Kan vi bo der vi vil og hvor er det?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan vi bo der vi vil og hvor er det?"

Transkript

1 Olaf Foss K O M M E N T A R Kan vi bo der vi vil og hvor er det? Gjennom mange tiår har skiftende regjeringer om enn med litt varierende ordbruk holdt fast ved et nokså særnorsk hovedmål for distrikts- og regionalpolitikken, nemlig målet om å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Den nåværende regjeringen formulerer det slik; «å oppretthalde hovudtrekka i busetnadsmønsteret for å vidareføre og vidareutvikle det mangfaldet i historie, kultur og ressursar som ligg i dette». Forfatterinfo: Olaf Foss Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo Telefon: e-post: 5

2 Regionale trender Gjennom mange tiår har skiftende regjeringer om enn med litt varierende ordbruk holdt fast ved et nokså særnorsk hovedmål for distrikts- og regionalpolitikken, nemlig målet om å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Den nåværende regjeringen formulerer det slik; «å oppretthalde hovudtrekka i busetnadsmønsteret for å vidareføre og vidareutvikle det mangfaldet i historie, kultur og ressursar som ligg i dette». De øvrige målene skulle støtte opp om dette målet, og vice versa. For eksempel har reell frihet for alle til å bosette seg der de vil, vært sett på som både en forutsetning for og en følge av å virkeliggjøre bosettingsmålet, og denne friheten har derfor fått sin naturlige plass blant de øvrige målene for distrikts- og regionalpolitikken. Overordnede politiske mål er gjerne formulert slik at de kan tolkes på ulike måter og tilpasses endrede forutsetninger. Bred politisk enighet er sjelden forenlig med høyt presisjonsnivå. Når det gjelder det såkalte bosettingsmålet, kan det diskuteres både hva vi skal mene med «bosettingsmønsteret» og med «hovedtrekkene», og hva slags konkrete endringer som kan sies å stå i motsetning til opprettholdelse. Målet om «reell frihet» til bostedsvalg, er om mulig enda vanskeligere å presisere. Det vi imidlertid lett kan konstatere, nesten uavhengig av definisjoner og presiseringer, er at det har skjedd og stadig skjer betydelige endringer i bosettingsmønsteret; endringer som mange vil si handler nettopp om «hovedtrekkene», og som dessuten reiser interessante spørsmål med hensyn til forholdet mellom bosettingsmålet og valgfrihetsmålet. Vi vet at folks valg av bosted har medført og medfører store endringer i bosettingsmønsteret, men i hvilken grad folks valg er uttrykk for en «reell fridom til å busetje seg der dei vil», kan vi etter sakens natur ikke vite noe sikkert om. For den aktuelle regjeringen er de refererte målene for distrikts- og regionalpolitikken blant hjertebarna, og den har tatt initiativ til flere forsknings- og utredningsprosjekter om hva som skjer, hvorfor det skjer, og betydningen av det som skjer for andre samfunnsområder. Prosjekter som «Sentraliseringens pris» (Johansen, red. 2009) og «Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008» (http://www.ssb.no/magasinet/slik_lever_vi/art html) må ses i denne sammenhengen. I de tre tiårene fra 1978 til 2008 vokste Norges befolkning med nesten mennesker (nesten 17 prosent). Veksten tilsvarer mer enn flere mennesker enn alle dagens innbyggere i landets fire nordligste fylker. Nesten fire femdeler av denne veksten kom imidlertid i hovedstadsregionen og i tre andre storbyregioner (Stavanger, Bergen og Trondheim med omlandskommuner), d.v.s. i landets 86 mest sentrale kommuner. I den andre enden av sentralitetsskalaen finner vi landets 168 minst sentrale kommuner, med karakteristikkene «periferikommuner» og kommuner i«småsenterregioner». Begge disse kommunegruppene hadde netto folketallsnedgang i trettiårsperioden. Blant de resterende 176 kommunene (med en vekst tilsvarende drøyt 30 prosent av landets samlede nettovekst i perioden), kom 90 prosent av folketallsveksten i 74 kommuner som omfatter eller utgjør omlandet til «større by», d.v.s. tettsteder med innbyggere (Karlstad og Lie 2008). Det har ikke bare vært en sterk sentralisering av befolkningen i trettiårsperioden , men sentraliseringen har også tiltatt fra tiårsperiode til tiårsperiode. I kommunegrupper med vekst, har veksttakten økt fra periode til periode, mens nedgangstakten har økt i kommunegrupper med nedgang (figur 1). Befolkningssentraliseringen i perioden forsterkes gjensidig av sentraliserende naturlig befolkningsvekst og sentraliserende nettoflytting. Særlig i de mest sentrale og de minst sentrale kommunegruppene trekker de to endringskomponentene klart i samme retning. Den relative betydningen av sentraliserende nettoflytting ser imidlertid ut til å øke litt fra tiårsperiode til tiårsperiode. De fleste flyttinger skjer i livsfasen fra fullføring av skolegang (15-20 års alder) til man er I løpet av de siste par-tre generasjoner har landets minst sentrale kommuner gjennomgående fått redusert størrelsen på de enkelte befolkningskullene med 30 prosent som følge av flyttinger i denne fasen. I neste omgang endres den påfølgende generasjonens oppvekststedsmønster av foreldrenes sentraliserende flyttinger. Utgangspunktet for framtidige bostedsvalg blir dermed i stadig større utstrekning oppvekstår i urbane strøk i de mest sentrale kommunegruppene. Denne selvforsterkende dynamikken vil føre til en fortsatt sentraliserende befolkningsutvikling selv om det skulle komme noen år med positiv flyttebalanse for de minst 67

3 15 % 10 % 5 % Regionale trender % -5 % -10 % Periferi Småsenter Småby Mindre by Større by Storby Hovedstaden Figur 1. Prosentvis folketallsvekst i tre tiårsperioder i kommunegrupper etter sentralitet (Karlstad og Lie 2008). sentrale kommunegruppene og negativ flyttebalanse for de mest sentrale. Befolkningssentraliseringen vil gå sin gang, men er ikke helt upåvirkelig. Den som vil påvirke utviklingen i befolkningens bosettingsmønster, må påvirke befolkningens bostedsvalg og flytteatferd. Både i 2008 og i 1972 ble det gjennomført landsdekkende flyttemotivundersøkelser (jf. ovenfor og Statistisk sentralbyrå 1977). De er ikke helt sammenliknbare, bl.a. på grunn av ulike prinsipper for utforming av utvalget, men begge synes å vise et komplekst mønster av motiver, som varierer med flytternes bakgrunn, kjønn, livsfase etc, samt med type flyttestrøm (bl.a. definert ved egenskaper ved til- og fraflyttingsstedet). En nokså tydelig forskjell mellom fordelingen av oppgitte flyttemotiver i 1972 og 2008 er at arbeidsmotivet synes å være klart mindre framtredende i En nærliggende forklaring er at en langt større andel av befolkningen i 2008 enn i 1972 bor innenfor store og varierte arbeidsmarkedsregioner, der det er mulig å skifte jobb uten å flytte, og at pendlingsmulighetene generelt er blitt langt større de fleste steder (regional integrasjon/ regionutvidelser). Det gjenspeiler til dels også den større graden av likhet mellom sentrale og mindre sentrale regionale arbeidsmarkeder enn det som var situasjonen nesten 40 år tidligere. Offentlig og privat tjenesteyting rommer i dag en dominerende andel av de sysselsatte i alle landsdeler (jf. Stambøl 2009), og til dels dreier det seg om de samme typene yrker. Dette betyr ikke at den geografiske fordelingen av arbeidsmuligheter er blitt en mindre viktig faktor hvis en vil påvirke befolkningens lokaliseringsvalg med sikte på å opprettholde bosettingsmønsterets hovedtrekk. Mest sannsynlig betyr det at arbeidsmuligheter alene i enda mindre grad er blitt en «tilstrekkelig» betingelse for å holde på eller tiltrekke seg innbyggere. Siden flytting medfører kostnader av ulike slag, vil nesten alle flyttebeslutninger i større eller mindre grad være influert av et ønske om å unngå flere (eller redusere antallet framtidige) flyttinger, d.v.s. om å kunne gjøre viktige framtidige livsløpsvalg uten å måtte flytte. Vi må tro at folk flest gjør nokså rasjonelle «knipper» av livsløpsvalg basert på sine preferanser, vel vitende om at valg påvirker valg. Den nevnte Bo- og flyttemotivundersøkelsen indikerer også at langt de fleste faktisk bor der de etter eget utsagn ønsker å bo. For litt mer enn halvparten av befolkningen i 40 års alder, viser 7

4 Regionale trender dette seg å være den kommunen de bodde i da de var 15 år. Mange av dem har flyttet ut etter fylte 15 år, men vendt tilbake før de ble 40. Flertallet (og en større andel menn enn kvinner) har likevel «alltid» bodd i kommunen. Problemet i forhold til målet om å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret, er at befolkningens «knipper» av livsløpsvalg har vidt forskjellige geografiske implikasjoner avhengig av opprinnelsessted. Forskjellene øker dessuten med stigende utdanningsnivå. Utviklingen for fødselskullet i Vest- og Nord- Norges kystkommuner gir en god illustrasjon 1 (Foss 2009): I de 74 kystkommunene som er klassifisert som «fiskeriavhengige», er det bare en femdel av kvinnene og under en tredel av mennene som aldri har flyttet ut i løpet av aldersfasen 15 til ca. 40 år. Henholdsvis 16 og 14 prosent har flyttet ut, men kommet tilbake. 64 og 55 prosent har flyttet ut «for godt». Blant kvinner og menn med høyeste utdanning i de samme kommunene, er det en forsvinnende liten andel som aldri har flyttet ut i løpet av aldersfasen 15 til ca. 40 år (henholdsvis to og tre prosent). Fem og ni prosent har flyttet ut, men vendt tilbake. Henholdsvis 93 og 88 prosent har flyttet ut «for godt» i løpet av aldersfasen. Nettotapet for «fiskeriavhengige» kystkommuner av personer i denne fødselskohorten ved 40 års alder (utflyttere minus tilbakeflyttere og nyinnflyttere fra andre kommunetyper), er 38 prosent for kvinner og 35 prosent for menn. Blant personer med høyeste utdanning er nettotapet 74 og 71 prosent. Landet som helhet har en klar vekst i denne kohorten i fasen år, for hele kohorten og for personer med høyeste utdanning av begge kjønn, som følge av netto innvandring. Det skjer m.a.o. en meget sterk sentralisering av kohorten som helhet, både innenfor Vest- og Nord-Norges kystkommuner (fra fiskeriavhengige til ikke-fiskeriavhengige), og spesielt fra disse kommunene til kommuner i det sentrale Sør-Norge, og sentraliseringen er særlig sterk blant personer med høyeste utdanning. Å vokse opp i kommuner i det minst sentrale Norge innebærer en høy sannsynlighet for å flytte ut (til en annen type kommuner) før fylte 40 år. Sannsynligheten er større for kvinner enn for menn, og øker sterkt med utdanningslengde for begge kjønn. I fiskeriavhengige kystkommuner er denne tendensen enda sterkere enn blant de minst sentrale kommunene i gjennomsnitt. Valg av utdanning (og framtidig yrke) er knippet sammen med et valg av potensielt bosted, som ofte innebærer en eller flere flyttinger, samt flytteretning langs periferisentrum aksen. Omvendt kunne en si at valg av framtidig/ permanent bosted samtidig er et valg av utdanningsnivå og retning, yrkes- og inntektskarrieremuligheter m.m. Knipper av livsløpsvalg er problematiske å vurdere i et «valgfrihetsperspektiv». Når de mer grunnleggende/ initielle valg er fattet, er det rimelig å betrakte de logiske implikasjoner for «valgmengden» på andre livsområder, som frivillig valgte og ikke påførte. Dermed står vi kanskje overfor en målkonflikt? 1 Personer født er fulgt fra de var 15 år i til de var år i

5 Referanser: Data Foss, Olaf (2009): Life-course migration in coastal communities Norway. Many locals leave, few newcomers stay for long. Presentation at «Challenged by Demography», a NORA Conference on the Demographic Challenges of the North Atlantic Region, Alta, Norway, October 20-21, 2009 Johansen, Steinar (2009): «Sentraliseringens pris». Er sentralisering et problem? NIBR-rapport 2009:05 Karlstad, Stig og Ivar Lie (2008): Sentraliseringstendensene i norske regioner - befolkning og næringsliv. Rapport 2008:12. Norut Alta. Stambøl, Lasse Sigbjørn (2009): Utvikling i regionale arbeidsmarkeder. Samfunnsspeilet 5-6/2009, Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå (1977): Flyttemotivundersøkelsen Samfunnsøkonomiske studier nr. 35 Regionale trender PS: Med dette nummeret av Regionale trender takker denne redaktøren for oppmerksomheten og trer ut av redaksjonen. Fra og med neste nummer heter den ansvarlige redaktøren Dag Juvkam. 9

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

6. Holdninger til innvandrere og innvandring

6. Holdninger til innvandrere og innvandring Svein Blom 6. Holdninger til innvandrere og innvandring Holdningen til innvandrere og innvandring synes å bli påvirket av økonomiske konjunkturer. Dette gjelder særlig på områder som har med arbeidsmarkedet

Detaljer

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del I Demografi. 2004/65 Notater 2004

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del I Demografi. 2004/65 Notater 2004 2004/65 Notater 2004 Lars Østby (red) Notater Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del I Demografi Avdeling for Personsstatistikk Forord Statistisk sentralbyrå (SSB) legger med dette

Detaljer

Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren

Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren Dag Wollebæk Forsker II Rokkansenteret/ Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Karl Henrik Sivesind Forsker I Institutt

Detaljer

Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer

Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-1-2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Rekordstor innvandringsrelatert befolkningsvekst...

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Beskrivelse av samfunnsmessige forhold i Nord Norge

Beskrivelse av samfunnsmessige forhold i Nord Norge Olje- og energidepartementet Utredning av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten - Barentshavet Beskrivelse av samfunnsmessige forhold i Nord Norge Temarapport 9 - A Olje- og energidepartementet

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Steinar Johansen Knut Onsager Kjetil Sørlie Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Andre publikasjoner fra NIBR: Rapportene koster fra kr 250,-

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 1 Torbjørn Hægeland *

Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 1 Torbjørn Hægeland * Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? Økonomiske analyser 4/2002 Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 1 Torbjørn Hægeland * Hvis «ny» utdanning kaster mindre av seg enn

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Skaper kultur attraktive steder? KNUT VAREIDE OG LARS UELAND KOBRO

Skaper kultur attraktive steder? KNUT VAREIDE OG LARS UELAND KOBRO Skaper kultur attraktive steder? KNUT VAREIDE OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 1/2012 TF-notat Tittel: Skaper kultur attraktive steder? TF-notat nr: 1/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og Lars Ueland Kobro

Detaljer