEGNELSE OG ADMINISTRASJON

Detaljer

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt.

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Rap.: 35/2000 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 04.07.2000 Luftfartøy -type og reg.: Saab 91B Safir, LN-HHS -fabr. år: 1952 -motor: Lycoming O-435A,

Detaljer

NOR/314R0245.hza OJ L 74/14, p

NOR/314R0245.hza OJ L 74/14, p NOR/314R0245.hza OJ L 74/14, p. 33-57 COMMISSION REGULATION (EU) No 245/2014 of 13 March 2014 amending Commission Regulation (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011 laying down technical requirements and

Detaljer

Privatflygersertifikat, PPL(A) i Bergen Aero Klubb

Privatflygersertifikat, PPL(A) i Bergen Aero Klubb Privatflygersertifikat, PPL(A) i Bergen Aero Klubb Anbefalt rekkefølge: 1. Fly en prøvetur før du bestemmer deg. 2. Gå til flylege for å få slått fast at du kan få legeattest. 3. Meld deg på kurs i Bergen

Detaljer

BSL JAR FCL 2, SEKSJON F - 1. JAR-FCL Åpen JAR FCL Intentionally blank

BSL JAR FCL 2, SEKSJON F - 1. JAR-FCL Åpen JAR FCL Intentionally blank BSL JAR FCL 2, SEKSJON 1 1 - F - 1 KAPITTEL F TYPERETTIGHETER (Helikopter) SUBPART F TYPE RATINGS (Helicopter) JAR-FCL 2.215 Åpen JAR FCL 2.215 Intentionally blank JAR-FCL 2.220 Typerettigheter (H) JAR

Detaljer

INNHOLD DEFINISJONER...39. ÅRSRAPPORT 2001 Luftfartstilsynet

INNHOLD DEFINISJONER...39. ÅRSRAPPORT 2001 Luftfartstilsynet INNHOLD 1. VIRKSOMHETSKRAV OG VIRKSOMHETSIDÉ...5 2. FLYSIKKERHETSUTVIKLINGEN I SIVIL LUFTFART...5 2.1 UTVIKLINGEN INNEN ERVERVSMESSIG FLYGING...5 2.1.1 Utviklingen innen ruteflyging...6 2.1.2 Utviklingen

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet 2017

Høring - utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet 2017 Dato Referanse Notat Saksbehandler Toril Emma Madsen, tlf. +47 98261695 Til Høring - utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet 2017 1. Innledning Luftfartstilsynet har på anmodning fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

KAPITTEL A GENERELLE KRAV SUBPART A GENERAL REQUIREMENTS

KAPITTEL A GENERELLE KRAV SUBPART A GENERAL REQUIREMENTS BSL JAR FCL 2, SEKSJON 1 1 - A - 1 KAPITTEL A GENERELLE KRAV SUBPART A GENERAL REQUIREMENTS JAR-FCL 2.001 Definisjoner og forkortelser JAR FCL 2.001 Definitions and Abbreviations (Se IEM FCL 2.001) (See

Detaljer

LOVER OG BESTEMMELSER. Bok 5

LOVER OG BESTEMMELSER. Bok 5 LOVER OG BESTEMMELSER Bok 5 Michael Katz Nedre Romerike Flyklubb michael@katz.no 6. august 2009 Innhold 1 Bestemmelser for Sivil Luftfart (BSL) 3 1.1 Visuelle Flygeregler (BSL-F)..............................

