Tiltaksplan for vedlikehold av bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017"

Transkript

1 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg

2 Innhold Vedlikehold Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering Skoler Barnehager Helsebygg Administrasjonsbygg Andre bygg Boliger Utgiver: Eiendomskontoret i Bodø kommune Adresse: Bodø kommune Eiendomskontoret Postboks BODØ Hjemmeside: Grafisk produksjon: Haukland Grafisk Kulturhuset «Stormen» slår rot i fast grunn.

3 Vedlikeholdsplan for Oversikt over bygningsmassen i Bodø kommune Bodø kommunes vedlikeholdsplan rulleres årlig og gir brukere, politikere, administrasjon og andre aktører innsyn i planlagte vedlikeholdsoppgaver i kommunens bygningsmasse. I Bodø kommune har vi etter hvert skaffet oss en god oversikt over det totale vedlikeholdsbehovet. For 2014 er det bevilget 20,1 mill kr til bygningsvedlikehold, eller 97 kr/m2. Faglig anbefalt nivå er 100 kr/m2. I tillegg er det bevilget til sammen 10 mill kr i investeringsmidler, hvorav 5,0 mill kr til rehabilitering av skolebygg, 4,0 mill kr til økt brannsikkerhet og 1,0 mill kr til oppgradering av el-anlegg. Miljøaspektet står sentralt i vedlikeholdsarbeidet. Det gjelder både i forhold til «forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.» I 2013 var fokus rettet mot inneklimaanleggene status og kvalitet. Selv om det ble foretatt en omfattende oppgradering/investering av disse på midten av 1990 tallet er normal funksjonstid år, med bakgrunn i dette er kartlegging av behov fortatt og nødvendig oversikt for markarbeidet foretatt. Vedr. energibruk i BK s bygningsmasse. Gjennomgangen i 2012 viste at det var behov for bedre utnyttelse av de allerede etablerte systemer. I 2013 ble det foretatt generell opplæring i bruk av de etablerte systemer vi har slik som: SD anlegg (sentral driftskontroll), E-safe (energiforbruk) og ISY-eiendom(informasjonssystem for bygningsmassen). Dette arbeidet fortsetter også i Det er viktig å «spille på lag» med også andre offentlige myndighetsutøvere som kontrollerer tilstanden i bygningsmassen; Næringsmiddelkontrollen, brann- og el-tilsyn og så videre. Valg av materialer og metode, universell utforming, trivsel, enøk etc. har stor fokus i vårt arbeide. Det er fortsatt stor fokus på brannsikkerheten i bygningsmassen. Vi nærmer oss «oppløpssiden» for utbedringsarbeidene. Denne satsningen er videreført i økonomiplanen også i perioden Bevilgning er foreslått innenfor investeringsbudsjettet. Oppgradering av elektriske anlegg har fortsatt fokus. Satsningen er videreført i økonomiplanen for kommende periode. Bevilgning er innenfor investeringsbudsjettet. Av tiltaksplanen for går det fram hvilke bygninger som blir gjenstand for planlagte vedlikeholdstiltak gjennom planperioden. Enhetene vil bli orientert om tidspunkt for og omfang av tiltakene gjennom særskilt kontakt med våre bygningsinspektører. Innen 1.mai skal de aller fleste tjenestebygg ha hatt besøk av bygningsinspektøren for aktuelt område. I 2013 vedtok bystyret «Opprettelse av kommunalt eiendomsforetak» med formål om å forvalte og utvikle hele eller deler av kommunens bygnings- og eiendomsmasse etter forretningsmessige prinsipper, planlagt igangsettelse månedsskiftet juni/juli Det vil derfor i 2014 innebære betydelig ressursbruk i tjenestebyggseksjonen for å bidra til å få KF et på plass på en god måte. Bodø, Odd-Erik Svensen Fung. eiendomssjef 3

4 Eiendomskontoret i Bodø kommune Store verdier stort ansvar Den samlede eiendomsmassen i Bodø kommune er på ca m². bruttoareal. Arealene fordeler seg på følgende byggkategorier: Administrasjonsbygg: m² Barnehager: m² Skolebygg: m² Helsebygg: m² Idrett/Kulturbygg: m² Kommunaltekniske bygg: m² Sum * m² Boliger ** m² * Nordlandshallen, ca m², Bodø Kulturhus ca 8857 m² og tidligere Norges Bank ca 1200 m² er kommunale aksjeselskap, disse inngår ikke i overnevnte arealoversikt. ** Tallet inkluderer om lag 4000 m² (nettoareal) borettslagsleiligheter. Bodø kommune eier og forvalter om lag m² bygningsmasse inkludert ca m² boligareal. Bygninger eid av kommunale foretak/as inngår ikke i dette grunnlaget. Å sikre riktig vedlikehold av alle kommunale bygg og boliger er en stor og viktig oppgave for Bodø kommune. Boligforvaltningen, som nå er underlagt Ho-avd., benytter eiendomskontoret for å få utført ytre vedlikehold på boligene, det øvrige FDV ansvar ivaretas i egen regi. Som byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler, er Eiendomskontoret kommunens sentrale aktør i bygge- og eiendomssaker. Kontoret forvalter og utvikler kommunal eiendom, gjennomfører deler av kommunens investeringsprogram, forestår utvendig periodiske vedlikehold, også av kommunale boliger og håndterer kjøp og salg av grunn, samt bistår brukerne innenfor drift/løpende vedlikehold og renhold. Kontorets sammensetning: Eiendomskontoretet består av 4 seksjoner: Grunnseksjonen, Prosjektseksjonen, Tjenestebyggseksjonen, hvor håndverkerne er samlet samt renholdsdelen av tidligere Bodø Byggservice er nå en egen seksjon i Eiendomskontoret. Organisasjonskart kan du laste ned fra link på «Solsiden» 4

5 Eiendomskontoret i Bodø kommune Veien videre? Et tilfredsstillende vedlikehold og lavt energiforbruk i alle kommunale bygninger er en stor og viktig utfordring for Bodø kommune. Målet er å kunne tilby brukerne bygninger og lokaler med akseptabel standard. Velholdte bygg gir grunnlag for tilfredshet. Økt satsning på ENØK I 2013 ble driftspersonellet gitt opplæring i de systemer kommunen allerede besitter, SD-anlegg (sentral driftskontroll) Isy-Eiendom (elektronisk forvaltningssystem og E-save (el.overvåkningssystem) Hvor Enøk-tiltak i bygningsmassen kvalifiserer til støtte fra ENOVA ble dette omsøkt. God oppfølgning av energibruk er viktig for å sikre at byggene opprettholder lavt forbruk. Energireduserende tiltak skal ikke gå på bekostning av kvalitet på inneklima, arbeidsmiljø eller trivsel blant de mange brukere av kommunens bygg. Anbefalt vedlikeholdsnivå I budsjett 2014 er det avsatt 97 %, (83 % i 2013) av det som ansees som nødvendig innsats i bygningsmassen for at Bodø kommune over driften kan sørge for at eiendommene ikke forringes ytterligere. Økningen fra 2013 viser at våre politikere tar bygningsvedlikehold på alvor.. De investeringer som er gjort, spesielt innenfor brann og El oppdatering, ekstraordinære bevilgninger til modernisering/oppgradering av kommunens skolebygg med 5 mill kr årlig, er med på å redusere etterslepet kommunen har opparbeidet over tid.. Dersom denne trenden føres videre i BK fremover er etterslepet for utførelse av nødvendige oppgaver endelig avtagende. Men, endrede krav til bygningenes funksjonalitet i forhold til brukernes tjenesteproduksjon og organisatoriske endringer, krever investeringer i eksisterende bygningsmasse og nye bygg fortløpende. Det er derfor svært viktig å ha fokus på riktig innsats også i årene fremover. Kostnadene til vedlikehold er relativt lave i forhold til de verdier som forvaltes og de kapital-kostnadene som er knyttet til investeringene. Veien fram til et riktig vedlikeholdsnivå Det har vært investert for om lag 100 millioner kroner årlig i ny og rehabilitert bygningsmasse i Bodø kommune, i årene framover øker dette tallet betydelig. Selv om det bevilges midler tilsvarende dagens behov er det svært viktig at denne økningen også tas med i driftsbudsjettet for ny tilført bygningsmasse. Teknisk oppgraderingsbehov, ambisjonsnivå A Tabell 1.1. oppsummerer oppgraderingsbehovet pr bygningstype og totalt for kommunens bygningsmasse, ex. boliger. Det påpekes at estimatene inneholder usikkerheter, og at usikkerheten er størst for bygningstyper der arealunderlaget er minst (beregningene er skjematiske og basert på generalisering av tiltak og kostnader pr bygningstype, og at evt. avvik minimeres/utlignes ved «store talls lov») Tabell 1.1 Oppgraderlngsbehov, periodisert og samlet pr Byggningstype Br.areal [m²] 0-5 år [mill kr] 6-10 år [mill kr] Samlet [mill kr] Samlet [kr/m²] Administrasjonslokaler Barnehage, lekeparker Grunnskole Sykehjem, øvrige helsebygg Kommunale idrettsbygg Kulturbygg Kommunaltekniske bygg Samlet Samlet kr/m² I kommunale idrettsbygg er Bodø spektrum inkludert med 8300 m² 5

6 Utvikling Bedre planlegging har gitt bedre vedlikehold Det er av overordnet betydning at kommunens politiske ledelse behandler og vedtar konkrete mål for sin bygg- og eiendomsforvaltning både på kort og lang sikt. Det langsiktige perspektiv er det viktigste (og det vanskeligste) fordi det er så lett å sette nødvendige vedlikeholdsbudsjetter til side i de enkelte årsbudsjetter. Og det viser seg i mange kartlegginger at de kommuner som har fastsatt mål og ambisjonsnivå og styrer etter disse over år, er de som oppnår best resultater over tid. Forutsigbare rammer gir også best motivasjon til de som arbeider innen bygg- og eiendomsforvaltningen, og gode resultater gir mer fornøyde innbyggere, som i siste ledd gir politikerne positive signaler tilbake. En bevisst satsing på å få fram det faktiske behovet for vedlikehold, samt bedre planlegging av tiltak, har ført til økt og bedre vedlikehold i kommunens bygningsmasse. En mer effektiv og profesjonell drift av bygninger har også bidratt til den positive utviklingen. Det minnes om at tilstandsgrad O (null) gjenspeiler meget god teknisk tilstand, mens tilstands grad 3 gjenspeiler svært dårlig tilstand. Bodø kommune har totalt sett nesten 80 % av bygningsmassen innenfor det som kan sies å være god eller tilfredsstillende tilstand (TG O og 1). Det poengteres at dette er basert på en intern underliggende vekting av tilstanden på bygningskomponenter, slik at deler av denne bygningsmassen også kan ha bebov for enkelttiltak. Vi har fra og med 2014 tatt i bruk ISY eiendom i større grad og vil for ettertiden benytte dette i tilstandssettingen for fremtidige vedlikeholdsoppgaver. Tilstanden i Bodø kommune s bygningsmasse er noe bedre enn landsgjennomsnittet, men som tabell 1.1 (side 5) viser er det et godt stykke frem til tilfredsstillende standard. Det er gitt bevilgninger som følge av arealøkning i foreliggende økonomiplan, , i tråd med administrasjonens forslag. 6

7 Utvikling Skoler og barnehager Selv om det over tid i første rekke har vært satset på skoler og barnehager i BK vil også en stor andel av vedlikeholdsmidlene gå til denne kategori bygg også i årene fremover. Barnehagene derimot, med få unntak har bra standard. Etterslep på administrasjonsbygg Helsebyggene i Bodø kommune er også gjennomgående bra som følge av stor satsing på nybygg de siste 10 årene. For administrasjonsbygg og øvrige bygg er situasjonen noe annerledes. Da kommunens prioriteringer siden tidlig på nittitallet har vært konsentrert om skoler, barnehager og helsebygg, har administrasjonsbygg og øvrige bygg blitt liggende igjen på kurven for fallende utvikling av tilstandsgrad (som for skoler og barnehager før 1999). Det planlegges for hvordan fremtidig adm. i Bodø Kommune skal huses. Rehabilitering av Rådhuskvartalet er et viktig og nødvendig prosjekt for kommunen i kommende 4 års periode. Tilstandsgrader Bodø kommune utarbeidet en tilstandsrapport for bygningsmassen i 2000, rev og 2013 De ulike tilstandsgradene er som følger: Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk-, innemiljømessig- og funksjonell standard. Tilstandsgrad 1: Svake symptomer: Teknisk standard med svakheter, men ingen utbedringspålegg. Innemiljømessige krav med visse svakheter. Funksjonell standard med noen svakheter. Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer: Behov for viktige tekniske utbedringer. Innemiljømessige krav med vesentlige svakheter. Funksjonell standard med betydelige svakheter. Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer: Betydelige tekniske utbedringspålegg. Innemiljømessige krav ikke tilfredsstillende. Betydelig manglende funksjonalitet. 7

8 Større tiltak 2014 Flere omfattende tiltak i året som kommer Det gjennomføres omfattende oppgraderingstiltak i Bodø kommunes bygningsmasse i tillegg til nødvendig vedlikehold. I 2014 vil bl.a bli utført. Virksomhetssted Beskrivelse Kostnad Alstad ungdomsskole Omfattende ut/innvendig vedlikehold Saltvern skole Omfattende ut/innvendig vedlikehold Stadiontunet sykehjem Omfattende ut/innvendig vedlikehold Stordalshallen Omfattende ut/innvendig vedlikehold Skoler generelt Ekstrordinære tiltak Usikkerhet og reserve Det vil alltid være behov for en reserve til uforutsette tiltak. Vi har hvert år havari på komponenter for tekniske installasjoner og andre uforutsette forhold som utgjør betydelige kostnader (2 3 millioner) Dette er hendelser som ikke kan planlegges. Fra oversikten over planlagte vedlikeholdstiltak er det lagt inn en post for akutt vedlikehold/reserve. Denne posten er lik avsetningen for For 2014 blir gjennomsnittsavsetning til akutt vedlikehold/reserve i Bodø kommune rundt 8 kr/m². Det finnes ikke gode nøkkeltall på størrelsen av uforutsette tiltak i Norge, men anbefalt nivå for skoler i Sverige fra årskostnadsbøkene til REPAB ligger på 19 NOK/m². Dersom det avsettes mindre enn dette til akutte tiltak, slik prognosene i økonomiplanen viser, vil det sannsynligvis bli behov for vridning fra planlagt til akutt vedlikehold i perioden, avsetn/m² burde derfor vært noe høyere. Slik tiltaksplanen fremstår er reserveavsetningen ca 17 kr/ m² i Byggnavn Byggtype Bodø Rådhus Administrasjonsbygg kr ,00 Speiderveien 4 Administrasjonsbygg kr ,00 Dronningens gt 15 Administrasjonsbygg kr ,00 Herredshuset Administrasjonsbygg kr ,00 Alstad ungdomsskole Skole kr ,00 kr ,00 kr ,00 Bankgt.ungdomsskole Skole kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Mørkvedmarka skole Skole kr ,00 kr ,00 Rønvik barneskole Skole kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kjerringøy skole Skole kr ,00 kr ,00 kr ,00 Saltvern skole Skole kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tverlandet skole Skole kr ,00 kr ,00 Landegode skole Skole kr ,00 kr ,00 8

9 Planlagt vedlikehold Østbyen skole Skole kr ,00 kr ,00 Alstad barneskole Skole kr ,00 kr ,00 kr ,00 Aspåsen skole Skole kr ,00 kr ,00 Støver skole Skole kr ,00 kr ,00 Helligvær skole Skole kr ,00 Hunstad barneskole Skole kr ,00 Løding b.skole Skole kr ,00 Skaug skole Skole kr ,00 Grønnåsen skole Skole kr ,00 Saltvern skole Skole kr ,00 Skjerstad oppv.senter Skole kr ,00 Asphaugen barnehage Barnehage kr ,00 kr ,00 Osphaugen barnehage Barnehage kr ,00 kr ,00 Skivik barnehage Barnehage kr ,00 kr ,00 Stokkvika barnehage Barnehage kr ,00 kr ,00 Engmark barnehage Barnehage kr ,00 Kjerringøy barnehage Barnehage kr ,00 Messiosen barnehage Barnehage kr ,00 Saltstraumen barnehage Barnehage kr ,00 Bodøsjøen barnehage Barnehage kr ,00 Jentoftsletta barnehage Barnehage kr ,00 Leif Aunes vei barnehage Barnehage kr ,00 Maurtua barnehage Barnehage kr ,00 Misvær barnehage Barnehage kr 1 000,00 Saltstraumen barnehage Barnehage kr ,00 Trollhula Barnehage, Smålia Barnehage kr ,00 Saltstraumen barnehage Barnehage kr ,00 Vestbyen barnehage Barnehage kr ,00 Sentrum sykehjem Helsebygg kr ,00 kr ,00 Vebjørn Tandbergs vei 7 Helsebygg kr ,00 kr ,00 Gamle riksvei 18 Helsebygg kr ,00 kr ,00 Stadiontunet sykehjem Helsebygg kr ,00 kr ,00 Furumoen helsesenter Helsebygg kr ,00 kr ,00 Vollen sykehjem Helsebygg kr ,00 kr ,00 Alstad helsebygg Helsebygg kr ,00 Rønvik helsebygg Helsebygg kr ,00 Torvgata 16 Helsebygg kr ,00 Stordalshallen Andre bygg kr ,00 kr ,00 kr ,00 Rønvik vel,gjerdås. Andre bygg kr ,00 kr ,00 Godøynes sk.museum Andre bygg kr ,00 Hernesveien 35. Andre bygg kr ,00 Kirkhaugen aktivitetshus Andre bygg kr ,00 Bodø Spektrum Andre bygg kr ,00 kr ,00 kr ,00 Stordalen garderobe. Andre bygg kr ,00 Fylkesmannsboligen Andre bygg kr ,00 kr ,00 Geitvågen camping Andre bygg kr ,00 Junkervn 49 Andre bygg kr ,00 Totalt Akutt vedlikehold / Reserve Brann/nødlys Drift FDV program Drift verksted/lager Faste avtaler Alstad helsebygg DRIFT Risikoanalyse, spes. Sykehjem Vedlikehold utomhusanlegg Sum inkl reserve

10 Investeringer Investeringer Det foretas fortløpende investeringer i eksisterende bygningsmasse i BK. Disse tiltakene kommer i tillegg til vedlikeholdsoppgavene som dekkes over driftsbudsjettet. Tiltakene fremstår som følge av pålegg og krav fra myndighetene, samt behov for utskiftinger/modernisering. Tabellen under inneholder en samlet oversikt over planlagte investeringer i nye bygg og eksisterende bygningsmasse i Bodø kommune i perioden Ansvar Bygg/beskrivelse av tiltaket Kost. oversl. Bev.Tid Sentrum skolestruktur Rønvik/Saltvern skolestruktur Brannsikring av bygg Oppgradering av el-anlegg Flerbrukshall Bankgata Rehabilitering skolebygg HMS tiltak/bygg, rulerende handlingsplan Allhus Helligvær Brannstasjon Ishall Rådhuskvartalet Nytt Varmepumpe TBSS-andre enøktiltak Nytt Install. av nødstrømsagg i sykehjem Nytt Oppgradering av VVs-anlegg Ansvar 9236 Brannoppdatering: Oppgradering av brannteknisk anlegg for å ivareta etterslepet av manglende brannsikring i BK bygningsmasse ihht rapport fra Norconcult Videreføring av programmet i 2016 med 10 mill. kr. Det er foretatt en samlet gjennomgang av bygningsmassen. Kommunens satsning er i tråd med nasjonale retningslinjer som er lagt for å bedre brannsikkerheten spesielt i omsorgsboliger. Ut fra generelle betraktninger anbefales det at oppgraderingstakten mht brannsikring økes utover dagens nivå. Prioritering av tiltak i perioden: 2014: Løpsmarka hall Brannplaner oppgraderes, Utskifting av dører og vinduer, oppgradering av trapp, direktevarsling til Salten Brann, oppgradering av nødlyssystem. Maurtua barnehage - Oppgradering av brannalarmanlegg, nødlysanlegg, branncelleinndeling, brannplaner, nye rømningsvinduer. Skivika barnehage Brannplaner utarbeides, overflater i rømningsvei oppgraderes, ny branncelleinndeling, utskifting av dører. 2015: Bankgata ungdomsskole, Grønnåsen skole, Hunstad barneskole, Løding skole 2, Mørkvedmarka skole. 2016: Østbyen skole, Speiderveien 3, Herredshuset, Skjerstad rådhus 2017: Symra dagsenter, Stadiontunet rehab, Misvær svømmehall, Forsveien 21, Stormyra 15B, Bodøsjøen barnehage Ansvar 9238 Oppgradering av El-anlegg Oppstart Har vært videreført med 2 mill 4 mill hvert år etter dette ut fra nødvendige behov. Oppgradering av elanleggene består i utskifting/oppgradering av hovedtavler og fordelere. Oppgradering av installasjon i henhold til forskriftskrav. Typisk eks. Etablering av jording der dette mangler. Stort behov for oppgradering. Ut fra registrerte avvik og merknader bør innsatsen vurderes økt. Prioritering av tiltak i perioden: 2014: Aspåsen skole, Stadiontunet sykehjem, Saltstraumen barnehage 2015: Rønvik tidl. helsestasjon (skole), Rønvik legesenter, Rønvik vel, Speiderveien 4 og Stordalshallen 2016: Tverlandet bo & servicesenter, Furumoen helsesenter og Landegode skole 2017: Hunstad skole og kultursenter, Bodø bydrift verksted og lager, Gartneriet. Ansvar 9249 Rehabilitering skolebygg Bystyret har bevilget, i tillegg til periodisk vedlikehold, 30 mill. kr i perioden til preserende behov i skolebygg. 10

11 Ekstraordinære tiltak skoler Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Aspåsen Oppgradering av ventilasjon og varmeanlegg (omfattende asbetssanering)*under forutsetning av at bygget fortsatt skal brukes som skole Saltstraumen Oppgradering kantinekjøkken Saltstraumen Utebelysning, ny ytterdør og vindfang 1.kl/SFO Saltstraumen Automatisk vannfylling av basseng Saltstraumen Oppgradering av basseng i henhold til nye krav Saltstraumen Oppgradering teknisk anlegg svømmehall Bankgata Etablere musikk/bibliotek el.annet? i tidl. svømmebaseng Mørkvedmarka skole lyskaster v/hus 3 (bak og mot Bjørndalslisletta) Skaug Nytt låssystem for hele bygget Skolen i Væran Gjerde - materiell, grunnarbeide og oppsett Østbyen Solavskjerming - klasserom Østbyen Garderobeforhold for elevene Østbyen Ferdigstille skolegården Grønnåsen Belegg som er sprukket i foajeen, snublerisiko-skiftes Grønnåsen Tetting av lekkasje i glassutbygg kunst og håndverk Grønnåsen Hunstad B. Bibliotek i underetasjen. Branntilsyn påpekte igjenbygging av trapperom om fortsatt bruk.bygge igjen trapperom Dusjer og garderober i gymbygg er slitt. Reservedeler til dusjene er vanskelig å få tak i Løding Golvbelegg korridor nede gammelbygget Løding Golvbelegg midtrom nybygget Løding Golvbelegg garderobe og toalett nybygget (fjerne fliser) Løding Golbelegg garderobe mot barnehagen, gammelbygget Løding Rundstokk i ballbinge må byttes Løding Bytte panel, inngang A, maling, nybygget Løding Skifte bein på klatrestativ Løding Tak over inngangsparti,gammelbyggetpga takras Mørkvedmarka Kjøkken på Hus 2 og 3(SFO) Renoveres/skiftes Løpsmark Drenering bak Aspen, og mot Berget Løpsmark Montere nye takrenner på Tunet Mørkvedmarka Ytterdør ved gymsal (vareinntak).døra er kløvet, skiftes Mørkvedmarka Ytterdør inn til tilfluktsrom skiftes Rønvik Bytte vinduer i gammelt bygg - lekkasje Rønvik Omtekking tak gymbygg Rønvik Lekkasje vinduer i gymbygg mot sør - lekkasje renoveres ev. skiftes - Rønvik Veldig dårlig akustikk SFO-rom Saltstraumen Fjerning av mose på taket Saltstraumen Mugg i gang bygg 2? Måling/utbedring Skaug Skolen i Væran Ytterdør ved elevinngang på mellomtrinn kan ikke åpnes helt opp, dør skiftes m/dørpumpe Innvendig røropplegg for vann - generell stor tæring/korrosjon på vannrørene. Røranlegg må ettersees og skiftes/ utbedres Østbyen Skifte ståldør i ventilasjonsrom Aspåsen Rom 205,211,213 og 217- Nytt belegg Aspåsen Materialrom vaktmester Aspåsen Nytt belegg i bøttekott ved 309 og ved sløydsal Aspåsen Nytt belegg i personalgarderobe Hunstad U. Utskifting av radiatorer på 8. og 9. trinn Hunstad U. Utskifting av vindu på 8. og 9. trinn Løding Lyspunkt ute, nordvegg admbygg og gammelbygg Løding Asfalt på parkeringsplass og i skolegården og mellom byggene Mørkvedmarka Nytt dekke i gymsalen. Dekket er svært slitt, og byttes ut Mørkvedmarka Ytterdører på alle hus, fortsette utskiftningen (rest 8 ytterdører) Bassenget i Hunstad kultursenter har fått en svært så nødvendig oppgradering. 11

12 Mørkvedmarka Fukt i vegg i gymsalen, målinger og utberdring gjøres Rønvik Veldig dårlig akustikk klasserom 1. og 2. trinn (4. stk.) Nye plater i tak Rønvik Nye kurser og rydding i sikringsskap gammel del Skaug Entre/hall for elever på mellomtrinn veldig slitt-maling, nytt gulv, flere elektriske punkter Skolen i Væran Dusj og garderobe jenter-flislegge + nye lys i taket Østbyen Skifte 2 stk nye ytterdører Østbyen Oppussing av gymgarderober og dusjer, elever Total renovering, legge fliser i dusj, skifte dusjer, varme i gulv, skifte gulvbelegg i garderobe, maling av vegger, møbler. Østbyen Personalkjøkken: Rive vegg. Male. Nytt gulvbelegg. Ny kjøkkeninnredning Alstad U. Utendørs belysning i skolegård og inngangspartier monteres på nødvendige steder. Mørkvedmarka Aggregat til Kjølerom er defekt Mørkvedmarka Fortsette arbeidet med utskifting av skyvedører på hus 4 og hus 5, dørene er ødelagte. Saltstraumen Reparasjon dør gymsal Saltstraumen Reparasjon takrenner Saltstraumen Golvbelegg garderobe jenter svømming Saltstraumen Garasjeporter gymsal Saltstraumen Sportsbelegg gymsal Saltvern Uteområdet: U-trinnet: Asfaltering av nytt frigjort området Sum inkl 25 % uforutsett

13 Planlagt vedlikehold i skolene En del av skolene i Bodø kommune er innenfor tilstandsgrad 2. Etterslepet ligger i fasaderehabilitering (overflatebehandling, maling) og om-tekking av tak. Generelt begynner også luftbehandlingsanlegg og innvendige areal å nå tiden for utskiftning/ oppgradering. Det er under utarbeiding rapport på status luftbehandlingsanlegg for samtlige skoler. Oppgradering Det er også behov for foreta driftstilpassninger, moderniseringstiltak i de fleste av kommunens skoler. Det er derfor fra bystyrets side avsatt ca 20 mill over økonomiplanperioden for å ivare bla. dette behovet. Saltstraumen skole Tabellen under og de påfølgende to sider viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for skolene i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Alstad ungdomsskole Utskifting av varmtvannstank Oppgradering av ventilasjonsanlegg Bankgt.ungdomsskole Brannhemmende glass Fjerne taktekke SørFløy og Ventilasjonsaggregat Kjerringøy skole Omlegging skifertak over inngangsparti skolebygg Utbedring av vent og avfukting sikring av utjevningskar Landegode skole Utskifting av defekte ledelys/nødlys Bod l tillhørende gymsal Mørkvedmarka skole HUs 3:Utvendig maling Utskifting av varmtvannstank 200L Hus Rønvik barneskole Rømningsdør B30 kan ikke lukkes Ny branndør korridor inkl dørpumpe 1 etg Lekkasje inn til gymsal ved kraftig regn Gymbygg fjerne elkjel og gamle vvs tanker etablere nytt anlegg inkl nødvendige styringer Gymsalbygg sikring av eksisterende taktekke mot lekkasjer. vurdere nytt taktekke Fortsettelse på neste side

14 Fortsettelse fra forrige side. Saltvern skole Varmestokk A-B fløy A_B fløy utskifting radiatorer korridorer H-fløy skifte vinduer gymsal Utskifting av takvinduer Asfaltering skolegård barneskole, sekskant mot a-b fløy Ny varmvannsbereder fløy H Ny varmtvannsbereder u-etg A->B fløy Nytt belegg gymsal inkl ny oppmerkning Utskifting av alle vinduer i E-fløy Gymsal del inkl garderober Etablering av nytt vent anlegg til gymsal og garderober Tverlandet skole Handikappheis defekt, repareres Østbyen skole Utskifting av ståldør Fjerning av eternitttplater Ny automatikk varme og ventilasjon Alstad barneskole Ny brannsentral Framlegging av varmtvann til klasserom Alstad ungdomsskole Montere lydhimling i korridorer 1 og 2etg. og elevstue Nytt taktekke Aspåsen skole Legge fram varmtvann på alle klasserom Bankgt.ungdomsskole Ny automatikk ventilasjon Hunstad barneskole Nytt Ventilasjonsanlegg Rønvik barneskole Gamle skolebygg. Skifte vinduer 2 etg klasserom Tverlandet skole Ventilasjonsanlegg/avfukting svømmehall Alstad barneskole Oppgradering av utelys Alstad ungdomsskole Oppgradering av utvendig belysning Aspåsen skole Golvbelegg klasserom 214 og Utskifting av golvbelegg Bankgt.ungdomsskole Nye inngangsdører Helligvær skole Nytt skolekjøkken Kjerringøy skole Varmestaver i ventilasjon gymsal Gulv i u-etg utenfor garderobe svømmehall løse fliser og sprekker Landegode skole Innv.oppussing av lilleskole, unntatt bad og sløyd. Rep. av gulvbelegg etter utskifting til branndører. Vinylbelegg Omlegging av skifertak, montering snøfangere og nye beslag vindskibord

15 Fortsettelse fra forrige side. Løding b.skole Montere utelys på admin.bygg og gammel skole mot nord Mørkvedmarka skole Rep av scene i gymsal Utskifting av 2 stk tofløyet dører underetg. vest 20 x 21M med flat terskel Rønvik barneskole En del knuste fasadeplater på skolebygget og ved gesims skiftes Saltvern skole Etablering av tilltak mot istapper kaldt loft j-fløy E-Fløy oppgradering Dusjer gutter F-fløy U-etg fuktinntregning gjennom grunnmur v/nedkjøringsrampe. eksisterende drenering fra byggets byggeår G-fløy utskifting av resterende gamle vinduer Skaug skole Utskifting av belegg Støver skole Rep. av scene i gymsal Alstad barneskole Oppussing av kunst og håndverk avdeling Bankgt.ungdomsskole Skifting av vinduer Brannoppdatering av søppelskur Ytterdører toalett Ventilasjon nordfløy Isolering av dekker på loft hovedfløy og nordfløy Reparasjon av fliser kantinegolv hovedfløy Utskifting av vinduer i 2etg.nordfløy 22stk Grønnåsen skole Utskifting av golvbelegg som løsner p.g.a.fukt Kjerringøy skole Oppussing av 4 stk klasserom i hovedfløy Rønvik barneskole Dører Gymbygg Rømningsdører fra Gymsal Saltvern skole Utskifting av innvendige dører, E fløy Gymsadel ink garderober E-fløy ytterdører skiftes Lekkasje vegg korridor mot Langåsveien Skjerstad oppv.senter Nytt gjerde Klokkergården Støver skole Oppgradering av avtrekk skolekjøkken Oppussing av personalkjøkken Nye golvbelegg etter prioriteringsliste fra skolen Oppgradering av skolekjøkken Golvbelegg i gang utenfor sløydsal Utskifting av lysarmaturer 111 armaturer Østbyen skole Oppussing av dusj-og garderobe Fremlegging av varmtvann til klasserom Sum

16 Planlagt vedlikehold i barnehager Det er tilnærmet full barnehagedekning i Bodø kommune og de fleste barnehagene er oppgradert og i rimelig bra stand. Unntak er Årnesveien barnehage og Bodøsjøen barnehage, avdeling Tiriltoppen. Dette er bygg som er i slik bygningsmessig tilstand at barnehagedrift nå avvikles. Det er behov for å erstatte plassene i Årnesveien barnehage mens Bodøsjøen barnehage er vedtatt nedlagt. Utskiftning/oppgradering De øvrige enhetene er bra ivaretatt, men luftbehandlingsanlegg og innvendige areal vil ila få år være moden for utskiftning/oppgradering. Fasaderehabilitering (overflatebehandling, maling) og om-tekking av tak er det bra kontroll på. Leif Aunes vei barnehage trenger også vedlikehold. 16

17 Tabellen under viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for barnehagene i Bodø kommune i perioden Asphaugen barnehage Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Nye termostater for varmestyring i byggetrinn Nytt kjøkken avdeling Storenga byggetrinn Engmark barnehage Montere lydhimling i gymrom Kjerringøy barnehage Etablere ny avfallsbod til barnehagen i forskriftsmessig avstand fra bygget Skifte defekt rømningsdør to fløyet Messiosen barnehage Fundament for lekeskur Osphaugen barnehage Nytt Ventilasjonsanlegg Varme automatikk/ventilasjon Saltstraumen barnehage Etablere utvendig rampe for rømning fra kjøkken avdeling Ellevilla Skivik barnehage Nøddlyssentral og nødlys deffekt Ny automatikk ventilasjonsanlegg Stokkvika barnehage Etablere ny drenering rundt byggetrinn Stokkvika barnehage Utvendig malearbeid: Byggetrinn 1.Behandling av vegger, takutspring, vindskier og dører med 2-to strøk Drygolin oljemaling. Ca 281 m² a kr 350 (Vinduer skifte samme år,se egen ordre) Utvendig malearbeid: Byggetrinn 2. Behandling av vegger, takutspring, vindskier og dører med 2-to strøk Drygolin oljemaling. Ca 197 m² a kr Utskifting av vinduer, fabrikkmalt Maling vindus- og dørkarmer avdeling Regnbuen Osphaugen barnehage Nytt taktekke Misvær barnehage Utvendig gjerde. Utskifting delstrekning Maurtua barnehage Utvendig malearbeid: Behandling av vegger, takutspring, vindskier og vinduer/dører med 2-to strøk Drygolin oljemaling. Ca 322 m² a kr 550 Linken barnehage Takoverbygg innganspartier 2 stk Jentoftsletta barnehage Tette lekkasje vannbåren varme inkl skifte av defekt pumpe teknisk rom Asphaugen barnehage Nytt taktekke byggetrinn Saltstraumen barnehage Utskifting kjøkkeninredning avdeling Ellevilla Støy/trinnlyd fra aggregat. Etablere bedre opplagring Oppussing av korridor i kjeller Nytt gulvbelegg avdeling Ellevilla Maling vegger garderober Maling vegger avdeling Ellevilla Fjerne gammel og hullet asfalt fra lekeområde. Forlenge gangveier av tre Vestbyen barnehage Utvendig malearbeid: Behandling av vegger, takutspring, vindskier og dører med 2-to strøk Drygolin oljemaling. Ca 285 m² a kr 550 Sum

18 Planlagt vedlikehold av helsebygg Kummlokk på silkeseng Sykehjemmene er generelt god i stand. I perioden er det bygget om lag m 2 nye sykehjem/helseinstitusjoner. I samme periode er ett bygg på om lag m 2 faset ut (Bodin Sykehjem) og noe redusert drift i Vollen sykehjem. I 2014 vil det bli utført tiltak på Stadiontunet (utskifting av kjølesystemer) og Sentrum sykehjem, hovedsakelig innvendig maling. Stadiontunet sykehjem ruver i bybildet 18

19 Tabellen under og på neste side viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for helsebygg i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Junkervn 49 Generellt vedlikehold Gamle riksvei 18 Oppgradering av SD anlegg Alarm på pumpe i avløpskum kjeller Sentrum sykehjem Uteområde skifer løsner på murer til blomsterbed etc Separering av stikkledning vann,spillvann og overvann Stadiontunet sykehjem Nye kjølemaskiner 3stk Oppgradering av SD anlegg Vebjørn Tandbergs vei 7 Etablere sluk i bakområde parkeringsplass, samt løfte opp en sluk Alstad helsebygg Utskifting av 2stk hovedtavler Furumoen helsesenter Snøfangere over hovedinngang 1. etg. forlenges Rønvik helsebygg Renovering av sikringsskap tannlegedel Sentrum sykehjem Sikring mot vannsprut bak håndvasker bogrupper Vebjørn Tandbergs vei 7 Vvs etablere stengekraner for service Vollen sykehjem Rehabilitering av underfordelerskap untatt kjøkken Etablere div service kraner på vvs anlegg Gjennomgang av ventilasjonsanlegg eventuellt prosjektere nytt Furumoen helsesenter Utvendig sluk/sandfanf ved inngang hjemmetjenesten monteres varmekabel Gamle riksvei 18 Ny hovedinngangsdør Stadiontunet sykehjem Golvbelegg i korridorer Nytt golvbelegg med oppbrett lager kjøkken Torvgata 16 Rekkverk rullestolrampe Belegg i oppholdsrom brukere Vollen sykehjem Utskifting av dører og vinduer sjekk antall Sum

20 Planlagt vedlikehold av administrasjonsbygg Administrasjonsbyggene i Bodø kommune bærer preg av slitasje. Spesielt gjelder dette Rådhuset og Herredshuset, hvor det helt siden byggingen på slutten av 50-tallet bare har vært gjennomført de mest nødvendige tiltak. Ventilasjonsanlegg Det mest presserende ved både Rådhuset og Herredshuset er kvaliteten på inneklimaet. Det er stort behov for å få på plass skikkelige ventilasjonsanlegg i begge disse byggene. De innvendige nødvendige rehabiliteringsbehov er med andre ord omfattende. Selv om noe utvendig rehabilitering er utført, er det fortsatt et betydelig vedlikeholdsbehov i denne delen av kommunens bygningsmassen. Bevilgninger I økonomiplanen er det satt av planmidler til oppgradering av Rådhuskvartalet. Hva som skjer med Herredshuset er foreløpig noe uklart. Dette har sammenheng med at Eiendomskontoret er i gang med å utarbeide en samlet utredning over kommunens behov for administrasjonslokaler, forslag til fremtidige løsninger er fortsatt under arbeid. Man følger stadig med utviklingen i Bodø Rådhus. 20

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2013 2016 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2013 2016 Skoler Barnehager

Detaljer

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 Forslag til endringer i investeringsbudsjett vedtatt i Rammesaken for 2012 til 2015 Kommunestyret vedtok i K-sak 58/11 (Rammesaken) investeringsbudsjettet for perioden

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT

TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT av Halden kommunes bygningsmasse inkl. eiendommer tilhørende Halden Kommunale Pensjonskasse FORSIKRINGSTAKER / EIER: Halden kommune og Halden Kommunale Pensjonskasse

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012-2015

ØKONOMIPLAN 2012-2015 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2012-2015 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Statusrapport fra prosjektgruppa

Statusrapport fra prosjektgruppa Gjennomgang av Eiendomsforvaltningen i Ås kommune fra prosjektgruppa Side 1 av 37 Ås eiendom 28 01 2010 (2).doc Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning. Mandat og arbeidemetode... 6 2.1 Mandat...

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER

OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER Informasjon fra pågående forskningsprosjekter Myhrerenga borettslag etter oppgradering, høsten 2010 SINTEF Byggforsk og NTNU Samfunnsforskning 1 2 INNLEDNING SINTEF Byggforsk

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer