Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten"

Transkript

1 Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Per Meinich Riga 4. desember 2014 Plan for presentasjonen 1. Litt om bakgrunn og utfordringsbildet 2. Virksomhetsstyring, områder: 1. Aktivitet 2. Kvalitet 3. Økonomi 4. Risiko 3. Økonomi 1. Prinsipper og system 2. Praksis i RHF og HF Læringsmål Forståelse av prinsipper for virksomhetsstyring Inkludert forståelse av økonomisk styring Rapportering Resultat Balanse Kontantstrøm/likviditet Planlegging Budsjett (med utgangspunkt i strategi) Praksis mht plandokumenter og økonomistyring Oppdragsdokument (bestillerdokument) Årlig melding Årsberetning og regnskap Side 3 1

2 Endringer i møtet mellom pasient og helsevesen Pasienter Høyere krav Økte forventninger Høyere kompetanse Lengre levealder og større eldrekull Spredning av sykdommer bl.a. kroniske og livsstilsrelaterte Helsevesenet Større muligheter, ny kunnskap gir mulighet for mer, og ofte kostbar, behandling Økte kostnader Prioriteringer Side 4 Utfordringene demografi Vi blir eldre og eldre mot år og eldre år år Kilde: SSB Utfordringene - Sykdomsbildet endrer seg Infeksjonssykdommer Rus, kreft, diabetes, overvekt, kols, psykiske lidelser, demens Hjerteinfarkt

3 Totale helseutgifter i Norge , , ,0 Mill kr , ,0 Totale helseutgifter. Mill. kr Totale helseutgifter i faste 2005-priser. Mill. kr 50000,0, Side 7 Disponering av ressurser prinsippskisse på fordeling Investeringer IKT Eiendom & infrastruktur Kjøp av tjenester og varer Personal Nåtid IKT: økes Fremtid Investeringer: økes Eiendom & infrastruktur: økes Kjøp av tjenester og varer: reduseres Personal: reduseres Tanken bak god virksomhetsstyring Pasientbehandling er vår viktigste oppgave Skal løses innenfor lover, regler og krav om måloppnåelse Vi må ha styring og kontroll med hva vi gjør og hvordan vi disponerer ressursene Virksomhetsstyring skal: -beskrive og tydeliggjøre kravene til intern styring og kontroll -være en støtte til alle som har ansvar på dette området 3

4 Med virksomhetsstyring menes Prosessene og aktivitetene som gjennomføres for å: sette mål definere oppgaver for å nå målene måle resultater mot målene bruke informasjonen til å ha styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten Styring av spesialisthelsetjenesten Stortinget Regjeringen Helse- og omsorgsminister Styreleder i RHF Administrerende direktør RHF Styreleder i helseforetakene Den politiske styringen følger de formelle ansvarslinjene. Stortinget og regjeringen har beslutningsmyndighet i styringen av spesialisthelsetjenesten Administrerende direktør i helseforetakene Ledergrupper i helseforetakene Avdeling/enhet i helseforetakene Politisk (statlig) styring Lovgivning Nasjonal helseplan (hvert 4. år) Statsbudsjettet Oppdragsdokument Foretaksmøter med RHF RHF leverer Årlig melding til Helse- og omsorgsdep. Rapportering på Oppdragsdokumentet (måloppnåelse) Grunnlag for statsbudsjettet Side 12 4

5 Virkemidler for styring av Helseforetakene Lover/ forskrifter: mange, f.eks Rett til nødvendig helsehjelp Fristbrudd Finansieringsformene Produktivitetsfremmende eller stagnerende? (ISF-satsene, poliklinikk, gjestepasientinntekter) Rammefinansiering fullfinansiering eller effektiviseringskrav (Til dels historisk, justert for endringer i virksomhet, inntektsmodell) Opptrappingsmidler Øremerkede midler (tilskudd til komp.sentra, forskning med mer etter estimert kostnad) Investeringsrammer Lånerammer Side 13 Fra forvaltningsmodell til foretaksmodell Forvaltningsmodell fram til 2002 (fylkeskommunale sykehus direkte underlagt politisk myndighet) Kontantprinsippet Utgift = kostnad Investering = direkte kostnadsføring Foretaksmodell fra 2002 (med statlig eie) Helseforetakene egne juridiske enheter, med staten som eneste eier Helseministeren øverste myndighet I Foretaksmøtet defineres styringskrav, og disse følges opp av RHF og departement Styret i helseforetakene vedtar budsjettene Økonomien skal gå i balanse Investeringer avskrives over tid (hvor lang tid viktig for forståelsen av regnskapene bør helst være i takt med investeringens levetid) Overordnet (formell) styring HOD til RHF: Oppdragsdokumentet Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF RHF til HF: Oppdrag- og bestilling til helseforetakene fra Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøtet i helseforetaket = det samlede styringsbudskapet for helseforetakene Se også: 5

6 Formell styring suppleres med mer uformelle arenaer: Mellom HOD og RHF via Oppdragsdokument og foretaksprotokoll Oppfølgningsmøter (tertialvis for alle RHF samlet, samt ekstraordinær oppfølging ved behov) Mellom RHF og HF på samme måte Oppdrag og bestilling Oppfølgningsmøter Møteplasser, nettverk Fra foretaksmøteprotokoll 2014 Økonomisk resultatkrav Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige prioriteringene og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen. Foretaksmøtet forutsatte at foretaksgruppen i Helse Sør-Øst RHF innretter virksomheten innenfor de økonomiske rammer og krav som følger av Prop. 1 S ( ), foretaksmøtet og oppdragsdokumentet for 2014, slik at sørge-for-ansvaret oppfylles og at det legges til rette for en bærekraftig utvikling over tid. Den integrerte styringsmodellen Det regionale helseforetaket ivaretar to roller i spesialisthelsetjenesten: Sørge for -rollen: De regionale helseforetakene skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon (Lov om spesialisthelsetjenester 2-1 a) Eierrollen : RHF skal organisere sine sykehus og andre helseinstitusjoner som helseforetak (Helseforetaksloven 1) 6

7 Hovedprosesser RHFets hovedaktiviteter grupperes i 4 prosesser: Strategi og mål Budsjett Oppdrag og bestilling Rapportering og oppfølging Prosessene involverer både RHF og HF, beskrives og planlegges i felles forståelse Strategivalg Pålagte oppgaver: Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Samhandling Konsekvensutredning Økonomi Aktivitet Ressursbehov Ikke pålagte oppgaver (hvordan prioritere) Bidra til økt kvalitet i pålagte oppgaver/ sikre kvalitet og evne til å utføre pålagte oppgaver Bidra til forbedret økonomi Helse Sør-Østs strategi for : Et løft for pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Østs strategiske plan ( ) oppsummeres i to hovedområder mht. fokus og ressursallokering: Et løft for pasientsikkerhet og kvalitet Fornyingsprogram for standardisering og teknologiske løsninger: Digital fornying De to hovedområdene må sees i sammenheng 7

8 Målbilde: pasientsikkerhet, kvalitet og effektivitet i det helhetlige pasientforløpet Fornyingsprogrammet skal bidra til standardisering og konsolidering PAS/EPJ RIS/PACS Medisinsk biokjemi Mikrobiologi Patologi Blodbank Lønn / Personal Økonomi OUS PasDoc Siemens Flexlab DocuLive Patologi Swisslab Swisslab DocuLive Prosang Oracle Financials Agfa Sec tra Unilab Unilab AHUS DIPS Siemens Analytix Analytix DocuLive Patologi Bloodcraft Oracle Financials VV DIPS Carestream Flexlab Miclis Sympathy Bloodcraft Visma Enter-prise Analytix Siemens Prosang Lønn/ Pers SI DIPS Siemens Analytix Analytix Sympathy Bloodcraft Oracle Financials SØ DIPS Sectra Netlab Miclis Sympathy Prosang Oracle Financials SIV DIPS Sectra Unilab Miclis DocuLive Patologi Prosang Oracle Financials ST IMX Agfa Flexlab Sympathy Bloodcraft Visma Enter-prise SS DIPS DIPS RIS Sec tra Unilab Miclis Sympathy Prosang Agresso Sun DIPS DIPS Lab Agresso Felles løsninger Pasient/ journalsystem Radiologi Medisinsk biokjemi Mikrobiologi Patologi Blodbank Lønn / Personal Økonomi OUS PasDoc Siemens Flexlab DocuLive Patologi Swisslab Swisslab DocuLive Prosang Oracle Financials Agfa Sec tra Unilab Unilab AHUS DIPS Siemens Analytix Analytix DocuLive Patologi Bloodcraft Oracle Financials VV DIPS Carestream Flexlab Miclis Sympathy Bloodcraft Visma Enter-prise Analytix Siemens Felles Felles Prosang Lønn/ Pas/ DIPS Siemens RIS/ Analytix Analytix Felles Labdata Felles Sympathy Bloodcraft Oracle Financials Journal PACS Pers ERP SI SØ DIPS Sectra Netlab Miclis Sympathy Prosang Oracle Financials SIV DIPS Sectra Unilab Miclis DocuLive Patologi Prosang Oracle Financials ST IMX Agfa Flexlab Sympathy Bloodcraft Visma Enter-prise SS DIPS DIPS RIS Sec tra Unilab Miclis Sympathy Prosang Agresso Sun. DIPS DIPS Lab Agresso 8

9 MÅL Er utledet av plan for strategisk utvikling, nasjonale mål, eiers prioriteringer, risikovurdering mv. Utvikles i samspill med budsjettprosessen og i samarbeid med helseforetakene, brukere og tillitsvalgte Reflekteres i budsjettmessige prioriteringer Mål må i størst mulig grad være målbare Viktig å fokusere Mål bør gi mening for den enkelte medarbeider Styringsdata Aktivitet i perioden Økonomi regnskap (inntekter og utgifter i en periode) Ressursinnsatsen Bemanning Fastlønnsårsverk Overtid Innleie Medikamenter og utstyr Andre indikatorer Liggetider Kvalitetsindikatorer Avvik mot budsjett/ plantall Side 26 Mål for 2014 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 9

10 Risikokart per 2. tertial Konsekvens Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet DRG-produktivitet DRG-poeng per brutto månedsverk somatikk 3 DRG-produktivitet per brutto månedsverk somatikk 2 1,86 1,89 1,46 1,51 2,12 1,98 1,73 1,63 1,95 1,92 1,85 1,84 1,98 1,96 2,01 2,07 1,74 1,74 1 1,04 0,91 0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ somatikk (budsjett) DRG-poeng per DRG-poeng per Aktivitet utført i Aktivitet utført i Brutto mnd.verk Brutto mnd.verk brutto mnd.verk brutto mnd.verk DRG-produktivitet eget foretak Hittil i eget foretak Hittil i somatikk Hittil i År somatikk Hittil i År Avvik mot budsjett somatikk HiÅ HiÅ somatikk År (faktisk) År (budsjett) (faktisk) (budsjett) (faktisk) (budsjett) Akershus universitetssykehus HF ,86 1,89-0,03 Oslo universitetssykehus HF ,46 1,51-0,05 Sunnaas sykehus HF* ,04 0,91 0,13 Sykehuset i Vestfold HF ,12 1,98 0,14 Sykehuset Innlandet HF ,73 1,63 0,10 Sykehuset Telemark HF ,95 1,92 0,03 Sykehuset Østfold HF ,85 1,84 0,01 Sørlandet sykehus HF ,98 1,96 0,02 Vestre Viken HF ,01 2,07-0,06 Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,74 1,74 0,00 DRG-poeng og brutto månedsverk summeres Hittil i år *Sunnaas sykehus HF har ikke skilt ut administrativt personell fra somatiske mnd.verk i budsjettet. Dette fører til en kunstig lav budsjettert "DRG-poeng per brutto mnd.verk" 28 Sannsynlighet (6) (5) (1) (2) 1 (4) Risikostyring Et verktøy i virksomhetsstyringen Risikovurderingene i Helse Sør-Øst følger i størst mulig grad prinsipper og oppsett som fremgår av veilederne fra Senter for statlig økonomistyring Gjennomgående tertialvis risikovurdering av mål og alle sider av virksomheten Sannsynlighet: 1: Meget liten 2: Liten 3: Moderat 4: Stor 5: Svært stor Konsekvens: 1: Ubetydelig 2: Lav 3: Moderat 4: Alvorlig 5: Svært alvorlig Mål risikovurderes på alle ledernivå Samlet oppdrag og oppfølging av lovverk HF definerer selv aktuelle risikoområder for hver kritiske suksessfaktor Kritiske suksessfaktor som vurderes å ikke ha risikoområder rapporteres ikke. Risikoområder vurdert til moderat eller lav risiko, rapporteres ikke. Sannsynlighet og konsekvens markeres med avkryssing Kritiske suksessfaktorer (definert av RHF) Risikoområder Sannsynlighet Konsekvens

11 Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av risikoområdene Følgende risikoområder inngår i vurderingen etter 1. tertial 2014: Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av risikoområdene Sannsynlighet Konsekvens Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke X X fristbrudd 2 Pasientsikkerhet og pasientadministrative systemer X X 3 Arbeidsmiljø/HMS X X 4 Økonomisk handlingsrom X X 5 Teknologi X X 6 Behandlingskapasitet og fagutvikling X X 7 Driften ved Ahus X X 8 Ibruktagelse nytt østfoldsykehus X X Risikokart per 1. tertial 2014 Risiko: Rød farge: Kritisk Oransje farge: Høy Gul farge: Moderat Grønn farge: Lav Risikokart per 2. tertial 2013 Sannsynlighet (6) (5) (1) (2) 1 (4) Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 2 Pasientsikkerhet og pasientadministrative systemer 3 Arbeidsmiljø/HMS 4 Økonomisk handlingsrom 5 Teknologi Behandlingskapasitet og fagutvikling 7 Driften av Ahus Konsekvens Nye områder i kursiv Risikokartet inneholder overordnede risikoområder, definert gjennom en vurdering med utgangspunkt i skjema for sannsynlighet og konsekvens Risikoområder vurdert til lav risiko, rapporteres ikke. 8 Ibruktagelse nytt østfoldsykehus Iverksatte og planlagte tiltak for risikoområder med mer enn akseptabel risiko per 1.tertial Oversikt over regionale tiltak som er iverksatt eller Tidsplan for gjennomføring planlagt - per 1. tertial Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Det er etablert månedlig oppfølging av poliklinikkene ved Arbeidet påbegynt 1. tertial 2014 og foretakene. Hensikten er å følge opp aktivitet og tiltak som følges opp månedlig settes i gang for å redusere ventelister og fristbrudd. Blant tiltakene som gjennomføres er lengre åpningstid, kveldpoliklinikk, effektivisering av vakter m.m. Det er gjennomført en validering av ventetider for utvalgte behandlinger med Helsedirektoratet/Norsk pasientregister. Erfaringen fra valideringen vil bli brukt i Helse Sør-Øst til å utarbeide retningslinjer for korrekt ventelisteføring Arbeidet påbegynnes 2. tertial og sluttføres i løpet av 2014 Helse Sør-Øst og andre RHF har sammen med Helsedirektoratet sittet i arbeidsgruppe som skal foreslå forbedringer til ventelisterapportering. Rapporten ble sendt ut til høring i 1. tertial Tiltakene som er foreslått i rapporten skal følges opp i løpet av 2014 av Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene. Rapport sendt til høring med høringsfrist 1. april. Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene arbeider med å implementere tiltakene i løpet av

12 Økonomistyring Strategier og mål Budsjett plan som viser hva aktiviteter kommende periode skal koste Årsrapport aktivitetene foregående periode Side 34 Hvorfor kunne noe om økonomien Sykehusenes økonomi styres etter bedriftsøkonomiske prinsipper Forståelse nødvendig for å kunne kommunisere med ledelse og ansatte Nødvendig for effektiv deltakelse i diskusjoner og medbestemmelse Side 35 Økonomiansvar i sykehus Samfunnsansvar - disponerer offentlige midler Stortinget tildeler sektoren et begrenset handlingsrom, handlingsrommet delegeres til: RHF HF Divisjon Klinikk Seksjon/avdeling Eller er det omvendt? Alle som jobber i sykehusene må bidra til at midlene utnyttes best mulig. Mest mulig gode helsetjenester for hver krone. Hver krone som sløses bort i driften, blir en krone mindre på forskning, utvikling, investeringer og pasienter. Side 36 12

13 Økonomisk styringsregime Et sentralt moment i sykehusreformen var at man skulle innføre et økonomisk styringsregime hvor det skulle synliggjøres at alle innsatsfaktorer har en kostnad, også kapital For å få gode tilpasninger må foretakene gjøre avveininger mellom bruken av ulike innsatsfaktorer arbeidskraft, bygninger og utstyr Frikobler man investeringsbeslutninger og de konsekvensene kostnader ved bruk av kapital har fra de øvrige driftsbeslutningene, får man ikke en god balanse mellom bruken av de ulike innsatsfaktorene 37 Motiverer økonomiske mål? Økonomiske mål og krav må omsettes til noe som både forstås av alle ansatte og som motiverer i det daglige Må fokusere på at man kan skape et mulighetsrom gjennom god drift det skal lønne seg å drive godt det er mulig å skaffe til veie ressurser til investeringer og utviklingsprosjekter gjennom god drift økonomisk kontroll gir frihet! Inntektsfordelingen Helse- og omsorgsdepartementet Helse Sør-Øst RHF Sykehusområde r Sykehusområde r 13

14 Inntektsmodellen for Helse Sør-Øst Strategisk mål om likeverdig behandlingstilbud Ikke felles inntektsmodell etter sammenslåingen Staten har gjennom NOU 2008:2 (Magnussenutvalget) presentert nye kriterier for vurdering av behov for spesialisthelsetjeneste, og har implementert disse for fordeling mellom regionene Hovedkomponentene i inntektsmodellene Behovskomponent Grunntanken er en fordeling av midler basert på en prediksjon av befolkningens behov for spesialisthelsetjenester Kostnadskomponenten En kompensasjon for høye kostnader i behandlingsaktiviteten knyttet til bl.a. forskning, utdanning, ikke-vestlige innvandrere, demografi Mobilitetskomponent Pengene følger pasienten ved behandling utenfor helseforetaket som er tildelt opptaksområdet. Særlig relevant i forhold i spesialisert behandling ved lands- og regionfunksjoner. Inntektsfordelingen i Helse Sør-Øst Inntektsmodellen skal sikre at sykehusområdene kan tilby likeverdige helsetjenester til befolkningen Viktig å etablere en inntektsfordeling som oppfattes som rettferdig Men også helt en sentral lederoppgave å etablere forståelse av at det er harde og ikke myke økonomiske rammer Når rammene er fordelt må fokus rettes mot å løse utfordringene i egen organisasjon 14

15 Kostnadskontroll For å lykkes med god økonomistyring må fokuset være på kostnadskontroll Man kan ikke løse utfordringene gjennom inntektssiden Kostnadskontroll kan bare oppnås der hvor beslutningene som genererer kostnader (og inntekter) tas Gode resultater over tid nås ved kontinuerlig fokus på hvordan man bruker ressurser i daglig drift De økonomiske rammebetingelse er i stor grad forutsigbare fra år til år Budsjett og økonomisk langtidsplan Fra budsjettarbeid på høsten til budsjettarbeid på våren Fra årlig budsjettering til økonomisk langtidsplan Årlig rullering Foreløpige inntektsrammer, foreløpige aktivitetskrav og overordnede prioriteringer gis i juni Årlig budsjett vedtas i november Budsjettering i offentlig sektor Hvordan er det ofte? Visjon/ fag Strategi Budsjett Handl. plan Kommentarer Budsjettprosessen er en del av den totale virksomhetsstyringen Ofte lever visjon, strategi og handlingsplaner sine egne liv i store organisasjoner Uten klare føringer blir ofte budsjettet en videreføring av fjorårets drift Visjon/ fag Strategi Budsjett Handl. plan Samspill mellom visjon, strategi handlingsplan og budsjett sikrer i større grad at virksomheten går i riktig retning Ved endringer kreves det mer av budsjettprosessen Side 45 15

16 Hensikten med økonomisk langtidsplan En konkretisering og konsekvensvurdering av vedtatt strategisk fokus og mål i forhold til økonomiske rammebetingelser for å sikre gjennomføring av eier og styrets vedtak. Et viktig styringsmessig verktøy både for helseforetakene, sykehusene og det regionale helseforetaket. Et samlet grunnlag for vurdering av økonomisk bæreevne for investeringer i et lengre perspektiv, herunder å vurdere nødvendige tilpasninger i dagens driftsbilde for å sikre nødvendige investeringer i fremtiden. Samsvar mellom budsjett og virksomhetsstyring Visjon Kommentarer Et fremtidsbilde - idealet! Strategi Strategi bør være forankret i en uttalt og etablert visjon for virksomheten Handlingsplaner Virksomhetens handlingsplaner operasjonaliserer vedtatt strategi Budsjett Budsjettet reflekterer den strategi og handlingsplan som er lagt for virksomheten Side 47 Fordeling: fra nasjonalt nivå ned til, og inn i, det enkelte sykehus (SiV brukes som eksempel) Statsbudsjettet angir størrelse og rammer for landets helsetilbud Budsjettmidlene fordeles på 4 regionale Helseforetak Helse Sør-Øst angir rammene for hvert enkelt sykehus, bl.a. SIV (Sykehuset i Vestfold) Deretter fordeles midlene internt på klinikker 16

17 Ved SIV gjøres dette som følger: Bestilling gis i form av et oppdrag og bestillerdokument vedtatt i et foretaksmøte Hver klinikk får budsjetter i form av rammer, har stor frihet til disponere årets budsjett for å levere tjenester på eiers bestilling For ledelsen på SIV er det viktigste at: Økonomiske rammer holdes og at Det budsjetterte tjenestenivået (tilbudet til befolkningen) blir levert Månedlig og ved årets slutt avlegges rapporter og regnskaper man må fortelle hvordan året har gått Planleggings- og Budsjettprosess SiV mottar vedtak om neste års budsjett ca. 25. november året før. Dette blir umiddelbart fordelt på klinikker og ansvarssteder. På dette tidspunktet er det begrensede muligheter til å gjøre endringer. Derfor starter budsjettplanleggings-arbeidet på sykehuset for neste år allerede i 1. kvartal året før, basert på foreløpige rammer. Det er viktig at man er «på banen» i god tid. Organisering/beslutningsnivåer på SIV Styre og Direktør (m/administrasjon) Klinikker (7 stk.) Hver klinikk har fra ca. 20 til ca. 50 ansvarssteder Ansvarssteder (Tilsammen ca. 220) De fleste er legeansvarssteder og pleieansvarssteder 17

18 Organisering/beslutningsnivåer på SIV (forts.) Hver klinikk gir sine ansvarssteder et budsjett. Sykehusets arbeid med neste års budsjett starter på klinikk-ansvarsnivå i 1. kvartal året før. Budsjettarbeidet er basert på en foreløpig rammetildeling mottatt fra direktør/styre ved begynnelsen av samme kvartal Sykehusets inntekter Inntekter består av 2 hovedkomponenter: Fast del Faste, 1/12-dels månedlige overføringer fra Helse Øst Variabel del InnsatsStyrtFinansiering-systemet (ISF): overføringer i henhold til behandlinger og diagnoser (somatiske pasientbehandlinger), egenandeler og enkelte takster fra HELFO Innsatsstyrt Finansiering (ISF) (DRG-systemet) Inkluderer innleggelser, dagpasienter og poliklinisk virksomhet. Kostnadsdekningen skal være representativ for grupper, men er for enkeltpasienter ikke presis Utenfor systemet er inntekter fra tjenester som: Laboratorier Radiologi Psykiatri Rusomsorg Disse kommer som HELFO takster. 18

19 Sykehusets inntekter(forts) I tillegg noen mindre poster: Betaling for ferdigbehandlede pasienter som blir liggende (Samhandlingsreformen) Ca. kr pr liggedøgn til berørte klinikker, variabel inntekt Gjestepasientoppgjør. Kostnader og inntekter her blir tatt i administrasjonen Forskning Undervisning Behandling av ikke-vestlige innvandrere Strukturtillegg (gjelder ikke for SiV) Fordeling av inntekter internt på sykehuset Fast del - blir fordelt 7 operative klinikker i form av budsjett En andel beholdes sentralt, administrative kostnader Dvs. alle 7 klinikker har faste inntekter Variabel del - de 3 klinikkene som har pasientbehandling. Beholdes av disse klinikkene NB! dette varierer fra sykehus til sykehus ikke alle sykehus lar berørte klinikker beholde alle sine variable inntekter. Driftskostnader (regnskap) på ansvarssteder Hvert ansvarssted skal hver måned levere et regnskap over medgåtte ressurser. Viser typisk inntekter og utgifter for perioden og akkumulert for inneværende år. Rapportene har en uheldig side Inntekter og overskudd framkommer som negative tall, kan skape unødig forvirring for «ikkeøkonomer». Ellers følger rapportene vanlige bedriftsøkonomiske standarder. 19

20 Direktørens styring av klinikksjefene Årets overskudd for hele sykehuset blir budsjettert av direktør, sentralt på sykehusnivå. For klinikkene er oppdraget å unngå underskudd dvs. minst oppnå et null-resultat, der årets inntekter = årets kostnader. Styring av ledere (klinikker) skjer via resultatmål (oppdragsdokument), hvor det er viktig at: Resultater (tjenester) blir levert jfr. måldokument Regnskapet (pengeforbruk) ikke viser underskudd i forhold til budsjett. Klinikksjefene står meget fritt til hvordan de velger å disponere ressursene for å nå sine resultatmål. Driftskostnader (regnskap) på ansvarssteder (forts.) Dette gir et greit system på regnskapsrapportene, i samsvar med det vi lærte og gjorde på bedriftssimulatoren: Inntekter - Varekjøp - Lønnskostnader - Driftskostnader = Resultat før finanskostnader. - Finansposter = over/underskudd Resultat (Eksempel fra VV) Resultat pr januar 2012 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Avviks % Regnskap hittil i 2011 % avvik 2012 ift 2011 Basisramme % ,0 % ISF inntekter % ,7 % Gjestepasient inntekter % ,3% Øvrige driftsinntekter % ,2 % SUM Driftsinntekter % ,1 % Varekostnader % ,8 % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % ,7% Innleid arbeidskraft % ,3 % Lønnskostnader % ,8 % Avskrivninger % ,2 % Andre driftskostnader % ,1 % SUM Driftskostnader % ,1 % Netto finanskostnader % ,6 % Resultat Herav økning i pensjonskostnader Resultat eksklusiv økte pensjonskostnader Resultat er 11,2 MNOK bak budsjett pr januar inklusiv økte pensjonskostnader Resultat korrigert for økte pensjonskostnader er 3,1 MNOK bedre enn budsjett Resultat pr januar er 10,5 MNOK svakere enn ved samme periode i fjør 60 20

21 Utvikling bruttomånedsverk Sykefravær Penger til drift: likviditet og låneopptak Sykehus kan om nødvendig ta opp lån (kassakreditt) til drift etter godkjenning fra det regionale helseforetaket. Renter på lån blir budsjettert og betalt av sykehuset sentralt (administrative kostnader). 21

22 Hvorfor et sykehus må gå med overskudd Sykehus kan ikke gå med underskudd, fordi da mangler man midler til: a) Drift (bruk av mennesker og utstyr) b) Overskudd til å finansiere investeringer og fornyelser av bygninger, utstyr, IKT-satsning etc. Konsekvenser: Dersom man går i null blir det ikke nok ressurser til å løse oppgavene i pkt. b) Dersom man går med underskudd er det heller ikke nok til å dekke kostnader i pkt. a). Hvorfor et sykehus må gå med overskudd(forts) Sagt med andre ord: Sykehus må gå med overskudd for å kunne ha midler til bærekraftig drift, investeringer og utvikling. Grunnlaget for å kunne foreta investeringer er i hovedsak: Årlige avskrivninger. Å oppnå overskudd fra driften. Uten overskudd kan ikke foretakene gjennomføre nødvendige investeringer. Investeringer og avskrivninger Engangsproblem ved overgang til Helseforetak (bedriftsøkonomiske prinsipper): Ved overtakelse av bygninger og utstyr ble verdi av bygninger og utstyr satt lavt Etterfølgende avskrivningsgrunnlag, som dannet rammer for investeringstildelinger, var for lave Det er også et spørsmål om prisstigning blir tilstrekkelig hensyntatt? Gammelt utstyr blir ofte, erstattet med nytt og mer komplisert utstyr med en høyere pris. Nye IKT-løsninger er ofte dramatisk dyrere enn «gamle» løsninger. 22

23 Behandlings-og beslutningsprosess ved investeringer Budsjettarbeidet for neste år begynner ca. i 1. kvartal året før. Trinn 1: Klinikkene og ansvarsstedenes behov for investeringer settes opp i tre prioriteter: Prioritet 1: Utstyr som må fornyes for å opprettholde eksisterende drift/tilbud. Prioritet 2: Nytt utstyr for å følge utviklingen. Prioritet 3: Fornyelse av utstyr for å gi «et løft i tilbud» - f.eks utstyr til forskning eller til nye behandlingsformer. I praksis er det flere «gråsoner» mellom de ulike grupper. Behandlings-og beslutningsprosess ved investeringer (forts) Trinn 2: Forslagene blir deretter behandlet, prioritert og sendt «oppover» i beslutningssystemet for tilslutt å havne hos ledergruppen/administrerende direktør. Trinn 3: Etter at neste års budsjettrammer er klare (fra myndigheter over sykehuset) blir sykehusets samlede investeringer for neste år behandlet, prioritert og vedtatt. Ut fra disse vedtakene vet man hva som skal anskaffes av utstyr på hvert ansvarssted, hver klinikk, og hele sykehuset Behandlings-og beslutningsprosess ved investeringer (forts) Etter dette er den økonomiske belastningen knyttet til investeringene for hver enkelt klinikk og ansvarssteds regnskaper lik null; dvs. for dem er nå utstyret «gratis» (noe som gjenspeiles i klinikkenes inntektsrammer) Utstyret blir Betalt av sykehuset sentralt og Etterfølgende avskrivninger blir belastet regnskapet til sykehuset sentralt. 23

24 Når regnskapet viser over-eller underskudd på den enkelte klinikk Av og til, og ved enkelte sykehus, tillates det at overskudd kan disponeres av vedkommende klinikk til utstyr foran beslutningsprosess i trinn 3. Dette betyr at klinikker som går med overskudd, blir «belønnet». Det vanlige er at klinikkoverskudd legges til sykehusets totale investeringsramme. Et alternativ kan være at overskudd fra enkelte klinikker planlegges til å dekke underskudd på andre klinikker. Klinikksjefene har et solidarisk ansvar for sykehusets resultat, men det kan hevdes at de som går med overskudd «straffes» mens de som har gått med underskudd blir «belønnet». Fra HSØ ØLP Det planlegges for et historisk høyt investeringsnivå i sum for bygg, medisinsk teknisk utstyr og IKT (2012: 3,5 mrd kroner, 2013: 5,1 mrd kroner, 2014: 5,6 mrd kroner). Det kreves økt aktivitet for å betjene befolkningsveksten. Planlagt vekst vurderes i hovedsak som tilfredsstillende Det konkretiseres i for liten grad i planer/ tallmateriale hvordan kostnadstilpasningen i helseforetakene skal skje. Investeringer fra ØLP Helseforetakene melder om et nivå på nødvendig vedlikehold som er om lag 200 millioner kroner høyere enn de har planlagt med for hvert av årene i planperioden Investeringsplanene for MTU representerer et betydelig løft for utstyrsparken Gjennomsnittlig alder på utstyrsparken var 9,8 år pr Planlagt investeringsnivå medfører at gjennomsnittlig alder reduseres med 2,4 år. Krever stram prioritering! Snittalder medisinsk utstyr pr Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Sørlandet HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Sunnaas Sykehus HF Sykehus Innlandet HF Sykehuset i Østfold HF Vestre Viken HF Vektet gjennomsnitt HSØ 6,2 år 11,1 år 9,0 år 9,2 år 8,1 år 9,5 år 10,2 år 9,1 år 9,8 år 9,8 år 24

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Per Meinich Praha 12. juni 2015 Plan for presentasjonen 1. Litt om bakgrunn og utfordringsbildet 2. Virksomhetsstyring, områder: 1. Aktivitet 2. Kvalitet 3.

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Integrasjonsdagene Digital fornyelse i pasientens tegn?

Integrasjonsdagene Digital fornyelse i pasientens tegn? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Integrasjonsdagene Digital fornyelse i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering.

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.13 SAK NR 085 2013 ORIENTERING OM MÅL OG BUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Brumunddal,

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026)

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026) Vedlegg til Økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Inntektsforutsetninger 2013-2016 (2026) 1 1. Forutsetninger om inntektsrammer i perioden 1.1. Fordeling 2012 I vedtatt budsjett for 2012 er det fordelt

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje i Helse Sør-Øst

Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Inntektsmodell HSØ OUS notat vedr prissetting

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Helse Sør-Øst RHF: Sak nr 44-2011 Mål og budsjett 2012

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 22.oktober 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.9.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 57/2013 28.10.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 9. april 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 19/2015 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2016-2019 (35) Forslag til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Pb 404. Budsjett SKRIV NR

Helse Sør-Øst RHF Pb 404. Budsjett SKRIV NR Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Notat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Virksomhets-og økonomistyring i spesialisthelsetjenesten. Hvorfor kunne noe om styringssystem, og økonomistyring.

Virksomhets-og økonomistyring i spesialisthelsetjenesten. Hvorfor kunne noe om styringssystem, og økonomistyring. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Virksomhets-og økonomistyring i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014 STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1908 Mål og budsjett 2014 Sammendrag: Styret er forelagt et budsjett for Sykehuset Østfold med et økonomisk resultat i

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst

Sak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Vår referanse: Deres referanse: Dato: 08/02562-14/123

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 017 2011 OPPDRAG OG BESTILLING 2011 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. 2. Styret ber administrerende

Detaljer

Det vises til styresak 49-15, Økonomisk langtidsplan , behandlet i møtet

Det vises til styresak 49-15, Økonomisk langtidsplan , behandlet i møtet 1. INNLEDNING Det vises til styresak 49-15, Økonomisk langtidsplan 2016-19, behandlet i møtet 24.06.15. I denne saken gis det en oppdatering arbeidet med budsjett 2016. Foretaket arbeider videre med å

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Statssekretær Arvid Libak 8. juni 2007 Temaer Grunnpilarer i regjeringens helsepolitikk

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2011 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Dana Tønnessen

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer