Tiltaksplan for vedlikehold av bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016"

Transkript

1 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg

2 Innhold Vedlikehold Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering Skoler Barnehager Helsebygg Administrasjonsbygg Andre bygg Boliger Utgiver: Eiendomskontoret i Bodø kommune Adresse: Bodø kommune Eiendomskontoret Postboks BODØ Hjemmeside: Grafisk produksjon: Haukland Grafisk I dag Bodø kulturhus i framtida??

3 Vedlikeholdsplan for Oversikt over bygningsmassen i Bodø kommune Bodø kommunes vedlikeholdsplan rulleres årlig og gir brukere, politikere, administrasjon og andre aktører en oversikt over planlagte vedlikeholdsoppgaver i kommunens bygningsmasse. I Bodø kommune har vi etter hvert skaffet oss en god oversikt over det totale vedlikeholdsbehovet. For 2013 er det bevilget 16,8 mill kr i driftsmidler til bygningsvedlikehold, eller 83 kr/m², mot faglig anbefalt nivå er 100 kr/m². I tillegg er det bevilget til sammen 10 mill kr i investeringsmidler, hvorav 5,0 mill kr til rehabilitering av skolebygg, 4,0 mill kr til økt brannsikkerhet og 1,0 mill kr til oppgradering av el-anlegg. Miljøaspektet står sentralt i vedlikeholdsarbeidet. Det gjelder både i forhold til «forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.» For 2013 vil det bli satt fokus på om inneklimaanleggene holder mål. Selv om det ble foretatt en omfattende oppgradering/investering av disse på midten av 1990 tallet er normal funksjonstid år, med bakgrunn i dette er det behov for kartlegging. I 2012 ble arbeidet med kartlegging av energibruk avsluttet med energimerking av BK s bygningsmasse. Vi kom ikke i mål med å planleggingen av hvilke tiltak som skal prioriteres. Denne delen av arbeidet fortsetter i Det som helt klart fremstår som det største behovet er opplæring i bruk av de allerede etablerte systemer vi har slik som: SD anlegg (sentral driftskontroll), E-safe (energiforbruk) og ISYeiendom(informasjonssystem for byggningsmassen). Dette arbeidet fortsetter også i Det er viktig å «spille på lag» med også andre offentlige myndighetsutøvere som kontrollerer tilstanden i bygningsmassen; Næringsmiddelkontrollen, brann- og el-tilsyn og så videre. Valg av materialer og metode, universell utforming, trivsel, enøk etc. har stor fokus i vårt arbeide. Det er fortsatt stor fokus på brannsikkerheten i bygningsmassen. Vi nærmer oss «oppløpssiden» for utbedringsarbeidene. Denne satsningen er videreført i økonomiplanen også i perioden Bevilgning er foreslått innenfor investeringsbudsjettet. Oppgradering av elektriske anlegg har fortsatt fokus. Satsningen er videreført i økonomiplanen for kommende periode. Bevilgning er innenfor investeringsbudsjettet. Av tiltaksplanen for går det fram hvilke bygninger som blir gjenstand for planlagte vedlikeholdstiltak gjennom planperioden. Enhetene vil bli orientert om tidspunkt for og omfang av tiltakene gjennom særskilt kontakt med våre bygningsinspektører. Innen 1. mai skal de aller fleste tjenestebygg ha hatt besøk av bygningsinspektøren for aktuelt område. De inngåtte bruksavtaler for bygningsmassen ligger i bunn og regulerer samarbeidsforholdet mellom forvalter og bruker på en god måte. Bodø, Odd-Erik Svensen Fagansvarlig Thor-Arne Tobiassen Eiendomssjef 3

4 Eiendomskontoret i Bodø kommune Store verdier stort ansvar Den samlede eiendomsmassen i Bodø kommune er på ca m². bruttoareal. Arealene fordeler seg på følgende byggkategorier: Administrasjonsbygg: m² Barnehager: m² Skolebygg: m² Helsebygg: m² Idrett/Kulturbygg: m² Kommunaltekniske bygg: m² Sum * m² Boliger ** m² * Nordlandshallen, ca m², Bodø Kulturhus ca 8857 m² og tidligere Norges Bank ca 1200 m² er kommunale aksjeselskap, disse inngår ikke i overnevnte arealoversikt. ** Tallet inkluderer om lag 4000 m² (nettoareal) Bodø kommune eier og forvalter om lag m² bygningsmasse inkludert ca m² boligareal. Bygninger eid av kommunale foretak/ AS inngår ikke i dette grunnlaget. Å sikre riktig vedlikehold av alle kommunale bygg og boliger er en stor og viktig oppgave for Bodø kommune. Boligforvaltningen, som nå er underlagt Ho-avd., benytter eiendomskontoret for å få utført ytre vedlikehold på boligene, det øvrige FDV ansvar ivaretas i egen regi. Som byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler, er Eiendomskontoret kommunens sentrale aktør i bygge- og eiendomssaker. Kontoret forvalter og utvikler kommunal eiendom, gjennomfører deler av kommunens investeringsprogram, forestår utvendig periodiske vedlikehold, også av kommunale boliger og håndterer kjøp og salg av grunn, samt bistår brukerne innenfor drift/løpende vedlikehold og renhold. Kontorets sammensetning: Fra og med ble Bodø Byggservice en del av Eiendomskontoret. Håndverkerne er samlet i tjenestebyggseksjonen, mens renholdsdelen av Bodø Byggservice er nå en egen seksjon i Eiendomskontoret. Organisasjonskart kan du laste ned fra link på «Solsiden» 4

5 Eiendomskontoret i Bodø kommune Veien videre? Et tilfredsstillende vedlikehold og lavt energiforbruk i alle kommunale bygninger er en stor og viktig utfordring for Bodø kommune. Målet er å kunne tilby brukerne bygninger og lokaler med akseptabel standard. Velholdte bygg gir grunnlag for tilfredshet. Økt satsning på ENØK I 2012 ble kartlegging av energibruk og energimerking av BK s bygningsmasse sluttført. Energiforbruket skal reduseres. Hvilke tiltak som skal prioriteres er fortsatt under planlegging. Det er avdekket et betydelig behov for opplæring i de systemer kommunen allerede besitter, så som SD-anlegg (sentral driftskontroll) Isy-Eiendom (elektronisk forvaltningssystem og E-save (el.overvåkningssystem) Der hvor Enøk-tiltak i bygningsmassen kvalifiserer til støtte fra ENOVA vil dette bli omsøkt. God oppfølgning av energibruk er viktig for å sikre at byggene opprettholder lavt forbruk. Energireduserende tiltak skal ikke gå på bekostning av kvalitet på inneklima, arbeidsmiljø eller trivsel blant de mange brukere av kommunens bygg. Anbefalt vedlikeholdsnivå I budsjett 2013 er det avsatt 83 %, (93 % i 2012) av det som ansees som nødvendig innsats i bygningsmassen for at Bodø kommune over driften kan sørge for at eiendommene ikke forringes ytterligere. Nedgangen fra 2012 medfører ytterligere skjerpede krav til disponeringen av midlene. Likevel, de investeringer som er gjort, spesielt innenfor brann og El oppdatering, satsing på opprustning av toaletter i skolene og at det fra og med 2012 ble bevilget årlig 5 mill kr til modernisering og oppgradering av kommunens skolebygg er med på å redusere forfallstakten betydelig. Dersom denne trenden føres videre i BK fremover er etterslepet for utførelse av nødvendige oppgaver endelig avtagende. Men, endrede krav til bygningenes funksjonalitet i forhold til brukernes tjenesteproduksjon og organisatoriske endringer, krever investeringer i eksisterende bygningsmasse og nye bygg fortløpende. Det er derfor svært viktig å ha fokus på riktig innsats også i årene fremover. Kostnadene til vedlikehold er relativt lave i forhold til de verdier som forvaltes og de kapital-kostnadene som er knyttet til investeringene. Veien fram til et riktig vedlikeholdsnivå Det har vært investert for om lag 100 millioner kroner årlig i ny og rehabilitert bygningsmasse i Bodø kommune, i årene framover øker dette tallet betydelig. Selv om det bevilges midler tilsvarende dagens behov er det svært viktig at denne økningen også tas med i driftsbudsjettet for ny tilført bygningsmasse. Sølvsuperen, har en kostnad på 305 millioner kroner (12 000m²) Anbefalt nivå på årlig vedlikehold er ca 1,2 million kroner (kr 100/m²). Ideelt sett må da vedlikeholdsbudsjettet øke årlig med tilsvarende beløp fra og med det første året Sølvsuper n har full drift. (2014) Teknisk oppgraderingsbehov, ambisjonsnivå A Tabell 1.1. oppsummerer oppgraderingsbehovet pr bygningstype og totalt for kommunens bygningsmasse, ex. boliger. Det påpekes at estimatene inneholder usikkerheter, og at usikkerheten er størst for bygningstyper der arealunderlaget er minst (beregningene er skjematiske og basert på generalisering av tiltak og kostnader pr bygningstype, og at evt. avvik minimeres/utlignes ved «store talls lov»). Tabell 1.1 Byggningstype Br.areal [m²] Oppgraderlngsbehov, periodisert og samlet pr år [mill kr] 6-10 år [mill kr] Samlet [mill kr] Samlet [kr/m²] Administrasjonslokaler Barnehage, lekeparker Grunnskole Sykehjem, øvrige helsebygg Kommunale idrettsbygg Kulturbygg Kommunaltekniske bygg Samlet Samlet kr/m² I kommunale idrettsbygg er Bodø spektrum er inkludert med 8300 m² 5

6 Utvikling Bedre planlegging har gitt bedre vedlikehold Det er av overordnet betydning at kommunens politiske ledelse behandler og vedtar konkrete mål for sin bygg- og eiendomsforvaltning både på kort og lang sikt. Det langsiktige perspektiv er det viktigste (og det vanskeligste) fordi det er så lett å sette nødvendige vedlikeholdsbudsjetter til side i de enkelte årsbudsjetter. Og det viser seg i mange kartlegginger at de kommuner som har fastsatt mål og ambisjonsnivå og styrer etter disse over år, er de som oppnår best resultater over tid. Forutsigbare rammer gir også best motivasjon til de som arbeider innen bygg- og eiendomsforvaltningen, og gode resultater gir mer fornøyde innbyggere, som i siste ledd gir politikerne positive signaler tilbake. En bevisst satsing på å få fram det faktiske behovet for vedlikehold, samt bedre planlegging av tiltak, har ført til økt og bedre vedlikehold i kommunens bygningsmasse. En mer effektiv og profesjonell drift av bygninger har også bidratt til den positive utviklingen. 80 % av bygningsmassen innenfor det som kan sies å være god eller tilfredsstillende tilstand (TG O og 1). Det poengteres at dette er basert på en intern underliggende vekting av tilstanden på bygningskomponenter, slik at deler av denne bygningsmassen også kan ha bebov for enkelttiltak. Tilstanden i Bodø kommune s bygningsmasse er noe bedre enn landsgjennomsnittet, men som tabell 1.1 (side 5) viser er det et godt stykke frem til tilfredsstillende standard. Samtidig viser foreliggende økonomiplan, , noe nedtrekk i bevilgningene til vedlikehold, noe som er en betydelig utfordring. Det minnes om at tilstandsgrad O (null) gjenspeiler meget god teknisk tilstand, mens tilstands grad 3 gjenspeiler svært dårlig tilstand. Bodø kommune har totalt sett nesten Tabell 1.2 Periodisk vedlikehold/oppgradering kr/m² Reelt Prognose Tabell 1.3 Vedlikehold/utvikling tjenestebygg Reelt Prognose Helsebygn. Beredskapsbygg/lager/verksted Kultur- og forskningsbygg Kontorbygg Utvikling Vedlikehold

7 Utvikling Skoler og barnehager Selv om det over tid i første rekke har vært satset på skoler og barnehager i BK vil også en stor andel av vedlikeholdsmidlene gå til denne kategori bygg også i årene fremover. Barnehagene derimot, med få unntak har bra standard. Etterslep på administrasjonsbygg Helsebyggene i Bodø kommune er også gjennomgående bra som følge av stor satsing på nybygg de siste 10 årene. For administrasjonsbygg og øvrige bygg er situasjonen noe annerledes. Da kommunens prioriteringer siden tidlig på nittitallet har vært konsentrert om skoler, barnehager og helsebygg, har administrasjonsbygg og øvrige bygg blitt liggende igjen på kurven for fallende utvikling av tilstandsgrad (som for skoler og barnehager før 1999). Det planlegges for hvordan fremtidig adm. i Bodø Kommune skal huses. Rehabilitering av Rådhuskvartalet er et viktig og nødvendig prosjekt for kommunen i kommende 4 års periode. Tilstandsgrader Bodø kommune utarbeidet en tilstandsrapport for bygningsmassen i 2000, rev De ulike tilstandsgradene er som følger: Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk-, innemiljømessig- og funksjonell standard. Tilstandsgrad 1: Svake symptomer: Teknisk standard med svakheter, men ingen utbedringspålegg. Innemiljømessige krav med visse svakheter. Funksjonell standard med noen svakheter. Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer: Behov for viktige tekniske utbedringer. Innemiljømessige krav med vesentlige svakheter. Funksjonell standard med betydelige svakheter. Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer: Betydelige tekniske utbedringspålegg. Innemiljømessige krav ikke tilfredsstillende. Betydelig manglende funksjonalitet. 7

8 Større tiltak 2013 Flere omfattende tiltak i året som kommer Det gjennomføres omfattende oppgraderingstiltak i Bodø kommunes bygningsmasse i tillegg til nødvendig vedlikehold. I 2013 vil bl.a bli utført: Virksomhetssted Beskrivelse Kostnad Alstad barneskole Omfattende ut/innvendig vedlikehold Alstad ungdomsskole Omfattende ut/innvendig vedlikehold Aspåsen skole/bodø kulturhus Omfattende ut/innvendig vedlikehold Mørkvedmarka skole Ut/innvendig vedlikehold Saltvern skole Omfattende ut/innvendig vedlikehold Osphaugen barnehage Omfattende ut/innvendig vedlikehold Stordalshallen Omtekking av tak Skoler generelt Ekstrordinære tiltak Usikkerhet og reserve Det vil alltid være behov for en reserve til uforutsette tiltak. Vi har hvert år havari på komponenter for tekniske installasjoner og andre uforutsette forhold som utgjør betydelige kostnader (2 3 millioner) Dette er hendelser som ikke kan planlegges. Fra oversikten over planlagte vedlikeholdstiltak er det lagt inn en post for akutt vedlikehold/reserve. Denne posten er lik avsetningen for For 2013 blir gjennomsnittsavsetning til akutt vedlikehold/reserve i Bodø kommune rundt 8,5 kr/m². Det finnes ikke gode nøkkeltall på størrelsen av uforutsette tiltak i Norge, men anbefalt nivå for skoler i Sverige fra årskostnadsbøkene til REPAB ligger på 19 NOK/m². Dersom det avsettes mindre enn dette til akutte tiltak, slik prognosene i økonomiplanen viser, vil det sannsynligvis bli behov for vridning fra planlagt til akutt vedlikehold i perioden, avsetn/m² burde derfor vært noe høyere. Slik tiltaksplanen fremstår er reserveavsetningen ca 13 kr/ m² i Hensyntatt at de planlagte nybygg i perioden blir realisert, vil bygningsmassen (tjenestebygg) passere m² i I 2014 ca m². * * Kulturkvartalet ca m² er ikke medtatt. Byggnavn Byggtype Herredshuset Administrasjonsbygg Misvær Adm.bygg,Blokk B Administrasjonsbygg Dr.Gt 15 Administrasjonsbygg Alstad barneskole Skole Alstad ungdomsskole Skole Aspåsen skole/bodø kulturhus Skole

9 Planlagt vedlikehold Bankgt.ungdomsskole Skole Bodøsjøen skole: Skole Helligvær skole Skole Hunstad barneskole: Skole Hunstad kultursenter Skole Kjerringøy skole Skole Løpsmark skole. Skole Misvær skole Skole Mørkvedmarka skole Skole Saltstraumen skole Skole Saltvern skole Skole Skaug skole Skole Skjerstad oppv.senter Skole Tverlandet skole Skole Østbyen skole: Skole Landegode skole Skole Rønvik barneskole Skole Støver skole Skole Asphaugen barnehage Barnehage Bodøsjøen barnehage Barnehage Hunstad barnehage Barnehage Maurtua barnehage Barnehage Osphaugen barnehage Barnehage Skivik barnehage Barnehage Stokkvika barnehage Barnehage Trollhula Barnehage, Smålia Barnehage Vestbyen barnehage Barnehage Leif Aunes vei's barnehage Barnehage Mørkvedmarka bhg. Barnehage Junkervn 49 Helsebygg Sentrum sykehjem Helsebygg Stadiontunet sykehjem Helsebygg Symra dagsenter Helsebygg Furumoen helsesenter Helsebygg Hernesveien 35 Helsebygg Tverlandet B&S senter FELLES Helsebygg Torvgata 16 Helsebygg Volden sykehjem Helsebygg Fylkesmannsboligen Andre bygg Geitvågen camping Andre bygg Knaplund(gml.sk) Andre bygg Krematorium, Bodø Andre bygg Rønvik vel, Gjerdås Andre bygg Stordalshallen Andre bygg Stordalen garderobe Andre bygg Bodø Spektrum Andre bygg Gimle fritidslokale Andre bygg Bying. Driftsomrde *Tilfluktsrom Andre bygg Totalt Akutt vedlikehold / Reserve Brann/nødlys Drift FDV program Drift verksted/lager Faste avtaler Risikoanalyse, spes. Sykehjem Vedlikehold utomhusanlegg Sum inkl reserve

10 Investeringer Investeringer Det foretas fortløpende investeringer i eksisterende bygningsmasse i BK. Disse tiltakene inngår ikke i tradisjonelt vedlikehold som dekkes over driftsbudsjettet. Tiltakene fremstår som følge av pålegg og krav fra myndighetene, samt behov for utskiftinger/ modernisering. Tabellen under inneholder en samlet oversikt over planlagte investeringer i nye bygg og eksisterende bygningsmasse i Bodø kommune i perioden Ansvar Bygg/beskrivelse av tiltaket Kostnadsoverslag Tidl. bevilg Sentrum skolestruktur Rønvik/Saltvern skolestruktur Bankgt. Skole, riving sørfløy Brannsikring av bygg Oppgradering av el-anlegg Flerbrukshall Bankgata Rehabilitering skolebygg HMS tiltak/bygg, rulerende handlingsplan Allhus Helligvær Brannstasjon Nytt Ishall Nytt Rådhuskvartalet Nytt ENØK tiltak, alle bygg Nytt Alstad U skole og Rønvik skole, rehab.svømmebasseng Nytt Alstad U, ombygging tidl.svømmebasseng til auditorium Sum Ansvar 9236 Brannoppdatering: Oppgradering av brannteknisk anlegg for å ivareta etterslepet av manglende brannsikring i BK bygningsmasse ihht rapport fra Norconcult 2006.Videreføring av programmet i 2016 med 10 mill.kr. Det er foretatt en samlet gjennomgang av bygningsmassen. Kommunens satsning er i tråd med nasjonale retningslinjer som er lagt for å bedre brannsikkerheten spesiellt i omsorgsboliger. Ut fra generelle betraktninger anbefales det at oppgraderingstakten mht brannsikring økes utover dagens nivå. Prioritering av tiltak i perioden: 2013: Stadiontunet sykehjem - Dører skiftes, røykventilasjon i trapperom, kanaler branntettes. Stordalshallen - brannalarmanlegg monteres, dører skiftes, overflater i rømningsvei oppgraderes, markeringskilt oppgraderes. 2014: Tverlandet skole og idrettshall, Saltstraumen nærmiljøsenter 2015: Løpsmarka hall, Maurtua barnehage, Skivika barnehage, Bankgata ungdomsskole 2016: Stordalshallen, Tverlandet skole og idrettshall, Saltstraumen skole Grønnåsen skole, Hunstad barneskole, Løding skole Ansvar 9238 Oppgradering av El-anlegg Oppstart Har vært videreført med 2 mill 4 mill hvert år etter dette ut fra nødvendige behov. Oppgradering av elanleggene består i utskifting/oppgradering av hovedtavler og fordelere. Oppgradering av installasjon i henhold til forskriftskrav. Typisk eks. Etablering av jording der dette mangler. Stort behov for oppgradering. Ut fra registrerte avvik og merknader bør innsatsen vurderes økt. Prioritering av tiltak i perioden: 2013: Aspåsen skole, Hunstad skole og kultursenter, Symra dagsenter og Saltstraumen skole 2014: Rønvik tidl. helsestasjon (skole), Rønvik legesenter, Rønvik vel, Speiderveien 4 og Stordalshallen 2015: Tverlandet bo & servicesenter, Furumoen helsesenter og Landegode skole 2016: Bodø bydrift verksted og lager, Gartneriet og Stadiontunet. Ansvar 9249 Rehabilitering skolebygg: Bystyret har bevilget, i tillegg til periodisk vedlikehold, 25 mill. kroner i perioden til preserende behov i skole bygg. 10

11 Ekstraordinære tiltak skoler Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Alstad B Garderobeforhold/dusjer kroppsøving Alstad U Oppussing/rehabilitering av Mat/Helse - avdeling Aspåsen Oppgradering av det elektriske, flere kurser med stikk- kontakter på alle rom nye lysarmaturer på 11 klasserom, kontorene, arbeidsrommene og personalrommet og delvis nye lys armaturer på 6 rom. Lysarmaturene må jordes Hunstad B Stabelmur mellom ballplass, lekeplass og vei Hunstad U Klasserom oppussing pr rom Mørkvedmarka skole Invendige skyvedører i alle bygg Rønvik Ferdigstille utearealer, utvikle uteområdet Skjerstad Utviding og opprusting av kjøkken ungdklubblokale Aspåsen Oppgradering av ventilasjon og varmeanlegg (omfattende asbetssanering)*under forutsetning av at bygget fortsatt skal brukes som skole Saltstraumen Oppgradering kantinekjøkken Saltstraumen Utebelysning, ny ytterdør og vindfang 1.kl/SFO Saltstraumen Automatisk vannfylling av basseng Saltstraumen Oppgradering av basseng i henhold til nye krav Saltstraumen Oppgradering teknisk anlegg svømmehall Bankgata Etablere musikk/bibliotek el.annet? i tidl. svømmebaseng Mørkvedmarka skole lyskaster v/hus 3 (bak og mot Bjørndalslisletta) Skaug Nytt låssystem for hele bygget Skolen i Væran Gjerde - materiell, grunnarbeide og oppsett Østbyen Solavskjerming - klasserom Østbyen Garderobeforhold for elevene Østbyen Ferdigstille skolegården Alle skoler Foreløpig ikke disponert Alle skoler Foreløpig ikke disponert Sum inkl 25% uforutsett Bassenget i Hunstad kultursenter har fått en svært så nødvendig oppgradering. 11

12 Planlagt vedlikehold i skolene En del av skolene i Bodø kommune er innenfor tilstandsgrad 2. Etterslepet ligger i fasaderehabilitering (overflatebehandling, maling) og omtekking av tak. Generelt begynner også luftbehandlingsanlegg og innvendige areal å nå tiden for utskiftning/oppgradering. Oppgradering Det er fremdeles behov for å ivareta lærernes arbeidsplasser, samt andre presserende tiltak. Det er derfor fra bystyrets side avsatt ca 20 mill over økonomiplanperioden for å ivare bla. dette behovet. Mørkvedmarka skole, hus 1 Tabellen under og de påfølgende to sider viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for skolene i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Aspåsen skole og Bodø kulturhus : Overføring av omforent beløp Alstad barneskole: Oppussing av garderober og dusjer i kjeller Oppussing av personaltoaletter Legging av flis på golv i vestibyle kjeller Oppussing forgang garderobe i kjeller. (Mont. veggpanel). Akustikkproblemer Etterfesting av fasadeplater. Skrus med syrefaste skruer.gjelder hele bygget Gymsal: Nytt gulvdekke Alstad ungdomsskole Mat/helseavdeling Oppussing/rehabilitering Utskifting golvbelegg

13 Fortsettelse fra forrige side. Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Aspåsen skole og Bodø kulturhus Utvendig maling gymsal Varmepumper i foajeer Pussing/maling nordvegg Golvbelegg klasserom 214 og Bankgt.ungdomsskole Belegg/fukt oppbrett kjeller hovedfløy Bodøsjøen skole Utebod Asfaltering eller stein Golvbelegg Helligvær skole Utvendig maling inkl vinduer Hunstad barneskole: Gulvbelegg i gymsalen skiftes.ca 200 m² Hunstad kultursenter: Hunstad 2 stk nye vinduer Utskifting lysarmaturer gymsal Kjerringøy skole Slitte vannkraner skiftes på skolekjøkken Løpsmark skole Montere varmekabler idrettsbygg Tunet Inngangsdører 2 stk skiftes Utskifting av belegg garderober idrettsbygget 2 stk. varmekabler i gulv. tenk flis på gulv garderober sjekk ut hvor vannintregning i gulvet er Misvær skole Svømmehallen. Nytt ventilasjonsanlegg dusj- og garderobedelen Svømmehallen. Ny automatikk og styring ventilasnonsanlegg Mørkvedmarka skole Hus 1: Lydisolering av vegg mellom kontorer Hus 5: Skader på alle vindu, beslag løsner. Nye beslag monteres Hus 2: Utvendig maling Rønvik barneskole Nytt taktekke idrettshall Saltstraumen skole Tilleggsisolering nye varmerør fra kontor vaktmester til anlegg Porter til gymsal utskiftes Skadde himlingsplater klasserom Ny kjøkkeninnredning kantine og personalrom Saltvern skole H-fløy (gymsal) utskifting lås rømningsdør Lekkasje vegg korridor mot Langåsveien Ny varmtvannsbereder u-etg A-B fløy A-B-F og G Fløy snefangere mangler monteres Ny varmvannsbereder fløy H J-F fløy rep av undertak brettex defekt H-fløy skifte vinduer gymsal F-fløy U-etg fuktinntregning gjennom grunnmur v/nedkjøringsrampe.eksisterende drenering fra byggets byggeår Skaug skole Barnehagen utskifting av skyvedører Fortsettelse på neste side

14 Fortsettelse fra forrige side. Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Grusing fotballøkker Ventilasjonsanlegg Skjerstad oppv.senter Utskifting vindu kjøkken Klokkergården Møterom Klokkergården. Lydtett dør. Lydisolering vegg Nytt gjerde Klokkergården Tverlandet skole Ventilasjonsanlegg basseng må oppgraderes Alstad ungdomsskole Oppgradering av ventilasjonsanlegg Nytt taktekke Aspåsen skole og Bodø kulturhus Låskasser inn til klasserom Bodøsjøen skole: Utvendig maling Helligvær skole Ventilasjon, sees i sammenheng med ny hall Hunstad barneskole Utvendig maling Mørkvedmarka skole Hus 1: Reflektorovner Hus 3: Utvendig maling Saltstraumen skole Mosegroing på tak. Rengjøring og behandling Saltvern skole Utskifting av takvinduer G-fløy utskifting av resterende gamle vinduer Østbyen skole Montering av rister Nytt golvbelegg sløyd Nytt golvbelegg kunst & håndverk Fjerning av asbestplater Golvbelegg Golvbelegg (ikke men et el.annet..) Alstad barneskole Utskifting av gulvbelegg Kjerringøy skole Utvendig maling av skolebygg og gymsalbygg inkludert grunnmur Landegode skole Omlegging av skifertak, montering snøfangere og nye beslag vindskibord Mørkvedmarka skole Hus 4: Utvendig maling Saltstraumen skole Reparasjon av takrenner Saltvern skole Utskifting av innvendige dører, E fløy.aventer byggets framtid Utskifting av alle vinduer i E-fløy. Aventer byggets fremtid E-fløy teknisk anlegg utslitt ventilasjon,el etc Aventer byggets framtid Skaug skole Lyssetting uteområder

15 Fortsettelse fra forrige side. Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Støver skole Omtekking av tak Østbyen skole Oppussing av dusj-og garderobe Alstad barneskole Tette og isolere mot oppbygd takverk Himlingsplater i korridorer må oppgraderes i forbindelse med lekkasje Bankgt.ungdomsskole Oppussing 2stk personaltoaletter Oppussing av personalkjøkken Flere strømpunkt i klasserom Ventilasjon nordfløy Brannhemmende glass Skifte av golvbelegg Støyping av golv på loft hovedfløy 30 m² Asfaltering.Rette av og asfaltere mot nord Oppussing av 3 klasserom mot øst i 3 etg Tak innkassing kjeramikkrom Maling av vegger og tak i tegnesal Hovedfløy: Akkustisk behandling av trapperom og korridor Ytterdører toalett Tekking av tak Nye inngangsdører Skifting av vinduer Kjerringøy skole Lukt fra avlufting gymbygg, ved spesiell vindrening mot barnehagen. Oppleves ubehagelig Generellt gamle belegg i skolebygget er fra byggetiden 1962, godt slitt Isolering loft Oppussing av 4 stk klasserom i hovedfløy Gulv i u-etg utenfor garderobe svømmehall løse fliser og sprekker Løpsmark skole Utvendig maling alle bygg Rønvik barneskole Gamle skolebygg. Skifte vinduer 2 etg klasserom Saltvern skole E-fløy ytterdører skiftes Aventer byggets framtid Maling av fasader hele Saltvern skole ca 4500 m² inkl takutstikk,vindskiver og søyler Støver skole Styring av lys og varme Oppgradering av avtrekk skolekjøkken Oppussing av personalkjøkken Dør hovedinngang skiftes, til bredde 1100mm. Påmonteres aut. åpner Oppgradering av skolekjøkken Panelovner.6 stk panelovner må skiftes da overflatetemperaturen er for høy Golvbelegg i gang utenfor sløydsal Golvbelegg sløydsal Ny dør inn til klubblokale Ny dør gang gymsal Ny dør til gymsal Nye golvbelegg etter prioriteringsliste fra skolen Sum

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT

TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT av Halden kommunes bygningsmasse inkl. eiendommer tilhørende Halden Kommunale Pensjonskasse FORSIKRINGSTAKER / EIER: Halden kommune og Halden Kommunale Pensjonskasse

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING 2 God eiendomsforvaltning gir økt økonomisk og politisk handlefrihet. Som folkevalgt representant, er man ombud for innbyggerne og skal se til at fellesskapets

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Tid for gjennomføring

Tid for gjennomføring Oslo kommune Utdanningsetaten Skolebehovsplan 2014-2024 Tid for gjennomføring Høringsutkast 7. mars 2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 VEDTATTE

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR ÅRSMELDING 2006 Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR SFORTEGNELSE INNHOLD Samfunnsbygger i 190 år 2 Statsbygg i nøkkeltall 4 Organisasjonen Statsbygg 6 Strategi og mål 13 Viktige satsningsområder i 2006

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer