PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon 2.2 14.10.11"

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE Glomma Opplevelser

2 Side 2 av 15 Innhold INNLEDNING OG BAKGRUNN INNLEDNING BAKGRUNN MULIGHETSANALYSE FOR UTVIKLING AV OPPLEVELSERI SKIPTVET REISELIV INDRE ØSTFOLD OG VISIT SARPSBORG TILKNYTNING TIL EKSISTERENDEAKTIVITETER OG PROSJEKTER KONKLUSJON PÅ BAKGRUNN AV INNLEDNING OG BAKGRUNN 7 VISJON OG MÅLSETTINGER VISJON HENSIKT OVERORDNET MÅL MÅLGRUPPE 8 OMFANG OG AVGRENSING TIDS PLAN OPPGAVEMESSIGEAVGRENSNINGER GEOGRAFISK AVGRENSNING 9 PROSJEKTORGANISERING PROSJEKTLEDELSE ØVRIGE ROLLER 10 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER BESLUTNINGSPUNKTEROG MILEPÆLER OPPFØLGING 11 RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING KRITISKE SUKSESSFAKTOREROG RISIKO 11 GlENNOMFØRING 11 ØKONOMI KOSTNADSBUDSJETT FINANSIERING 14 8,3 FORDELING AV KOSTNADER PÅ DE ULIKE AKTIVITETENE 15 KONTRAKTER OG AVTALER 15

3 Side 3 av I5 Multarlsu Deloa Forsla til ros'ekt lan Justerin av ros'ekt lanen Justerin av økonomi Justerin av vis'on o malsettin er Nenra: Rolle K"ell Eivind Solber Svein Olav A nalt Thor Hals Erik Unaas Ellen Solbrekke Simen Martinsen Ole Haabeth Atle Ha a Ski tvet kommune Ski tvet kommune Askim kommune Eidsber kommune Rakkestad kommune Sar sbor kommune Østfold F Ikeskommune Østfold F Ikeskommune Pros'ektansvarli Pros'ektansvarli

4 Glomma Opplevelser Prosjektdirektiv Side 4 av Innledning og bakgrunn 1.1 Innledning Glomma er Norges lengste elv, ca 600 km lang. Det har vært fløtet tømmer på Glomma i uminnelige tider. Fløtingen var på topp i 1952, da 14 millioner stokker gikk igjennom Glennetangen lense. Fløtingen opphørte ikke før i Ved Eidet ble det bygget en tømmertunnel for å lede tømmerstokker som hadde drevet inn i Vestvannet videre ned til Visterflo. Vassdraget står for 10 TWh i årlig kraftproduksjon, som er 10 % av vannkraftproduksjonen i Norge. Glomma har blitt smittet av krepsepest, og bestanden av edelkreps har ikke tatt seg opp igjen til tross for lang tids forbud mot krepsing. Fisket forøvrig er godt. Gjedde, ørret, sik, abbor, mort, brasrre, laue, gjørs, regnbueørret og lake er fiskeslag som det er mulig å fiske etter her. Glomma Østfold Fra utløpet av Øyeren går elveløpet gjennom en ca. 10 km lang forkastning med mye bratte fjellvegger på breddene. Elva faller 73 meter på denne strekningen, som går i en ganske jevn bue mot vest; den såkalte Glommabuen. Opprinnelig var det nesten kontinuerlige stryk og fosser her, noe som gjorde Glomma ganske vanskelig å krysse. Det eneste noenlunde rolige partiet var ved Onstadsund mellom Askim og Spydeberg, der den gamle kongeveien mellom Oslo og riksgrensen hadde sitt fergested. I dag er Glommabuen regulert med tre store kraftverk, fra sør Vamma, Kykkelsrud og Solbergfoss. Glommaregionen i Østfold Indre østfold består av 10 kommuner i Østfold og ligger sentralt plassert langs E18 mellom Akershus og Sverige. Glommaregionen i Østfold, her definert mellom Vamma og Sarpefossen, består av kommunene Askim, Skiptvet, Sarpsborg, Eidsberg og Rakkestad. Denne regionen er på 1247 km2, og har omlag innbyggere. Kommunene med unntak av Sarpsborg er en del av Indre Østfold regionen, og er også deltaker i den regionale reiselivsorganisasjonen Reiseliv Indre østfold. Regionen har en forholdsvis kort historie som reiselivsdestinasjon, og mangler på flere områder de store fyrtårnene som i seg selv gjør en region til et attraktivt reisemål. Reiseliv Indre Østfold jobber for markedsføring av regionen Indre østfold, og av de aktørene som er medlemmer i denne. Spesielt viktig er det å fokusere på nærheten til de befolkningstette områdene Oslo og Akershus, og på regionen som et dagstur- eller weekend mål. Videre er samarbeide på tvers av kommunegrenser i fokus, da tilreisende og besøkende ikke er opptatt av disse, men av det totale tilbudet opplevelser som finnes. I Sarpsborg ivaretar VisitSarpsborg turistinformasjonsfunksjonen, samt virker som en tilrettelegger av opplevelsestilbud for innbyggere og tilreisende.

5 Glomma Opplevelser Prosjektdirektiv Side 5 av 15 Glomma regionen med sin sentrale beliggenhet både overfor Oslo og Akershus, men også med tanke på ytre Østfold vil med utvikling og tilrettelegging av produkter og tjenester bidra positivt til å sette regionen på kartet, og til å tilføre ytterligere opplevelser og tilbud til den totale pakken. Konkurransen innom opplevelser og turisme hardner til, og tilbudene blir stadig mer like. Man må tenke nytt, reagere, ta en pososjon og samarbeide! Det finnes i dag aktører i regionen som har potensiale til å utvikle seg, og til å være med å bidra til utvikling. Det er kjent innenfor opplevelsesnæringene at samarbeid er en fremgangsfaktor, men de fleste små virksomheter har mer enn nok med egen drift. Det er derfor viktig å legge tilrette for samarbeid og utvikling som en del av disse aktørenes daglige virke. 1.2 Bakgrunn Mulighetsanalyse for utvikling av opplevelser i Skiptvet Skiptvet kommune fikk våren 2011 gjennomført en Mulighetsanalyse for utvikling av opplevelser i Skiptvet. Denne er utført av Børre Berglund Reiselivsrådgivning, med bakgrunn i møter med kommunen samt en befaring. Berglund gir i sin analyse en beskrivelse av muligheter basert på eksisterende tilbud, beliggenhet og potensiale. Han ser dette opp mot resultatene i Innovasjon Norge sin Markedsanalyse Norge 2009, der det blant annet undersøkes interessen for seks ulike ferieformer i Norge. Videre sier undersøkelsen noe om motivene som er viktigst for nordmenn som ønsker å feriere i Norge neste tre år, uavhengig av form for ferie. Berglund sin mulighetsanalyse ligger til grunn for denne prosjektbeskrivelsen, og han peker på følgende muligheter som potensielle for utvikling av opplevelsesproduksjon/reiselivsprodukter i Skiptvet kommune; Vann og vannaktiviteter er sentralt for opplevelsesproduksjon i Skiptvet. Med utgangspunkt i Vamma kraftstasjon kan en konseptuere både en vandreløype og en sykkelsti langs Glomma med innhold som fornybar produksjon av kraft, historien rundt festningsverkene, Nes Lensemuseum og med Glennetangen som en avslutning på opplevelsen. Dette forutsetter opparbeidelse, merking og beskrivelse av sykkel- og tursti Guide og enkel servering er nødvendige elementer som skal til for å utvikle Nes Lensemuseum til et salgbart produkt. Produktinnhold kan være en times guidet tur i kombinasjon med et enkelt måltid. Produktet kan gjøres tilgjengelig for grupper gitt nødvendig gruppestørrelse eller individuelle på faste tidspunkter. Større utnyttelse av Nes Lensemuseum i forhold til kulturarrangementer representerer en annen mulighet. Kulisser og scene er passende ikke bare for historiske spel, men også for mindre konserter og andre underholdningsarrangementer Glennetangen fremstår i dag uten en helhet og med en noe tungvint

6 Side 6 av 15 produksjon. Bygging av hytter uten palegg om utleie gir relativt fa bruksdager per år, og danner dermed ikke grunnlag for aktivitets- eller opplevelsesproduksjon knyttet til disse. Det er behov for en oppgradering av anlegget. Stedet har en flott beliggenhet og kunne representert utgangspunkt for en rekke aktivitets- og opplevelsesprodukter. Skal disse utfordringene snus til muligheter, vil dette stille krav til større endringer som fordrer relativt store investeringer, både i bygningsmessige endringer og kompetanse. 5) Aktiviteter på Glomma som padling, robåt, fiske og guidede turer representerer et potensial. Videre i sin mulighetsanalyse påpeker Berglund at det er viktige forutsetninger som må være på plass, dersom målet med å skape flere arbeidsplasser gjennomsatsning på opplevelsesnæring i Skiptvet, skal oppnås; 1) Skiptvet kommune må ta en aktiv rolle som næringsutvikler, og ta ansvar for utbedring av den reiselivsmessige infrastrukturen langs Glomma Merking av gang og sykkelløype, samt utarbeidelse av veibeskrivelse og kart Bistand til næringsetablering og kompetanseutvikling Finansiering av markedsføring og vertskapsfunksjoner som turistinformasjon, markedskampanjer og presse- og studieturer Mobilisering av næringsaktører og andre som vil satse på utvikling av reiselivsprodukter og kulturopplevelser i kommunen Finansiering av arbeidet med en "Utviklingsplan for opplevelsesproduksjon i Skiptvet kommune" 2) Det må finnes lokale bedrifter, personer eller initiativ som virkelig vil utvikle opplevelsesnæringen i kommunen Det er behov for noen som kan utvikle og drive guidefunksjoner ved Vamma kraftstasjon og Nes Lensemuseum. Dettefortrinnsvis sammen med enkel servering på de to stedene Det er behov for arrangør av konserter og forestillinger ved Nes Lensemuseum En aktivitetsleverandør, plassert ved Nes Lensemuseum (eller Glennetangen) med utleie av kano/kajakk, båter for fiske/roturer må på plass Videreutvikling av Glennetangen må avklares med dagens eier. Overnattingstilbud her/andre steder må over tid utvikles Reiseliv Indre Østfold og Visit Sarpsborg Reiselivsorganisasjonen for Indre Østfold har i dag om lag 80 næringsaktører som medlemmer, i tillegg til de 10 Indre Østfold kommunene. Organisasjonen har som formål å markedsføre regionen og dets medlemmer, samt å bidra til utvikling av nye produkter og videreutvikling av eksisterende. I Indre Østfold finnes det kun et fåtall store aktører innen opplevelsesnæringen, og organisasjonen har av den grunn jobbet mye med å sette sammen ulike dagsturopplegg for

7 Side 7 av 15 bussgrupper/lag/foreninger der flere av de sma aktørene sammen blir attraktive for et besøk i regionen. Videre har Reiseliv Indre Østfold i lengre tid sett behovet for flere konkrete produkter knyttet til natur og friluftsliv. Det finnes i dag svært få aktører som tilbyr denne typen opplevelser, og med bakgrunn i etterspørsel i markedet og regionens beliggenhet, mener man at det ligger et uutnyttet potensiale her. Visit Sarpsborg ivaretar turistinformasjon for Sarpsborg kommune, samt fungerer som billettkontor og tilrettelegger for opplevelsesprodukter i kommunen. Visit Sarpsborg har blant annet jobbet mye med tilrettelegging og utvikling av sykkelruter og turkart. Disse reiselivsorganisasjonene har i dag et samarbeid blant annet gjennom Østfold Reiseliv Tilknytning til eksisterende aktiviteter og prosjekter Det vil være avgjørende for prosjektet at man 1tillegg til å skape egne aktiviteter og tiltak knyttet til Glomma, også samarbeider med omkringliggende kommuners aktiviteter. Dette gjelder også prosjekter der Skiptvet helt eller delvis er med i dag, og Glomma Opplevelser bør kunne ha en koordinerende rolle i forhold til å sette tiltak og aktiviteter i sammenheng, og utnytte ressursene på mest mulig måte. Av relevante prosjekter i denne sammenheng kan nevnes; Fiskeland Naturbaserte aktiviteter og opplevelser Turkart Ski ptvet Historisk spill på Nes Kulturminner i Skiptvet (og langs Glomma forøvrig) Grønt Reiseliv Handlingsplan for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Relseliv Indre Østfold Østfold Reiseliv Reiseliv Indre Østfold Visit Sarpsborg Mat og Reiseliv Med flere Når det gjelder prosjekter som antas å være relevante, er det viktig å være informert, og også informere om aktiviteter, status og fremdrift i Glomma Opplevelser. Dette kan være gjennom deltakelse på informasjonsmøter, via nyhetsbrev og gjennom web. Det kan være aktører som deltar i flere prosjekter, og det vil da særlig være hensiktsmessig at det vurderes enkelte felles kurs, seminarer og lignende. 1.3 Konklusjon på bakgrunn av innledning og bakgrunn Mulighetsanalysen som Berglund har skrevet etter initiativ fra Skiptvet danner på mange måter grunnlaget for prosjektet Glomma opplevelser, men det er viktig å påpeke at kommunen ser viktigheten av at prosjektet omfatter en større region.

8 Side 8 av 15 Skiptvet kommune har med sitt initiativ satt seg i førersetet for prosjektet, og kan påta seg rollen som prosjekteier, dog på vegne av samtlige deltakende kommuner. Prosjektet skal bidra til at opplevelser knyttet til Glomma løftes frem og på sikt skaper i arbeidsplasser i kommunene og regionen for øvrig. Det er avgjørende at andre kommuner deltar, og at man sammen løfter frem og utvikler næringsaktører og infrastruktur i samtlige kommuner som deltar. Når det gjelder Glennetangen som trekkes spesielt frem i Berglund sin Mulighetsanalyse, er det på grunn av uforutsette hendelser der den siste tiden, ikke aktuelt å prioritere dette stedet innledningsvis i prosjektet, men avvente videre eierforhold og drift. 2. Visjon og målsettinger 2.1 Visjon 2.2 Hensikt Tilrettelagte og tilgjengelige opplevelser langs og på Glomma - for alle! Hensikten med prosjektet er å legge tilrette for opplevelsesnæringer i regionen, med fokus på aktiviteter og opplevelser i o9 langs Glomma mellom Vamma og Sarpefossen. Videre vil prosjektet bidra til a koordinere prosjekter og tiltak for å kunne maksimere resultatene til nytte for aktører og tilreisende/besøkende. Prosjektet Glomma Opplevelser skal virke på tvers av grenser, det være seg kommunale, regionale og sektor-/bransjeorienterte grenser. Tradisjonelt reiseliv, landbruk og øvrig næring skal sammen med det offentlige, bidra til å skape arbeidsplasser, til å tilgjengeliggjøre natur og kulturlandskap og til kommersialisere og profesjonalisere en næring i sterk vekst. 2.3 Overordnet mål 2.4 Hålgruppe Forbedre regionenes nasjonale konkurranseevne innen reiseliv/turisme Bidra til å øke mulighetene for etablering av flere arbeidsplasser i opplevelsesnæringer Fastsette rammene for en langsiktig utvikling. Og gjennom prosjektet gi aktørene en felles plattform i arbeidet med å utvikle området Sikre etablering og utvikling av et bedriftsnettverk innenfor opplevelsesnæring, rundt Glomma Prosjektet har definert følgende målgrupper innbyggere i Glommaregionen tilreisende/besøkende som søker aktiviteter og opplevelser i og langs Glomma eksisterende og potensielle aktører innen opplevelsesnæringene

9 Side 9 av 15 Omfang og avgrensing 3.1 Tidsplan Prosjektet forventes igangsatt 1. januar 2012, og forventes avsluttet 31. desember Oppgavemessige avgrensninger Prosjektet tar ikke mål av seg å omfatte all reiselivsrelatert aktivitet i området, men vil gjøre en avgrensning i forhold til den aktuelle målgruppen og aktiviteter som framkommer under arbeidet med å ta fram strategier for videre arbeid. Prosjektet vil i hovedsak samarbeide med aktører og organisasjoner i det geografiske området som tilbyr, eller ønsker å tilby produkter/tilbud overfor den aktuelle målgruppen. Prosjektplanen vil tjene som rammeverk for mer detaljerte handlingsplaner som rulleres halvårlig i prosjektperioden. 3.3 Geografisk avgrensning Prosjektet vil omfatte kommunene Skiptvet, Askim, Eidsberg, Rakkestad og Sarpsborg. Det kan være aktuelt å trekke med aktører/tilbud i kommuner ut over det som er nevnt, hvis dette vurderes å tilføre prosjektet merverdi. Prosjektorganisering 4.1 Prosjektledelse Oppdragsgiver/prosjekteier Oppdragsgiver er Skiptvet kommune Referansegruppe Styringsgruppe Styringsgruppen består av representanter fra kommunene, IN, ØFK, FMLA Opprettes etter behov Prosjektleder leies inn fra Prosjektleder næringsilkonsulentselskap Mobilisering Produktutvikling Markedsføring Det kan etableres Etablering Infrastruktur Profilering arbeidsgrupper knyttet til de ulike Nettverk temaene/tiltakene/øvrige prosjektene

10 Glomma Opplevelser 4.2 Øvrige roller Prosjektdirektiv Side 10 av 15 Oppdragsgiver Pros'ekteier Styringsgruppe (OG) (SG) Pros'ektansvarli PA Pros'ektleder PL Pros'ektmedarbeidere Referansegruppe/ arbeidsgruppe/ nettverk Skiptvet kommune Innovasjon Norge østfold Fylkeskommune Fylkesmannen i Østfold, landbruksavdelingen Representanter (ordførere) fra de deltakende kommuner Pros'ektledelsen sekretær E ne ressurser eller innleide? Pros'ektmedarbeidere i kommunene Utpekes av styringsgruppen - etableres etter behov 5. Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler 5.1 Bestutningspunkter og milepæler Utarbeideros'ektbeskrivelse Pros'ekteiere PA PL Pros'ektledelse avklart Pros'ekteiere PA Utarbeidelse av tids- oaktivitets lan Pros'ektansvarli PL Godkjennelse av prosjektdirektiv, tids- og Styringsgruppen PA /PL 1/3-12 aktivitets lan Handlin s lan 1. halvar 2012 St rin s ruen PL start st rin s rue St rin s ruen P PA Handlin s lan 2. halvar 2012 St rin s ruen PL St rin s ruemøte St rin s ruen PA PL Handlin s lan 1. halvar 2013 Srin s ruen PL St rin s ruemøte St rin s ruen PA PL Handlin s lan 2. halvar 2013 St rin s ruen PL 1/7-13 Srin s ruemøte St rin s ruen PA/PL 1/7-13 Handlin s lan 1. halvar 2014 St rin s ruen PL 1/12-13 St rin s ruemøte St rin s ruen PA/PL 1/12-13 Handlin s lan 2. halvar 2014 St rin s ruen PL 1/7-14 St rin s ruemøte St rin s ruen PA/PL St rin s ruemøte oavslutnin St rin s ruen PPL 1/11-14 Slutt raorterin St rin s ruen PL/PA 31/12-14

11 Glomma Opplevelser 5.2 Oppfølging Prosjektdirektiv Dato: 27.10,11 Side 11 av Prosjektmøter Formål: Styring av prosjektet, status og faglig kvalitetssikring. Deltakere: PL og prosjektdeltakere (fagmedarbeider) Frekvens: Ved behov, men min, ett møte annenhver uke, trolig hver uke Referat til: Deltakere Styringsgruppemøter Formål: Styring av prosjektet, status og faglig kvalitetssikring. Deltakere: PL og styringsgruppe. Frekvens: Ved behov, men min, ett møte pr kvartal Referat til: Deltakere Referansegruppemøter Formål: Informasjon, status og faglig kvalitetssikring. Deltakere: PL og næringsaktørene Frekvens: Faglig referansegruppe, to ganger i året Referat til: Deltakere Møte med PA og PL Formål: Råd, presentasjon og endelig godkjenning. Deltakere: PA, PL og andre personer etter behov. Frekvens: Ved behov, men minst hver måned Referat til: Deltakere 6. Risikoanalyse og kvalitetssikring 6.1 Kritiske suksessfaktorer og risiko Risikofaktorer Markedsforstaelse Forankring Organisering Beskrivelse Avgjørende at en i prosjektet er lydhør overfor signaler i markedet Prosjektet må ha vilje og evne til å endre retning under veis Prosjektet rna ha politisk og administrativ forankring i kommunen Forankring må føre til forpliktelse i forhold til ressurser Manglede forankring gir dårlig oppslutning og vilje Må også forankres hos de næringsdrivende og regionale myndigheter Lokalbefolkninpen må informeres om prosjektet og konse tet for a ta dette til se stolthet o identitet Prosjektet ma organiseres slik at det ivaretar bade nærheten til brukerne og kravet til samarbeid med de øvrige kommunene og deltakerne forøvrig Prosjektet må organiseres slik at framdrift og struktur blir ivaretatt o ansvaret for de enkelte

12 Glomma Opplevelser Informasjon Økonomi Prosjektdirektiv Side 12 av 15 oppgaver blir tydelig Koordinering av aktivitetene blir svært viktig Tilstrekkelige ressurser må tilføres/avsettes henhold til ros'ektets behov Aktørene ma gis tilfredsstillende informasjon om arbeidet Positiv markedsførin2 må etterstrebes Synlige resultater ma løftes fram Lokalbefolknin en må en as'eres Bade økonomien i selve prosjektet og tilgangen pa økonomisk virkemidler vil være viktige elementer for å lykkes Samordnin av virkemiddelbruken må vurderes 7. Gjennomføring Alle aktiviteter i prosjektet gjennomføres i den hensikt å oppnå prosjektet sine målsettinger, og å jobbe mot visjonen. Prosjektets hovedaktiviteter er beskrevet nedenfor Det er avgjørende at man prioriterer å jobbe med rett aktivitet til rett tid, men at man ser hele prosjektet over ett, og har de endelige målsettingene med prosjektet med seg hele tiden. Det vil også være nødvendig å se dette prosjektet i sammenheng med øvrige aktiviteter og tiltak som er på gang eller allerede pågår i de deltakende kommuner. HA 1 Mobilisering og informasjon Mål og aktivitet Etter endt prosjektperiode skal det være etablert et bedriftsnettverk blant opplevelsesaktører langs Glomma. Bedriftsnettverket skal vurdere å søke

13 Side 13 av 15 finansiering fra Innovasjon Norge innen for denne ordningen, for a bedre ivareta samarbeidet og utviklingen etter prosjektet er avsluttet. I løpet av første halvår i prosjektet bør det arrangeres et spesialtilpasset etablererkurs for eksisterende og potensielle næringsaktører langs Glomma. Kurset har som formål å bidra i forhold egenutvikling av bedrift/virksomhet, men også å informere om prosjektet og starte etableringen av et nettverk som kan leve gjennom prosjektperioden og i etterkant av denne. HA 2 Infrastruktur og tilrettelegging Mål og aktivitet Denne hovedaktiviteten er viktig både som enkeltaktivitet, og som bidrag til øvrig produktutvikling. Ved etablering av sykkel- gang/ridestier langs Glomma vil lokalbefolkningen også få utvidet tilbudet i nærområdet sitt, men næringsaktører vil kunne benytte denne typen tilrettelegging i utviklingen av egne produkter og tilbud. Tilsvarende vil gjelde for turkart, og ikke minst eventuell tilrettelegging av rasteplasser, merking av kulturminner m.rn. HA 3 Kompetanseutvikling Mål og aktivitet Ved prosjektets slutt skal aktørene som har deltatt, ha hatt mulighet til å delta i en rekke kompetansefremmende tiltak for å styrke egen virksomhet, og øke sjansene for en lønnsom drift videre. Dette gjelder tiltak som etablering av egen bedrift, vertskapsrollen, kurs i opplevelsesproduksjon og prissetting. Det kan også være aktuelt å arrangere studietur(er) til områder andre steder der man ser hvordan andre regioner og områder har jobbet og etablert tilsvarende tilbud og aktiviteter. HA 4 Produktutvikling Mål og aktiviteter Det skal ved prosjektet avslutning finnes et visst antall nye og videreutviklede produkter i tilknytning til Glomma som er markedstilpasset og testet ut overfor potensielle målgrupper. Regionen skal kjennetegnes ved at det finnes kvalitetssikrede tilbud og produkter som er etterspurt i markedet og som tar utgangspunkt i naturen, kulturen og historien langs Glomma. Det vil bli gjennomført aktiviteter og tiltak både rettet mot næringsaktørene og av kommunene i forhold til infrastruktur. HA 5 Markedsføring og profilering Mål og aktiviteter Regionen skal kjennetegnes ved enhetlige og tilrettelagte aktiviteter og tilbud som gjør at målgruppen oppsøker regionen. Tilbudene skal være markedsført gjennom hensiktsmessige kanaler og via kampanjer arrangert både av den regionale reiselivsorganisasjonen og gjennom kampanjer i regi av Innovasjon Norge.

14 Glomma Opplevelser Prosjektdirektiv Side 14 av Økonom i 8.1Kostnadsbudsjett Totalt E et arbeid Eksternt arbeidros'ektledelse Driftskostnader reiser AktivItetiltak Sum Finansiering Prosjektet er tenkt finansiert på følgende måte Totalt Østfold F Ikeskommune Fylkesmannen i østfold MatReiseliv Innovas on No e Kommuneneeget arbeid Ski tvet kommune øvri e kommuner Sum Bedrifter Beskrivelse/forklaring; Eget arbeid består av at de deltakende kommuner utsteder en kontaktperson i kommunen som har et ansvar for oppfølging av prosjektet på det operative planet, en prosjektmedarbeider. Vedkommende i hver kommune har ansvar for å følge opp de tiltak og aktiviteter som berører egen kommune, og sette dette inn i en sammenheng i prosjektet for øvrig. Dersom alle 5 kommuner deltar på lik linje betyr det at hver kommune skal ha en prosjektmedarbeider som jobber med prosjektet i ca 15 timer i måneden. Kr / 350 kr (timepris) = ca 860 timer i året 860 t/5 kommuner = 172 timer pr prosjektmedarbeider i året (ca 15 timer i måneden i snitt) Prosjektleder er innkjøpte tjeneste fra konsulentfirma/næringsselskap som har det overordnede ansvaret for prosjektet fremdrift og rapportering. Ved dette alternativet må det inngås avtale med et selskap/konsulent som kan tilby denne Venesten - avtale oppgaver og pris innenfor en ramme på kr over 3 ar Kommunene må også gå inn prosjektet med "friske penger". Her er det tenkt kr totalt fra kommunene over 3 år, og Skiptvet kommune går inn med kr årlig av disse. Det øvrige beløpet må fordeles etter en nøkkel mellom de deltakende kommuner.

15 Side 15 av Fordeling av kostnader på de ulike aktivitetene Kostnadene fordeler seg på hovedaktivitetene på følgende måte: o ve aktivitet Kostnad Prosjektledelse Reiser og drift Prosjektmedarbeider eget arbeid HA 1 MoblliserIng Sum HA 2 Infrastruktur - Sykkel og gang/ridestier Turkart Rasteplasser Merking/skilting Sum HA3 Kompetanseutvikling - Etablererkurs Vertskapskurs Kurs I opplevelsesproduksjon og prissetting - Studietur Andre kurs og seminarer HA4 Sum Produktutvikling Sum HAS Markedsføring og profilering Sum Sum kostnader Kontrakter og avtaler

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen F O R E L Ø P I G R A P P O R T Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen STIG S. MIRIAM S. HILDE KAREN GEZELIUS HAUGSBØ HELGESEN REFSGAARD Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 1 Formål, bakgrunn, metode

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

Hvitebok for arrangementsturisme

Hvitebok for arrangementsturisme Hvitebok for arrangementsturisme Forord I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt som skulle ha fokus på å initiere felles aktiviteter r ettet

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak...

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 1 Innhold 1. Bakgrunn.3 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 6 3. Innovasjon... 7 3.1 Økt krav til helhetlig

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer