Tiltaksplan for vedlikehold av bygg Friluftsliv & kompetanse. Ja takk, begge deler!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2011 2014. Friluftsliv & kompetanse. Ja takk, begge deler!"

Transkript

1 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg Friluftsliv & kompetanse. Ja takk, begge deler!

2 Innhold Vedlikehold Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering Skoler Barnehager Helsebygg Administrasjonsbygg Andre bygg Boliger Utgiver: Eiendomskontoret i Bodø kommune Adresse: Bodø kommune Eiendomskontoret Postboks BODØ Hjemmeside: Grafisk produksjon: Haukland Grafisk

3 Vedlikeholdsplan for Oversikt over bygningsmassen i Bodø kommune Oppdatert tiltaksplan for det samlede vedlikeholdsbehovet i kommunens bygningsmasse. Vi håper den gir en grei oversikt til politikerne, enhetslederne og de mange brukerne av kommunale bygninger. I Bodø kommune har vi nå god oversikt over det totale vedlikeholdsbehovet. I vedtatt budsjett for 2011 er det avsatt ca 92 % av det som er nødvendig for at tjenestebygg i Bodø kommune over driften kan sørge for at eiendommene ikke forringes ytterligere. Det er stor fokus på brannsikkerheten i bygningsmassen. Vi er godt i gang med utbedringsarbeidene. Denne satsningen er videreført i økonomiplanen for kommende periode. Bevilgning er foreslått innenfor investeringsbudsjettet. Oppgradering av elektriske anlegg har fortsatt sterk fokus. Satsningen er også videreført i økonomiplanen for kommende periode. Bevilgning er innenfor investeringsbudsjettet. Oppgradering av toaletter i skolene ferdigstilles i Det er gjennomført betydelige tiltak i 2010 i bygningsmassen. Dette vil bli nærmere belyst i årsmeldingen. Av tiltaksplanen for går det fram hvilke bygninger som blir gjenstand for planlagte vedlikeholdstiltak gjennom planperioden. Enhetene vil bli orientert om tidspunkt for og omfang av tiltakene gjennom særskilt kontakt med våre bygningsinspektører. Innen 1.mai skal de aller fleste tjenestebygg ha hatt besøk av bygningsinspektøren for aktuelt område. De inngåtte bruksavtaler for bygningsmassen ligger i bunn og regulerer samarbeidsforholdet mellom forvalter og bruker på en god måte. Miljøaspektet står sentralt i vedlikeholdsarbeidet. Det gjelder både i forhold til «forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.» og andre offentlige myndighetsutøvere som kontrollerer tilstanden i bygningsmassen; Næringsmiddelkontrollen, brann- og el-tilsyn og så videre. Valg av materialer og metode, universell utforming, trivsel, enøk etc. har stor fokus i vårt arbeide. Bodø, Odd-Erik Svensen Fagansvarlig Thor-Arne Tobiassen Eiendomssjef 3

4 Eiendomkontoret i Bodø kommune Store verdier stort ansvar Den samlede eiendomsmassen i Bodø kommune er på ca m². bruttoareal. Arealene fordeler seg på følgende byggkategorier: Administrasjonsbygg: m² Barnehager: m² Skolebygg: m² Helsebygg: m² Idrett/Kulturbygg: m² Kommunaltekniske bygg: m² Sum *: m² Boliger **: m² * Nordlandshallen, ca m² og Bodø Kulturhus ca 8857 m² er kommunale foretak (KF), disse inngår ikke i overnevnte arealoversikt. ** Tallet inkluderer om lag 4000 m² (nettoareal) borettslagsleiligheter. Bodø kommune eier og forvalter om lag m² bygningsmasse inkludert ca m² boligareal. Bygninger eid av kommunale foretak/as inngår ikke i dette grunnlaget. I 2010 ble det boligforvaltningen omorganisert, tidligere boligseksjon i eiendomskontoret er nå underlagt HS avd. som egen enhet, boligkontoret. Eiendomskontoret utøver det ytre vedlikehold på vegne av boligkontoret. Å sikre riktig vedlikehold av alle kommunale bygg og boliger er en stor og viktig oppgave for Bodø kommune. Eiendomskontoret har ansvar for eiendomsforvaltning og utvikling. Kontoret forvalter og utvikler kommunal eiendom, gjennomfører deler av kommunens investeringsprogram, forestår det ytre vedlikehold av kommunale boliger og håndterer kjøp og salg av grunn. Eiendomskontoret har 20 ansatte fordelt på tre fagområder. Den største yrkesgruppen er ingeniører. Blant eiendomskontorets viktigste saker i 2010 var implementering av FDV system, brannsikring av kommunale bygg, samt planlagt vedlikehold/investering, rekruttering av nye medarbeidere og samlet utredning av behov for administrasjonsbygg, medvirkning i arbeide med omorganisering av kommunens vaktmestertjeneste, radonmåling/registrering og gjennomføring av Enøk tiltak i bygningsmassen etter støtte fra ENOVA. 4

5 Eiendomkontoret i Bodø kommune Veien videre? Et tilfredsstillende vedlikehold og lavt energiforbruk i alle kommunale bygninger er en stor utfordring for Bodø kommune. Målet er å kunne tilby brukere bygninger og lokaler med en akseptabel standard. Velholdte bygg gir grunnlag for tilfredshet. Økt satsning på ENØK I løpet av 2011 og 2012 skal det utarbeides ENØK-rapporter for kommunens bygg. Rapportene skal etter kartlegging av energiforbruk og tilstand beskrive teknisk status og potensial. Byggene skal energimerkes og det skal lages en handlingsplan over prioriterte tiltak. Energiforbruket skal reduseres. Kommunen vil ta i bruk energioppfølgingssystem som gir mulighet for systematisk og periodisk oppfølging av energibruken i utvalgte bygg. God oppfølgning av energibruk er viktig for å sikre at byggene opprettholder lavt forbruk. Sparetiltak skal ikke gå på bekostning av kvalitet på inneklima, arbeidsmiljø, eller trivsel blant den mange brukere av kommunens bygg. Anbefalt vedlikeholdsnivå I budsjett 2011 er det avsatt ca 92% av det som er nødvendig innsats i bygningsmassen med tanke på at Bodø kommune over driften kan sørge for at eiendommene ikke forringes ytterligere. Selv med det vedtatte nivå i vedlikeholdsbudsjett 2011, er kostnadene til vedlikehold relativt lave i forhold til de verdier som forvaltes og de kapital-kostnadene som er knyttet til investeringene. Det har vært investert for om lag 100 millioner kroner årlig i ny og rehabilitert bygningsmasse i Bodø kommune, i årene framover øker dette tallet betydelig. Det må derfor også bevilges midler tilsvarende denne økningen over driftsbudsjettet for å opprettholde bygningenes standard og funksjon over tid. Tabell 1.1 Veien fram til et riktig vedlikeholdsnivå Sølvsuperen, nytt sykehjem i BK som nå er under bygging har en kostnad på 305 millioner kroner (10 000m²) Anbefalt nivå på årlig vedlikehold er ca 1 million kroner (kr 100/m²). Ideelt sett må da vedlikeholdsbudsjettet øke med tilsvarende beløp fra og med det første året det settes i drift. (2012) Veien fram til et riktig vedlikeholdsnivå bør til dels gå via en vridning i bruken av driftsmidler fra bygningsdrift og renhold til vedlikehold sammen med den rammeøkningen som legges inn i budsjettet fra Det er en ekstra utfordring å oppnå den effektiviseringen av driften som ligger i dette. Opprettholde standarden Går effektiviteten i driften i negativ retning, vil det skje på bekostning av vedlikeholdsinnsatsen. Et tilfredsstillende vedlikeholdsnivå bidrar til å opprettholde, men ikke bedre dagens kvalitet og standard. Bodø kommune er i ferd med å nå målet om en akseptabel standard på bygningsmassen. Men endrede krav til bygningenes funksjonalitet i forhold til brukernes tjenesteproduksjon og organisatoriske endringer, krever investeringer i eksisterende bygningsmasse og nye bygg fortløpende. Teknisk oppgraderingsbehov, ambisjonsnivå A Tabell 1.1. oppsummerer oppgraderingsbehovet pr bygningstype og totalt for kommunens bygningsmasse, ex. boliger. Det påpekes at estimatene inneholder usikkerheter, og at usikkerheten er størst for bygningstyper der arealunderlaget er minst (beregningene er skjematiske og basert på generalisering av tiltak og kostnader pr bygningstype, og at evt. avvik minimeres/utlignes ved «store talls lov») Byggningstype Br.areal [m²] Oppgraderlngsbehov, periodisert og samlet pr år [mill kr] 6 10 år [mill kr] Samlet [mill kr] Samlet [kr/m²] Alders/sykehjem, øvrige helsebygg Kulturbygg Barnehage, lekeparker Grunnskole Kontor- og forretningsbygg Kommunaltekniske bygg Samlet Samlet kr/m²

6 Utvikling Bedre planlegging har gitt bedre vedlikehold Det er av overordnet betydning at kommunens politiske ledelse behandler og vedtar konkrete mål for sin bygg- og eiendomsforvaltning både på kort og lang sikt. Det langsiktige perspektiv er det viktigste (og det vanskeligste) fordi det er så lett å sette nødvendige vedlikeholdsbudsjetter til side i de enkelte årsbudsjetter. Politikerne i vår kommune har dog vært dette bra fokus på dette og prioritert bygningsvedlikeholdet på en bra måte. Og det viser seg i mange kartlegginger at de kommuner som har fastsatt mål og ambisjonsnivå og styrer etter disse over år, er de som oppnår best resultater over tid. Forutsigbare rammer gir også best motivasjon til de som arbeider innen bygg- og eiendomsforvaltningen, og gode resultater gir mer fornøyde innbyggere, som i siste ledd gir politikerne positive signaler tilbake. En bevisst satsing på å få fram det faktiske behovet for vedlikehold, samt bedre planlegging av tiltak, har ført til økt og bedre vedlikehold i kommunens bygningsmasse. En mer effektiv og profesjonell drift av bygninger har også bidratt til den positive utviklingen. Det minnes om at tilstandsgrad O gjenspeiler meget god teknisk tilstand, mens tilstands grad 3 gjenspeiler svært dårlig tilstand. Bodø kommune har totalt sett nesten 80 % av bygningsmassen innenfor det som kan sies å være god eller tilfredsstillende tilstand (TG O og 1). Det poengteres at dette er basert på en intern underliggende vekting av tilstanden på bygningskomponenter, slik at deler av denne bygningsmassen også kan ha behov for enkelttiltak. Tilstanden i Bodø kommune s bygningsmasse er noe bedre enn landsgjennomsnittet, men som tabell 1.1 (side 5) viser er det et godt stykke frem til tilfredsstillende standard. Det må jobbes målrettet også i årene fremover om man skal oppnå ønsket nivå. Tabell 1.2 Periodisk vedlikehold/oppgradering kr/m² Reelt Prognose Helsebygn. 320 Beredskapsbygg/lager/verksted Kultur- og forskningsbygg 200 Kontorbygg Tabell 1.3 Vedlikehold/utvikling tjenestebygg Reelt Prognose Utvikling Vedlikehold

7 Utvikling Skoler og barnehager Det har i lengre tid i første rekke vært satset på skoler og barnehager. I 2011 vil også en stor andel av vedlikeholdsmidlene gå til skoler. Vår oppfatning om at vi hadde nådd en akseptabel standard på våre skoler var vel optimistisk, jamfør tabell side 5. Barnehagene derimot, har bra standard. Etterslep på administrasjonsbygg Helsebyggene i Bodø kommune er også gjennomgående bra som følge av stor satsing på nybygg de siste 10 årene. For administrasjonsbygg og øvrige bygg er situasjonen noe annerledes. Da våre prioriteringer siden tidlig på nittitallet har vært konsentrert om skoler, barnehager og helsebygg, har administrasjonsbygg og øvrige bygg blitt liggende igjen på kurven for fallende utvikling av tilstandsgrad (som for skoler og barnehager før 1999). Satsning på, er foreløpig noe uklar, arbeides med planer for hvordan fremtidig adm. i Bodø Kommune skal «huses». Som for skoler og barnehager vil dette også kreve bevilgninger over investeringsbudsjettet. Hva som skal gjøres med Administrasjonsbygg er foreløpig noe uklart, det arbeides med planer for hvordan administrasjonen i BK skal «huses» i fremtiden. Tilstandsgrader Bodø kommune utarbeidet en tilstandsrapport for bygningsmassen i 2000, rev De ulike tilstandsgradene er som følger: Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk-, innemiljømessig- og funksjonell standard. Tilstandsgrad 1: Svake symptomer: Teknisk standard med svakheter, men ingen utbedringspålegg. Innemiljømessige krav med visse svakheter. Funksjonell standard med noen svakheter. Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer: Behov for viktige tekniske utbedringer. Innemiljømessige krav med vesentlige svakheter. Funksjonell standard med betydelige svakheter. Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer: Betydelige tekniske utbedringspålegg. Innemiljømessige krav ikke tilfredsstillende. Betydelig manglende funksjonalitet. 7

8 Større tiltak 2011 Flere omfattende tiltak i året som kommer Det gjennomføres omfattende oppgraderingstiltak i Bodø kommunes bygningsmasse i tillegg til nødvendig vedlikehold. I 2011 vil bl.a bli utført: Virksomhetssted Beskrivelse Kostnad Mørkved Sykehjem Etablering av nødstrøms agregat for å ha nødvendig backup på energibehov, ex el-kjele Hunstad kultursenter: Hunstad u.skole Rehabelitering basseng og jentegarderobe Skaug skole Omfattende utvendig vedlikehold Skoler generelt Rehabilitering av sanitæranlegg,ferdigstillelse Gamle rv. 18. Rehabilitering avtrekk fra toalettsystemene Usikkerhet og reserve Det vil alltid være behov for en reserve til uforutsette tiltak. Vi har hvert år havari på komponenter for tekniske installasjoner og andre uforutsette forhold som utgjør betydelige kostnader (2 3 millioner) Dette er hendelser som ikke kan planlegges. Fra oversikten over planlagte vedlikeholdstiltak er det lagt inn en post for akutt vedlikehold/reserve. Denne posten er halvvert fra 2010 til 1 million i 2011, kanskje vel optimistisk. For 2011 blir gjennomsnittsavsetning til akutt vedlikehold/reserve i Bodø kommune beskjedne 5 kr/m². Det finnes ikke gode nøkkeltall på størrelsen av uforutsette tiltak i Norge, men anbefalt nivå for skoler i Sverige fra årskostnadsbøkene til REPAB ligger på 19 NOK/m². Dersom det avsettes mindre enn dette til akutte tiltak, slik prognosene i økonomiplanen viser, vil det sannsynligvis bli behov for vridning fra planlagt til akutt vedlikehold i perioden, avsetn/m² burde derfor vært noe høyere. Slik tiltaksplanen nå fremstår er reserveavsetningen ca 13 kr/m² i Hensyntatt at de planlagte nybygg i perioden blir realisert, vil bygningsmassen (tjenestebygg) passere m² i I 2014 ca m². * * Kulturkvartalet ca m² er ikke medtatt. Byggnavn Byggtype Bodø Rådhus Administrasjonsbygg Herredshuset Administrasjonsbygg Dronningens gt 15 Administrasjonsbygg Torvgata 27.Etablererhuset Administrasjonsbygg Misvær Adm.bygg,Blokk B Administrasjonsbygg Alstad barneskole Skole Alstad ungdomsskole Skole Bankgt.ungdomsskole Skole

9 Planlagt vedlikehold Byggnavn Byggtype Grønnåsen skole Skole Helligvær skole Skole Hunstad barneskole Skole Hunstad kultursenter Skole Kjerringøy skole Skole Landegode skole Skole Misvær skole skole Mørkvedmarka skole Skole Rønvik barneskole Skole Saltstraumen skole Skole Skaug skole Skole Skjerstad oppv.senter Skole Tverlandet skole Skole Østbyen skole Skole Løpsmark skole. skole Løding b.skole Skole Saltvern skole Skole Støver skole Skole Asphaugen barnehage Barnehager Bodøsjøen barnehage Barnehager Engmark barnehage Barnehager Hunstad barnehage Barnehager Løding barnehage Barnehager Messiosen barnehage Barnehager Saltstraumen barnehage Barnehager Stokkvika barnehage Barnehager Vestbyen barnehage Barnehager Maurtua barnehage Barnehager Leif Aunes vei s barnehage Barnehager Skivik barnehage Barnehager Alstad helsebygg Helsebygg Gamle riksv.18 Helsebygg Junkervn 49 Helsebygg Mørkved sykehjem Helsebygg Rønvik legesenter Helsebygg Stadiontunet sykehjem Helsebygg Symra dagsenter Helsebygg Bodø dagsenter Helsebygg Furumoen helsesenter Helsebygg Hernesveien 35. Helsebygg Tverlandet B&S senter Helsebygg Volden sykehjem Helsebygg Fylkesmannsboligen Andre bygg Geitvågen camping Andre bygg Hellevik(gml.sk) Andre bygg Gimle fritidslokale Andre bygg Godøynes sk. museum Andre bygg Knaplund(gml.sk) Andre bygg Misvær brannstasjon Andre bygg Bodø brannstasjon Andre bygg Bying. Driftsomrde Tilfluktsrom Andre bygg Stordalen garderobe Andre bygg Stordalshallen Andre bygg Diverse utredninger Alle eiendommer Totalt Enøk-plan Faste avtaler Drift FDV program Brann og nødlys HMS tiltak i sammarbeid med brukerne Akutt vedlikehold / Reserve Risikoanalyse, spes. sykehjem Vedlikehold utomhusanlegg Sum inkl. reserve

10 Investeringer Investeringer Det foretas fortløpende investeringer i eksisterende bygningsmasse i BK. Disse tiltakene inngår ikke i tradisjonelt vedlikehold som dekkes over driftsbudsjettet. Tiltakene fremstår som følge av pålegg og krav fra myndighetene, samt behov for utskiftinger/ modernisering. Tabellen under inneholder en samlet oversikt over planlagte investeringer i eksisterende bygningsmasse i Bodø kommune i perioden Byggnavn Beskrivelse av tiltaket Mørkved Sykehjem Installering av ødstrømsaggregat Saltstraumen skole Oppgradering basseng i.h.h.t nye krav Sum Alle bygg Brannsikringstiltak Skoler/barnehager Grøfting/drenering av utenomhusområde Alle bygg Oppgrad. el-anlegg Skoler generellt Rehabelitering av sanitæranlegg,skoler Sum inkl Brann og EL Ansvar 9236 Brannoppdatering: Oppgradering av brannteknisk anlegg for å ivareta etterslepet av manglende brannsikring i BK bygningsmasse ihht rapport fra Norconcult Foreslår videreføring av programmet også i 2014 med 7 mill. kr. Det er foretatt en samlet gjennomgang av bygningsmassen. Kommunens satsning er i tråd med nasjonale retningslinjer som er lagt for å bedre brannsikkerheten spesiellt i omsorgsboliger. Ut fra generelle betraktninger anbefales det at oppgraderingstakten mht brannsikring økes utover dagens nivå. Prioritering av tiltak i perioden: 2011: Prinsens gate 151 (kvinnehjemmet), Kjerringøy skole, Hernesveien 35. Prinsens gate 151: Installering av sprinkelanlegg, brannalarmanlegg med direktevarsling til Salten Brann og oppgradering av Rømningsveier. Kjerringøy skole (tatt inn i stedet for Kongens gt 16,hvor det planlegges storre totalrenovering). Installering av sprinkelanlegg, brannalarmanlegg direktevarsling til Salten Brann og oppgraderinger av rømningsveier. Hernesveien 35: Installering av sprinkelanlegg, brannalarmanlegg direktevarsling til Salten Brann og oppgraderinger av rømningsveier. 2012: Kongens gate 60, Junkerveien 49, Bodø Rådhus, 2013: Saltstraumen barnehage, Skaug skole, Saltvern Barneskole, Bodø Dagsenter. 2014: Stadiontunet sykehjem, Stordalshallen, Tverlandet skole og idrettshall. Ansvar 9238 Oppgradering av El-anlegg Oppstart Har vært videreført med 2 mill (3 mill 2010/11) hvert år etter dette ut fra nødvendige behov.oppgradering av elanleggene består i utskifting/oppgradering av hovedtavler og fordelere. Oppgradering av installasjon i henhold til forskriftskrav. Typisk eks. Etablering av jording der dette mangler. Stort behov for oppgradering Følgende bygg oppgraderes: Saltvern skole, Alstad ungdomsskole, Hunstad ungdomsskole, Mørkvedmarka skole, Tverlandet skole 2012 Følgende bygg oppgraderes: Saltvern skole, Veksthuset, Volden sykehjem, Misvær adm bygg, Østbyen skole, Støver skole, Helligvær skole og Saltstraumen skole 2013 Følgende bygg oppgraderes: Bodø Rådhus, Bodø bydrift verksted og lager, Gartneriet, Stadiontunet, Symra dagsenter, Tverlandet bo & servicesenter,furumoen helsesenter og Landegode skole 2014 Følgende bygg oppgraderes: Bodø byggservice verksted, Bodø dagsenter, Herredshuset, Rønvik helsestasjon, Rønvik legesenter,rønvik vel,speiderveien 4 og Stordalshallen Ansvar 9243 Rehabelitering av sanitæranlegg: 2010 Bankgata skole, Skaug skole og Rønvik skole 2011 Hunstad u.skole, Hunstad b.skole, Helligvær skole, Kjerringøy skole, Alstad u.skole, Tverlandet skole og Løpsmark skole 10

11 Finansieringen må være på plass. Det blir viktig å investere i tekniske energisparesystemer i årene fremover. 11

12 Planlagt vedlikehold i skolene Fremdeles er en del av skolene i Bodø kommune innenfor tilstandsgrad 2. Etterslepet ligger i fasaderehabilitering (overflatebehandling, maling) og omtekking av tak. Generelt er også innvendige overflater slitt og trenger oppussing. Med bakgrunn i dette er toalettene i skolene et av satsningsområdene og skal være rehabilitert innen utgangen av Det er fremdeles behov for større areal for å ivareta lærernes arbeidsplasser. De fleste enheter er ivaretatt og oppgradert med hensyn til luftbehandlingsanlegg og behov for undervisningsareal. «Sørfløya», på Bankgata skole, er av en slik bygningsmessig standard og tilstand at skoledrift bør avvikles. Alstad barneskole omtekking av taket. 12

13 Tabellen under og de påfølgende to sider viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for skolene i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Alstad barneskole: Reasfaltering av skolegård Oppussing av garderober og dusjer i kjeller Korridor mellom gammelskolen og Alstad ungdomsskole Utskifting av 4stk brannskap Skifting av belegg Dører til tilfluktsrom fra basseng repareres. Karm slipes og rustbehandles Bankgt.ungdomsskole Rep. av lysgrav Lekkasje på 6stk vinduer mot vest hovedfløy Rømningsvei,Etablere rømningsvei fra teknisk rom Branntetting av dekke mellom tavlerom/fyrrom Grønnåsen skole Maling av karnapper Ståldragere må mønjes Helligvær skole 8 stk. vasker m.stjernebatteri, flere fungerer dårlig,må skiftes Magnet til branndør,sløydavd.,må flyttes Utvendig maling inkl vinduer Hunstad barneskole Stabelmur mellom ballplass,lekeplass og vei Ballplass sikres mot Hunstadringen Innvendig hovedtrapp nedslitt. (epoxy) Balansering av ventilasjonsanlegg gammel skole Hunstad kultursenter: Hunstad u.skole Oppussing av basseng,fuging av basseng,skifting av skadde fliser Oppussing av jentegarderobe Kjerringøy skole Etablere avtrekk fra fyrrom og basseng Nytt taktekke over inngangsparti idrettsbygg Idrettsbygg: Utskifting/reperasjon av bordkledning og utskifting av vindu mot sør Landegode skole Utv maling inkl vinduer Matjord må etterfylles i grøfter og søkk på utearealet Gulvet i dusjene i garderobene heller feil vei. Vann renner inn i Løpsmark skole. Belysning skolegård. To master a 8 m med 4 stk armatur Misvær skole Svømmehallen. Utskifting takrenner/nedløp Svømmehallen. Avløp fra renne under tilfluktsromdør i bassenghall sjekkes. Rustbehandles Svømmehallen. Fuktskader vinduer bassenghall. Utskiftes eller gjenlegges Mørkvedmarka skole Hus 1: Montering av lysmaster med 8 armaturer Hus 1.Vanninntak: Utskifting av innsnevring på kobling av vann. Elvestadrør Hus 6: Skade på utvendig mur Hus 5 Skade på utvendige plater Rønvik skole Utskifting av ovner 1 etg gammelskolen Saltstraumen skole Adkomst helsebygg: Reperasjon av vei, ca 70 lm Maling utvendige vinduer. Gjelder generelt Kabelbruer under himling i korridorer er stedvis skadet og trenger reparasjon/utskifting. Tas i flere etapper

14 Fortsettelse fra forrige side. Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Oppretting skjevt gulv i garderobe Flatt tak overs svømmehall, sluk ligger for høyt. Gir kondensproblemer. Sluk senkes? Må befares nærmere Dusjrom. Avrette fall mot sluk. Nytt belegg vegger og gulv Vannansamling på asfalt utenfor SFO og Nærmiljøkontoret,kommer ned bakken, en sluk må kobles på anlegget ute. Skaug skole Utvendig maling av hele bygningsmassen Skifte takplater på lebygg (Reklamasjon) Nøkkelsystem, må gjennomgåes Fjerne asbest i trapp Gymfløy:Utskifting av eternittak, montering snøfangere og nye beslag vindskibord Skjerstad oppv.senter Klokkergården. Utskifting 11 stk. vinduer Støver skole Ny lysmast ved stoppeplass for skolebuss Tavlebelysning,montering av tavlebelysing i rom nr.9 klubblokale Tverlandet skole Bygging av takoverbygg nødutgang, på grunn av snøproblem Utskifting av gulvbelegg i koridor sløyd/skolekjøkken. Skifting av gulvbelegg generellt, Snorre har oversikt. Brannpålegg svømmehall: Det monteres ny tofløyet, EI 60 S dør i vestibyle. Den gamle er ødelagt Utvendig maling,hele skolen Utskifting av golvbelegg etter oppussing av tidligere lærerrom Østbyen skole Papp utvendig tak 2 etg er slitt og fått en del små Utskifting av panelovner Fasadeplater skadet over inngangsparti øst Dusjer i jentegarderobe begynner å bli slitt på veggoverflat der det ikke fliser Alstad ungdomsskole Rep. av trappetårn Hunstad barneskole Byggningsmessig vurdering. Stifter på steniplater ruster. Beising utvendig trengs. 2 stk. aluminiumsdører er nedslitt, bør skiftes Barneskolen: Lydisolering av ventilasjonssjakt i rom Fasader. Reperasjon av sprekker og rustutslag i betong Reperasjon/utskifting av innvendige himlinger Gulvbelegg i gymsalen skiftes.ca 200m² Hunstad kultursenter og ungdomsskole Utskifting av belegg Utvendig maling av fløy C og fløy D Kjerringøy skole Isolering loft Løpsmark skole. Utvendig maling alle bygg Misvær skole Svømmehallen. Ny taktekking leskur Mørkvedmarka skole Hus 5:Skader på alle vindu, beslag løsner/fjernes.beslaget må omarbeides slik at det tetter, og festes skikkelig Hus 5 Skade på utvendige plater,utskifting av skadde plater (Frontex) Hus bibeliotek. Vinduer må skiftes 4 stk Hus 4:Utskifting av ventilator på kjøkken Hus 5:Paviljongen,Utskifting av 2stk ventilatorer Hus 5:Ventilatorer,Utskifting av 4 stk ventilatorer skolekjøkken Hus 2,3,4,5,6 6 stk utvendige biinngangsdører skiftes

15 Fortsettelse fra forrige side. Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Hus 5: Kjøkken, Utskifting av kjøkkeninnredning Hus 5:Utskifting av 3 stk innvendige dører. 16 x 21M tofløyet EI 30 + dør inn til skolekjøkken skal være lyddør. Hus 5: Maling av vinduer, ca 25 stk. 1.0 * 1, Saltstraumen skole Svømmehallen. Nye vinduer Generelt gjelder at innvendige dører er nedslitte. Skiftes Himlingsplater (Rockwool dekor) Vedlikehold/utskifting. Gjelder ganger og klasserom. Tas i flere etapper. Alstad barneskole: Gymsal: Nytt gulvdekke Himlingsplater i korridorer må oppgraderes i forbindelse med lekkasje Etterfesting av fasadeplater. Skrus med syrefaste skruer.gjelder hele bygget Tette og isolere mot oppbygd takverk Oppussing forgang garderobe i kjeller. (Mont. veggpanel). Akustikkproblemer Alstad ungdomsskole Utskifting golvbelegg Bankgt.ungdomsskole Asfaltering.Rette av og asfaltere mot nord Maling av vegger og tak i tegnesal Hovedfløy: Akkustisk behandling av trapperom og korridor Brannalarm anlegg holder ikke mål i henhold til REN Garderobeanlegg gymsal må oppgraderes til dagens standard Manglende røykventilasjon av trapperom Brannoppdatering av søppelskur Tak innkassing kjeramikkrom Landegode skole Omlegging av skifertak, montering snøfangere og nye beslag vindskibord Alstad barneskole: Utskifting av gulvbelegg Alstad ungdomsskole Nytt taktekke Oppgradering av ventilasjonsanlegg Kjerringøy skole Drenering av uteområde lekeplass og fotballøkke Oppussing av 4 stk klasserom i hovedfløy Oppussing kjøkken og toalett personalrom Landegode skole Innv.oppussing av lilleskole, unntatt bad og sløyd. Rep. av gulvbelegg etter utskifting til branndører. Vinylbelegg. Løding b.skole: Løding b.skole Slitt golvbelegg i trapp + repos Saltvern skole Utskifting av takvinduer Utskifting av alle vinduer i E-fløy. Aventer byggets fremtid Støver skole Panelovner.6 stk panelovner må skiftes da overflatetemperaturen er for høy Golvbelegg i gang utenfor sløydsal Golvbelegg sløydsal Ny dør gang gymsal Ny dør til gymsal Dør hovedinngang skiftes, til bredde 1100mm. Påmonteres aut. åpner Nye golvbelegg etter prioriteringsliste fra skolen Utskifting av taktekke Ny dør inn til klubblokale Sum

16 Planlagt vedlikehold i barnehager Det er tilnærmet full barnehagedekning i Bodø kommune og de fleste barnehagene er oppgradert og i rimelig bra stand. Unntak er Årnesveien barnehage. Dette er en brakkerigg som gjennom 30 år har vært flikket på, og er nå av en slik bygningsmessig standard og tilstand at barnehagedrift i løpet av noen år bør avvikles. Bodøsjøen barnehage, avdeling Tiriltoppen er i samme kategori. Det vil da være behov for å erstatte plassene i de nevnte bygningene. De øvrige enhetene er bra ivaretatt og oppgradert med hensyn til luftbehandlingsanlegg og areal ut fra det pedagogiske behov. Etterslepet ligger i fasaderehabilitering [overflatebehandling, maling) og omtekking av tak. Eiendomsnavn Beskrivelse av tiltak Asphaugen barnehage Utvendig maling av barnehage gammel del Bodøsjøen barnehage Ventilasjonsanlegg må ha en gjenomgang og vurder skifting Lekeskur trenger oppgradering og ny dør Det må monteres et nytt brannskap Engmark barnehage Utbygging,utvidelse av 2 stk garderober Utskifting av vindu avdeling rødkløveren 11 x 12M. Gymrom 11 x 12M. Lekerom skogsstjerna 11 x 12M og 6 x 6M Utvendig malearbeid: Behandling av vegger, takutspring, vindskier og vinduer/dører med 2-to strøk Drygolin oljemaling. Ca 352 m² a kr 550 Hunstad barnehage Reparasjon av utvendig rampe mot øst Reparasjon av platting mot sør (hovedinngang) Utvendig maling av vognskur Drenering rund bygget må opp å skiftes. Det står fukt under hele Løding barnehage Montering av skyvedør mellom Tørris og garderobe Utvidelse av rampe,inngangsrampe er for smal,denne må utvides Ny varmtvannstank medfører mye is på taket og i takrennen. Isol. av eksist. avtrekkskanaler på kvist mot nord, utgår. Varmepumpe montert Endel bordkledning har råteskade og må skiftes Messiosen barnehage Ny kjøkkeninnredning Det bør støpes golv i vognskur Maling av vegge voksentoalett Utvendig maling av barnehagen Takrenner oppgraderes/skiftes Utvidelse av personalgarderobe Ny ytterdør 10 x 21M L avdeling tussebo

17 Tabellen under viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for barnehagene i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn Beskrivelse av tiltak Mørkvedmarka bhg. Fast dekke i vognskuret for å hindre støv Heve taket/hjørnet på vognskuret Bedre belysning på uteområdet, Ny mast med "sirkelbelysning" Saltstraumen barnehage Nytt søppelskur Omtekking av tak. Eks.takstein benyttes. Nye pipebelag, 2 stk Reparasjon/utskifting defekte taknedløp Vestbyen barnehage Gjerde: Rep. Maling Vinduer skiftes, ferdigmalt fra leverandør Panelovner.6 stk panelovner må skiftes da overflatetemperaturen er for høy Bodøsjøen barnehage Gulvbelegg på knerten må skiftes 22m² Maurtua barnehage Flikking av dørkarmer Utskifting av ytterdører: Hovedinngangsdør 10 x 21M R,Rømningsdør ut fra kjøkken 8 x 21M L Utskifting av innvendige dører,dør mellom leserom og Snoopy 9 *11 M og dør mellom leserom og knøttene 9 x 21M L Ny himling,monteres på avdelingknøttene,snoopy,soverom,dukkerom,garderobe og leserom Rør på vegger på toaletter innkasses Gulvbelegg på avdeling Snoopy må skiftes 58,7m² Reparasjon eller utskifting av 2 stk skyvedørsvegger Messiosen barnehage Sjekke tak, skifte ut knust stein Panel i rømningsveier behandles med brannhemmende lakk Saltstraumen barnehage Utskifting del av gjerde, Tregjerde, stående trykkimpregnert, lengde 73 m Fuktvandring/saltutslag. Oppgraving,drenering, grunnmurspapp,duk,pukk og drenerende masse Innvendig panel oppsprukket i tre rom. (etter storm) Demontering og ny paneling, eventuelt gipsplatekledning og malt glassfiber/ miljøtapet. Reparasjon saltutslag/fuktvandring gulv kjellervegg nord, innvendig, samt oppussing av hele korridor. Oppussing av korridor i kjeller Støy/trinnlyd fra aggregat. Etablere bedre opplagring Nytt gulvbelegg kontor og korridor 1. etg. 57m² Montere snøfangere over hovedinngang. 2 rekker a` 4m Bodøsjøen barnehage Utskifting av gjerde Leif Aunes vei's barnehage Utvendig malearbeid: Behandling av vegger, takutspring, vindskier og dører med 2-to strøk Drygolin oljemaling. Ca 285 m² a kr 550 Skivik barnehage Utskifting gulvbelegg generellt,kan tas over 3 år våtrom/stellerom oppgraderes og pusses opp i forhold til hygiene og renhold (usikker på om dette blir eier eller leier). Bodøsjøen barnehage Maling av vinduer innvendig Vann lekkasje i 3stk vinduer ved ekstremvær Hunstad barnehage Innvendige dører må skiftes Maurtua barnehage Utvendig malearbeid: Behandling av vegger, takutspring, vindskier og vinduer/dører med 2-to strøk Drygolin oljemaling. Ca 322 m² a kr 550 Sum

18 Planlagt vedlikehold av helsebygg Sykehjemmene er generelt god i stand. I perioden er det bygget om lag m 2 nye sykehjem/helseinstitusjoner. I samme periode er ett bygg på om lag m 2 faset ut (Bodin Sykehjem). Ved de mindre enhetene, Bodø dagsenter, Junkerveien 49 og Rønvik legesenter ble det gjennomført nødvendige tiltak I 2011 vil det bli utført tiltak i Gamle Riksvei 18 for vedr. inneklima. Tverlandet bo- og servicesenter og Vollsletta sykehjem blir også gjenstand for tiltak. «Villa Vekst» Psykiatrisk dagsenter arran gerer ulike aktiviteter for innbyggere med psykiske lidelser i alderen år. Tabellen under og på neste side viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for helsebygg i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Alstad helsebygg: Nytt brannskap Bodin sykehjem Drifting av bygget i påvente av avhending/annen bruk, Alle kostnader inkl støm,komm avgifter etc Junkervn 49 Generellt vedlikehold Kapitalkostnader Grunnmurspapp er slitt løs Utskifting av punkterte vinduer i inngangsparti Mørkved sykehjem Lekkasje fra balkonger 1A og 1B Rømningsveier,Det bygges tak over rømningsveier 3stk Golvbelegg utenfor heis i underetg. er slitt.det må monteres et beslag overgang mellom heis og korridor. Utvendige beslag i underkant av vindu mangler flere plasser Skader på utvendig puss Ventilasjonsanlegg snøfelle for liten.ugunstig plassering av takhatter og Rønvik legesenter Grunnmur trenges å flikkes å males Utvendig maling, samt utskifting av en del råtten bordkledning Etablere lufting ringmur Stadiontunet sykehjem Utskifting av en del gulvbelegg i korridor sør og vestfløy i 2 og 3 etg Symra dagsenter Utvendig maling av panel og grunnmur. En del kledning må skiftes Innvendig vedlikehold vegger, tak gulv. oppusses,maling skifte ut ødelagte takplater, etc."

19 Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Tverlandet B&S senter FELLES Bod for elektriske rullestoler.det bygges utvendig bod for elektriske rullestoler eventuelt omdisponere bårerom. Bodø dagsenter Utvendig malearbeid,hovedhus: Kjellermur: 2-to strøk murmaling. Ca 25 m² a kr Utvendig malearbeid,hovedhus: Behandling av vegger, takutspring, vindskier og vinduer/dører med 2-to strøk Drygolin oljemaling. Ca 295 m² a kr Utvendig malearbeid,garasje: : Behandling av vegger, takutspring, vindskier og vinduer/dører med 2-to strøk Drygolin oljemaling. Ca 75 m² a kr 350 Furumoen helsesenter Elvebakken. Generelt maling under takutspring To-fløyet dør hovedinngang underetg. Elvebakken gammel og nedslitt Underetg. Elvebakken. Dører i korridor nedslitte. Gjelder 16 stk Elvebakken. Sårflikk og maling trapperom Elvebakken. Trapperom til 1. etg. Lydhimling slitt og hullet Stue vis a vis kjøkken 1. etg. Elvebakken. Skinne i himling etter fjernes Mellomgang til Fløya. Slitt gulvbelegg. Fjerning belegg, flytesparkling og nytt belegg. 22 m² Elvebakken. 2 stk. dører kjøkken skiftes Nisje/sofakrok korridor 1. etg. Elvebk. Bolter etter radiator fjernes. Røroppl. til radiator innkasses WC i. etg. Elvebakken, rom 157. Flikk og maling vegg rundt rørgjennomføringer To-fløyet dør mot usprinklet areal underetg. Skiftes til EI30-dør Utvendig sluk/sandfanf ved inngang hjemmetjenesten monteres varmekabel Feil på termostater gulvvarme bad. 11 rom Elvebakken og 3 rom Fløya Skilting parkering. Hovedatkomst blokkeres av parkerte biler Innkjøp av manglende takstige Gamle og dårlige lysarmaturer stue 1. etg. Elvebakken. 12 stk Lagerbygg. Ikke innlagt strøm. Lysarmaturer og kontakter Vinduer Elvebakken nordfasade trenger utvendig beising. 40 stk Fasade nord, underetg. Utvendig maling mur kontor vaktmester Hernesveien 35. Utskifting av 3 stk ytterdører Junkervn 49 Omtekking tak Tverlandet B&S senter FELLES Dårlig inneldima. Vekslende temperatur i Løding sykehjem og i Sørgjerdet bokollektiv.tiltak: Kompensere for senket temperatur i nybygget med panelovner Skifte av lysarmaturer C-blokk 2. etg. Gammel blokk Lyddemping av himling stuer, Løding og Sørgjerde Manglende ventilasjon i korridor avd. Sørgjerde Lysarmaturer i 2 etg.c blokk bør skiftes Volden sykehjem Behandling av eternittplater ved hovedinngang og eventuelt andre steder på bygget Rehabilitering, utbedring av kjøkken Oppussing/maling av vegger over vindu mot øst etter lekasje fra tak Hernesveien 35. Resterende oppussing av kjeller Furumoen helsesenter Montering 2 rekker 2-rørs snøfangere tak over inngang hjemmetjenesten + inngang Junkervn 49 Gulvbelegg i korridor 1etg bør skiftes Sikringsskap på beboerdelen trenger oppgradering Det elektriske anlegget oppgraderes, ikke jordet Gulv i kjeller bør flikkes og males Gulvbelegg på beboerrom må skiftes. En del rom gjenstår Vegger i korridor 2etg bør pusses og males Sum

20 Planlagt vedlikehold av administrasjonsbygg Administrasjonsbyggene i Bodø kommune bærer preg av slitasje. Spesielt gjelder dette Rådhuset og Herredshuset, hvor det helt siden byggingen på slutten av 50-tallet bare har vært gjennomført de mest nødvendige tiltak. Det mest presserende ved både Rådhuset og Herredshuset er kvaliteten på inneklimaet. Det er stort behov for å få på plass ventilasjonsanlegg i begge disse byggene. De innvendige nødvendige rehabiliteringsbehov er med andre ord omfattende. Tak og fasade Også takene på begge disse byggene må omtekkes. Behovet for utbedringer av fasader er også stort, spesielt på Herredshuset. For lave bevilgninger I budsjett 2011 og økonomiplanen ( ) er det satt av årlige bevilgninger til Bodø Rådhus og Herredshuset. Dette er på langt nær nok til å kunne nå målet om en tilstandsgrad på 1 for administrasjonsbyggene i løpet av planperioden. Eiendomskontoret er i gang med å utarbeide en samlet utredning over kommunens behov for administrasjonslokaler, og forslag til fremtidige løsninger som vil bli fremmet for politisk behandling i løpet av Dronningens gate 15 huser deler av kommunens administrasjon. 20

21 Tabellen under viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for administrasjonsbygg i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Fasade bibliotek gavelvegg overflatebehandles,en del armering ligger pr.d.d fri og ruster Herredshuset Skifte gulbelegg i kantinekjøkken ASBEST Dronningens gt 15 Utskifting dør personalinngang Oppgraving og reperasjon av drenering Herredshuset Sikring tak, omlegging, ny innfesting av takstein Torvgata 27.Etablererhuset Smøring av papptak Justering av vinduer Utsk. av pakkninger i innadslående vinduer Utbedring av utvendige trapper Herredshuset Utskifting av gulvbelegg, generellt Fasaderehabelitering Misvær Adm.bygg,Blokk B Renovering nord-fasade med nye vinduer, ny vindsperre og ny kledning.kostnad grovt kalkulert Maling/oppussing vegger og himling i korridor Generelt: Kontorer har behov for oppussing. Gjelder spesielt de kontorene som nå ikke eri bruk Bodø Rådhus Biblioteket: Nedslissing av varmekabler i trapp gjelder repo foran inngangsdør" Biblioteket: Utskifting av låssystem til dør mot bakgård Sikring tak, omlegging, ny innfesting av takstein Sum

22 Planlagt vedlikehold av andre bygg Vedlikeholdsbehovet på øvrige bygg i Bodø kommune er omfattende. Verst stilt er Bodø brannstasjon hvor både avløpssystem og rørføringer for vannbåren varme er overmodent. Brannstasjonen er for øvrig i en slik stand både funksjonsmessig og bygningsmessig at dens fremtid vurderes. Også i Bodø kulturhus (tidligere Aspåsen skole) er det behov for vedlikeholdsinnsats i kommende år, spesielt på tak og fasader. Løp Hovedgård Tabellen under viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for andre bygg i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Bodø svømmehall Drifting av bygget i påvente av avhending/annen bruk, Alle kostnader inkl.strøm moms,avgifter etc Fram kino Generellt vedlikehold: Overfører til Glasshusportalen pr kvartal til drift og vedlikehold når motatt faktura. Fylkesmannsboligen Årlig vedlikehold Bodø brannstasjon Montering av ekstra port i "kald garasje."

23 Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Geitvågen camping Avløpsystem fra servicebygg ved kafe Hellevik (gml.sk) Hovedfasade vestvegg. Utskifting del av kledning. Skraping og maling Oppussing etter demontering radiatorer. Braketter fjernes/maling Inngangspartiet trenger oppussing Skifting av vinduer Oppgradering av el anlegge etter pålegg fra tilsyn Kjøkken 2. etg. Tetting rundt avtrekk fra ventilator Geitvågen camping Generellt vedlikehold Gimle fritidslokale Montere utvendig trapp rømningsvei Golvbelegg,Utskifting av golvbelegg speilsal 45m² Maling av sprinkelrør Ventilasjonsanlegg Godøynes sk.museum Stålpipe som innsats i den gamle pipa Knaplund(gml.sk) Byggn.messig vurdering.demontering og remontering av taktekke. (stein) Nye takrenner og nedløp Misvær brannstasjon Utvendig maling av bygg Avtrekksvifte bør monteres i vognhall. (I tillegg til eksosavsug) Bodø brannstasjon Oppgradering av toalettrom i 1.etg. og korridor i kjeller Utvendige vegger: Steniplater. Gror over med mose. Påføres soppdrepende middel Utv.:Igjenfylling av lysgrav mot Dr. gt Vognhall:Montering av avfuktningsanlegg Elekrisk anlegg fornyes./oppdatering Utskifting av avløpsrør i bygget Sliping/lakking av gulv i gymsal, for øvrig generrell oppussing Bodø Bydrift Montering av luftspjell i kompressorrom og lydfelle i vifte Isolering av sørvegg Verkstedsporter, 2.stk.: Skiftes Nedsenking av lysarmatur Utskifting av varmovner Fylkesmannsboligen Skifte resterende vindu 1. Etg og loft Skifte alle kjellervindu Ny altandør Knaplund(gml.sk) Nye gulvplater og belegg museumsdelen stk ytterdør (biingang)restaureres i gammel stil.1 stk. vernedør montert Stordalen garderobe. Takrenner og gesims oppradering Stordalshallen Omtekking av tak på hall ca 800 m² Teglvegger østvegg kles m. steniplater Sum

24 Boliger Høsten 2010 ble boligforvaltningen i Bodø kommune omorganisert fra å være en seksjon i eiendomskontoret til et boligkontor organisert i HS adelingen. Kontoret disponerer om lag 800 boliger for utleie. Av disse tilhører vel 400 Bodø kommunale boligstiftelse (BKBS) og vel 280 kommunalt eide leiegårder (BKL). Totalt bruttoareal for disse er ca m 2. Øvrige boliger er borettslagsleiligheter og boliger innleid fra Bodø boligbyggelag eller private utleiere. Borettslagene har ansvar for utvendig vedlikehold mens private har ansvar for vedlikehold både utvendig og innvendig. I tillegg til boligene, omfatter utleieporteføljen også et 20-talls kontorer, baser for Helse- og sosialavdelingen og lignende. Fast vedlikehold: Omfatter utvendig vedlikehold for leiligheter tilhørende BKBS og BKL. Utvendig maling utføres mest effektivt ved at det påføres ett strøk maling hvert 5 7 år. Ved lengre tidsintervaller vil det ofte være behov for skraping og maling med to strøk samt eventuelt skifte av bordkledning. Øvrig vedlikehold omfatter bl.a. skifte av utvendige tak, dreneringsarbeider samt skifte av tak og veggkledning hvor asbestholdige materialer kan finnes. En del borettslag forutsetter at andelseierne selv maler utvendig. I slike tilfeller får Eiendomskontoret arbeidet utført av firma etter anbud. Årlig erfaringskostnad er ført under «faste avtaler». Løpende vedlikehold: Størstedelen av budsjettet benyttes til istandsetting av leiligheter etter utflytting. Det er ønskelig å pusse opp leiligheter etter 8 10 års botid. På grunn av lave budsjetter kan dette bare gjøres når det av helsemessige årsaker er nødvendig. Stadig dårligere innvendig standard betyr dyrere oppussing senere og hyppigere klager fra leiere nå. Vedlikeholdsplanen: Kostnadene er oppgitt i 2010-priser og er basert på erfaringstall og skjønn. Etter implementering av nytt FDV-system, er det behov for en gjennomgang med registrering av arealer og fastsetting av vedlikeholdsstatus. Som ved forrige oppdatering av vedlikeholdsplanen, viser også denne et betydelig etterslep. Vedr. løpende vedlikehold, er det foretatt en nærmere vurdering av alle leilighetene for å komme fram til en begrunnet oversikt over vedlikeholdsbehovet. Med utgangspunkt i budsjettforslag for 2010, dekker dette oppussing av de i gjennomsnitt 165 leiligheter som flyttes ut hvert år. I tillegg kan det avsettes kr ,- til akutt vedlikehold og kr ,- til dekning av materialer til vedlikehold. Registrert behov for totaloppussing av 88 gjennomgangsboliger og 68 eldre-/omsorgs- og PUH-boliger á kr i planperioden, er det ikke budsjettdekning for og settes derfor som etterslep. (23,4 mill. kr.) Det vil være urimelig å belaste dagens beboere for manglende vedlikehold over mange år, og etterslepet bør derfor vurderes dekket ved spesiell bevilgning til boligdriften. Omfattende brannoppdateringer foretas fortløpende, blant annet etablering av rømningsveier. 24

25 Tabellen under og på neste side viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for boliger i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Etterslep Bjørndalslia/-Bjørndalsslynga Nye tak (opplektet, profilerte plater el tilsv) Breivikveien 12 Isolering, nye vinduer. Totalt , men er dekket gjennom låneopptak Utvendig maling inkl vinduer Djupmyra 8 14/Smålia 1 7 Utvendig maling Måsheia 4 Skrape/male bordkledning og vinduer Lagårdveien 66 Nytt tak (opplektet, profilerte plater el tilsv) Anton Gisle Johnsons vei 12 Skifte bordkledning + 1 strøk utvendig maling Grindveien Utvendig maling Høglia Utvendig maling Kongens gate 16 Utvendig maling + skifte avløpsledning (50.000,-?) Kongsdatterveien/Smørbukkveien Utvendig maling Lagårdveien 66 Nytt tak (opplektet, profilerte plater el tilsv) Straumbo, hus hus Male vinduer og verandaer + 1 strøk maling på yttervegg Vollsletta Utvendig maling inkl vinduer Dronningens gate 98 Utvendig maling Dr.gt. 100/Kongens gate Utvendig maling Garnveien 6 12 (4 hus) Utvendig maling Kongens gate 14 Utvendig maling Kongens gate 60 Utvendig maling Lillevollen Utvendig maling Lurtindveien 6 Utvendig maling Prinsens gate 151 Male vinduer Ramnflogveien hus Sjekke og eventuelt male/skifte vinduer Rønvikveien 11 A I 3 hus Skrape/male vinduer og verandaer Straumbo, hybler/service Utvendig maling inkl. vinduer Vollveien 26 Utvendig maling

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2012 2015 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2012 2015 Skoler Barnehager

Detaljer

PS 12/27 Referatsaker

PS 12/27 Referatsaker PS 12/27 Referatsaker Side 102 Tjenestebygg, Eiendomskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.02.2012 8538/2012 2011/1381 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/1 Formannskapet 22.02.2012

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2013 2016 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2013 2016 Skoler Barnehager

Detaljer

Referatsak - Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Referatsak - Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tjenestebygg, Eiendomskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.02.2013 12153/13 2011/1381 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/2 Formannskapet 06.03.2013 Referatsak - Tiltaksplan

Detaljer

1982 barneskole,idrett Skolebygg OK Skaug skole Skaug skole,hovedbygg 1932 og 1964

1982 barneskole,idrett Skolebygg OK Skaug skole Skaug skole,hovedbygg 1932 og 1964 Eiendomsoversikt Bodø kommune, 2014 Kilde: eiendomskontoret Gruppenavn Avdeling Eiendomsnavn BTA Bygningsnavn Byggeår Andre merknader Administrasjonsbygg SA Bodø Rådhus 5 788 Bodø Rådhus 1956 Administrasjonsbygg

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017 Innhold 3 4 5 6 8 13 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2014 2017 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2014 2017 Skoler Barnehager

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Formannskapet. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste: Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Formannskapet. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste: Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 11.02.2009 Tidspunkt: 15:30 16:30 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Marianne

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status %-vis ferdig SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole Maling av panel,

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Gjeninnført tiltak for AN01 og AN02 på best fra RK Bevegelse siden sist møte Byggnavn/oppgave J F

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom kr kr kr kr Steinkjer sykeheim Punktavsug medisinrom kr

Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom kr kr kr kr Steinkjer sykeheim Punktavsug medisinrom kr TILTAKSPLAN VEDLIKEHOLD 2015 - ENHET EIENDOM - REVIDERT 19.10.2015 Måned Sted Vedlikeholdsoppgave Status Pri kostnader Merknad Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom 2015 1 kr 20 000 kr 10 000 kr

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/2876-1 Arkiv: 440 A2 Sakbeh.: Marianne Berge Sakstittel: HMS - UTBEDRING/VEDLIKEHOLD BARNEHAGER OG SKOLER 2007

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/2876-1 Arkiv: 440 A2 Sakbeh.: Marianne Berge Sakstittel: HMS - UTBEDRING/VEDLIKEHOLD BARNEHAGER OG SKOLER 2007 Saksfremlegg Saksnr.: 07/2876-1 Arkiv: 440 A2 Sakbeh.: Marianne Berge Sakstittel: HMS - UTBEDRING/VEDLIKEHOLD BARNEHAGER OG SKOLER 2007 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Hvorfor er godt vedlikehold viktig? Bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø Langsiktig bedre økonomi for kommunene Bedre omdømme for

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER. Tiltaksplan 2010

VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER. Tiltaksplan 2010 VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER Tiltaksplan 2010 3. februar 2010 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Forslag til vedlikeholdstiltak... 5 Vedlegg 1: Oversikt over nødvendige vedlikeholdstiltak i

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2011-2015 - 1 - Innhold 1 Innledning...3 2 Store verdier stort ansvar...4 3 Status for vedlikeholdet...7 4 Skoler...8 5 Barnehager...8 6 Helsebygg og helsesentre...9

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammensbadet Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

Vedlikehold- og utviklingsoppgaver 2016

Vedlikehold- og utviklingsoppgaver 2016 Vedlikehold- og utviklingsoppgaver 2016 Fjuk skole Oppgradering og HC tilpassing av garderobe og dusjanlegg. Eksisterende arealer til toaletter og lærergarderobe bygges om og noe tilpassing av dusje- og

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 13/200 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.02.2013 SAK 05/13: VEDLIKEHOLDSPLAN 2013 Innstilling til: Styret

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 03/15 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/49 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.2.2014 SAK 03/15: VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 Innstilling til: Styret

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 04/16 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/9159 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.2.2016 SAK 04/16: VEDLIKEHOLDSPLAN 2016 Innstilling til: Styret

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål Etterslep på kommunale bygg i Gildeskål kommune Status og etterslep på bygg pr. 1.09. 2014 Sandhornøy Skole Sørarnøy Skole Sørarnøy Barnehage GIBOS Rådhuset Nygårdsjøen eldresenter Sandhornøy eldresenter

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Slik har vi gjort det

Slik har vi gjort det Slik har vi gjort det Erik Mathiassen, eiendomssjef Nedre Eiker kommune Nøkkeltall for kommunen Eiendomsmasse, ca 100.000 kvadratmeter Ca 24.000 innbyggere 4,2 kvadratmeter per innbygger Nøkkeltall forts.

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Styret har siden høsten 2010 hatt på dagsorden oppussing av gården. Dette arbeidet ble lagt på is da Brann- og redningsetaten (BRE) våren

Detaljer

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 Bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Rapporten Tilstandsanalyse

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune

Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune Organisering av Bygg & Vedlikeholdsavdelingen Budsjettposter til Bygg & Vedlikeholdsavdelingen Oversikt over de enkelte typer bygninger Teknisk

Detaljer

Viktige vedlikeholdsprosjekter Beboermøte 3. juni 2013

Viktige vedlikeholdsprosjekter Beboermøte 3. juni 2013 * Viktige vedlikeholdsprosjekter 2013-2023 * Vedlikehold - prinsipper Vedlikehold og økonomi er styrets viktigste oppgaver Styret er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre nødvendig vedlikehold Styret

Detaljer

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres.

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres. Bydel Østensjø - vedlikeholdsbehov i bydelens kommunale barnehager. Oversikt over styrernes vurderinger av nødvendig innvendig og utvendig vedlikehold i barnehager der OBY er ansvarlig for bygget. Bakkehavn

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009 Konnerud skole Børresen skole Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2009 Drammensbadet Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS Vedlikeholds- og finansieringsplan Solvang Park AS 05.01.2017 Agenda Oversikt vedlikeholdsplanen Piperenovering Brannverntiltak Avløp og drenering Fasade og trapperom Finansieringsløsning Viktige lenker

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010 ... Taksering av Bolig og Næringsbygg Skadetakst og Skjønn Byggeplasskontroll Kvalitetssikring Befaringsprotokoll fra overtakelse ------------, Oslo Generelle opplysninger: Oppdragsgiver: Eiendommens adresse:

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering.

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2007/9961-29 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse år 2012. Plan for HMS. Utvalg

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

Løsningsforslag 1. løsningforslag 1 og 3 er å regne som en hovedombyggning ifølge skriv fra Bodø Kommune

Løsningsforslag 1. løsningforslag 1 og 3 er å regne som en hovedombyggning ifølge skriv fra Bodø Kommune hjem Løsningsforslag 1 Nytt Tak må etableres med tykkere isolasjon ny ventilasjon etableres nye fasader med tykkere isolasjon nye vinduer. Fasader nye dører. Fasader nye verandadører. Fasader nye inngangsparti

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg

Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg Eksempler fra NAAF-prosjekter i Nord-Fron- og Bærum kommune 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres.

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Kapittel : Usorterte tiltak 1000: Eksempeltiltak for momskompensasjon Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Det er tatt utgangspunkt i et tiltak

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012 Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012 Børresen skole Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI... 3 1.3 VEDLIKEHOLD

Detaljer

Ekstra statsmidler/st.prp. nr. 37 - vedlikehold og rehabilitering. Tjenesteramme 2002

Ekstra statsmidler/st.prp. nr. 37 - vedlikehold og rehabilitering. Tjenesteramme 2002 Ekstra statsmidler/st.prp. nr. 37 - vedlikehold og rehabilitering Tjenesteramme 2002 Tiltak Estimat, kr Prioritet Sum pri 1 Sum pri 2-3 Generelt Generelt bygg Utskifting av US-Master styrings-pc'er for

Detaljer

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET.

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. I HMS-planen for 2007 ble det satt opp to oppgaver angående Herredshuset, oppgradering av huset og trivselstiltak innen huset. Tiltakene skulle være felles for PBOM og Landbruk.

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås Oppgradering Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås 1 Oppgradering hva er det? Noen vanlige uttrykk Rehabilitering sette i stand uten å endre Restaurering tilbakeføre til en bestemt tidsepoke. Ikke

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/17 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 17/8 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 13.2.2017 SAK 05/17: VEDLIKEHOLDSPLAN 2017 Innstilling til: Styret

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2240-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Bengt Rune Strifeldt Sakstittel: STATUS KOMMUNALE BYGG

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2240-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Bengt Rune Strifeldt Sakstittel: STATUS KOMMUNALE BYGG SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2240-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Bengt Rune Strifeldt Sakstittel: STATUS KOMMUNALE BYGG Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Demonstrasjon av nettsiden Info om rehabilitering av fasader, og generalforsamling den 3. desember. Oversikt over borettslagets økonomi Nødvendig forestående vedlikehold

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

Vedlikeholdsplan Bygg Offentlige bygg

Vedlikeholdsplan Bygg Offentlige bygg Vedlikeholdsplan Bygg Offentlige bygg Orkanger ungdomsskole Skifte vinduer i gymsal Skifte ca. 70 m gesimsbeslag Sette inn takluker BLÅ avd. Nedgraving av drensrist foran port og dør med varmekabel på

Detaljer

Matrise over avtale mellom enhet eiendom og skole/barnehage

Matrise over avtale mellom enhet eiendom og skole/barnehage Matrise over avtale mellom enhet og skole/barnehage FORVALTNING Kommunale avgifter Forsikringer Vannavgift, Kloakkavgift, Renovasjon. Innbrudd, brann, eiers ansvarsforsikring, personalforsikring Inventar

Detaljer

Tilstandsanalyse Møhlenpris skole Bildedokumentasjon. Bilde 2.01: Defekt taknedløp ved søre hovedinngang medfører høy fuktbelastning.

Tilstandsanalyse Møhlenpris skole Bildedokumentasjon. Bilde 2.01: Defekt taknedløp ved søre hovedinngang medfører høy fuktbelastning. Bilde 2.01: Defekt taknedløp ved søre hovedinngang medfører høy fuktbelastning. Bilde 2.02: Malingsflass, puss- og råteskader på innsiden av vegg på fra foregående bilde. Side 1 av 22 Bilde 2.03: Defekt

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse

Ringerike Boligstiftelse Hønefoss 16.07.14 Boliger, småhus, Hvalsmoveien 10, 3515 Hønefoss Ringerike Boligstiftelse har, etter bestilling fra Helse og Omsorgstjenesten i Ringerike Kommune, bidratt til bygging av 3 stk. omsorgsboliger,

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter.

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter. Ringerike Boligstiftelse Dato : 17.12.2015 Opp pussing leiligheter. Bygningsmessig beskrivelse. Administrasjon. Entreprenør og representant for tiltakshaver befarer hver leilighet før oppstart for å bestemme

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Total kostnadsramme 40 770 000

Total kostnadsramme 40 770 000 VELKOMMEN Agenda 1) Velkommen - v/ styreleder 2) Hvorfor ekstraordinær GF? - v/styreleder 3) Tilbakeblikk og prosess - v/nestleder 4) Presentasjon av rehabiliteringsprosjektet v/ OBOS Prosjekt og OKER

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Oversikt Vedlikeholdsfond Gjenstående pr budsjett vedtak for 2016

Oversikt Vedlikeholdsfond Gjenstående pr budsjett vedtak for 2016 OVERSIKT VEDLIKEHOLDSFOND Inkl. oversikt over Oversikt Vedlikeholdsfond Gjenstående pr 31.12.2015 budsjett vedtak for 2016 Vedlikeholdsfond pr 1.1.2016 (rest pr 31.12.2016 kr 500 000) Forbruk (bestilt/utført

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Vedlegg 4 - Teknisk/økonomisk vurdering av Slettebakken skole

Vedlegg 4 - Teknisk/økonomisk vurdering av Slettebakken skole Vedlegg 4 - Teknisk/økonomisk vurdering av Slettebakken skole Området og skolebygningene Slettebakken skole ligger med en attraktiv beliggenhet like ved Tveitevannet. Tvers over gaten for skolene ligger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kostnadsrammen for dette arbeidet settes til 5 mill, og dekkes over investeringsprosjekt K577

SAKSFREMLEGG. Kostnadsrammen for dette arbeidet settes til 5 mill, og dekkes over investeringsprosjekt K577 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1269-3 Arkiv: A20 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: KOMSA SKOLE - RETTING AV AVVIK Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens

Detaljer

IKKE VALGTE INVESTERINGSTILTAK

IKKE VALGTE INVESTERINGSTILTAK 211 Kapittel : Usorterte tiltak 72: Etterisolering og nytt lagerbygg Austertana skole Som en del av kommunens ENØK tiltak må den gamle delen av skolen etterisoleres. Det er snakk om ca 287 m2 veggisolasjon.

Detaljer

Sameiet Bondibråten. HMS/IK - DV Sjekkliste for styret. Kommentarer. Arbeidsbeskrivelse Nå Senere (år) Dato Signatur. (mnd)

Sameiet Bondibråten. HMS/IK - DV Sjekkliste for styret. Kommentarer. Arbeidsbeskrivelse Nå Senere (år) Dato Signatur. (mnd) Nr. Bygningsdel Område Kontrollintervall 1 TAK 1.1 Taktekking 6 Lapping Omtekking 1.2 Beslag 6 Innfesting 5 Rustebehandle 5 1.3 Takgjennomføringer 6 Kontroll tetting 1 Rustbehandle 2 1.4 Sluk 6 Rense 1

Detaljer