Tiltaksplan for vedlikehold av bygg Friluftsliv & kompetanse. Ja takk, begge deler!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2011 2014. Friluftsliv & kompetanse. Ja takk, begge deler!"

Transkript

1 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg Friluftsliv & kompetanse. Ja takk, begge deler!

2 Innhold Vedlikehold Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering Skoler Barnehager Helsebygg Administrasjonsbygg Andre bygg Boliger Utgiver: Eiendomskontoret i Bodø kommune Adresse: Bodø kommune Eiendomskontoret Postboks BODØ Hjemmeside: Grafisk produksjon: Haukland Grafisk

3 Vedlikeholdsplan for Oversikt over bygningsmassen i Bodø kommune Oppdatert tiltaksplan for det samlede vedlikeholdsbehovet i kommunens bygningsmasse. Vi håper den gir en grei oversikt til politikerne, enhetslederne og de mange brukerne av kommunale bygninger. I Bodø kommune har vi nå god oversikt over det totale vedlikeholdsbehovet. I vedtatt budsjett for 2011 er det avsatt ca 92 % av det som er nødvendig for at tjenestebygg i Bodø kommune over driften kan sørge for at eiendommene ikke forringes ytterligere. Det er stor fokus på brannsikkerheten i bygningsmassen. Vi er godt i gang med utbedringsarbeidene. Denne satsningen er videreført i økonomiplanen for kommende periode. Bevilgning er foreslått innenfor investeringsbudsjettet. Oppgradering av elektriske anlegg har fortsatt sterk fokus. Satsningen er også videreført i økonomiplanen for kommende periode. Bevilgning er innenfor investeringsbudsjettet. Oppgradering av toaletter i skolene ferdigstilles i Det er gjennomført betydelige tiltak i 2010 i bygningsmassen. Dette vil bli nærmere belyst i årsmeldingen. Av tiltaksplanen for går det fram hvilke bygninger som blir gjenstand for planlagte vedlikeholdstiltak gjennom planperioden. Enhetene vil bli orientert om tidspunkt for og omfang av tiltakene gjennom særskilt kontakt med våre bygningsinspektører. Innen 1.mai skal de aller fleste tjenestebygg ha hatt besøk av bygningsinspektøren for aktuelt område. De inngåtte bruksavtaler for bygningsmassen ligger i bunn og regulerer samarbeidsforholdet mellom forvalter og bruker på en god måte. Miljøaspektet står sentralt i vedlikeholdsarbeidet. Det gjelder både i forhold til «forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.» og andre offentlige myndighetsutøvere som kontrollerer tilstanden i bygningsmassen; Næringsmiddelkontrollen, brann- og el-tilsyn og så videre. Valg av materialer og metode, universell utforming, trivsel, enøk etc. har stor fokus i vårt arbeide. Bodø, Odd-Erik Svensen Fagansvarlig Thor-Arne Tobiassen Eiendomssjef 3

4 Eiendomkontoret i Bodø kommune Store verdier stort ansvar Den samlede eiendomsmassen i Bodø kommune er på ca m². bruttoareal. Arealene fordeler seg på følgende byggkategorier: Administrasjonsbygg: m² Barnehager: m² Skolebygg: m² Helsebygg: m² Idrett/Kulturbygg: m² Kommunaltekniske bygg: m² Sum *: m² Boliger **: m² * Nordlandshallen, ca m² og Bodø Kulturhus ca 8857 m² er kommunale foretak (KF), disse inngår ikke i overnevnte arealoversikt. ** Tallet inkluderer om lag 4000 m² (nettoareal) borettslagsleiligheter. Bodø kommune eier og forvalter om lag m² bygningsmasse inkludert ca m² boligareal. Bygninger eid av kommunale foretak/as inngår ikke i dette grunnlaget. I 2010 ble det boligforvaltningen omorganisert, tidligere boligseksjon i eiendomskontoret er nå underlagt HS avd. som egen enhet, boligkontoret. Eiendomskontoret utøver det ytre vedlikehold på vegne av boligkontoret. Å sikre riktig vedlikehold av alle kommunale bygg og boliger er en stor og viktig oppgave for Bodø kommune. Eiendomskontoret har ansvar for eiendomsforvaltning og utvikling. Kontoret forvalter og utvikler kommunal eiendom, gjennomfører deler av kommunens investeringsprogram, forestår det ytre vedlikehold av kommunale boliger og håndterer kjøp og salg av grunn. Eiendomskontoret har 20 ansatte fordelt på tre fagområder. Den største yrkesgruppen er ingeniører. Blant eiendomskontorets viktigste saker i 2010 var implementering av FDV system, brannsikring av kommunale bygg, samt planlagt vedlikehold/investering, rekruttering av nye medarbeidere og samlet utredning av behov for administrasjonsbygg, medvirkning i arbeide med omorganisering av kommunens vaktmestertjeneste, radonmåling/registrering og gjennomføring av Enøk tiltak i bygningsmassen etter støtte fra ENOVA. 4

5 Eiendomkontoret i Bodø kommune Veien videre? Et tilfredsstillende vedlikehold og lavt energiforbruk i alle kommunale bygninger er en stor utfordring for Bodø kommune. Målet er å kunne tilby brukere bygninger og lokaler med en akseptabel standard. Velholdte bygg gir grunnlag for tilfredshet. Økt satsning på ENØK I løpet av 2011 og 2012 skal det utarbeides ENØK-rapporter for kommunens bygg. Rapportene skal etter kartlegging av energiforbruk og tilstand beskrive teknisk status og potensial. Byggene skal energimerkes og det skal lages en handlingsplan over prioriterte tiltak. Energiforbruket skal reduseres. Kommunen vil ta i bruk energioppfølgingssystem som gir mulighet for systematisk og periodisk oppfølging av energibruken i utvalgte bygg. God oppfølgning av energibruk er viktig for å sikre at byggene opprettholder lavt forbruk. Sparetiltak skal ikke gå på bekostning av kvalitet på inneklima, arbeidsmiljø, eller trivsel blant den mange brukere av kommunens bygg. Anbefalt vedlikeholdsnivå I budsjett 2011 er det avsatt ca 92% av det som er nødvendig innsats i bygningsmassen med tanke på at Bodø kommune over driften kan sørge for at eiendommene ikke forringes ytterligere. Selv med det vedtatte nivå i vedlikeholdsbudsjett 2011, er kostnadene til vedlikehold relativt lave i forhold til de verdier som forvaltes og de kapital-kostnadene som er knyttet til investeringene. Det har vært investert for om lag 100 millioner kroner årlig i ny og rehabilitert bygningsmasse i Bodø kommune, i årene framover øker dette tallet betydelig. Det må derfor også bevilges midler tilsvarende denne økningen over driftsbudsjettet for å opprettholde bygningenes standard og funksjon over tid. Tabell 1.1 Veien fram til et riktig vedlikeholdsnivå Sølvsuperen, nytt sykehjem i BK som nå er under bygging har en kostnad på 305 millioner kroner (10 000m²) Anbefalt nivå på årlig vedlikehold er ca 1 million kroner (kr 100/m²). Ideelt sett må da vedlikeholdsbudsjettet øke med tilsvarende beløp fra og med det første året det settes i drift. (2012) Veien fram til et riktig vedlikeholdsnivå bør til dels gå via en vridning i bruken av driftsmidler fra bygningsdrift og renhold til vedlikehold sammen med den rammeøkningen som legges inn i budsjettet fra Det er en ekstra utfordring å oppnå den effektiviseringen av driften som ligger i dette. Opprettholde standarden Går effektiviteten i driften i negativ retning, vil det skje på bekostning av vedlikeholdsinnsatsen. Et tilfredsstillende vedlikeholdsnivå bidrar til å opprettholde, men ikke bedre dagens kvalitet og standard. Bodø kommune er i ferd med å nå målet om en akseptabel standard på bygningsmassen. Men endrede krav til bygningenes funksjonalitet i forhold til brukernes tjenesteproduksjon og organisatoriske endringer, krever investeringer i eksisterende bygningsmasse og nye bygg fortløpende. Teknisk oppgraderingsbehov, ambisjonsnivå A Tabell 1.1. oppsummerer oppgraderingsbehovet pr bygningstype og totalt for kommunens bygningsmasse, ex. boliger. Det påpekes at estimatene inneholder usikkerheter, og at usikkerheten er størst for bygningstyper der arealunderlaget er minst (beregningene er skjematiske og basert på generalisering av tiltak og kostnader pr bygningstype, og at evt. avvik minimeres/utlignes ved «store talls lov») Byggningstype Br.areal [m²] Oppgraderlngsbehov, periodisert og samlet pr år [mill kr] 6 10 år [mill kr] Samlet [mill kr] Samlet [kr/m²] Alders/sykehjem, øvrige helsebygg Kulturbygg Barnehage, lekeparker Grunnskole Kontor- og forretningsbygg Kommunaltekniske bygg Samlet Samlet kr/m²

6 Utvikling Bedre planlegging har gitt bedre vedlikehold Det er av overordnet betydning at kommunens politiske ledelse behandler og vedtar konkrete mål for sin bygg- og eiendomsforvaltning både på kort og lang sikt. Det langsiktige perspektiv er det viktigste (og det vanskeligste) fordi det er så lett å sette nødvendige vedlikeholdsbudsjetter til side i de enkelte årsbudsjetter. Politikerne i vår kommune har dog vært dette bra fokus på dette og prioritert bygningsvedlikeholdet på en bra måte. Og det viser seg i mange kartlegginger at de kommuner som har fastsatt mål og ambisjonsnivå og styrer etter disse over år, er de som oppnår best resultater over tid. Forutsigbare rammer gir også best motivasjon til de som arbeider innen bygg- og eiendomsforvaltningen, og gode resultater gir mer fornøyde innbyggere, som i siste ledd gir politikerne positive signaler tilbake. En bevisst satsing på å få fram det faktiske behovet for vedlikehold, samt bedre planlegging av tiltak, har ført til økt og bedre vedlikehold i kommunens bygningsmasse. En mer effektiv og profesjonell drift av bygninger har også bidratt til den positive utviklingen. Det minnes om at tilstandsgrad O gjenspeiler meget god teknisk tilstand, mens tilstands grad 3 gjenspeiler svært dårlig tilstand. Bodø kommune har totalt sett nesten 80 % av bygningsmassen innenfor det som kan sies å være god eller tilfredsstillende tilstand (TG O og 1). Det poengteres at dette er basert på en intern underliggende vekting av tilstanden på bygningskomponenter, slik at deler av denne bygningsmassen også kan ha behov for enkelttiltak. Tilstanden i Bodø kommune s bygningsmasse er noe bedre enn landsgjennomsnittet, men som tabell 1.1 (side 5) viser er det et godt stykke frem til tilfredsstillende standard. Det må jobbes målrettet også i årene fremover om man skal oppnå ønsket nivå. Tabell 1.2 Periodisk vedlikehold/oppgradering kr/m² Reelt Prognose Helsebygn. 320 Beredskapsbygg/lager/verksted Kultur- og forskningsbygg 200 Kontorbygg Tabell 1.3 Vedlikehold/utvikling tjenestebygg Reelt Prognose Utvikling Vedlikehold

7 Utvikling Skoler og barnehager Det har i lengre tid i første rekke vært satset på skoler og barnehager. I 2011 vil også en stor andel av vedlikeholdsmidlene gå til skoler. Vår oppfatning om at vi hadde nådd en akseptabel standard på våre skoler var vel optimistisk, jamfør tabell side 5. Barnehagene derimot, har bra standard. Etterslep på administrasjonsbygg Helsebyggene i Bodø kommune er også gjennomgående bra som følge av stor satsing på nybygg de siste 10 årene. For administrasjonsbygg og øvrige bygg er situasjonen noe annerledes. Da våre prioriteringer siden tidlig på nittitallet har vært konsentrert om skoler, barnehager og helsebygg, har administrasjonsbygg og øvrige bygg blitt liggende igjen på kurven for fallende utvikling av tilstandsgrad (som for skoler og barnehager før 1999). Satsning på, er foreløpig noe uklar, arbeides med planer for hvordan fremtidig adm. i Bodø Kommune skal «huses». Som for skoler og barnehager vil dette også kreve bevilgninger over investeringsbudsjettet. Hva som skal gjøres med Administrasjonsbygg er foreløpig noe uklart, det arbeides med planer for hvordan administrasjonen i BK skal «huses» i fremtiden. Tilstandsgrader Bodø kommune utarbeidet en tilstandsrapport for bygningsmassen i 2000, rev De ulike tilstandsgradene er som følger: Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk-, innemiljømessig- og funksjonell standard. Tilstandsgrad 1: Svake symptomer: Teknisk standard med svakheter, men ingen utbedringspålegg. Innemiljømessige krav med visse svakheter. Funksjonell standard med noen svakheter. Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer: Behov for viktige tekniske utbedringer. Innemiljømessige krav med vesentlige svakheter. Funksjonell standard med betydelige svakheter. Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer: Betydelige tekniske utbedringspålegg. Innemiljømessige krav ikke tilfredsstillende. Betydelig manglende funksjonalitet. 7

8 Større tiltak 2011 Flere omfattende tiltak i året som kommer Det gjennomføres omfattende oppgraderingstiltak i Bodø kommunes bygningsmasse i tillegg til nødvendig vedlikehold. I 2011 vil bl.a bli utført: Virksomhetssted Beskrivelse Kostnad Mørkved Sykehjem Etablering av nødstrøms agregat for å ha nødvendig backup på energibehov, ex el-kjele Hunstad kultursenter: Hunstad u.skole Rehabelitering basseng og jentegarderobe Skaug skole Omfattende utvendig vedlikehold Skoler generelt Rehabilitering av sanitæranlegg,ferdigstillelse Gamle rv. 18. Rehabilitering avtrekk fra toalettsystemene Usikkerhet og reserve Det vil alltid være behov for en reserve til uforutsette tiltak. Vi har hvert år havari på komponenter for tekniske installasjoner og andre uforutsette forhold som utgjør betydelige kostnader (2 3 millioner) Dette er hendelser som ikke kan planlegges. Fra oversikten over planlagte vedlikeholdstiltak er det lagt inn en post for akutt vedlikehold/reserve. Denne posten er halvvert fra 2010 til 1 million i 2011, kanskje vel optimistisk. For 2011 blir gjennomsnittsavsetning til akutt vedlikehold/reserve i Bodø kommune beskjedne 5 kr/m². Det finnes ikke gode nøkkeltall på størrelsen av uforutsette tiltak i Norge, men anbefalt nivå for skoler i Sverige fra årskostnadsbøkene til REPAB ligger på 19 NOK/m². Dersom det avsettes mindre enn dette til akutte tiltak, slik prognosene i økonomiplanen viser, vil det sannsynligvis bli behov for vridning fra planlagt til akutt vedlikehold i perioden, avsetn/m² burde derfor vært noe høyere. Slik tiltaksplanen nå fremstår er reserveavsetningen ca 13 kr/m² i Hensyntatt at de planlagte nybygg i perioden blir realisert, vil bygningsmassen (tjenestebygg) passere m² i I 2014 ca m². * * Kulturkvartalet ca m² er ikke medtatt. Byggnavn Byggtype Bodø Rådhus Administrasjonsbygg Herredshuset Administrasjonsbygg Dronningens gt 15 Administrasjonsbygg Torvgata 27.Etablererhuset Administrasjonsbygg Misvær Adm.bygg,Blokk B Administrasjonsbygg Alstad barneskole Skole Alstad ungdomsskole Skole Bankgt.ungdomsskole Skole

9 Planlagt vedlikehold Byggnavn Byggtype Grønnåsen skole Skole Helligvær skole Skole Hunstad barneskole Skole Hunstad kultursenter Skole Kjerringøy skole Skole Landegode skole Skole Misvær skole skole Mørkvedmarka skole Skole Rønvik barneskole Skole Saltstraumen skole Skole Skaug skole Skole Skjerstad oppv.senter Skole Tverlandet skole Skole Østbyen skole Skole Løpsmark skole. skole Løding b.skole Skole Saltvern skole Skole Støver skole Skole Asphaugen barnehage Barnehager Bodøsjøen barnehage Barnehager Engmark barnehage Barnehager Hunstad barnehage Barnehager Løding barnehage Barnehager Messiosen barnehage Barnehager Saltstraumen barnehage Barnehager Stokkvika barnehage Barnehager Vestbyen barnehage Barnehager Maurtua barnehage Barnehager Leif Aunes vei s barnehage Barnehager Skivik barnehage Barnehager Alstad helsebygg Helsebygg Gamle riksv.18 Helsebygg Junkervn 49 Helsebygg Mørkved sykehjem Helsebygg Rønvik legesenter Helsebygg Stadiontunet sykehjem Helsebygg Symra dagsenter Helsebygg Bodø dagsenter Helsebygg Furumoen helsesenter Helsebygg Hernesveien 35. Helsebygg Tverlandet B&S senter Helsebygg Volden sykehjem Helsebygg Fylkesmannsboligen Andre bygg Geitvågen camping Andre bygg Hellevik(gml.sk) Andre bygg Gimle fritidslokale Andre bygg Godøynes sk. museum Andre bygg Knaplund(gml.sk) Andre bygg Misvær brannstasjon Andre bygg Bodø brannstasjon Andre bygg Bying. Driftsomrde Tilfluktsrom Andre bygg Stordalen garderobe Andre bygg Stordalshallen Andre bygg Diverse utredninger Alle eiendommer Totalt Enøk-plan Faste avtaler Drift FDV program Brann og nødlys HMS tiltak i sammarbeid med brukerne Akutt vedlikehold / Reserve Risikoanalyse, spes. sykehjem Vedlikehold utomhusanlegg Sum inkl. reserve

10 Investeringer Investeringer Det foretas fortløpende investeringer i eksisterende bygningsmasse i BK. Disse tiltakene inngår ikke i tradisjonelt vedlikehold som dekkes over driftsbudsjettet. Tiltakene fremstår som følge av pålegg og krav fra myndighetene, samt behov for utskiftinger/ modernisering. Tabellen under inneholder en samlet oversikt over planlagte investeringer i eksisterende bygningsmasse i Bodø kommune i perioden Byggnavn Beskrivelse av tiltaket Mørkved Sykehjem Installering av ødstrømsaggregat Saltstraumen skole Oppgradering basseng i.h.h.t nye krav Sum Alle bygg Brannsikringstiltak Skoler/barnehager Grøfting/drenering av utenomhusområde Alle bygg Oppgrad. el-anlegg Skoler generellt Rehabelitering av sanitæranlegg,skoler Sum inkl Brann og EL Ansvar 9236 Brannoppdatering: Oppgradering av brannteknisk anlegg for å ivareta etterslepet av manglende brannsikring i BK bygningsmasse ihht rapport fra Norconcult Foreslår videreføring av programmet også i 2014 med 7 mill. kr. Det er foretatt en samlet gjennomgang av bygningsmassen. Kommunens satsning er i tråd med nasjonale retningslinjer som er lagt for å bedre brannsikkerheten spesiellt i omsorgsboliger. Ut fra generelle betraktninger anbefales det at oppgraderingstakten mht brannsikring økes utover dagens nivå. Prioritering av tiltak i perioden: 2011: Prinsens gate 151 (kvinnehjemmet), Kjerringøy skole, Hernesveien 35. Prinsens gate 151: Installering av sprinkelanlegg, brannalarmanlegg med direktevarsling til Salten Brann og oppgradering av Rømningsveier. Kjerringøy skole (tatt inn i stedet for Kongens gt 16,hvor det planlegges storre totalrenovering). Installering av sprinkelanlegg, brannalarmanlegg direktevarsling til Salten Brann og oppgraderinger av rømningsveier. Hernesveien 35: Installering av sprinkelanlegg, brannalarmanlegg direktevarsling til Salten Brann og oppgraderinger av rømningsveier. 2012: Kongens gate 60, Junkerveien 49, Bodø Rådhus, 2013: Saltstraumen barnehage, Skaug skole, Saltvern Barneskole, Bodø Dagsenter. 2014: Stadiontunet sykehjem, Stordalshallen, Tverlandet skole og idrettshall. Ansvar 9238 Oppgradering av El-anlegg Oppstart Har vært videreført med 2 mill (3 mill 2010/11) hvert år etter dette ut fra nødvendige behov.oppgradering av elanleggene består i utskifting/oppgradering av hovedtavler og fordelere. Oppgradering av installasjon i henhold til forskriftskrav. Typisk eks. Etablering av jording der dette mangler. Stort behov for oppgradering Følgende bygg oppgraderes: Saltvern skole, Alstad ungdomsskole, Hunstad ungdomsskole, Mørkvedmarka skole, Tverlandet skole 2012 Følgende bygg oppgraderes: Saltvern skole, Veksthuset, Volden sykehjem, Misvær adm bygg, Østbyen skole, Støver skole, Helligvær skole og Saltstraumen skole 2013 Følgende bygg oppgraderes: Bodø Rådhus, Bodø bydrift verksted og lager, Gartneriet, Stadiontunet, Symra dagsenter, Tverlandet bo & servicesenter,furumoen helsesenter og Landegode skole 2014 Følgende bygg oppgraderes: Bodø byggservice verksted, Bodø dagsenter, Herredshuset, Rønvik helsestasjon, Rønvik legesenter,rønvik vel,speiderveien 4 og Stordalshallen Ansvar 9243 Rehabelitering av sanitæranlegg: 2010 Bankgata skole, Skaug skole og Rønvik skole 2011 Hunstad u.skole, Hunstad b.skole, Helligvær skole, Kjerringøy skole, Alstad u.skole, Tverlandet skole og Løpsmark skole 10

11 Finansieringen må være på plass. Det blir viktig å investere i tekniske energisparesystemer i årene fremover. 11

12 Planlagt vedlikehold i skolene Fremdeles er en del av skolene i Bodø kommune innenfor tilstandsgrad 2. Etterslepet ligger i fasaderehabilitering (overflatebehandling, maling) og omtekking av tak. Generelt er også innvendige overflater slitt og trenger oppussing. Med bakgrunn i dette er toalettene i skolene et av satsningsområdene og skal være rehabilitert innen utgangen av Det er fremdeles behov for større areal for å ivareta lærernes arbeidsplasser. De fleste enheter er ivaretatt og oppgradert med hensyn til luftbehandlingsanlegg og behov for undervisningsareal. «Sørfløya», på Bankgata skole, er av en slik bygningsmessig standard og tilstand at skoledrift bør avvikles. Alstad barneskole omtekking av taket. 12

13 Tabellen under og de påfølgende to sider viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for skolene i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Alstad barneskole: Reasfaltering av skolegård Oppussing av garderober og dusjer i kjeller Korridor mellom gammelskolen og Alstad ungdomsskole Utskifting av 4stk brannskap Skifting av belegg Dører til tilfluktsrom fra basseng repareres. Karm slipes og rustbehandles Bankgt.ungdomsskole Rep. av lysgrav Lekkasje på 6stk vinduer mot vest hovedfløy Rømningsvei,Etablere rømningsvei fra teknisk rom Branntetting av dekke mellom tavlerom/fyrrom Grønnåsen skole Maling av karnapper Ståldragere må mønjes Helligvær skole 8 stk. vasker m.stjernebatteri, flere fungerer dårlig,må skiftes Magnet til branndør,sløydavd.,må flyttes Utvendig maling inkl vinduer Hunstad barneskole Stabelmur mellom ballplass,lekeplass og vei Ballplass sikres mot Hunstadringen Innvendig hovedtrapp nedslitt. (epoxy) Balansering av ventilasjonsanlegg gammel skole Hunstad kultursenter: Hunstad u.skole Oppussing av basseng,fuging av basseng,skifting av skadde fliser Oppussing av jentegarderobe Kjerringøy skole Etablere avtrekk fra fyrrom og basseng Nytt taktekke over inngangsparti idrettsbygg Idrettsbygg: Utskifting/reperasjon av bordkledning og utskifting av vindu mot sør Landegode skole Utv maling inkl vinduer Matjord må etterfylles i grøfter og søkk på utearealet Gulvet i dusjene i garderobene heller feil vei. Vann renner inn i Løpsmark skole. Belysning skolegård. To master a 8 m med 4 stk armatur Misvær skole Svømmehallen. Utskifting takrenner/nedløp Svømmehallen. Avløp fra renne under tilfluktsromdør i bassenghall sjekkes. Rustbehandles Svømmehallen. Fuktskader vinduer bassenghall. Utskiftes eller gjenlegges Mørkvedmarka skole Hus 1: Montering av lysmaster med 8 armaturer Hus 1.Vanninntak: Utskifting av innsnevring på kobling av vann. Elvestadrør Hus 6: Skade på utvendig mur Hus 5 Skade på utvendige plater Rønvik skole Utskifting av ovner 1 etg gammelskolen Saltstraumen skole Adkomst helsebygg: Reperasjon av vei, ca 70 lm Maling utvendige vinduer. Gjelder generelt Kabelbruer under himling i korridorer er stedvis skadet og trenger reparasjon/utskifting. Tas i flere etapper

14 Fortsettelse fra forrige side. Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Oppretting skjevt gulv i garderobe Flatt tak overs svømmehall, sluk ligger for høyt. Gir kondensproblemer. Sluk senkes? Må befares nærmere Dusjrom. Avrette fall mot sluk. Nytt belegg vegger og gulv Vannansamling på asfalt utenfor SFO og Nærmiljøkontoret,kommer ned bakken, en sluk må kobles på anlegget ute. Skaug skole Utvendig maling av hele bygningsmassen Skifte takplater på lebygg (Reklamasjon) Nøkkelsystem, må gjennomgåes Fjerne asbest i trapp Gymfløy:Utskifting av eternittak, montering snøfangere og nye beslag vindskibord Skjerstad oppv.senter Klokkergården. Utskifting 11 stk. vinduer Støver skole Ny lysmast ved stoppeplass for skolebuss Tavlebelysning,montering av tavlebelysing i rom nr.9 klubblokale Tverlandet skole Bygging av takoverbygg nødutgang, på grunn av snøproblem Utskifting av gulvbelegg i koridor sløyd/skolekjøkken. Skifting av gulvbelegg generellt, Snorre har oversikt. Brannpålegg svømmehall: Det monteres ny tofløyet, EI 60 S dør i vestibyle. Den gamle er ødelagt Utvendig maling,hele skolen Utskifting av golvbelegg etter oppussing av tidligere lærerrom Østbyen skole Papp utvendig tak 2 etg er slitt og fått en del små Utskifting av panelovner Fasadeplater skadet over inngangsparti øst Dusjer i jentegarderobe begynner å bli slitt på veggoverflat der det ikke fliser Alstad ungdomsskole Rep. av trappetårn Hunstad barneskole Byggningsmessig vurdering. Stifter på steniplater ruster. Beising utvendig trengs. 2 stk. aluminiumsdører er nedslitt, bør skiftes Barneskolen: Lydisolering av ventilasjonssjakt i rom Fasader. Reperasjon av sprekker og rustutslag i betong Reperasjon/utskifting av innvendige himlinger Gulvbelegg i gymsalen skiftes.ca 200m² Hunstad kultursenter og ungdomsskole Utskifting av belegg Utvendig maling av fløy C og fløy D Kjerringøy skole Isolering loft Løpsmark skole. Utvendig maling alle bygg Misvær skole Svømmehallen. Ny taktekking leskur Mørkvedmarka skole Hus 5:Skader på alle vindu, beslag løsner/fjernes.beslaget må omarbeides slik at det tetter, og festes skikkelig Hus 5 Skade på utvendige plater,utskifting av skadde plater (Frontex) Hus bibeliotek. Vinduer må skiftes 4 stk Hus 4:Utskifting av ventilator på kjøkken Hus 5:Paviljongen,Utskifting av 2stk ventilatorer Hus 5:Ventilatorer,Utskifting av 4 stk ventilatorer skolekjøkken Hus 2,3,4,5,6 6 stk utvendige biinngangsdører skiftes

15 Fortsettelse fra forrige side. Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Hus 5: Kjøkken, Utskifting av kjøkkeninnredning Hus 5:Utskifting av 3 stk innvendige dører. 16 x 21M tofløyet EI 30 + dør inn til skolekjøkken skal være lyddør. Hus 5: Maling av vinduer, ca 25 stk. 1.0 * 1, Saltstraumen skole Svømmehallen. Nye vinduer Generelt gjelder at innvendige dører er nedslitte. Skiftes Himlingsplater (Rockwool dekor) Vedlikehold/utskifting. Gjelder ganger og klasserom. Tas i flere etapper. Alstad barneskole: Gymsal: Nytt gulvdekke Himlingsplater i korridorer må oppgraderes i forbindelse med lekkasje Etterfesting av fasadeplater. Skrus med syrefaste skruer.gjelder hele bygget Tette og isolere mot oppbygd takverk Oppussing forgang garderobe i kjeller. (Mont. veggpanel). Akustikkproblemer Alstad ungdomsskole Utskifting golvbelegg Bankgt.ungdomsskole Asfaltering.Rette av og asfaltere mot nord Maling av vegger og tak i tegnesal Hovedfløy: Akkustisk behandling av trapperom og korridor Brannalarm anlegg holder ikke mål i henhold til REN Garderobeanlegg gymsal må oppgraderes til dagens standard Manglende røykventilasjon av trapperom Brannoppdatering av søppelskur Tak innkassing kjeramikkrom Landegode skole Omlegging av skifertak, montering snøfangere og nye beslag vindskibord Alstad barneskole: Utskifting av gulvbelegg Alstad ungdomsskole Nytt taktekke Oppgradering av ventilasjonsanlegg Kjerringøy skole Drenering av uteområde lekeplass og fotballøkke Oppussing av 4 stk klasserom i hovedfløy Oppussing kjøkken og toalett personalrom Landegode skole Innv.oppussing av lilleskole, unntatt bad og sløyd. Rep. av gulvbelegg etter utskifting til branndører. Vinylbelegg. Løding b.skole: Løding b.skole Slitt golvbelegg i trapp + repos Saltvern skole Utskifting av takvinduer Utskifting av alle vinduer i E-fløy. Aventer byggets fremtid Støver skole Panelovner.6 stk panelovner må skiftes da overflatetemperaturen er for høy Golvbelegg i gang utenfor sløydsal Golvbelegg sløydsal Ny dør gang gymsal Ny dør til gymsal Dør hovedinngang skiftes, til bredde 1100mm. Påmonteres aut. åpner Nye golvbelegg etter prioriteringsliste fra skolen Utskifting av taktekke Ny dør inn til klubblokale Sum

16 Planlagt vedlikehold i barnehager Det er tilnærmet full barnehagedekning i Bodø kommune og de fleste barnehagene er oppgradert og i rimelig bra stand. Unntak er Årnesveien barnehage. Dette er en brakkerigg som gjennom 30 år har vært flikket på, og er nå av en slik bygningsmessig standard og tilstand at barnehagedrift i løpet av noen år bør avvikles. Bodøsjøen barnehage, avdeling Tiriltoppen er i samme kategori. Det vil da være behov for å erstatte plassene i de nevnte bygningene. De øvrige enhetene er bra ivaretatt og oppgradert med hensyn til luftbehandlingsanlegg og areal ut fra det pedagogiske behov. Etterslepet ligger i fasaderehabilitering [overflatebehandling, maling) og omtekking av tak. Eiendomsnavn Beskrivelse av tiltak Asphaugen barnehage Utvendig maling av barnehage gammel del Bodøsjøen barnehage Ventilasjonsanlegg må ha en gjenomgang og vurder skifting Lekeskur trenger oppgradering og ny dør Det må monteres et nytt brannskap Engmark barnehage Utbygging,utvidelse av 2 stk garderober Utskifting av vindu avdeling rødkløveren 11 x 12M. Gymrom 11 x 12M. Lekerom skogsstjerna 11 x 12M og 6 x 6M Utvendig malearbeid: Behandling av vegger, takutspring, vindskier og vinduer/dører med 2-to strøk Drygolin oljemaling. Ca 352 m² a kr 550 Hunstad barnehage Reparasjon av utvendig rampe mot øst Reparasjon av platting mot sør (hovedinngang) Utvendig maling av vognskur Drenering rund bygget må opp å skiftes. Det står fukt under hele Løding barnehage Montering av skyvedør mellom Tørris og garderobe Utvidelse av rampe,inngangsrampe er for smal,denne må utvides Ny varmtvannstank medfører mye is på taket og i takrennen. Isol. av eksist. avtrekkskanaler på kvist mot nord, utgår. Varmepumpe montert Endel bordkledning har råteskade og må skiftes Messiosen barnehage Ny kjøkkeninnredning Det bør støpes golv i vognskur Maling av vegge voksentoalett Utvendig maling av barnehagen Takrenner oppgraderes/skiftes Utvidelse av personalgarderobe Ny ytterdør 10 x 21M L avdeling tussebo

17 Tabellen under viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for barnehagene i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn Beskrivelse av tiltak Mørkvedmarka bhg. Fast dekke i vognskuret for å hindre støv Heve taket/hjørnet på vognskuret Bedre belysning på uteområdet, Ny mast med "sirkelbelysning" Saltstraumen barnehage Nytt søppelskur Omtekking av tak. Eks.takstein benyttes. Nye pipebelag, 2 stk Reparasjon/utskifting defekte taknedløp Vestbyen barnehage Gjerde: Rep. Maling Vinduer skiftes, ferdigmalt fra leverandør Panelovner.6 stk panelovner må skiftes da overflatetemperaturen er for høy Bodøsjøen barnehage Gulvbelegg på knerten må skiftes 22m² Maurtua barnehage Flikking av dørkarmer Utskifting av ytterdører: Hovedinngangsdør 10 x 21M R,Rømningsdør ut fra kjøkken 8 x 21M L Utskifting av innvendige dører,dør mellom leserom og Snoopy 9 *11 M og dør mellom leserom og knøttene 9 x 21M L Ny himling,monteres på avdelingknøttene,snoopy,soverom,dukkerom,garderobe og leserom Rør på vegger på toaletter innkasses Gulvbelegg på avdeling Snoopy må skiftes 58,7m² Reparasjon eller utskifting av 2 stk skyvedørsvegger Messiosen barnehage Sjekke tak, skifte ut knust stein Panel i rømningsveier behandles med brannhemmende lakk Saltstraumen barnehage Utskifting del av gjerde, Tregjerde, stående trykkimpregnert, lengde 73 m Fuktvandring/saltutslag. Oppgraving,drenering, grunnmurspapp,duk,pukk og drenerende masse Innvendig panel oppsprukket i tre rom. (etter storm) Demontering og ny paneling, eventuelt gipsplatekledning og malt glassfiber/ miljøtapet. Reparasjon saltutslag/fuktvandring gulv kjellervegg nord, innvendig, samt oppussing av hele korridor. Oppussing av korridor i kjeller Støy/trinnlyd fra aggregat. Etablere bedre opplagring Nytt gulvbelegg kontor og korridor 1. etg. 57m² Montere snøfangere over hovedinngang. 2 rekker a` 4m Bodøsjøen barnehage Utskifting av gjerde Leif Aunes vei's barnehage Utvendig malearbeid: Behandling av vegger, takutspring, vindskier og dører med 2-to strøk Drygolin oljemaling. Ca 285 m² a kr 550 Skivik barnehage Utskifting gulvbelegg generellt,kan tas over 3 år våtrom/stellerom oppgraderes og pusses opp i forhold til hygiene og renhold (usikker på om dette blir eier eller leier). Bodøsjøen barnehage Maling av vinduer innvendig Vann lekkasje i 3stk vinduer ved ekstremvær Hunstad barnehage Innvendige dører må skiftes Maurtua barnehage Utvendig malearbeid: Behandling av vegger, takutspring, vindskier og vinduer/dører med 2-to strøk Drygolin oljemaling. Ca 322 m² a kr 550 Sum

18 Planlagt vedlikehold av helsebygg Sykehjemmene er generelt god i stand. I perioden er det bygget om lag m 2 nye sykehjem/helseinstitusjoner. I samme periode er ett bygg på om lag m 2 faset ut (Bodin Sykehjem). Ved de mindre enhetene, Bodø dagsenter, Junkerveien 49 og Rønvik legesenter ble det gjennomført nødvendige tiltak I 2011 vil det bli utført tiltak i Gamle Riksvei 18 for vedr. inneklima. Tverlandet bo- og servicesenter og Vollsletta sykehjem blir også gjenstand for tiltak. «Villa Vekst» Psykiatrisk dagsenter arran gerer ulike aktiviteter for innbyggere med psykiske lidelser i alderen år. Tabellen under og på neste side viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for helsebygg i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Alstad helsebygg: Nytt brannskap Bodin sykehjem Drifting av bygget i påvente av avhending/annen bruk, Alle kostnader inkl støm,komm avgifter etc Junkervn 49 Generellt vedlikehold Kapitalkostnader Grunnmurspapp er slitt løs Utskifting av punkterte vinduer i inngangsparti Mørkved sykehjem Lekkasje fra balkonger 1A og 1B Rømningsveier,Det bygges tak over rømningsveier 3stk Golvbelegg utenfor heis i underetg. er slitt.det må monteres et beslag overgang mellom heis og korridor. Utvendige beslag i underkant av vindu mangler flere plasser Skader på utvendig puss Ventilasjonsanlegg snøfelle for liten.ugunstig plassering av takhatter og Rønvik legesenter Grunnmur trenges å flikkes å males Utvendig maling, samt utskifting av en del råtten bordkledning Etablere lufting ringmur Stadiontunet sykehjem Utskifting av en del gulvbelegg i korridor sør og vestfløy i 2 og 3 etg Symra dagsenter Utvendig maling av panel og grunnmur. En del kledning må skiftes Innvendig vedlikehold vegger, tak gulv. oppusses,maling skifte ut ødelagte takplater, etc."

19 Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Tverlandet B&S senter FELLES Bod for elektriske rullestoler.det bygges utvendig bod for elektriske rullestoler eventuelt omdisponere bårerom. Bodø dagsenter Utvendig malearbeid,hovedhus: Kjellermur: 2-to strøk murmaling. Ca 25 m² a kr Utvendig malearbeid,hovedhus: Behandling av vegger, takutspring, vindskier og vinduer/dører med 2-to strøk Drygolin oljemaling. Ca 295 m² a kr Utvendig malearbeid,garasje: : Behandling av vegger, takutspring, vindskier og vinduer/dører med 2-to strøk Drygolin oljemaling. Ca 75 m² a kr 350 Furumoen helsesenter Elvebakken. Generelt maling under takutspring To-fløyet dør hovedinngang underetg. Elvebakken gammel og nedslitt Underetg. Elvebakken. Dører i korridor nedslitte. Gjelder 16 stk Elvebakken. Sårflikk og maling trapperom Elvebakken. Trapperom til 1. etg. Lydhimling slitt og hullet Stue vis a vis kjøkken 1. etg. Elvebakken. Skinne i himling etter fjernes Mellomgang til Fløya. Slitt gulvbelegg. Fjerning belegg, flytesparkling og nytt belegg. 22 m² Elvebakken. 2 stk. dører kjøkken skiftes Nisje/sofakrok korridor 1. etg. Elvebk. Bolter etter radiator fjernes. Røroppl. til radiator innkasses WC i. etg. Elvebakken, rom 157. Flikk og maling vegg rundt rørgjennomføringer To-fløyet dør mot usprinklet areal underetg. Skiftes til EI30-dør Utvendig sluk/sandfanf ved inngang hjemmetjenesten monteres varmekabel Feil på termostater gulvvarme bad. 11 rom Elvebakken og 3 rom Fløya Skilting parkering. Hovedatkomst blokkeres av parkerte biler Innkjøp av manglende takstige Gamle og dårlige lysarmaturer stue 1. etg. Elvebakken. 12 stk Lagerbygg. Ikke innlagt strøm. Lysarmaturer og kontakter Vinduer Elvebakken nordfasade trenger utvendig beising. 40 stk Fasade nord, underetg. Utvendig maling mur kontor vaktmester Hernesveien 35. Utskifting av 3 stk ytterdører Junkervn 49 Omtekking tak Tverlandet B&S senter FELLES Dårlig inneldima. Vekslende temperatur i Løding sykehjem og i Sørgjerdet bokollektiv.tiltak: Kompensere for senket temperatur i nybygget med panelovner Skifte av lysarmaturer C-blokk 2. etg. Gammel blokk Lyddemping av himling stuer, Løding og Sørgjerde Manglende ventilasjon i korridor avd. Sørgjerde Lysarmaturer i 2 etg.c blokk bør skiftes Volden sykehjem Behandling av eternittplater ved hovedinngang og eventuelt andre steder på bygget Rehabilitering, utbedring av kjøkken Oppussing/maling av vegger over vindu mot øst etter lekasje fra tak Hernesveien 35. Resterende oppussing av kjeller Furumoen helsesenter Montering 2 rekker 2-rørs snøfangere tak over inngang hjemmetjenesten + inngang Junkervn 49 Gulvbelegg i korridor 1etg bør skiftes Sikringsskap på beboerdelen trenger oppgradering Det elektriske anlegget oppgraderes, ikke jordet Gulv i kjeller bør flikkes og males Gulvbelegg på beboerrom må skiftes. En del rom gjenstår Vegger i korridor 2etg bør pusses og males Sum

20 Planlagt vedlikehold av administrasjonsbygg Administrasjonsbyggene i Bodø kommune bærer preg av slitasje. Spesielt gjelder dette Rådhuset og Herredshuset, hvor det helt siden byggingen på slutten av 50-tallet bare har vært gjennomført de mest nødvendige tiltak. Det mest presserende ved både Rådhuset og Herredshuset er kvaliteten på inneklimaet. Det er stort behov for å få på plass ventilasjonsanlegg i begge disse byggene. De innvendige nødvendige rehabiliteringsbehov er med andre ord omfattende. Tak og fasade Også takene på begge disse byggene må omtekkes. Behovet for utbedringer av fasader er også stort, spesielt på Herredshuset. For lave bevilgninger I budsjett 2011 og økonomiplanen ( ) er det satt av årlige bevilgninger til Bodø Rådhus og Herredshuset. Dette er på langt nær nok til å kunne nå målet om en tilstandsgrad på 1 for administrasjonsbyggene i løpet av planperioden. Eiendomskontoret er i gang med å utarbeide en samlet utredning over kommunens behov for administrasjonslokaler, og forslag til fremtidige løsninger som vil bli fremmet for politisk behandling i løpet av Dronningens gate 15 huser deler av kommunens administrasjon. 20

21 Tabellen under viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for administrasjonsbygg i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Fasade bibliotek gavelvegg overflatebehandles,en del armering ligger pr.d.d fri og ruster Herredshuset Skifte gulbelegg i kantinekjøkken ASBEST Dronningens gt 15 Utskifting dør personalinngang Oppgraving og reperasjon av drenering Herredshuset Sikring tak, omlegging, ny innfesting av takstein Torvgata 27.Etablererhuset Smøring av papptak Justering av vinduer Utsk. av pakkninger i innadslående vinduer Utbedring av utvendige trapper Herredshuset Utskifting av gulvbelegg, generellt Fasaderehabelitering Misvær Adm.bygg,Blokk B Renovering nord-fasade med nye vinduer, ny vindsperre og ny kledning.kostnad grovt kalkulert Maling/oppussing vegger og himling i korridor Generelt: Kontorer har behov for oppussing. Gjelder spesielt de kontorene som nå ikke eri bruk Bodø Rådhus Biblioteket: Nedslissing av varmekabler i trapp gjelder repo foran inngangsdør" Biblioteket: Utskifting av låssystem til dør mot bakgård Sikring tak, omlegging, ny innfesting av takstein Sum

22 Planlagt vedlikehold av andre bygg Vedlikeholdsbehovet på øvrige bygg i Bodø kommune er omfattende. Verst stilt er Bodø brannstasjon hvor både avløpssystem og rørføringer for vannbåren varme er overmodent. Brannstasjonen er for øvrig i en slik stand både funksjonsmessig og bygningsmessig at dens fremtid vurderes. Også i Bodø kulturhus (tidligere Aspåsen skole) er det behov for vedlikeholdsinnsats i kommende år, spesielt på tak og fasader. Løp Hovedgård Tabellen under viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for andre bygg i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Bodø svømmehall Drifting av bygget i påvente av avhending/annen bruk, Alle kostnader inkl.strøm moms,avgifter etc Fram kino Generellt vedlikehold: Overfører til Glasshusportalen pr kvartal til drift og vedlikehold når motatt faktura. Fylkesmannsboligen Årlig vedlikehold Bodø brannstasjon Montering av ekstra port i "kald garasje."

23 Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Geitvågen camping Avløpsystem fra servicebygg ved kafe Hellevik (gml.sk) Hovedfasade vestvegg. Utskifting del av kledning. Skraping og maling Oppussing etter demontering radiatorer. Braketter fjernes/maling Inngangspartiet trenger oppussing Skifting av vinduer Oppgradering av el anlegge etter pålegg fra tilsyn Kjøkken 2. etg. Tetting rundt avtrekk fra ventilator Geitvågen camping Generellt vedlikehold Gimle fritidslokale Montere utvendig trapp rømningsvei Golvbelegg,Utskifting av golvbelegg speilsal 45m² Maling av sprinkelrør Ventilasjonsanlegg Godøynes sk.museum Stålpipe som innsats i den gamle pipa Knaplund(gml.sk) Byggn.messig vurdering.demontering og remontering av taktekke. (stein) Nye takrenner og nedløp Misvær brannstasjon Utvendig maling av bygg Avtrekksvifte bør monteres i vognhall. (I tillegg til eksosavsug) Bodø brannstasjon Oppgradering av toalettrom i 1.etg. og korridor i kjeller Utvendige vegger: Steniplater. Gror over med mose. Påføres soppdrepende middel Utv.:Igjenfylling av lysgrav mot Dr. gt Vognhall:Montering av avfuktningsanlegg Elekrisk anlegg fornyes./oppdatering Utskifting av avløpsrør i bygget Sliping/lakking av gulv i gymsal, for øvrig generrell oppussing Bodø Bydrift Montering av luftspjell i kompressorrom og lydfelle i vifte Isolering av sørvegg Verkstedsporter, 2.stk.: Skiftes Nedsenking av lysarmatur Utskifting av varmovner Fylkesmannsboligen Skifte resterende vindu 1. Etg og loft Skifte alle kjellervindu Ny altandør Knaplund(gml.sk) Nye gulvplater og belegg museumsdelen stk ytterdør (biingang)restaureres i gammel stil.1 stk. vernedør montert Stordalen garderobe. Takrenner og gesims oppradering Stordalshallen Omtekking av tak på hall ca 800 m² Teglvegger østvegg kles m. steniplater Sum

24 Boliger Høsten 2010 ble boligforvaltningen i Bodø kommune omorganisert fra å være en seksjon i eiendomskontoret til et boligkontor organisert i HS adelingen. Kontoret disponerer om lag 800 boliger for utleie. Av disse tilhører vel 400 Bodø kommunale boligstiftelse (BKBS) og vel 280 kommunalt eide leiegårder (BKL). Totalt bruttoareal for disse er ca m 2. Øvrige boliger er borettslagsleiligheter og boliger innleid fra Bodø boligbyggelag eller private utleiere. Borettslagene har ansvar for utvendig vedlikehold mens private har ansvar for vedlikehold både utvendig og innvendig. I tillegg til boligene, omfatter utleieporteføljen også et 20-talls kontorer, baser for Helse- og sosialavdelingen og lignende. Fast vedlikehold: Omfatter utvendig vedlikehold for leiligheter tilhørende BKBS og BKL. Utvendig maling utføres mest effektivt ved at det påføres ett strøk maling hvert 5 7 år. Ved lengre tidsintervaller vil det ofte være behov for skraping og maling med to strøk samt eventuelt skifte av bordkledning. Øvrig vedlikehold omfatter bl.a. skifte av utvendige tak, dreneringsarbeider samt skifte av tak og veggkledning hvor asbestholdige materialer kan finnes. En del borettslag forutsetter at andelseierne selv maler utvendig. I slike tilfeller får Eiendomskontoret arbeidet utført av firma etter anbud. Årlig erfaringskostnad er ført under «faste avtaler». Løpende vedlikehold: Størstedelen av budsjettet benyttes til istandsetting av leiligheter etter utflytting. Det er ønskelig å pusse opp leiligheter etter 8 10 års botid. På grunn av lave budsjetter kan dette bare gjøres når det av helsemessige årsaker er nødvendig. Stadig dårligere innvendig standard betyr dyrere oppussing senere og hyppigere klager fra leiere nå. Vedlikeholdsplanen: Kostnadene er oppgitt i 2010-priser og er basert på erfaringstall og skjønn. Etter implementering av nytt FDV-system, er det behov for en gjennomgang med registrering av arealer og fastsetting av vedlikeholdsstatus. Som ved forrige oppdatering av vedlikeholdsplanen, viser også denne et betydelig etterslep. Vedr. løpende vedlikehold, er det foretatt en nærmere vurdering av alle leilighetene for å komme fram til en begrunnet oversikt over vedlikeholdsbehovet. Med utgangspunkt i budsjettforslag for 2010, dekker dette oppussing av de i gjennomsnitt 165 leiligheter som flyttes ut hvert år. I tillegg kan det avsettes kr ,- til akutt vedlikehold og kr ,- til dekning av materialer til vedlikehold. Registrert behov for totaloppussing av 88 gjennomgangsboliger og 68 eldre-/omsorgs- og PUH-boliger á kr i planperioden, er det ikke budsjettdekning for og settes derfor som etterslep. (23,4 mill. kr.) Det vil være urimelig å belaste dagens beboere for manglende vedlikehold over mange år, og etterslepet bør derfor vurderes dekket ved spesiell bevilgning til boligdriften. Omfattende brannoppdateringer foretas fortløpende, blant annet etablering av rømningsveier. 24

25 Tabellen under og på neste side viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for boliger i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Etterslep Bjørndalslia/-Bjørndalsslynga Nye tak (opplektet, profilerte plater el tilsv) Breivikveien 12 Isolering, nye vinduer. Totalt , men er dekket gjennom låneopptak Utvendig maling inkl vinduer Djupmyra 8 14/Smålia 1 7 Utvendig maling Måsheia 4 Skrape/male bordkledning og vinduer Lagårdveien 66 Nytt tak (opplektet, profilerte plater el tilsv) Anton Gisle Johnsons vei 12 Skifte bordkledning + 1 strøk utvendig maling Grindveien Utvendig maling Høglia Utvendig maling Kongens gate 16 Utvendig maling + skifte avløpsledning (50.000,-?) Kongsdatterveien/Smørbukkveien Utvendig maling Lagårdveien 66 Nytt tak (opplektet, profilerte plater el tilsv) Straumbo, hus hus Male vinduer og verandaer + 1 strøk maling på yttervegg Vollsletta Utvendig maling inkl vinduer Dronningens gate 98 Utvendig maling Dr.gt. 100/Kongens gate Utvendig maling Garnveien 6 12 (4 hus) Utvendig maling Kongens gate 14 Utvendig maling Kongens gate 60 Utvendig maling Lillevollen Utvendig maling Lurtindveien 6 Utvendig maling Prinsens gate 151 Male vinduer Ramnflogveien hus Sjekke og eventuelt male/skifte vinduer Rønvikveien 11 A I 3 hus Skrape/male vinduer og verandaer Straumbo, hybler/service Utvendig maling inkl. vinduer Vollveien 26 Utvendig maling

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2012 2015 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2012 2015 Skoler Barnehager

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2013 2016 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2013 2016 Skoler Barnehager

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017 Innhold 3 4 5 6 8 13 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2014 2017 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2014 2017 Skoler Barnehager

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 Innledning Innhold Innledning 3 Kartlegging av bygningsmassen 4 Fordeling av ansvar for drift og vedlikehold 5 Bakgrunn og begrep 6 Historisk tilbakeblikk 7 Nøkkeltall, bevilgninger

Detaljer

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGEANLEGG

KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGEANLEGG KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGEANLEGG MÅLSETTING MED PLANEN...3 PLANSTATUS...3 FORUTSETNING...3 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANEN...3 FORHOLDET TIL ØKONOMIPLANEN...4 RULLERING AV PLANEN...4 PLANUTVALG...4 Utvalget

Detaljer

Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger

Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger Utredning for Kommunal- og regionaldepartementet Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Mars 2006 Side : 1 Forord Denne rapporten

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2

Detaljer

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager TRONDHEIM KOMMUNE Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager februar 2005 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn... 8 2. Formål og problemstilling... 9 3. Vurderingskriterier...

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EIGERSUND KOMMUNE JUNI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Byrådssak 133/15. Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. ESARK-1643-201402267-15

Byrådssak 133/15. Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. ESARK-1643-201402267-15 Byrådssak 133/15 Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. MEGJ ESARK-1643-201402267-15 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolene i Bergen kommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22 Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22 28.10.2013 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato:28.10.2013 Side 1 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LANDÅSHALLEN... 2

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: FotoWeb INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets innstilling til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2012... 3 Daglig leders innledning...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER STRAND KOMMUNE JANUAR 2013 Forsidefoto: Strand kommune INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Haugland skole Hauglandsvegen 56

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Haugland skole Hauglandsvegen 56 Del 1 i f.m. Arbeidstilsynspålegg Haugland skole Hauglandsvegen 56 17.01.2014 Side 1 av 26 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT HAUGLAND SKOLE.... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering...

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

Vedlikeholdsplan for kommunale bygg

Vedlikeholdsplan for kommunale bygg Vedlikeholdsplan for kommunale bygg 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Arealoversikt...5 Økonomisk oversikt over gitte bevilgninger og behov i perioden 2012-15...6 Økonomisk oversikt over gitte

Detaljer

Vedlikehold i kommunesektoren

Vedlikehold i kommunesektoren Rapport Vedlikehold i kommunesektoren Fra forfall til forbilde 117749/anl Side 2 av 31 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...5 2. Innledning...9 2.1 Oppgaven...9 2.2 Rapportstruktur...9 3. Metode...10 3.1

Detaljer

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM KAPITTEL 6 I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN KAPITTEL 6 Bergen kommunes hovedstrategi for eiendomsforvaltningen skal være å gi brukerne gode og effektive bygninger

Detaljer

Tilstandsvurderinger. Tilstandsanalyser. Delrapport 2, desember 2012

Tilstandsvurderinger. Tilstandsanalyser. Delrapport 2, desember 2012 2 2012 Tilstandsvurderinger Tilstandsanalyser. Delrapport 2, desember 2012 Tilstandsanalyse er en teknisk metode for å kartlegge feil og mangler ved et bygg eller en bygningsmasse. Analysen er et utmerket

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 Forslag til endringer i investeringsbudsjett vedtatt i Rammesaken for 2012 til 2015 Kommunestyret vedtok i K-sak 58/11 (Rammesaken) investeringsbudsjettet for perioden

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer