Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 13:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Medlem LYAP Anette Holst Medlem LYAP Sølvi Jensen Medlem LYAP Liv Solberg Medlem LYAP Karl Arvid Brose Medlem LYSP Fred Skogeng Medlem LYHØ Hans Karlsen Leder LYFRP Ola Olasøn Giæver Medlem LYFRP Stein Åge Midttun Medlem LYFRP Almar Simonsen Medlem LYKRL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tor Petter Christensen MEDL LYAP Lars Tore Larssen MEDL LYAP Stein Are Olsen MEDL LYAP Lene Simonsen MEDL LYFRP Fritz Lund MEDL LYFRP Kay Roger Fjellsøy MEDL LYSP Reidar Lund MEDL LYKRF Rolf Johansen MEDL LYKRF Irene Sørensen MEDL LYKP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans Kristian Berg Fritz Lund LYFRP Rolf Magne Hansen Lars Tore Larssen LYAP Bente Rognli Tor Petter Christensen LYAP Helge Søreng Stein Are Olsen LYAP Asbjørn Rygh Kay Roger Fjellsøy LYSP Fredrik Berg Rolf Johansen LYKRF Tor-Vilhelm Eriksen Lene Simonsen LYFRP Haldor Inge Samuelsen Irene Sørensen LYKP Merknader Innkalling og saksliste godkjent

2 Asbjørn Rygh erklærte seg inhabil i sak 04/10. Sølvi Jensen og Asbjørn Rygh ble valgt til å skrive under protokollen. Protokolltilførsel fra Fred Skogeng til sak 01/10: Ordfører Hans Karlsen nektet Fred Skogeng å uttale seg i denne saken. Orientering v/lyngen Næringsforening ved leder Ole Hamnvik spesielt om foreningens arbeid med Ullsfjordforbindelsen. Etter behandlingen av sakene, orienterte ordfører Hans Karlsen om flg: - ikke formannskap pga regionrådsmøte - møter som har vært avviklet og skal avvikles med Statens vegvesen om Pollfjelltunellen Ullsfjordforbindelsen Tyttebærvika Sentrumsplanen Trafikksikkerhetsplanen - nedleggelse av lakseslakteriet på Storsteinnes - Arnenga - fjellskredprosjektet på Nordnes - intervju rådmann og kommunalsjef 12.april Spørretime: Anette Holst etterlyste arbeidet i politirådet ordfører vil ta iniativ til et møte. Karl Arvid Brose bad om en orientering om Arnenga ordfører viste til brev som er sendt til politikerne. Videre spurte han hva som gjøres med skogbruksstillingen - ordfører orienterte om at inntil nærmere avklaring foreligger, varetar jordbrukssjefen denne funksjonen. Tilslutt spurte han hvor arbeidet med byggefelt på Svensby står - ordfører lovte at planlegger vil ta kontakt. Hans-Kristian Berg lurte på hvorfor Pollfjelltunellen skal asfalteres når det ikke skal utføres mer arbeid. Svaret er at veien ikke er kjørbar. Fra administrasjonen møtte: Navn Hans-Petter Myrland Inger-Helene Isaksen Stilling Rådmann Utvalgssekretær

3 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

4 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 1/10 Svar på lovlighetsklage 2009/439 PS 2/10 Kontrollutvalgets årsrapport for /834 PS 3/10 Energibrønner Lyngstunet 2009/3622 PS 4/10 Etablering av ny flytebrygge 2010/1526 PS 5/10 Søknad om tilskudd til kjøp av tråkkemaskin 2010/1515 PS 6/10 Ny avtale om kopiering i 2010 og /725 PS 7/10 PS 8/10 PS 9/10 Internasjonalt Samisk Filmsenter AS - Rettet emisjon mu Driftsutvalget - avklaring i forhold til økonomiplanens vedtak Valg av nytt lagrettemedlem/ny meddommer til Hålogaland lagmannsrett PS 10/10 Reguleringsplan for Innereidet egengodkjenning* PS 11/10 Dispensasjon fra godkjent reguleringsplan for Storgalten ferie og fritid, Nord-Lenangen 2009/ / / / /6438 PS 12/10 Kommuneplanen /1470 *kart og bestemmelser legges frem på møtet På møtet vil det bli gitt en orientering av Lyngen Næringsforening v/ole Hamnvik. PS 1/10 Svar på lovlighetsklage Kommunestyret tar fylkesmannens avgjørelse til orientering. Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Kommunestyret tar fylkesmannens avgjørelse til orientering. Protokolltilførsel fra Fred Skogeng:

5 Ordfører Hans Karlsen nektet Fred Skogeng å uttale seg i denne saken. PS 2/10 Kontrollutvalgets årsrapport for Kontrollutvalgets årsrapport for Årsrapport 2009 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2009 til orientering. Lyngen kommunestyret tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2009 til orientering. PS 3/10 Energibrønner Lyngstunet 1. Kommunestyret ber administrasjonssjefen innhente anbud på etablering av inntil 8 nye energibrønner samt nødvendige tiltak for idriftsetting av disse. 2. Kommunestyret bemyndiger administrasjonssjefen å gjennomføre de aktuelle tiltakene innenfor en samlet kostnadsramme på 2,1 mill kr. 3. Tiltaket finansieres ved låneopptak på 2,1 mill kr og evt. mva-kompensasjon går til fradrag på låneopptaket 4. Administrasjonssjefen bes korrigere økonomiplanen i henhold til dette. Rådmannen opplyste at det i innstillingens pkt 1 skal stå inntil 12 og ikke inntil 8. Forslag fra Fred Skogeng: Som rådmannens innstilling, men med flg tillegg: 5. Administrasjonen bes følge opp evt. krav om erstatning for de økte kostnadene.

6 Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Fred Skogeng. Enst. 1. Kommunestyret ber administrasjonssjefen innhente anbud på etablering av inntil 12 nye energibrønner samt nødvendige tiltak for idriftsetting av disse. 2. Kommunestyret bemyndiger administrasjonssjefen å gjennomføre de aktuelle tiltakene innenfor en samlet kostnadsramme på 2,1 mill kr. 3. Tiltaket finansieres ved låneopptak på 2,1 mill kr og evt. mva-kompensasjon går til fradrag på låneopptaket 4. Administrasjonssjefen bes korrigere økonomiplanen i henhold til dette. 5. Administrasjonen bes følge opp evt. krav om erstatning for de økte kostnadene. PS 4/10 Etablering av ny flytebrygge 1. Kommunestyret ber rådmannen lyse ut anskaffelse av ny flytebrygge på Lyngseidet så snart det er praktisk mulig. 2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre tiltaket innenfor rammen av 1,0 mill kr. 3. Tiltaket innarbeides i budsjettet for 2010 og finansieres med låneopptak stor kr. 1,0 mill med fradrag av evt. momskompensasjon. 4. Økonomiplan korrigeres tilsvarende. Asbjørn Rygh erklærte seg inhabil. Forslag fra Stein Åge Midttun: Saken utsettes. Det ble votert over utsettelsesforslaget. Utsettelsesforslaget falt med 13 mot 4 stemmer. Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak. Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 4. Kommunestyret ber rådmannen lyse ut anskaffelse av ny flytebrygge på Lyngseidet så snart det er praktisk mulig.

7 5. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre tiltaket innenfor rammen av 1,0 mill kr. 6. Tiltaket innarbeides i budsjettet for 2010 og finansieres med låneopptak stor kr. 1,0 mill med fradrag av evt. momskompensasjon. 4. Økonomiplan korrigeres tilsvarende. PS 5/10 Søknad om tilskudd til kjøp av tråkkemaskin 1. Lyngen kommune dekker årlige kapitalkostnader for et lånebeløp inntil kr ,- Maksimalt beløp pr. år er kr ,- I tillegg ytes et engangstilskudd i 2010 med kr ,- som dekkes over næringsfondet. 2. Lyngen kommune stiller garanti for lån inntil kr ,- ovenfor Lyngstuva Sportsklubb i inntil 10 år, jfr. pkt 1 i innstillingen. Fred Skogeng tok opp sin habilitet. Han ble erklært inhabil da formannskapet behandlet saken 9.mars Fred Skogeng fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet. Det ble votert over habilitetsspørsmålet. Lyngen kommunestyre erklærer Fred Skogeng ikke inhabil under kommunestyrets behandling av saken. Enst. Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. 3. Lyngen kommune dekker årlige kapitalkostnader for et lånebeløp inntil kr ,- Maksimalt beløp pr. år er kr ,- I tillegg ytes et engangstilskudd i 2010 med kr ,- som dekkes over næringsfondet. 4. Lyngen kommune stiller garanti for lån inntil kr ,- ovenfor Lyngstuva Sportsklubb i inntil 10 år, jfr. pkt 1 i innstillingen.

8 PS 6/10 Ny avtale om kopiering i 2010 og Ny avtale om kopiering i 2010 og 2011 Lyngen kommune aksepterer vilkårene som er framforhandlet i den nye avtalen om kopiering gjeldende for 2010 og Saksprotokoll i Lyngen formannskap Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. Lyngen kommune aksepterer vilkårene som er framforhandlet i den nye avtalen om kopiering gjeldende for 2010 og Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens og formannskapets innstilling til vedtak. Enst Lyngen kommune aksepterer vilkårene som er framforhandlet i den nye avtalen om kopiering gjeldende for 2010 og PS 7/10 Internasjonalt Samisk Filmsenter AS - Rettet emisjon mu Lyngen kommune vil signalisere interesse i å være med på en påtenkt emisjon i Internasjonalt Samisk Filmsenter AS, men ønsker å komme tilbake til spørsmålet når de nærmere enkeltheter om detaljene i emisjonen er klarlagt. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Vedtatt mot en stemme.

9 Lyngen kommune vil signalisere interesse i å være med på en påtenkt emisjon i Internasjonalt Samisk Filmsenter AS, men ønsker å komme tilbake til spørsmålet når de nærmere enkeltheter om detaljene i emisjonen er klarlagt. Forslag fra Fred Skogeng: Søknaden avslås. Det ble votert over rådmannens/formannskapets innstilling til vedtak og forslaget fra Fred Skogeng. Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens/formannskapets innstilling til vedtak. Vedtatt mot 3 stemmer. Lyngen kommune vil signalisere interesse i å være med på en påtenkt emisjon i Internasjonalt Samisk Filmsenter AS, men ønsker å komme tilbake til spørsmålet når de nærmere enkeltheter om detaljene i emisjonen er klarlagt. PS 8/10 Driftsutvalget - avklaring i forhold til økonomiplanens vedtak Driftsutvalget legges ned med umiddelbar virkning og utvalgets ansvarsområder og arbeidsoppgaver overføres til formannskapet med de delegeringer og fullmakter som tidligere er gitt. Endringen innarbeides også i det nye arbeids- og delegeringsreglementet. Den administrative og politiske organiseringen gjennomgås slik det framgår av rådmannens vurdering. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Forslag fra Frp, H og Krf v/rolf Johansen: 1. Driftsutvalget nedlegges som innstilt. 2. Det opprettes et næringsutvalg med folkevalgte representanter og representanter fra næringslivet. Det forutsette at folkevalgte har flertall i utvalget. 3. Rådmannen utreder saken for framlegg snarest mulig. Det ble votert over innstillingen og forslaget fra Rolf Johansen.

10 Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Frp, H og Krf v/rolf Johansen. Enst 1. Driftsutvalget nedlegges som innstilt. 2. Det opprettes et næringsutvalg med folkevalgte representanter og representanter fra næringslivet. Det forutsette at folkevalgte har flertall i utvalget. 3. Rådmannen utreder saken for framlegg snarest mulig. Forslag fra Stein Åge Midttun: Pkt 3 i formannskapets innstilling endres til: Rådmannen utreder saken for framlegg før sommerferien. Forslag fra Werner Kiil: Pkt 3 i formannskapets innstilling endres til: Ordfører/rådmann utreder saken for framlegg snarest mulig. Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak med forslaget fra Stein Åge Midttun og Werner Kiil. Vedtatt med 13 mot 5 stemmer. 4. Driftsutvalget nedlegges som innstilt. 5. Det opprettes et næringsutvalg med folkevalgte representanter og representanter fra næringslivet. Det forutsette at folkevalgte har flertall i utvalget. 6. Ordfører/rådmann utreder saken for framlegg før sommerferien. PS 9/10 Valg av nytt lagrettemedlem/ny meddommer til Hålogaland lagmannsrett 1. Søknaden fra Svein Håkon Sand imøtekommes. 2. Som nytt lagrettemann/meddommer oppnevnes.. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Stein Åge Midttun oppnevnes som ny lagrettemann/meddommer.

11 3. Søknaden fra Svein Håkon Sand imøtekommes. 4. Som nytt lagrettemann/meddommer oppnevnes Stein Åge Midttun. Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst. 5. Søknaden fra Svein Håkon Sand imøtekommes. 6. Som nytt lagrettemann/meddommer oppnevnes Stein Åge Midttun. PS 10/10 Reguleringsplan for Innereidet - egengodkjenning 1. Kommunestyret godkjenner forslag til reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert Kunngjøring gjøres på vanlig måte i medhold av plan og bygningsloven. Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 2. Kommunestyret godkjenner forslag til reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert Kunngjøring gjøres på vanlig måte i medhold av plan og bygningsloven. PS 11/10 Dispensasjon fra godkjent reguleringsplan for Storgalten ferie og fritid, Nord-Lenangen 1. Kommunestyre godkjenner endringene i reguleringsplanen m/bestemmelser, datert , for Storgalten ferie- og fritidscamp. 2. Kommunestyrets vedtak kunngjøres på vanlig måte.

12 Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 3. Kommunestyre godkjenner endringene i reguleringsplanen m/bestemmelser, datert , for Storgalten ferie- og fritidscamp. 4. Kommunestyrets vedtak kunngjøres på vanlig måte. PS 12/10 Kommuneplanen Administrasjonen iverksetter arbeidet med planprogram/oppstartmelding for kommuneplanens arealdel. 2. Utviklingstrekk, utfordringer og satsingsområder som er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel (godkjent 2007) skal danne overordnede prioriteringer i arealdelen. 3. En helhetlig langsiktig plan bestående av planstrategi og kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) fremmes samlet ett år etter neste valg (2012) og ellers i tråd med retningslinjer i ny plan og bygningslov. 4. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet å vedta planprogrammet. Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 5. Administrasjonen iverksetter arbeidet med planprogram/oppstartmelding for kommuneplanens arealdel. 6. Utviklingstrekk, utfordringer og satsingsområder som er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel (godkjent 2007) skal danne overordnede prioriteringer i arealdelen. 7. En helhetlig langsiktig plan bestående av planstrategi og kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) fremmes samlet ett år etter neste valg (2012) og ellers i tråd med retningslinjer i ny plan og bygningslov. 8. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet å vedta planprogrammet.

13

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente

Detaljer

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 20.12.2007 Tidspunkt: 10:00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Karl Arvid Brose Tor Petter Christensen, unntatt sak nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Johansen Fred Skogeng Følgende medlemmer møtte ikke:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 09:00 felles møte med Råd for folkehelse og representanter fra næringsutvalget

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 09:00 15:45. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 14:00. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Tømmerbukt Medlem KVFRP Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35

Møteprotokoll. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35 Møteprotokoll Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Harald Haugen

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.04.2014 Tidspunkt: 12:10-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Tryggve

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte 16.01.2013

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-3381/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 28.01.2013 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra møte 16.01.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/13 Formannskapet

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Lauritzen MEDL SKAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Lauritzen MEDL SKAP Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rolf

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune, den 21.11.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den 21.11.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 KOMMUNESTYRESALEN Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer