PARAPLYPROSJEKTET. Paraplyprosjektet. SHDir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARAPLYPROSJEKTET. Paraplyprosjektet. SHDir"

Transkript

1 PARAPLYPROSJEKTET Paraplyprosjektet skal gi: 1. En samlet oversikt over PACS og RIS i Norge 2. Gi nasjonale føringer for den videre utviklingen SHDir Paraplyprosjektet Digital røntgen og kommunikasjon av røntgenbilder og røntgeninformasjon PACS: Picture Archive and Communication System RIS: Roentgen Information System Versjon 1.2 Dato: KITH Rapport 24/2 ISBN Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. KITH rapport 24/02 v1.2 Rev /RB-02. Side 1

2 KITH-rapport TITTEL Paraplyprosjektet Postadresse Sukkerhuset N-7489 Trondheim Besøksaddresse Sverresgt 15 Forfatter(e): Oppdragsgiver(e) Roald Bergstrøm, seniorrådgiver Sosial og Helsedirektoratet Høykom har støttet prosjektet økonomisk Telefon Telefaks e-post Foretaksnummer Rapportnr. URL 24/02 eller Prosjektnr. SHDir PACS02 ISBN Dato Sider Kvalitetssikret av Gradering Jacob Hygen Åpen Godkjent av: Jacob Hygen, adm.dir KITH, Inger Elisabeth Kvaase/Tone Bringedal SHDir Sammendrag Prosjektet skal konkretisere problemstillinger og løsningsstrategier knyttet til utveksling av digital røntgeninformasjon (PACS/RIS) mellom sykehus i Norge, og med primærhelsetjenesten. Dette skal relateres til pågående arbeid med etablering av regionale og et nasjonalt helsenett. Røntgen står for en stor del av investeringene i norsk helsevesen. Det er en rivende utvikling både teknisk med innføring av digital røntgen og PACS/RIS og ikke minst organisatorisk med nye måter for samhandling og måter å løse oppgaver på. Paraplyprosjektet har avdekket at det haster med å komme i gang med nasjonale samordningstiltak både for å løse konkrete problemer mht samordning og sikkerhet og for å kunne sette i gang organisatoriske endringer slik at det norske helsevesenet får en gevinst av de investeringer som gjøres. KITH vil anbefale at SHDir støtter et nasjonalt arbeid innen PACS hvor alle Helseforetakene blir involvert.. Arbeidet er omfattende og vil måtte gå over flere år og vil omfatte samarbeid og koordinering med mange aktører i helsevesenet inklusive sykehus/foretak, leverandører, departement/direktorat og involverte profesjoner. Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. KITH rapport 24/02 v1.2 Rev /RB-02. Side 2

3 PARAPLYPROSJEKTET Paraplyprosjektet skal gi: 1. En samlet oversikt over PACS og RIS i Norge 2. Gi nasjonale føringer for den videre utviklingen Prosjektet er finansiert av SHDir og NFR v/høykom og med KITH som utførende part Paraplyprosjektet 1.0 Formål SHDir Prosjektet skal konkretisere problemstillinger og løsningsstrategier knyttet til utveksling av digital røntgeninformasjon (PACS/RIS) mellom sykehus i Norge, og med primærhelsetjenesten. Dette skal relateres til pågående arbeid med etablering av regionale og et nasjonalt helsenett. Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. KITH rapport 24/02 v1.2 Rev /RB-02. Side 3

4 Innhold Formål Sammendrag Bakgrunn 1.0 Formål 2.0 Sammendrag Standardisering, samhandling og integrasjon 2.2 Sikkerhet 2.3 Organisering og gevinstrealisering 2.4 Kost-/nytteanalyse 3.0 Bakgrunn Bredbånd 3.2 Alle innfører PACS 3.3 Fra regionale løsninger til foretaksløsninger 3.4 Status og planer 3.5 Leverandørvalg 3.6 Undersøkelsestyper 3.7 Utviklingstrekk Teknologipriser Et økende antall røntgenbilder Røntgenfagets betydning 3.8. Nettverksteknologi og global samhandling Granskningen Demonstrasjon Teleradiologi Digitale lagre Vaktsamarbeid Hjemmevakt/bakvakt Virtuelle røntgenavdelinger Tilgjengeligheten til bildene Leting etter bilder 3.9 Røntgenundersøkelsene Antall Regional fordeling Undersøkelsestyper Eksempler fra 7 sykehus Fordeling mellom poliklinikk og inneliggende Ansatte og undersøkelser pr ansatt 3.10 Erfaringer Kost-/nytte og gevinstrealisering, erfaringer fra utlandet Konklusjoner fra utenlandske erfaringer Klinikerne Radiologen Behovet for omtaking av bilder Erfaringer fra ulike sykehus 3.11 PACS/RIS i Norge og Europa Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. KITH rapport 24/02 v1.2 Rev /RB-02. Side 4

5 fortsettelse innhold Bruk av standarder Implementasjon 3.12 Relevante prosjekter i Norge 3.13 Arbeidsform i prosjektet Konferanse Arbeidsseminarer Møter Problemstillinger 4. 0 Problemstillinger Nasjonale strategier Behov og brukermønstre Trafikkvolum og mønstre Problemstillinger mellom sykehus Sykehus/primærhelsetjeneste Problemstillinger helsenett Sikkerhetsproblematikk Integrasjons og informasjonsutveksling Løsningsstrategi investeringer og samarbeid Tekniske og organisatoriske modeller Kost-/nytteanalyse Standardisering og samhandling IHE Arbeidsflyt Gevinstrealisering Situasjons og mulighetsanalyse Anbefalinger og hovedkonklusjoner 5.0 Anbefalinger og hovedkonklusjoner...40 Problemstillinger både av regional og nasjonal karakter Prioriterte anbefalinger Standardisering, samhandling og integrasjon. IHE Organisering og gevinstrealisering Sikkerhet Takster og finansiering Andre anbefalinger Utforming Evaluering og kost-/nytteanalyser Prosjektsamarbeid RHF Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. KITH rapport 24/02 v1.2 Rev /RB-02. Side 5

