INNHOLD FORORD. DEL 1 Hovedpunkter Hvorfor nye bestemmelser? Hva er JAA? Hva er en JAR? Hva er JAR FCL? Hva skjer med BSL C?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD FORORD. DEL 1 Hovedpunkter Hvorfor nye bestemmelser? Hva er JAA? Hva er en JAR? Hva er JAR FCL? Hva skjer med BSL C?"

Transkript

1 INNHOLD FORORD DEL 1 Hovedpunkter Hvorfor nye bestemmelser? Hva er JAA? Hva er en JAR? Hva er JAR FCL? Hva skjer med BSL C? DEL 2 Overgangen Må jeg foreta meg noe i forbindelse med overgangen? Overgangsregler Bytte fra nasjonalt sertifikat til JAR FCL-sertifikat Validering og konvertering Forlengelse, fornyelse og utvidelse av rettigheter Det nye JAR FCL-sertifikatet Grandfather rights DEL 3 Utdanningen Skoler Instruktører Utdanning Syntetisk flygetrening Klasse- og typerettigheter Teoriprøver Praktiske prøver Kontrollanter DEL 4 Oppsummering Hvem vil ha nytte av JAR FCL? Øvre aldersgrenser Dispensasjoner Når trenger jeg å gjøre noe i forbindelse med JAR FCL? 1

2 FORORD Luftfartstilsynet tar sikte på å innføre JAR FCL 1 Fly og JAR FCL 2 Helikopter samt ny BSL C i Norge den 1. januar I skrivende stund er høringsperioden ennå ikke avsluttet, slik at vi må ta forbehold om at endringer fortsatt kan finne sted. JAR FCL 3 Flymedisinske krav ble innført i Norge 1. mars Innføringen av fellesbestemmelser for flysertifikater i Europa markerer et nytt og viktig skritt i retning av økt flysikkerhet gjennom et felles regelverk i alle JAA-landene. Med innføringen av JAR FCL 1, 2 og 3 legger Luftfartstilsynet forholdene til rette for at norske flygere og flyselskaper skal ha samme vilkår som de øvrige aktørene innen europeisk luftfart. Luftfartstilsynet har lagt betydelige ressurser i dette arbeidet. Vi deltar i JAA sammen med de andre europeiske luftfartsmyndighetene, i SAS-samarbeidet med Danmark og Sverige, og i et felles nordisk forum der også Island og Finland deltar. Samarbeidet i disse foraene har bidratt til et best mulig JAR FCL. Luftfartstilsynet ønsker å ha et godt samarbeid og effektiv kommunikasjon med aktørene innen norsk sivil luftfart. Overgangen til JAR FCL er grunnleggende for både norsk og europeisk luftfart, og derfor ønsker vi særlig i innføringsfasen en god dialog med markedet. Hittil har vi sendt ut forskrifter, AIC-er, MFL-er og høringsbrev, og det vil vi fortsette med. Denne veiledningen skal gi en kortfattet oversikt over de viktigste punktene som berører flertallet av norske flygere. I tillegg har vi begynt å legge ut informasjon på våre hjemmesider på internett. Luftfartstilsynet håper at informasjonen i denne veiledningen er nyttig og lærerik og at den vil lette overgangen til de nye sertifikatbestemmelsene for dere som utgjør markedet vi er satt til å betjene. God lesning! Med vennlig hilsen Per-Arne Skogstad Luftfartsdirektør 2

3 DEL 1 Hovedpunkter Hvorfor nye bestemmelser? Norge har sammen med de øvrige europeiske land underskrevet en avtale om at man fra og med 1. juli 1999 starter innføringen av et felles regelverk for flysertifikater i Europa (JAR FCL) i stedet for de nasjonale ganske forskjellige sertifikatbestemmelsene. Formålet er dels å sikre en høy og lik kvalitet i utdanningen av flygere av hensyn til flysikkerheten, dels å sikre arbeidskraftens frie bevegelighet i Europa (EU/EØS) og endelig å skape like konkurransevilkår i europeisk luftfart. Dette betyr blant annet vesentlig mindre byråkrati for flygerne. Hva er JAA? JAA er en forkortelse for Joint Aviation Authorities. Dette er en sammenslutning av europeiske luftfartsmyndigheter med det formål å utarbeide og anvende like regler for sivil luftfart i Europa. JAA består av en rekke fagkomiteer, samt en sentral enhet JAA Headquarters som ivaretar de praktiske og koordinerende funksjonene. Hovedkvarteret ligger i Hoofddorp i Nederland. I dag har JAA 20 fullverdige medlemsland samt 10 kandidatland. Hva er en JAR? JAR er forkortelsen for Joint Aviation Requirements. Dette er regelverk som JAA-landene har blitt enige om. En JAR vedtas i JAA, men får ikke rettslig status før medlemslandene har innført den i sine nasjonale forskrifter. I dag finnes JAR-er som blant annet omhandler sertifisering av flymateriell (certification), vedlikehold (maintenance), drift (operations) og sertifikat (licensing). En JAR er normalt bygget opp av to deler, Section 1, som er bestemmelser med vedlegg, og Section 2, som består av veiledende og utdypende materiale (AMC, Acceptable Means of Compliance, og IEM, Interpretative and Explanatory Material ). Alle JAR-er som er vedtatt i JAA kan bestilles via JAA Headquarters. Når en JAR er innført som norsk forskrift, kan den også bestilles via Norsk Aero AS. Hva er JAR FCL? JAR FCL (Flight Crew Licensing) regulerer rettigheter den enkelte flyger kan inneha i sitt personlige sertifikat, i motsetning til for eksempel JAR OPS som regulerer rettigheter knyttet til operatøren/selskapet/organisasjonen vedkommende arbeider for. På flysertifikatområdet Flight Crew Licensing er det utgitt en rekke JAR-er: JAR FCL 1 (Fly), som dekker utdanning og sertifikater for førere av fly JAR FCL 2 (Helikopter), som dekker utdanning og sertifikater for førere av helikoptre JAR FCL 3 (Flymedisinske krav), som dekker medisinske krav for flygere JAR-STD 1A, 2A og 3A, som dekker godkjenning av syntetiske flygetrenere 3

4 I tillegg kommer snart JAR FCL 4, som skal dekke utdanning og sertifikater for flymaskinister. På lengre sikt vil det også bli utarbeidet JAR-er for førere av blant annet seilfly og ballonger. JAR FCL 1 og 2 er inndelt i følgende kapitler: A Generelt B Soloflygingsbevis C Privatflygersertifikat PPL D Trafikkflygersertifikat CPL E Instrumentrettigheter IR F Klasse- og typerettigheter, forlengelser G Trafikkflygersertifikat ATPL H Instruktører (FI, CRI, IRI, TRI, SFI) I Kontrollanter (FE, CRE, IRE, TRE, SFE, FIE) J Teorieksamener (PPL-eksamen dekkes i kapittel C) Hva skjer med BSL C? Frem til i dag har norske sertifikatbestemmelser vært samlet i BSL C. JAR FCL er ikke ment å dekke alle detaljer, som for eksempel administrative prosedyrer. Vi vil derfor fortsatt måtte ha en BSL C i tillegg til JAR FCL. Dette er også nødvendig, fordi JAR FCL kun omhandler sertifikater og rettigheter for flygere, og ikke flytelefonistsertifikater, kabinbesetningssertifikater, flyteknikersertifikater osv. I tillegg finnes det rettigheter som ikke dekkes av JAR FCL, som rettigheter som angår for eksempel sjøfly eller skifly, snittflygingsbevis osv. For disse sertifikatene og rettighetene trenges fortsatt en BSL C. Av hensyn til dem av oss som vil beholde dagens norske flysertifikater og ikke har behov for et JAR FCL sertifikat, vil vi også trenge en BSL C som gir oss hjemmel til å beholde de rettighetene som vi har hatt frem til i dag. Den nye BSL C er delt i to deler. Del 1 består av kapittel 1 og inneholder bestemmelser som vil gjelde felles for alle sertifikatinnehavere, både de som berøres av JAR FCL og de som kun berøres av BSL C. Del 2 består av de resterende kapitlene som omhandler: BSL C Kap. 2 Sertifikater for flygere (fly og helikopter) BSL C Kap. 5 Flytelefonist-, flymaskinist- og kabinbesetningssertifikater BSL C Kap. 6 Instruktørbevis BSL C Kap. 7 Nasjonale flyteknikersertifikater BSL C Kap. 10 Flyskoler (klubb/registrert lærested) Det vil derfor være nødvendig å ta hensyn til både BSL C og JAR FCL etter innføringen! 4

5 DEL 2 - Overgangen Må jeg foreta meg noe i forbindelse med overgangen? Nei, ikke umiddelbart, men man skal orientere seg om de nye reglene. Se blant annet nedenfor under Overgangsregler. Det er ikke noe krav om at man må bytte sitt nasjonale sertifikat til et JAR FCL-sertifikat. Tvert imot sier JAR FCL at alle nasjonale sertifikater fortsetter å være gyldige også etter innføringen av JAR FCL. Overgangsregler Alle som ved overgangen til de nye bestemmelsene har godkjennelser, autorisasjoner, sertifikater eller bevis utstedt i henhold til BSL C, bevarer som nevnt sine BSL C rettigheter. Men etter innføringen av JAR FCL skal all forlengelse, fornyelse, gjenutstedelse og utvidelse av rettigheter skje i henhold til reglene i JAR FCL. Personer som har påbegynt utdanning i henhold til hittil gjeldende regler (dagens BSL C) og før innføringen av JAR FCL, tillates å fullføre utdanningen etter reglene i dagens BSL C, men utdanningen skal være avsluttet før 1. juli 2002 (fly) henholdsvis 1. januar 2003 (helikopter). Det forutsettes at flyskolene sender inn navnelister over elever som er under utdanning når overgangen finner sted. All utdanning som påbegynnes etter innføringen av JAR FCL, skal følge JAR FCLreglene og munner ut i JAR FCL-rettigheter. Bytte fra nasjonalt sertifikat til JAR FCL-sertifikat De aller fleste norske flygere trenger ikke et JAR FCL-sertifikat. For de flygere som likevel ønsker å bytte fra nasjonalt sertifikat til JAR FCL-sertifikat, gjelder følgende: Alle som skal bytte, må avlegge en ferdighetskontroll ( proficiency check, tilsvarende dagens LPT-2). I tillegg må flygerne dokumentere kjennskap til JAR FCL og JAR OPS ved å ha gjennomgått godkjente kurs. Flygere som er ansatte i selskap godkjent i henhold til JAR OPS, anses å ha dokumentert kjennskap til JAR OPS. Det finnes en overgangstabell i JAR FCL 1 (Fly) og 2 (Helikopter), hvor du finner detaljer med hensyn til hvilke nasjonale rettigheter og hvilket erfaringsnivå som gir hvilke JAR FCLrettigheter og hvilke eventuelle tilleggskrav som stilles m.v. Man må også ha en legeattest utstedt i henhold til JAR FCL 3 (Medical). Bytte av sertifikat må finne sted i det JAA-land som utstedte det nasjonale sertifikatet. Man kan ikke inneha både JAR FCL-sertifikat og et nasjonalt sertifikat. For instruktører gjelder egne overgangsregler. Dagens instruktører klasse 1, 2 og 3 kan få utstedt FI(A) respektiv FI(H) tilknyttet de rettigheter de i dag har. Instruktører med autorisasjon til typerettighetsinstruksjon kan få utstedt TRI(A) respektiv TRI(H). 5

6 Validering og konvertering Innehavere av nasjonale sertifikater utstedt i Norge som ønsker å føre fly registrert i andre land, må fortsatt oppnå anerkjenning, validering eller konvertering hos angjeldende lands myndighet, uansett om dette er et JAA-land eller ikke! Innehavere av JAR FCL-sertifikater vil som hovedregel kunne føre fly registrert i andre JAA-land uten ytterligere formaliteter etter hvert som JAA-landene innfører JAR FCL. Vi presiserer at man må være svært påpasselig med å undersøke hvilken status JAR FCL sertifikater har i de enkelte JAA-land, spesielt nå i overgangsperioden! Innehavere av sertifikater utstedt i et land utenfor JAA, for eksempel USA, kan søke om validering som tidligere. JAR FCL åpner for validering i inntil 12 måneder, under forutsetning av at blant annet erfaringskrav er oppfylt. Konvertering fra et sertifikat utstedt i et land utenfor JAA til et JAR FCL-sertifikat kan i skrivende stund ikke finne sted. Det må foreligge en avtale mellom landet utenfor JAA og medlemslandene i JAA. Ingen land utenfor JAA har inngått en slik avtale med JAA ennå. JAR FCL åpner imidlertid for at innehavere av slike sertifikater med basis i erfaring kan søke om å få redusert krav til teoriutdanning og flyprogram, men for øvrig må alle krav i JAR FCL oppfylles, det vil si at man må avlegge og bestå alle teorieksamener, ferdighetstest ( skill test, tilsvarende dagens LPT-1) osv., for å få utstedt angjeldende JAR FCL-sertifikat/rettighet. Fornyelse, forlengelse og utvidelse av rettigheter etter JAR FCL Som nevnt skal alle sertifikatinnehavere fornye/forlenge/utvide sine rettigheter i henhold til JAR FCL etter innføringen. Noen justeringer finner sted i forhold til dagens BSL C, for eksempel for privatflygere: SEL-rettighet har i dag ett års gyldighet. Dette forlenges til to år i JAR FCL. I stedet for ferdighetskontroll ( proficiency check ) kan SEL-rettighet forlenges via en times flygeinstruksjon, såfremt man har fløyet 12 timer SEL (herav seks timer som fartøysjef) og gjennomført 12 avganger og 12 landinger i de siste 12 måneder (tolvtimersregelen). Oppfyller man ikke disse kravene, må man avlegge en ferdighetskontroll. Dersom en PPL-innehaver lar sin SEL-rettighet gå ut, kan denne kun fornyes gjennom en ferdighetstest ( skill test ). Norske flygere er heldige i forhold til sine kolleger i de fleste andre JAA-land i den forstand at det meste av overgangen til JAR FCL ble gjennomført i forbindelse med revisjonen av BSL C i LPT-1- og LPT-2-prøver som vi har benyttet i de siste fire år, er for eksempel svært lik de ferdighetstester/-kontroller ( skill tests/proficiency checks ) som JAR FCL innfører. Når vi tar høyde for ovennevnte justeringer, bør altså ikke overgangen bli særlig merkbar for de fleste flygere! Detaljene vedrørende fornyelser og forlengelser vil man kunne lese om i kapittel F i JAR FCL 1 og 2. 6

7 Det nye JAR FCL-sertifikatet Dagens system med et sertifikat tilknyttet et rettighetsbevis og en legeattest forblir stort sett uforandret. Benevnelser av sertifikat- og rettighetstyper vil ende med enten (A) eller (H), for å angi om det gjelder fly (Aeroplane) eller helikopter (Helicopter), for eksempel PPL(A), CPL(H), IR(A) osv. Dette er svært likt det vi i dag har i våre nasjonale sertifikater. Det nye JAR FCL-sertifikatet vil som hovedregel bli utstedt uten begrensninger, det vil si at det gir rettigheter på luftfartøy registrert i JAA-medlemsland ettersom disse innfører JAR FCL. Det kan imidlertid være enkelte rettigheter med begrensningen Valid on national registered aircraft only. Dette betyr at angjeldende rettighet kun kan utøves på luftfartøy registrert i utstederlandet. Det kan være rettigheter som ikke er omtalt i JAR FCL, for eksempel for sjøfly, snittflyging eller lignende nasjonale rettigheter. Grandfather rights Omleggingen av sertifikatsystemene i Europa krever at man lager rutiner som sikrer at utdanningen ikke stopper opp i overgangen fordi instruktørene selv mangler JAR FCL sertifikater eller fordi ingen simulatorer har rukket å få JAR STD-godkjenning, e.l. JAR FCL har håndtert dette ved å åpne for at det kan gis såkalte Grandfather rights for instruktører og for syntetiske flygetrenere ( STD, det vil si simulatorer, FTD-er, FNPT-er, osv.). De som ved overgangen allerede har nasjonale gyldige instruktørrettigheter eller godkjente simulatorer, vil kunne søke om autorisasjon til å undervise i henhold til JAR FCL. Slike autoriasjoner kalles ofte Grandfather rights fordi de er basert på tidligere gitte nasjonale rettigheter. Grandfather rights kan gis gyldighet i inntil tre år for instruktører og inntil seks år for STD-er. For å kunne fortsette utover disse tre eller seks årene, må instruktører bytte til JAR FCLsertifikat, og STD-er godkjennes i henhold til JAR STD. 7

8 DEL 3 Utdanningen Skoler Etter innføring av JAR FCL vil vi ha tre typer flygeskoler: Registrerte læresteder (RF, Registered Facilities ): Disse kan kun utdanne flygere til Privatflygersertifikat med klasserettighet på enmotors landfly med stempelmotor og kan sammenlignes med dagens klubbskoler. Flygetreningsorganisasjoner (FTO, Flying Training Organisations ): Disse kan utdanne flygere til MEL, Instrumentbevis, samt trafikkflygersertifikater med tilhørende rettigheter og kan sammenlignes med dagens ervervsmessige flyskoler. Treningsorganisasjoner for typerettigheter (TRTO, Type Rating Training Organisations ): Disse kan gi trening til typerettigheter, og kan sammenlignes med flyselskapenes treningsavdelinger. Felles for flygeskolene er at all skolevirksomhet fortsatt skal godkjennes av Luftfartstilsynet. I dag gjelder kravene i BSL C kapittel 10. Etter innføringen vil JAR FCL også komme til anvendelse, med en del nye krav til spesielt FTO-er og TRTO-er. Skoler som ønsker å drive utdanning i henhold til JAR FCL etter innføringen, må være godkjent etter det nye regelverket. Instruktører Dagens system med instruktører klasse 1, 2 og 3 blir vesentlig endret i JAR FCL. I det nye regelverket finner vi fem kategorier instruktører: FI(A) og FI(H) Flygeinstruktør for fly henholdsvis helikopter CRI(A) og CRI(H) Klasserettighetsinstruktør IRI(A) og IRI(H) Instrumentrettighetsinstruktør TRI(A) og TRI(H) Typerettighetsinstruktør SFI(A) og SFI(H) Syntetisk flygetreningsinstruktør En FI kan avhengig av blant annet erfaring instruere til en rekke rettigheter. De andre instruktørkategoriene gjelder i stor grad spesialister som instruerer til en spesifikk rettighet, som for eksempel IR eller typerettighet. Reglene for forlengelse av instruktørrettighetene endres også i forhold til dagens system. Nøyaktig hvordan dette skal skje, avhenger av hvilken instruktørkategori man tilhører. Vi har her gitt en kort beskrivelse av den nye inndelingen. I kapittel H i JAR FCL 1 og 2 vil man kunne finne detaljene med hensyn til krav til utdanning, erfaring, osv. 8

9 Utdanning etter JAR FCL En kandidat som ønsker å ta sitt første flysertifikat som et JAR FCL-sertifikat, skal gjennomføre hele utdanningen i ett og samme JAA-land. Denne regelen gjelder også legeundersøkelse etter kravene i JAR FCL 3. Kravene til utdanning til de forskjellige sertifikater og rettigheter endres noe fra dagens BSL C. Noen eksempler: Kravet til flytimer for PPL øker fra dagens 40 timer til 45 timer. For utdanning til trafikkflygersertifikat er det kommet krav om å ha bestått legeprøve for angjeldende legeattest før utdanningen påbegynnes. Aldersgrensene endres noe, blant annet gjelder dette for PPL hvor grensen senkes fra 18 til 17 år. En fullstendig oversikt vil man få ved å studere relevante kapitler i JAR FCL. Syntetisk flygetrening I en rekke sammenhenger blir det benyttet syntetiske flygetrenere ( STD, Synthetic Training Device ). For at disse skal kunne benyttes, skal de inngå i et godkjent skoleprogram og ha en såkalt brukergodkjenning ( User approval ). Det kreves også at selve STD-en har fått en teknisk godkjenning ( Device qualification ). Den som skal instruere på en syntetisk flygetrener må i tillegg ha relevant instruktørbevis eller -autorisasjon. Klasse- og typerettigheter Inndelingen av luftfartøy i JAR FCL følger stort sett den inndeling vi i dag har i BSL C. Det skilles mellom klasser og typer. JAR FCL definerer følgende klasser fly: Alle enmotors stempelmotorfly (land) Alle enmotors stempelmotorfly (sjø) Alle motoriserte seilfly Alle flermotors stempelmotorfly (land) Alle flermotors stempelmotorfly (sjø) Hver produsents typer av enmotors turbo-propfly (land) Hver produsents typer av enmotors turbo-propfly (sjø) Følgende flytyper er definert: Fly sertifisert for flere enn én flyger ( MPA, Multi-pilot aeroplane ) Flermotors fly sertifisert for én flyger, med turbo-prop eller -jetmotorer Énmotors fly sertifisert for én flyger, med turbojetmotor Andre typer fly, dersom det anses som nødvendig Helikoptre inndeles ikke i klasser, kun i typer. 9

10 Før man kan begynne på sitt første typerettighetskurs på luftfartøy som er sertifisert for flere enn én flyger, kreves det (som i dagens BSL C) at man har bestått ATPL-teorieksamen. Nytt er kravet om at man også må ha gjennomgått et godkjent kurs i besetningssamarbeid ( MCC, Multi-crew co-operation ). Teoriprøver Teoriprøvene til de forskjellige JAR FCL-sertifikater og -rettigheter vil bli påvirket av innføringen av JAR FCL. JAA utarbeider en felles europeisk spørsmålsbank som alle medlemsland skal bruke. I skrivende stund er PPL ennå ikke dekket av denne spørsmålsbanken, det vil si at det foreløpig benyttes nasjonale spørsmål til PPL. For alle prøver er det utarbeidet regler som skal sikre at de samme prøvene varer like lenge, inneholder like mange spørsmål og er av lik vanskelighetsgrad uavhengig av i hvilket JAAland man avlegger prøvene. Spørsmålene er av flervalgstype med fire svaralternativer. Det kreves 75% riktige svar i alle fag for å bestå eksamen. Fagsammensetning og pensum er noe annerledes enn i BSL C. Spørsmålsbanken kvalitetssikres løpende. JAA har utarbeidet rutiner for et tilbakemeldingssystem som skal sikre dette. Dersom det likevel skulle skje feil ved en prøve, er det utarbeidet felles regler for hvordan disse skal håndteres slik at de behandles så likt som mulig i de ulike JAA-landene. Praktiske prøver Innføringen av JAR FCL vil ikke vesentlig forandre strukturen på de praktiske prøvene i Norge. Da BSL C ble revidert i , baserte man seg i stor grad på det daværende utkastet til JAR FCL. Dagens LPT-er skifter navn: LPT-1 blir til ferdighetstest ( skill test ) LPT-2 blir til ferdighetskontroll ( proficiency check ) Gjennom den standardiseringen som ligger i JAR FCL, vil det være mulig å avlegge sin ferdighetskontroll hvor man vil innen JAA, uten at innholdet i prøven eller kravene til å bestå er forskjellige fra land til land. Kontrollanter Dagens system med LPT-1- og LPT-2-kontrollanter beholdes i stor grad. JAR FCL stiller imidlertid en rekke krav til den som skal bli kontrollant for å sikre at standarden på praktiske prøver i JAA-området er mest mulig lik. Dette vil åpne for at man for eksempel kan avlegge sin periodiske ferdighetskontroll i et annet JAA-land enn hjemlandet, at tilleggsutdanning tatt i andre JAA-land ikke trenger godkjenning av Luftfartstilsynet, osv. JAR FCL opererer med følgende kategorier kontrollanter: FE(A) og FE(H) - Kontrollant fly henholdsvis helikopter CRE(A) og CRE(H) - Klasserettighetskontrollant IRE(A) og IRE(H) - Instrumentrettighetskontrollant TRE(A) og TRE(H) - Typerettighetskontrollant FIE(A) og FIE(H) - Flygeinstruktørkontrollant 10

11 SFE(A) og SFE(H) - Syntetisk flygingskontrollant Som man kan se, er kontrollantkategoriene inndelt omtrent som instruktørkategoriene. Av kontrollantene kreves det at de selv må inneha de(n) rettigheten(e) de skal utføre ferdighetstest/-kontroll for. Dette kreves også av instruktørene. I tillegg kreves det at kontrollantene har gyldige instruktørrettigheter for de(n) rettigheten(e) de skal utføre ferdighetstest/-kontroll for. Detaljer med hensyn til krav, rutiner osv. for å bli kontrollant vil bli å finne i kapittel I i JAR FCL 1 og 2. 11

12 DEL 4 - Oppsummering Hvem vil ha nytte av JAR FCL? Overgangen til JAR FCL vil som du ser få liten betydning for de fleste flygere i Norge. Vi vil stort sett kunne fortsette å fly som om ingenting var hendt! Unntakene gjelder i hovedsak: Norske trafikkflygere som arbeider i andre JAA-land Flygere i norske selskap som opererer JAA-registrerte fly/helikoptre Instruktører på skoler som utdanner i henhold til JAR FCL Disse tre gruppene vil, etter hvert som JAR FCL innføres i Europa, kunne tjene på å bytte sine nasjonale sertifikater til JAR FCL-sertifikater. Dette kan med fordel kombineres med den LPT-2/ferdighetskontroll vi i Norge allerede har innarbeidet. Privatflygere som eventuelt måtte ønske å føre luftfartøy registrert i andre JAA-land, vil også kunne ha nytte av et JAR FCL-sertifikat, såfremt de ikke benytter muligheten som ligger i EU/EØS-direktivet om anerkjenning av nasjonale PPL (se BSL C 1-4). Øvre aldersgrenser Øvre grense i JAR FCL for å tjenestegjøre innen ervervsmessig lufttransport ( Commercial Air Transport ) er satt til 60 år. Man kan imidlertid fly som eller med styrmann inntil fylte 65 år, som er den absolutt øvre grensen. For andre virksomheter, som arbeid fra luften (Aerial Work), er det ingen øvre aldersgrense i JAR FCL. Arbeid fra luften omfatter andre ervervsmessige virksomheter enn lufttransport, for eksempel skoleflyging, fotoflyging, overvåkingsflyging osv. Vi gjør oppmerksom på at det per dags dato finnes to nasjonale avvik innen JAA: Frankrike og Den tsjekkiske republikk har kunngjort avvikende aldersgrenser. Dispensasjon fra JAR FCL Hovedhensikten med JAA og JAR-ene er at vi gjensidig skal kunne anerkjenne alle rettigheter uten formaliteter medlemslandene imellom. For at dette skal kunne gjennomføres, er vi helt avhengige av at JAA-landene praktiserer reglene så likt som mulig. For å sikre dette har JAA et inspeksjonssystem. Team med inspektører fra andre medlemsland vil jevnlig komme på inspeksjon for å kontrollere at nasjonale luftfartsmyndigheter etterlever og håndhever JAR-ene slik de er ment. Rent praktisk betyr dette at også Norge vil bli besøkt av teamet for å sikre at Luftfartstilsynet følger JAR FCL. Dersom teamet avdekker avvik, vil disse bli rapportert til JAA, som så avgjør om dette skal få følger for anerkjenningen av JAR FCL-sertifikater utstedt i Norge. Muligheten for å dispensere fra de generelle reglene i JAR FCL er svært begrenset. Ingen bør derfor regne med å få dispensasjon. 12

13 Når trenger jeg å gjøre noe i forbindelse med JAR FCL? Dersom du tilhører den store gruppen av norske flygere som ikke trenger et JAR FCLsertifikat, behøver du ikke gjøre noe som helst før du skal ha din neste LPT-2. Denne skal da avlegges i henhold til JAR FCL, og vil hete ferdighetskontroll ( proficiency check ). For norske flygere får dette som nevnt minimal betydning, fordi vår LPT-2 er basert på JAR FCL. Kontrollanten du flyr med må være en JAR FCL godkjent kontrollant. Du trenger ingen LPT-2 dersom du benytter deg av muligheten til å forlenge din PPL SEL-rettighet via den såkalte 12-timers-regelen som er beskrevet tidligere i denne veiledningen. Mer informasjon? Du kan lese mer om JAR FCL på Luftfartstilsynets hjemmeside på internett. Der finner du også en lenke til JAAs og Norsk Aeros hjemmeside. Vil du abonnere på JAR FCL, kan du ta kontakt med Norsk Aero AS, Postboks 383 Sentrum, 0102 Oslo, telefon: , e-post: Dersom du har ytterligere spørsmål, kan du kontakte Luftfartstilsynet: Adresse: Postboks 8050 Dep, N-0031 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Internett: 13

Nr. 3 2001 Side 227 356 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2001 Side 227 356 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2001 Side 227 356 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 23. april 2001 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2000 Okt. 16. Deleg. av myndighet

Detaljer

MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning. Pilot flyskole AS februar 2012

MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning. Pilot flyskole AS februar 2012 MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning Pilot flyskole AS februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Pilot flyskole AS, Sandefjord MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning Dato for vedtak: 24.02.2012

Detaljer

INNHOLD DEFINISJONER...39. ÅRSRAPPORT 2001 Luftfartstilsynet

INNHOLD DEFINISJONER...39. ÅRSRAPPORT 2001 Luftfartstilsynet INNHOLD 1. VIRKSOMHETSKRAV OG VIRKSOMHETSIDÉ...5 2. FLYSIKKERHETSUTVIKLINGEN I SIVIL LUFTFART...5 2.1 UTVIKLINGEN INNEN ERVERVSMESSIG FLYGING...5 2.1.1 Utviklingen innen ruteflyging...6 2.1.2 Utviklingen

Detaljer

Kapittel 04 UTDANNING AV MIKROFLYGERE

Kapittel 04 UTDANNING AV MIKROFLYGERE Kapittel 04 UTDANNING AV MIKROFLYGERE Innhold: 4.0 GENERELLE REGLER... 3 4.0.1 SIKKERHETSSYSTEM... 3 4.1 KLUBBEN OG UNDERVISNINGEN... 3 4.1.1 KLUBBEN... 3 4.1.2 INSTRUKTØRENE... 3 4.1.3 FORELESERE, HJELPEINSTRUKTØRER...

Detaljer

ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning. European Helicopter Center AS Februar 2012

ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning. European Helicopter Center AS Februar 2012 ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning European Helicopter Center AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: European Helicopter Center AS, Sandefjord ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning

Detaljer

Sikkerhetsstudie innlandshelikopter. Hovedrapport

Sikkerhetsstudie innlandshelikopter. Hovedrapport Sikkerhetsstudie innlandshelikopter Hovedrapport OPPSUMMERING Anlegg: Innlandshelikopter Kunde: Tittel: Sikkerhetsstudie Dokument nr.: Filreferanse: Hovedrapport Oppsummering: Forfatter(e): R. J. Bye,

Detaljer

Luftfartstilsynet 1 2 3

Luftfartstilsynet 1 2 3 Luftfartstilsynet 1 2 3 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Tore Aas 200802343-4 06. mars 2009 Telefon direkte: Deres referanse: Deres dato:

Detaljer

SKOLEHÅNDBOK Motorfly. Norges Luftsportforbund. Motorflyseksjonen

SKOLEHÅNDBOK Motorfly. Norges Luftsportforbund. Motorflyseksjonen seksjonen Side 1 av 109 for FLYKLUBBSKOLER Norges Luftsportforbund seksjonen Kopiering, salg eller distribusjon er ikke tillatt uten tillatelse fra NLF. seksjonen Side 2 av 109 INNHOLDSFORTEGNELSE OG ADMINISTRASJON

Detaljer

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften 1 Innledning Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. og

Detaljer

Høringsnotat - utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2013

Høringsnotat - utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2013 Høringsnotat kun publisert på Luftfartstilsynets hjemmesider Vår saksbehandler: Telefon direkte: Vår dato: 13. november 2012 Vår referanse: 201203813-29/505/HSA Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat

Detaljer

Det europeiske flysikkerhetsbyrå 13. des. 2010 UTTALELSE NR. 07/2010. av 13. desember 2010

Det europeiske flysikkerhetsbyrå 13. des. 2010 UTTALELSE NR. 07/2010. av 13. desember 2010 Det europeiske flysikkerhetsbyrå 13. des. 2010 UTTALELSE NR. 07/2010 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 13. desember 2010 om kommisjonsforordning XXX/2010 om fastsettelse av gjennomføringsregler for

Detaljer

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003 Nr. 10/521 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003 2008/EØS/10/25 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Luftfartstilsynet 1 2 3

Luftfartstilsynet 1 2 3 Luftfartstilsynet 1 2 3 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Tore Aas 201005763-4/121 11.mars 2011 Telefon direkte: Deres referanse: Deres dato:

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Innhold. Luftfartsdirektørens beretning 3. For at du skal føle deg trygg i luften 4. Luftfartstilsynets satsingsområder

Innhold. Luftfartsdirektørens beretning 3. For at du skal føle deg trygg i luften 4. Luftfartstilsynets satsingsområder Årsmelding 2001 Innhold Luftfartsdirektørens beretning 3 For at du skal føle deg trygg i luften 4 Luftfartstilsynets satsingsområder 1. Flysikkerhet etter 11. september 6 2. Risikoanalyser bedrer sikkerheten

Detaljer

SEILFLYHÅNDBOKEN (NHB-D)

SEILFLYHÅNDBOKEN (NHB-D) SEILFLYHÅNDBOKEN REVISJONSLISTE Revisjoner Side 1 av 2 REVISJONER Revisjon nr. Revisjon dato Innført dato Innført av (sign) 1 20. mai 2001 20. mai 2001 S/NLF/NAK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv.

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. Iht. adresseliste Saksbehandler: Hege Aalstad Telefon direkte: +47 98261680 : 21.01.2015 : 13/03676-38 Deres dato Deres referanse: Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. 1.

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal-

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal- Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett Forskriften er gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 35 og endret senest 29. august 2001. belogo Statens bygningstekniske

Detaljer

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften)

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Høringsuttalelse fra Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF) Innledning Vi er fornøyd med det dokumentet

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider. ecademy AS August 2013

Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider. ecademy AS August 2013 Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider ecademy AS August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS, fjernundervisning Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider Dato for vedtak: 29.08.2013

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

INNHOLD. Forsideillustrasjon:colourbox.com Foto side 4,5,20,21: Bjørn Eirik Rygg Lunde

INNHOLD. Forsideillustrasjon:colourbox.com Foto side 4,5,20,21: Bjørn Eirik Rygg Lunde Årsmelding 20 09 INNHOLD LUFTFARTSDIREKTØRENS INNLEDNING... 3 DET SKJEDDE I 2009... 5 LUFTFARTSTILSYNETS MILJØARBEID... 8 TILSYN MED LUFTFARTSTILSYNET... 10 ET FELLES EUROPEISK LUFTROM... 11 FLYSIKKERHET

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Gjennomføring av Solvens II - lovforslag. 1. Innledning

Gjennomføring av Solvens II - lovforslag. 1. Innledning Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO 12.08.2011 SAKSBEHANDLER: Jan Hagen m.fl. VÅR REFERANSE: 11/8033 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 98 62 ARKIVKODE: 540.11 Gjennomføring av Solvens II - lovforslag

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0290.grk OJ L 100/12, p. 1-56 COMMISSION REGULATION (EU) No 290/2012 of 30 March 2012 amending Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer