Tiltaksplan for vedlikehold av bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015"

Transkript

1 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg

2 Innhold Vedlikehold Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering Skoler Barnehager Helsebygg Administrasjonsbygg Andre bygg Boliger Utgiver: Eiendomskontoret i Bodø kommune Adresse: Bodø kommune Eiendomskontoret Postboks BODØ Hjemmeside: Grafisk produksjon: Haukland Grafisk

3 Vedlikeholdsplan for Oversikt over bygningsmassen i Bodø kommune Oppdatert tiltaksplan for det samlede vedlikeholdsbehovet i kommunens bygningsmasse. Denne er ment å gi en grei oversikt til politikerne, enhetslederne og de mange brukerne av kommunale bygninger. I Bodø kommune har vi etter hvert skaffet oss en god oversikt over det totale vedlikeholdsbehovet I vedtatt budsjett for 2012 er det avsatt ca 95 % av det som er nødvendig for at tjenestebygg i Bodø kommune over driften kan sørge for at eiendommene ikke forringes ytterligere. Det er stor fokus på brannsikkerheten i bygningsmassen. Vi er godt i gang med utbedringsarbeidene. Denne satsningen er videreført i økonomiplanen for kommende periode. Bevilgning er foreslått innenfor investeringsbudsjettet. Oppgradering av elektriske anlegg har fortsatt sterk fokus. Satsningen er også videreført i økonomiplanen for kommende periode. Bevilgning er innenfor investeringsbudsjettet. I 2011 ble det gjennomført et omfattende arbeide med kartlegging av energibruk og energimerking av BK s bygningsmasse og det er under planlegging hvilke tiltak som skal prioriteres. Ila 2012 skal en slik plan foreligge. Det er gjennomført betydelige tiltak i 2011 i bygningsmassen. Dette vil bli nærmere belyst i årsmeldingen. Av tiltaksplanen for går det fram hvilke bygninger som blir gjenstand for planlagte vedlikeholdstiltak gjennom planperioden. Enhetene vil bli orientert om tidspunkt for og omfang av tiltakene gjennom særskilt kontakt med våre bygningsinspektører. Innen 1.mai skal de aller fleste tjenestebygg ha hatt besøk av bygningsinspektøren for aktuelt område. De inngåtte bruksavtaler for bygningsmassen ligger i bunn og regulerer samarbeidsforholdet mellom forvalter og bruker på en god måte. Miljøaspektet står sentralt i vedlikeholdsarbeidet. Det gjelder både i forhold til «forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.» og andre offentlige myndighetsutøvere som kontrollerer tilstanden i bygningsmassen; Næringsmiddelkontrollen, brann- og el-tilsyn og så videre. Valg av materialer og metode, universell utforming, trivsel, enøk etc. har stor fokus i vårt arbeide Bodø, Odd-Erik Svensen Fagansvarlig Thor-Arne Tobiassen Eiendomssjef 3

4 Eiendomskontoret i Bodø kommune Store verdier stort ansvar borettslagsleiligheter. Den samlede eiendomsmassen i Bodø kommune er på ca m². bruttoareal. Arealene fordeler seg på følgende byggkategorier: Administrasjonsbygg: m² Barnehager: m² Skolebygg: m² Helsebygg: m² Idrett/Kulturbygg: m² Kommunaltekniske bygg: m² Sum * m² Boliger ** m² * Nordlandshallen, ca m², Bodø Kulturhus ca 8857 m² og tidligere Norges Bank ca 1200 m² er kommunale aksjeselskap, disse inngår ikke i overnevnte arealoversikt. ** Tallet inkluderer om lag 4000 m² (nettoareal) Bodø kommune eier og forvalter om lag m² bygningsmasse inkludert ca m² boligareal. Bygninger eid av kommunale foretak/as inngår ikke i dette grunnlaget. Å sikre riktig vedlikehold av alle kommunale bygg og boliger er en stor og viktig oppgave for Bodø kommune. Boligforvaltningen som nå er underlagt HS-avd., benytter eiendomskontoret for å få utført ytre vedlikehold på boligene, det øvrige FDV ansvar ivaretas i egen regi. Eiendomskontoret har ansvar for eiendomsforvaltning og utvikling. Kontoret forvalter og utvikler kommunal eiendom, gjennomfører deler av kommunens investeringsprogram, forestår utvendig periodiske vedlikehold, også av kommunale boliger og håndterer kjøp og salg av grunn, samt bistår brukerne innenfor drift/løpende vedlikehold. Eiendomskontoret har 20 ansatte fordelt på tre fagområder. Den største yrkesgruppen er ingeniører. 4

5 Eiendomskontoret i Bodø kommune Veien videre? Et tilfredsstillende vedlikehold og lavt energiforbruk i alle kommunale bygninger er en stor utfordring for Bodø kommune. Målet er å kunne tilby brukere bygninger og lokaler med en akseptabel standard. Velholdte bygg gir grunnlag for tilfredshet. Økt satsning på ENØK Blant eiendomskontorets viktigste saker i 2011 var kartlegging av energibruk og energimerking av BK s bygningsmasse og det er under planlegging hvilke tiltak som skal prioriteres. Ila 2012 skal en slik plan foreligge. Energiforbruket skal reduseres. Der hvor Enøk-tiltak i bygningsmassen kvalifiserer til støtte fra ENOVA vil dette bli omsøkt. Kommunen har tatt i bruk energioppfølgingssystem som gir mulighet for systematisk og periodisk oppfølging av energibruken i utvalgte bygg. God oppfølgning av energibruk er viktig for å sikre at byggene opprettholder lavt forbruk. Sparetiltak skal ikke gå på bekostning av kvalitet på inneklima, arbeidsmiljø, eller trivsel blant de mange brukere av kommunens bygg. Anbefalt vedlikeholdsnivå I budsjett 2012 er det avsatt 95 % av det som er nødvendig innsats i bygningsmassen med tanke på at Bodø kommune over driften kan sørge for at eiendommene ikke forringes ytterligere. Med tillegg av de investeringer som er gjort, spesielt innenfor brann og El oppdatering, er forfallstakten betydelig redusert, og dersom den samme trenden føres videre i BK fremover er etterslepet for utførelse av nødvendige oppgaver endelig avtagende. Likevel, endrede krav til bygningenes funksjonalitet i forhold til brukernes tjenesteproduksjon og organisatoriske endringer, krever investeringer i eksisterende bygningsmasse og nye bygg fortløpende. Det er derfor svært viktig å ha fokus på riktig innsats også i årene fremover. Selv med det vedtatte nivå i vedlikeholdsbudsjett 2012, er kostnadene til vedlikehold relativt lave i forhold til de verdier som forvaltes og de kapital-kostnadene som er knyttet til investeringene. Veien fram til et riktig vedlikeholdsnivå Det har vært investert for om lag 100 millioner kroner årlig i ny og rehabilitert bygningsmasse i Bodø kommune, i årene framover øker dette tallet betydelig. Selv om det bevilges midler tilsvarende dagens behov er det svært viktig at denne økningen også tas med i driftsbudsjettet for ny tilført bygningsmasse. Sølvsuperen, har en kostnad på 305 millioner kroner (12 000m²) Anbefalt nivå på årlig vedlikehold er ca 1,2 million kroner (kr 100/m²). Ideelt sett må da vedlikeholdsbudsjettet øke med tilsvarende beløp fra og med det første året det settes i drift. (2013) Teknisk oppgraderingsbehov, ambisjonsnivå A Tabell 1.1. oppsummerer oppgraderingsbehovet pr bygningstype og totalt for kommunens bygningsmasse, ekskl. boliger. Det påpekes at estimatene inneholder usikkerheter, og at usikkerheten er størst for bygningstyper der arealunderlaget er minst (beregningene er skjematiske og basert på generalisering av tiltak og kostnader pr bygningstype, og at evt. avvik minimeres/utlignes ved «store talls lov») Tabell 1.1 Byggningstype Br.areal [m²] Oppgraderlngsbehov, periodisert og samlet pr år [mill kr] 6-10 år [mill kr] Samlet [mill kr] Samlet [kr/m²] Administrasjonslokaler Barnehage, lekeparker Grunnskole Alders/sykehjem, øvrige helsebygg Kommunale idrettsbygg Kulturbygg Kommunaltekniske bygg Samlet Samlet kr/m² I kommunale idrettsbygg er Bodø spektrum inkludert med 8300 m² 5

6 Utvikling Bedre planlegging har gitt bedre vedlikehold Det er av overordnet betydning at kommunens politiske ledelse behandler og vedtar konkrete mål for sin bygg- og eiendomsforvaltning både på kort og lang sikt. Det langsiktige perspektiv er det viktigste (og det vanskeligste) fordi det er så lett å sette nødvendige vedlikeholdsbudsjetter til side i de enkelte årsbudsjetter. Og det viser seg i mange kartlegginger at de kommuner som har fastsatt mål og ambisjonsnivå og styrer etter disse over år, er de som oppnår best resultater over tid. Forutsigbare rammer gir også best motivasjon til de som arbeider innen bygg- og eiendomsforvaltningen, og gode resultater gir mer fornøyde innbyggere, som i siste ledd gir politikerne positive signaler tilbake. En bevisst satsing på å få fram det faktiske behovet for vedlikehold, samt bedre planlegging av tiltak, har ført til økt og bedre vedlikehold i kommunens bygningsmasse. En mer effektiv og profesjonell drift av bygninger har også bidratt til den positive utviklingen. Det minnes om at tilstandsgrad O gjenspeiler meget god teknisk tilstand, mens tilstands grad 3 gjenspeiler svært dårlig tilstand. Bodø kommune har totalt sett nesten 80 % av bygningsmassen innenfor det som kan sies å være god eller tilfredsstillende tilstand (TG O og 1). Det poengteres at dette er basert på en intern underliggende vekting av tilstanden på bygningskomponenter, slik at deler av denne bygningsmassen også kan ha bebov for enkelttiltak. Tilstanden i Bodø kommune s bygningsmasse er noe bedre enn landsgjennomsnittet, men som tabell 1.1 (side 5) viser er det et godt stykke frem til tilfredsstillende standard. Samtidig viser foreliggende økonomiplan, , noe nedtrekk i bevilgningene til vedlikehold, noe som er en betydelig utfordring Tabell 1.2 Periodisk vedlikehold/oppgradering kr/m² Reelt Prognose Tabell 1.3 Vedlikehold/utvikling tjenestebygg Reelt Prognose Helsebygn. Beredskapsbygg/lager/verksted Kultur- og forskningsbygg Kontorbygg Utvikling Vedlikehold

7 Utvikling Skoler og barnehager Selv om det over tid i første rekke har vært satset på skoler og barnehager i BK vil også en stor andel av vedlikeholdsmidlene gå til denne kategori bygg også i årene fremover. Vår oppfatning om at vi hadde nådd en akseptabel standard på våre skoler var vel optimistisk, jamfør tabell side 5. Barnehagene derimot, med få unntak har bra standard. Etterslep på administrasjonsbygg Helsebyggene i Bodø kommune er også gjennomgående bra som følge av stor satsing på nybygg de siste 10 årene. For administrasjonsbygg og øvrige bygg er situasjonen noe annerledes. Da våre prioriteringer siden tidlig på nittitallet har vært konsentrert om skoler, barnehager og helsebygg, har administrasjonsbygg og øvrige bygg blitt liggende igjen på kurven for fallende utvikling av tilstandsgrad (som for skoler og barnehager før 1999). Satsning på, er foreløpig noe uklar, men det arbeides med planer for hvordan fremtidig adm. i Bodø Kommune skal «huses». Som for skoler og barnehager vil dette også kreve bevilgninger over investeringsbudsjettet. Tilstandsgrader Bodø kommune utarbeidet en tilstandsrapport for bygningsmassen i 2000, rev De ulike tilstandsgradene er som følger: Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk-, innemiljømessig- og funksjonell standard. Tilstandsgrad 1: Svake symptomer: Teknisk standard med svakheter, men ingen utbedringspålegg. Innemiljømessige krav med visse svakheter. Funksjonell standard med noen svakheter. Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer: Behov for viktige tekniske utbedringer. Innemiljømessige krav med vesentlige svakheter. Funksjonell standard med betydelige svakheter. Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer: Betydelige tekniske utbedringspålegg. Innemiljømessige krav ikke tilfredsstillende. Betydelig manglende funksjonalitet. 7

8 Større tiltak 2012 Flere omfattende tiltak i året som kommer Det gjennomføres omfattende oppgraderingstiltak i Bodø kommunes bygningsmasse i tillegg til nødvendig vedlikehold. I 2012 vil bl.a bli utført: Virksomhetssted Beskrivelse Kostnad Furumoen helsesenter Omfattende ut/innvendig vedlikehold Tverlandet bo- og servicesenter Omfattende ut/innvendig vedlikehold Løpsmarka skole Omfattende utvendig vedlikehold Saltstraumen skole Omfattende utvendig vedlikehold Mørkvedmarka skole Omfattende utvendig vedlikehold Skoler generelt Ekstrordinære tiltak Stokkvika barnehage Bla. Omtekking tak Usikkerhet og reserve Det vil alltid være behov for en reserve til uforutsette tiltak. Vi har hvert år havari på komponenter for tekniske installasjoner og andre uforutsette forhold som utgjør betydelige kostnader (2 3 millioner) Dette er hendelser som ikke kan planlegges. Fra oversikten over planlagte vedlikeholdstiltak er det lagt inn en post for akutt vedlikehold/reserve. Denne posten er øket noe i For 2011 blir gjennomsnittsavsetning til akutt vedlikehold/reserve i Bodø kommune beskjedne 7,5 kr/m². Det finnes ikke gode nøkkeltall på størrelsen av uforutsette tiltak i Norge, men anbefalt nivå for skoler i Sverige fra årskostnadsbøkene til REPAB ligger på 19 NOK/m². Dersom det avsettes mindre enn dette til akutte tiltak, slik prognosene i økonomiplanen viser, vil det sannsynligvis bli behov for vridning fra planlagt til akutt vedlikehold i perioden, avsetn/m² burde derfor vært noe høyere. Slik tiltaksplanen nå fremstår er reserveavsetningen ca 10 kr/m² i Hensyntatt at de planlagte nybygg i perioden blir realisert, vil bygningsmassen (tjenestebygg) passere m² i I 2014 ca m². Byggnavn Byggtype Bodø Rådhus Administrasjonsbygg Speiderveien 4 Administrasjonsbygg Dronningens gt 15 Administrasjonsbygg MisværAdm.bygg Administrasjonsbygg Herredshuset Administrasjonsbygg Alstad ungdomsskole Skole Grønnåsen skole Skole Hellig vær skole Skole Hunstad barneskole Skole Hunstad kultursenter, Hunstad ung.skole Skole Kjerringøy skole Skole Løding b.skole Skole Løpsmark skole Skole Misvær skole Skole Mørkvedmarka skole Skole Rønvik barneskole Skole Saltstraumen skole Skole Saltvern skole Skole Skjerstad oppv.senter Skole Tverlandet skole Skole Østbyen skole Skole Alstad barneskole Skole

9 Planlagt vedlikehold Byggnavn Byggtype Bankgt. ungdomsskole Skole Bodøsjøen skole Skole Landegode skole Skole Skaug skole Skole Støver skole Skole Asphaugen barnehage Barnehage Bodøsjøen barnehage Barnehage Leif Aunes veis barnehage Barnehage Løding barnehage Barnehage Maurtua barnehage Barnehage Messiosen barnehage Barnehage Mørkvedmarka barnehage Barnehage Osphaugen barnehage Barnehage Saltstraumen barnehage Barnehage Skivik barnehage Barnehage Stokkvika barnehage Barnehage Vestbyen barnehage Barnehage Hunstad barnehage Barnehage Trollhula Barnehage, Smålia Barnehage Alstad helsebygg Helsebygg Bodø dagsenter Helsebygg Furumoen helsesenter Helsebygg Gamle riksvei 18 Helsebygg Hernesveien 35 Helsebygg Mørkved sykehjem Helsebygg Rønvik legesenter Helsebygg Sentrum sykehjem Helsebygg Stadiontunet sykehjem Helsebygg Torvgata 16 Helsebygg Tverlandet B&S senter FELLES Helsebygg Volden sykehjem Helsebygg Symra dagsenter Helsebygg Junkervn 49 Helsebygg Rønvik helsebygg Helsebygg Fylkesmannsboligen Andre bygg Gimle fritidslokale Andre bygg Godøynes sk.museum Andre bygg Krematorium, Bodø Andre bygg Misvær brannstasjon Andre bygg Rønvik vel,gjerdås Andre bygg Torvgata 27 Etablererhuset Andre bygg Aspåsen skole og Bodø kulturhus Andre bygg Geitvågen camping Andre bygg Knaplund(gml.sk) Andre bygg Stordalshallen Andre bygg Bodø Spektrum Andre bygg Diverse utredninger Alle eiendommer Totalt Faste avtaler Drift FDV program Brann og nødlys HMS tiltak i sammarbeid med brukerne Akutt vedlikehold / Reserve Risikoanalyse, spes. sykehjem Vedlikehold utomhusanlegg Sum inkl. reserve

10 Investeringer Investeringer Det foretas fortløpende investeringer i eksisterende bygningsmasse i BK. Disse tiltakene inngår ikke i tradisjonelt vedlikehold som dekkes over driftsbudsjettet. Tiltakene fremstår som følge av pålegg og krav fra myndighetene, samt behov for utskiftinger/ modernisering. Tabellen under inneholder en samlet oversikt over planlagte investeringer i nye bygg og eksisterende bygningsmasse i Bodø kommune i perioden Ansvar Bygg/beskrivelse av tiltaket 9390 Sølvsuper. Nytt helse- og velferdssenter Kost. oversl. Bev.Tid Årnesveien 4, sanering og nybygg Brannsikring av bygg Kirke Hunstad b Saltvern skole - ombygging Rehabilitering skolebygg Oppgradering av el-anlegg Heis Rådhuset Allhus Helligvær Nytt Flerbrukshall Bankgata Saltstraumen skole Oppgradering basseng i.h.h.t nye krav Nytt Ny skole (Tverlandet) Nytt Bankgt. Skole, riving sørfløy Nytt Ny brannstasjon Nytt Vollsletta omsorgsboliger Nytt ENØK tiltak, alle bygg Nytt Alstad U, ombygging tidl.svømmebasseng til auditorium SUM Ansvar 9236 Brannoppdatering: Oppgradering av brannteknisk anlegg for å ivareta etterslepet av manglende brannsikring i BK bygningsmasse ihht rapport fra Norconcult 2006.Videreføring av programmet i 2015 med 10 mill.kr. Det er foretatt en samlet gjennomgang av bygningsmassen. Kommunens satsning er i tråd med nasjonale retningslinjer som er lagt for å bedre brannsikkerheten spesiellt i omsorgsboliger. Ut fra generelle betraktninger anbefales det at oppgraderingstakten mht brannsikring økes utover dagens nivå. Prioritering av tiltak i perioden: 2012: Hernesveien 35, Junkerveien 49, Straumbo, Trollmya boliger, Saltstraumen barnehage, Skaug skole, Saltvern barneskole Hernesveien 35: Installering brannalarmanlegg direktevarsling til Salten Brann og oppgraderinger av rømningsveier. Junkerveien 49: Oppgradering av rømningsveier, røykventilasjon. Straumbo boliger: Installering av brannalarmanlegg Trollmyra boliger: Installering av brannalarmanlegg i 3 bygg, tilknyttes mot vaktrom. Saltraumen barnehage: Oppgradering av rømningsveier. Saltvern barneskole: Oppgradering av brannalarmanlegg og rømningsveier. 2013: Saltvern barneskole 2014: Bodø Dagsenter, Stadiontunet sykehjem. 2015: Stordalshallen, Tverlandet skole og idrettshall, Saltstraumen skole Ansvar 9238 Oppgradering av El-anlegg: Oppstart Har vært videreført med 2 mill (3 mill 2010/11) hvert år etter dette ut fra nødvendige behov. Oppgradering av elanleggene består i utskifting/oppgradering av hovedtavler og fordelere. Oppgradering av installasjon i henhold til forskriftskrav. Typisk eks. Etablering av jording der dette mangler. Stort behov for oppgradering. Ut fra registrerte avvik og merknader bør innsatsen vurderes økt. Prioritering av tiltak i perioden: 2012 Følgende bygg oppgraderes: Saltvern skole, Alstad ungdomsskole, Østbyen skole, Helligvær skole 2013 Følgende bygg oppgraderes:, Symra dagsenter og Saltstraumen skole 2014 Følgende bygg oppgraderes: Bodø Rådhus, Bodø bydrift verksted og lager, Gartneriet, Stadiontunet, Tverlandet bo & servicesenter,furumoen helsesenter og Landegode skole 2015 Følgende bygg oppgraderes: Bodø byggservice verksted, Bodø dagsenter, Herredshuset, Rønvik helsestasjon, Rønvik legesenter,rønvik vel,speiderveien 4 og Stordalshallen Ansvar 9249 Rehabilitering skolebygg Bystyret har bevilget, i tillegg til periodisk vedlikehold, 19,2 mill i perioden til presserende behov i skolebygg. Se oversikt neste side. 10

11 Eiendomsnavn, skoler Beskrivelse av tiltak Alstad B Garderobeforhold/dusjer kroppsøving Alstad U Oppussing/rehabilitering av Mat/Helse - avdeling Bankgata Akustikkbehandling trapperom og korridor Bodøsjøen solavskjerming noe som ble prisantydet i prosjektet til: Hunstad U Klasserom oppussing pr rom Klasserom, med lyddemping Løpsmark Oppussing av kjøkken ( inventar i arbeid) Nytt møblement til personalrom Gjøre om kjellerrom til bibliotek Oppussing av Basement til kantinebruk Overtakelsen av Basement medfører behov for oppdatert utstyr til kantine Rønvik Ekstra belysning Støver Renovering av elevtoaletter Saltstraumen Tiltak hørselhemmet elev Tiltak hørsel hemmede elever. Lyddemping Tiltak hørsel hemmede elever. Ventilasjon Skjerstad Utebod for lagring Oppussing og utskiftinger, toalett og vaskerom Oppussing klasserom Kjøkkenskap personalkjøkken Utviding og opprusting av kjøkken ungdklubblokale Skolen i Væran Gjerde - grunnarbeide, materiell og oppsett Aspåsen * Oppgradering av det elektriske, flere kurser med stikk- kontakter på alle rom nye lysarmaturer på 11 klasserom, kontorene, arbeidsrommene og personalrommet og delvis nye lys armaturer på 6 rom. Lysarmaturene må jordes Oppgradering av ventilasjon og varmeanlegg * Under forutsetning av at bygget fortsatt skal brukes som skole. Saltstraumen Automatisk vannfylling av basseng Oppgradering av basseng i henhold til nye krav Oppgradering kantinekjøkken Oppgradering teknisk anlegg svømmehall Ute belysning, ny ytterdør og vindfang 1.kl/SFO Rønvik Ferdigstille utearealer, utvikle uteområdet Hunstad B Stabelmur mellom ballplass, lekeplass og vei Kjerringøy Ferdigstilling av uteanlegg Bankgata etablere musik/bibliotek i gl. Svømmebaseng Mørkvedmarka skole Invendige skyvedøra i alle bygg lyskaster v/hus 3 (bak og mot Bjørndalslisletta) Skaug Nytt låssystem for hele bygget Østbyen Solavskjerming klasserom Garderobeforhold for elevene Ferdigstille skolegården Sum inkl 25% uforutsett Toalettforholdene på Kjerringøy skole er tydelig forbedret. 11

12 Planlagt vedlikehold i skolene Fremdeles er en del av skolene i Bodø kommune innenfor tilstandsgrad 2. Etterslepet ligger i fasaderehabilitering (overflatebehandling, maling) og omtekking av tak. Generelt er også innvendige overflater slitt og trenger oppussing. Med bakgrunn i dette var toalettene i skolene et av satsningsområdene i Her er det gjennomført et betydelig løft. Det er fremdeles behov for større areal for å ivareta lærernes arbeidsplasser, samt andre presserende tiltak. Det er derfor fra bystyrets side avsatt ca 20 mill over perioden for å ivare dette behovet. En mindre del av bygningsmassen er dog av en slik karakter at skoledrift bør avvikles. «Sørfløya», på Bankgata skole, er i denne kategorien Sørvær skole, Helligvær. 12

13 Tabellen under og de påfølgende to sider viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for skolene i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Alstad ungdomsskole Utskifting undersentraler automatikk Rep. av utvendig trappetårn Grønnåsen skole Oppgradering av SD anlegg Oppdatering av bilde SD Helligvær skole Taknedløp skolebygg mot skolegård 3 stk defekt 5000 Flaggstangfot.nedre del rustet,ny innfesting til fundament 5000 Hunstad barneskole Gulvbelegg i gymsalen skiftes.ca 200m Byggningsmessig vurdering. Stifter på steniplater ruster. Beising utvendig trengs. 2 stk. aluminiumsdører er nedslitt,bør skift Utskifting av innvendige himlinger Fasader. Reperasjon av sprekker og rustutslag i betong Hunstad Ungdomsskole Utvendig maling av fløy C og fløy D Omtekking av taktekke over ventilasjonsrom Kjerringøy skole Gymsalbygg.Varmestaver i ventilasjonsanlegg skiftes Løding b.skole Reasfaltering av innkjøring til skolen Montering av varmepumpe loft paviljong 8000 Løpsmark skole. Utvendig maling alle bygg Oppgradering automatikk varmestyring Sikring mot vannlekkasjer karnapp idrettsbygg 1 etg Utskifting av defekte spjeldmotorer på ventilasjon hovedbygg Misvær skole Svømmehallen. Utvendig maling Svømmehallen. Ny taktekking leskur Mørkvedmarka skole Hus 1:Utvendig maling vegger og vinduer Hus 5: Skader på alle vindu, beslag løsner/fjernes.beslaget må omarbeides slik at det tetter, og festes skikkelig Hus 5: Skade på utv.mur, pusslaget løsner på armeringen (netting) og faller av Hus 5: Maling av vinduer, ca 25 stk. 1.0 * 1, Hus 2,3,4,5,6 6 stk utvendige biinngangsdører skiftes Hus 5: Kjøkken, Utskifting av kjøkkeninnredning Hus 5:Utskifting av 3 stk innvendige dører. 16 x 21M tofløyet EI 30 + dør inn til skolekjøkken skal være lyddør Hus 5, bibeliotek. Vindusfelt må skiftes 4 stk Hus 5:Ventilatorer,Utskifting av 4 stk ventilatorer skolekjøkken Hus5:Paviljongen,Utskifting av 1stk ventilatorer Hus 4:Utskifting av ventilator på kjøkken 6000 Hus 2:Varmeovn rom Hus 4; varmeovn grupperom Rønvik barneskole Gamle skolebygg. Skifte belegg klasserom,grupperom og korridorer Nytt skolebygg:ventilasjon 2 etg skifte ut defekt shuntventil

14 Fortsettelse fra forrige side. Saltstraumen skole Generelt gjelder at innvendige dører er nedslitte. Skiftes Himlingsplater (Rockwool dekor) Vedlikehold/utskifting. Gjelder ganger og klasserom. Tas i flere etapper Støydemping ventilasjon etter pålegg fra NAV Svømmehallen. Nye vinduer Ny ytterdør 1. klasse/sfo Kabelbruer under himling i korridorer er stedvis skadet og trenger reparasjon/ utskifting. Tas i flere etapper Utskifting lyddør kontor rektor mot ekspedisjon Saltvern skole Ny bereder i H-fløy Styring av ventilasjon Niagara inn på teknisk nett Tverlandet skole Dårlig avløp for overflatevann fra skolegården,fra siste sluk og sørover.drenere grøntareale mot nord langs teoribygg Avfuktingsanlegg inn på SD kompressor 5000 Østbyen skole Støydemping PP kontor 7500 Alstad barneskole Oppussing av garderober og dusjer i kjeller Tette og isolere mot oppbygd takverk Gymsal: Nytt gulvdekke Himlingsplater i korridorer må oppgraderes i forbindelse med lekkasje Oppussing av personaltoaletter Etterfesting av fasadeplater. Skrus med syrefaste skruer.gjelder hele bygget Legging av flis på golv i vestibyle kjeller Oppussing forgang garderobe i kjeller. (Mont. veggpanel). Akustikkproblemer Alstad ungdomsskole Utskifting golvbelegg hele skolen Aspåsen skole og Bodø kulturhus Pussing/maling nordvegg Varmepumper i foajeer Knuste vinduer i trapperom Bankgt.ungdomsskole Golvbelegg rom 231C og 233A Bodøsjøen skole Golvbelegg en del golvbelegg revnet/sprukket Asfaltering eller stein uteområde ved siden av utvendig trapp Igjenkledning av vegger i utebod montering av dør Hunstad Ungdomsskole Utskifting lysarmaturer gymsal Landegode skole Omlegging av skifertak, montering snøfangere og nye beslag vindskibord Løpsmark skole. Idrettsbygg: Montere varmekabler i innvendige takrenner Misvær skole Svømmehallen. Ny automatikk og styring ventilasnonsanlegg Svømmehallen. Nytt ventilasjonsanlegg dusj- og garderobedelen Mørkvedmarka skole Hus2:Utvendig maling vegger og vinduer Saltstraumen skole Ny kjøkkeninnredning kantine og personalrom Skadde himlingsplater klasserom Porter til gymsal utskiftes Tilleggsisolering nye varmerør fra kontor vaktmester til anlegg

15 Fortsettelse fra forrige side. Saltvern skole Ny bereder i A-B-Fløy,u-etg Skaug skole Ventilasjonsanlegg 36.02: Utskifting av defekte kontaktorer Tverlandet skole Ventilasjonsanlegg basseng må oppgraderes Østbyen skole Golvbelegg i korridorer Fjerning av asbestplater i veggfelter Nytt golvbelegg kunst & håndverk Nytt golvbelegg sløyd Alstad barneskole Utskifting av gulvbelegg hele skolen Alstad ungdomsskole Nytt taktekke Aspåsen skole og Bodø kulturhus Låskasser inn til klasserom Bodøsjøen skole Utvendig maling av første byggetrinn Grønnåsen skole Bygget har settingskader ( Store sprekkerdannelser i vegger, gulv og himling etc) Rapport foreligger 3000 Løding b.skole Fuktproblemer under belegg i paviljong. Utskifting belegg. Avventes Mørkvedmarka skole HUs 3:Utvendig maling vegger og vinduer Hus 1:Reflektorovner i korridor Saltstraumen skole Mosegroing på tak. Rengjøring og behandling Saltvern skole Utskifting av takvinduer Tverlandet skole isolering mellom basseng og sløydsal + rom Østbyen skole Montering av strekkmetall rister på 2stk utvendige trapper Kjerringøy skole Utvendig maling av skolebygg og gymsalbygg inkludert grunnmur Mørkvedmarka skole Hus4:Utvendig maling vegger og vinduer Rønvik barneskole Taktekke gymsalbygg: Sikring mot vannlekkasjer rundt sluker og gesimser Skaug skole Lyssetting uteområder skolegård ball løkker Støver skole Omtekking av taktekke Østbyen skole Oppussing av dusj-og garderobe Utskifting av sikringsskap Utskifting vinduer Sum

16 Planlagt vedlikehold i barnehager Det er tilnærmet full barnehagedekning i Bodø kommune og de fleste barnehagene er oppgradert og i rimelig bra stand. Unntak er Årnesveien barnehage. Dette er en brakkerigg som gjennom 30 år har vært flikket på, og er nå av en slik bygningsmessig standard og tilstand at barnehagedrift i løpet av noen år bør avvikles. Bodøsjøen barnehage, avdeling Tiriltoppen er i samme kategori. Det vil da være behov for å erstatte plassene i de nevnte bygningene. De øvrige enhetene er bra ivaretatt og oppgradert med hensyn til luftbehandlingsanlegg og areal ut fra det pedagogiske behov. Etterslepet ligger i fasaderehabilitering (overflatebehandling, maling) og omtekking av tak. Tabellen under viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for barnehagene i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Asphaugen barnehage Utvidelse av 2 stk garderober Utbedring av ventilasjonsanlegg Bodøsjøen barnehage Gulvbelegg på knerten OG Labbetussmå skiftes, CA 40 m² Utskifting av vindu avdeling labbetuss 11 x 18M Leif Aunes vei barnehage Ventilasjonsanlegg loft. Varmebatteri defekt Overspenningsvern el tavle etableres En del beleggsveiser overgang gammelt og ny bygg resveises Løding barnehage Utskifting panelovner Nytt golvbelegg på 2 stk toaletter Maurtua barnehage Gulvbelegg på avdeling Snoopy må skiftes 58,7 m² Ny himling,monteres på avdeling knøttene,snoopy,soverom,dukkerom,garderobe og leserom Reparasjon eller utskifting av 2 stk skyvedørsvegger Utskifting av innvendige dører,dør mellom leserom og Snoopy 9 *11 M og dør mellom leserom og knøttene 9 x 21M L Flikking av vinduskarmer Rør på vegger på toaletter innkasses Flikking av dørkarmer Messiosen barnehage Utbedring av lydgjennomgang mellom kontor og wc Montering varmepumpe Panel i rømningsveier behandles med brannhemmende lakk Sjekke tak, skifte ut knust stein Mørkvedmarka barnehage Nye ytterdører 3stk Nye innerdører 5stk Osphaugen barnehage Varmepumpe monteres på loft for å forhindre is Saltstraumen barnehage Utskifting del av gjerde, Tregjerde, stående trykkimpregnert, lengde 73 m Nytt gulvbelegg kontor og korridor 1. etg. 57m² Fuktvandring/saltutslag. Oppgraving,drenering, grunnmurspapp,duk,pukk og drenerende masse. Innvendig panel oppsprukket i tre rom. (etter storm) Demontering og ny paneling, eventuelt gipsplatekledning og malt glassfiber/ miljøtapet

17 Fortsettelse fra forrige side. Montere snøfangere over hovedinngang. 2 rekker a` 4m Reparasjon saltutslag/fuktvandring gulv kjellervegg nord, innvendig, samt oppussing av hele korridor Oppussing av korridor i kjeller Støy/trinnlyd fra aggregat. Etablere bedre opplagring Skivik barnehage Fuktutslag kjellergulv,tilltak mot vanninntregning Skjerstad oppv.senter Barnehagedelen. Utvendig maling vestvegg Stokkvika barnehage Omtekking av tak inkl. utskifting av renner og nedløp Utskifting av 2stk innvendige dører 17 x 21R( L) Vestbyen barnehage Flytting av lekeskur til sandkasse Utvidelse av vognskur Osphaugen barnehage Gjerde maling Vognskur utbedres Utvendig maling vegger og vinduer Skivik barnehage 2 våtrom/stellerom oppgraderes og pusses opp i forhold til hygiene og renhold Utskifting gulvbelegg generellt,kan tas over 3 år Hunstad øst barnehage Maling av gjerde Skifting av 4stk ytterdører Maurtua barnehage Nye toaletter: 5 stk toaletter skiftes til vegghengte Mørkvedmarka barnehage Lydhimling musikkrom og klosserom Stokkvika barnehage 3stk vinduer ny barnehage skiftes til slagvindu Bodøsjøen barnehage Ny utvendig trapp Utskifting av gjerde Vann lekkasje i 3stk vinduer ved ekstremvær Tiriltoppen. Merknad: Gulvbelegg har limgjennomslag, ser ut som det er svidd. En del skjøter i gulvbelegg trenger og sveises.. Maling av vinduer innvendig Tiriltoppen. Utskifting av råteskadd bæring i "glasshuset" Tiriltoppen. Senke terenget rundt hele barnehagen. Det er dårlig drenering, overflatevannet må ledes bort Utvendig maling Innvendige dører må skiftes Hunstad øst barnehage Innvendige dører må skiftes Leif Aunes vei barnehage Monter varmepumpe loft. For å forhindre istapper i takrenner Utvendig malearbeid: Behandling av vegger, takutspring, vindskier og dører med 2-to strøk Drygolin oljemaling. Ca 285 m² a kr 550 Trollhula Barnehage, Smålia Utvendig maling Mørkvedmarka barnehage Maling av innvendig panel Ny kjøkkeninnredning Sum

18 Planlagt vedlikehold av helsebygg Nytt, kraftig nødstrømsaggregat på Mørkved sykehjem. Tabellen under og på neste side viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for helsebygg i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Alstad helsebygg Etterfesting av steniplater Bodin sykehjem Drifting av bygget i påvente av avhending/annen bruk, Alle kostnader inkl støm,komm avgifter etc Junkervn Generellt løpende vedlikehold Kapitalkostnader Utskifting av punkterte vinduer i inngangsparti Bodø dagsenter Utvendig malearbeid,hovedhus: Behandling av vegger, takutspring, vindskier og vinduer/ dører med 2-to strøk Drygolin oljemaling. Ca 295 m² a kr 550 Utvendig malearbeid,garasje: : Behandling av vegger, takutspring, vindskier og vinduer/dører med 2-to strøk Drygolin oljemaling. Ca 75 m² a kr Utvendig malearbeid,hovedhus: Kjellermur: 2-to strøk murmaling. Ca 25 m² a kr Beskyttelse utvendige hjørner Furumoen helsesenter Underetg. Elvebakken. Dører i korridor nedslitte. Gjelder 16 stk Feil på termostater gulvvarme bad. 11 rom Elvebakken og 3 rom Fløya Gamle og dårlige lysarmaturer stue 1. etg. Elvebakken. 12 stk To-fløyet dør hovedinngang underetg. Elvebakken gammel og nedslitt Lagerbygg. Ikke innlagt strøm. Lysarmaturer og kontakter To-fløyet dør mot usprinklet areal underetg. Skiftes til EI30-dør Mellomgang til Fløya. Slitt gulvbelegg. Fjerning belegg, flytesparkling og nytt belegg. 22 m² Elvebakken. Generelt maling under takutspring Elvebakken. 2 stk. dører kjøkken skiftes Vinduer Elvebakken nordfasade trenger utvendig beising. 40 stk Elvebakken. Sårflikk og maling trapperom Utvendig sluk/sandfanf ved inngang hjemmetjenesten monteres varmekabel Skilting parkering. Hovedatkomst blokkeres av parkerte biler Elvebakken. Trapperom til 1. etg. Lydhimling slitt og hullet Stue vis a vis kjøkken 1. etg. Elvebakken. Skinne i himling etter skillevegg fjernes Nisje/sofakrok korridor 1. etg. Elvebakken. Bolter etter radiator fjernes. Røropplegg til radiator innkasses Innkjøp av manglende takstige Fasade nord, underetg. Utvendig maling mur kontor vaktmester WC i. etg. Elvebakken, rom 157. Flikk og maling vegg rundt rørgjennomføringer Hernesveien 35. Utskifting av 3 stk ytterdører Ny himling i yttergang Mørkved sykehjem Diverse kjølemaskiner Varmekabel Brann/pasientalarmanlegg Ventilasjon kjøkken

19 Fortsettelse fra forrige side. Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Rønvik legesenter gjennomgang av ovner Stadiontunet sykehjem Shuntmotor varmeanlegg Justering av skyvedør Torvgata 16 Styring av ventilasjon Niagara inn på teknisk nett Tverlandet bo og servicesenter Oppgradering av automatikk Skifte av lysarmaturer C-blokk 2etg. Gammel blokk Lysarmaturer i 2 etg.c blokk bør skiftes Lyddemping av himling stuer, Løding og Sørgjerde Dårlig inneldima. Vekslende temperatur i Løding sykehjem og i Sørgjerdet bokollektiv.tiltak: Kompensere for senket temperatur i nybygget med panelovner Manglende ventilasjon i korridor avd. Sørgjerde Vollen sykehjem Rehabilitering, utbedring av kjøkken Behandling av eternittplater ved hovedinngang og eventuelt andre steder på bygget Oppussing/maling av vegger over vindu mot øst etter lekasje fra tak Bodø dagsenter Golvbelegg spiserom Symra dagsenter Gjerde mot naboer Tverlandet bo og servicesenter Skifte av ytterdør Bodø dagsenter Golvbelegg hall Stadiontunet sykehjem Maling vegger korridorer Hernesveien 35. Nytt golvbelegg kjøkken Symra dagsenter Snefangere Furumoen helsesenter Montering 2 rekker 2-rørs snøfangere tak over inngang hjemmetjenesten + inngang ÓfløyaÓ Hernesveien 35. Maling av panel Maling av panel Fliser på vegg kjøkken vest Oppussing av rom 3 i 2etg Stadiontunet sykehjem Diverse kjølemaskiner Golvbelegg i korridorer Hernesveien 35. Resterende oppussing av kjeller Junkervn 49 Omtekking tak Rønvik helsebygg Renovering av sikringsskap tannlegedel Torvgata 16 Belegg i oppholdsrom brukere Rekkverk rullestolrampe Sum

20 Planlagt vedlikehold av administrasjonsbygg Administrasjonsbyggene i Bodø kommune bærer preg av slitasje. Spesielt gjelder dette Rådhuset og Herredshuset, hvor det helt siden byggingen på slutten av 50-tallet bare har vært gjennomført de mest nødvendige tiltak. Det mest presserende ved både Rådhuset og Herredshuset er kvaliteten på inneklimaet. Det er stort behov for å få på plass ventilasjonsanlegg i begge disse byggene. De innvendige nødvendige rehabiliteringsbehov er med andre ord omfattende. Tak og fasade Også takene på begge disse byggene bør omtekkes. Behovet for utbedringer av fasader er også stort, spesielt på Herredshuset. For lave bevilgninger I økonomiplanen er det satt av relativt små bevilgninger til Bodø Rådhus og Herredshuset. Dette har sammenheng med at Eiendomskontoret er i gang med å utarbeide en samlet utredning over kommunens behov for administrasjonslokaler, og forslag til fremtidige løsninger er nå under arbeid. Fasaderehabilitering på Herredshuset 20

21 Tabellen under viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for administrasjonsbygg i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Bodø Rådhus 8 Stk. svanehalser for lufting drenering mangler. Disse erstattes Dronningens gt 15 Utskifting dør personalinngang Oppgraving og reperasjon av drenering Vinduer 2 og 3 etg. En del vinduer er direkte åpne ut i mellom vegg og karm, det er foretatt nødtettinger, sjekk antall som må skiftes, kan med fordel setttes av ett beløp fast i ett par år for å få skiftet ut alle vinduer, spesiellt fasade mot dronningens gate Innfesting av fasadeplater bakgård Misvær Adm.bygg,Blokk B Renovering nord-fasade med nye vinduer, ny vindsperre og ny kledning.kostnad grovt kalkulert Maling/oppussing vegger og himling i korridor Generelt: Kontorer har behov for oppussing. Gjelder spesielt de kontorene som nå ikke eri bruk Bodø Rådhus Biblioteket: Nedslissing av varmekabler i trapp gjelder repo foran inngangsdør» Biblioteket: Utskifting av låssystem til dør mot bakgård Sikring tak, omlegging, ny innfesting av takstein Torvgata 27.Etablererhuset Smøring av papptak Justering av vinduer Utsk. av pakkninger i innadslående vinduer Utbedring av utvendige trapper Herredshuset Sikring tak, omlegging, ny innfesting av takstein Fasaderehabelitering Sum

22 Planlagt vedlikehold av andre bygg Vedlikeholdsbehovet på øvrige bygg i Bodø kommune er omfattende. Verst stilt er Bodø brannstasjon som er i en slik stand både funksjonsmessig og bygningsmessig at den bør saneres. Også i Bodø kulturhus (tidligere Aspåsen skole) er det behov for omfattende vedlikeholdsinnsats i kommende år, spesielt på tak og fasader, men også innvendig er det stort behov for rehabelitering/vedlikehold. Begge disse er hensynstatt og det er bevilget midler for tiltak. Godøynes skolemuseum Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Brannstasjonen på Kjerringøy Bodø svømmehall Drifting av bygget i påvente av avhending/annen bruk, Alle kostnader inkl.strøm moms,avgifter etc Fram kino Tabellen Generellt under vedlikehold og på neste Overfører side viser til Glasshusportalen samlet oversikt pr over kvartal det planlagte til drift og vedlikeholdsarbeidet når motatt for «andre bygg» i Bodø kommune i perioden faktura Fylkesmannsboligen Årlig vedlikehold Gamle riksvei 18 Innregulering av radiatorer Det moteres UPS til nødlys i rømningstrapp Gimle fritidslokale Oppgradering ventilasjonsanlegg Golvbelegg,Utskifting av golvbelegg speilsal 45m Maling av sprinkelrør Montere utvendig trapp rømningsvei Godøynes sk.museum Det monteres stålpipe som innsats i den gamle pipa Utvendig defekt stoppekran skiftes Krematorium, Bodø Supler med et element i den ene kjelen i forbindelse med varmeanlegget Misvær brannstasjon Utvendig maling av bygg Avtrekksvifte bør monteres i vognhall. (I tillegg til eksosavsug)

23 Fortsettelse fra forrige side. Rønvik vel,gjerdås. Generellt vedlikehold Bying. Driftsomrde *Tilfluktsrom Verkstdporter 2.stk Skiftes Nedsenking av lysarmatur Utskifting av varmovner Isolering av sørvegg Montering av luftspjell i kompressorrom og lydfelle i vifte Fylkesmannsboligen Skifte resterende vindu 1. Etg og loft Skifte alle kjellervindu Ny altandør Gimle fritidslokale Utskifting av vindskier, utvendig maling av vinduer Knaplund(gml.sk) Byggn.messig vurdering.demontering og remontering av taktekke. (stein) Nye takrenner og nedløp Utskifting takrenner og nedløpsrør Montering varmepumpe 1. og 2. etg Pussing, skraping og maling vinduer nordvegg Østvegg utvendig. En del panelbord utskiftes og males etg. Punktert vindu østvegg utskiftes Gulvluke til krypkjeller gang mot kontor utskiftes stk ytterdør (biingang)restaureres i gammel stil.1 stk. vernedør montert Krematorium, Bodø Hele bygget behandles med utvendig vannstopp Utbedring av lekkasje i mellomgang seremonirom/kjølerom Skyvedør i gang justeres p.g.a.snøbelastning fra tak Rønvik vel,gjerdås. Utvendig maling stk vinduer fasade mot sørvest skiftes 2 etg Stordalshallen Omtekking av tak på hall ca 800 m Teglvegger østvegg kles m. steniplater Bodø Spektrum Utvendig maling Maling av gjerde Reperasjon av lekkasje (spesifisers nærmere) Refuging av:terapibasseng,mosjon/stup/opplæringsbasseng Pussing av mur,gjelder Bodøhallen.100 løpemeter,høyde 0,6m Gimle fritidslokale Ny varmtvannstank Vinduer er dårlige og må skiftes Utskifting av 4 stk ytterdører Begge bygg etterisoleres Stordalshallen Nytt ventilasjonsanlegg prosjeteres Sum

24 Boliger Boligforvaltningen i Bodø kommune er organisert i HS avdelingen. Kontoret disponerer om lag 800 boliger for utleie. Av disse tilhører vel 400 Bodø kommunale boligstiftelse (BKBS) og vel 280 kommunalt eide leiegårder (BKL). Totalt bruttoareal for disse er ca m 2. Øvrige boliger er borettslagsleiligheter og boliger innleid fra Bodø boligbyggelag eller private utleiere. Borettslagene har ansvar for utvendig vedlikehold mens private har ansvar for vedlikehold både utvendig og innvendig. I tillegg til boligene, omfatter utleieporteføljen også et 20-talls kontorer, baser for Helse- og sosialavdelingen og lignende. Fast vedlikehold: Omfatter utvendig vedlikehold for leiligheter tilhørende BKBS og BKL. Utvendig maling utføres mest effektivt ved at det påføres ett strøk maling hvert 5 7 år. Ved lengre tidsintervaller vil det ofte være behov for skraping og maling med to strøk samt eventuelt skifte av bordkledning. Øvrig vedlikehold omfatter bl.a. skifte av utvendige tak, dreneringsarbeider samt skifte av tak og veggkledning hvor asbestholdige materialer kan finnes. En del borettslag forutsetter at andelseierne selv maler utvendig. I slike tilfeller får Eiendomskontoret arbeidet utført av firma etter anbud. Årlig erfaringskostnad er ført under «faste avtaler». Løpende vedlikehold: Størstedelen av budsjettet benyttes til istandsetting av leiligheter etter utflytting. Det er ønskelig å pusse opp leiligheter etter 8 10 års botid. På grunn av lave budsjetter kan dette bare gjøres når det av helsemessige årsaker er nødvendig. Stadig dårligere innvendig standard betyr dyrere oppussing senere og hyppigere klager fra leiere nå. Tiltaksplan for vedlikehold: Kostnadene er oppgitt i 2011-priser og er basert på erfaringstall og skjønn. Etter implementering av nytt FDV-system, er det behov for en gjennomgang med registrering av arealer og fastsetting av vedlikeholdsstatus. Som ved forrige oppdatering av tiltaksplanen, viser også denne et betydelig etterslep. Vedr. løpende vedlikehold, er det foretatt en nærmere vurdering av alle leilighetene for å komme fram til en begrunnet oversikt over vedlikeholdsbehovet. Registrert behov for totaloppussing av 88 gjennomgangsboliger og 68 eldre-/omsorgs- og PUH-boliger á kr i planperioden, er det ikke budsjettdekning for og settes derfor som etterslep. (23,4 mill. kr.) Det vil være urimelig å belaste dagens beboere for manglende vedlikehold over mange år, og etterslepet bør derfor vurderes dekket ved spesiell bevilgning til boligdriften. Galnåsmyra 7, innleid BBL-leilighet. 24

25 Tabellen under og på neste side viser en samlet oversikt over det planlagte vedlikeholdsarbeidet for boliger i Bodø kommune i perioden Eiendomsnavn - Beskrivelse av tiltak Etterslep Bjørndalslia Ommtekking av tak Bjørndalsslynga Ommtekking av tak Måsheia 4 Skrape/male bordkledning og vinduer Grindveien Utvendig maling Vollveien 26 Utvendig maling Anton Gisle Johnsons vei 12 Skifte bordkledning + 1 strøk utvendig maling Djupmyra 8 14/Smålia 1 7 Utvendig maling Dronningens gate 98 Utvendig maling Høglia Utvendig maling Garnveien 6 12 (4 hus) Utvendig maling Kongens gate 60 Utvendig maling Lillevollen Utvendig maling Lurtindveien 6 Utvendig maling Vollsletta Utvendig maling inkl vinduer Kongens gate 16 Utvendig maling + skifte avløpsledning (50.000,-?) Ramnflogveien hus Sjekke og eventuelt male/skifte vinduer Rønvikveien 11 A I 3 hus Skrape/male vinduer og verandaer Straumbo, hybler/service Utvendig maling inkl. vinduer Kongens gate 16 Innvendig renovering av 1. og 2. etasje Kongsdatterveien/Smørbukkveien Utvendig maling Straumbo, hus hus Male vinduer og verandaer + 1 strøk maling på yttervegg Dr.gt. 100/Kongens gate Utvendig maling Forsveien 21 Utvendig maling + skifte av vinduer Kongens gate 14 Utvendig maling Moltebærveien 7 9 Utvendig maling Trollmyra hus Sjekke og eventuelt male/skifte vinduer + rep. utv. trapper

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2013 2016 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2013 2016 Skoler Barnehager

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017 Innhold 3 4 5 6 8 13 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2014 2017 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2014 2017 Skoler Barnehager

Detaljer

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2

Detaljer

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager TRONDHEIM KOMMUNE Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager februar 2005 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn... 8 2. Formål og problemstilling... 9 3. Vurderingskriterier...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22 Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22 28.10.2013 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato:28.10.2013 Side 1 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LANDÅSHALLEN... 2

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

Byrådssak 133/15. Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. ESARK-1643-201402267-15

Byrådssak 133/15. Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. ESARK-1643-201402267-15 Byrådssak 133/15 Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. MEGJ ESARK-1643-201402267-15 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolene i Bergen kommune

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM KAPITTEL 6 I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN KAPITTEL 6 Bergen kommunes hovedstrategi for eiendomsforvaltningen skal være å gi brukerne gode og effektive bygninger

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EIGERSUND KOMMUNE JUNI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT

TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT av Halden kommunes bygningsmasse inkl. eiendommer tilhørende Halden Kommunale Pensjonskasse FORSIKRINGSTAKER / EIER: Halden kommune og Halden Kommunale Pensjonskasse

Detaljer

Investeringsstrategi 2015-2024

Investeringsstrategi 2015-2024 1 Investeringsstrategi 2015-2024 Dokumentet er et vedlegg til sak om Langtidsprioriteringer 2015-2018. Innhold Innledning... 2 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 2.1 Politiske føringer... 3 2.2 Fylkeskommunen

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12 Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg Brandbu ungdomsskole utredning Oppdragsgiver: Gran kommune eiendom Oppdrag: Brandbu ungdomsskole

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: FotoWeb INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i

Detaljer

TILTAKSPLAN BYGG FOR ENHET EIENDOM 2014 2017

TILTAKSPLAN BYGG FOR ENHET EIENDOM 2014 2017 TILTAKSPLAN BYGG FOR ENHET EIENDOM 2014 2017 Følgende bygg er vurdert med totalkostnader (tall i tusen kr.) pr. år inkl. mva.: Sted 2014 2015 2016 2017 Sum 2014-2017 Pr. år fra 2018* ) Beitstad skole 20

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30

Del 1 Tilstandsrapport. Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30 Del 1 Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30 11.06.2014 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato:11.06.2014 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT NORDNES SJØBAD... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD LUND KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer