Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Rognli MEDL AP Sølvi Gunn Jensen LEDER AP Liv Solberg MEDL AP Stein Are Olsen MEDL AP Rolf Magne Hansen MEDL AP Werner Kiil MEDL AP Karl Arvid Brose NESTL SP Line van Gemert perm. etter MEDL H behandling av sak 46/15 Laila Anita Westby MEDL H Hans Kristian Karlsen perm. MEDL FRP etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Fred Skogeng MEDL H Johnny Arne Hansen MEDL AP Line Pernille Eide MEDL AP Kay Roger Fjellsøy MEDL SP Reidar Lund MEDL KRF Lene Simonsen Granli MEDL FRP Dan Håvard Johnsen Peggy Halvorsen MEDL MEDL FRP KRF Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Jørn Willy Hansen perm. etter behandlingen av sak 41/15 Lill-Tove Bergmo Åse Mona Vikten Johnny Hansen Kay Roger Fjellsøy Line Eidet AP SP AP

2 Nils Einar Samuelsen Tor Wilhelm Eriksen Reidar Lund Lene Simonsen Granli KRF FRP Merknader Musikkskolen var tilstede og framførte et musikalsk innslag. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Bente Rognli og Lill Tove Bergmo ble valgt til å underskrive protokollen. Ordfører åpnet for spørretime på slutten av møtet. Axel Sømme og Johnny Hansen ga en orientering om framdriften i stedsutviklingsprosjektet, og viste film fra Lyngseidet sentrum om framtidige vyer. Kommunestyret behandlet sakene i følgende rekkefølge: PS 27/15, 32/15, 33/15, 36/15, 37/15, 39/15, 40/15, 28/15, 29/15, 30/15, 34/15, 31/15, 35/15, 38/15, 41/15, 42/15, 43/15, 44/15, 45/15 og 46/15. Kulturprisen for 2015 ble i møtet tildelt Else-Lill Lyngra fra Furuflaten. Ved behandlingen av sak var Nord-Troms Studiesenter v/lisbeth Holm, Ådne Danielsen fra UiTø og Magnhild Grønvoll tilstede og orienterte om prosjektet. På slutten av møtet ga Viggo Jørn Dale en orientering om kommunereformen, og delte ut et spørreskjema som han ønsket tilsvar på så snart som mulig. På vegne av Fred Skogeng, leder i byggekomitèen for Lenangen skole, ga rådmannen ga en orientering om byggeprosjektet. Spørretime: - Laila Anita Westby etterspurte arbeidet med crossbanen i ytre Lyngen og fradelingssaken til Line Skogeng. - Lill-Tove Bergmo etterlyste lys i de ødelagte veglysene fra Årøybukt til Koppangen Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Leif Egil Lintho Rådmann Hilde Grønaas Ass.rådmann/økonomisjef tom. sak 44/15 Anette Holst Oppvekstsjef tom. sak 38/15 Kjellaug Grønvoll Omsorgssjef tom. sak 34/15 Viggo Jørn Dale Prosjektleder/koordinator kommunereformen Kåre Fjellstad Leder for teknisk sektor sak 28/15 tom. sak 43/15 Eva Holm Utvalgssekretær

3 Lyngen kommune, Bente Rognli Lill-Tove Bergmo Sølvi Jensen Ordfører Eva Holm utvalgssekretær

4 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 27/15 RS 5/15 Referatsaker Stadfestet Forskrift om politivedtekt, Lyngen kommune, Troms 2015/1323 PS 28/15 Årsregnskap og årsberetning /267 PS 29/15 Regnskapsrapport nr /1101 PS 30/15 Finansrapport 1. tertial /774 PS 31/15 Kontrollutvalgets årsrapport /984 PS 32/15 IKT-samarbeid i Nord-Troms X 2015/193 PS 33/15 Reduksjon av sykefravær 2015/830 PS 34/15 Kompetanseløftet i Nord-Troms, - helse og omsorg, fase 3 PS 35/15 Anmodning om bosetting av flyktninger i PS 36/15 Opprettelse av 1 årsverk i det kommunale barnevern 2015/ / /1279 PS 37/15 Årsmelding 2014 Råd for folkehelse 2015/57 PS 38/15 Helårsåpen SFO 2015/1502 PS 39/15 Veinavn i Lyngen- del /21 PS 40/15 PS 41/15 PS 42/15 PS 43/15 Vedtak - reguleringsplan Kirkhammaren hyttegrend Høringsutkast - kommuneplanens samfunnsdel Innereidet boligfelt - fullfinansiering samt prinsipp for utbygging av vei, vann og avløp, (VVA) Utbedringer og oppgradering av tekniske anlegg og kommunale tjenestebygg 2015/ / / /1101 PS 44/15 Lyd-/bildeoverføring fra Lyngen kirke 2015/193 PS 45/15 Gårdskart oppdatering av AR5 - kartgrunnlag 2015/819 PS 46/15 Sikringstiltak mot flomskred i Kjosen 2015/584

5 PS 27/15 Referatsaker Lyngen kommunestyre tar referatsaken til orientering. Enst. Lyngen kommunestyre tar referatsaken til orientering. RS 5/15 Stadfestet Forskrift om politivedtekt, Lyngen kommune, Troms Lyngen kommunestyre tar referatsaken til orientering. Enst. Lyngen kommunestyre tar referatsaken til orientering. PS 28/15 Årsregnskap og årsberetning 2014 Revisor Doris Gressmyr orienterte om kommunens regnskap og revisjonen av dette. Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst. 1. Kommunestyret tar rådmannens årsberetning for 2014 til orientering. 2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2014 tas til orientering. 3. Lyngen kommunes årsregnskap for 2014 godkjennes.

6 Saksprotokoll i Lyngen formannskap Formannskapet tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 4. Kommunestyret tar rådmannens årsberetning for 2014 til orientering. 5. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2014 tas til orientering. 6. Lyngen kommunes årsregnskap for 2014 godkjennes. PS 29/15 Regnskapsrapport nr Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst. 1. Kommunestyret tar regnskapsrapport nr til orientering. 2. Driftsregnskap: a) Avvik på barnevernstjenesten dekkes av disposisjonsfond. b) Akuttutstyr til legetjenesten dekkes av disposisjonsfond. c) Merutgifter til lafting av toaletter dekkes av disposisjonsfond. Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Red d) Tilskudd til Liv i Lyngen dekkes av ufordelt budsjettpost på ramme 5. e) Feil i lønnsbudsjett på ramme 3 og 5 dekkes delvis av ufordelt budsjettpost på ramme 5 f) Tilskudd til Visit Lyngenfjord dekkes av rådmannens prosjektmidler. g) Kostnader til skrotnisseprosjektet dekkes av rådmannens prosjektmidler.

7 Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Red Investeringsregnskap: Det vedtas følgende endringer i årsbudsjett 2015: Budsjettendringer Prosjekt: LYNGSEIDET BO- OG SERVICESENTER (STIGEN) SALG TOMTER, BYGNINGER, M.M Prosjekt: FIBER KOPPANGEN-LYNGSEIDET DATAKOMUNIKASJON FRA FYLKESKOMMUNER Prosjekt: KLP - EGENKAPITALINNSKUDD BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Prosjekt: FIBER KARNES DATAKOMUNIKASJON 100 SUM BUDSJETTENDRINGER 0 4. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Rådmannen trakk pkt. c) i innstillingen. Nytt pkt. 4: Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettet i henhold til vedtak. Formannskapet tiltrer rådmannens innstilling til vedtak med de endringer som framkom av behandlingen. Enst. 5. Kommunestyret tar regnskapsrapport nr til orientering. 6. Driftsregnskap: h) Avvik på barnevernstjenesten dekkes av disposisjonsfond. i) Akuttutstyr til legetjenesten dekkes av disposisjonsfond. j) Merutgifter til lafting av toaletter dekkes av disposisjonsfond. Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Red.

8 k) Tilskudd til Liv i Lyngen dekkes av ufordelt budsjettpost på ramme 5. l) Feil i lønnsbudsjett på ramme 3 og 5 dekkes delvis av ufordelt budsjettpost på ramme 5 m) Tilskudd til Visit Lyngenfjord dekkes av rådmannens prosjektmidler. n) Kostnader til skrotnisseprosjektet dekkes av rådmannens prosjektmidler. Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Red Investeringsregnskap: Det vedtas følgende endringer i årsbudsjett 2015: Budsjettendringer Prosjekt: LYNGSEIDET BO- OG SERVICESENTER (STIGEN) SALG TOMTER, BYGNINGER, M.M Prosjekt: FIBER KOPPANGEN-LYNGSEIDET DATAKOMUNIKASJON FRA FYLKESKOMMUNER Prosjekt: KLP - EGENKAPITALINNSKUDD BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Prosjekt: FIBER KARNES DATAKOMUNIKASJON 100 SUM BUDSJETTENDRINGER 0 PS 30/15 Finansrapport 1. tertial 2015 Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst. Ihht. kommunens finansreglement, skal det rapporteres om status på kommunens finansforvaltning av aktiva, passiva og risikoanalyse. 1. Rapporten tas til orientering.

9 Saksprotokoll i Lyngen formannskap Formannskapet tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. Ihht. kommunens finansreglement, skal det rapporteres om status på kommunens finansforvaltning av aktiva, passiva og risikoanalyse. 2. Rapporten tas til orientering. PS 31/15 Kontrollutvalgets årsrapport 2014 Lyngen kommunestyre tiltrer kontrollutvalgets innstilling til vedtak. Enst. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 tas til orientering. PS 32/15 IKT-samarbeid i Nord-Troms PS 33/15 Reduksjon av sykefravær Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 1. Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Forslag til tiltak iverksettes.

10 PS 34/15 Kompetanseløftet i Nord-Troms, - helse og omsorg, fase 3 Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. Lyngen kommunestyre ønsker å videreføre prosjektet over i en iverksettelsesfase, fase 3. Prinsippene om medvirkning og medinnflytelse ivaretas ved at Rådmannen i dialog med HTV oppretter en bredt sammensatt arbeidsgruppe internt i kommunen. Nærmere om sammensetning, antall mv. overlates til rådmannen i samarbeid med partene. Lyngen kommunestyre forutsetter at arbeidet i fase 3 skjer som et interkommunalt samarbeid og at Nord-Troms studiesenter inngår i dette samarbeidet. Prosjekteier lokalt er rådmannen, interkommunalt er prosjekteier rådmannsutvalget. Lyngen kommunestyre forutsetter at medvirkning og medinnflytelse ivaretas også på det interkommunale nivået. Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres Kr søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan - PS 35/15 Anmodning om bosetting av flyktninger i Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg Forslag fra Reidar Lund: Lyngen kommune er positiv til å ta imot flyktninger under forutsetning av at staten fullfinansierer kostnadene med bosettingen. Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak og forslaget fra Reidar Lund. Lyngen levekårsutvalg tiltrer forslaget fra Reidar Lund. Vedtatt med 5 stemmer. En stemte for rådmannens innstilling til vedtak. Enst Lyngen kommune er positiv til å ta imot flyktninger under forutsetning av at staten fullfinansierer kostnadene med bosettingen.

11 Forslag fra AP/SP v/werner Kiil: Lyngen kommunestyre ser det som positivt å ta imot flyktninger fra Syria. Forutsetningen for å ta imot 10 familier er at det følger med tilstrekkelige midler Slik at kommunen ikke blir påført ekstrakostnader på kort og lang sikt. Forslag fra Nils Einar Samuelsen: Rådmannens innstilling tiltres, og kommunestyrets vedtak fra februar 2014 iverksettes. Det ble votert over levekårsutvalgets forslag. Forslaget fra levekårsutvalget falt. Enst. Det ble votert over forslaget fra AP/SP v/werner Kiil og forslaget fra KRF v/nils Einar Samuelsen. Forslaget fra AP/SP v/werner Kiil vedtatt med 10 mot 6 stemmer. Lyngen kommunestyre ser det som positivt å ta imot flyktninger fra Syria. Forutsetningen for å ta imot 10 familier er at det følger med tilstrekkelige midler Slik at kommunen ikke blir påført ekstrakostnader på kort og lang sikt. PS 36/15 Opprettelse av 1 årsverk i det kommunale barnevern Saksprotokoll i Lyngen formannskap Lyngen formannskap tiltrer rådmannens/levekårsutvalgets innstilling til vedtak. Enst 1. Det opprettes 1 årsverk innfor det kommunale barnevern. 2. Lyngen kommune v/rådmann tar initiativ til å opprette interkommunalt barnevern med våre nabokommuner Kåfjord og Storfjord, evt Balsfjord. Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres Styrking

12 barnevern Kr ,- søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 1. Det opprettes 1 årsverk innfor det kommunale barnevern. 2. Lyngen kommune v/rådmann tar initiativ til å opprette interkommunalt barnevern med våre nabokommuner Kåfjord og Storfjord, evt Balsfjord. Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres Styrking barnevern Kr ,- søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan Lyngen kommunestyre tiltrer levekårsutvalgets/formannskapets innstilling til vedtak. Enst. 1. Det opprettes 1 årsverk innfor det kommunale barnevern. 2. Lyngen kommune v/rådmann tar initiativ til å opprette interkommunalt barnevern med våre nabokommuner Kåfjord og Storfjord, evt Balsfjord. Budsjettdekning:

13 Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres Styrking barnevern Kr ,- søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan PS 37/15 Årsmelding 2014 Råd for folkehelse Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg Lyngen levekårsutvalg tar årsmeldingen til orientering. Enst Årsmeldingen for Råd for folkehelse tas til orientering. Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse Årsmelding for Råd for folkehelse tas til orientering med følgende kommentar: - til avsnitt side 3 som begynner med Råd for folkehelse sendte brev til ordfører; rådmann, m.fl. Sist i dette avsnitt tilføyes en setning; «i tillegg sendes en del brev og purringer på saker direkte fra leder og nestleder.» Ellers sier Rådet seg fornøyd med årsmeldingen. Enst Årsmelding for Råd for folkehelse tas til orientering med følgende kommentar: - til avsnitt side 3 som begynner med Råd for folkehelse sendte brev til ordfører; rådmann, m.fl. Sist i dette avsnitt tilføyes en setning; «i tillegg sendes en del brev og purringer på saker direkte fra leder og nestleder.» Ellers sier Rådet seg fornøyd med årsmeldingen. Lyngen kommunestyre tiltrer levekårsutvalget innstilling til vedtak. Enst.

14 Årsmeldingen for Råd for folkehelse tas til orientering. PS 38/15 Helårsåpen SFO Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg Forslag fra Line P Eidet: Ordningen iverksettes fra og med sommeren Vedtaksendring fra Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak og forslaget fra Line P Eidet. Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling med tillegget fra Line P Eidet. Enst 1. Nytt pkt. om åpningstider: SFO holder åpent i 11 måneder pr. år, fra 1.august til 30.juni. Skolefritidsordningen er åpen alle hverdager, unntatt lørdager. Skolefritidsordningen stenges fra og med lillejulaften til og med 1.januar, samt i påskeuka. Hvis det er færre enn 3 barn som ønsker SFO på dager skolen har fri/ferie legges SFO til barnehagen dersom det er ledig plass. Dersom barnehagen ikke har kapasitet, holdes SFO åpen. 2. Nytt punkt om betaling: Sats I: 1 10 timer Sats II: Over 10 timer Det betales for 11 måneder per år. 3. Nytt pkt. om ferie: Barn i SFO avvikler ferie i juli 4. Økt tilbud i SFO finansieres delvis ved bruk av egenbetaling, og delvis ved friske midler fra Vedtektsendringene gjelder fra Ordningen iverksettes fra og med sommeren Kommunestyret vedtar følgende 1. Helårsåpen SFO etablerers som en permanent ordning i Lyngen fra og med sommerferien Kr innarbeides i Lyngen kommunes økonomiplan , som en økning i ramme 3 Budsjettdekning: Kr søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan Forslag fra kommunestyret: Nytt pkt. 6: Ordningen evalueres årlig.

15 Lyngen kommunestyre tiltrer levekårsutvalgets innstilling med tillegg av nytt pkt. 6. Enst. 1. Nytt pkt. om åpningstider: SFO holder åpent i 11 måneder pr. år, fra 1.august til 30.juni. Skolefritidsordningen er åpen alle hverdager, unntatt lørdager. Skolefritidsordningen stenges fra og med lillejulaften til og med 1.januar, samt i påskeuka. Hvis det er færre enn 3 barn som ønsker SFO på dager skolen har fri/ferie legges SFO til barnehagen dersom det er ledig plass. Dersom barnehagen ikke har kapasitet, holdes SFO åpen. 2. Nytt punkt om betaling: Sats I: 1 10 timer Sats II: Over 10 timer Det betales for 11 måneder per år. 3. Nytt pkt. om ferie: Barn i SFO avvikler ferie i juli 4. Økt tilbud i SFO finansieres delvis ved bruk av egenbetaling, og delvis ved friske midler fra Vedtektsendringene gjelder fra Ordningen iverksettes fra og med sommeren Ordningen evalueres årlig. Kommunestyret vedtar følgende 3. Helårsåpen SFO etablerers som en permanent ordning i Lyngen fra og med sommerferien Kr innarbeides i Lyngen kommunes økonomiplan , som en økning i ramme 3. Budsjettdekning: Kr søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan PS 39/15 Veinavn i Lyngen- del 4 Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 1. Følgende veinavn vedtas som nye adressefastsettende veinavn i Lyngen kommune: 37. Øvre Karnesveien 77. Butikkveien 2. Vedtaket kunngjøres jfr. Lov om stadsnavn.

16 Lyngen kommunestyre tiltrer levekårsutvalgets innstilling til vedtak. Enst. 3. Følgende veinavn vedtas som nye adressefastsettende veinavn i Lyngen kommune: 37. Øvre Karnesveien 77. Butikkveien 4. Vedtaket kunngjøres jfr. Lov om stadsnavn. PS 40/15 Vedtak - reguleringsplan Kirkhammaren hyttegrend Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst. Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplan (detaljplan) for Kirkhammeren hyttegrend i henhold til Plan- og bygningsloven Saksprotokoll i Lyngen formannskap Formannskapet tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplan (detaljplan) for Kirkhammeren hyttegrend i henhold til Plan- og bygningsloven

17 PS 41/15 Høringsutkast - kommuneplanens samfunnsdel Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst. Forslaget til samfunnsdelen av kommuneplanen for Lyngen kommune sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden til Saksprotokoll i Lyngen formannskap Formannskapet tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. Forslaget til samfunnsdelen av kommuneplanen for Lyngen kommune sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden til PS 42/15 Innereidet boligfelt - fullfinansiering samt prinsipp for utbygging av vei, vann og avløp, (VVA) Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst. a) Ferdigstillelsen av infrastruktur for vei, vann og avløp for Innereidet boligfelt, inkludert vannforsyning til tilgrensende boliger/reiselivsanlegg, gjennomføres som minimumsløsning uten asfaltering og lys innenfor en finansiell ramme på kr ,- eks. mva. b) Prosjektet fullfinansieres ved overføring av kr ,- fra prosjekt Boligtomter 2013 til prosjekt Innereidet boligfelt. Årsbudsjett 2015 vedtas regulert tilsvarende. c) Ved behov for tilleggsfinansiering utover kr. 1,6 mill., delegeres rådmannen myndighet til å foreta ytterligere budsjettregulering av prosjekt Boligtomter 2013 med overføring til prosjekt Innereidet boligfelt.

18 Saksprotokoll i Lyngen formannskap Formannskapet tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. d) Ferdigstillelsen av infrastruktur for vei, vann og avløp for Innereidet boligfelt, inkludert vannforsyning til tilgrensende boliger/reiselivsanlegg, gjennomføres som minimumsløsning uten asfaltering og lys innenfor en finansiell ramme på kr ,- eks. mva. e) Prosjektet fullfinansieres ved overføring av kr ,- fra prosjekt Boligtomter 2013 til prosjekt Innereidet boligfelt. Årsbudsjett 2015 vedtas regulert tilsvarende. f) Ved behov for tilleggsfinansiering utover kr. 1,6 mill., delegeres rådmannen myndighet til å foreta ytterligere budsjettregulering av prosjekt Boligtomter 2013 med overføring til prosjekt Innereidet boligfelt. PS 43/15 Utbedringer og oppgradering av tekniske anlegg og kommunale tjenestebygg Saksprotokoll i Lyngen formannskap Formannskapet tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. Utbedringer og reparasjoner som redegjort for under saksopplysninger vurderes som absolutt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av kommunens funksjonsbygg. Rådmannen tilrår derfor at tiltakene utføres og finansieres over disposisjonsfondet. Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres 2015 Disposisjonsfond , , , , , , , , ,-

19 Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst. Utbedringer og reparasjoner som redegjort for under saksopplysninger vurderes som absolutt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av kommunens funksjonsbygg. Rådmannen tilrår derfor at tiltakene utføres og finansieres over disposisjonsfondet. Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres 2015 Disposisjonsfond , , , , , , , , ,- PS 44/15 Lyd-/bildeoverføring fra Lyngen kirke Saksprotokoll i Lyngen formannskap Forslag fra formannskapet: Nytt pkt. 4): Ordningen evalueres etter 1 års drift. Formannskapet tiltrer rådmannens innstilling med tillegg av nytt pkt. 4. Vedtatt mot 1 stemme. 1. Årlig tildeling til Lyngen kirkelige fellesråd økes med for dekning av ny løsning for lyd-/bildeoverføring fra Lyngen kirke. 2. Økningen dekkes innenfor ramme 1 for budsjettår Kr prisøkning innarbeides i neste års budsjett og kommende økonomiplan. 4. Ordningen evalueres etter 1 års drift.

20 Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst. 5. Årlig tildeling til Lyngen kirkelige fellesråd økes med for dekning av ny løsning for lyd-/bildeoverføring fra Lyngen kirke. 6. Økningen dekkes innenfor ramme 1 for budsjettår Kr prisøkning innarbeides i neste års budsjett og kommende økonomiplan. 8. Ordningen evalueres etter 1 års drift. Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres PS 45/15 Gårdskart oppdatering av AR5 - kartgrunnlag Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst. Lyngen kommune tar AR5 kartlegging i egen regi innenfor en ramme på kr ,-, og med ferdigstillelse innen 4 måneder. Prosjektet lyses ut og kunngjøres offentlig med svarfrist innen 14 dager.

21 Saksprotokoll i Lyngen formannskap Forslag fra formannskapet: Lyngen kommune tar AR5 kartlegging i egen regi innenfor en ramme på kr ,-, og med ferdigstillelse innen 4 måneder. Prosjektet lyses ut og kunngjøres offentlig med svarfrist innen 14 dager. Det ble votert over rådmannens innstilling og formannskapets forslag. Formannskapets forslag vedtatt. Enst. Lyngen kommune tar AR5 kartlegging i egen regi innenfor en ramme på kr ,-, og med ferdigstillelse innen 4 måneder. Prosjektet lyses ut og kunngjøres offentlig med svarfrist innen 14 dager. PS 46/15 Sikringstiltak mot flomskred i Kjosen Saksprotokoll i Lyngen formannskap Formannskapet tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 1. Lyngen kommune godkjenner plan for sikringstiltak fra NVE i tre flomskredutsatte bekker i Kjosen, med en kommunal garanti i samsvar med skjema med en distriksandel på kr eks. mva. 2. Distriktsandelen dekkes av disposisjonsfondet. 3. Budsjettreguleres tilsvarende. Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst. Lyngen kommune tar AR5 kartlegging i egen regi innenfor en ramme på kr ,-, og med ferdigstillelse innen 4 måneder. Prosjektet lyses ut og kunngjøres offentlig med svarfrist innen 14 dager.

22

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 09:00 felles møte med Råd for folkehelse og representanter fra næringsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kvænangstunet Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem H Irene

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 09:00 15:45. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste TERTIALRAPPORT 2/2011 INVESTERING I NY TELEFONILØSNING ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2010 FOR LEBESBY/KJØLLEFJORD HAVN K.

Sakspapirer. Saksliste TERTIALRAPPORT 2/2011 INVESTERING I NY TELEFONILØSNING ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2010 FOR LEBESBY/KJØLLEFJORD HAVN K. Sakspapirer : : Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste ssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 116/11 11/831 TERTIALRAPPORT 2/2011 117/11 11/847 INVESTERING I NY TELEFONILØSNING 118/11 11/711

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer