PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon 2.2 14.10.11"

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE Glomma Opplevelser

2 Side 2 av 15 Innhold INNLEDNING OG BAKGRUNN INNLEDNING BAKGRUNN MULIGHETSANALYSE FOR UTVIKLING AV OPPLEVELSERI SKIPTVET REISELIV INDRE ØSTFOLD OG VISIT SARPSBORG TILKNYTNING TIL EKSISTERENDEAKTIVITETER OG PROSJEKTER KONKLUSJON PÅ BAKGRUNN AV INNLEDNING OG BAKGRUNN 7 VISJON OG MÅLSETTINGER VISJON HENSIKT OVERORDNET MÅL MÅLGRUPPE 8 OMFANG OG AVGRENSING TIDS PLAN OPPGAVEMESSIGEAVGRENSNINGER GEOGRAFISK AVGRENSNING 9 PROSJEKTORGANISERING PROSJEKTLEDELSE ØVRIGE ROLLER 10 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER BESLUTNINGSPUNKTEROG MILEPÆLER OPPFØLGING 11 RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING KRITISKE SUKSESSFAKTOREROG RISIKO 11 GlENNOMFØRING 11 ØKONOMI KOSTNADSBUDSJETT FINANSIERING 14 8,3 FORDELING AV KOSTNADER PÅ DE ULIKE AKTIVITETENE 15 KONTRAKTER OG AVTALER 15

3 Side 3 av I5 Multarlsu Deloa Forsla til ros'ekt lan Justerin av ros'ekt lanen Justerin av økonomi Justerin av vis'on o malsettin er Nenra: Rolle K"ell Eivind Solber Svein Olav A nalt Thor Hals Erik Unaas Ellen Solbrekke Simen Martinsen Ole Haabeth Atle Ha a Ski tvet kommune Ski tvet kommune Askim kommune Eidsber kommune Rakkestad kommune Sar sbor kommune Østfold F Ikeskommune Østfold F Ikeskommune Pros'ektansvarli Pros'ektansvarli

4 Glomma Opplevelser Prosjektdirektiv Side 4 av Innledning og bakgrunn 1.1 Innledning Glomma er Norges lengste elv, ca 600 km lang. Det har vært fløtet tømmer på Glomma i uminnelige tider. Fløtingen var på topp i 1952, da 14 millioner stokker gikk igjennom Glennetangen lense. Fløtingen opphørte ikke før i Ved Eidet ble det bygget en tømmertunnel for å lede tømmerstokker som hadde drevet inn i Vestvannet videre ned til Visterflo. Vassdraget står for 10 TWh i årlig kraftproduksjon, som er 10 % av vannkraftproduksjonen i Norge. Glomma har blitt smittet av krepsepest, og bestanden av edelkreps har ikke tatt seg opp igjen til tross for lang tids forbud mot krepsing. Fisket forøvrig er godt. Gjedde, ørret, sik, abbor, mort, brasrre, laue, gjørs, regnbueørret og lake er fiskeslag som det er mulig å fiske etter her. Glomma Østfold Fra utløpet av Øyeren går elveløpet gjennom en ca. 10 km lang forkastning med mye bratte fjellvegger på breddene. Elva faller 73 meter på denne strekningen, som går i en ganske jevn bue mot vest; den såkalte Glommabuen. Opprinnelig var det nesten kontinuerlige stryk og fosser her, noe som gjorde Glomma ganske vanskelig å krysse. Det eneste noenlunde rolige partiet var ved Onstadsund mellom Askim og Spydeberg, der den gamle kongeveien mellom Oslo og riksgrensen hadde sitt fergested. I dag er Glommabuen regulert med tre store kraftverk, fra sør Vamma, Kykkelsrud og Solbergfoss. Glommaregionen i Østfold Indre østfold består av 10 kommuner i Østfold og ligger sentralt plassert langs E18 mellom Akershus og Sverige. Glommaregionen i Østfold, her definert mellom Vamma og Sarpefossen, består av kommunene Askim, Skiptvet, Sarpsborg, Eidsberg og Rakkestad. Denne regionen er på 1247 km2, og har omlag innbyggere. Kommunene med unntak av Sarpsborg er en del av Indre Østfold regionen, og er også deltaker i den regionale reiselivsorganisasjonen Reiseliv Indre østfold. Regionen har en forholdsvis kort historie som reiselivsdestinasjon, og mangler på flere områder de store fyrtårnene som i seg selv gjør en region til et attraktivt reisemål. Reiseliv Indre Østfold jobber for markedsføring av regionen Indre østfold, og av de aktørene som er medlemmer i denne. Spesielt viktig er det å fokusere på nærheten til de befolkningstette områdene Oslo og Akershus, og på regionen som et dagstur- eller weekend mål. Videre er samarbeide på tvers av kommunegrenser i fokus, da tilreisende og besøkende ikke er opptatt av disse, men av det totale tilbudet opplevelser som finnes. I Sarpsborg ivaretar VisitSarpsborg turistinformasjonsfunksjonen, samt virker som en tilrettelegger av opplevelsestilbud for innbyggere og tilreisende.

5 Glomma Opplevelser Prosjektdirektiv Side 5 av 15 Glomma regionen med sin sentrale beliggenhet både overfor Oslo og Akershus, men også med tanke på ytre Østfold vil med utvikling og tilrettelegging av produkter og tjenester bidra positivt til å sette regionen på kartet, og til å tilføre ytterligere opplevelser og tilbud til den totale pakken. Konkurransen innom opplevelser og turisme hardner til, og tilbudene blir stadig mer like. Man må tenke nytt, reagere, ta en pososjon og samarbeide! Det finnes i dag aktører i regionen som har potensiale til å utvikle seg, og til å være med å bidra til utvikling. Det er kjent innenfor opplevelsesnæringene at samarbeid er en fremgangsfaktor, men de fleste små virksomheter har mer enn nok med egen drift. Det er derfor viktig å legge tilrette for samarbeid og utvikling som en del av disse aktørenes daglige virke. 1.2 Bakgrunn Mulighetsanalyse for utvikling av opplevelser i Skiptvet Skiptvet kommune fikk våren 2011 gjennomført en Mulighetsanalyse for utvikling av opplevelser i Skiptvet. Denne er utført av Børre Berglund Reiselivsrådgivning, med bakgrunn i møter med kommunen samt en befaring. Berglund gir i sin analyse en beskrivelse av muligheter basert på eksisterende tilbud, beliggenhet og potensiale. Han ser dette opp mot resultatene i Innovasjon Norge sin Markedsanalyse Norge 2009, der det blant annet undersøkes interessen for seks ulike ferieformer i Norge. Videre sier undersøkelsen noe om motivene som er viktigst for nordmenn som ønsker å feriere i Norge neste tre år, uavhengig av form for ferie. Berglund sin mulighetsanalyse ligger til grunn for denne prosjektbeskrivelsen, og han peker på følgende muligheter som potensielle for utvikling av opplevelsesproduksjon/reiselivsprodukter i Skiptvet kommune; Vann og vannaktiviteter er sentralt for opplevelsesproduksjon i Skiptvet. Med utgangspunkt i Vamma kraftstasjon kan en konseptuere både en vandreløype og en sykkelsti langs Glomma med innhold som fornybar produksjon av kraft, historien rundt festningsverkene, Nes Lensemuseum og med Glennetangen som en avslutning på opplevelsen. Dette forutsetter opparbeidelse, merking og beskrivelse av sykkel- og tursti Guide og enkel servering er nødvendige elementer som skal til for å utvikle Nes Lensemuseum til et salgbart produkt. Produktinnhold kan være en times guidet tur i kombinasjon med et enkelt måltid. Produktet kan gjøres tilgjengelig for grupper gitt nødvendig gruppestørrelse eller individuelle på faste tidspunkter. Større utnyttelse av Nes Lensemuseum i forhold til kulturarrangementer representerer en annen mulighet. Kulisser og scene er passende ikke bare for historiske spel, men også for mindre konserter og andre underholdningsarrangementer Glennetangen fremstår i dag uten en helhet og med en noe tungvint

6 Side 6 av 15 produksjon. Bygging av hytter uten palegg om utleie gir relativt fa bruksdager per år, og danner dermed ikke grunnlag for aktivitets- eller opplevelsesproduksjon knyttet til disse. Det er behov for en oppgradering av anlegget. Stedet har en flott beliggenhet og kunne representert utgangspunkt for en rekke aktivitets- og opplevelsesprodukter. Skal disse utfordringene snus til muligheter, vil dette stille krav til større endringer som fordrer relativt store investeringer, både i bygningsmessige endringer og kompetanse. 5) Aktiviteter på Glomma som padling, robåt, fiske og guidede turer representerer et potensial. Videre i sin mulighetsanalyse påpeker Berglund at det er viktige forutsetninger som må være på plass, dersom målet med å skape flere arbeidsplasser gjennomsatsning på opplevelsesnæring i Skiptvet, skal oppnås; 1) Skiptvet kommune må ta en aktiv rolle som næringsutvikler, og ta ansvar for utbedring av den reiselivsmessige infrastrukturen langs Glomma Merking av gang og sykkelløype, samt utarbeidelse av veibeskrivelse og kart Bistand til næringsetablering og kompetanseutvikling Finansiering av markedsføring og vertskapsfunksjoner som turistinformasjon, markedskampanjer og presse- og studieturer Mobilisering av næringsaktører og andre som vil satse på utvikling av reiselivsprodukter og kulturopplevelser i kommunen Finansiering av arbeidet med en "Utviklingsplan for opplevelsesproduksjon i Skiptvet kommune" 2) Det må finnes lokale bedrifter, personer eller initiativ som virkelig vil utvikle opplevelsesnæringen i kommunen Det er behov for noen som kan utvikle og drive guidefunksjoner ved Vamma kraftstasjon og Nes Lensemuseum. Dettefortrinnsvis sammen med enkel servering på de to stedene Det er behov for arrangør av konserter og forestillinger ved Nes Lensemuseum En aktivitetsleverandør, plassert ved Nes Lensemuseum (eller Glennetangen) med utleie av kano/kajakk, båter for fiske/roturer må på plass Videreutvikling av Glennetangen må avklares med dagens eier. Overnattingstilbud her/andre steder må over tid utvikles Reiseliv Indre Østfold og Visit Sarpsborg Reiselivsorganisasjonen for Indre Østfold har i dag om lag 80 næringsaktører som medlemmer, i tillegg til de 10 Indre Østfold kommunene. Organisasjonen har som formål å markedsføre regionen og dets medlemmer, samt å bidra til utvikling av nye produkter og videreutvikling av eksisterende. I Indre Østfold finnes det kun et fåtall store aktører innen opplevelsesnæringen, og organisasjonen har av den grunn jobbet mye med å sette sammen ulike dagsturopplegg for

7 Side 7 av 15 bussgrupper/lag/foreninger der flere av de sma aktørene sammen blir attraktive for et besøk i regionen. Videre har Reiseliv Indre Østfold i lengre tid sett behovet for flere konkrete produkter knyttet til natur og friluftsliv. Det finnes i dag svært få aktører som tilbyr denne typen opplevelser, og med bakgrunn i etterspørsel i markedet og regionens beliggenhet, mener man at det ligger et uutnyttet potensiale her. Visit Sarpsborg ivaretar turistinformasjon for Sarpsborg kommune, samt fungerer som billettkontor og tilrettelegger for opplevelsesprodukter i kommunen. Visit Sarpsborg har blant annet jobbet mye med tilrettelegging og utvikling av sykkelruter og turkart. Disse reiselivsorganisasjonene har i dag et samarbeid blant annet gjennom Østfold Reiseliv Tilknytning til eksisterende aktiviteter og prosjekter Det vil være avgjørende for prosjektet at man 1tillegg til å skape egne aktiviteter og tiltak knyttet til Glomma, også samarbeider med omkringliggende kommuners aktiviteter. Dette gjelder også prosjekter der Skiptvet helt eller delvis er med i dag, og Glomma Opplevelser bør kunne ha en koordinerende rolle i forhold til å sette tiltak og aktiviteter i sammenheng, og utnytte ressursene på mest mulig måte. Av relevante prosjekter i denne sammenheng kan nevnes; Fiskeland Naturbaserte aktiviteter og opplevelser Turkart Ski ptvet Historisk spill på Nes Kulturminner i Skiptvet (og langs Glomma forøvrig) Grønt Reiseliv Handlingsplan for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Relseliv Indre Østfold Østfold Reiseliv Reiseliv Indre Østfold Visit Sarpsborg Mat og Reiseliv Med flere Når det gjelder prosjekter som antas å være relevante, er det viktig å være informert, og også informere om aktiviteter, status og fremdrift i Glomma Opplevelser. Dette kan være gjennom deltakelse på informasjonsmøter, via nyhetsbrev og gjennom web. Det kan være aktører som deltar i flere prosjekter, og det vil da særlig være hensiktsmessig at det vurderes enkelte felles kurs, seminarer og lignende. 1.3 Konklusjon på bakgrunn av innledning og bakgrunn Mulighetsanalysen som Berglund har skrevet etter initiativ fra Skiptvet danner på mange måter grunnlaget for prosjektet Glomma opplevelser, men det er viktig å påpeke at kommunen ser viktigheten av at prosjektet omfatter en større region.

8 Side 8 av 15 Skiptvet kommune har med sitt initiativ satt seg i førersetet for prosjektet, og kan påta seg rollen som prosjekteier, dog på vegne av samtlige deltakende kommuner. Prosjektet skal bidra til at opplevelser knyttet til Glomma løftes frem og på sikt skaper i arbeidsplasser i kommunene og regionen for øvrig. Det er avgjørende at andre kommuner deltar, og at man sammen løfter frem og utvikler næringsaktører og infrastruktur i samtlige kommuner som deltar. Når det gjelder Glennetangen som trekkes spesielt frem i Berglund sin Mulighetsanalyse, er det på grunn av uforutsette hendelser der den siste tiden, ikke aktuelt å prioritere dette stedet innledningsvis i prosjektet, men avvente videre eierforhold og drift. 2. Visjon og målsettinger 2.1 Visjon 2.2 Hensikt Tilrettelagte og tilgjengelige opplevelser langs og på Glomma - for alle! Hensikten med prosjektet er å legge tilrette for opplevelsesnæringer i regionen, med fokus på aktiviteter og opplevelser i o9 langs Glomma mellom Vamma og Sarpefossen. Videre vil prosjektet bidra til a koordinere prosjekter og tiltak for å kunne maksimere resultatene til nytte for aktører og tilreisende/besøkende. Prosjektet Glomma Opplevelser skal virke på tvers av grenser, det være seg kommunale, regionale og sektor-/bransjeorienterte grenser. Tradisjonelt reiseliv, landbruk og øvrig næring skal sammen med det offentlige, bidra til å skape arbeidsplasser, til å tilgjengeliggjøre natur og kulturlandskap og til kommersialisere og profesjonalisere en næring i sterk vekst. 2.3 Overordnet mål 2.4 Hålgruppe Forbedre regionenes nasjonale konkurranseevne innen reiseliv/turisme Bidra til å øke mulighetene for etablering av flere arbeidsplasser i opplevelsesnæringer Fastsette rammene for en langsiktig utvikling. Og gjennom prosjektet gi aktørene en felles plattform i arbeidet med å utvikle området Sikre etablering og utvikling av et bedriftsnettverk innenfor opplevelsesnæring, rundt Glomma Prosjektet har definert følgende målgrupper innbyggere i Glommaregionen tilreisende/besøkende som søker aktiviteter og opplevelser i og langs Glomma eksisterende og potensielle aktører innen opplevelsesnæringene

9 Side 9 av 15 Omfang og avgrensing 3.1 Tidsplan Prosjektet forventes igangsatt 1. januar 2012, og forventes avsluttet 31. desember Oppgavemessige avgrensninger Prosjektet tar ikke mål av seg å omfatte all reiselivsrelatert aktivitet i området, men vil gjøre en avgrensning i forhold til den aktuelle målgruppen og aktiviteter som framkommer under arbeidet med å ta fram strategier for videre arbeid. Prosjektet vil i hovedsak samarbeide med aktører og organisasjoner i det geografiske området som tilbyr, eller ønsker å tilby produkter/tilbud overfor den aktuelle målgruppen. Prosjektplanen vil tjene som rammeverk for mer detaljerte handlingsplaner som rulleres halvårlig i prosjektperioden. 3.3 Geografisk avgrensning Prosjektet vil omfatte kommunene Skiptvet, Askim, Eidsberg, Rakkestad og Sarpsborg. Det kan være aktuelt å trekke med aktører/tilbud i kommuner ut over det som er nevnt, hvis dette vurderes å tilføre prosjektet merverdi. Prosjektorganisering 4.1 Prosjektledelse Oppdragsgiver/prosjekteier Oppdragsgiver er Skiptvet kommune Referansegruppe Styringsgruppe Styringsgruppen består av representanter fra kommunene, IN, ØFK, FMLA Opprettes etter behov Prosjektleder leies inn fra Prosjektleder næringsilkonsulentselskap Mobilisering Produktutvikling Markedsføring Det kan etableres Etablering Infrastruktur Profilering arbeidsgrupper knyttet til de ulike Nettverk temaene/tiltakene/øvrige prosjektene

10 Glomma Opplevelser 4.2 Øvrige roller Prosjektdirektiv Side 10 av 15 Oppdragsgiver Pros'ekteier Styringsgruppe (OG) (SG) Pros'ektansvarli PA Pros'ektleder PL Pros'ektmedarbeidere Referansegruppe/ arbeidsgruppe/ nettverk Skiptvet kommune Innovasjon Norge østfold Fylkeskommune Fylkesmannen i Østfold, landbruksavdelingen Representanter (ordførere) fra de deltakende kommuner Pros'ektledelsen sekretær E ne ressurser eller innleide? Pros'ektmedarbeidere i kommunene Utpekes av styringsgruppen - etableres etter behov 5. Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler 5.1 Bestutningspunkter og milepæler Utarbeideros'ektbeskrivelse Pros'ekteiere PA PL Pros'ektledelse avklart Pros'ekteiere PA Utarbeidelse av tids- oaktivitets lan Pros'ektansvarli PL Godkjennelse av prosjektdirektiv, tids- og Styringsgruppen PA /PL 1/3-12 aktivitets lan Handlin s lan 1. halvar 2012 St rin s ruen PL start st rin s rue St rin s ruen P PA Handlin s lan 2. halvar 2012 St rin s ruen PL St rin s ruemøte St rin s ruen PA PL Handlin s lan 1. halvar 2013 Srin s ruen PL St rin s ruemøte St rin s ruen PA PL Handlin s lan 2. halvar 2013 St rin s ruen PL 1/7-13 Srin s ruemøte St rin s ruen PA/PL 1/7-13 Handlin s lan 1. halvar 2014 St rin s ruen PL 1/12-13 St rin s ruemøte St rin s ruen PA/PL 1/12-13 Handlin s lan 2. halvar 2014 St rin s ruen PL 1/7-14 St rin s ruemøte St rin s ruen PA/PL St rin s ruemøte oavslutnin St rin s ruen PPL 1/11-14 Slutt raorterin St rin s ruen PL/PA 31/12-14

11 Glomma Opplevelser 5.2 Oppfølging Prosjektdirektiv Dato: 27.10,11 Side 11 av Prosjektmøter Formål: Styring av prosjektet, status og faglig kvalitetssikring. Deltakere: PL og prosjektdeltakere (fagmedarbeider) Frekvens: Ved behov, men min, ett møte annenhver uke, trolig hver uke Referat til: Deltakere Styringsgruppemøter Formål: Styring av prosjektet, status og faglig kvalitetssikring. Deltakere: PL og styringsgruppe. Frekvens: Ved behov, men min, ett møte pr kvartal Referat til: Deltakere Referansegruppemøter Formål: Informasjon, status og faglig kvalitetssikring. Deltakere: PL og næringsaktørene Frekvens: Faglig referansegruppe, to ganger i året Referat til: Deltakere Møte med PA og PL Formål: Råd, presentasjon og endelig godkjenning. Deltakere: PA, PL og andre personer etter behov. Frekvens: Ved behov, men minst hver måned Referat til: Deltakere 6. Risikoanalyse og kvalitetssikring 6.1 Kritiske suksessfaktorer og risiko Risikofaktorer Markedsforstaelse Forankring Organisering Beskrivelse Avgjørende at en i prosjektet er lydhør overfor signaler i markedet Prosjektet må ha vilje og evne til å endre retning under veis Prosjektet rna ha politisk og administrativ forankring i kommunen Forankring må føre til forpliktelse i forhold til ressurser Manglede forankring gir dårlig oppslutning og vilje Må også forankres hos de næringsdrivende og regionale myndigheter Lokalbefolkninpen må informeres om prosjektet og konse tet for a ta dette til se stolthet o identitet Prosjektet ma organiseres slik at det ivaretar bade nærheten til brukerne og kravet til samarbeid med de øvrige kommunene og deltakerne forøvrig Prosjektet må organiseres slik at framdrift og struktur blir ivaretatt o ansvaret for de enkelte

12 Glomma Opplevelser Informasjon Økonomi Prosjektdirektiv Side 12 av 15 oppgaver blir tydelig Koordinering av aktivitetene blir svært viktig Tilstrekkelige ressurser må tilføres/avsettes henhold til ros'ektets behov Aktørene ma gis tilfredsstillende informasjon om arbeidet Positiv markedsførin2 må etterstrebes Synlige resultater ma løftes fram Lokalbefolknin en må en as'eres Bade økonomien i selve prosjektet og tilgangen pa økonomisk virkemidler vil være viktige elementer for å lykkes Samordnin av virkemiddelbruken må vurderes 7. Gjennomføring Alle aktiviteter i prosjektet gjennomføres i den hensikt å oppnå prosjektet sine målsettinger, og å jobbe mot visjonen. Prosjektets hovedaktiviteter er beskrevet nedenfor Det er avgjørende at man prioriterer å jobbe med rett aktivitet til rett tid, men at man ser hele prosjektet over ett, og har de endelige målsettingene med prosjektet med seg hele tiden. Det vil også være nødvendig å se dette prosjektet i sammenheng med øvrige aktiviteter og tiltak som er på gang eller allerede pågår i de deltakende kommuner. HA 1 Mobilisering og informasjon Mål og aktivitet Etter endt prosjektperiode skal det være etablert et bedriftsnettverk blant opplevelsesaktører langs Glomma. Bedriftsnettverket skal vurdere å søke

13 Side 13 av 15 finansiering fra Innovasjon Norge innen for denne ordningen, for a bedre ivareta samarbeidet og utviklingen etter prosjektet er avsluttet. I løpet av første halvår i prosjektet bør det arrangeres et spesialtilpasset etablererkurs for eksisterende og potensielle næringsaktører langs Glomma. Kurset har som formål å bidra i forhold egenutvikling av bedrift/virksomhet, men også å informere om prosjektet og starte etableringen av et nettverk som kan leve gjennom prosjektperioden og i etterkant av denne. HA 2 Infrastruktur og tilrettelegging Mål og aktivitet Denne hovedaktiviteten er viktig både som enkeltaktivitet, og som bidrag til øvrig produktutvikling. Ved etablering av sykkel- gang/ridestier langs Glomma vil lokalbefolkningen også få utvidet tilbudet i nærområdet sitt, men næringsaktører vil kunne benytte denne typen tilrettelegging i utviklingen av egne produkter og tilbud. Tilsvarende vil gjelde for turkart, og ikke minst eventuell tilrettelegging av rasteplasser, merking av kulturminner m.rn. HA 3 Kompetanseutvikling Mål og aktivitet Ved prosjektets slutt skal aktørene som har deltatt, ha hatt mulighet til å delta i en rekke kompetansefremmende tiltak for å styrke egen virksomhet, og øke sjansene for en lønnsom drift videre. Dette gjelder tiltak som etablering av egen bedrift, vertskapsrollen, kurs i opplevelsesproduksjon og prissetting. Det kan også være aktuelt å arrangere studietur(er) til områder andre steder der man ser hvordan andre regioner og områder har jobbet og etablert tilsvarende tilbud og aktiviteter. HA 4 Produktutvikling Mål og aktiviteter Det skal ved prosjektet avslutning finnes et visst antall nye og videreutviklede produkter i tilknytning til Glomma som er markedstilpasset og testet ut overfor potensielle målgrupper. Regionen skal kjennetegnes ved at det finnes kvalitetssikrede tilbud og produkter som er etterspurt i markedet og som tar utgangspunkt i naturen, kulturen og historien langs Glomma. Det vil bli gjennomført aktiviteter og tiltak både rettet mot næringsaktørene og av kommunene i forhold til infrastruktur. HA 5 Markedsføring og profilering Mål og aktiviteter Regionen skal kjennetegnes ved enhetlige og tilrettelagte aktiviteter og tilbud som gjør at målgruppen oppsøker regionen. Tilbudene skal være markedsført gjennom hensiktsmessige kanaler og via kampanjer arrangert både av den regionale reiselivsorganisasjonen og gjennom kampanjer i regi av Innovasjon Norge.

14 Glomma Opplevelser Prosjektdirektiv Side 14 av Økonom i 8.1Kostnadsbudsjett Totalt E et arbeid Eksternt arbeidros'ektledelse Driftskostnader reiser AktivItetiltak Sum Finansiering Prosjektet er tenkt finansiert på følgende måte Totalt Østfold F Ikeskommune Fylkesmannen i østfold MatReiseliv Innovas on No e Kommuneneeget arbeid Ski tvet kommune øvri e kommuner Sum Bedrifter Beskrivelse/forklaring; Eget arbeid består av at de deltakende kommuner utsteder en kontaktperson i kommunen som har et ansvar for oppfølging av prosjektet på det operative planet, en prosjektmedarbeider. Vedkommende i hver kommune har ansvar for å følge opp de tiltak og aktiviteter som berører egen kommune, og sette dette inn i en sammenheng i prosjektet for øvrig. Dersom alle 5 kommuner deltar på lik linje betyr det at hver kommune skal ha en prosjektmedarbeider som jobber med prosjektet i ca 15 timer i måneden. Kr / 350 kr (timepris) = ca 860 timer i året 860 t/5 kommuner = 172 timer pr prosjektmedarbeider i året (ca 15 timer i måneden i snitt) Prosjektleder er innkjøpte tjeneste fra konsulentfirma/næringsselskap som har det overordnede ansvaret for prosjektet fremdrift og rapportering. Ved dette alternativet må det inngås avtale med et selskap/konsulent som kan tilby denne Venesten - avtale oppgaver og pris innenfor en ramme på kr over 3 ar Kommunene må også gå inn prosjektet med "friske penger". Her er det tenkt kr totalt fra kommunene over 3 år, og Skiptvet kommune går inn med kr årlig av disse. Det øvrige beløpet må fordeles etter en nøkkel mellom de deltakende kommuner.

15 Side 15 av Fordeling av kostnader på de ulike aktivitetene Kostnadene fordeler seg på hovedaktivitetene på følgende måte: o ve aktivitet Kostnad Prosjektledelse Reiser og drift Prosjektmedarbeider eget arbeid HA 1 MoblliserIng Sum HA 2 Infrastruktur - Sykkel og gang/ridestier Turkart Rasteplasser Merking/skilting Sum HA3 Kompetanseutvikling - Etablererkurs Vertskapskurs Kurs I opplevelsesproduksjon og prissetting - Studietur Andre kurs og seminarer HA4 Sum Produktutvikling Sum HAS Markedsføring og profilering Sum Sum kostnader Kontrakter og avtaler

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

INFORMASJON. www.visithaldenkanalen.no. Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen

INFORMASJON. www.visithaldenkanalen.no. Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen INFORMASJON www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen Regionalparkrådet Rådsleder Regionalparkstyret Styreleder Administrasjon Daglig leder FORMÅL Formålet med Regionalpark

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Tiltaksplan Vedtatt i Kommunestyret i Tynset og Kommunestyret i Alvdal

Tiltaksplan Vedtatt i Kommunestyret i Tynset og Kommunestyret i Alvdal Kommunedelplan Savalen 2014 2017 (2025) Tiltaksplan 2014-2015 Vedtatt i Kommunestyret i Tynset 30.10.14 og Kommunestyret i Alvdal 04.09.14. 1. KOMMUNEDELPLANENS FORMÅL OG VISJON FOR OMRÅDET Målet med kommunedelplanen

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digitale plan- og byggesaksprosesser 2016-2018 (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digitale plan- og byggesaksprosesser

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Referat fra styremøte i Regionalpark Haldenkanalen

Referat fra styremøte i Regionalpark Haldenkanalen Styret i Regionalpark Haldenkanalen Ørje 2015-06-19 Referat fra styremøte i Regionalpark Haldenkanalen Tid: fredag 19. juni 2015 kl. 09.00 12.00 Sted: Marker Rådhus Fremmøtte: Helge Kolstad Kari Pettersen

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Høringsforslag fra Formannskapet

Høringsforslag fra Formannskapet Høringsforslag fra Formannskapet 28.11.13 Målet med kommunedelplanen er å bidra til helhetlig og langsiktig forvaltning og verdiskaping i området. Planen avklarer strategier og innsatsområder for utvikling,

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Rapport. Forprosjekt Glomma Opplevelser Fase H1: Informasjon og mobilisering

Rapport. Forprosjekt Glomma Opplevelser Fase H1: Informasjon og mobilisering Rapport Forprosjekt Glomma Opplevelser Fase H1: Informasjon og mobilisering Prosjekteier: Skiptvet kommune Prosjektleder: Østfold Bedriftsenter Askim, januar 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Forprosjekt:

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT SMB Utvikling Gratangen Prosjektleder Hilde Svenning 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING... 3 3. ORGANISERING...

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Reisemål med Olavsarven som plattform

Reisemål med Olavsarven som plattform Reisemål med Olavsarven som plattform Bakgrunn Frostating har på bakgrunn av tidligere behandlinger gjort en henvendelse til SNK om å utarbeide et forslag til reiselivssatsing med Olavsarven som plattform.

Detaljer

Æ vil bli stor i Tjeldsund

Æ vil bli stor i Tjeldsund Prosjektbeskrivelse Barne- og ungdomsprosjekt i Tjeldsund kommune Æ vil bli stor i Tjeldsund August 2007 1 INNHOLD Innhold 2 MÅL OG RAMMER. 3 Bakgrunn.. 3 Prosjektmål.. 3 Rammer 3 OMFANG OG AVGRENSING

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Rapport 2/09 www.agroutvikling.no Innhold 1. Om undersøkelsen... side 5 1.1 Bakgrunn... side 5 1.2 Formål side 5 1.3 Avgrensinger og definisjoner.

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Mål 1 Å drive kostnadseffektive barneverntjenester. 2 Å kartlegge og avklare

Detaljer

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg 08.09.2015 INNHOLD Innledning... 2 Grunnverdier... 2 Fokus i prosessen... 2 Kommunikasjon og involvering... 3 Organisering... 3 Fremdrift... 4 Parallelle prosesser...

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Mål 1 Å drive kostnadseffektive barneverntjenester. 2 Å kartlegge og avklare

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen. Ordførerer / rådmannsmøtet

Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen. Ordførerer / rådmannsmøtet Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen Ordførerer / rådmannsmøtet 28.09.17 Agenda 1. Oppsummering av fellesmøte 5. september 2. Roller og ansvar for de ulike aktørene i en fremtidig destinasjonsstrategi

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE Denne avtalen ("Avtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Stor-Elvdal kommune ("Kommunen"); og (2) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 som leverandør

Detaljer

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Forprosjekt Kristian Todal NORDFJORD VEKST AS Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Mål og rammer... 2 2.1 Mål for prosjektet... 3 2.1.1 Effektmål:... 3 2.1.2Prosjektmål:...

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2013/1240-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Innstilling

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

Saknr. 9539/08. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim PROSJEKT RONDANE - SØKNAD OM FINANSIERING 2008

Saknr. 9539/08. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim PROSJEKT RONDANE - SØKNAD OM FINANSIERING 2008 Saknr. 9539/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim PROSJEKT RONDANE - SØKNAD OM FINANSIERING 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Verdiskaping i verneområder

Verdiskaping i verneområder Verdiskaping i verneområder Bærekrafting naturglede Fagrådgivende møte 02. mars 2015 Prosjektleder Reiseliv, Jan Sverre Sivertsen Bakgrunn og mål Rauma har mange verneområder og er Nasjonalparkkommune

Detaljer

SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan

SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan 2016 2017 Bakgrunn Sykling som aktivitet har økende popularitet, både i hverdagen og i fritiden. Helgelandskysten har gjennom en lang og målrettet

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark Prosjektnavn: Oppdragsgiver/søker: Prosjektansvarlig(PA): Prosjektleder (PL): Matkoordinator i Telemark forstudiet etablering Regional Matkultur Telemark Agder Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavdelingen

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3

Innholdsfortegnelse. Side 3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål for prosjektet...4 1.2.1 Konkrete mål for prosjektet...4 1.3 Rammer...4 2 Omfang...5 2.1 Oppgaveomfang...5 2.1.1 Absolutt krav...5 2.1.2

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus Storgt.55, 1870 Ørje Tlf: 69 81 27 00 Fax: 69 81 27 27 Banknr.1050 05 11740 E-post: oystein.toverud@havass.skog.no Årsmelding 2008, fisketurismeprosjektet Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke PROSJEKTPLAN for folkehelse - Liv og lyst i lys og mørke 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Folkehelse er summen av helse til enkeltindividene i en befolkning. Folkehelsearbeid har som mål å bedre helse og

Detaljer

REGIONAL HANDELS-, NÆRINGS- OG LOKALISERINGSANALYSE Indre Østfold

REGIONAL HANDELS-, NÆRINGS- OG LOKALISERINGSANALYSE Indre Østfold REGIONAL HANDELS-, NÆRINGS- OG LOKALISERINGSANALYSE Indre Østfold Oppdragsgiver: Indre Østfold Regionråd Presentasjon 18.03.16 Bakgrunn Prosjekteier Indre Østfold Regionråd Styringsgruppe:Thor Hals, Kjersti

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2013

HANDLINGSPLAN 2011-2013 HANDLINGSPLAN 2011-2013 Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Komiteen har hele tiden arbeidet aktivt med infrastrukturspørsmål og med spesifikke spørsmål knyttet til grensen. I tillegg har man

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap Grønt reiseliv og mat En reise i smakfulle landskap En reise i smakfulle landskap Prosjekt Grønt reiseliv og mat i Østfold Formålet er å videreutvikle ressurser som gården rår utover innen overnatting,

Detaljer

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan 2 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 2. Omfang og avgrensing... 4 3. Organisering... 4 3.1 Prosjektledelse...

Detaljer

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Haaken Christensen Fagspesialist naturbasert reiseliv Mosjøen, 4. mars 2016 Trender og utviklingstrekk Laksefisketurisme Hva kan vi bidra med? Trender Foto: Mattias

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 29.09.2016 Møtested: pr. mail Møtetid: 15:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr Tittel

Detaljer

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt)

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) Prosjektplan Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Ta landet i bruk har som mål Økt bruk av tre, og lønnsomhet

Detaljer

OVERSIKT ARBEIDSFORDELING FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN

OVERSIKT ARBEIDSFORDELING FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN Fagutvalg OVERSIKT ARBEIDSFORDELING FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN Prosjektkoordinator Velferdsteknologi og Telemedisin 40% finansiering Helsenettverk lister 60% finansiering Trygghetspakken.

Detaljer

Regionale matspesialiteter - fremtidsrettet logistikk og distribusjon - søknad om regional medfinansiering

Regionale matspesialiteter - fremtidsrettet logistikk og distribusjon - søknad om regional medfinansiering Saknr. 16/11716-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Regionale matspesialiteter - fremtidsrettet logistikk og distribusjon - søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 Saken sluttbehandles i Regionrådet BO- OG ETABLERERREGION - HADELAND HOVEDPROSJEKT Rådmannens innstilling: Regionrådet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt Kursplan bruk og vern november 2012 Bruk og vern Næringsutvikling i og ved verneområder Kursplan Januar 2013 Skogbrukets Kursinstitutt 1 Dette kurset er ment som en starthjelp for personer som ønsker å

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Planprogram

Kommuneplanens samfunnsdel Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel 2018 2030 Planprogram Vedtatt Kommuneplanens i kommunestyret samfunnsdel 14. september -2018 2016, 2030 sak - planprogram 93/16. Side 1 1. Mål og rammer Bakgrunn Kongsbergsamfunnet

Detaljer

Prosjektplan «Namdalen i lag politisk samhandling i Region Namdal»

Prosjektplan «Namdalen i lag politisk samhandling i Region Namdal» Prosjektplan «Namdalen i lag politisk samhandling i Region Namdal» 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Region Namdal (RN) startet som et kollegialt samarbeid mellom ordførerne, men har etter hvert utviklet seg

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

INNKALLING INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD

INNKALLING INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD Postboks 1004 1803 Askim Sekreteriat: Indre Østfold Utvikling IKS Telefon: 69 87 87 17 E-Post: ida@indreostfold.no INNKALLING INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD Det innkalles med dette til møte i Regionrådet fredag

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal.

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Innledning Seks nasjonalparker ligger helt eller delvis i Hedmark Fylke. To av disse er Femundsmarka og Gutulia i Engerdal kommune. I 2008 ble Engerdal

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1921-3 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim INNLANDSSKJÆRGÅRDEN - SØKNAD OM MIDLER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2"

Søknad om støtte til prosjektet Femundløpet på TV2 Saknr. 16/17949-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Femundløpet på TV2. Fra verdensarv til

Detaljer

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL REIS OG RYK HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 3550/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Handlingsplan 2012. Utkast 29.03.12

Handlingsplan 2012. Utkast 29.03.12 Handlingsplan Utkast 29.03.12 Innhold 1. Bakgrunn 2. Føringer 3. Handlingsplanen 1. Bakgrunn Regionalpark Haldenkanalen er dannet med utgangspunkt i den europeiske landskapskonvensjonen, og gjennom en

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Trøndernettet

Prosjektbeskrivelse Trøndernettet Prosjektbeskrivelse Trøndernettet 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Videre forutsetning for TN... 3 3 Målsetning 2012... 3 4 Handlingsplan... 4 5 Økonomi og finansiering... 7 6 Fremdrift og

Detaljer

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG KOMMUNE

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG KOMMUNE SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG KOMMUNE Denne avtalen ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) [navn på kommune] og (2) Visit Telemark AS, org. nr. 913.193.423 som leverandør 1. FORMÅLET MED AVTALEN

Detaljer

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Saknr. 12/4069-16 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato:

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato: Smøla kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Møte pr. epost Dato: 01.04.2016 Tidspunkt: Møte avholdes via epost. Roger Osen leder Tove Røsand sekretær Saksliste

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Formannskapet. Prosessplan sist endret den: Endringene

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer