PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon 2.2 14.10.11"

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE Glomma Opplevelser

2 Side 2 av 15 Innhold INNLEDNING OG BAKGRUNN INNLEDNING BAKGRUNN MULIGHETSANALYSE FOR UTVIKLING AV OPPLEVELSERI SKIPTVET REISELIV INDRE ØSTFOLD OG VISIT SARPSBORG TILKNYTNING TIL EKSISTERENDEAKTIVITETER OG PROSJEKTER KONKLUSJON PÅ BAKGRUNN AV INNLEDNING OG BAKGRUNN 7 VISJON OG MÅLSETTINGER VISJON HENSIKT OVERORDNET MÅL MÅLGRUPPE 8 OMFANG OG AVGRENSING TIDS PLAN OPPGAVEMESSIGEAVGRENSNINGER GEOGRAFISK AVGRENSNING 9 PROSJEKTORGANISERING PROSJEKTLEDELSE ØVRIGE ROLLER 10 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER BESLUTNINGSPUNKTEROG MILEPÆLER OPPFØLGING 11 RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING KRITISKE SUKSESSFAKTOREROG RISIKO 11 GlENNOMFØRING 11 ØKONOMI KOSTNADSBUDSJETT FINANSIERING 14 8,3 FORDELING AV KOSTNADER PÅ DE ULIKE AKTIVITETENE 15 KONTRAKTER OG AVTALER 15

3 Side 3 av I5 Multarlsu Deloa Forsla til ros'ekt lan Justerin av ros'ekt lanen Justerin av økonomi Justerin av vis'on o malsettin er Nenra: Rolle K"ell Eivind Solber Svein Olav A nalt Thor Hals Erik Unaas Ellen Solbrekke Simen Martinsen Ole Haabeth Atle Ha a Ski tvet kommune Ski tvet kommune Askim kommune Eidsber kommune Rakkestad kommune Sar sbor kommune Østfold F Ikeskommune Østfold F Ikeskommune Pros'ektansvarli Pros'ektansvarli

4 Glomma Opplevelser Prosjektdirektiv Side 4 av Innledning og bakgrunn 1.1 Innledning Glomma er Norges lengste elv, ca 600 km lang. Det har vært fløtet tømmer på Glomma i uminnelige tider. Fløtingen var på topp i 1952, da 14 millioner stokker gikk igjennom Glennetangen lense. Fløtingen opphørte ikke før i Ved Eidet ble det bygget en tømmertunnel for å lede tømmerstokker som hadde drevet inn i Vestvannet videre ned til Visterflo. Vassdraget står for 10 TWh i årlig kraftproduksjon, som er 10 % av vannkraftproduksjonen i Norge. Glomma har blitt smittet av krepsepest, og bestanden av edelkreps har ikke tatt seg opp igjen til tross for lang tids forbud mot krepsing. Fisket forøvrig er godt. Gjedde, ørret, sik, abbor, mort, brasrre, laue, gjørs, regnbueørret og lake er fiskeslag som det er mulig å fiske etter her. Glomma Østfold Fra utløpet av Øyeren går elveløpet gjennom en ca. 10 km lang forkastning med mye bratte fjellvegger på breddene. Elva faller 73 meter på denne strekningen, som går i en ganske jevn bue mot vest; den såkalte Glommabuen. Opprinnelig var det nesten kontinuerlige stryk og fosser her, noe som gjorde Glomma ganske vanskelig å krysse. Det eneste noenlunde rolige partiet var ved Onstadsund mellom Askim og Spydeberg, der den gamle kongeveien mellom Oslo og riksgrensen hadde sitt fergested. I dag er Glommabuen regulert med tre store kraftverk, fra sør Vamma, Kykkelsrud og Solbergfoss. Glommaregionen i Østfold Indre østfold består av 10 kommuner i Østfold og ligger sentralt plassert langs E18 mellom Akershus og Sverige. Glommaregionen i Østfold, her definert mellom Vamma og Sarpefossen, består av kommunene Askim, Skiptvet, Sarpsborg, Eidsberg og Rakkestad. Denne regionen er på 1247 km2, og har omlag innbyggere. Kommunene med unntak av Sarpsborg er en del av Indre Østfold regionen, og er også deltaker i den regionale reiselivsorganisasjonen Reiseliv Indre østfold. Regionen har en forholdsvis kort historie som reiselivsdestinasjon, og mangler på flere områder de store fyrtårnene som i seg selv gjør en region til et attraktivt reisemål. Reiseliv Indre Østfold jobber for markedsføring av regionen Indre østfold, og av de aktørene som er medlemmer i denne. Spesielt viktig er det å fokusere på nærheten til de befolkningstette områdene Oslo og Akershus, og på regionen som et dagstur- eller weekend mål. Videre er samarbeide på tvers av kommunegrenser i fokus, da tilreisende og besøkende ikke er opptatt av disse, men av det totale tilbudet opplevelser som finnes. I Sarpsborg ivaretar VisitSarpsborg turistinformasjonsfunksjonen, samt virker som en tilrettelegger av opplevelsestilbud for innbyggere og tilreisende.

5 Glomma Opplevelser Prosjektdirektiv Side 5 av 15 Glomma regionen med sin sentrale beliggenhet både overfor Oslo og Akershus, men også med tanke på ytre Østfold vil med utvikling og tilrettelegging av produkter og tjenester bidra positivt til å sette regionen på kartet, og til å tilføre ytterligere opplevelser og tilbud til den totale pakken. Konkurransen innom opplevelser og turisme hardner til, og tilbudene blir stadig mer like. Man må tenke nytt, reagere, ta en pososjon og samarbeide! Det finnes i dag aktører i regionen som har potensiale til å utvikle seg, og til å være med å bidra til utvikling. Det er kjent innenfor opplevelsesnæringene at samarbeid er en fremgangsfaktor, men de fleste små virksomheter har mer enn nok med egen drift. Det er derfor viktig å legge tilrette for samarbeid og utvikling som en del av disse aktørenes daglige virke. 1.2 Bakgrunn Mulighetsanalyse for utvikling av opplevelser i Skiptvet Skiptvet kommune fikk våren 2011 gjennomført en Mulighetsanalyse for utvikling av opplevelser i Skiptvet. Denne er utført av Børre Berglund Reiselivsrådgivning, med bakgrunn i møter med kommunen samt en befaring. Berglund gir i sin analyse en beskrivelse av muligheter basert på eksisterende tilbud, beliggenhet og potensiale. Han ser dette opp mot resultatene i Innovasjon Norge sin Markedsanalyse Norge 2009, der det blant annet undersøkes interessen for seks ulike ferieformer i Norge. Videre sier undersøkelsen noe om motivene som er viktigst for nordmenn som ønsker å feriere i Norge neste tre år, uavhengig av form for ferie. Berglund sin mulighetsanalyse ligger til grunn for denne prosjektbeskrivelsen, og han peker på følgende muligheter som potensielle for utvikling av opplevelsesproduksjon/reiselivsprodukter i Skiptvet kommune; Vann og vannaktiviteter er sentralt for opplevelsesproduksjon i Skiptvet. Med utgangspunkt i Vamma kraftstasjon kan en konseptuere både en vandreløype og en sykkelsti langs Glomma med innhold som fornybar produksjon av kraft, historien rundt festningsverkene, Nes Lensemuseum og med Glennetangen som en avslutning på opplevelsen. Dette forutsetter opparbeidelse, merking og beskrivelse av sykkel- og tursti Guide og enkel servering er nødvendige elementer som skal til for å utvikle Nes Lensemuseum til et salgbart produkt. Produktinnhold kan være en times guidet tur i kombinasjon med et enkelt måltid. Produktet kan gjøres tilgjengelig for grupper gitt nødvendig gruppestørrelse eller individuelle på faste tidspunkter. Større utnyttelse av Nes Lensemuseum i forhold til kulturarrangementer representerer en annen mulighet. Kulisser og scene er passende ikke bare for historiske spel, men også for mindre konserter og andre underholdningsarrangementer Glennetangen fremstår i dag uten en helhet og med en noe tungvint

6 Side 6 av 15 produksjon. Bygging av hytter uten palegg om utleie gir relativt fa bruksdager per år, og danner dermed ikke grunnlag for aktivitets- eller opplevelsesproduksjon knyttet til disse. Det er behov for en oppgradering av anlegget. Stedet har en flott beliggenhet og kunne representert utgangspunkt for en rekke aktivitets- og opplevelsesprodukter. Skal disse utfordringene snus til muligheter, vil dette stille krav til større endringer som fordrer relativt store investeringer, både i bygningsmessige endringer og kompetanse. 5) Aktiviteter på Glomma som padling, robåt, fiske og guidede turer representerer et potensial. Videre i sin mulighetsanalyse påpeker Berglund at det er viktige forutsetninger som må være på plass, dersom målet med å skape flere arbeidsplasser gjennomsatsning på opplevelsesnæring i Skiptvet, skal oppnås; 1) Skiptvet kommune må ta en aktiv rolle som næringsutvikler, og ta ansvar for utbedring av den reiselivsmessige infrastrukturen langs Glomma Merking av gang og sykkelløype, samt utarbeidelse av veibeskrivelse og kart Bistand til næringsetablering og kompetanseutvikling Finansiering av markedsføring og vertskapsfunksjoner som turistinformasjon, markedskampanjer og presse- og studieturer Mobilisering av næringsaktører og andre som vil satse på utvikling av reiselivsprodukter og kulturopplevelser i kommunen Finansiering av arbeidet med en "Utviklingsplan for opplevelsesproduksjon i Skiptvet kommune" 2) Det må finnes lokale bedrifter, personer eller initiativ som virkelig vil utvikle opplevelsesnæringen i kommunen Det er behov for noen som kan utvikle og drive guidefunksjoner ved Vamma kraftstasjon og Nes Lensemuseum. Dettefortrinnsvis sammen med enkel servering på de to stedene Det er behov for arrangør av konserter og forestillinger ved Nes Lensemuseum En aktivitetsleverandør, plassert ved Nes Lensemuseum (eller Glennetangen) med utleie av kano/kajakk, båter for fiske/roturer må på plass Videreutvikling av Glennetangen må avklares med dagens eier. Overnattingstilbud her/andre steder må over tid utvikles Reiseliv Indre Østfold og Visit Sarpsborg Reiselivsorganisasjonen for Indre Østfold har i dag om lag 80 næringsaktører som medlemmer, i tillegg til de 10 Indre Østfold kommunene. Organisasjonen har som formål å markedsføre regionen og dets medlemmer, samt å bidra til utvikling av nye produkter og videreutvikling av eksisterende. I Indre Østfold finnes det kun et fåtall store aktører innen opplevelsesnæringen, og organisasjonen har av den grunn jobbet mye med å sette sammen ulike dagsturopplegg for

7 Side 7 av 15 bussgrupper/lag/foreninger der flere av de sma aktørene sammen blir attraktive for et besøk i regionen. Videre har Reiseliv Indre Østfold i lengre tid sett behovet for flere konkrete produkter knyttet til natur og friluftsliv. Det finnes i dag svært få aktører som tilbyr denne typen opplevelser, og med bakgrunn i etterspørsel i markedet og regionens beliggenhet, mener man at det ligger et uutnyttet potensiale her. Visit Sarpsborg ivaretar turistinformasjon for Sarpsborg kommune, samt fungerer som billettkontor og tilrettelegger for opplevelsesprodukter i kommunen. Visit Sarpsborg har blant annet jobbet mye med tilrettelegging og utvikling av sykkelruter og turkart. Disse reiselivsorganisasjonene har i dag et samarbeid blant annet gjennom Østfold Reiseliv Tilknytning til eksisterende aktiviteter og prosjekter Det vil være avgjørende for prosjektet at man 1tillegg til å skape egne aktiviteter og tiltak knyttet til Glomma, også samarbeider med omkringliggende kommuners aktiviteter. Dette gjelder også prosjekter der Skiptvet helt eller delvis er med i dag, og Glomma Opplevelser bør kunne ha en koordinerende rolle i forhold til å sette tiltak og aktiviteter i sammenheng, og utnytte ressursene på mest mulig måte. Av relevante prosjekter i denne sammenheng kan nevnes; Fiskeland Naturbaserte aktiviteter og opplevelser Turkart Ski ptvet Historisk spill på Nes Kulturminner i Skiptvet (og langs Glomma forøvrig) Grønt Reiseliv Handlingsplan for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Relseliv Indre Østfold Østfold Reiseliv Reiseliv Indre Østfold Visit Sarpsborg Mat og Reiseliv Med flere Når det gjelder prosjekter som antas å være relevante, er det viktig å være informert, og også informere om aktiviteter, status og fremdrift i Glomma Opplevelser. Dette kan være gjennom deltakelse på informasjonsmøter, via nyhetsbrev og gjennom web. Det kan være aktører som deltar i flere prosjekter, og det vil da særlig være hensiktsmessig at det vurderes enkelte felles kurs, seminarer og lignende. 1.3 Konklusjon på bakgrunn av innledning og bakgrunn Mulighetsanalysen som Berglund har skrevet etter initiativ fra Skiptvet danner på mange måter grunnlaget for prosjektet Glomma opplevelser, men det er viktig å påpeke at kommunen ser viktigheten av at prosjektet omfatter en større region.

