Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje i Helse Sør-Øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje i Helse Sør-Øst"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje i Helse Sør-Øst Andreas S.T Brunvoll Strategisk porteføljestyring, Helse Sør-Øst Prosjekt 2014

2 Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 10 helseforetak medarbeidere Norges største arbeidsplass Omsetning på ca 60 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste til en befolkning på cirka 2,7 millioner mennesker Fylkene: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Hovedkontor på Hamar

3 Ett døgn i Helse Sør-Øst pasienter behandles nye henvisninger mottas 74 nye verdensborgere fødes mennesker er på jobb 359 bemannede ambulanser i beredskap 965 ambulanseoppdrag utføres kilometer i ambulanse munnbind forbrukes par operasjonshansker infusjonssett operasjonsfrakker 178,4 millioner kroner i samlet kostnadsforbruk

4 Årene fremover vil utfordre helsetjenestens evne til å møte befolkningens behov Medisin og samfunn Aldrende befolkning Flere pasienter med kroniske, sammensatte lidelser Økte behandlingsmuligheter Knapp tilgang på arbeidskraft IKT Pasienter og ansatte forventer enkel tilgang til korrekt informasjon som kan deles Mangfoldig og aldrende infrastruktur Manglende beslutnings- og prosesstøtte Rask IKT-utvikling Utfordrer pasientsikkerheten Påvirker omdømme og tillit

5 Helse Sør-Østs strategiske prioriteringer Etablering av foretaksmodellen ( ) Ny styringsmodell Færre og større sykehus Bedre tilgjengelighet Etablering av brukerutvalg Rett behandling på rett sted ( ) Funksjons- og oppgavefordeling mellom sykehusene, etablering av sykehusområder Omstillingsprogrammet for hovedstadsområdet (OUS, Vestre Viken og Akershus universitetssykehus) Etablering av fellestjenester innen IKT, HR og innkjøp Satsning på forskning og utvikling Kvalitet, trygghet og investeringer ( ) Et løft for pasientsikkerhet og kvalitet Fornyingsprogram for standardisering og teknologiske løsninger Styrking av IKT og oppgradering av medisinskteknisk utstyr Løfte ledelse, styring og kompetanseutvikling Løfte fellestjenestesentra til neste nivå Styrke samhandling med primærhelsetjenesten Økt økonomisk handlingsrom

6 Helse Sør-Østs strategiske satsning mot 2020 er Digital fornying for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Østs strategiske plan ( ) omfatter gjennomføring av programmet: «Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet» Programmet skal sikre at vi oppnår våre målsetninger innen fornying, standardisering og felles regionale prosesser og teknologiske løsninger 6

7 Digital fornying skal styrke kvalitet og pasientsikkerhet gjennom fem hovedmål Styrket pasientsikkerhet Forenklede arbeidsrutiner og bedre arbeidsdag Økt kvalitet i behandlingen Pasienten Bedret samhandling Mer effektive tjenester Relevant, sammenlignbar og oppdatert informasjon skal være tilgjengelig på en brukervennlig og lettfattelig måte for pasienter, pårørende og helsepersonell når de trenger det, der de trenger det og med riktig kvalitet

8 Rett behandling på rett sted krever en sikker og effektiv informasjonstilgang Stadig flere pasienter skal innom regionssykehuset Primærhelsetjenesten Primærhelsetjenesten Alle helseforetak i regionen. Primærhelsetjenesten Informasjonen må følge forløpet for å ivareta pasientsikkerhet og gi pasienten tilgang til: Helhetlig pasientinformasjon gjennom hele pasientforløpet En versjon av journalinformasjon

9 Historien har gitt regionen en kompleks systemportefølje og infrastruktur PAS/EPJ RIS/PACS LAB- Medisinsk biokjemi LAB - Mikrobiologi LAB - Patologi LAB- Blodbank Lønn / Personal Økonomi Oslo universitetssykehus DIPS Siemens Flexlab DocuLive Patologi Swisslab Swisslab Prosang Oracle Financials Agfa Sectra Unilab Unilab Akershus universitetssykehus DIPS Siemens Analytix Analytix DocuLive Patologi Bloodcraft Oracle Financials Vestre Viken DIPS Carestream Flexlab Miclis Sympathy Bloodcraft Visma Siemens Analytix Prosang Enter-prise Sykehuset Innlandet DIPS Siemens Analytix Analytix Sympathy Bloodcraft Oracle Financials Sykehuset Østfold DIPS Sectra Netlab Miclis Sympathy Prosang Oracle Lønn/Pers Financials Sykehuset i Vestfold DIPS Sectra Unilab Miclis DocuLive Patologi Prosang Oracle Financials Telemark sykehus DIPS Agfa Flexlab Sympathy Bloodcraft Visma Enter-prise Sørlandet sykehus DIPS DIPS RIS Sect ra Unilab Miclis Sympathy Prosang Agresso Sunnaas sykehus DIPS DIPS Lab Agresso

10 Som gjennom seks strategiske programmer vil standardisere arbeidsprosesser og løsninger Klinisk dokumentasjon Programmet leverer felles kliniske løsninger til alle foretakene i regionen, Digital samhandling Programmet leverer felles kliniske løsninger til alle foretakene i regionen, Radiologi En felles radiologisk løsning, med støtte for samhandling med eksterne aktører Virksomhetsstyring Nytt regional innkjøps- og logistikksystem, samt systemstøtte for virksomhetsstyring og analyse Laboratoriedata Et felles laboratoriedatasystem for alle laboratoriespesialiteter og moderne laboratoriedrift Infrastrukturmodernisering Modernisering av heterogen infrastruktur til ny felles sentralisert løsning

11 Og vil gi en felles konsolidert og standardisert systemløsning for sykehusene i Helse Sør-Øst PAS/EPJ RIS/PACS LAB- Medisinsk biokjemi LAB - Mikrobiologi LAB - Patologi LAB - Blodbank Lønn / Personal Økonomi Oslo universitetssykehus Akershus universitetssykehus Vestre Viken Sykehuset Innlandet Sykehuset Østfold Sykehuset i Vestfold Regional klinisk løsning (DIPS, Kurve,++ +) Regional RIS/PACS (Carestream) Regional laboratoriedataløsning (SoftwarePoint) Lønn/ Pers (Bluegarden) ERP (Oracle Financials) Telemark sykehus Sørlandet sykehus Sunnaas sykehus

12 Fornyingsstyret har ansvaret for å styre og prioritere gjennomføringen av Digital fornying Styringen skjer på grunnlag av mandat og økonomiske rammer fastsatt av Helse Sør-Øst RHF Fornyingsstyret består av: administrerende direktør i samtlige helseforetak og Sykehuspartner konserntillitsvalgte Representanter for ledelsen i Helse Sør-Øst RHF ledes av administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Erikstein Fornyingsstyret ble etablert i mars 2013

13 Digital fornying ledes av fornyingsstyret og fungerer i samvirket mellom programmene og helseforetakene Helse Sør-Øst RHF Mandat for fornyingsstyret godkjent av adm. direktør Fornyingsstyret Ledelse helseforetak Fornyingsstyrets programkontor Mandat for programmene godkjent av fornyingsstyret Regionale programmer Mottaksprosjekt Radiologi Laboratorie data Digital samhandling Virksomhetsstyring Infrastrukturmodernisering Dialog, samarbeid Klinisk dokumentasjon Styringsgrupp Styringsgrupp e Styringsgruppe e Prosjekter Prosjekter Prosjekter Prosjekter Prosjekter Prosjekter Ibruktakelses Ibruktakelses Prosjekt Prosjekt Mottaks Prosjekt

14 Tre klare prioriteringer i 2014 Sykehuset Østfold Felles laboratoriedatasystem for alle laboratoriene med felles prøvemottak Kurveløsning Løsning for elektronisk henvisning og rekvirering Infrastrukturmodernisering og andre kritiske prosjekter for nytt sykehus Oslo universitetssykehus Felles elektronisk pasientjournal for hele sykehuset og omleggingsprosjekter i tilknytning til dette Infrastrukturmodernisering Prosjekter i Infrastrukturmodernisering som er nødvendige for å gjennomføre øvrige prioriterte prosjekter, deriblant omleggingsprosjekter ved Sykehuset Innlandet og Oslo universitetssykehus, nettverksoppgradering ved Akershus universitetssykehus og enkelte andre kritiske prosjekter

15 For å realisere målbildet er det etablert en helhetlig gjennomføringsplan Formål En overordnet plan som omfatter planer for hele Digital fornying Skal sikre at de strategiske programmenes planer bidrar til å realisere Helse Sør-Østs strategi Skal sikre helhetlig og effektiv planlegging, styring, kvalitetssikring og rapportering av de seks strategiske programmene Er et beslutningsgrunnlag for å prioritere og koordinere programmene Helse Sør-Øst strategi, IKT strategi og handlingsplan Sammensetning Programplaner Områdeplaner IKT Koordinering og avstemming Økonomisk langtidsplan Innhold Prioriteringer for 2014 Tildeling til programmene for 2014 Tidsplaner per program og helseforetak Gjennomføringsplan

16 Samtidig må vi klare å prioritere de små og viktige initiativene, som MinJournal for kommunikasjon med pasientene

17 Hvilke effekter vil leveransene ha og for hvem? Planlegging for 2015 og fremover har blitt gjort på en mer helhetlig måte Rammebetingelser (Politikk, Tid, ØLP, Kapasitet) Hva skal bygges? (scope) Hvilke leveranser må til (tid/kost/ kvalitet) Hvilke leveranseavhengigheter medfører det Hvilke leveranse oppfølging skal DF ha Hvordan skal leveransene produseres og i hvilken rekkefølge Hvordan skal DF organiseres

18 Vi gjør en eksplisitt kobling av leveranser, resultatmål og effekter Kost Måldato Avhengigheter Leveranser Resultatmål Leveranser Måldato Målemetode Resultatmål KPI Målemetode Målinger Effekter

19 Fremover vil gevinster bli brukt mer eksplisitt i prioriteringen Dagens situasjon er preget av: Manuelle rutiner Papirflyt Punching /skanning Dobbeltregistrering Manglende beslutnings- og prosesstøtte

20 Fremtidig situasjon Vi skal realisere: Mer automatikk Hovedsakelig elektronisk flyt Gode integrasjoner gjenbruk av informasjon Noe prosesstøtte Noe beslutningsstøtte Redusere risiko for feil og mangel på informasjon

21 Resultatmål og leveranser kartlagt som grunnlag for planlegging Resultatmål En journal per innbygger DIPS-funksjonalitet for hensiktsmessig visning 100 MNOK DIPS Rus A B D D 2017 D DIPS BUP 5 MNOK 2016 D DIPS Psykiatri inkl BUP 0,25 MNOK DIPS Habil Multimedia 2016 Kjernejournal 20 MNOK ,25 MNOK MNOK MNOK 2017 En gjennomgående legemiddelhåndtering per pasient 17 MNOK eresept 2016 B Anskaffelse regionalt kurve- og medikasjonssystem 60 MNOK A 2018 B Avhengighet til «automatisk tildeling av fødselsnummer (sende fødselsmld)» - Tid Avhengighet til «Nasjonalt felles hjelpenummer» - Tid En gjennomgående kurve per pasient Avhengighet til «Fødejournal basert på Partus og Astraia» Avhengighet til «Partus v4.1/4.2» Avhengighet til «Partus 4.3» PKI En konsolidert regional, komplett og brukervennlig kurvesystem med prosess- og beslutningsstøtte - Tid - Tid - Tid 10 MNOK 2016 A B C D E

22 The proof of the pudding is in the eating Vi lykkes når tjenestene er i bruk på alle foretakene Involvere på riktige nivå i sykehusene Forstå og kommunisere konsekvensene av standardisering for det enkelte sykehus Skape sporbarhet fra leveranser til effekter Samorganisering av leveranse- og mottaksdelen av prosjektene

23 Takk for meg

«Hvordan øke samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten»

«Hvordan øke samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten» «Hvordan øke samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten» GISLE FAUSKANGER Adm. dir. for Nasjonalt IKT HF fra 1.okt 2014 Tidligere erfaring: 25 års erfaring fra DNB i mange ulike lederstillinger Kom fra

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Per Meinich Riga 4. desember 2014 Plan for presentasjonen 1. Litt om bakgrunn og utfordringsbildet 2. Virksomhetsstyring, områder: 1. Aktivitet 2. Kvalitet

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014.

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. 22.4.2015 Side: 1 / 8 1. Status for IKT OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. Denne investeringsplanen er utledet fra

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Fornyingsstyrets møte #18. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Fornyingsstyrets programkontor 16. april 2015

Fornyingsstyrets møte #18. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Fornyingsstyrets programkontor 16. april 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLE 1 TERTIALRAPPORT 2-2013 DIITAL FORNIN - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Innledning Denne tertialrapporten (tertial 2) gir en oversikt over status og fremdrift for programmet

Detaljer

Fornyingsprogrammet for standardisering av teknologiske løsninger. Orientering SiV-styret 28.02.13. Stein Kinserdal Adm. direktør

Fornyingsprogrammet for standardisering av teknologiske løsninger. Orientering SiV-styret 28.02.13. Stein Kinserdal Adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Gode og likevdige helsetjenest til alle som treng det, når de treng det, uavhengig av ald, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fornyingsprogrammet for standardising av teknologiske

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Vedlegg 1 3. til. Områdeplan IKT for Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2013 2016

Vedlegg 1 3. til. Områdeplan IKT for Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2013 2016 Vedlegg 1 3 til Områdeplan IKT for Perioden 2013 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG 1: VEDLEGG 2: SAMLET OVERSIKT OVER BEHOV I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF FREM MOT 2016... 2 SAMLET OVERSIKT OVER ØKONOMISKE

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning.

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning. STYREMØTE 25. februar 2013 Side 1 av 13 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: IKT-arbeid frem mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Denne saken omfatter mål, tiltak og risiko ved realisering av IKT til

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar.

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar. ÅRSBERETNING Året 2014 var preget av økt aktivitet og vesentlig fremgang på mange pasientrettede områder. Foretaksgruppen leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Målene som er definert for helseforetaksgruppen

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i

Detaljer

Helse Sør-Øst. 18.10.2010 NIKTs Prosjektledersamling Inger Marie Finborud

Helse Sør-Øst. 18.10.2010 NIKTs Prosjektledersamling Inger Marie Finborud Rutiner og verktøy for prosjektstyring i Helse Sør-Øst Pasientenes behov skal være førende for struktur, organisering og innhold i tjenestene 18.10.2010 NIKTs Prosjektledersamling Inger Marie Finborud

Detaljer

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

E-helsegruppen. 23. juni 2015

E-helsegruppen. 23. juni 2015 E-helsegruppen 23. juni 2015 1 Agenda Tidspunkt Saker Tid Ansvar 12.00 12.00 Godkjenning av dagsorden og innkalling Bjørn Inge Larsen, HOD 12.00 12.20 Orientering fra HOD 20 min Bjørn Inge Larsen, HOD

Detaljer