6 2.0 Sammendrag Røntgen står for en stor del av investeringene i norsk helsevesen. Det er en rivende utvikling både teknisk med innføring av digital røntgen og PACS/RIS og ikke minst organisatorisk med nye måter for samhandling og måter å løse oppgaver på. Paraplyprosjektet har avdekket at det haster med å komme i gang med nasjonale samordningstiltak både for å løse konkrete problemer mht samordning og sikkerhet og for å kunne sette i gang organisatoriske endringer slik at det norske helsevesenet får en gevinst av de investeringer som gjøres. Behovet for nasjonale samordningstiltak er 3 delt: A: Løse konkete problemer mht samordning og sikkerhet, j.før punkt 1 og 3 i sammendraget B: Utrede og sette i ang prosesser for å kunne ta ut organisatoriske gevinster, j.før punkt 2 og 4 i sammendraget C: Kost-/nytteanalyse for å undersøke og evaluere virkningen av PACS/RIS på helsevesenet KITH vil anbefale at SHDir støtter et nasjonalt arbeid innen PACS hvor alle Helseforetakene blir involvert.. Arbeidet er omfattende og vil måtte gå over flere år og vil omfatte samarbeid og koordinering med mange aktører i helsevesenet inklusive sykehus/foretak, leverandører, departement/direktorat og involverte profesjoner. KITH anbefaler at Paraplyprosjektet videreføres og at det blir satt i gang et arbeid innen følgende felter: (Prosjektene er nærmere beskrevet i hovedkonklusjonene og anbefalingene i det siste kapitlet) 2.1. Standardisering, samhandling og integrasjon: Standardisering, samhandling, harmonisering og integrasjon: Etablering av en norsk speilgruppe av IHE med økt satsing på standardisering og samhandling innenfor røntgen/pacs Økt satsing for å få på plass nødvendige nasjonale registre for røntgentjenestene Organisering og gevinstrealisering Utrede om røntgentjenestene kan organiseres på andre måter: Utrede framtidig mulig organisering av røntgentjenestene i et eller Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. KITH rapport 24/02 v1.2 Rev /RB-02. Side 6

7 to Helseforetak basert på de endringene teknologien nå kan føre til Utrede hvilke gevinster en innføring av PACS og RIS kan gi for Helseforetaket Utrede hvordan primærhelsetjenesten kan samhandle bedre med sykehusene mht røntgentjenestene 2.3. Sikkerhet Samhandling mellom ulike virksomheter gjennom PACS forutsetter en stor grad av sikkerhet (konfidensialitet, kvalitet, tilgjengelighet) Fastsette sikkerhetskrav ved utveksling av røntgenbilder og tilhørende røntgeninformasjon mellom sykehus og regioner. Utrede forutsetninger (organisatoriske og teknologiske) for regionale datalagerløsninger og/eller datalagernettverk i forhold til taushetspliktbestemmelsene i helseregisterloven. Utred muligheter og farer ved felles fysisk bildelagring mht sårbarhet, konfidensialitet, tilgjengelighet og sporbarhet Kost-/nytte Det bør settes i gang et arbeid med en kost-/nytteanalyse av virkningen av PCS/RIS på sykehuset i Helsevesenet Takst og finansiering Det bør settes i gang et arbeid med en utredning av fiansieringsmodeller for alternative måter for organisering av røntgentjenestene. Spesialist spesialist konsultasjon (second opinion) Legesenter (primærhelsetjeneste) med røntgenutstyr, men uten egen kompetanse for granskning Legesenter med tilgang til ræntgenbilder Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. KITH rapport 24/02 v1.2 Rev /RB-02. Side 7

8 3.0 Bakgrunn 3.1 Bredbånd Utveksling av digital røntgeninformasjon krever bredbånd, og vil være en svært viktig anvendelse i regionale helsenett og i et fremtidig nasjonalt helsenett. Bredbåndet vil kunne åpne for nye måter å organiserer både PACSsystemene og røntgentjenestene på: PACS-systemene, spesielt lagringen av røntgenbilder, kan løses med større grad av sentral lagring og/eller bildene tilgjengelige i datalagringsnett. Tjenesten kan organiseres på nye måter gjennom virtuelle røntgenavdelinger og/eller større grad av utveksling av røntgenbilder mellom helseaktører. Sykehusene vil i de nærmeste årene få ny teknologi som vil være med på å endre hele vår måte å drive helsevesenet på Mye av den nye teknologien vil være standard teknologi = billig teknologi. Eksempel: Bluetoothteknologien for trådløs overføring koster ned i 20 kr pr enhet! Det er ingen tvil om at framtidens kommunikasjon mellom enheter vil bli trådløs. Hvordan skal helsevesenet kunne utnytte den nye teknologien slik at vi får et bedre og mer kostnadseffektivt helsevesen? Ny teknologi med bl.a. 3Drekonstruksjon av røntgenbilder stiller økt krav til båndbredde ved utveksling av informasjon Høyhastighetsnettes betydning for PACS Bildekilde Mbytes pr Bilder pr Overføring Ethernet, Høyhastighetsnett bilde undersøkelse over ISDN 3Mb/s effektivt 95Mb/s ef- i gjennomsnitt 64Kb/s fektivt Isotopbilder 0, s 1,1 s 0,04 s MR 0, s 17,9 s 0,56 s Ultralyd 0, s 24,6 s 0,78 s CT 0, s 41,0 s 1,29 s Angio 1, s 54,6 s 1,72 s Digital film 8, s 87,4 s 2,78 s Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. KITH rapport 24/02 v1.2 Rev /RB-02. Side 8

9 3.2 Alle innfører PACS De fleste av landets sykehus er i gang med eller har planer for digitalisering av røntgenavdelinger, anskaffelse av utstyr og systemer for digital lagring og kommunikasjon av røntgenbilder. Av hensyn til innføringstakt og potensialet for gevinstrealisering i denne utviklingen er det noen sentrale problemstillinger som bør avklares og belyses. ARA Austin Radiological Asociation ARA er en privatpraktiserende gruppe bestående av 51 radiologer som tilbyr radiologitjenester til 10 sykehus og 15 legesentre i Texas. Hvert år gransker de over røntgenundersøkelser, årlig vekst er over 20%. For å kunne møte den sterke veksten, og for å kunne ha et marked ut over de sykehusene de i dag betjener, har ARA innført PACS. Målsettingen var å øke radiologens produktivitet med 5 til 10 %, radiografens produktivitet med 10 til 15 % og reduksjon av rekvisita som andre kostnader med 4 til 5%.. Resultatene har overgått forventningene og etter 1 års drift viser resultatene over 20 % produktivitetsøking. Røntgen står for en stor del av investeringene i norsk helsevesen. 2/3- deler av landets sykehus har innført eller er i ferd med å innføre digital lagring, distribusjon og gransking av røntgen (PACS og RIS) og de resterende 1/3-deler av sykehusene har nesten alle konkrete planer om overgang til PACS. Denne rapporten trekker opp en del av problemstilingen for videre diskusjon, utredninger og iverksettelse. Elementer i et PACS-system Examination Demonstration Server Modality Net Clinician Storage Print RIS Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. KITH rapport 24/02 v1.2 Rev /RB-02. Side 9

10 Helse Nord, Helse Midt- Norge, Helse Vest, Helse Sør, Helse Øst Helse Nord Helse Finnmark HF, 9600 Hammerfest Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9019 Tromsø Helse NorTro HF, 9406 Harstad Helse NSS HF, 8005 Bodø Helse Helgeland HF, 8613 Selfors Helse Midt-Norge Helse Sunnmøre HF, 6017 Ålesund Helse Nordmøre og Romsdal HF, 6407 Molde Helse Nord Trøndelag HF, 7600 Levanger St Olavs Hospital HF, 7030 Trondheim Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus HF, \7300 Orkanger Psykisk helsevern i Sør Trøndelag HF, 7040 Trondheim 3.3 Fra regionale løsninger til foretaksløsninger Fra regionale løsninger basert på Fylkesgrenser: eks: Vestfold Aust-Agder Buskerud Hordaland Oppland Hedemark Østfold Helse Vest Helse Stavanger HF, 4011 Stavanger Helse Fonna HF, 5528 Haugesund Helse Bergen HF, 5021 Bergen Helse Førde HF, 6800 Førde Helse Sør Helse Blefjell HF, 3675 Notodden Det norske radiumhospital HF, 0310 Oslo Rikshospitalet HF, 0027 Oslo Aust-Agder sykehus HF, 4838 Arendal Spesialsykehuset for epilepsi HF, 1337 Sandvika Lister sykehus HF, 4400 Flekkefjord Vest-Agder sykehus HF, 4604 Kristiansand Sykehuset i Vestfold HF, 3116 Tønsberg Sykehuset Telemark HF, 3710 Skien Spesialsykehuset for rehabilitering HF, 3290 Stavern Psykiatrien i Vestfold HF, 3125 Tønsberg Sykehuset Buskerud HF, 3019 Drammen Ringerike sykehus HF, 3511 Hønefoss Helse Øst Aker universitetssykehus HF, 0514 Oslo Akershus universitetssykehus HF, 1474 Nordbyhagen Barne- og ungdomspsykiatri Oslo HF, 0165 Oslo Blakstad sykehus HF, 1392 Vettre Bærum sykehus HF, 1346 Gjettum Kongsvinger sjukehus HF, Kongsvinger Oppland Sentralsykehus HF, 2609 Lillehammer Psykisk helsevern Østfold HF, 1612 Fredrikstad Sanderud sykehus HF, 2312 Ottestad Sentralsjukehuset i Hedmark HF, 2418 Elverum Ski sykehus HF, 1400 Ski Sunnaas sykehus HF, 1450 Nesoddtangen Sykehuset Østfold HF, 1603 Fredrikstad Tynset Sjukehus HF, 2500 Tynset Ullevål universitetssykehus HF, 0450 Oslo Til nye løsninger basert på Helseforetak: eks: Midt-Norge Nord-Norge Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. KITH rapport 24/02 v1.2 Rev /RB-02. Side 10

11 3.4 Status og planer PACS: Picture Archive and Communication System: Digitale systemer for lagring, granskning og distribusjon av røntgenbilder. Status og planer for PACS/RIS i helseregionene og sykehus Pionerene Pionerene har hatt PACS-planer i 15 år! Vi fikk de første installasjonen for 5 år siden: Telemark Tønsberg Lofoten Tromsø Teleradiologien ledet veien Teleradiologien kom i gang først Tromsø Nordland Midt-Norge RIS: Roentgen Information System: Røntgen informasjonssystem inkl. beskrivelse, adm., arbeidsflyt m.m. Høykom: Høykom er en tilskuddsordning som forvalter prosjektmidler fra Norges Forskningsråd som skal stimulere offentlige etater til å anvende moderne høyhastighets informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Høykom støtter også et prosjekt om integrasjon mellom PACS/RIS-systemer i Helseregion Øst og et i Helseregion Sør. 2/3-deler har planer 2/3-deler av norske sykehus har installert PACS/RIS eller vil gjøre det i løpet av de nærmeste 3 årene Dette tilsvarer 2,2 mill undersøkelser pr år 1/3-del gjenstår 1/3-del av norske sykehus gjenstår Dette tilsvarer 1,1 mill undersøkelser pr år For at pasientene ikke skal engste seg for røntgen har dette sykehuset i USA utformet røntgenavdelingen som en stillehavsoase med palmer og bølgesus! Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. KITH rapport 24/02 v1.2 Rev /RB-02. Side 11

12 3.5 Leverandørvalg Oversikt over leverandørvalg. Helse Nord: Hammerfest: Sigma Kirkenes: Agfa Harstad: Agfa Tromsø: Agfa Rana: Sectra Lofoten: Agfa Helse Midt-Norge: Namsos: Sectra Levanger Sectra Trondheim: Sectra Orkdal: Sectra Kristiansund: Sectra Molde: Sectra Ålesund Sectra Volda: Sectra Helse Øst: Oslo, Aker: Siemens Lillehammer: Siemens Gjøvik: Siemens Fredrikstad: Sectra Moss Sectra Halden Sectra Sarpsborg Sectra Askim Sectra Oslo, Ullevål: Eterra Helse Vest: Stavanger: Haugesund: Bergen: Stord Odda: Voss: Førde: Kodak Siemens Agfa Agfa Agfa Agfa Siemens Helse Sør: Rikshospitalet: Sectra Arendal: Sectra Tønsberg Sectra Larvik Sectra Sandefjord Sectra Horten Sectra Skien: Agfa Porsgrunn Agfa Drammen: Kodak Hønefoss: Kodak Kongsberg: Kodak DiakonhjemmetSectra Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. KITH rapport 24/02 v1.2 Rev /RB-02. Side 12

13 3.6 Undersøkelsestyper Andre Bildebeskriv Teleradiologi Isotop MR CT Ultralyd Årlig blir det gjennomført 3,2 mill røntgenundersøkelser i Norge. Blodåre Mammografi Ne rves ystem Urogential Fordøyelse Hals/Bryst n kombinasjoner På det norske markedet er det i dag 4 større leverandører av PACS og et tilsvarende antall for RIS. I tillegg kommer noen leverandører som er representert i mindre omfang. Dette, sammen med at vi også har mange ulike leverandører av HIS/PAS og EPJ-systemer, gjør at sykehusene, med noen unntak, fremstår med hver sine ulike løsninger. For å kunne være sikker på at samhandling og bildeutveksling mellom sykehusene skal kunne fungere på en god måte må dette ivaretas gjennom standardisering og samarbeid innad i regionene og mellom regionene. Skjelett Røntgenundersøkelser i Norge fordelt på undersøkelsestyper Verdens helse/indeks for tilstanden fra WHO Norge ligger i gruppe II på WHOs oversikt (2001) over verdens helsevesen. Japan, Saudi-Arabia, Spania, Frankrike, Østerrike, Italia og Hellas ligger foran Norge Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. KITH rapport 24/02 v1.2 Rev /RB-02. Side 13

14 Utviklingstrekk ved en filmbasert avdeling versus en digital avdeling Miljø Lagring Filmbasert Miljøkostnader Digital Utviklingstrekk ved en filmbasert avdeling versus en digital avdeling Lagringskostnader Filmbasert Digital Utviklingstrekk ved en filmbasert avdeling versus en digital avdeling Personell Personellkostnader Filmbasert 3.7 Utviklingstrekk Teknologipriser er synkende Særlig innenfor høyhastighetsnett, lagringsteknologi og arbeidsstasjoner. Dess mer standard teknologi vi kan bruke i våre PACS-løsninger, dess billigere vil løsningene bli. Mens en arbeidsstasjon for PACS for kort tid siden var en høyt spesialisert grafisk arbeidsstasjon med høy pris til et lite marked, er utviklingen nå kommet så langt at maskiner av denne kategori snart er innenfor det som er det vanlige forbrukermarkedet. Prisutviklingen på maskinvare er raskt fallende, men det vil enda ta noen tid før vi får et tilsvarende fall i programvarekostnadene. Teknologipriser er synkende Tjenestepriser er økende Digital Utviklingstrekk ved en filmbasert avdeling versus en digital avdeling Aralbesparelse Areal Filmbasert Kapasitet Digital Utviklingstrekk ved en filmbasert avdeling versus en digital avdeling Kapasitetsutvikling Kostnader Digital Filmbasert Utviklingstrekk ved en filmbasert avdeling versus en digital avdeling Kostnadsutvikling Kostnader Filmbasert Digital Utviklingstrekk ved en filmbasert avdeling versus en digital avdeling Filmbasert Digital Et økende antall røntgenbilder Antall røntgenundersøkelser og antall bilder for hver undersøkelse øker i enda sterkere grad. Det er en stor årlig vekst i antall røntgenundersøkelser i den vestlige verden MultisliceCT-er tar over 1000 bilde i en undersøkelse. Det er vist prototyper på nye MR-maskner som tar bilder på en undersøkelse Vil røntgenfaget få økt betydning? Røntgen ser ut til å få økt betydning, for eksempel ved intervensjonsrøntgen, men også ved økt bruk av røntgenbilder som aktivt støtteverktøy ved annen type medisinsk behandling. Mange har vært redd for at den nye teknologien vil rasjonalisere bort deler av røntgenfaget, men det ser ut til at dette er en ubegrunnet frykt. Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. KITH rapport 24/02 v1.2 Rev /RB-02. Side 14