8 Side 8 av 15 Skiptvet kommune har med sitt initiativ satt seg i førersetet for prosjektet, og kan påta seg rollen som prosjekteier, dog på vegne av samtlige deltakende kommuner. Prosjektet skal bidra til at opplevelser knyttet til Glomma løftes frem og på sikt skaper i arbeidsplasser i kommunene og regionen for øvrig. Det er avgjørende at andre kommuner deltar, og at man sammen løfter frem og utvikler næringsaktører og infrastruktur i samtlige kommuner som deltar. Når det gjelder Glennetangen som trekkes spesielt frem i Berglund sin Mulighetsanalyse, er det på grunn av uforutsette hendelser der den siste tiden, ikke aktuelt å prioritere dette stedet innledningsvis i prosjektet, men avvente videre eierforhold og drift. 2. Visjon og målsettinger 2.1 Visjon 2.2 Hensikt Tilrettelagte og tilgjengelige opplevelser langs og på Glomma - for alle! Hensikten med prosjektet er å legge tilrette for opplevelsesnæringer i regionen, med fokus på aktiviteter og opplevelser i o9 langs Glomma mellom Vamma og Sarpefossen. Videre vil prosjektet bidra til a koordinere prosjekter og tiltak for å kunne maksimere resultatene til nytte for aktører og tilreisende/besøkende. Prosjektet Glomma Opplevelser skal virke på tvers av grenser, det være seg kommunale, regionale og sektor-/bransjeorienterte grenser. Tradisjonelt reiseliv, landbruk og øvrig næring skal sammen med det offentlige, bidra til å skape arbeidsplasser, til å tilgjengeliggjøre natur og kulturlandskap og til kommersialisere og profesjonalisere en næring i sterk vekst. 2.3 Overordnet mål 2.4 Hålgruppe Forbedre regionenes nasjonale konkurranseevne innen reiseliv/turisme Bidra til å øke mulighetene for etablering av flere arbeidsplasser i opplevelsesnæringer Fastsette rammene for en langsiktig utvikling. Og gjennom prosjektet gi aktørene en felles plattform i arbeidet med å utvikle området Sikre etablering og utvikling av et bedriftsnettverk innenfor opplevelsesnæring, rundt Glomma Prosjektet har definert følgende målgrupper innbyggere i Glommaregionen tilreisende/besøkende som søker aktiviteter og opplevelser i og langs Glomma eksisterende og potensielle aktører innen opplevelsesnæringene

9 Side 9 av 15 Omfang og avgrensing 3.1 Tidsplan Prosjektet forventes igangsatt 1. januar 2012, og forventes avsluttet 31. desember Oppgavemessige avgrensninger Prosjektet tar ikke mål av seg å omfatte all reiselivsrelatert aktivitet i området, men vil gjøre en avgrensning i forhold til den aktuelle målgruppen og aktiviteter som framkommer under arbeidet med å ta fram strategier for videre arbeid. Prosjektet vil i hovedsak samarbeide med aktører og organisasjoner i det geografiske området som tilbyr, eller ønsker å tilby produkter/tilbud overfor den aktuelle målgruppen. Prosjektplanen vil tjene som rammeverk for mer detaljerte handlingsplaner som rulleres halvårlig i prosjektperioden. 3.3 Geografisk avgrensning Prosjektet vil omfatte kommunene Skiptvet, Askim, Eidsberg, Rakkestad og Sarpsborg. Det kan være aktuelt å trekke med aktører/tilbud i kommuner ut over det som er nevnt, hvis dette vurderes å tilføre prosjektet merverdi. Prosjektorganisering 4.1 Prosjektledelse Oppdragsgiver/prosjekteier Oppdragsgiver er Skiptvet kommune Referansegruppe Styringsgruppe Styringsgruppen består av representanter fra kommunene, IN, ØFK, FMLA Opprettes etter behov Prosjektleder leies inn fra Prosjektleder næringsilkonsulentselskap Mobilisering Produktutvikling Markedsføring Det kan etableres Etablering Infrastruktur Profilering arbeidsgrupper knyttet til de ulike Nettverk temaene/tiltakene/øvrige prosjektene

10 Glomma Opplevelser 4.2 Øvrige roller Prosjektdirektiv Side 10 av 15 Oppdragsgiver Pros'ekteier Styringsgruppe (OG) (SG) Pros'ektansvarli PA Pros'ektleder PL Pros'ektmedarbeidere Referansegruppe/ arbeidsgruppe/ nettverk Skiptvet kommune Innovasjon Norge østfold Fylkeskommune Fylkesmannen i Østfold, landbruksavdelingen Representanter (ordførere) fra de deltakende kommuner Pros'ektledelsen sekretær E ne ressurser eller innleide? Pros'ektmedarbeidere i kommunene Utpekes av styringsgruppen - etableres etter behov 5. Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler 5.1 Bestutningspunkter og milepæler Utarbeideros'ektbeskrivelse Pros'ekteiere PA PL Pros'ektledelse avklart Pros'ekteiere PA Utarbeidelse av tids- oaktivitets lan Pros'ektansvarli PL Godkjennelse av prosjektdirektiv, tids- og Styringsgruppen PA /PL 1/3-12 aktivitets lan Handlin s lan 1. halvar 2012 St rin s ruen PL start st rin s rue St rin s ruen P PA Handlin s lan 2. halvar 2012 St rin s ruen PL St rin s ruemøte St rin s ruen PA PL Handlin s lan 1. halvar 2013 Srin s ruen PL St rin s ruemøte St rin s ruen PA PL Handlin s lan 2. halvar 2013 St rin s ruen PL 1/7-13 Srin s ruemøte St rin s ruen PA/PL 1/7-13 Handlin s lan 1. halvar 2014 St rin s ruen PL 1/12-13 St rin s ruemøte St rin s ruen PA/PL 1/12-13 Handlin s lan 2. halvar 2014 St rin s ruen PL 1/7-14 St rin s ruemøte St rin s ruen PA/PL St rin s ruemøte oavslutnin St rin s ruen PPL 1/11-14 Slutt raorterin St rin s ruen PL/PA 31/12-14

11 Glomma Opplevelser 5.2 Oppfølging Prosjektdirektiv Dato: 27.10,11 Side 11 av Prosjektmøter Formål: Styring av prosjektet, status og faglig kvalitetssikring. Deltakere: PL og prosjektdeltakere (fagmedarbeider) Frekvens: Ved behov, men min, ett møte annenhver uke, trolig hver uke Referat til: Deltakere Styringsgruppemøter Formål: Styring av prosjektet, status og faglig kvalitetssikring. Deltakere: PL og styringsgruppe. Frekvens: Ved behov, men min, ett møte pr kvartal Referat til: Deltakere Referansegruppemøter Formål: Informasjon, status og faglig kvalitetssikring. Deltakere: PL og næringsaktørene Frekvens: Faglig referansegruppe, to ganger i året Referat til: Deltakere Møte med PA og PL Formål: Råd, presentasjon og endelig godkjenning. Deltakere: PA, PL og andre personer etter behov. Frekvens: Ved behov, men minst hver måned Referat til: Deltakere 6. Risikoanalyse og kvalitetssikring 6.1 Kritiske suksessfaktorer og risiko Risikofaktorer Markedsforstaelse Forankring Organisering Beskrivelse Avgjørende at en i prosjektet er lydhør overfor signaler i markedet Prosjektet må ha vilje og evne til å endre retning under veis Prosjektet rna ha politisk og administrativ forankring i kommunen Forankring må føre til forpliktelse i forhold til ressurser Manglede forankring gir dårlig oppslutning og vilje Må også forankres hos de næringsdrivende og regionale myndigheter Lokalbefolkninpen må informeres om prosjektet og konse tet for a ta dette til se stolthet o identitet Prosjektet ma organiseres slik at det ivaretar bade nærheten til brukerne og kravet til samarbeid med de øvrige kommunene og deltakerne forøvrig Prosjektet må organiseres slik at framdrift og struktur blir ivaretatt o ansvaret for de enkelte

12 Glomma Opplevelser Informasjon Økonomi Prosjektdirektiv Side 12 av 15 oppgaver blir tydelig Koordinering av aktivitetene blir svært viktig Tilstrekkelige ressurser må tilføres/avsettes henhold til ros'ektets behov Aktørene ma gis tilfredsstillende informasjon om arbeidet Positiv markedsførin2 må etterstrebes Synlige resultater ma løftes fram Lokalbefolknin en må en as'eres Bade økonomien i selve prosjektet og tilgangen pa økonomisk virkemidler vil være viktige elementer for å lykkes Samordnin av virkemiddelbruken må vurderes 7. Gjennomføring Alle aktiviteter i prosjektet gjennomføres i den hensikt å oppnå prosjektet sine målsettinger, og å jobbe mot visjonen. Prosjektets hovedaktiviteter er beskrevet nedenfor Det er avgjørende at man prioriterer å jobbe med rett aktivitet til rett tid, men at man ser hele prosjektet over ett, og har de endelige målsettingene med prosjektet med seg hele tiden. Det vil også være nødvendig å se dette prosjektet i sammenheng med øvrige aktiviteter og tiltak som er på gang eller allerede pågår i de deltakende kommuner. HA 1 Mobilisering og informasjon Mål og aktivitet Etter endt prosjektperiode skal det være etablert et bedriftsnettverk blant opplevelsesaktører langs Glomma. Bedriftsnettverket skal vurdere å søke

13 Side 13 av 15 finansiering fra Innovasjon Norge innen for denne ordningen, for a bedre ivareta samarbeidet og utviklingen etter prosjektet er avsluttet. I løpet av første halvår i prosjektet bør det arrangeres et spesialtilpasset etablererkurs for eksisterende og potensielle næringsaktører langs Glomma. Kurset har som formål å bidra i forhold egenutvikling av bedrift/virksomhet, men også å informere om prosjektet og starte etableringen av et nettverk som kan leve gjennom prosjektperioden og i etterkant av denne. HA 2 Infrastruktur og tilrettelegging Mål og aktivitet Denne hovedaktiviteten er viktig både som enkeltaktivitet, og som bidrag til øvrig produktutvikling. Ved etablering av sykkel- gang/ridestier langs Glomma vil lokalbefolkningen også få utvidet tilbudet i nærområdet sitt, men næringsaktører vil kunne benytte denne typen tilrettelegging i utviklingen av egne produkter og tilbud. Tilsvarende vil gjelde for turkart, og ikke minst eventuell tilrettelegging av rasteplasser, merking av kulturminner m.rn. HA 3 Kompetanseutvikling Mål og aktivitet Ved prosjektets slutt skal aktørene som har deltatt, ha hatt mulighet til å delta i en rekke kompetansefremmende tiltak for å styrke egen virksomhet, og øke sjansene for en lønnsom drift videre. Dette gjelder tiltak som etablering av egen bedrift, vertskapsrollen, kurs i opplevelsesproduksjon og prissetting. Det kan også være aktuelt å arrangere studietur(er) til områder andre steder der man ser hvordan andre regioner og områder har jobbet og etablert tilsvarende tilbud og aktiviteter. HA 4 Produktutvikling Mål og aktiviteter Det skal ved prosjektet avslutning finnes et visst antall nye og videreutviklede produkter i tilknytning til Glomma som er markedstilpasset og testet ut overfor potensielle målgrupper. Regionen skal kjennetegnes ved at det finnes kvalitetssikrede tilbud og produkter som er etterspurt i markedet og som tar utgangspunkt i naturen, kulturen og historien langs Glomma. Det vil bli gjennomført aktiviteter og tiltak både rettet mot næringsaktørene og av kommunene i forhold til infrastruktur. HA 5 Markedsføring og profilering Mål og aktiviteter Regionen skal kjennetegnes ved enhetlige og tilrettelagte aktiviteter og tilbud som gjør at målgruppen oppsøker regionen. Tilbudene skal være markedsført gjennom hensiktsmessige kanaler og via kampanjer arrangert både av den regionale reiselivsorganisasjonen og gjennom kampanjer i regi av Innovasjon Norge.

14 Glomma Opplevelser Prosjektdirektiv Side 14 av Økonom i 8.1Kostnadsbudsjett Totalt E et arbeid Eksternt arbeidros'ektledelse Driftskostnader reiser AktivItetiltak Sum Finansiering Prosjektet er tenkt finansiert på følgende måte Totalt Østfold F Ikeskommune Fylkesmannen i østfold MatReiseliv Innovas on No e Kommuneneeget arbeid Ski tvet kommune øvri e kommuner Sum Bedrifter Beskrivelse/forklaring; Eget arbeid består av at de deltakende kommuner utsteder en kontaktperson i kommunen som har et ansvar for oppfølging av prosjektet på det operative planet, en prosjektmedarbeider. Vedkommende i hver kommune har ansvar for å følge opp de tiltak og aktiviteter som berører egen kommune, og sette dette inn i en sammenheng i prosjektet for øvrig. Dersom alle 5 kommuner deltar på lik linje betyr det at hver kommune skal ha en prosjektmedarbeider som jobber med prosjektet i ca 15 timer i måneden. Kr / 350 kr (timepris) = ca 860 timer i året 860 t/5 kommuner = 172 timer pr prosjektmedarbeider i året (ca 15 timer i måneden i snitt) Prosjektleder er innkjøpte tjeneste fra konsulentfirma/næringsselskap som har det overordnede ansvaret for prosjektet fremdrift og rapportering. Ved dette alternativet må det inngås avtale med et selskap/konsulent som kan tilby denne Venesten - avtale oppgaver og pris innenfor en ramme på kr over 3 ar Kommunene må også gå inn prosjektet med "friske penger". Her er det tenkt kr totalt fra kommunene over 3 år, og Skiptvet kommune går inn med kr årlig av disse. Det øvrige beløpet må fordeles etter en nøkkel mellom de deltakende kommuner.

15 Side 15 av Fordeling av kostnader på de ulike aktivitetene Kostnadene fordeler seg på hovedaktivitetene på følgende måte: o ve aktivitet Kostnad Prosjektledelse Reiser og drift Prosjektmedarbeider eget arbeid HA 1 MoblliserIng Sum HA 2 Infrastruktur - Sykkel og gang/ridestier Turkart Rasteplasser Merking/skilting Sum HA3 Kompetanseutvikling - Etablererkurs Vertskapskurs Kurs I opplevelsesproduksjon og prissetting - Studietur Andre kurs og seminarer HA4 Sum Produktutvikling Sum HAS Markedsføring og profilering Sum Sum kostnader Kontrakter og avtaler

INFORMASJON. www.visithaldenkanalen.no. Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen

INFORMASJON. www.visithaldenkanalen.no. Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen INFORMASJON www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen Regionalparkrådet Rådsleder Regionalparkstyret Styreleder Administrasjon Daglig leder FORMÅL Formålet med Regionalpark

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Rapport 2/09 www.agroutvikling.no Innhold 1. Om undersøkelsen... side 5 1.1 Bakgrunn... side 5 1.2 Formål side 5 1.3 Avgrensinger og definisjoner.

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Rapport. Forprosjekt Glomma Opplevelser Fase H1: Informasjon og mobilisering

Rapport. Forprosjekt Glomma Opplevelser Fase H1: Informasjon og mobilisering Rapport Forprosjekt Glomma Opplevelser Fase H1: Informasjon og mobilisering Prosjekteier: Skiptvet kommune Prosjektleder: Østfold Bedriftsenter Askim, januar 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Forprosjekt:

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2013

HANDLINGSPLAN 2011-2013 HANDLINGSPLAN 2011-2013 Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Komiteen har hele tiden arbeidet aktivt med infrastrukturspørsmål og med spesifikke spørsmål knyttet til grensen. I tillegg har man

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Æ vil bli stor i Tjeldsund

Æ vil bli stor i Tjeldsund Prosjektbeskrivelse Barne- og ungdomsprosjekt i Tjeldsund kommune Æ vil bli stor i Tjeldsund August 2007 1 INNHOLD Innhold 2 MÅL OG RAMMER. 3 Bakgrunn.. 3 Prosjektmål.. 3 Rammer 3 OMFANG OG AVGRENSING

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal.

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Innledning Seks nasjonalparker ligger helt eller delvis i Hedmark Fylke. To av disse er Femundsmarka og Gutulia i Engerdal kommune. I 2008 ble Engerdal

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus Storgt.55, 1870 Ørje Tlf: 69 81 27 00 Fax: 69 81 27 27 Banknr.1050 05 11740 E-post: oystein.toverud@havass.skog.no Årsmelding 2008, fisketurismeprosjektet Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt)

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) Prosjektplan Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Ta landet i bruk har som mål Økt bruk av tre, og lønnsomhet

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 Saken sluttbehandles i Regionrådet BO- OG ETABLERERREGION - HADELAND HOVEDPROSJEKT Rådmannens innstilling: Regionrådet

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1921-3 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim INNLANDSSKJÆRGÅRDEN - SØKNAD OM MIDLER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Formannskapet. Prosessplan sist endret den: Endringene

Detaljer

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark Prosjektnavn: Oppdragsgiver/søker: Prosjektansvarlig(PA): Prosjektleder (PL): Matkoordinator i Telemark forstudiet etablering Regional Matkultur Telemark Agder Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavdelingen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Forprosjekt Kristian Todal NORDFJORD VEKST AS Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Mål og rammer... 2 2.1 Mål for prosjektet... 3 2.1.1 Effektmål:... 3 2.1.2Prosjektmål:...

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 INN PÅ TUNET Rådmannsforums forslag til vedtak: Innen 1. september 2011 kartlegges behovet i kommunene for kjøp Inn

Detaljer

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap Grønt reiseliv og mat En reise i smakfulle landskap En reise i smakfulle landskap Prosjekt Grønt reiseliv og mat i Østfold Formålet er å videreutvikle ressurser som gården rår utover innen overnatting,

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan 2 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 2. Omfang og avgrensing... 4 3. Organisering... 4 3.1 Prosjektledelse...

Detaljer

FRESCOHALLEN PRESENTASJONSSENTER FOR KULTUR & REISELIV

FRESCOHALLEN PRESENTASJONSSENTER FOR KULTUR & REISELIV FRESCOHALLEN PRESENTASJONSSENTER FOR KULTUR & REISELIV 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn I april 1998 ble Frescohallen tatt i bruk som informasjonssenter for kultur- og reiseliv. Fra å ha levd i relativt

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Handlingsplan 2012. Utkast 29.03.12

Handlingsplan 2012. Utkast 29.03.12 Handlingsplan Utkast 29.03.12 Innhold 1. Bakgrunn 2. Føringer 3. Handlingsplanen 1. Bakgrunn Regionalpark Haldenkanalen er dannet med utgangspunkt i den europeiske landskapskonvensjonen, og gjennom en

Detaljer

1.2 Prosjektmål Utvikle prosjektet Verdensborgeren tematisk og kuratorisk, og produsere kunstprosjekt(er) i offentlige rom i Drammen.

1.2 Prosjektmål Utvikle prosjektet Verdensborgeren tematisk og kuratorisk, og produsere kunstprosjekt(er) i offentlige rom i Drammen. Prosjektplan, Verdensborgeren 2012/2013 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Fra kommuneplan: Drammen skal videreutvikle kulturlivet og byens identitet gjennom å styrke kulturkompetansen og utnytte potensialet

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Trøndernettet

Prosjektbeskrivelse Trøndernettet Prosjektbeskrivelse Trøndernettet 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Videre forutsetning for TN... 3 3 Målsetning 2012... 3 4 Handlingsplan... 4 5 Økonomi og finansiering... 7 6 Fremdrift og

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE (P. Balke: Stetind i tåke Nasjonalgalleriet) SAMMENDRAG SLUTTRAPPORT JANUAR 2008 Transportutvikling AS i samarbeid med Stein P. Aasheim 1 1. Innledning Tysfjord

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Kompetansenettverk for lokale matspesialiteter HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Overordnete strategier Verdiskaping Mat sine mål og strategier ligger til grunn for Kompetansenettverket i Region Midt sine

Detaljer

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen Motivasjonsprosjekt for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes Sluttrapport Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen 1. SAMMENDRAG Prosjektet Motivasjonsløftet

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Rjukan sykehus næringsprosjekt

Rjukan sykehus næringsprosjekt TINN KOMMUNE Prosjektplan Rjukan sykehus næringsprosjekt Rådmannen, 13. januar 2015 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 MÅL OG HOVEDAKTIVITETER... 4 3.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 3.2 DELMÅL...

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/962-4-U01 Turid Telebond 11.11.2013 Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget Lokalstyret Anbefaling:

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Langløpsprosjektet Alvdal Røros

Langløpsprosjektet Alvdal Røros Saknr. 14/9222-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Langløpsprosjektet Alvdal Røros Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Langløpsprosjektet Alvdal Røros er i tråd med Regional plan

Detaljer

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert:

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Vedlegg til hovedrapport Færder Nasjonalpark kunnskap og næring Delprosjekt Merking og kommunikasjon 1. Bakgrunn Prosjektets har vært todelt; fysisk merking og

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter Budsjett Søknadssum 332500 Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Personalkostnader. Prosjektleder 180000, andre ansatte 65000, ansatte i samarbeidende bibliotek 220 000 til sammen Varer,

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

~RÖ i. IJ; ~ f t. PROSJEKT: ENERGI- OG KLIMAPLANER, I SALTENREGIONEN. Et interkommunalt prosjekt for utarbeidelse av:

~RÖ i. IJ; ~ f t. PROSJEKT: ENERGI- OG KLIMAPLANER, I SALTENREGIONEN. Et interkommunalt prosjekt for utarbeidelse av: -- ij-f~~ske kom~une =~~ la FkSfieh_G+l- '6! ilf ' Oci ~RÖ i IJ; ~ f t. I\lasseririg ;; O'1;;;i ~)l'cl~ PROSJEKT ENERGI- OG KLIMAPLANER, I SALTENREGIONEN!' ti Et interkommunalt prosjekt for utarbeidelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Karlsøy kommune i samarbeid med Nordreisa, Kvænangen og NHO har som kjent startet Flomlys-prosjektet.

SAKSFRAMLEGG. Karlsøy kommune i samarbeid med Nordreisa, Kvænangen og NHO har som kjent startet Flomlys-prosjektet. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/00041 REISELIVSUTVIKLINGSPROSJEKT I KARLSØY KOMMUNE Rådmannens innstilling: 1. Karlsøy kommune starter reiselivsutviklingsprosjekt

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? LOKALE OG REGIONALE PARKER -Utvikling av parkplanlegging for bolyst og verdiskaping i Norge. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Parker,

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN Alstahaug kommune PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN for Arbeidet med forvaltningsplan for Åsen i Sandnessjøen September Prosessplan vedtatt av: Planutvalget den 19.09.13, sak 35/13 Prosessplan sist endret den:

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Oppdragsgiver: Beslutningsgruppa i Helgeland Regionråd

Oppdragsgiver: Beslutningsgruppa i Helgeland Regionråd Helgeland sammen om muligheter.. Strategiområde: Næring Prosjekt: Reisemålsutviklingsprosessens fase 2, Vefsn og Grane og Hattfjelldal Oppdragsgiver: Beslutningsgruppa i Helgeland Regionråd Prosjektansvarlig

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Visjon: Verdier: Forretningsidé: Hovedmål: Oi! skaper mersmak og merverdi Glede - Oppfinnsomhet - Dyktighet Oi! utvikler og selger kunnskap om trøndersk

Detaljer

Lansering. Cruise Port Fredrikstad 2014-16 Gateway to the Oslofjord. 20. Mars 2014 Isegran, Fredrikstad

Lansering. Cruise Port Fredrikstad 2014-16 Gateway to the Oslofjord. 20. Mars 2014 Isegran, Fredrikstad Lansering Cruise Port Fredrikstad 2014-16 Gateway to the Oslofjord 20. Mars 2014 Isegran, Fredrikstad Velkommen Maya Nilsen Daglig leder Visit Fredrikstad & Hvaler Agenda Velkommen, presentasjonsrunde

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

SAMFUNN I SAMSPILL INNSPILLSKONFERANSE MIDTBUSKERUD. "MidtBuskerud en region med særpregede kvaliteter og uforløst potensiale?"

SAMFUNN I SAMSPILL INNSPILLSKONFERANSE MIDTBUSKERUD. MidtBuskerud en region med særpregede kvaliteter og uforløst potensiale? SAMFUNN I SAMSPILL INNSPILLSKONFERANSE MIDTBUSKERUD "MidtBuskerud en region med særpregede kvaliteter og uforløst potensiale?" Sundhaugen skysstasjon, Åmot 11.11.2014 Eli Lundquist By- og stedsutviklinger,

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

1.0 Bakgrunn for prosjektet

1.0 Bakgrunn for prosjektet Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn for prosjektet... 3 3.0 Hovedmål... 4 3.1 Målgruppe... 4 4.0 Prosjektorganisering... 4 4.1 Styringsgruppe... 5 4.2 Prosjektleder... 5 4.3 Rolle- og ansvarsfordeling...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0043 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og regionutvikling og næringsutvikling på Nedre

Detaljer