3.2 Forebyggende- og attakkbehandling ved graviditet og amming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.2 Forebyggende- og attakkbehandling ved graviditet og amming"

Transkript

1 3.2 Forebyggende- og attakkbehandling ved graviditet og amming - En veileder for helsepersonell. Se også pasientinformasjon i pkt Trygve Holmøy og Øivind Torkildsen Anbefalinger Graviditet medfører redusert risiko for attakker under selve graviditeten, særlig i løpet av tredje trimester. Det er øket risiko for attakk første tre måneder etter fødselen. Særlig kvinner med aktiv sykdom før oppstart av medikamentell behandling, og som har seponert denne i forbindelse med graviditeten, har øket risiko for attakker etter fødselen. Enkelte hormonpreparater som av og til benyttes ved assistert befruktning (GnRH-agonister) ser også ut til å øke risikoen for attakk. Anestesi i forbindelse med fødsel og forløsningsmetode påvirker ikke sykdommen. Vanlig oppfatning er at graviditet ikke påvirker sykdommen sett i et lengre tidsperspektiv verken med tanke på attakkrate eller sykdomsprogresjon. Noen studier tyder imidlertid på et gunstigere MS-forløp hos kvinner som har født barn etter at de fikk MS. Allerede ved oppstart av behandling hos fertile kvinner bør det vektlegges om behandlingen vil gi kvinnen beskyttelse mot sykdomsaktivitet også før, under og etter svangerskap. Avslutning av medikamentell behandling bør diskuteres med nevrolog før forsøk på å bli gravid (1-4 uker før, avhengig av halveringstid til medisinen). Søkestrategi Dette kapittelet er basert på Norsk MS-veileder, oppdatert i I tillegg artikler indeksert i PubMed, preparatomtaler og relevante databaser. Forekomst I Norge lever det omkring personer med MS. Omkring 50% av alle MSpasienter er kvinner som har blitt gravide etter MS-diagnosen, eller vil bli gravide etter diagnosen. Generelt Kvinner med MS er en heterogen gruppe med store variasjoner i uførhet og behandling. Oppfølgingen må derfor ofte individualiseres. Forebyggende- og attakkbehandling ved graviditet og amming, Side 1

2 Veiledning før graviditet Pasienter bør ha diskutert problemstillinger omkring dette med sin behandlende nevrolog. Både genetisk risiko, prevensjon og barneønske bør diskuteres. Vurder sykdomsaktivitet og behov for medikamentell behandling (vurder fremtidig potensiell fosterskadelig effekt). Kvinner med sannsynlig fremtidig barneønske bør fortrinnsvis behandles med medikamenter som gir langvarig effekt etter at preparatet er eliminert fra kroppen, eller som kan benyttes gjennom svangerskapet. Oppfølging under svangerskap hos nevrolog Oppfølgingen vil avhenge av forebyggende behandling og sykdomsaktivitet. Det er behov for stor individuell variasjon. Generelt sett er det øket behov for nevrologiske kontroller under og like etter svangerskapet. Oppfølging under svangerskap ved fødepoliklinikk/spesialist Den generelle svangerskapskontroll foretas hos fastlege/jordmor der de alminnelige retningslinjene for svangerskapskontroll følges. Fødsel MS gir oftere behov for igangsetting av fødsel, operativ forløsning med keisersnitt eller vakumsug/tangforløsning. Sykdommen har utover dette ingen innvirkning på graviditet, spesielt er det ingen økt risiko for spontanabort eller dødfødsel. Barselperioden MS gir oftere noe lavere fødselsvekt hos det nyfødte barnet, men uten påvisbar betydning for videre utvikling. Sykdommen har utover dette ingen innvirkning på barnet, spesielt er det ikke økt risiko for misdannelser. MR-kontroll bør gjennomføres innen 6 måneder etter fødselen, eventuelt tidligere hos kvinner som ikke har gjenopptatt immunmodulerende behandling. Pasienter med MS er særlig utsatt for depresjon, og både nevrolog og fastlege bør være ekstra oppmerksom på risiko for, og symptomer på depresjon etter fødselen. Amming Det er usikkert om amming påvirker sykdomsaktiviteten. Noen studier antyder lavere frekvens av attakker hos kvinner som ammer. Det er ikke sett ugunstig effekt av amming. Det er ikke holdepunkter for at amming påvirker risikoen for at barnet utvikler MS senere i livet. Forebyggende- og attakkbehandling ved graviditet og amming, Side 2

3 For ikke-ammende kvinner bør tidligere brukt MS-medisin startes opp etter 1 uke etter fødsel. Det er særlig viktig at kvinner som hadde høy sykdomsaktivitet før de startet med høyeffektiv behandling, og som har seponert denne i forbindelse med svangerskapet, gjenopptar behandling raskt etter fødselen. For kvinner som ønsker å amme, bør Individuell vurdering gjøres i nært samråd med nevrolog, eventuelt Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Fordelene ved amming og immunmodulerende behandling bør vurderes opp mot den potensielle risikoen forbundet med at barnet eksponeres for medikament (se tabell for de enkelte preparatene). Kvinner som hadde betydelig sykdomsaktivitet før oppstart av immunmodulerende behandling som ikke anses forenlig med amming (teriflunomid, fingolimod, dimetylfumarat), bør tilbys annen behandling. Interferoner, glatiramer acetate (Copemyl/copaxone), natalizumab, (Tysabri) og rituximab er sannsynligvis trygt under ammeperioden. For alemtuzumab foreligger ikke publiserte data fra mennesker. Overgang av store molekyler er større til råmelk (den aller første melken etter fødsel) enn til moden morsmelk. Hos kvinner som ikke har hatt stor sykdomsaktivitet kan det derfor være gunstig å vente med oppstart av medikamentell behandling til god melkeproduksjon er etablert (1-2 uker). Ved særlige tilfeller kan intravenøst immunoglobulin brukes som sykdomsmodulerende behandling. Nasjonal kompetansetjeneste for amming kan konsulteres ved behov for råd MS-medikamenter og svangerskap Generelt regnes injeksjonspreparatene Glatirameracetat og interferoner å utgjøre liten fare i svangerskapet. For dimethylfumarat og natalizumab foreligger få data, men ingen sikker fosterskadelig effekt er sett. Effekten av alenmtuzumab, cladribin og rituximab vedvarer etter at preparatet er eliminert fra kroppen, og graviditet er sannsynligvis trygt etter at medikamentet er fjernet fra kroppen. Obs utvikling av sekundær immunitet (hypothyreose) ved alemtuzumab. TSH, FT4, TPO og TRAS bør kontrolleres månedlig hos kvinne som prøver å bli/er gravide. Fingolimod har fosterskadelig effekt og skal ikke brukes i svangerskapet og bør unngås hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Teriflunomid er kontraindisert i svangerskap, og må vaskes ut med questran eller aktivt kull pga svært lang halveringstid. Mitoxantron er absolutt kontraindisert i svangerskapet, og bør ikke brukes hos fertile kvinner. Forlenget doseintervall (6-8 uker) kan vurderes for natalizumab til kvinner som er/forsøker å bli gravide. MS-medikamenter og amming Det er sannsynligvis trygt å amme under bruk av både interferoner, glatirameracetat, natalizumab og andre monoklonale antistoff. Forlenget doseintervall (6-8 uker) kan vurderes ved bruk av natalizumab i ammeperioden. Vurder å utsette rebehandling hos kvinner som behandles med cladribin, alemtuzumab eller rituximab, eventuelt Forebyggende- og attakkbehandling ved graviditet og amming, Side 3

4 kortvarig ammepause ved alemtuzumab. Dersom planlagt rebehandling utsettes på grunn av amming, bør kvinnen tilbys MR-undersøkelse 2-3 måneder etter fødsel for å avdekke subklinisk sykdomsaktivitet. Amming bør unngås ved bruk av småmolekylære medikamenter (dimetylfumarat og fingolimod). Teriflunomid, cladribin og mitoxantrone er kontraindisert ved amming. Forebyggende- og attakkbehandling ved graviditet og amming, Side 4

5 Oppsummering av anbefalinger Alle kvinner i fertil alder Diskuter genetisk risiko, prevensjon og barneønske. Vurder sykdomsaktivitet og behov for medikamentell behandling. Kvinner med sannsynlig fremtidig barneønske bør fortrinnsvis behandles med medikamenter som gir langvarig effekt etter at preparatet er eliminert fra kroppen, eller som kan benyttes gjennom svangerskapet. Ønske om barn Diskuter avslutning av medikamentell behandling før forsøk på graviditet (1 uke -6 måneder avhengig av T ½ til medisinen). Teriflunomid bør vaskes ut med questran eller aktivt kull. Glatirameracetat, interferoner, natalizumab og dimetyl fumarat har ikke kjent fosterskadelig effekt, og kan vurderes brukt inntil graviditet hos pasienter med betydelig sykdomsaktivitet før oppstart av behandlingen. Vurder forlenget doseintervall (6 uker) dersom natalizumab kontinueres. Ved graviditet De fleste har redusert sykdomsaktivitet under graviditet. Amming For ikke-ammende kvinner bør tidligere brukt MS-medisin startes opp etter 1 uke. Vurder fordeler ved amming mot behov for medikamentell behandling, særlig hos kvinner som har seponert natalizuamb eller fingolimod i forbindelse med graviditeten. Interferoner, glatirameracetat, natalizumab, rituximab er sannsynligvis trygt under ammeperioden. Ved særlige tilfeller kan infusjon med immunoglobuliner brukes som sykdomsmodifiserende behandling. Etter fødsel MR-kontroll bør gjennomføres innen 6 måneder etter fødselen, eventuelt tidligere dersom pasienten ikke har gjenopptatt immunmodulerende behandling. Vær oppmerksom på risiko for depresjon etter fødsel. Forebyggende- og attakkbehandling ved graviditet og amming, Side 5

6 MS-MEDISINER UNDER GRAVIDITET OG VURDERING AV RISIKO FOR FOSTERSKADE/MISDANNELSER (TERATOGENITET) HALVERINGSTID FELLESKATALOGTEKST (FORKORTET) KOMMENTARER ATTAKKBEHANDLING KORTICOSTEROIDER 3-4 timer Passerer, brukes med forsiktighet til gravide Svak teratogen effekt når gitt før uke 12. Øket risiko for leppeganespalte (OR ~3,5) INJEKSJONSPREPARATER GLATIRAMER ACETATE (Copaxone) INTERFERON-BETA (Avonex, Rebif, Betaferon, Extavia) 20 timer Bruk anbefales ikke med mindre fordel for mor oppveier risiko for fosteret. 10 timer Ved høy anfallshyppighet før oppstart av behandling, bør risiko for alvorlig anfall etter seponering, veies mot mulig økt risiko for spontanabort. >300 graviditeter observert. Ingen øket risiko for malformasjoner, abort, tidlig fødsel eller redusert fødselsvekt. >1000 graviditeter observert. Ingen øket risiko for malformasjoner eller spontanabort. Lavere fødselsvekt og øket risiko for tidlig fødsel. SMÅMOLKEYLÆRE MEDIKAMENTER DIMETYHYL FUMARATE (Tecfidera) ~1 time Skal bare brukes under graviditet hvis strengt nødvendig, og dersom potensiell fordel av behandlingen oppveier potensiell risiko for fosteret. TERIFLUNOMIDE (Aubagio) 2 uker-2 år Sikker prevensjon må brukes under og etter behandling så lenge plasmakonsentrasjonen av teriflunomid er >0,02 mg/liter. Svært lav teratotoksisitet i dyrestudier. (kun ved >5-11x terapeutisk dose). Så langt ikke sett teratogen effekt hos mennesker. Teratogent i dyrestudier, også i doser som tilsvarer pasientbehandling. Teratogen effekt ikke sett hos mennesker, men få observasjoner. Obs lang halveringstid - aktiv utvask ved før planlagt og ved utilsiktet graviditet. Forebyggende- og attakkbehandling ved graviditet og amming, Side 6

7 FINGOLIMOD (Gilenya) 6-9 dager Informer om muligheten for alvorlig risiko for fosteret. Før behandlingsstart må en negativ graviditetstest foreligge. Kvinner bør ikke bli gravide under behandling, og seponering anbefales ved graviditet. MITOXAONTRONE dager Bør ikke anvendes under (Novantrone) graviditet før morens behov er nøye vurdert mot risikoen for fosteret. MAVENCLAD (CLADRIBIN) Ca 1 dag Kontraindisert under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Alvorlige malformasjoner er sett ved eksponering i 1. trimester. Bør unngås hos kvinner som ønsker å bli gravide. Teratogent. Kontraindisert hos gravide. Teratogent i dyrestudier. Kontraindisert hos gravide. Kan også påvirke sædceller. Kvinner og menn bør vente 6 måneder fra behandling til befruktning. MONOKLONALE ANTISTOFF NATALIZUMAB (Tysabri) dager Seponering bør vurderes hvis graviditet oppstår under behandling. Nytterisikovurdering av bruk under graviditet bør ta hensyn til pasientens kliniske tilstand og mulig tilbakefall av sykdomsaktivitet ved seponering. ALEMTUZUMAB (Lemtrada) 4-5 dager Ukjent om alemtuzumab kan gi fosterskade. Sikker prevensjon bør brukes under og i 4 måneder etter behandling Ikke øket teratogen effekt i dyrestudier. Ikke observert øket risiko for malformasjoner eller spontanabort. NB: Hematologisk screening av nyfødt hvis gitt i siste ¼ av svangerskapet. Teratogen effekt ikke kjent. Graviditet greit 4 måneder etter siste behandlingssyklus. Obs: Sekundær thyreoideasykdom medfører spesiell risiko under gravidtet. Ubehandlet hypothyreoidisme eller thyreotoksisk krise under svangerksapet gir øket risiko for Forebyggende- og attakkbehandling ved graviditet og amming, Side 7

8 RITUXIMAB 22 dager (variasjon 6,1-52 dager) Skal kun brukes under graviditet dersom fordelen for mor og barn oppveier risikoen for barnet. Pga. den lange retensjonstiden til rituksimab hos pasienter med B-celle-uttømming, skal fertile kvinner bruke sikkert prevensjonsmiddel under og i opptil 12 måneder etter avsluttet behandling. spontanabort og fosterpåvirkning. TSH, FT4, anti-tpo og TRAS bør måles månedlig Transporteres aktivt over placentabarrieren i 2. og 3. trimester og påvirker B-celler hos fosteret. Teratogen effekt ikke sett i dyrestudier eller hos menneske. Graviditet trygt omtrent tre måneder etter behandling. Forebyggende- og attakkbehandling ved graviditet og amming, Side 8

9 MS-MEDISINER OG AMMING OG VURDERING AV FARE VED BRUK HALVERINGSTID FELLESKATALOGTEKST KOMMENTARER ATTAKKBEHANDLING CORTICOSTEROIDER 3-4 timer Amming frarådes ved særlig høye doser. Liten overgang til morsmelk, særlig etter 4-8 timer. Attakkbehandling forenlig med amming. Vurder redusert dose. INJEKSJONSPREPRATATER GLATIRAMERACETAT (Copemyl/Copaxone) INTERFERON-BETA (Avonex, Rebif, Betaferon, Extavia) SMÅMOLEKYLÆRE MEDIKAMENTER DIMETYHYL FUMARATE (Tecfidera) TERIFLUNOMIDE (Aubagio) FINGOLIMOD (Gilenya) MAVENCLAD (CLADRIBIN) MITOXAONTRONE (Novantrone) 20 timer Fordel for mor skal veies opp mot risiko for barnet. 10 timer Overgang i morsmelk ukjent. Amming bør unngås eller behandlingen avbrytes. ~1 time Fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren bør tas i betraktning. 2 uker-2 år Kontraindisert pga. utskillelse i morsmelk. 6-9 dager Amming bør unngås pga. muligheten for alvorlige bivirkninger hos spedbarn som ammes. Ca 1 dag Utskillelse i morsmelk er ukjent. Amming er kontraindisert under behandling og i 1 uke etter siste dose dager Pga. risiko for alvorlige bivirkninger for spedbarnet, skal amming avsluttes før behandling påbegynnes. Kan ikke påvises i morsmelk. Overføres sannsynligvis ikke til barnet. Forenlig med amming. Finnes i konsentrasjon på 0.006% av maternell dose. Forenlig med amming. Overgang til morsmelk, men i lavere konsentrasjon enn serum. Utskilles i morsmelk. Mulig skadelig hvis gitt under ammeperioden. Overgang til morsmelk. Mulig skadelig hvis gitt under ammeperioden. Mulig skadelig hvis gitt i ammeperioden. Vurder utsatt rebehandling Skilles ut i morsmelk minst 28 dager etter siste administrasjon. Skadelig hvis gitt under ammeperioden. MONOKLONALE ANTISTOFF NATALIZUMAB (Tysabri) dager Effekten på nyfødte/spedbarn er Passerer til morsmelk, men i lavere konsentrasjoner enn i Forebyggende- og attakkbehandling ved graviditet og amming, Side 9

10 ALEMTUZUMAB (Lemtrada) RITUXIMAB ukjent. Amming skal opphøre ved behandling. 4-5 dager Amming bør opphøre under og i 4 måneder etter behandling. 22 dager (variasjon 6,1-52 dager) Kvinner bør ikke amme under rituksimabbehandling og i 12 måneder etter at behandlingen er avsluttet. serum. Degraderes sannsynligivs i tarmen. Ukjent overgang til morsmelk. Degraderes sannsynligvis i tarmen. Mulig skadelig hvis gitt under ammeperioden, vurder ammepause/utsatt rebehandling. Lav overgang til melk påvist i dyrestudier og i enkeltrapport fra menneske (mindre enn 0,2% av morens serumnivå). Degraderes sannsynligivs i tarm. Forebyggende- og attakkbehandling ved graviditet og amming, Side 10

11 Referanser Legemiddelverket. Nasjonale faglige retningslinjer for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodifiserende behandling av multippel sklerose. Oppdatert Achiron A, Kishner I, Dolev M et al. Effect of intravenous immunoglobulin treatment on pregnancy and postpartum-related relapses in multiple sclerosis. J Neurol 2004;251: Baker TE, Cooper SD, Kessler L, Hale TW. Transfer of natalizumab into breast milk in a mother with multiple sclerosis.j Hum Lact May;31(2): doi: / Epub 2015 Jan 13 Bragenes Y, Boshuizen R, de Vries A, Lexberg Å, Østensen M. Low level of Rituximab in human breast milk in a patient treated during lactation. Rheumatology, Volume 56, Issue 6, 1 June 2017, Pages , Boskovic R, Wide R, Wolpin J et al. The reproductive effects of beta interferon therapy in pregnancy: a longitudinal cohort. Neurology 2005;6: Confavreux C, Hutchinson M, Hours MM et al.rate of pregnancy-related relapse in multiple sclerosis. N Engl J Med 1998;339: Cristiano L, Bozic C, Kooijmans-Coutinho M. Preliminary Evaluation of Pregnancy Outcomes from the TYSABRI (Natalizumab) Pregnancy Exposure Registry. Annual Meeting of the American Academy of Neurology; Toronto, Canada, April 2010, P Dahl J, Myhr KM, Daltveit AK et al. Pregnancy, delivery, and birth outcome in women with multiple sclerosis. Neurology 2005;65: De Santis M, Straface G, Cavaliere AF et al. The first case of mitoxantrone exposure in early pregnancy. Neurotoxicology 2007;28:696-7 Haas J, Hommes OR. A dose comparison study of IVIG in postpartum relapsing-remitting multiple sclerosis. Mult Scler 2007;13: Ebrahimi N, Herbstritt S, Gold R, Amezcua L, Koren G, Hellwig K. Pregnancy and fetal outcomes following natalizumab exposure in pregnancy. A prospective, controlled observational study. Mult Scler Aug 26. pii: Fernández Liguori N, Klajn D, Acion L et al. Epidemiological characteristics of pregnancy, delivery, and birth outcome in women with multiple sclerosis in Argentina (EMEMAR study). Mult Scler 2009;15: Haghikia A, Langer-Gould A, Rellensmann G, Schneider H, Tenenbaum T, Elias-Hamp B, Menck S, Zimmermann J, Herbstritt S, Marziniak M, Kümpfel T, Meinl I, Plavina T, Gold R, Hellwig K. Natalizumab use during the third trimester of pregnancy. JAMA Neurol Jul 1;71(7): Hellwig K, Haghikia A, Gold R. Motherhood and Natalizumab Effects of Natalizumab Therapy on Pregnancy Outcome and Disease Activity Forebyggende- og attakkbehandling ved graviditet og amming, Side 11

12 during Pregnancy. Annual Meeting of the American Academy of Neurology; Toronto, Canada, April 2010, P06.168, 2010 Karlsson G, Francis G, Koren G, Heining P, Zhang X, Cohen JA, Kappos L, Collins W.Pregnancy outcomes in the clinical development program of fingolimod in multiple sclerosis. Neurology Feb 25;82(8): Lu E, Wang BW, Guimond C, Synnes A, Sadovnick D, Tremlett H.Disease-modifying drugs for multiple sclerosis in pregnancy: a systematic review. Neurology Sep 11;79(11): doi: /WNL.0b013e c64 Proschmann U, Thomas K, Thiel S, Hellwig K, Ziemssen T. Natalizumab during pregnancy and lactation. Multiple Sclerosis Journal 2017; Epub ahead of print. doi: / Sandberg-Wollheim M, Frank D, Goodwin TM et al. Pregnancy outcomes during treatment with interferon beta-1a in patients with multiple sclerosis. Neurology 2005;65: Tuohy O, Costelloe L, Hill-Cawthorne G, Bjornson I, Harding K, Robertson N, May K, Button T, Azzopardi L, Kousin-Ezewu O, Fahey MT, Jones J, Compston DA, Coles A. Alemtuzumab treatment of multiple sclerosis: long-term safety and efficacy. J Neurol Neurosurg Psychiatry May 21. pii: jnnp Vukusic S, Hutchinson M, Hours M et al. Pregnancy and multiple sclerosis (the PRIMS study): clinical predictors of post-partum relapse. Brain 2004;127: Vukusic S, Durand-Dubief F, Benoit A, Marignier R, Frangoulis B, Confavreux C. Natalizumab for the prevention of post-partum relapses in women with multiple sclerosis. Mult Scler Oct 10. pii: Weber-Schoendorfer C, Schaefer C. Multiple sclerosis, immunomodulators, and pregnancy outcome: a prospective observational study. Mult Scler 2009;15: Zhovtis Ryerson L, Frohman TC, Foley J et al. Extended interval dosing of natalizumab in multiple sclerosis.j Neurol Neurosurg Psychiatry Aug;87(8):885-9 Forebyggende- og attakkbehandling ved graviditet og amming, Side 12

INNHOLD MS-MEDISINER UNDER GRAVIDITET OG VURDERING AV RISIKO FOR FOSTERSKADE/MISDANNELSER TOLKNING AV RESULTATER

INNHOLD MS-MEDISINER UNDER GRAVIDITET OG VURDERING AV RISIKO FOR FOSTERSKADE/MISDANNELSER TOLKNING AV RESULTATER 3.2 Forebyggende behandling ved graviditet og amming - En veileder for helsepersonell. Se også pasientinformasjon i pkt 6.2.2. Trygve Holmøy og Øivind Torkildsen INNHOLD MS-MEDISINER UNDER GRAVIDITET OG

Detaljer

INNHOLD MS-MEDISINER UNDER GRAVIDITET OG VURDERING AV RISIKO FOR FOSTERSKADE/MISDANNELSER TOLKNING AV RESULTATER FDA-KATEGORIER

INNHOLD MS-MEDISINER UNDER GRAVIDITET OG VURDERING AV RISIKO FOR FOSTERSKADE/MISDANNELSER TOLKNING AV RESULTATER FDA-KATEGORIER 3.2 Forebyggende behandling ved graviditet og amming - En veileder for helsepersonell. Se også pasientinformasjon i pkt 6.2.2. Trygve Holmøy og Øivind Torkildsen INNHOLD MS-MEDISINER UNDER GRAVIDITET OG

Detaljer

Graviditet og amming ved MS

Graviditet og amming ved MS Graviditet og amming ved MS Laget av professor Trygve Holmøy og professor Øivind Torkildsen 2015 26.02.15 Side 1 Innhold: Innhold:... 2 Pasientinformasjon... 3 MS-medisiner under graviditet og vurdering

Detaljer

MS-medisiner under graviditet og vurdering av risiko for fosterskade/misdannelser (teratogenitet)

MS-medisiner under graviditet og vurdering av risiko for fosterskade/misdannelser (teratogenitet) Graviditet og amming Trygve Holmøy og Øivind Torkildsen MS-medisiner under graviditet og vurdering av risiko for fosterskade/misdannelser (teratogenitet) Medikament Halveringstid FDAkategori Felleskatalogtekst

Detaljer

MS og graviditet. Elisabeth Gulowsen Celius LIS-møtet

MS og graviditet. Elisabeth Gulowsen Celius LIS-møtet MS og graviditet Elisabeth Gulowsen Celius LIS-møtet 16.1.19 1 Disposisjon Fertilitet Hormoner og graviditet Naturlig forløp Sykdomsmodifiserende behandling Risiko for pasienten Risiko for barnet Amming

Detaljer

Multippel sklerose: Behandlings-strategi og nye MS-retningslinjer

Multippel sklerose: Behandlings-strategi og nye MS-retningslinjer Multippel sklerose: Behandlings-strategi og nye MS-retningslinjer Lars Bø Nasjonal kompetansetjeneste for MS Nevrologisk avdeling Haukeland universitetssykehus Immunmodulerende behandling CIS CDMS/RRMS

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Tidlig behandling med de mest effektive medikamentene. Øivind Grytten Torkildsen

Tidlig behandling med de mest effektive medikamentene. Øivind Grytten Torkildsen Tidlig behandling med de mest effektive medikamentene Øivind Grytten Torkildsen «MS er en diagnose som aldri kan stilles for sent» Nevroradiolog på Ullevål sykehus, midten av 1980-tallet. Kasuistikk MR-forandringer

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Erfaring med MS LIS-anbefalinger ved Oslo universitetssykehus

Erfaring med MS LIS-anbefalinger ved Oslo universitetssykehus Erfaring med MS LIS-anbefalinger ved Oslo universitetssykehus Hanne Flinstad Harbo Professor, overlege (MD, PhD, MHA) Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Institutt for klinisk medisin, Universitet

Detaljer

taler imot Trygve Holmøy Ahus

taler imot Trygve Holmøy Ahus Oralt paradigmeskifte i MSbehandlingen - hva taler for, hva taler imot Trygve Holmøy Ahus Har mottatt forskningsstøtte og/eller reisestøtte/arrangementsstøtte forelesningshonorar fra Sanofi Aventis, Merc

Detaljer

Valg av behandling Hvilke kriterier skal legges til grunn ved oppstart og skifte av behandling

Valg av behandling Hvilke kriterier skal legges til grunn ved oppstart og skifte av behandling Valg av behandling Hvilke kriterier skal legges til grunn ved oppstart og skifte av behandling Lars Bø Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Bakgrunnsdokument til kapittelet Familieplanlegging, graviditet og amming

Bakgrunnsdokument til kapittelet Familieplanlegging, graviditet og amming Bakgrunnsdokument til kapittelet Familieplanlegging, graviditet og amming Dato: 31. mai 2017 Dette bakgrunnsdokumentet gir utfyllende informasjon til kapittelet Familieplanlegging, graviditet og amming

Detaljer

Komplikasjoner ved sykdomsmodifiserende behandling av MS

Komplikasjoner ved sykdomsmodifiserende behandling av MS Komplikasjoner ved sykdomsmodifiserende behandling av MS Av Elisabeth Gulowsen Celius, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål Det har vært en enorm utvikling i MS-behandlingen siden vi

Detaljer

Post ECTRIMS: Progressiv multippel sklerose Stamcelletransplantasjon

Post ECTRIMS: Progressiv multippel sklerose Stamcelletransplantasjon Post ECTRIMS: Progressiv multippel sklerose Stamcelletransplantasjon Lars Bø Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus Klinisk institutt 1,

Detaljer

Stamcelletransplantasjon ved Multippel Sklerose

Stamcelletransplantasjon ved Multippel Sklerose Stamcelletransplantasjon ved Multippel Sklerose Lars Bø Nasjonal kompetansetjeneste for MS Nevrologisk avdeling Haukeland universitetssykehus Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Forebyggende MS-behandling

Detaljer

LIS-MS AVTALER Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF. Februar 2016

LIS-MS AVTALER Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Februar 2016 LIS-MS AVTALER 2016 LIS-avtaler i perioden 1.3.2016-28.2.2017 og anbefaling ved valg av immunmodulerende (sykdomsmodifiserende)

Detaljer

Revisjon av LIS-MS AVTALER 2014

Revisjon av LIS-MS AVTALER 2014 Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF 27. februar 2014 Revisjon av LIS-MS AVTALER 2014 LIS-avtaler i perioden 1.2.2014-28.2.2015 og anbefaling ved valg av immunmodulerende

Detaljer

Bakgrunnsdokument til kapittelet Familieplanlegging, graviditet og amming

Bakgrunnsdokument til kapittelet Familieplanlegging, graviditet og amming 1 Bakgrunnsdokument til kapittelet Familieplanlegging, graviditet og amming Dette bakgrunnsdokumentet gir utfyllende informasjon til kapittelet Familieplanlegging, graviditet og amming i Nasjonal faglig

Detaljer

Neuroscience. Kristiansand

Neuroscience. Kristiansand Neuroscience Kristiansand 16.01.2018 Neuroscience Frank E. Sørgaard Medisinsk rådgiver «Hvordan kan MS medikamentenes effekt og sikkerhet sammenlignes»? Neuroscience Når det ikke finne head to head studier

Detaljer

Tyroideasykdommer i svangerskapet

Tyroideasykdommer i svangerskapet Tyroideasykdommer i svangerskapet Fysiologi HYPOTYREOSE Nedsatt tyroxinproduksjon Lavt FT4 og Forhøyet TSH 20-50/1000 gravide. Hyppigere dersom annen autoimmun sykdom Årsaker til hypotyreose Autoimmun

Detaljer

Multippel sclerose gjennom 1000 år Fra kroken på døra til effektiv immunmodulerende behandling

Multippel sclerose gjennom 1000 år Fra kroken på døra til effektiv immunmodulerende behandling Multippel sclerose gjennom 1000 år Fra kroken på døra til effektiv immunmodulerende behandling Astrid Edland Overlege, nevr.avd., Drammen sykehus VVHF 16.01.2019 Multippel sklerose Kronisk inflammatorisk,

Detaljer

Tecfidera (dimetylfumarat): Nye tiltak for å minimere risikoen for PML - strengere retningslinjer for overvåking og avbrudd i behandlingen

Tecfidera (dimetylfumarat): Nye tiltak for å minimere risikoen for PML - strengere retningslinjer for overvåking og avbrudd i behandlingen Biogen Norway AS Postboks 4305 Nydalen N-0402 Oslo Dato: 23 november, 2015 Tecfidera (dimetylfumarat): Nye tiltak for å minimere risikoen for PML - strengere retningslinjer for overvåking og avbrudd i

Detaljer

Veiledning til forskriver

Veiledning til forskriver Viktig sikkerhetsinformasjon MAVENCLAD 10 mg tabletter kladribin Veiledning til forskriver Melding av bivirkninger Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til sitt regionale legemiddelinformasjonssenter

Detaljer

Natalizumab (Tysabri )

Natalizumab (Tysabri ) Natalizumab (Tysabri ) Tysabri kan hindre funksjonsnedsettelse og anfall hos pasienter med multippel sklerose. Tysabri er et forholdsvis nytt legemiddel som brukes i behandlingen av pasienter med svært

Detaljer

Fingolimod Hjerneatrofi og kognisjon

Fingolimod Hjerneatrofi og kognisjon Neuroscience Fingolimod Hjerneatrofi og kognisjon Frank E. Sørgaard Medisinsk rådgiver LIS-møte 19. januar 2017 Pasientantall Approximately Patient-years of exposure 368 000 to fingolimod, including clinical

Detaljer

LIS. Torunn E Tjelle, FHI

LIS. Torunn E Tjelle, FHI Metodevurdering for MSlegemidler, inkludert offlabel bruk av rituximab LIS Torunn E Tjelle, FHI 16.01.2019 Bestilling metodevurdering av MS-legemidler "Fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring Nasjonal faglig retningslinje for LAR gravid Tre anbefalinger

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring Nasjonal faglig retningslinje for LAR gravid Tre anbefalinger Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring Nasjonal faglig retningslinje for LAR gravid Tre anbefalinger Frist for innspill: Mandag 20. mai Tilbakemelding: Vær vennlig å gi tilbakemelding på vedlagte skjema

Detaljer

Epilepsi og graviditet. - Tilrettelegging sammen med lege

Epilepsi og graviditet. - Tilrettelegging sammen med lege L Epilepsi og graviditet - Tilrettelegging sammen med lege HVA BØR JEG GJØRE FØR JEG BLIR GRAVID? TRYGGE SVANGERSKAP FOR MOR OG BARN De fleste kvinner med epilepsi har et normalt svangerskap og føder friske

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Medisinsk informasjonsservice Ta gjerne kontakt med sanofi-aventis Norge AS ved spørsmål om testing av plasmakonsentrasjoner ved bruk av Arava. Farmasøyt eller lege vil besvare

Detaljer

Viktig å vite for deg som skal starte behandling med

Viktig å vite for deg som skal starte behandling med Viktig å vite for deg som skal starte behandling med qgilenya (fingolimod) Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.08.26 12:19:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

Hurtig metodevurdering

Hurtig metodevurdering Hurtig metodevurdering Glatiramer (Copaxone) til behandling av relapserenderemitterende multippel sklerose Vurdering av innsendt dokumentasjon 28-09-2015 Statens legemiddelverk Brev stiles til Statens

Detaljer

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Det er viktig at kvinnens stoffskifte ligger normalt gjennom graviditeten. De første månedene

Detaljer

Vedlegg III. Endringer i relevante avsnitt i produktinformasjonen

Vedlegg III. Endringer i relevante avsnitt i produktinformasjonen Vedlegg III Endringer i relevante avsnitt i produktinformasjonen Merk: Endringene i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget er et resultat av en referralprosedyre. Produktinformasjonen

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Helsetjeneste til personar med MS. Anne Britt Rundhovde Skår MS sjukepleiar/msc

Helsetjeneste til personar med MS. Anne Britt Rundhovde Skår MS sjukepleiar/msc Helsetjeneste til personar med MS Anne Britt Rundhovde Skår MS sjukepleiar/msc Helsetjeneste i dag i fremtida Samhandle Helhet Forløp Veileder Behandle Oppfølging av behandling Tilpasset rehabilitering

Detaljer

VEILEDNING FOR LEGER OG APOTEK TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program

VEILEDNING FOR LEGER OG APOTEK TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program VEILEDNING FOR LEGER OG APOTEK TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program 1 10/2014 Innhold Veiledning for leger som forskriver TOCTINO... 3 Viktige fakta... 3

Detaljer

APPENDIX. 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians)

APPENDIX. 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians) APPENDIX 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians) Evaluering av RELIS svar vedrørende legemidler og graviditet

Detaljer

Progesteron for å forebygge preterm fødsel. Liv Ellingsen Perinataldagen 2018

Progesteron for å forebygge preterm fødsel. Liv Ellingsen Perinataldagen 2018 Progesteron for å forebygge preterm fødsel Liv Ellingsen Perinataldagen 2018 Hva er preterm fødsel? Fødsel før 37 fullgåtte uker 15 millioner barn blir født prematurt hvert år. Ledende dødsårsak for barn

Detaljer

ARAVA. Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere. leflunomide. Versjon mars 2015.

ARAVA. Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere. leflunomide. Versjon mars 2015. ARAVA leflunomide Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere Arava (leflunomid) er et sykdomsmodifiserende antireumatisk legemiddel (DMARD) indisert for behandling

Detaljer

Behandlingseffekt på kognisjon og hjerneatrofi for Aubagio og Lemtrada

Behandlingseffekt på kognisjon og hjerneatrofi for Aubagio og Lemtrada 1 Anita Relapsing Multiple Sclerosis Norway Behandlingseffekt på kognisjon og hjerneatrofi for Aubagio og Lemtrada Anne Lise K. Hestvik, PhD, Medisinsk rådgiver MS Til Sykehusinnkjøp HF på forespørsel

Detaljer

Viktig å vite for foresatte og omsorgspersoner om behandling med qgilenya (fingolimod)

Viktig å vite for foresatte og omsorgspersoner om behandling med qgilenya (fingolimod) Viktig å vite for foresatte og omsorgspersoner om behandling med qgilenya (fingolimod) Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan

Detaljer

Epilepsy and pregnancy - seen from the site of an obstetrician Tore Henriksen Dept of Obstetrics and Gynecology Rikshospitalet University Hospital

Epilepsy and pregnancy - seen from the site of an obstetrician Tore Henriksen Dept of Obstetrics and Gynecology Rikshospitalet University Hospital Epilepsy and pregnancy - seen from the site of an obstetrician Tore Henriksen Dept of Obstetrics and Gynecology Rikshospitalet University Hospital Oslo, Norway Tore Henriksen 2003 Pregnancy and epilepsia

Detaljer

Vedlegg III. Endringer i relevante deler av preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg III. Endringer i relevante deler av preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg III Endringer i relevante deler av preparatomtale og pakningsvedlegg Merk: Disse endringene i relevante deler av preparatomtale og pakningsvedlegg er utfallet av gjensidig anerkjennelsesprosedyre.

Detaljer

Post ECTRIMS - Høydepunkter og status for stamcellestudien RAM-MS. Lars Bø

Post ECTRIMS - Høydepunkter og status for stamcellestudien RAM-MS. Lars Bø Post ECTRIMS - Høydepunkter og status for stamcellestudien RAM-MS Lars Bø Sustained disease remission in multiple sclerosis after autologous haematopoietic stem cell transplantation. The Italian experience

Detaljer

Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker

Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker 1 Retningslinjer Kun veiledende Uavhengig vurdering Pasientens individuelle situasjon 2 Kunnskap Serie med spørsmål Endokrinologer Indremedisinere Allmennpraktikere

Detaljer

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn Cathrine Ebbing Seksjon for fostermedisin, Kvinneklinikken Haukeland Universitetssykehus Kasuistikk 2. gangs fødende Assistert befruktning, tvillingsvangerskap

Detaljer

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Viktig sikkerhetsinformasjon MAVENCLAD 10 mg tabletter kladribin Pasientveiledning Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Melding av bivirkninger Kontakt lege dersom du

Detaljer

Autolog Stamcelletransplantasjon ved MS Erfaringer og Planlagt Studie

Autolog Stamcelletransplantasjon ved MS Erfaringer og Planlagt Studie Autolog Stamcelletransplantasjon ved MS Erfaringer og Planlagt Studie Lars Bø Nasjonal kompetansetjeneste for MS Nevrologisk avdeling Haukeland universitetssjukehus Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Detaljer

Diabetes i svangerskapet

Diabetes i svangerskapet Diabetes i svangerskapet Elisabeth Qvigstad overlege, dr.med Avdeling for endokrinologi, forebyggende medisin og sykelig overvekt Innhold Hvorfor opptrer diabetes i svangerskapet? Hvorfor oppfølging i

Detaljer

Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS)

Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS) Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS) UNN-Universitetssykehuset Nord-Norge St.Olavs hospital Trondheim Haukeland Universitetssykehus Rikshospitalet-

Detaljer

Nye restriksjoner vedrørende bruk av valproat; graviditetsforebyggende program skal introduseres.

Nye restriksjoner vedrørende bruk av valproat; graviditetsforebyggende program skal introduseres. Nye restriksjoner vedrørende bruk av valproat; graviditetsforebyggende program skal introduseres. Kommunikasjon til helsepersonell 25.10.2018 Til helsepersonell Dette brevet sendes ut i samarbeid med Det

Detaljer

Bruk av vanedannende legemidler til gravide og ammende

Bruk av vanedannende legemidler til gravide og ammende Bruk av vanedannende legemidler til gravide og ammende Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Aktuelle legemidler Opioider Kodein Tramadol Morfin Buprenorfin

Detaljer

Forslag om nasjonal metodevurdering

Forslag om nasjonal metodevurdering Forslag om nasjonal metodevurdering Viktig informasjon se på dette først! Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon for helsepersonell

Viktig sikkerhetsinformasjon for helsepersonell Viktig sikkerhetsinformasjon for helsepersonell Bruk av LEMTRADA (alemtuzumab) hos pasienter med Relapserende Remitterende Multippel Sklerose (RRMS) Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for

Detaljer

Ekstern høring Nasjonal faglig retningslinje for LAR gravid Tre anbefalinger

Ekstern høring Nasjonal faglig retningslinje for LAR gravid Tre anbefalinger Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring Nasjonal faglig retningslinje for LAR gravid Tre anbefalinger Frist for innspill: Mandag 20. mai Tilbakemelding: Vær vennlig å gi tilbakemelding på vedlagte skjema

Detaljer

ANTIBIOTIKABEHANDLING AV GRAVIDE OG AMMENDE. Kjenn dine fiender. Konsekvenser. Primærmedisinsk Uke Onsdag 22. oktober 2014

ANTIBIOTIKABEHANDLING AV GRAVIDE OG AMMENDE. Kjenn dine fiender. Konsekvenser. Primærmedisinsk Uke Onsdag 22. oktober 2014 ANTIBIOTIKABEHANDLING AV GRAVIDE OG AMMENDE Primærmedisinsk Uke Onsdag 22. oktober 2014 Hedvig Nordeng Professor Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo Kjenn dine fiender Urinveisinfeksjoner Asymptomatisk

Detaljer

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Bjørn G. Nedrebø (bjorn.gunnar.nedrebo@helse-fonna.no) Sindre Grindheim Aud Garmann Askevold Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales

Detaljer

Trygg MammaMedisin - ny telefontjeneste for gravide og ammende

Trygg MammaMedisin - ny telefontjeneste for gravide og ammende Trygg MammaMedisin - ny telefontjeneste for gravide og ammende God tilgang riktig bruk av legemidler Gro C. Havnen RELIS Sør-Øst grohav@ous-hf.no Hvem er vi? Gravide kvinner blir syke og syke kvinner blir

Detaljer

Viktig å vite for deg som skal starte behandling med

Viktig å vite for deg som skal starte behandling med Viktig å vite for deg som skal starte behandling med qgilenya (fingolimod) qdette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å

Detaljer

AUTOLOG HEMATOPOIETISK STAMCELLEBEHANDLING VED MULTIPPEL SKLEROSE

AUTOLOG HEMATOPOIETISK STAMCELLEBEHANDLING VED MULTIPPEL SKLEROSE AUTOLOG HEMATOPOIETISK STAMCELLEBEHANDLING VED MULTIPPEL SKLEROSE SAMMENDRAG Multippel sklerose (MS) er en kronisk inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet, som rammer unge voksne. Sykdommen har ukjent

Detaljer

Mødre med spiseforstyrrelser

Mødre med spiseforstyrrelser Miljøterapikonferansen Oslo 24.-25. april Mødre med spiseforstyrrelser Trine Tetlie Eik-Nes Sigrid Bjørnelv Levanger sykehus RKSF, Stjørdal/NTNU Hva er en normal mamma? Bakgrunn Klinikk/forskning Etikk

Detaljer

Metodevurderingen har to store metodefeil og kan ikke brukes

Metodevurderingen har to store metodefeil og kan ikke brukes Metodevurderingen har to store metodefeil og kan ikke brukes 1) Legger feilaktig til grunn at ms har så svingende symptomer og plager at behandlingseffekt ikke kan bedømmes uten kontrollgruppe (ikke belegg

Detaljer

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypotyreose? Skjoldbruskkjertelhormonet

Detaljer

Viktig å vite for deg som skal starte behandling

Viktig å vite for deg som skal starte behandling Viktig å vite for deg som skal starte behandling med qgilenya (fingolimod) q Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Trombose I Svangerskapetoppfølging og behandling Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Forekomst Diagnostikk Risikofaktorer Behandling Profylakse Evidensgrunnlaget??

Detaljer

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel. Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales et jodinntak på 250 µg jod/døgn (I)

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel. Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales et jodinntak på 250 µg jod/døgn (I) Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Bjørn G. Nedrebø (bjorn.gunnar.nedrebo@helse-fonna.no) Sindre Grindheim Aud Garmann Askevold Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales

Detaljer

NORSK MS REGISTER OG BIOBANK EKSEMPLER PÅ BRUK AV DATA TIL KVALITETSFORBEDRINGSARBEID TORI SMEDAL

NORSK MS REGISTER OG BIOBANK EKSEMPLER PÅ BRUK AV DATA TIL KVALITETSFORBEDRINGSARBEID TORI SMEDAL NORSK MS REGISTER OG BIOBANK EKSEMPLER PÅ BRUK AV DATA TIL SARBEID TORI SMEDAL 18.06.2019 MULTIPPEL SKLEROSE (MS) Nevrologisk sykdom i sentralnervesystemet Kronisk Rammer unge voksne Dobbelt så mange kvinner

Detaljer

Hepatitt B og graviditet. Hans Blystad Overlege

Hepatitt B og graviditet. Hans Blystad Overlege Hepatitt B og graviditet Hans Blystad Overlege Smittevernkonferanse Møre og Romsdal mars 2019 Kronisk bæreskap hepatitt B Ca. 3-5% av de som blir smittet med hepatitt B i voksen alder vil bli kroniske

Detaljer

qerivedge graviditetsforebyggende program

qerivedge graviditetsforebyggende program qerivedge graviditetsforebyggende program Viktig sikkerhetsinformasjon om graviditetsforebygging og prevensjon for menn og kvinner som tar Erivedge Erivedge kan forårsake alvorlige fosterskader. Erivedge

Detaljer

Ekstern høring Nasjonal faglig retningslinje for LAR gravid Tre anbefalinger

Ekstern høring Nasjonal faglig retningslinje for LAR gravid Tre anbefalinger Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring Nasjonal faglig retningslinje for LAR gravid Tre anbefalinger Frist for innspill: Mandag 20. mai Tilbakemelding: Vær vennlig å gi tilbakemelding på vedlagte skjema

Detaljer

Forskningsprosjekter 2011

Forskningsprosjekter 2011 Forskningsprosjekter 2011 Liberate; en observasjonsstudie for sikkerhet og klinisk praksis ved Fampyra behandling ved redusert gangfunksjon ved MS Prosjektperiode: 2011-2015 HN HSØ OPERA - studie med ocrelizumab

Detaljer

IS-1464 Behandling av multippel sklerose (MS) med natalizumab Oppstart, gjennomføring og avslutning av behandling

IS-1464 Behandling av multippel sklerose (MS) med natalizumab Oppstart, gjennomføring og avslutning av behandling IS-1464 Behandling av multippel sklerose (MS) med natalizumab Oppstart, gjennomføring og avslutning av behandling Heftets tittel: Behandling av multippel sklerose (MS) med natalizumab Oppstart, gjennomføring

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

Medikamentell stemningsstabiliserende behandling ved bipolar II-lidelse

Medikamentell stemningsstabiliserende behandling ved bipolar II-lidelse Medikamentell stemningsstabiliserende behandling ved bipolar II-lidelse Psykiatriveka, mars 2019, Stavanger Erlend Bøen Overlege PhD Enhet for psykosomatikk og CL-psykiatri, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Detaljer

Ekstern høring Nasjonal faglig retningslinje for LAR gravid Tre anbefalinger

Ekstern høring Nasjonal faglig retningslinje for LAR gravid Tre anbefalinger Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring Nasjonal faglig retningslinje for LAR gravid Tre anbefalinger Frist for innspill: Mandag 20. mai Tilbakemelding: Vær vennlig å gi tilbakemelding på vedlagte skjema

Detaljer

Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap

Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap Type 1 diabetes Type 2 diabetes Svangerskapsdiabetes Tilstrebe: HbA1c

Detaljer

Vedlegg III. Endring til relevante avsnitt i produktinformasjonen

Vedlegg III. Endring til relevante avsnitt i produktinformasjonen Vedlegg III Endring til relevante avsnitt i produktinformasjonen Merk: Endringene i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget er et resultat av en referralprosedyre. Produktinformasjonen

Detaljer

SJEKKLISTE OG BEKREFTELSESSKJEMA FOR LEGE TOCTINO (ALITRETINOIN)

SJEKKLISTE OG BEKREFTELSESSKJEMA FOR LEGE TOCTINO (ALITRETINOIN) SJEKKLISTE OG BEKREFTELSESSKJEMA FOR LEGE TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program Pasientens navn 1 TOCTINO tilhører en klasse med legemidler som vi vet forårsaker

Detaljer

Informasjon til helsepersonell graviditetsforebyggende program

Informasjon til helsepersonell graviditetsforebyggende program Informasjon til helsepersonell graviditetsforebyggende program Introduksjon Denne brosjyren inneholder informasjon om graviditetsforebyggende program (the Pregnancy Prevention Programme, PPP), forskrivning

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering av pembrolizumab

Forslag til nasjonal metodevurdering av pembrolizumab Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering av pembrolizumab Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener

Detaljer

Legemidler er et av de viktigste redskapene vi har i helsevesenet for å behandle, lindre og forebygge sykdom og plager. Men brukt feil kan de skade

Legemidler er et av de viktigste redskapene vi har i helsevesenet for å behandle, lindre og forebygge sykdom og plager. Men brukt feil kan de skade Kvinners legemiddelbruk med fokus på svangerskap kunnskapshull Hedvig Nordeng Professor Farmasøytisk institutt Universitetet i Oslo Legemidler er et av de viktigste redskapene vi har i helsevesenet for

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon for helsepersonell

Viktig sikkerhetsinformasjon for helsepersonell LEMTRADA Viktig sikkerhetsinformasjon for helsepersonell Bruk av LEMTRADA (alemtuzumab) hos pasienter med Relapserende Remitterende Multippel Sklerose (RRMS) Veileder for helsepersonell Innholdsfortegnelse

Detaljer

Viktig informasjon om risiko for fosterskade ved bruk under graviditet

Viktig informasjon om risiko for fosterskade ved bruk under graviditet Pasientveiledning Valproat (Orfiril, Orfiril long og Orfiril retard) Viktig informasjon om risiko for fosterskade ved bruk under graviditet Pasientveiledning Dette heftet er viktig å lese for fertile jenter

Detaljer

Farmasidagene 2011. Trude Giverhaug, RELIS Nord-Norge Sofia Frost Widnes, RELIS Vest

Farmasidagene 2011. Trude Giverhaug, RELIS Nord-Norge Sofia Frost Widnes, RELIS Vest Farmasidagene 2011 Trude Giverhaug, RELIS Nord-Norge Sofia Frost Widnes, RELIS Vest RELIS-prosjekt finansiert av HOD Bakgrunn Behov for å styrke offentlig legemiddelinformasjon til pasienter St.mld 18,

Detaljer

40 år med RhD-profylakse Tid for nytenkning?

40 år med RhD-profylakse Tid for nytenkning? 40 år med RhD-profylakse Tid for nytenkning? Jens Kjeldsen-Kragh Avdeling for immunologi og transfusionsmedisin Oslo universitetssykehus, Ullevål Disposisjon Patogenese og klinikk Diagnostikk og behandling

Detaljer

Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom

Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er Graves sykdom? Dette er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner

Detaljer

INFLECTRA SCREENING SHEET. ved alle godkjente indikasjoner. Veiledning for hensiktsmessig screening og utvelgelse av pasienter

INFLECTRA SCREENING SHEET. ved alle godkjente indikasjoner. Veiledning for hensiktsmessig screening og utvelgelse av pasienter Hepatosplenisk T-cellelymfom Risiko for utvikling av hepatosplenisk T-cellelymfom kan ikke utelukkes hos pasienter som får behandling med INFLECTRA. Potensiell risiko for utvikling av hepatosplenisk T-cellelymfom

Detaljer

Graviditet og nevrologiske sykdommer

Graviditet og nevrologiske sykdommer Graviditet og nevrologiske sykdommer Myasthenia gravis og Charcot- Marie-Tooth Jana Midelfart Hoff, overlege, HUS Nevromuskulære sykdommer Myasthenia gravis Hereditære nevropatier Charcot-Marie-Tooth Myasthenia

Detaljer

Gravide og influensavaksinasjon

Gravide og influensavaksinasjon Gravide og influensavaksinasjon Vaksinedagene 2014 Ellen Furuseth Avdeling for vaksine Divisjon smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt 2014 Innhold Spørsmål til salen Folkehelseinstituttets anbefaling

Detaljer

Psykisk stress i svangerskapet -konsekvenser for mor og barn

Psykisk stress i svangerskapet -konsekvenser for mor og barn Psykisk stress i svangerskapet -konsekvenser for mor og barn Signe K. Dørheim Overlege, PhD Sandnes DPS Signe.karen.dorheim@sus.no 1 https://www.youtube.com/watch?v=ltozpa702tk Signe.karen.dorheim@sus.no

Detaljer

Graviditet etter vektreduserende kirurgi. Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg

Graviditet etter vektreduserende kirurgi. Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Graviditet etter vektreduserende kirurgi Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Graviditet ved fedme (BMI >30) blodvolum HR slagvolum Maks yteevne pga

Detaljer

Stamceller i fremtidens behandling av multippel sklerose?

Stamceller i fremtidens behandling av multippel sklerose? Stamceller i fremtidens behandling av multippel sklerose? Kjell-Morten Myhr Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose Nevrologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus & Institutt for klinisk

Detaljer

Reigstad MM, Larsen IK, Myklebust TA, Robsahm TE, Oldereid NB, Omland. Cancer. 2014 Jul 9. doi: 10.1002/ijc.29069. [Epub ahead of print]

Reigstad MM, Larsen IK, Myklebust TA, Robsahm TE, Oldereid NB, Omland. Cancer. 2014 Jul 9. doi: 10.1002/ijc.29069. [Epub ahead of print] Kreftrisiko etter assistert befruktning i Norge Marte Myhre Reigstad Infertilitet fra diagnose til behandling O29115 Disposisjon Assistert befruktning Eksisterende litteratur Norske resultater Bakgrunn

Detaljer

Dato: INNSPILL TIL EKSTERN HØRING AV NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR LAR GRAVID (DERES REF.19/6246)

Dato: INNSPILL TIL EKSTERN HØRING AV NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR LAR GRAVID (DERES REF.19/6246) 3'FHl Folkehelseinstituttet H e l sed i re kto ratet Postboks 220 Skøyen 0213 Oslo Deres ref: 19/6246 Vår ref: 19/10455 Dato: 20.05.2019 INNSPILL TIL EKSTERN HØRING AV NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR

Detaljer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer Isotretinoin Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon og den informasjon som er

Detaljer