Detaljer

Deres dato Deres referanse: Høring - endrede krav til språkferdigheter flygeledere og AFIS/HFISfullmektiger

Deres dato Deres referanse: Høring - endrede krav til språkferdigheter flygeledere og AFIS/HFISfullmektiger Publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside Saksbehandler: Torgeir Øines Telefon direkte: 90638699 : 04.10.2017 : 17/06264-7 Deres dato Deres referanse: Høring - endrede krav til språkferdigheter flygeledere

Detaljer

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221. Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221. Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart Fra: Morten Lunde [mailto:mo-lun2@online.no] Sendt: 5. desember 2012 11:06 Til: Postmottak AD Emne: 12/1221 Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no Deres ref.: 12/1221 Høringssvar -

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Utkast. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Utkast. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Utkast Brussel,... C KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr..../... av [ ] med endring av kommisjonsforordning (EU) nr. / som fastslår tekniske krav og administrative prosedyrer

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I

STUDIEPLAN BACHELOR I STUDIEPLAN BACHELOR I LUFTFARTSFAG - 180 studiepoeng Gjeldende fra høst 2014 Universitetet i Tromsø Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Godkjent i Instituttstyret IIS: 18.09.2012 Godkjent i Studieutvalget

Detaljer

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221. Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221. Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart Fra: solveig ryeng [mailto:solveigryeng@hotmail.com] Sendt: 3. desember 2012 11:26 Til: Postmottak AD Emne: Ad Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart Arbeidsdepartementet Sendt pr.

Detaljer

1. KLUBBENS- / GRUPPENS ORGANISASJON

1. KLUBBENS- / GRUPPENS ORGANISASJON Klubb: Oppdal flyklubb Følgende funksjoner/navn var til stede: Sted/dato: Oppdal flyplass, Fagerhaug 3. juli 2017, kl 12:00 Otto Vollan, operativ leder Odd Nyberg, skolesjef Erlend Eithun, teknisk leder

Detaljer

FLYRAPPORTHEFTE. Akroutsjekk for FLYKLUBBSKOLER

FLYRAPPORTHEFTE. Akroutsjekk for FLYKLUBBSKOLER Akroutsjekk for FLYKLUBBSKOLER Norges Luftsportsforbund Norges Luftsportsforbund/ AS Kopiering, salg eller distribusjon av flyrapportheftet er ikke tillatt uten tillatelse fra NLF/NAK. Flyrapportheftet

Detaljer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer HMS I 1986 ble deler av arbeidsmiljøloven gjort gjeldende for besetningsmedlemmer

Detaljer

Kapittelinndeling. Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET. Kapittel 02 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Kapittel 03 OPERATIVE BESTEMMELSER

Kapittelinndeling. Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET. Kapittel 02 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Kapittel 03 OPERATIVE BESTEMMELSER Kapittelinndeling Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET Kapittel 02 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Kapittel 03 OPERATIVE BESTEMMELSER Kapittel 04 UTDANNING AV MIKROFLYGERE Kapittel 05 TEKNISKE BESTEMMELSER Kapittel

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE 30. MARS 2007 PÅ STAVANGER LUFTHAVN SOLA MED CESSNA U206 G, LN-ACZ

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE 30. MARS 2007 PÅ STAVANGER LUFTHAVN SOLA MED CESSNA U206 G, LN-ACZ Avgitt juli 2008 RAPPORT SL 2008/09 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE 30. MARS 2007 PÅ STAVANGER LUFTHAVN SOLA MED CESSNA U206 G, LN-ACZ Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf:

Detaljer

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl. HVEM KAN KJØRE TRUCK? Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.a 24) Når truck brukes til kjøring langs offentlig

Detaljer

FLYRAPPORT HEFTE Mørkeflyging. for FLYKLUBBSKOLER

FLYRAPPORT HEFTE Mørkeflyging. for FLYKLUBBSKOLER Mørkeflyging for FLYKLUBBSKOLER Norges Luftsportsforbund Motorflyseksjon Kopiering, salg eller distribusjon av skoleprogrammet er ikke tillatt uten tillatelse fra NLF/NAK. Side 2 TIL PPL (A) FOR KLUBBSKOLE

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 41/2001 Telefaks: Avgitt: 25. oktober 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 41/2001 Telefaks: Avgitt: 25. oktober 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 41/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 25. oktober 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting that Regulation 1 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/140

Detaljer

Skolesjefseminar 2012

Skolesjefseminar 2012 Skolesjefseminar 2012 Motorflyseksjonen Gardermoen 17.11.2012 Leder i MFS Lars Øyno Pågående arbeid i MFS Gangtidsforlengelser i NLF CAMO ok! Part-M under revisjon NLF CAMO også ukontrollert miljø NLF

Detaljer

Informasjons- og høringsbrev: Felleseuropeiske regler om steril førerkabin i luftfartøyer

Informasjons- og høringsbrev: Felleseuropeiske regler om steril førerkabin i luftfartøyer Høringsinstanser iht. liste Vår saksbehandler: Tom Egil Herredsvela Vår dato: 3. november 2014 Vår referanse: 13/04436 Informasjons- og høringsbrev: Felleseuropeiske regler om steril førerkabin i luftfartøyer

Detaljer

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221 DETTE ER LAST CALL FOR VÅR BRANSJE!

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221 DETTE ER LAST CALL FOR VÅR BRANSJE! 1 Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no Deres ref.: 12/1221 DETTE ER LAST CALL FOR VÅR BRANSJE! Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart Jeg er ansatt som flygende

Detaljer

Nytt regelverk, innføring og praktiske konsekvenser for oppnevnte flyleger

Nytt regelverk, innføring og praktiske konsekvenser for oppnevnte flyleger Nytt regelverk, innføring og praktiske konsekvenser for oppnevnte flyleger JAR-FCL 3, amendment (oppdatering) 5 BSL G 2-3 helsekrav for flygeledere Andre endringer Rolf Heimberg, flymedisinsk seksjon Side

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ BERGEN LUFTHAVN FLESLAND 10. MAI 2010 MED REIMS AVIATION F172M SKYHAWK, LN-MTC

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ BERGEN LUFTHAVN FLESLAND 10. MAI 2010 MED REIMS AVIATION F172M SKYHAWK, LN-MTC Avgitt august 2010 RAPPORT SL 2010/13 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ BERGEN LUFTHAVN FLESLAND 10. MAI 2010 MED REIMS AVIATION F172M SKYHAWK, LN-MTC Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001

Detaljer

Høring - søknad om konsesjon for Sauda helikopterplass

Høring - søknad om konsesjon for Sauda helikopterplass Jf. adresseliste Norge Saksbehandler: Finn O. Meling Telefon direkte: 45427874 : 24.07.2017 : 16/10608-11 Deres dato: 10.03.2017 Deres referanse: Bård Kjesbu Høring - søknad om konsesjon for Sauda helikopterplass

Detaljer

[NO]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note 127/2010

[NO]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note 127/2010 Opinion 04/2008 Description: Language: [NO]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 04/2008 Related regulation(s): Commission Regulation (EU) No 127/2010 Related NPA(s): NPA 2007-01

Detaljer

Privatflygersertifikat, PPL(A) i Bergen Aero Klubb

Privatflygersertifikat, PPL(A) i Bergen Aero Klubb Privatflygersertifikat, PPL(A) i Bergen Aero Klubb Anbefalt rekkefølge: 1. Fly en prøvetur før du bestemmer deg. 2. Gå til flylege for å få slått fast at du kan få legeattest. 3. Meld deg på kurs i Bergen

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

FLYRAPPORTHEFTE. Akroutsjekk for FLYKLUBBSKOLER

FLYRAPPORTHEFTE. Akroutsjekk for FLYKLUBBSKOLER Akroutsjekk for FLYKLUBBSKOLER Norges Luftsportsforbund Norges Luftsportsforbund/ AS Kopiering, salg eller distribusjon av flyrapportheftet er ikke tillatt uten tillatelse fra NLF/NAK. Flyrapportheftet

Detaljer

Sikkerhetsseminar for oppvisningsflyging 2016

Sikkerhetsseminar for oppvisningsflyging 2016 Sikkerhetsseminar for oppvisningsflyging 2016 Tidligere krav til opplæring iht AIC 13-06 Ny Forskrift om flygeoppvisning Kap 3 Oppvisningstillatelse 17 Opplæring: Før første gangs utstedelse av, eller

Detaljer