15 3.8. Nettverksteknologi og global samhandling Nettverksteknologien vil åpne for nye måter å samhandle på Granskningen Røntgenbildene kan granskes av den enkelte spesialist på granskingsstasjoner avsatt til dette formålet, eller/og granskes av den enkelte spesialist på sitt kontor Demonstrasjon Vil nettverksteknologien kunne føre til helt nye samhandlingsmønstre? Sykehusenes nye bildediagnostiske enheter vil kunne distribuere røntgenbildene ut til hver enkelt kliniker i stedet for dagens ordning hvor klinikerne kommer til røntgenavdelingen for å få bildene demonstrert. Vil granskningen av røntgenbilden bli flyttet til radiologens kontor? Vil klinikerne i større grad overta granskningen av røntgenbildene? Vil PACS med tilknyting til Nasjonalt Helsenett erstatte dagens teleradiologiløsninger? Vil vi få en sterk økning i bruk av medisinske bilder i framtiden? Vil røntgen få redusert eller økt betydning i årene framover? Teleradiologi Bilder må kunne sendes mellom sykehus for vurdering av spesialist eller subspesialist Det må være lett tilgang til bildearkiv med gamle bilder Etter hvert som sykehusene får digital røntgen går behovet for spesielle teleradiologisystemer bort: Dvs PACS-systemene kan også kommunisere mellom sykehusene Digitale lagre Sykehusene lagrer store mengder data elektronisk. Fram til i dag har disse dataene blitt lagret på samme maskinplattform som systemet som generer dataene. I framtiden vil behovet for elektronisk lagerplass bli større og brukerne vil forlange at alle data er tilgjengelig til enhver tid. Bruken av passive lagringsformer som arkivering på tape, CD, DVD etc blir mindre aktuelt. Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. KITH rapport 24/02 v1.2 Rev /RB-02. Side 15

16 3.8.5 Vaktsamarbeid Mangelen på fagpersoner innen radiologi gjør at sykehusene i dag har vanskeligheter med å opprettholde et tilstrekkelig tjenestetilbud med vakt og beredskap innen radiologifaget. Samarbeid gjennom utveksling av bilder vil kunne avhjelpe noe av spesialistmangelen ved at røntgenbilder kan distribueres og granskes der hvor spesialisten er tilgjengelig Hjemmevakt/bakvakt Røntgenbilder vil kunne hentes opp og granskes på en arbeidsstasjon som er plassert heime hos den enkelte Virtuelle røntgenavdelinger Framtidas bildediagnostiske virtuelle røntgenavdeling kan være en tjeneste i et framtidig Helsenettverk. Den "Virtuell Bildediagnostisk Enheten" er en tjeneste hvor flere sykehus kan arbeide sammen som om de er en felles enhet. Dette vil føre til helt nye løsninger for bildediagnose, arbeidsflyt og samspill i sykehus og mellom sykehusene og primærhelsetjenesten. Kan vaktsamarbeid avhjelpe radiologmangelen? Skal bildene kunne granskes heime? Kan vi få sykehus uten egen radiolog? Skal røntgenbildene i framtida være tilgjengelige overalt Vil den digitale PACSløsningen eliminere all leting etter bilder? Skal røntgenbildene være tilgjengelige overalt? Teknologikostnadene er synkende, særlig innenfor høyhastighetsnett, lagringsteknologi og arbeidsstasjoner. Dess mer standard teknologi vi kan bruke i våre PACS-løsninger, dess billigere vil løsningene bli. I framtida vil informasjon (kunnskap, også røntgen bilder) være tilgjengelig overalt og til enhver tid Leting etter bilder I henhold til en amerikansk undersøkelse referert på annet sted i rapporten så er så mange som 8% av tradisjonelle filmbasert røntgenbilder borte når bildet etterspørres. I de fleste tilffeler skyldes dette at bildet ligger på et elt annet sted enn der det skulle ha vært. Leting etter bilder på film og/eller tekstdokumenter er kostbart. I en annen undersøkelse fra USA er det beregnet følgende kostnader: Lagring eller henting av et dokument: 280 kr Finne et dokument som er lagret på feil sted: 1500 kr Gjenskape et tapt dokument: 3500 kr Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. KITH rapport 24/02 v1.2 Rev /RB-02. Side 16

17 3.9 Røntgenundersøkelsene 8 mill bilder borte? Ved filmbasert røntgen blir 8% av bildene borte, dvs dersom røntgen fortsatt hadde vært analog, ville 8 mill bilder komme bort hvert år! Produksjon over årets 12 mnd, refusjoner fra Rikstrygdeverket i Sammenligning mellom privat og offentlig radiologi. Røde stolper viser offentlig radiolog og grønne stolper privat radiologi Antall Antallet røntgenundersøkelser øker: Fra 1983 til 1993 økte antallet fra 641 pr tusen innbygger til 710 pr tusen innbygger Dersom vi framskriver med den samme veksten blir tallet i 2003: 780 røntgenundersøkelser pr tusen innbygger Regional fordeling 3,2 mill røntgenundersøkelser i 2001 (eksklusive tannhelse) Dette tilsvarer 100 mill røntgenbilder årlig (gjennomsnitt 30 pr undersøkelse), eller over 1 milliard i løpet av 10 år JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Helseregion Nord: OFFE NT LI G RADI OLOGI PRIVAT RADIOLOGI Sverige Sverige har fått sitt første kommersielle private digitale røntgeninstitutt. Instituttet, som ligger i Linköping, kan ta imot digitale røntgenbilder fra hvor som helst i verden, granske disse og gi et elektronisk svar tilbake til rekvirenten. Helseregion Midt: Andre: Helseregion Øst: Helseregion Vest: Helseregion Sør: Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. KITH rapport 24/02 v1.2 Rev /RB-02. Side 17

18 Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal befolkning: Fylkessjukehuset i Kristiansund befolkning: km + 73 km ferge 35 min. Fylkessjukehuset i M olde befolkning: km + ferge 35 min. 66 km + ferge 20 min. Fylkessjukehuset i Volda befolkning: km Regionsykehuset i 43 km Trondheim befolkning: Orkdal Sanitetsforenings sjukehus befolkning: km 118 km Namdal sykehus befolkning: Innherred sykehus befolkning: km Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus befolkning: Eksempler fra 7 sykehus i Midt-Norge A vstander m ellom sykehusene i H elseregion M idt-n orge 195 km + ferge 20 min. 212 km + ferge 20 min. Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Sykehuset Levanger Skjelett Hals/bryst Fordøyelsesorgan 1300 Urogentialorgan 750 Nervesystem 100 Mammografi 2100 Blodåresystem 4100 Ultralyd 4200 CT 5600 Totalt: Sykehuset Namsos Skjelett Hals/bryst Fordøyelsesorgan 650 Urogentialorgan 490 Nervesystem 90 Mammografi 1500 Blodåresystem 350 Ultralyd 2700 CT 3500 Andre 800 Totalt: Undersøkelsestyper St Olav Hospital Skjelett Hals/bryst Fordøyelsesorgan Urogentialorgan Nervesystem 400 Mammografi Blodåresystem Ultralyd CT MR Andre 80 Bildebeskrivelser 4300 Teleradiologi 130 Doseplan 230 Isotop 3800 Hjertekardiologi 2300 Totalt: Sykehuset Molde Skjelett Hals/bryst Fordøyelsesorgan Urogentialorgan 550 Mammografi Blodåresystem 500 Ultralyd 6200 CT 4700 Andre Totalt: Sykehuset Kristiansund Skjelett Hals/bryst Fordøyelsesorgan 600 Urogentialorgan 420 Blodåresystem 100 Ultralyd 2000 CT 1830 Andre 60 Totalt: Sykehuset Ålesund Skjelett Hals/bryst Mammografi 2800 Ultralyd 8000 CT 5500 MR Angio/intervensjon 700 Andre 1800 Totalt: Sykehuset Volda Skjelett Hals/bryst Fordøyelsesorgan 730 Urogentialorgan 300 Nervesystem 20 Blodåresystem 250 Ultralyd 3400 CT 2600 Andre 10 Totalt: Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. KITH rapport 24/02 v1.2 Rev /RB-02. Side 18

19 X-DESK Utdrag av X-DESK, en rapport fra KITH i forbindelse med et Høykomprosjekt om primærhelsetjenestene behov for røntgentjenester I Midt-Norge er det sju kommuner som benytter eget røntgenapparat. Kun to kommuner har en produksjon på over tusen undersøkelser årlig. En overslagberegning basert på situasjonen for kommunene Oppdal og Ørlandet, viser at kostnaden ved å drive lokalt røntgenapparat blir balansert av kommunens inntekter og sparte transportutgifter for Folketrygden ved 1000 årlige undersøkelser. Overslaget forutsetter en reisetid på to timer til sykehus. Oppgradering eller skifte av kommunenes røntgenutstyr vil gjøre dem i stand til å produsere digitale røntgenbilder. Bildene kan overføres over helsenett med standardiserte overføringsprotokoller som DICOM, eller sendes med epost eller andre filoverføringsprotokoller/webgrensesnitt. Pasientinformasjon er sensitiv og må beskyttes mot ikke-autorisert innsyn. Eksempler på hvilke undersøkelser som gjøres og fordeling mellom polikliniske og inneliggende Avstander mellom sykehus ene i Hels ere gio n Midt-No rge Hovedundersøkelser % St Olav Røntgen 82% Ultralyd 8,5% MR 6,8% Bildebeskrivelser 2,4% Teleradiologi 0,07% Sykehuset Kristiansund Røntgen 91,9% Ultralyd 8,1% Sykehuset Molde Røntgen 86,4% Ultralyd 13,6% S e ntrals juke hus e t i Mø re o g Ro m s d a l befolkning: S e ntrals juke hus e t i Mø re o g Ro m s d a l befolkning: Sykehuset Levanger Røntgen 92,1% Ultralyd 7,9% Fylkessjukehuset i Kris tians und befolkning: km + ferge 35 min. Fylkessjukehus e t i Mo lde befolkning: km + Møre og Roms da l ferge 35 min. 66 km + ferge 20 min. Fylkessjukehuset i Volda befolkning: km 195 km + ferge 20 min. 212 km + ferge 20 min. Sykehuset Volda Røntgen 86,2% Ultralyd 13,8% Avstander mellom sykehusene i Hels ere gio n Midt-No rge Fylkessjukehuset i Kris tians und befolkning: Fylkessjukehus e t i Mo lde befolkning: km + Møre og Roms da l ferge 35 min. 66 km + ferge 20 min. Fylkessjukehuset i Volda befolkning: Sykehuset Namsos Inneliggende 23,5 Poliklinisk 76,5% Sykehuset Levanger Inneliggende 25,7% Poliklinisk 74,3& St Olav Inneliggende 34,2% Poliklinisk 65,8% Sykehuset Kristiansund Inneliggende 13% Poliklinisk 87,0% Sykehuset Molde Inneliggende 31,3% Poliklinisk 68,7% 143 km + ferge 35 min. 73 km 195 km + ferge 20 min. 212 km + ferge 20 min. 197 km 79 km Namdal sykehus befolkning: Sykehuset Namsos Røntgen 91,2% 118 km Ultralyd 8,8% Innherred sykehus befolkning: Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus befolkning: Regionsykehuset i 43 km Tro ndhe im befolkning: Orkdal Sanitetsforenings sjukehus befolkning: km S ør-trøndelag Midt-Norge utgjør et Norge i miniatyr Midt-Norge utgjør 14,4% av Norge Norge = Midt-Norge x 7 Nord-Trøndelag Sykehuset Ålesund Røntgen 81,4% Ultralyd 12,9% MR 5,8% Fordeling mellom poliklinisk og inneliggende i % 197 km 79 km 118 km Namdal sykehus befolkning: Innherred sykehus befolkning: Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus befolkning: Regionsykehuset i 43 km Tro ndhe im befolkning: Orkdal Sanitetsforenings sjukehus befolkning: km S ør-trøndelag Sykehuset Volda Inneliggende 17% Poliklinisk 83% Nord-Trøndelag Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. KITH rapport 24/02 v1.2 Rev /RB-02. Side 19

20 Ansatte og fordeling av undersøkelser pr ansatt Ansatte Sykehuset Kristiansund Leger 2 Radiograf/sykepl 9 Assistenter 1 Kontor 5 Hjelpepleier 1 Totalt: 18 Sykehuset Molde Leger 7 Radiograf/sykepl 14 Assistenter 3 Kontor 6 Portør 1 Hjelpleier 2 Totalt: 36 Avs tander mellom s ykehus ene i Hels ereg io Sykehuset n Midt-Norge Levanger Leger 7 Radiograf/sykepl 21 Assistenter 4 Kontor 8 Portør 1 Hjelpepleier 2 Totalt: 36 Sentralsjukehuset i Mø re o g Ro m s da l befolkning: St Olav Leger 21 Radiograf/sykepl 64 Assistenter 18 Kontor 42 Hjelpepleier 17 Teknisk 1 Totalt: 163 Fylkessjukehuset i Kristiansund befolkning: km + ferge 35 min. Fylkessjukehus et i Mo lde befolkning: km + Møre og Roms dal fe rge 3 5 m in. 66 km + ferge 20 min. Fylkessjukehus et i Vo lda befolkning: km 195 km + ferge 20 min. 212 km + ferge 20 min. Sykehuset Volda Leger 2 Radiograf/sykepl 7 Assistenter 1,5 Kontor 3 Hjelpepleier 1,5 Totalt: 15 Sykehuset Namsos Leger 2 Radiograf/sykepl 12 Assistenter km 79 km 118 km Namdal sykehus befolkning: Kontor 5 Hjelpepleier 1 Totalt: 23 Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus befolkning: Nord-Trøndelag Sykehuset Orkdal Leger Innherred sykehus 3 befolkning: Radiograf/sykepl 7,5 Assistenter 4,5 Totalt: 15 Regionsykehuset i 43 km Trondheim befolkning: Orkdal Sanitetsforenings sjukehus befolkning: km Sykehuset Sør-Trøndelag Ålesund Leger 9 Radiograf/sykepl 22 Assistenter 2 Kontor 9 Portør 1 Hjelpepleier 9 Totalt: 52 Det presiseres at undersøkelsen pr ansatt baserer seg på opplysninger som er innehentet fra sykehusene, men at det kan være unøyaktigheter i tallmaterialet (innleide leger/ sykdom mm som det ikke er tatt hensyn til) som gjør at bilde ikke trenger å være helt korrekt. Tendensen, om at det kan være store individuelle forskjeller mellom røntgenavdelingene/sykehusene, er også den samme i en større undersøkelse som er gjennomført i Danmark Undersøkelser pr ansatt: Gult: Leger/radiologer Blått: Radiografer Grønt: Kontor Rødt: Alle Avstander mellom sykehusene i He ls e re g io n Midt-No rg e Undersøkelser pr ansatt, alle kategorier Sykehuset Molde 1270 S e ntrals juke hus e t i Møre og Romsdal befolkning: St Olav 1086 Sykehuset Orkdal 1900 Sykehuset Kristiansund 1367 Sykehuset Volda 1647 Fylkessjukehuset i Kristiansund befolkning: km + ferge 35 min. Fylkessjukehus e t i Mo lde befolkning: km + Møre og Romsdal ferge 35 min. 66 km + ferge 20 min. Fylkessjukehus e t i Vo lda befolkning: km Sykehuset Namsos 1335 Sykehuset Levanger km + ferge 20 min. 212 km + ferge 20 min. Sykehuset Ålesund 1196 Namsos Levanger St. Olav Orkdal Kristiandsund Molde Volda Ålesund Leger Radiograf Kontor Alle 197 km 79 km 118 km Namdal sykehus befolkning: Innherred sykehus befolkning: Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus befolkning: Regionsykehuset i 43 km Tro ndhe im befolkning: Orkdal Sanitetsforenings sjukehus befolkning: km Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. KITH rapport 24/02 v1.2 Rev /RB-02. Side 20

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Skanning av pasientjournaler Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv Samt oversikt over status skanning ved helseforetak pr. 1.

Detaljer

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon FoU N 91/2000 Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde Nettsentrisk pasientinformasjon Tittel FoU Notat 91/2000 Nettsentrisk pasientinformasjon ISBN ISSN 0809-1021 Prosjekt nr BH0101 Program Bransjeløsninger

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21 d:mag ET MAGASIN FRA DIPS ASA Nye Ahus får helautomatisk MEDISIN- MASKIN Pasientene ved Nye Ahus vil få sin medisin levert i slike endosepakker, direkte fra en maskin. Sykehuset er først i verden med helautomatisk

Detaljer

En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge

En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge Tjenester, enheter og organisering, trender og tall KITH R 13/96 ISBN 82-7846-027-2 Tittel En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge Versjon 1.0 Forfatter(e)

Detaljer

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Roar Eilertsen NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Om etableringen av et sykehusmarked i Norge September 2003 1 Forord Rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? er utarbeidet av

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tittel Virksomhetsrapport 2001 Forfattere Line Linstad (koordinator) Øystein Hansen Ethel Seljevold Steinar Pedersen Sture Pettersen

Detaljer

Sikkerhet i bredbåndsnettverk

Sikkerhet i bredbåndsnettverk Sikkerhet i bredbåndsnettverk Prosjektrapport fra HØYSIKK et Høykom prosjekt Versjon 1.0 18. januar 2002 KITH Rapport 2/02 ISBN 82-7846-126-0 KITH-rapport Tittel Sikkerhet i bredbåndsnettverk Prosjektrapport

Detaljer

1001 nett. Kartlegging av elektroniske informasjonsnett. på veien mot et norsk helsenett. Versjon 1.0 Desember 1997

1001 nett. Kartlegging av elektroniske informasjonsnett. på veien mot et norsk helsenett. Versjon 1.0 Desember 1997 1001 nett Kartlegging av elektroniske informasjonsnett på veien mot et norsk helsenett Versjon 1.0 Desember 1997 KITH Rapport 7/97 ISBN 82-7846-038-8 KITH-rapport Tittel 1001 nett Kartlegging av elektroniske

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM. STEP Senter for innovasjonsforskning. Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke

Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM. STEP Senter for innovasjonsforskning. Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke STF38 A03885 Åpen RAPPORT Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke STEP Senter for innovasjonsforskning Januar 2004 STEP RAPPORT 02-2004 TITTEL

Detaljer

Når tre blir til en.

Når tre blir til en. Når tre blir til en. Utfordringer ved implementering av felles klinisk arbeidsflate ved Oslo universitetssykehus HF - med fokus på elektronisk bestilling DIPS Klinisk portal PasDoc Klinisk arbeidsflate

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling Utredning 1 Bakgrunn I styresak 70-2002 ble IT-strategien for perioden 2002-2005 besluttet av styret. Siden har strategi dokumentet vært styrende for de aktiviteter som har vært igangsatt i regionen knyttet

Detaljer

IT på Japanske sykehus - en kilde til inspirasjon og læring for norsk helsevesen?

IT på Japanske sykehus - en kilde til inspirasjon og læring for norsk helsevesen? IT på Japanske sykehus - en kilde til inspirasjon og læring for norsk helsevesen? Versjon 1.0 Dato: 31.03.2003 KITH Rapport 11/03 ISBN 82-7846-173-2 KITH-rapport TITTEL Forfatter(e): Harald Strøm, Sykehuset

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Sykehjemsrøntgen på hjul

Sykehjemsrøntgen på hjul Frode Lærum Sykehjemsrøntgen på hjul Mobil, nettbasert røntgenservice for pasienter utenfor sykehus Michael 2005; 2: 168 89. Sammendrag Ny medisinsk teknologi og elektronisk kommunikasjon har ført til

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no 2014 Innspill til nasjonal sykehusplan ISBN-13 978-87-8070-105-3 Statusrapport 2014 Sykehus for fremtiden

Detaljer

Omfang og utvikling av det selvbetalende

Omfang og utvikling av det selvbetalende SINTEF A15248 RAPPORT Omfang og utvikling av det selvbetalende markedet for private spesialisthelsetjenester i Norge Silje L. Kaspersen og Birgitte Kalseth SINTEF Helsetjenesteforskning Mars 2010 Forord

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

MODERNISERER IKT-PLATTFORM EPJ SIKRER STRATEGIPLAN. god behandling. for eldrebølgen. www.helsemedisinteknikk.no. Fagtidsskriftet. Nr. 2 April.

MODERNISERER IKT-PLATTFORM EPJ SIKRER STRATEGIPLAN. god behandling. for eldrebølgen. www.helsemedisinteknikk.no. Fagtidsskriftet. Nr. 2 April. Fagtidsskriftet MTF Medisinsk Teknisk Forening NFMF Norsk Forening for Medisinsk Fysikk FSTL Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse NSH Norsk sykehus og helsetjenesteforening Nr. 2 April. 2013 EPJ SIKRER

Detaljer

Med laboratoriemedisin inn i fremtiden

Med laboratoriemedisin inn i fremtiden Med laboratoriemedisin inn i fremtiden Stjørdal, juni Innhold Innhold...2 Innledning...3 2 Sammendrag - forslag til tiltak...4 2.1 Organisering av tjenestene og samarbeid i forpliktende faglige nettverk...4

Detaljer

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Katastrofeberedskap og datalagring Versjon 1.0 15. september 2002 KITH Rapport 21/02 ISBN 82-7846-146-5 KITH-rapport Tittel Driftssikkerhet

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer