Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten"

Transkript

1 Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Per Meinich Riga 4. desember 2014 Plan for presentasjonen 1. Litt om bakgrunn og utfordringsbildet 2. Virksomhetsstyring, områder: 1. Aktivitet 2. Kvalitet 3. Økonomi 4. Risiko 3. Økonomi 1. Prinsipper og system 2. Praksis i RHF og HF Læringsmål Forståelse av prinsipper for virksomhetsstyring Inkludert forståelse av økonomisk styring Rapportering Resultat Balanse Kontantstrøm/likviditet Planlegging Budsjett (med utgangspunkt i strategi) Praksis mht plandokumenter og økonomistyring Oppdragsdokument (bestillerdokument) Årlig melding Årsberetning og regnskap Side 3 1

2 Endringer i møtet mellom pasient og helsevesen Pasienter Høyere krav Økte forventninger Høyere kompetanse Lengre levealder og større eldrekull Spredning av sykdommer bl.a. kroniske og livsstilsrelaterte Helsevesenet Større muligheter, ny kunnskap gir mulighet for mer, og ofte kostbar, behandling Økte kostnader Prioriteringer Side 4 Utfordringene demografi Vi blir eldre og eldre mot år og eldre år år Kilde: SSB Utfordringene - Sykdomsbildet endrer seg Infeksjonssykdommer Rus, kreft, diabetes, overvekt, kols, psykiske lidelser, demens Hjerteinfarkt

3 Totale helseutgifter i Norge , , ,0 Mill kr , ,0 Totale helseutgifter. Mill. kr Totale helseutgifter i faste 2005-priser. Mill. kr 50000,0, Side 7 Disponering av ressurser prinsippskisse på fordeling Investeringer IKT Eiendom & infrastruktur Kjøp av tjenester og varer Personal Nåtid IKT: økes Fremtid Investeringer: økes Eiendom & infrastruktur: økes Kjøp av tjenester og varer: reduseres Personal: reduseres Tanken bak god virksomhetsstyring Pasientbehandling er vår viktigste oppgave Skal løses innenfor lover, regler og krav om måloppnåelse Vi må ha styring og kontroll med hva vi gjør og hvordan vi disponerer ressursene Virksomhetsstyring skal: -beskrive og tydeliggjøre kravene til intern styring og kontroll -være en støtte til alle som har ansvar på dette området 3

4 Med virksomhetsstyring menes Prosessene og aktivitetene som gjennomføres for å: sette mål definere oppgaver for å nå målene måle resultater mot målene bruke informasjonen til å ha styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten Styring av spesialisthelsetjenesten Stortinget Regjeringen Helse- og omsorgsminister Styreleder i RHF Administrerende direktør RHF Styreleder i helseforetakene Den politiske styringen følger de formelle ansvarslinjene. Stortinget og regjeringen har beslutningsmyndighet i styringen av spesialisthelsetjenesten Administrerende direktør i helseforetakene Ledergrupper i helseforetakene Avdeling/enhet i helseforetakene Politisk (statlig) styring Lovgivning Nasjonal helseplan (hvert 4. år) Statsbudsjettet Oppdragsdokument Foretaksmøter med RHF RHF leverer Årlig melding til Helse- og omsorgsdep. Rapportering på Oppdragsdokumentet (måloppnåelse) Grunnlag for statsbudsjettet Side 12 4

5 Virkemidler for styring av Helseforetakene Lover/ forskrifter: mange, f.eks Rett til nødvendig helsehjelp Fristbrudd Finansieringsformene Produktivitetsfremmende eller stagnerende? (ISF-satsene, poliklinikk, gjestepasientinntekter) Rammefinansiering fullfinansiering eller effektiviseringskrav (Til dels historisk, justert for endringer i virksomhet, inntektsmodell) Opptrappingsmidler Øremerkede midler (tilskudd til komp.sentra, forskning med mer etter estimert kostnad) Investeringsrammer Lånerammer Side 13 Fra forvaltningsmodell til foretaksmodell Forvaltningsmodell fram til 2002 (fylkeskommunale sykehus direkte underlagt politisk myndighet) Kontantprinsippet Utgift = kostnad Investering = direkte kostnadsføring Foretaksmodell fra 2002 (med statlig eie) Helseforetakene egne juridiske enheter, med staten som eneste eier Helseministeren øverste myndighet I Foretaksmøtet defineres styringskrav, og disse følges opp av RHF og departement Styret i helseforetakene vedtar budsjettene Økonomien skal gå i balanse Investeringer avskrives over tid (hvor lang tid viktig for forståelsen av regnskapene bør helst være i takt med investeringens levetid) Overordnet (formell) styring HOD til RHF: Oppdragsdokumentet Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF RHF til HF: Oppdrag- og bestilling til helseforetakene fra Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøtet i helseforetaket = det samlede styringsbudskapet for helseforetakene Se også: 5

6 Formell styring suppleres med mer uformelle arenaer: Mellom HOD og RHF via Oppdragsdokument og foretaksprotokoll Oppfølgningsmøter (tertialvis for alle RHF samlet, samt ekstraordinær oppfølging ved behov) Mellom RHF og HF på samme måte Oppdrag og bestilling Oppfølgningsmøter Møteplasser, nettverk Fra foretaksmøteprotokoll 2014 Økonomisk resultatkrav Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige prioriteringene og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen. Foretaksmøtet forutsatte at foretaksgruppen i Helse Sør-Øst RHF innretter virksomheten innenfor de økonomiske rammer og krav som følger av Prop. 1 S ( ), foretaksmøtet og oppdragsdokumentet for 2014, slik at sørge-for-ansvaret oppfylles og at det legges til rette for en bærekraftig utvikling over tid. Den integrerte styringsmodellen Det regionale helseforetaket ivaretar to roller i spesialisthelsetjenesten: Sørge for -rollen: De regionale helseforetakene skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon (Lov om spesialisthelsetjenester 2-1 a) Eierrollen : RHF skal organisere sine sykehus og andre helseinstitusjoner som helseforetak (Helseforetaksloven 1) 6

7 Hovedprosesser RHFets hovedaktiviteter grupperes i 4 prosesser: Strategi og mål Budsjett Oppdrag og bestilling Rapportering og oppfølging Prosessene involverer både RHF og HF, beskrives og planlegges i felles forståelse Strategivalg Pålagte oppgaver: Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Samhandling Konsekvensutredning Økonomi Aktivitet Ressursbehov Ikke pålagte oppgaver (hvordan prioritere) Bidra til økt kvalitet i pålagte oppgaver/ sikre kvalitet og evne til å utføre pålagte oppgaver Bidra til forbedret økonomi Helse Sør-Østs strategi for : Et løft for pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Østs strategiske plan ( ) oppsummeres i to hovedområder mht. fokus og ressursallokering: Et løft for pasientsikkerhet og kvalitet Fornyingsprogram for standardisering og teknologiske løsninger: Digital fornying De to hovedområdene må sees i sammenheng 7

8 Målbilde: pasientsikkerhet, kvalitet og effektivitet i det helhetlige pasientforløpet Fornyingsprogrammet skal bidra til standardisering og konsolidering PAS/EPJ RIS/PACS Medisinsk biokjemi Mikrobiologi Patologi Blodbank Lønn / Personal Økonomi OUS PasDoc Siemens Flexlab DocuLive Patologi Swisslab Swisslab DocuLive Prosang Oracle Financials Agfa Sec tra Unilab Unilab AHUS DIPS Siemens Analytix Analytix DocuLive Patologi Bloodcraft Oracle Financials VV DIPS Carestream Flexlab Miclis Sympathy Bloodcraft Visma Enter-prise Analytix Siemens Prosang Lønn/ Pers SI DIPS Siemens Analytix Analytix Sympathy Bloodcraft Oracle Financials SØ DIPS Sectra Netlab Miclis Sympathy Prosang Oracle Financials SIV DIPS Sectra Unilab Miclis DocuLive Patologi Prosang Oracle Financials ST IMX Agfa Flexlab Sympathy Bloodcraft Visma Enter-prise SS DIPS DIPS RIS Sec tra Unilab Miclis Sympathy Prosang Agresso Sun DIPS DIPS Lab Agresso Felles løsninger Pasient/ journalsystem Radiologi Medisinsk biokjemi Mikrobiologi Patologi Blodbank Lønn / Personal Økonomi OUS PasDoc Siemens Flexlab DocuLive Patologi Swisslab Swisslab DocuLive Prosang Oracle Financials Agfa Sec tra Unilab Unilab AHUS DIPS Siemens Analytix Analytix DocuLive Patologi Bloodcraft Oracle Financials VV DIPS Carestream Flexlab Miclis Sympathy Bloodcraft Visma Enter-prise Analytix Siemens Felles Felles Prosang Lønn/ Pas/ DIPS Siemens RIS/ Analytix Analytix Felles Labdata Felles Sympathy Bloodcraft Oracle Financials Journal PACS Pers ERP SI SØ DIPS Sectra Netlab Miclis Sympathy Prosang Oracle Financials SIV DIPS Sectra Unilab Miclis DocuLive Patologi Prosang Oracle Financials ST IMX Agfa Flexlab Sympathy Bloodcraft Visma Enter-prise SS DIPS DIPS RIS Sec tra Unilab Miclis Sympathy Prosang Agresso Sun. DIPS DIPS Lab Agresso 8

9 MÅL Er utledet av plan for strategisk utvikling, nasjonale mål, eiers prioriteringer, risikovurdering mv. Utvikles i samspill med budsjettprosessen og i samarbeid med helseforetakene, brukere og tillitsvalgte Reflekteres i budsjettmessige prioriteringer Mål må i størst mulig grad være målbare Viktig å fokusere Mål bør gi mening for den enkelte medarbeider Styringsdata Aktivitet i perioden Økonomi regnskap (inntekter og utgifter i en periode) Ressursinnsatsen Bemanning Fastlønnsårsverk Overtid Innleie Medikamenter og utstyr Andre indikatorer Liggetider Kvalitetsindikatorer Avvik mot budsjett/ plantall Side 26 Mål for 2014 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 9

10 Risikokart per 2. tertial Konsekvens Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet DRG-produktivitet DRG-poeng per brutto månedsverk somatikk 3 DRG-produktivitet per brutto månedsverk somatikk 2 1,86 1,89 1,46 1,51 2,12 1,98 1,73 1,63 1,95 1,92 1,85 1,84 1,98 1,96 2,01 2,07 1,74 1,74 1 1,04 0,91 0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ somatikk (budsjett) DRG-poeng per DRG-poeng per Aktivitet utført i Aktivitet utført i Brutto mnd.verk Brutto mnd.verk brutto mnd.verk brutto mnd.verk DRG-produktivitet eget foretak Hittil i eget foretak Hittil i somatikk Hittil i År somatikk Hittil i År Avvik mot budsjett somatikk HiÅ HiÅ somatikk År (faktisk) År (budsjett) (faktisk) (budsjett) (faktisk) (budsjett) Akershus universitetssykehus HF ,86 1,89-0,03 Oslo universitetssykehus HF ,46 1,51-0,05 Sunnaas sykehus HF* ,04 0,91 0,13 Sykehuset i Vestfold HF ,12 1,98 0,14 Sykehuset Innlandet HF ,73 1,63 0,10 Sykehuset Telemark HF ,95 1,92 0,03 Sykehuset Østfold HF ,85 1,84 0,01 Sørlandet sykehus HF ,98 1,96 0,02 Vestre Viken HF ,01 2,07-0,06 Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,74 1,74 0,00 DRG-poeng og brutto månedsverk summeres Hittil i år *Sunnaas sykehus HF har ikke skilt ut administrativt personell fra somatiske mnd.verk i budsjettet. Dette fører til en kunstig lav budsjettert "DRG-poeng per brutto mnd.verk" 28 Sannsynlighet (6) (5) (1) (2) 1 (4) Risikostyring Et verktøy i virksomhetsstyringen Risikovurderingene i Helse Sør-Øst følger i størst mulig grad prinsipper og oppsett som fremgår av veilederne fra Senter for statlig økonomistyring Gjennomgående tertialvis risikovurdering av mål og alle sider av virksomheten Sannsynlighet: 1: Meget liten 2: Liten 3: Moderat 4: Stor 5: Svært stor Konsekvens: 1: Ubetydelig 2: Lav 3: Moderat 4: Alvorlig 5: Svært alvorlig Mål risikovurderes på alle ledernivå Samlet oppdrag og oppfølging av lovverk HF definerer selv aktuelle risikoområder for hver kritiske suksessfaktor Kritiske suksessfaktor som vurderes å ikke ha risikoområder rapporteres ikke. Risikoområder vurdert til moderat eller lav risiko, rapporteres ikke. Sannsynlighet og konsekvens markeres med avkryssing Kritiske suksessfaktorer (definert av RHF) Risikoområder Sannsynlighet Konsekvens

11 Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av risikoområdene Følgende risikoområder inngår i vurderingen etter 1. tertial 2014: Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av risikoområdene Sannsynlighet Konsekvens Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke X X fristbrudd 2 Pasientsikkerhet og pasientadministrative systemer X X 3 Arbeidsmiljø/HMS X X 4 Økonomisk handlingsrom X X 5 Teknologi X X 6 Behandlingskapasitet og fagutvikling X X 7 Driften ved Ahus X X 8 Ibruktagelse nytt østfoldsykehus X X Risikokart per 1. tertial 2014 Risiko: Rød farge: Kritisk Oransje farge: Høy Gul farge: Moderat Grønn farge: Lav Risikokart per 2. tertial 2013 Sannsynlighet (6) (5) (1) (2) 1 (4) Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 2 Pasientsikkerhet og pasientadministrative systemer 3 Arbeidsmiljø/HMS 4 Økonomisk handlingsrom 5 Teknologi Behandlingskapasitet og fagutvikling 7 Driften av Ahus Konsekvens Nye områder i kursiv Risikokartet inneholder overordnede risikoområder, definert gjennom en vurdering med utgangspunkt i skjema for sannsynlighet og konsekvens Risikoområder vurdert til lav risiko, rapporteres ikke. 8 Ibruktagelse nytt østfoldsykehus Iverksatte og planlagte tiltak for risikoområder med mer enn akseptabel risiko per 1.tertial Oversikt over regionale tiltak som er iverksatt eller Tidsplan for gjennomføring planlagt - per 1. tertial Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Det er etablert månedlig oppfølging av poliklinikkene ved Arbeidet påbegynt 1. tertial 2014 og foretakene. Hensikten er å følge opp aktivitet og tiltak som følges opp månedlig settes i gang for å redusere ventelister og fristbrudd. Blant tiltakene som gjennomføres er lengre åpningstid, kveldpoliklinikk, effektivisering av vakter m.m. Det er gjennomført en validering av ventetider for utvalgte behandlinger med Helsedirektoratet/Norsk pasientregister. Erfaringen fra valideringen vil bli brukt i Helse Sør-Øst til å utarbeide retningslinjer for korrekt ventelisteføring Arbeidet påbegynnes 2. tertial og sluttføres i løpet av 2014 Helse Sør-Øst og andre RHF har sammen med Helsedirektoratet sittet i arbeidsgruppe som skal foreslå forbedringer til ventelisterapportering. Rapporten ble sendt ut til høring i 1. tertial Tiltakene som er foreslått i rapporten skal følges opp i løpet av 2014 av Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene. Rapport sendt til høring med høringsfrist 1. april. Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene arbeider med å implementere tiltakene i løpet av

12 Økonomistyring Strategier og mål Budsjett plan som viser hva aktiviteter kommende periode skal koste Årsrapport aktivitetene foregående periode Side 34 Hvorfor kunne noe om økonomien Sykehusenes økonomi styres etter bedriftsøkonomiske prinsipper Forståelse nødvendig for å kunne kommunisere med ledelse og ansatte Nødvendig for effektiv deltakelse i diskusjoner og medbestemmelse Side 35 Økonomiansvar i sykehus Samfunnsansvar - disponerer offentlige midler Stortinget tildeler sektoren et begrenset handlingsrom, handlingsrommet delegeres til: RHF HF Divisjon Klinikk Seksjon/avdeling Eller er det omvendt? Alle som jobber i sykehusene må bidra til at midlene utnyttes best mulig. Mest mulig gode helsetjenester for hver krone. Hver krone som sløses bort i driften, blir en krone mindre på forskning, utvikling, investeringer og pasienter. Side 36 12

13 Økonomisk styringsregime Et sentralt moment i sykehusreformen var at man skulle innføre et økonomisk styringsregime hvor det skulle synliggjøres at alle innsatsfaktorer har en kostnad, også kapital For å få gode tilpasninger må foretakene gjøre avveininger mellom bruken av ulike innsatsfaktorer arbeidskraft, bygninger og utstyr Frikobler man investeringsbeslutninger og de konsekvensene kostnader ved bruk av kapital har fra de øvrige driftsbeslutningene, får man ikke en god balanse mellom bruken av de ulike innsatsfaktorene 37 Motiverer økonomiske mål? Økonomiske mål og krav må omsettes til noe som både forstås av alle ansatte og som motiverer i det daglige Må fokusere på at man kan skape et mulighetsrom gjennom god drift det skal lønne seg å drive godt det er mulig å skaffe til veie ressurser til investeringer og utviklingsprosjekter gjennom god drift økonomisk kontroll gir frihet! Inntektsfordelingen Helse- og omsorgsdepartementet Helse Sør-Øst RHF Sykehusområde r Sykehusområde r 13

14 Inntektsmodellen for Helse Sør-Øst Strategisk mål om likeverdig behandlingstilbud Ikke felles inntektsmodell etter sammenslåingen Staten har gjennom NOU 2008:2 (Magnussenutvalget) presentert nye kriterier for vurdering av behov for spesialisthelsetjeneste, og har implementert disse for fordeling mellom regionene Hovedkomponentene i inntektsmodellene Behovskomponent Grunntanken er en fordeling av midler basert på en prediksjon av befolkningens behov for spesialisthelsetjenester Kostnadskomponenten En kompensasjon for høye kostnader i behandlingsaktiviteten knyttet til bl.a. forskning, utdanning, ikke-vestlige innvandrere, demografi Mobilitetskomponent Pengene følger pasienten ved behandling utenfor helseforetaket som er tildelt opptaksområdet. Særlig relevant i forhold i spesialisert behandling ved lands- og regionfunksjoner. Inntektsfordelingen i Helse Sør-Øst Inntektsmodellen skal sikre at sykehusområdene kan tilby likeverdige helsetjenester til befolkningen Viktig å etablere en inntektsfordeling som oppfattes som rettferdig Men også helt en sentral lederoppgave å etablere forståelse av at det er harde og ikke myke økonomiske rammer Når rammene er fordelt må fokus rettes mot å løse utfordringene i egen organisasjon 14

15 Kostnadskontroll For å lykkes med god økonomistyring må fokuset være på kostnadskontroll Man kan ikke løse utfordringene gjennom inntektssiden Kostnadskontroll kan bare oppnås der hvor beslutningene som genererer kostnader (og inntekter) tas Gode resultater over tid nås ved kontinuerlig fokus på hvordan man bruker ressurser i daglig drift De økonomiske rammebetingelse er i stor grad forutsigbare fra år til år Budsjett og økonomisk langtidsplan Fra budsjettarbeid på høsten til budsjettarbeid på våren Fra årlig budsjettering til økonomisk langtidsplan Årlig rullering Foreløpige inntektsrammer, foreløpige aktivitetskrav og overordnede prioriteringer gis i juni Årlig budsjett vedtas i november Budsjettering i offentlig sektor Hvordan er det ofte? Visjon/ fag Strategi Budsjett Handl. plan Kommentarer Budsjettprosessen er en del av den totale virksomhetsstyringen Ofte lever visjon, strategi og handlingsplaner sine egne liv i store organisasjoner Uten klare føringer blir ofte budsjettet en videreføring av fjorårets drift Visjon/ fag Strategi Budsjett Handl. plan Samspill mellom visjon, strategi handlingsplan og budsjett sikrer i større grad at virksomheten går i riktig retning Ved endringer kreves det mer av budsjettprosessen Side 45 15

16 Hensikten med økonomisk langtidsplan En konkretisering og konsekvensvurdering av vedtatt strategisk fokus og mål i forhold til økonomiske rammebetingelser for å sikre gjennomføring av eier og styrets vedtak. Et viktig styringsmessig verktøy både for helseforetakene, sykehusene og det regionale helseforetaket. Et samlet grunnlag for vurdering av økonomisk bæreevne for investeringer i et lengre perspektiv, herunder å vurdere nødvendige tilpasninger i dagens driftsbilde for å sikre nødvendige investeringer i fremtiden. Samsvar mellom budsjett og virksomhetsstyring Visjon Kommentarer Et fremtidsbilde - idealet! Strategi Strategi bør være forankret i en uttalt og etablert visjon for virksomheten Handlingsplaner Virksomhetens handlingsplaner operasjonaliserer vedtatt strategi Budsjett Budsjettet reflekterer den strategi og handlingsplan som er lagt for virksomheten Side 47 Fordeling: fra nasjonalt nivå ned til, og inn i, det enkelte sykehus (SiV brukes som eksempel) Statsbudsjettet angir størrelse og rammer for landets helsetilbud Budsjettmidlene fordeles på 4 regionale Helseforetak Helse Sør-Øst angir rammene for hvert enkelt sykehus, bl.a. SIV (Sykehuset i Vestfold) Deretter fordeles midlene internt på klinikker 16

17 Ved SIV gjøres dette som følger: Bestilling gis i form av et oppdrag og bestillerdokument vedtatt i et foretaksmøte Hver klinikk får budsjetter i form av rammer, har stor frihet til disponere årets budsjett for å levere tjenester på eiers bestilling For ledelsen på SIV er det viktigste at: Økonomiske rammer holdes og at Det budsjetterte tjenestenivået (tilbudet til befolkningen) blir levert Månedlig og ved årets slutt avlegges rapporter og regnskaper man må fortelle hvordan året har gått Planleggings- og Budsjettprosess SiV mottar vedtak om neste års budsjett ca. 25. november året før. Dette blir umiddelbart fordelt på klinikker og ansvarssteder. På dette tidspunktet er det begrensede muligheter til å gjøre endringer. Derfor starter budsjettplanleggings-arbeidet på sykehuset for neste år allerede i 1. kvartal året før, basert på foreløpige rammer. Det er viktig at man er «på banen» i god tid. Organisering/beslutningsnivåer på SIV Styre og Direktør (m/administrasjon) Klinikker (7 stk.) Hver klinikk har fra ca. 20 til ca. 50 ansvarssteder Ansvarssteder (Tilsammen ca. 220) De fleste er legeansvarssteder og pleieansvarssteder 17

18 Organisering/beslutningsnivåer på SIV (forts.) Hver klinikk gir sine ansvarssteder et budsjett. Sykehusets arbeid med neste års budsjett starter på klinikk-ansvarsnivå i 1. kvartal året før. Budsjettarbeidet er basert på en foreløpig rammetildeling mottatt fra direktør/styre ved begynnelsen av samme kvartal Sykehusets inntekter Inntekter består av 2 hovedkomponenter: Fast del Faste, 1/12-dels månedlige overføringer fra Helse Øst Variabel del InnsatsStyrtFinansiering-systemet (ISF): overføringer i henhold til behandlinger og diagnoser (somatiske pasientbehandlinger), egenandeler og enkelte takster fra HELFO Innsatsstyrt Finansiering (ISF) (DRG-systemet) Inkluderer innleggelser, dagpasienter og poliklinisk virksomhet. Kostnadsdekningen skal være representativ for grupper, men er for enkeltpasienter ikke presis Utenfor systemet er inntekter fra tjenester som: Laboratorier Radiologi Psykiatri Rusomsorg Disse kommer som HELFO takster. 18

19 Sykehusets inntekter(forts) I tillegg noen mindre poster: Betaling for ferdigbehandlede pasienter som blir liggende (Samhandlingsreformen) Ca. kr pr liggedøgn til berørte klinikker, variabel inntekt Gjestepasientoppgjør. Kostnader og inntekter her blir tatt i administrasjonen Forskning Undervisning Behandling av ikke-vestlige innvandrere Strukturtillegg (gjelder ikke for SiV) Fordeling av inntekter internt på sykehuset Fast del - blir fordelt 7 operative klinikker i form av budsjett En andel beholdes sentralt, administrative kostnader Dvs. alle 7 klinikker har faste inntekter Variabel del - de 3 klinikkene som har pasientbehandling. Beholdes av disse klinikkene NB! dette varierer fra sykehus til sykehus ikke alle sykehus lar berørte klinikker beholde alle sine variable inntekter. Driftskostnader (regnskap) på ansvarssteder Hvert ansvarssted skal hver måned levere et regnskap over medgåtte ressurser. Viser typisk inntekter og utgifter for perioden og akkumulert for inneværende år. Rapportene har en uheldig side Inntekter og overskudd framkommer som negative tall, kan skape unødig forvirring for «ikkeøkonomer». Ellers følger rapportene vanlige bedriftsøkonomiske standarder. 19

20 Direktørens styring av klinikksjefene Årets overskudd for hele sykehuset blir budsjettert av direktør, sentralt på sykehusnivå. For klinikkene er oppdraget å unngå underskudd dvs. minst oppnå et null-resultat, der årets inntekter = årets kostnader. Styring av ledere (klinikker) skjer via resultatmål (oppdragsdokument), hvor det er viktig at: Resultater (tjenester) blir levert jfr. måldokument Regnskapet (pengeforbruk) ikke viser underskudd i forhold til budsjett. Klinikksjefene står meget fritt til hvordan de velger å disponere ressursene for å nå sine resultatmål. Driftskostnader (regnskap) på ansvarssteder (forts.) Dette gir et greit system på regnskapsrapportene, i samsvar med det vi lærte og gjorde på bedriftssimulatoren: Inntekter - Varekjøp - Lønnskostnader - Driftskostnader = Resultat før finanskostnader. - Finansposter = over/underskudd Resultat (Eksempel fra VV) Resultat pr januar 2012 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Avviks % Regnskap hittil i 2011 % avvik 2012 ift 2011 Basisramme % ,0 % ISF inntekter % ,7 % Gjestepasient inntekter % ,3% Øvrige driftsinntekter % ,2 % SUM Driftsinntekter % ,1 % Varekostnader % ,8 % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % ,7% Innleid arbeidskraft % ,3 % Lønnskostnader % ,8 % Avskrivninger % ,2 % Andre driftskostnader % ,1 % SUM Driftskostnader % ,1 % Netto finanskostnader % ,6 % Resultat Herav økning i pensjonskostnader Resultat eksklusiv økte pensjonskostnader Resultat er 11,2 MNOK bak budsjett pr januar inklusiv økte pensjonskostnader Resultat korrigert for økte pensjonskostnader er 3,1 MNOK bedre enn budsjett Resultat pr januar er 10,5 MNOK svakere enn ved samme periode i fjør 60 20

21 Utvikling bruttomånedsverk Sykefravær Penger til drift: likviditet og låneopptak Sykehus kan om nødvendig ta opp lån (kassakreditt) til drift etter godkjenning fra det regionale helseforetaket. Renter på lån blir budsjettert og betalt av sykehuset sentralt (administrative kostnader). 21

22 Hvorfor et sykehus må gå med overskudd Sykehus kan ikke gå med underskudd, fordi da mangler man midler til: a) Drift (bruk av mennesker og utstyr) b) Overskudd til å finansiere investeringer og fornyelser av bygninger, utstyr, IKT-satsning etc. Konsekvenser: Dersom man går i null blir det ikke nok ressurser til å løse oppgavene i pkt. b) Dersom man går med underskudd er det heller ikke nok til å dekke kostnader i pkt. a). Hvorfor et sykehus må gå med overskudd(forts) Sagt med andre ord: Sykehus må gå med overskudd for å kunne ha midler til bærekraftig drift, investeringer og utvikling. Grunnlaget for å kunne foreta investeringer er i hovedsak: Årlige avskrivninger. Å oppnå overskudd fra driften. Uten overskudd kan ikke foretakene gjennomføre nødvendige investeringer. Investeringer og avskrivninger Engangsproblem ved overgang til Helseforetak (bedriftsøkonomiske prinsipper): Ved overtakelse av bygninger og utstyr ble verdi av bygninger og utstyr satt lavt Etterfølgende avskrivningsgrunnlag, som dannet rammer for investeringstildelinger, var for lave Det er også et spørsmål om prisstigning blir tilstrekkelig hensyntatt? Gammelt utstyr blir ofte, erstattet med nytt og mer komplisert utstyr med en høyere pris. Nye IKT-løsninger er ofte dramatisk dyrere enn «gamle» løsninger. 22

23 Behandlings-og beslutningsprosess ved investeringer Budsjettarbeidet for neste år begynner ca. i 1. kvartal året før. Trinn 1: Klinikkene og ansvarsstedenes behov for investeringer settes opp i tre prioriteter: Prioritet 1: Utstyr som må fornyes for å opprettholde eksisterende drift/tilbud. Prioritet 2: Nytt utstyr for å følge utviklingen. Prioritet 3: Fornyelse av utstyr for å gi «et løft i tilbud» - f.eks utstyr til forskning eller til nye behandlingsformer. I praksis er det flere «gråsoner» mellom de ulike grupper. Behandlings-og beslutningsprosess ved investeringer (forts) Trinn 2: Forslagene blir deretter behandlet, prioritert og sendt «oppover» i beslutningssystemet for tilslutt å havne hos ledergruppen/administrerende direktør. Trinn 3: Etter at neste års budsjettrammer er klare (fra myndigheter over sykehuset) blir sykehusets samlede investeringer for neste år behandlet, prioritert og vedtatt. Ut fra disse vedtakene vet man hva som skal anskaffes av utstyr på hvert ansvarssted, hver klinikk, og hele sykehuset Behandlings-og beslutningsprosess ved investeringer (forts) Etter dette er den økonomiske belastningen knyttet til investeringene for hver enkelt klinikk og ansvarssteds regnskaper lik null; dvs. for dem er nå utstyret «gratis» (noe som gjenspeiles i klinikkenes inntektsrammer) Utstyret blir Betalt av sykehuset sentralt og Etterfølgende avskrivninger blir belastet regnskapet til sykehuset sentralt. 23

24 Når regnskapet viser over-eller underskudd på den enkelte klinikk Av og til, og ved enkelte sykehus, tillates det at overskudd kan disponeres av vedkommende klinikk til utstyr foran beslutningsprosess i trinn 3. Dette betyr at klinikker som går med overskudd, blir «belønnet». Det vanlige er at klinikkoverskudd legges til sykehusets totale investeringsramme. Et alternativ kan være at overskudd fra enkelte klinikker planlegges til å dekke underskudd på andre klinikker. Klinikksjefene har et solidarisk ansvar for sykehusets resultat, men det kan hevdes at de som går med overskudd «straffes» mens de som har gått med underskudd blir «belønnet». Fra HSØ ØLP Det planlegges for et historisk høyt investeringsnivå i sum for bygg, medisinsk teknisk utstyr og IKT (2012: 3,5 mrd kroner, 2013: 5,1 mrd kroner, 2014: 5,6 mrd kroner). Det kreves økt aktivitet for å betjene befolkningsveksten. Planlagt vekst vurderes i hovedsak som tilfredsstillende Det konkretiseres i for liten grad i planer/ tallmateriale hvordan kostnadstilpasningen i helseforetakene skal skje. Investeringer fra ØLP Helseforetakene melder om et nivå på nødvendig vedlikehold som er om lag 200 millioner kroner høyere enn de har planlagt med for hvert av årene i planperioden Investeringsplanene for MTU representerer et betydelig løft for utstyrsparken Gjennomsnittlig alder på utstyrsparken var 9,8 år pr Planlagt investeringsnivå medfører at gjennomsnittlig alder reduseres med 2,4 år. Krever stram prioritering! Snittalder medisinsk utstyr pr Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Sørlandet HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Sunnaas Sykehus HF Sykehus Innlandet HF Sykehuset i Østfold HF Vestre Viken HF Vektet gjennomsnitt HSØ 6,2 år 11,1 år 9,0 år 9,2 år 8,1 år 9,5 år 10,2 år 9,1 år 9,8 år 9,8 år 24

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak IS-1479 RAPPORT Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten. En vurdering og aktuelle tiltak Utgitt: 07/2007 Bestillingsnummer:

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF FINANSSTRATEGI for Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORMÅL, GYLDIGHET OG OMFANG... 5 1.1 FORMÅL FOR FINANSSTRATEGI... 5 1.2 GYLDIGHET... 5 1.3 OMFANG... 5 2 ANSVAR, ROLLER OG ORGANISASJON...

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400457-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer