Tiltaksplan for vedlikehold av bygg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017"

Transkript

1 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg

2 Innhold Vedlikehold Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering Skoler Barnehager Helsebygg Administrasjonsbygg Andre bygg Boliger Utgiver: Eiendomskontoret i Bodø kommune Adresse: Bodø kommune Eiendomskontoret Postboks BODØ Hjemmeside: Grafisk produksjon: Haukland Grafisk Kulturhuset «Stormen» slår rot i fast grunn.

3 Vedlikeholdsplan for Oversikt over bygningsmassen i Bodø kommune Bodø kommunes vedlikeholdsplan rulleres årlig og gir brukere, politikere, administrasjon og andre aktører innsyn i planlagte vedlikeholdsoppgaver i kommunens bygningsmasse. I Bodø kommune har vi etter hvert skaffet oss en god oversikt over det totale vedlikeholdsbehovet. For 2014 er det bevilget 20,1 mill kr til bygningsvedlikehold, eller 97 kr/m2. Faglig anbefalt nivå er 100 kr/m2. I tillegg er det bevilget til sammen 10 mill kr i investeringsmidler, hvorav 5,0 mill kr til rehabilitering av skolebygg, 4,0 mill kr til økt brannsikkerhet og 1,0 mill kr til oppgradering av el-anlegg. Miljøaspektet står sentralt i vedlikeholdsarbeidet. Det gjelder både i forhold til «forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.» I 2013 var fokus rettet mot inneklimaanleggene status og kvalitet. Selv om det ble foretatt en omfattende oppgradering/investering av disse på midten av 1990 tallet er normal funksjonstid år, med bakgrunn i dette er kartlegging av behov fortatt og nødvendig oversikt for markarbeidet foretatt. Vedr. energibruk i BK s bygningsmasse. Gjennomgangen i 2012 viste at det var behov for bedre utnyttelse av de allerede etablerte systemer. I 2013 ble det foretatt generell opplæring i bruk av de etablerte systemer vi har slik som: SD anlegg (sentral driftskontroll), E-safe (energiforbruk) og ISY-eiendom(informasjonssystem for bygningsmassen). Dette arbeidet fortsetter også i Det er viktig å «spille på lag» med også andre offentlige myndighetsutøvere som kontrollerer tilstanden i bygningsmassen; Næringsmiddelkontrollen, brann- og el-tilsyn og så videre. Valg av materialer og metode, universell utforming, trivsel, enøk etc. har stor fokus i vårt arbeide. Det er fortsatt stor fokus på brannsikkerheten i bygningsmassen. Vi nærmer oss «oppløpssiden» for utbedringsarbeidene. Denne satsningen er videreført i økonomiplanen også i perioden Bevilgning er foreslått innenfor investeringsbudsjettet. Oppgradering av elektriske anlegg har fortsatt fokus. Satsningen er videreført i økonomiplanen for kommende periode. Bevilgning er innenfor investeringsbudsjettet. Av tiltaksplanen for går det fram hvilke bygninger som blir gjenstand for planlagte vedlikeholdstiltak gjennom planperioden. Enhetene vil bli orientert om tidspunkt for og omfang av tiltakene gjennom særskilt kontakt med våre bygningsinspektører. Innen 1.mai skal de aller fleste tjenestebygg ha hatt besøk av bygningsinspektøren for aktuelt område. I 2013 vedtok bystyret «Opprettelse av kommunalt eiendomsforetak» med formål om å forvalte og utvikle hele eller deler av kommunens bygnings- og eiendomsmasse etter forretningsmessige prinsipper, planlagt igangsettelse månedsskiftet juni/juli Det vil derfor i 2014 innebære betydelig ressursbruk i tjenestebyggseksjonen for å bidra til å få KF et på plass på en god måte. Bodø, Odd-Erik Svensen Fung. eiendomssjef 3

4 Eiendomskontoret i Bodø kommune Store verdier stort ansvar Den samlede eiendomsmassen i Bodø kommune er på ca m². bruttoareal. Arealene fordeler seg på følgende byggkategorier: Administrasjonsbygg: m² Barnehager: m² Skolebygg: m² Helsebygg: m² Idrett/Kulturbygg: m² Kommunaltekniske bygg: m² Sum * m² Boliger ** m² * Nordlandshallen, ca m², Bodø Kulturhus ca 8857 m² og tidligere Norges Bank ca 1200 m² er kommunale aksjeselskap, disse inngår ikke i overnevnte arealoversikt. ** Tallet inkluderer om lag 4000 m² (nettoareal) borettslagsleiligheter. Bodø kommune eier og forvalter om lag m² bygningsmasse inkludert ca m² boligareal. Bygninger eid av kommunale foretak/as inngår ikke i dette grunnlaget. Å sikre riktig vedlikehold av alle kommunale bygg og boliger er en stor og viktig oppgave for Bodø kommune. Boligforvaltningen, som nå er underlagt Ho-avd., benytter eiendomskontoret for å få utført ytre vedlikehold på boligene, det øvrige FDV ansvar ivaretas i egen regi. Som byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler, er Eiendomskontoret kommunens sentrale aktør i bygge- og eiendomssaker. Kontoret forvalter og utvikler kommunal eiendom, gjennomfører deler av kommunens investeringsprogram, forestår utvendig periodiske vedlikehold, også av kommunale boliger og håndterer kjøp og salg av grunn, samt bistår brukerne innenfor drift/løpende vedlikehold og renhold. Kontorets sammensetning: Eiendomskontoretet består av 4 seksjoner: Grunnseksjonen, Prosjektseksjonen, Tjenestebyggseksjonen, hvor håndverkerne er samlet samt renholdsdelen av tidligere Bodø Byggservice er nå en egen seksjon i Eiendomskontoret. Organisasjonskart kan du laste ned fra link på «Solsiden» 4

5 Eiendomskontoret i Bodø kommune Veien videre? Et tilfredsstillende vedlikehold og lavt energiforbruk i alle kommunale bygninger er en stor og viktig utfordring for Bodø kommune. Målet er å kunne tilby brukerne bygninger og lokaler med akseptabel standard. Velholdte bygg gir grunnlag for tilfredshet. Økt satsning på ENØK I 2013 ble driftspersonellet gitt opplæring i de systemer kommunen allerede besitter, SD-anlegg (sentral driftskontroll) Isy-Eiendom (elektronisk forvaltningssystem og E-save (el.overvåkningssystem) Hvor Enøk-tiltak i bygningsmassen kvalifiserer til støtte fra ENOVA ble dette omsøkt. God oppfølgning av energibruk er viktig for å sikre at byggene opprettholder lavt forbruk. Energireduserende tiltak skal ikke gå på bekostning av kvalitet på inneklima, arbeidsmiljø eller trivsel blant de mange brukere av kommunens bygg. Anbefalt vedlikeholdsnivå I budsjett 2014 er det avsatt 97 %, (83 % i 2013) av det som ansees som nødvendig innsats i bygningsmassen for at Bodø kommune over driften kan sørge for at eiendommene ikke forringes ytterligere. Økningen fra 2013 viser at våre politikere tar bygningsvedlikehold på alvor.. De investeringer som er gjort, spesielt innenfor brann og El oppdatering, ekstraordinære bevilgninger til modernisering/oppgradering av kommunens skolebygg med 5 mill kr årlig, er med på å redusere etterslepet kommunen har opparbeidet over tid.. Dersom denne trenden føres videre i BK fremover er etterslepet for utførelse av nødvendige oppgaver endelig avtagende. Men, endrede krav til bygningenes funksjonalitet i forhold til brukernes tjenesteproduksjon og organisatoriske endringer, krever investeringer i eksisterende bygningsmasse og nye bygg fortløpende. Det er derfor svært viktig å ha fokus på riktig innsats også i årene fremover. Kostnadene til vedlikehold er relativt lave i forhold til de verdier som forvaltes og de kapital-kostnadene som er knyttet til investeringene. Veien fram til et riktig vedlikeholdsnivå Det har vært investert for om lag 100 millioner kroner årlig i ny og rehabilitert bygningsmasse i Bodø kommune, i årene framover øker dette tallet betydelig. Selv om det bevilges midler tilsvarende dagens behov er det svært viktig at denne økningen også tas med i driftsbudsjettet for ny tilført bygningsmasse. Teknisk oppgraderingsbehov, ambisjonsnivå A Tabell 1.1. oppsummerer oppgraderingsbehovet pr bygningstype og totalt for kommunens bygningsmasse, ex. boliger. Det påpekes at estimatene inneholder usikkerheter, og at usikkerheten er størst for bygningstyper der arealunderlaget er minst (beregningene er skjematiske og basert på generalisering av tiltak og kostnader pr bygningstype, og at evt. avvik minimeres/utlignes ved «store talls lov») Tabell 1.1 Oppgraderlngsbehov, periodisert og samlet pr Byggningstype Br.areal [m²] 0-5 år [mill kr] 6-10 år [mill kr] Samlet [mill kr] Samlet [kr/m²] Administrasjonslokaler Barnehage, lekeparker Grunnskole Sykehjem, øvrige helsebygg Kommunale idrettsbygg Kulturbygg Kommunaltekniske bygg Samlet Samlet kr/m² I kommunale idrettsbygg er Bodø spektrum inkludert med 8300 m² 5

6 Utvikling Bedre planlegging har gitt bedre vedlikehold Det er av overordnet betydning at kommunens politiske ledelse behandler og vedtar konkrete mål for sin bygg- og eiendomsforvaltning både på kort og lang sikt. Det langsiktige perspektiv er det viktigste (og det vanskeligste) fordi det er så lett å sette nødvendige vedlikeholdsbudsjetter til side i de enkelte årsbudsjetter. Og det viser seg i mange kartlegginger at de kommuner som har fastsatt mål og ambisjonsnivå og styrer etter disse over år, er de som oppnår best resultater over tid. Forutsigbare rammer gir også best motivasjon til de som arbeider innen bygg- og eiendomsforvaltningen, og gode resultater gir mer fornøyde innbyggere, som i siste ledd gir politikerne positive signaler tilbake. En bevisst satsing på å få fram det faktiske behovet for vedlikehold, samt bedre planlegging av tiltak, har ført til økt og bedre vedlikehold i kommunens bygningsmasse. En mer effektiv og profesjonell drift av bygninger har også bidratt til den positive utviklingen. Det minnes om at tilstandsgrad O (null) gjenspeiler meget god teknisk tilstand, mens tilstands grad 3 gjenspeiler svært dårlig tilstand. Bodø kommune har totalt sett nesten 80 % av bygningsmassen innenfor det som kan sies å være god eller tilfredsstillende tilstand (TG O og 1). Det poengteres at dette er basert på en intern underliggende vekting av tilstanden på bygningskomponenter, slik at deler av denne bygningsmassen også kan ha bebov for enkelttiltak. Vi har fra og med 2014 tatt i bruk ISY eiendom i større grad og vil for ettertiden benytte dette i tilstandssettingen for fremtidige vedlikeholdsoppgaver. Tilstanden i Bodø kommune s bygningsmasse er noe bedre enn landsgjennomsnittet, men som tabell 1.1 (side 5) viser er det et godt stykke frem til tilfredsstillende standard. Det er gitt bevilgninger som følge av arealøkning i foreliggende økonomiplan, , i tråd med administrasjonens forslag. 6

7 Utvikling Skoler og barnehager Selv om det over tid i første rekke har vært satset på skoler og barnehager i BK vil også en stor andel av vedlikeholdsmidlene gå til denne kategori bygg også i årene fremover. Barnehagene derimot, med få unntak har bra standard. Etterslep på administrasjonsbygg Helsebyggene i Bodø kommune er også gjennomgående bra som følge av stor satsing på nybygg de siste 10 årene. For administrasjonsbygg og øvrige bygg er situasjonen noe annerledes. Da kommunens prioriteringer siden tidlig på nittitallet har vært konsentrert om skoler, barnehager og helsebygg, har administrasjonsbygg og øvrige bygg blitt liggende igjen på kurven for fallende utvikling av tilstandsgrad (som for skoler og barnehager før 1999). Det planlegges for hvordan fremtidig adm. i Bodø Kommune skal huses. Rehabilitering av Rådhuskvartalet er et viktig og nødvendig prosjekt for kommunen i kommende 4 års periode. Tilstandsgrader Bodø kommune utarbeidet en tilstandsrapport for bygningsmassen i 2000, rev og 2013 De ulike tilstandsgradene er som følger: Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk-, innemiljømessig- og funksjonell standard. Tilstandsgrad 1: Svake symptomer: Teknisk standard med svakheter, men ingen utbedringspålegg. Innemiljømessige krav med visse svakheter. Funksjonell standard med noen svakheter. Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer: Behov for viktige tekniske utbedringer. Innemiljømessige krav med vesentlige svakheter. Funksjonell standard med betydelige svakheter. Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer: Betydelige tekniske utbedringspålegg. Innemiljømessige krav ikke tilfredsstillende. Betydelig manglende funksjonalitet. 7

8 Større tiltak 2014 Flere omfattende tiltak i året som kommer Det gjennomføres omfattende oppgraderingstiltak i Bodø kommunes bygningsmasse i tillegg til nødvendig vedlikehold. I 2014 vil bl.a bli utført. Virksomhetssted Beskrivelse Kostnad Alstad ungdomsskole Omfattende ut/innvendig vedlikehold Saltvern skole Omfattende ut/innvendig vedlikehold Stadiontunet sykehjem Omfattende ut/innvendig vedlikehold Stordalshallen Omfattende ut/innvendig vedlikehold Skoler generelt Ekstrordinære tiltak Usikkerhet og reserve Det vil alltid være behov for en reserve til uforutsette tiltak. Vi har hvert år havari på komponenter for tekniske installasjoner og andre uforutsette forhold som utgjør betydelige kostnader (2 3 millioner) Dette er hendelser som ikke kan planlegges. Fra oversikten over planlagte vedlikeholdstiltak er det lagt inn en post for akutt vedlikehold/reserve. Denne posten er lik avsetningen for For 2014 blir gjennomsnittsavsetning til akutt vedlikehold/reserve i Bodø kommune rundt 8 kr/m². Det finnes ikke gode nøkkeltall på størrelsen av uforutsette tiltak i Norge, men anbefalt nivå for skoler i Sverige fra årskostnadsbøkene til REPAB ligger på 19 NOK/m². Dersom det avsettes mindre enn dette til akutte tiltak, slik prognosene i økonomiplanen viser, vil det sannsynligvis bli behov for vridning fra planlagt til akutt vedlikehold i perioden, avsetn/m² burde derfor vært noe høyere. Slik tiltaksplanen fremstår er reserveavsetningen ca 17 kr/ m² i Byggnavn Byggtype Bodø Rådhus Administrasjonsbygg kr ,00 Speiderveien 4 Administrasjonsbygg kr ,00 Dronningens gt 15 Administrasjonsbygg kr ,00 Herredshuset Administrasjonsbygg kr ,00 Alstad ungdomsskole Skole kr ,00 kr ,00 kr ,00 Bankgt.ungdomsskole Skole kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Mørkvedmarka skole Skole kr ,00 kr ,00 Rønvik barneskole Skole kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kjerringøy skole Skole kr ,00 kr ,00 kr ,00 Saltvern skole Skole kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tverlandet skole Skole kr ,00 kr ,00 Landegode skole Skole kr ,00 kr ,00 8

9 Planlagt vedlikehold Østbyen skole Skole kr ,00 kr ,00 Alstad barneskole Skole kr ,00 kr ,00 kr ,00 Aspåsen skole Skole kr ,00 kr ,00 Støver skole Skole kr ,00 kr ,00 Helligvær skole Skole kr ,00 Hunstad barneskole Skole kr ,00 Løding b.skole Skole kr ,00 Skaug skole Skole kr ,00 Grønnåsen skole Skole kr ,00 Saltvern skole Skole kr ,00 Skjerstad oppv.senter Skole kr ,00 Asphaugen barnehage Barnehage kr ,00 kr ,00 Osphaugen barnehage Barnehage kr ,00 kr ,00 Skivik barnehage Barnehage kr ,00 kr ,00 Stokkvika barnehage Barnehage kr ,00 kr ,00 Engmark barnehage Barnehage kr ,00 Kjerringøy barnehage Barnehage kr ,00 Messiosen barnehage Barnehage kr ,00 Saltstraumen barnehage Barnehage kr ,00 Bodøsjøen barnehage Barnehage kr ,00 Jentoftsletta barnehage Barnehage kr ,00 Leif Aunes vei barnehage Barnehage kr ,00 Maurtua barnehage Barnehage kr ,00 Misvær barnehage Barnehage kr 1 000,00 Saltstraumen barnehage Barnehage kr ,00 Trollhula Barnehage, Smålia Barnehage kr ,00 Saltstraumen barnehage Barnehage kr ,00 Vestbyen barnehage Barnehage kr ,00 Sentrum sykehjem Helsebygg kr ,00 kr ,00 Vebjørn Tandbergs vei 7 Helsebygg kr ,00 kr ,00 Gamle riksvei 18 Helsebygg kr ,00 kr ,00 Stadiontunet sykehjem Helsebygg kr ,00 kr ,00 Furumoen helsesenter Helsebygg kr ,00 kr ,00 Vollen sykehjem Helsebygg kr ,00 kr ,00 Alstad helsebygg Helsebygg kr ,00 Rønvik helsebygg Helsebygg kr ,00 Torvgata 16 Helsebygg kr ,00 Stordalshallen Andre bygg kr ,00 kr ,00 kr ,00 Rønvik vel,gjerdås. Andre bygg kr ,00 kr ,00 Godøynes sk.museum Andre bygg kr ,00 Hernesveien 35. Andre bygg kr ,00 Kirkhaugen aktivitetshus Andre bygg kr ,00 Bodø Spektrum Andre bygg kr ,00 kr ,00 kr ,00 Stordalen garderobe. Andre bygg kr ,00 Fylkesmannsboligen Andre bygg kr ,00 kr ,00 Geitvågen camping Andre bygg kr ,00 Junkervn 49 Andre bygg kr ,00 Totalt Akutt vedlikehold / Reserve Brann/nødlys Drift FDV program Drift verksted/lager Faste avtaler Alstad helsebygg DRIFT Risikoanalyse, spes. Sykehjem Vedlikehold utomhusanlegg Sum inkl reserve

10 Investeringer Investeringer Det foretas fortløpende investeringer i eksisterende bygningsmasse i BK. Disse tiltakene kommer i tillegg til vedlikeholdsoppgavene som dekkes over driftsbudsjettet. Tiltakene fremstår som følge av pålegg og krav fra myndighetene, samt behov for utskiftinger/modernisering. Tabellen under inneholder en samlet oversikt over planlagte investeringer i nye bygg og eksisterende bygningsmasse i Bodø kommune i perioden Ansvar Bygg/beskrivelse av tiltaket Kost. oversl. Bev.Tid Sentrum skolestruktur Rønvik/Saltvern skolestruktur Brannsikring av bygg Oppgradering av el-anlegg Flerbrukshall Bankgata Rehabilitering skolebygg HMS tiltak/bygg, rulerende handlingsplan Allhus Helligvær Brannstasjon Ishall Rådhuskvartalet Nytt Varmepumpe TBSS-andre enøktiltak Nytt Install. av nødstrømsagg i sykehjem Nytt Oppgradering av VVs-anlegg Ansvar 9236 Brannoppdatering: Oppgradering av brannteknisk anlegg for å ivareta etterslepet av manglende brannsikring i BK bygningsmasse ihht rapport fra Norconcult Videreføring av programmet i 2016 med 10 mill. kr. Det er foretatt en samlet gjennomgang av bygningsmassen. Kommunens satsning er i tråd med nasjonale retningslinjer som er lagt for å bedre brannsikkerheten spesielt i omsorgsboliger. Ut fra generelle betraktninger anbefales det at oppgraderingstakten mht brannsikring økes utover dagens nivå. Prioritering av tiltak i perioden: 2014: Løpsmarka hall Brannplaner oppgraderes, Utskifting av dører og vinduer, oppgradering av trapp, direktevarsling til Salten Brann, oppgradering av nødlyssystem. Maurtua barnehage - Oppgradering av brannalarmanlegg, nødlysanlegg, branncelleinndeling, brannplaner, nye rømningsvinduer. Skivika barnehage Brannplaner utarbeides, overflater i rømningsvei oppgraderes, ny branncelleinndeling, utskifting av dører. 2015: Bankgata ungdomsskole, Grønnåsen skole, Hunstad barneskole, Løding skole 2, Mørkvedmarka skole. 2016: Østbyen skole, Speiderveien 3, Herredshuset, Skjerstad rådhus 2017: Symra dagsenter, Stadiontunet rehab, Misvær svømmehall, Forsveien 21, Stormyra 15B, Bodøsjøen barnehage Ansvar 9238 Oppgradering av El-anlegg Oppstart Har vært videreført med 2 mill 4 mill hvert år etter dette ut fra nødvendige behov. Oppgradering av elanleggene består i utskifting/oppgradering av hovedtavler og fordelere. Oppgradering av installasjon i henhold til forskriftskrav. Typisk eks. Etablering av jording der dette mangler. Stort behov for oppgradering. Ut fra registrerte avvik og merknader bør innsatsen vurderes økt. Prioritering av tiltak i perioden: 2014: Aspåsen skole, Stadiontunet sykehjem, Saltstraumen barnehage 2015: Rønvik tidl. helsestasjon (skole), Rønvik legesenter, Rønvik vel, Speiderveien 4 og Stordalshallen 2016: Tverlandet bo & servicesenter, Furumoen helsesenter og Landegode skole 2017: Hunstad skole og kultursenter, Bodø bydrift verksted og lager, Gartneriet. Ansvar 9249 Rehabilitering skolebygg Bystyret har bevilget, i tillegg til periodisk vedlikehold, 30 mill. kr i perioden til preserende behov i skolebygg. 10

11 Ekstraordinære tiltak skoler Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Aspåsen Oppgradering av ventilasjon og varmeanlegg (omfattende asbetssanering)*under forutsetning av at bygget fortsatt skal brukes som skole Saltstraumen Oppgradering kantinekjøkken Saltstraumen Utebelysning, ny ytterdør og vindfang 1.kl/SFO Saltstraumen Automatisk vannfylling av basseng Saltstraumen Oppgradering av basseng i henhold til nye krav Saltstraumen Oppgradering teknisk anlegg svømmehall Bankgata Etablere musikk/bibliotek el.annet? i tidl. svømmebaseng Mørkvedmarka skole lyskaster v/hus 3 (bak og mot Bjørndalslisletta) Skaug Nytt låssystem for hele bygget Skolen i Væran Gjerde - materiell, grunnarbeide og oppsett Østbyen Solavskjerming - klasserom Østbyen Garderobeforhold for elevene Østbyen Ferdigstille skolegården Grønnåsen Belegg som er sprukket i foajeen, snublerisiko-skiftes Grønnåsen Tetting av lekkasje i glassutbygg kunst og håndverk Grønnåsen Hunstad B. Bibliotek i underetasjen. Branntilsyn påpekte igjenbygging av trapperom om fortsatt bruk.bygge igjen trapperom Dusjer og garderober i gymbygg er slitt. Reservedeler til dusjene er vanskelig å få tak i Løding Golvbelegg korridor nede gammelbygget Løding Golvbelegg midtrom nybygget Løding Golvbelegg garderobe og toalett nybygget (fjerne fliser) Løding Golbelegg garderobe mot barnehagen, gammelbygget Løding Rundstokk i ballbinge må byttes Løding Bytte panel, inngang A, maling, nybygget Løding Skifte bein på klatrestativ Løding Tak over inngangsparti,gammelbyggetpga takras Mørkvedmarka Kjøkken på Hus 2 og 3(SFO) Renoveres/skiftes Løpsmark Drenering bak Aspen, og mot Berget Løpsmark Montere nye takrenner på Tunet Mørkvedmarka Ytterdør ved gymsal (vareinntak).døra er kløvet, skiftes Mørkvedmarka Ytterdør inn til tilfluktsrom skiftes Rønvik Bytte vinduer i gammelt bygg - lekkasje Rønvik Omtekking tak gymbygg Rønvik Lekkasje vinduer i gymbygg mot sør - lekkasje renoveres ev. skiftes - Rønvik Veldig dårlig akustikk SFO-rom Saltstraumen Fjerning av mose på taket Saltstraumen Mugg i gang bygg 2? Måling/utbedring Skaug Skolen i Væran Ytterdør ved elevinngang på mellomtrinn kan ikke åpnes helt opp, dør skiftes m/dørpumpe Innvendig røropplegg for vann - generell stor tæring/korrosjon på vannrørene. Røranlegg må ettersees og skiftes/ utbedres Østbyen Skifte ståldør i ventilasjonsrom Aspåsen Rom 205,211,213 og 217- Nytt belegg Aspåsen Materialrom vaktmester Aspåsen Nytt belegg i bøttekott ved 309 og ved sløydsal Aspåsen Nytt belegg i personalgarderobe Hunstad U. Utskifting av radiatorer på 8. og 9. trinn Hunstad U. Utskifting av vindu på 8. og 9. trinn Løding Lyspunkt ute, nordvegg admbygg og gammelbygg Løding Asfalt på parkeringsplass og i skolegården og mellom byggene Mørkvedmarka Nytt dekke i gymsalen. Dekket er svært slitt, og byttes ut Mørkvedmarka Ytterdører på alle hus, fortsette utskiftningen (rest 8 ytterdører) Bassenget i Hunstad kultursenter har fått en svært så nødvendig oppgradering. 11

12 Mørkvedmarka Fukt i vegg i gymsalen, målinger og utberdring gjøres Rønvik Veldig dårlig akustikk klasserom 1. og 2. trinn (4. stk.) Nye plater i tak Rønvik Nye kurser og rydding i sikringsskap gammel del Skaug Entre/hall for elever på mellomtrinn veldig slitt-maling, nytt gulv, flere elektriske punkter Skolen i Væran Dusj og garderobe jenter-flislegge + nye lys i taket Østbyen Skifte 2 stk nye ytterdører Østbyen Oppussing av gymgarderober og dusjer, elever Total renovering, legge fliser i dusj, skifte dusjer, varme i gulv, skifte gulvbelegg i garderobe, maling av vegger, møbler. Østbyen Personalkjøkken: Rive vegg. Male. Nytt gulvbelegg. Ny kjøkkeninnredning Alstad U. Utendørs belysning i skolegård og inngangspartier monteres på nødvendige steder. Mørkvedmarka Aggregat til Kjølerom er defekt Mørkvedmarka Fortsette arbeidet med utskifting av skyvedører på hus 4 og hus 5, dørene er ødelagte. Saltstraumen Reparasjon dør gymsal Saltstraumen Reparasjon takrenner Saltstraumen Golvbelegg garderobe jenter svømming Saltstraumen Garasjeporter gymsal Saltstraumen Sportsbelegg gymsal Saltvern Uteområdet: U-trinnet: Asfaltering av nytt frigjort området Sum inkl 25 % uforutsett

13 Planlagt vedlikehold i skolene En del av skolene i Bodø kommune er innenfor tilstandsgrad 2. Etterslepet ligger i fasaderehabilitering (overflatebehandling, maling) og om-tekking av tak. Generelt begynner også luftbehandlingsanlegg og innvendige areal å nå tiden for utskiftning/ oppgradering. Det er under utarbeiding rapport på status luftbehandlingsanlegg for samtlige skoler. Oppgradering Det er også behov for foreta driftstilpassninger, moderniseringstiltak i de fleste av kommunens skoler. Det er derfor fra bystyrets side avsatt ca 20 mill over økonomiplanperioden for å ivare bla. dette behovet. Saltstraumen skole Tabellen under og de påfølgende to sider viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for skolene i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Alstad ungdomsskole Utskifting av varmtvannstank Oppgradering av ventilasjonsanlegg Bankgt.ungdomsskole Brannhemmende glass Fjerne taktekke SørFløy og Ventilasjonsaggregat Kjerringøy skole Omlegging skifertak over inngangsparti skolebygg Utbedring av vent og avfukting sikring av utjevningskar Landegode skole Utskifting av defekte ledelys/nødlys Bod l tillhørende gymsal Mørkvedmarka skole HUs 3:Utvendig maling Utskifting av varmtvannstank 200L Hus Rønvik barneskole Rømningsdør B30 kan ikke lukkes Ny branndør korridor inkl dørpumpe 1 etg Lekkasje inn til gymsal ved kraftig regn Gymbygg fjerne elkjel og gamle vvs tanker etablere nytt anlegg inkl nødvendige styringer Gymsalbygg sikring av eksisterende taktekke mot lekkasjer. vurdere nytt taktekke Fortsettelse på neste side

14 Fortsettelse fra forrige side. Saltvern skole Varmestokk A-B fløy A_B fløy utskifting radiatorer korridorer H-fløy skifte vinduer gymsal Utskifting av takvinduer Asfaltering skolegård barneskole, sekskant mot a-b fløy Ny varmvannsbereder fløy H Ny varmtvannsbereder u-etg A->B fløy Nytt belegg gymsal inkl ny oppmerkning Utskifting av alle vinduer i E-fløy Gymsal del inkl garderober Etablering av nytt vent anlegg til gymsal og garderober Tverlandet skole Handikappheis defekt, repareres Østbyen skole Utskifting av ståldør Fjerning av eternitttplater Ny automatikk varme og ventilasjon Alstad barneskole Ny brannsentral Framlegging av varmtvann til klasserom Alstad ungdomsskole Montere lydhimling i korridorer 1 og 2etg. og elevstue Nytt taktekke Aspåsen skole Legge fram varmtvann på alle klasserom Bankgt.ungdomsskole Ny automatikk ventilasjon Hunstad barneskole Nytt Ventilasjonsanlegg Rønvik barneskole Gamle skolebygg. Skifte vinduer 2 etg klasserom Tverlandet skole Ventilasjonsanlegg/avfukting svømmehall Alstad barneskole Oppgradering av utelys Alstad ungdomsskole Oppgradering av utvendig belysning Aspåsen skole Golvbelegg klasserom 214 og Utskifting av golvbelegg Bankgt.ungdomsskole Nye inngangsdører Helligvær skole Nytt skolekjøkken Kjerringøy skole Varmestaver i ventilasjon gymsal Gulv i u-etg utenfor garderobe svømmehall løse fliser og sprekker Landegode skole Innv.oppussing av lilleskole, unntatt bad og sløyd. Rep. av gulvbelegg etter utskifting til branndører. Vinylbelegg Omlegging av skifertak, montering snøfangere og nye beslag vindskibord

15 Fortsettelse fra forrige side. Løding b.skole Montere utelys på admin.bygg og gammel skole mot nord Mørkvedmarka skole Rep av scene i gymsal Utskifting av 2 stk tofløyet dører underetg. vest 20 x 21M med flat terskel Rønvik barneskole En del knuste fasadeplater på skolebygget og ved gesims skiftes Saltvern skole Etablering av tilltak mot istapper kaldt loft j-fløy E-Fløy oppgradering Dusjer gutter F-fløy U-etg fuktinntregning gjennom grunnmur v/nedkjøringsrampe. eksisterende drenering fra byggets byggeår G-fløy utskifting av resterende gamle vinduer Skaug skole Utskifting av belegg Støver skole Rep. av scene i gymsal Alstad barneskole Oppussing av kunst og håndverk avdeling Bankgt.ungdomsskole Skifting av vinduer Brannoppdatering av søppelskur Ytterdører toalett Ventilasjon nordfløy Isolering av dekker på loft hovedfløy og nordfløy Reparasjon av fliser kantinegolv hovedfløy Utskifting av vinduer i 2etg.nordfløy 22stk Grønnåsen skole Utskifting av golvbelegg som løsner p.g.a.fukt Kjerringøy skole Oppussing av 4 stk klasserom i hovedfløy Rønvik barneskole Dører Gymbygg Rømningsdører fra Gymsal Saltvern skole Utskifting av innvendige dører, E fløy Gymsadel ink garderober E-fløy ytterdører skiftes Lekkasje vegg korridor mot Langåsveien Skjerstad oppv.senter Nytt gjerde Klokkergården Støver skole Oppgradering av avtrekk skolekjøkken Oppussing av personalkjøkken Nye golvbelegg etter prioriteringsliste fra skolen Oppgradering av skolekjøkken Golvbelegg i gang utenfor sløydsal Utskifting av lysarmaturer 111 armaturer Østbyen skole Oppussing av dusj-og garderobe Fremlegging av varmtvann til klasserom Sum

16 Planlagt vedlikehold i barnehager Det er tilnærmet full barnehagedekning i Bodø kommune og de fleste barnehagene er oppgradert og i rimelig bra stand. Unntak er Årnesveien barnehage og Bodøsjøen barnehage, avdeling Tiriltoppen. Dette er bygg som er i slik bygningsmessig tilstand at barnehagedrift nå avvikles. Det er behov for å erstatte plassene i Årnesveien barnehage mens Bodøsjøen barnehage er vedtatt nedlagt. Utskiftning/oppgradering De øvrige enhetene er bra ivaretatt, men luftbehandlingsanlegg og innvendige areal vil ila få år være moden for utskiftning/oppgradering. Fasaderehabilitering (overflatebehandling, maling) og om-tekking av tak er det bra kontroll på. Leif Aunes vei barnehage trenger også vedlikehold. 16

17 Tabellen under viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for barnehagene i Bodø kommune i perioden Asphaugen barnehage Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Nye termostater for varmestyring i byggetrinn Nytt kjøkken avdeling Storenga byggetrinn Engmark barnehage Montere lydhimling i gymrom Kjerringøy barnehage Etablere ny avfallsbod til barnehagen i forskriftsmessig avstand fra bygget Skifte defekt rømningsdør to fløyet Messiosen barnehage Fundament for lekeskur Osphaugen barnehage Nytt Ventilasjonsanlegg Varme automatikk/ventilasjon Saltstraumen barnehage Etablere utvendig rampe for rømning fra kjøkken avdeling Ellevilla Skivik barnehage Nøddlyssentral og nødlys deffekt Ny automatikk ventilasjonsanlegg Stokkvika barnehage Etablere ny drenering rundt byggetrinn Stokkvika barnehage Utvendig malearbeid: Byggetrinn 1.Behandling av vegger, takutspring, vindskier og dører med 2-to strøk Drygolin oljemaling. Ca 281 m² a kr 350 (Vinduer skifte samme år,se egen ordre) Utvendig malearbeid: Byggetrinn 2. Behandling av vegger, takutspring, vindskier og dører med 2-to strøk Drygolin oljemaling. Ca 197 m² a kr Utskifting av vinduer, fabrikkmalt Maling vindus- og dørkarmer avdeling Regnbuen Osphaugen barnehage Nytt taktekke Misvær barnehage Utvendig gjerde. Utskifting delstrekning Maurtua barnehage Utvendig malearbeid: Behandling av vegger, takutspring, vindskier og vinduer/dører med 2-to strøk Drygolin oljemaling. Ca 322 m² a kr 550 Linken barnehage Takoverbygg innganspartier 2 stk Jentoftsletta barnehage Tette lekkasje vannbåren varme inkl skifte av defekt pumpe teknisk rom Asphaugen barnehage Nytt taktekke byggetrinn Saltstraumen barnehage Utskifting kjøkkeninredning avdeling Ellevilla Støy/trinnlyd fra aggregat. Etablere bedre opplagring Oppussing av korridor i kjeller Nytt gulvbelegg avdeling Ellevilla Maling vegger garderober Maling vegger avdeling Ellevilla Fjerne gammel og hullet asfalt fra lekeområde. Forlenge gangveier av tre Vestbyen barnehage Utvendig malearbeid: Behandling av vegger, takutspring, vindskier og dører med 2-to strøk Drygolin oljemaling. Ca 285 m² a kr 550 Sum

18 Planlagt vedlikehold av helsebygg Kummlokk på silkeseng Sykehjemmene er generelt god i stand. I perioden er det bygget om lag m 2 nye sykehjem/helseinstitusjoner. I samme periode er ett bygg på om lag m 2 faset ut (Bodin Sykehjem) og noe redusert drift i Vollen sykehjem. I 2014 vil det bli utført tiltak på Stadiontunet (utskifting av kjølesystemer) og Sentrum sykehjem, hovedsakelig innvendig maling. Stadiontunet sykehjem ruver i bybildet 18

19 Tabellen under og på neste side viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for helsebygg i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Junkervn 49 Generellt vedlikehold Gamle riksvei 18 Oppgradering av SD anlegg Alarm på pumpe i avløpskum kjeller Sentrum sykehjem Uteområde skifer løsner på murer til blomsterbed etc Separering av stikkledning vann,spillvann og overvann Stadiontunet sykehjem Nye kjølemaskiner 3stk Oppgradering av SD anlegg Vebjørn Tandbergs vei 7 Etablere sluk i bakområde parkeringsplass, samt løfte opp en sluk Alstad helsebygg Utskifting av 2stk hovedtavler Furumoen helsesenter Snøfangere over hovedinngang 1. etg. forlenges Rønvik helsebygg Renovering av sikringsskap tannlegedel Sentrum sykehjem Sikring mot vannsprut bak håndvasker bogrupper Vebjørn Tandbergs vei 7 Vvs etablere stengekraner for service Vollen sykehjem Rehabilitering av underfordelerskap untatt kjøkken Etablere div service kraner på vvs anlegg Gjennomgang av ventilasjonsanlegg eventuellt prosjektere nytt Furumoen helsesenter Utvendig sluk/sandfanf ved inngang hjemmetjenesten monteres varmekabel Gamle riksvei 18 Ny hovedinngangsdør Stadiontunet sykehjem Golvbelegg i korridorer Nytt golvbelegg med oppbrett lager kjøkken Torvgata 16 Rekkverk rullestolrampe Belegg i oppholdsrom brukere Vollen sykehjem Utskifting av dører og vinduer sjekk antall Sum

20 Planlagt vedlikehold av administrasjonsbygg Administrasjonsbyggene i Bodø kommune bærer preg av slitasje. Spesielt gjelder dette Rådhuset og Herredshuset, hvor det helt siden byggingen på slutten av 50-tallet bare har vært gjennomført de mest nødvendige tiltak. Ventilasjonsanlegg Det mest presserende ved både Rådhuset og Herredshuset er kvaliteten på inneklimaet. Det er stort behov for å få på plass skikkelige ventilasjonsanlegg i begge disse byggene. De innvendige nødvendige rehabiliteringsbehov er med andre ord omfattende. Selv om noe utvendig rehabilitering er utført, er det fortsatt et betydelig vedlikeholdsbehov i denne delen av kommunens bygningsmassen. Bevilgninger I økonomiplanen er det satt av planmidler til oppgradering av Rådhuskvartalet. Hva som skjer med Herredshuset er foreløpig noe uklart. Dette har sammenheng med at Eiendomskontoret er i gang med å utarbeide en samlet utredning over kommunens behov for administrasjonslokaler, forslag til fremtidige løsninger er fortsatt under arbeid. Man følger stadig med utviklingen i Bodø Rådhus. 20

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2013 2016 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2013 2016 Skoler Barnehager

Detaljer

Referatsak - Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Referatsak - Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tjenestebygg, Eiendomskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.02.2013 12153/13 2011/1381 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/2 Formannskapet 06.03.2013 Referatsak - Tiltaksplan

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2012 2015 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2012 2015 Skoler Barnehager

Detaljer

PS 12/27 Referatsaker

PS 12/27 Referatsaker PS 12/27 Referatsaker Side 102 Tjenestebygg, Eiendomskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.02.2012 8538/2012 2011/1381 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/1 Formannskapet 22.02.2012

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2011 2014. Friluftsliv & kompetanse. Ja takk, begge deler!

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2011 2014. Friluftsliv & kompetanse. Ja takk, begge deler! Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2011 2014 Friluftsliv & kompetanse. Ja takk, begge deler! Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2011 2014 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling

Detaljer

1982 barneskole,idrett Skolebygg OK Skaug skole Skaug skole,hovedbygg 1932 og 1964

1982 barneskole,idrett Skolebygg OK Skaug skole Skaug skole,hovedbygg 1932 og 1964 Eiendomsoversikt Bodø kommune, 2014 Kilde: eiendomskontoret Gruppenavn Avdeling Eiendomsnavn BTA Bygningsnavn Byggeår Andre merknader Administrasjonsbygg SA Bodø Rådhus 5 788 Bodø Rådhus 1956 Administrasjonsbygg

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Formannskapet. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste: Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Formannskapet. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste: Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 11.02.2009 Tidspunkt: 15:30 16:30 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Marianne

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom kr kr kr kr Steinkjer sykeheim Punktavsug medisinrom kr

Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom kr kr kr kr Steinkjer sykeheim Punktavsug medisinrom kr TILTAKSPLAN VEDLIKEHOLD 2015 - ENHET EIENDOM - REVIDERT 19.10.2015 Måned Sted Vedlikeholdsoppgave Status Pri kostnader Merknad Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom 2015 1 kr 20 000 kr 10 000 kr

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 Bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Rapporten Tilstandsanalyse

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammensbadet Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 13/200 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.02.2013 SAK 05/13: VEDLIKEHOLDSPLAN 2013 Innstilling til: Styret

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 03/15 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/49 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.2.2014 SAK 03/15: VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 Innstilling til: Styret

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status %-vis ferdig SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/2876-1 Arkiv: 440 A2 Sakbeh.: Marianne Berge Sakstittel: HMS - UTBEDRING/VEDLIKEHOLD BARNEHAGER OG SKOLER 2007

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/2876-1 Arkiv: 440 A2 Sakbeh.: Marianne Berge Sakstittel: HMS - UTBEDRING/VEDLIKEHOLD BARNEHAGER OG SKOLER 2007 Saksfremlegg Saksnr.: 07/2876-1 Arkiv: 440 A2 Sakbeh.: Marianne Berge Sakstittel: HMS - UTBEDRING/VEDLIKEHOLD BARNEHAGER OG SKOLER 2007 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Detaljer

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2011-2015 - 1 - Innhold 1 Innledning...3 2 Store verdier stort ansvar...4 3 Status for vedlikeholdet...7 4 Skoler...8 5 Barnehager...8 6 Helsebygg og helsesentre...9

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 04/16 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/9159 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.2.2016 SAK 04/16: VEDLIKEHOLDSPLAN 2016 Innstilling til: Styret

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER. Tiltaksplan 2010

VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER. Tiltaksplan 2010 VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER Tiltaksplan 2010 3. februar 2010 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Forslag til vedlikeholdstiltak... 5 Vedlegg 1: Oversikt over nødvendige vedlikeholdstiltak i

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Gjeninnført tiltak for AN01 og AN02 på best fra RK Bevegelse siden sist møte Byggnavn/oppgave J F

Detaljer

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Hvorfor er godt vedlikehold viktig? Bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø Langsiktig bedre økonomi for kommunene Bedre omdømme for

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012 Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012 Børresen skole Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI... 3 1.3 VEDLIKEHOLD

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/17 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 17/8 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 13.2.2017 SAK 05/17: VEDLIKEHOLDSPLAN 2017 Innstilling til: Styret

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole Maling av panel,

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2240-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Bengt Rune Strifeldt Sakstittel: STATUS KOMMUNALE BYGG

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2240-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Bengt Rune Strifeldt Sakstittel: STATUS KOMMUNALE BYGG SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2240-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Bengt Rune Strifeldt Sakstittel: STATUS KOMMUNALE BYGG Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

RAPPORT. Tilstandsrapport Tusenhjemmet. Bodø

RAPPORT. Tilstandsrapport Tusenhjemmet. Bodø RAPPORT Tilstandsrapport Tusenhjemmet Bodø 29.08.15 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 BESKRIVELSE AV OBJEKTET... 1 1.2 GENERELT OM TILSTANDSANALYSEN... 2 1.3 ANBEFALT FDV-NIVÅ... 2 1.4 INVOLVERTE

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009 Konnerud skole Børresen skole Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2009 Drammensbadet Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger

Detaljer

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering.

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2007/9961-29 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse år 2012. Plan for HMS. Utvalg

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

Agenda. 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster»

Agenda. 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster» 1 Agenda 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster» 2. Medlemmenes behov for klubbhus a) Medlemmenes behov

Detaljer

Ekstra statsmidler/st.prp. nr. 37 - vedlikehold og rehabilitering. Tjenesteramme 2002

Ekstra statsmidler/st.prp. nr. 37 - vedlikehold og rehabilitering. Tjenesteramme 2002 Ekstra statsmidler/st.prp. nr. 37 - vedlikehold og rehabilitering Tjenesteramme 2002 Tiltak Estimat, kr Prioritet Sum pri 1 Sum pri 2-3 Generelt Generelt bygg Utskifting av US-Master styrings-pc'er for

Detaljer

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Saksbehandler: avdelingsleder Geir Sterten Kapasitetsutvidelse Harestua skole Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det bevilges kr 5 000 000 til brannforebyggende

Detaljer

Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune

Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune Organisering av Bygg & Vedlikeholdsavdelingen Budsjettposter til Bygg & Vedlikeholdsavdelingen Oversikt over de enkelte typer bygninger Teknisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 RENOVERING BJØRN SKOLE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at Bjørn skole skal renoveres i henhold til skisserte

Detaljer

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE 1.Innledning Bømlo kommunens bygningsmasse utgjør store verdier, og kommunen er gjennom kommuneloven pålagt å utnytte disse verdiene

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Siv Tørudbakken fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken fylkesrådsleder Saknr. 4705/08 Ark.nr. M70. Saksbehandler: Morten Kristiansen BYGNINGSTEKNISKE AVVIK OG VEDLIKEHOLDSETTERSLEP PLAN FOR BRANNTEKNISKE TILTAK 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Vedlikehold- og utviklingsoppgaver 2016

Vedlikehold- og utviklingsoppgaver 2016 Vedlikehold- og utviklingsoppgaver 2016 Fjuk skole Oppgradering og HC tilpassing av garderobe og dusjanlegg. Eksisterende arealer til toaletter og lærergarderobe bygges om og noe tilpassing av dusje- og

Detaljer

Oppgradering av skolebygg i Oslo

Oppgradering av skolebygg i Oslo Oppgradering av skolebygg i Oslo Oslo, 18. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4 millioner m²,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/6 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.12.2010 N-99.1 08/24499 10/209438 Saksbehandler: Tore Justad Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 SAK 23/08 STATUSRAPPORT OPPGRADERING DANVIK SKOLE Innstilling

Detaljer

Matrise over avtale mellom enhet eiendom og skole/barnehage

Matrise over avtale mellom enhet eiendom og skole/barnehage Matrise over avtale mellom enhet og skole/barnehage FORVALTNING Kommunale avgifter Forsikringer Vannavgift, Kloakkavgift, Renovasjon. Innbrudd, brann, eiers ansvarsforsikring, personalforsikring Inventar

Detaljer

Viktige vedlikeholdsprosjekter Beboermøte 3. juni 2013

Viktige vedlikeholdsprosjekter Beboermøte 3. juni 2013 * Viktige vedlikeholdsprosjekter 2013-2023 * Vedlikehold - prinsipper Vedlikehold og økonomi er styrets viktigste oppgaver Styret er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre nødvendig vedlikehold Styret

Detaljer

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS Vedlikeholds- og finansieringsplan Solvang Park AS 05.01.2017 Agenda Oversikt vedlikeholdsplanen Piperenovering Brannverntiltak Avløp og drenering Fasade og trapperom Finansieringsløsning Viktige lenker

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål Etterslep på kommunale bygg i Gildeskål kommune Status og etterslep på bygg pr. 1.09. 2014 Sandhornøy Skole Sørarnøy Skole Sørarnøy Barnehage GIBOS Rådhuset Nygårdsjøen eldresenter Sandhornøy eldresenter

Detaljer

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Teknisk (700) Funksjon: Snåsa Skole (2222)

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Teknisk (700) Funksjon: Snåsa Skole (2222) Kapittel : Oversikt over forslag til nye sprosjekter 002: 119. Komplettering av brannalarmanlegg ved Snåsa Skole Branntilsynet ved Snåsa Skole avdekket at kjelleretasjen ikke var dekket av brannalarmanlegget.

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres.

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres. Bydel Østensjø - vedlikeholdsbehov i bydelens kommunale barnehager. Oversikt over styrernes vurderinger av nødvendig innvendig og utvendig vedlikehold i barnehager der OBY er ansvarlig for bygget. Bakkehavn

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kostnadsrammen for dette arbeidet settes til 5 mill, og dekkes over investeringsprosjekt K577

SAKSFREMLEGG. Kostnadsrammen for dette arbeidet settes til 5 mill, og dekkes over investeringsprosjekt K577 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1269-3 Arkiv: A20 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: KOMSA SKOLE - RETTING AV AVVIK Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens

Detaljer

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Demonstrasjon av nettsiden Info om rehabilitering av fasader, og generalforsamling den 3. desember. Oversikt over borettslagets økonomi Nødvendig forestående vedlikehold

Detaljer

Slik har vi gjort det

Slik har vi gjort det Slik har vi gjort det Erik Mathiassen, eiendomssjef Nedre Eiker kommune Nøkkeltall for kommunen Eiendomsmasse, ca 100.000 kvadratmeter Ca 24.000 innbyggere 4,2 kvadratmeter per innbygger Nøkkeltall forts.

Detaljer

Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg

Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg Eksempler fra NAAF-prosjekter i Nord-Fron- og Bærum kommune 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet

Detaljer

Total kostnadsramme 40 770 000

Total kostnadsramme 40 770 000 VELKOMMEN Agenda 1) Velkommen - v/ styreleder 2) Hvorfor ekstraordinær GF? - v/styreleder 3) Tilbakeblikk og prosess - v/nestleder 4) Presentasjon av rehabiliteringsprosjektet v/ OBOS Prosjekt og OKER

Detaljer

1. Dagens modell for internhusleie utvides fra og med 2016 med kapitalelementer: kapitalkostnader og kapitalinntekter.

1. Dagens modell for internhusleie utvides fra og med 2016 med kapitalelementer: kapitalkostnader og kapitalinntekter. Sak 3/16 Internhusleie 2016 Forslag til vedtak 1. Dagens modell for internhusleie utvides fra og med 2016 med kapitalelementer: kapitalkostnader og kapitalinntekter. 2. For eksisterende bygg beregnes internhusleien

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Fagnotat Saksnr.: 201301011-4 Emnekode: BBE-1642 Saksbeh: ELIB Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til: Fra: Etat for Eiendom Dato: 10. april

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Vedlikeholdsplan for Kronstad borettslag 2016-2026

Vedlikeholdsplan for Kronstad borettslag 2016-2026 Vedlikeholdsplan for Kronstad borettslag 2016-2026 Bakgrunn I 2015 ba generalforsamlingen styret om å utarbeide en plan for fremtidig vedlikehold, som skulle legges frem for generalforsamlingen 2016. Hovedtrekk

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Vedlegg 4 - Teknisk/økonomisk vurdering av Slettebakken skole

Vedlegg 4 - Teknisk/økonomisk vurdering av Slettebakken skole Vedlegg 4 - Teknisk/økonomisk vurdering av Slettebakken skole Området og skolebygningene Slettebakken skole ligger med en attraktiv beliggenhet like ved Tveitevannet. Tvers over gaten for skolene ligger

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2010. Fjellheim skole. Øren skole

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2010. Fjellheim skole. Øren skole Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2010 Fjellheim skole Øren skole Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2010. Drammensbadet. Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Investeringsbudsjett Formålsbygg 2016

SAKSFRAMLEGG. Investeringsbudsjett Formålsbygg 2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Grimnes Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/1132 KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2016 Rådmannens innstilling: Følgende prosjekter gjennomføres med bruk av årets finansieringsmidler og tidligere

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET.

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. I HMS-planen for 2007 ble det satt opp to oppgaver angående Herredshuset, oppgradering av huset og trivselstiltak innen huset. Tiltakene skulle være felles for PBOM og Landbruk.

Detaljer

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER. MANDAT FOR UTVIDET UTREDNING.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER. MANDAT FOR UTVIDET UTREDNING. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 31.05.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 09.06.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER.

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse

Ringerike Boligstiftelse Hønefoss 16.07.14 Boliger, småhus, Hvalsmoveien 10, 3515 Hønefoss Ringerike Boligstiftelse har, etter bestilling fra Helse og Omsorgstjenesten i Ringerike Kommune, bidratt til bygging av 3 stk. omsorgsboliger,

Detaljer

Oversikt Vedlikeholdsfond Gjenstående pr budsjett vedtak for 2016

Oversikt Vedlikeholdsfond Gjenstående pr budsjett vedtak for 2016 OVERSIKT VEDLIKEHOLDSFOND Inkl. oversikt over Oversikt Vedlikeholdsfond Gjenstående pr 31.12.2015 budsjett vedtak for 2016 Vedlikeholdsfond pr 1.1.2016 (rest pr 31.12.2016 kr 500 000) Forbruk (bestilt/utført

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015

Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaken Arkiv 04.10.2011 58292/2011 2011/8226 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/140 Bystyret 27.10.2011 Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015 Sammendrag

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Etat Teknisk drift, enhet eiendom - vedlikeholdsplan kommunale bygg 2010

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Etat Teknisk drift, enhet eiendom - vedlikeholdsplan kommunale bygg 2010 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/325-1 Saksbehandler: Ole Margido Ødegård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Etat Teknisk drift, enhet eiendom - vedlikeholdsplan kommunale

Detaljer